Mielenterveys ja työ

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
Sari Nuikki
Työelämän mielenterveys –yksikön
päällikkö, työterveyspsykologi
sari.nuikki@mieli.fi
Missionani on edes rikkahippusen verran olla
vaikuttamassa siihen, että mielen hyvinvointi aidosti
huomioidaan työelämässä – ei siksi, että se on tuottavaa
vaan siksi, että se on arvo itsessään.
.f
i
MIELI Suomen Mielenterveys ry
• Yli 50 paikallista mielenterveysseuraa
• Yli 30 valtakunnallista jäsenjärjestöä
• 22 kriisikeskusta
• Rikosuhripäivystyksen hallinnointi
yhteistyössä viiden järjestön ja
kirkon kanssa
Paikallinen mielenterveysseura
Paikallainen mielenterveysseura
& kriisikeskus
Maailman vanhin
mielenterveysalan kansalaisjärjestö
Tavoite parantaa mielen
hyvinvointia Suomessa
• Mielenterveyden edistäminen
kehittämishankkein ja koulutuksin
• Kriiseissä auttaminen: Kriisipuhelin &
Sekasin-chat (myös ukrainan- ja
venäjänkielinen)
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
• Vapaaehtoistoiminta
Mielenterveys ja työ:
Mielenterveyden tuki työpaikalla –
toimintamalli työterveysyhteistyöhön
• Mielenterveyden tila Suomessa
• Mielenterveyden tuen toimintamalli osana Työelämän
mielenterveys –ohjelmaa
• Miten mielenterveysasiat hoituvat työterveyshuoltojen vs.
asiakasorganisaatioiden näkökulmasta?
• Toimintamallin kehittäminen pilotointien avulla - muutama
esimerkki
• Pilottityöpaikkojen seurantakysely
• Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli
Sisältö
27.1.2023
4 |
Mielenterveyden tila
Suomessa
27.1
5
Mielenterveyden ulottuvuudet
1.12.2022
6 |
Positiivinen mielenterveys Suomessa
(FinTerveys 2017, seurantatutkimus 2020-2021)
7
Korkea positiivinen mielenterveys n. 14%.
Kohtalainen positiivinen mielenterveys n. 70%
Matala positiivinen mielenterveys n. 16 %.
+ 60-vuotiailla enemmän positiivista mielenterveyttä kuin
nuoremmilla.
27.1.2023
8 |
Mielenterveyskuntoutujien määrän kasvu viimeksi kuluneiden 25
vuoden aikana (lähde: KELA)
27.1.2023
9 |
890 %
Mielenterveys ja työ
27.1.2023
11
Mielenterveyden tuki työpaikalla –
toimintamalli työterveysyhteistyöhön
Tarkoitus: Kehittää työpaikkojen ja työterveyshuoltojen
yhteistyötä siten, että se olisi aiempaa ennakoivampaa
ja ennaltaehkäisevämpää.
Tavoite: Luoda toimintamalli mielenterveyttä tukevaan
työterveysyhteistyöhön työpaikoille ja
työterveyshuoltoihin
27.1.2023
12
27.1.2023
13 |
Pauliina
Mattila-
Holappa
Minna
Majuri
Kaisa
Harjunpää
Hanna
Hakulinen
Henna
Laitio
Sari
Nuikki
(MIELI ry)
Saija
Koskensalmi
(MIELI ry)
Mari-Anne
Wallius
Taina
Kinnari
Lisbeth
Forsman-Grönholm
Terhi
Kalliokoski
Elina
Virtanen
Marika
Lassfolk
Hanna-Reetta
Räsänen
Tarja Säily Heli
Hannonen
Tuulia Varanka-
Ruuskanen
Eija-Maria
Gerlander
Rekrytointi
Nykytilan kartoitus
Näkemysten tarkastelu
Pilotointi
Yhteinen näkemys
TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEN VAIHEET
Lopputulos
25 työpaikka-työterveyshuolto pilottiparia
Työterveysyhteistyön nykytilan analysointi
Toimintamalli
Pilotoitavan kohteen valitseminen
Mielenterveyttä tukevan yhteistyön kehittäminen 10/21 – 5/22
Pilotointien pohjalta työpajatyöskentelyä
Kesäkuu
2021
Elokuu
2021
Syyskuu
2021
Lokakuu
2021
Kesäkuu
2022
Lokakuu
2022
Hankkeessa mukana olleiden työpaikkojen koko
27.1.2023
15 |
4%
4%
9%
83%
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %
1 - 10 henkilöä
11 - 20 henkilöä
21 - 50 henkilöä
51 - 250 henkilöä
251 tai enemmän
Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:4.65, Hajonta:0.91) (Vastauksia:23)
69%
(69%)
19%
(22%) 13%
(0,2%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Lääkäriasema Entinen liikelaitos Integroitu
Hankkeessa mukana olleet työterveyshuollot
27.1.2023
16 |
Onko mielen hyvinvointi huomioitu
työterveysyhteistyössä?
• Kyllä
• Ei
• En osaa sanoa
https://www.mentimeter.com/app/presentation/alg4j2fpm2pahz1t586a6ivuoxu8xxzb
Menti.com koodi 8816 1915
27.1.2023
17 |
Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä?
73,9 %
4,3 %
21,7 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:1.48, Hajonta:0.83) (Vastauksia:23)
Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:15)
Ohjaako työpaikkaselvitys työn myönteisten voimavarojen havainnointiin ja
vahvistamiseen?
35,0 %
25,0 %
40,0 %
92,9 %
7,1 %
0,0 %
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:2.05, Hajonta:0.86) (Vastauksia:20)
Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.07, Hajonta:0.26) (Vastauksia:14)
Koetaanko toimintasuunnitelma mielen hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta
hyödylliseksi?
39,1 %
17,4 %
43,5 %
73,3 %
0,0 %
26,7 %
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:2.04, Hajonta:0.91) (Vastauksia:23)
Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.53, Hajonta:0.88) (Vastauksia:15)
Työpaikkaselvitykset olivat psykososiaalisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden osalta puutteellisia
• Työpaikkaselvityksissä psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät kannattaa
kartoittaa kunnolla ja ottaa työterveyspsykologi selvitykseen mukaan
Jos selvitys oli tehty, voimavarat saatettiin mainita, mutta niihin ei oltu mietitty niitä säilyttäviä tai
vahvistavia toimia
• Voimavaralähtöisyyttä kannattaa tietoisesti lisätä
Useimmat toimintasuunnitelmat olivat ”copy-paste” –tyyppisiä työterveyshuollon palvelulistoja myös
mielenterveyden tuen osalta
• Voisiko toimintasuunnitelmasta luoda elävä yhteistyötä ohjaava dynaaminen
dokumentti, joka aidosti huomioi organisaation mielen hyvinvoinnin tarpeet?
Suunniteltu mielenterveysyhteistyö ja sen mittarit riskilähtöistä ja korjaavaa
• Rinnalle rakennettava mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevää ja mielenterveyttä
edistävää yhteistoimintaa
• Työterveyshuollon rooli aitona yhteistyökumppanina ja mielen hyvinvoinnin
ennakoivana asiantuntijana, joka tukee työpaikkaa, kaipaa vahvistusta
Alkukartoituksen dokumenttien tarkastelussa esiin tulleita kehittämistarpeita
27.1.2023
21 |
Toimintamallin kehittäminen
pilotointien avulla
Muutama nosto piloteista, joissa MIELI ry oli
kehittäjäkumppanina
1.12.2022
Tavoitteet
• Työyhteisön voimavaratekijöiden vahvistaminen
• Kuormitustekijöiden tunnistaminen ja mahdollisten haasteiden
hoitaminen heti niiden ilmetessä
• Esihenkilöiden osaamisen, kyvyn ja uskalluksen kasvattaminen
sekä rohkaiseminen avun hakemiseen ennen kuin
työyhteisötilanteet mutkistuvat
Yksilötuen rinnalle työyhteisön tukea
esimerkkinä Työyhteisön varhaisen tuen malli
27.1.2023
24 |
Työyhteisön varhaisen tuen malli
27.1.2023
25 |
Taso Työyhteisön kuvaus Kehittämistoimien sisältö
Toimiva
työyhteisö
Tavoiteltava tilanne, johon normaalisti
liittyy ajoittain pieniä haasteita.
Ylläpidetään ja vahvistetaan
olemassa olevaa hyvää
työyhteisön toimintaa.
Pieni
huoli
Tasolle määriteltiin kriteerit sekä
työpaikan havainnoista ja tiedoista
(mm. riskien arviointi,
henkilöstökyselyt, vaihtuvuus) että
työterveyshuollon havainnoista ja
tiedoista (mm. työpaikkaselvitys,
suurkuluttajat, sairaspoissaolot).
Esihenkilövastuisesti yhdessä
työyhteisön kanssa tehdään
aktiivisesti toimenpiteitä,
ulkopuolista tukea tarvittaessa
hyödyntäen.
Suuri
huoli
Tasolle määriteltiin sekä työpaikan että
työterveyshuollon kriteerit.
Ulkopuolista tukea ja apua
tarjotaan aktiivisesti (työpaikan,
työterveyshuollon ja muiden
tahojen).
27.1.2023
26 |
Toimiva työyhteisö Pieni huoli Suuri huoli
Työntekijöiden
keskinäinen yhteistyö
Työn tavoitteet ohjaavat tekemistä,
keskinäistä arvostusta ja luottamusta,
avoimuutta, myönteistä asennetta,
innostusta, työn imua
Vuorovaikutuksen haasteita, muutoksia
käytöksessä ja motivaatiossa, osoitetaan
arvostuksen puutetta, pelisääntöjä ei noudateta,
vastuuttomuutta, negatiivisuuden lisääntymistä
Konflikti, ratkaisematon pitkittynyt
ristiriita, työyhteisökriisi
Työkavereiden tuki työn
tekemiseen
Apua ja tukea saatavilla, yhdessä
oppimista, virheiden sallimista
Apua ja tukea ei ole riittävästi saatavilla, tietoa ei
jaeta, yhteistyö ei suju, sopimuksista ei pidetä
kiinni
Työkaverista ei välitetä, jätetään
yksin, sorsimista, negatiivinen
palaute vallalla, kiusaamista
Yhteistyö ja
vuorovaikutus
esihenkilön kanssa
Kannustavaa, rakentavaa, myönteistä
ja työkeskeistä vuorovaikutusta
Vuorovaikutuksessa haasteita, ei riittävää
dialogia, palavereissa hiljaisuutta, ei osallistuta
kokouksiin
Ei toimita ohjeiden ja pelisääntöjen
mukaan, työt eivät suju, aikataulut
pettävät
Esihenkilön tuki työn
tekemiseen
Esihenkilön apua ja tukea saatavilla tai
luotetaan esihenkilön apuun ja tukeen
tarvittaessa, yhteistä keskustelua
tavoitteista, kannustavaa palautetta
Apua ja tukea ei ole riittävästi saatavilla, dialogi
katkonaista, tavoitemäärittely epämääräistä
Esihenkilö koetaan poissaolevana,
dialogia esihenkilön ja joidenkin
työntekijöiden välillä ei juurikaan ole,
esihenkilöllä ongelmia jaksamisessa
Työkuormitus Työssä ajoittain kuormitusta ja
stressiä, palautumista työpäivän
aikana on riittävästi, työ koetaan
mielekkäänä
Pidempiaikaista kiirettä, stressiä, virheitä,
tekemättömiä töitä, paljon ylitöitä ei ehditä
palautua, virheitä tehdään keskimääräistä
enemmän, kielteisyyttä
Poissaolot lisääntyneet hälyttävästi,
kuormituksesta ei palauduta,
negatiiviset tunteet ovat pinnassa,
kyynistymistä.
Työkäyttäytyminen Ystävällinen, myönteinen
ratkaisukeskeinen käytös,
onnistumisista iloitaan, erimielisyydet
ja ongelmat kyetään ratkaisemaan
Kielteistä käytöstä, pelisääntöjen noudattamatta
jättämistä, vastuuttomuutta, toisen onnistumisia ei
nähdä tai ne omitaan, kilpailua,
välinpitämättömyyttä
Asiatonta käytöstä,
kiusaamista, irtisanoutumisia
keskimääräistä enemmän
Reagoinnista ennakoivaan ja edistävään
yhteistyöhön esimerkkinä Agenttitoiminta
liiallisen vaativuuden ennaltaehkäisemiseksi
27.1.2023
27 |
UUPUMUSRISKI
LIIALLINEN
VAATIVUUS
ENNAKOINTI
• Luotiin valmennusmateriaali
• Valittiin agentit
• Työterveyspsykologin ja HR:n valmennus agenteille
• antaa välineitä tunnistaa, ennaltaehkäistä ja ratkaista ylitunnollisuuden,
ylisuorittamisen, täydellisyyden tavoittelun ja omaa itseä kohtaan
olevan liiallisen vaativuuden aiheuttamia työssä jaksamisen haasteita
• Osana perehdytystä agentit valmentavat teemasta uudet
työntekijät
• Jatkossa koko henkilökunnalle ja esihenkilöille
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/mieli-strategia-ja-tyon-arki/tyopaikkojen-
teot-ja-oivallukset/op-turun-seudun-tarina
27.1.2023
28 |
TAVOITTEENA KULTTUURIMUUTOS ”RIITTÄVÄN HYVÄ RIITTÄÄ”
Reagoinnista
ennakoivaan
ja edistävään
yhteistyöhön esimerkkinä
Mielen hyvinvoinnin
perustan vahvistaminen
arjen valinnoilla
1.12.2022
29 |
Mielen hyvinvoinnin perustan vahvistaminen arjen
valinnoilla
1.12.2022
30 |
• Nuoret mukana kaikessa: osallistaminen vahvistaa hyvinvointia
ja arvostuksen kokemusta – samalla pystyttiin hyödyntämään
nuorten arjen innovatiivisuus.
• Toimintamalli työterveysyhteistyöhön – Mielen hyvinvoinnin
perustan vahvistaminen arjen valinnoilla - YouTube
Pilottityöpaikkojen
seurantakysely
2021 vs. 2022
Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä?
27.1.2023
32 |
74
4
22
90
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kyllä Ei En osaa sanoa
2021 2022
Olen tyytyväinen työterveyshuollon vahvistavaan mielenhyvinvointityöhön.
27.1.2023
33 |
4%
30%
17%
26%
9%
0% 0%
50%
20%
30%
0,0 %
20,0 %
40,0 %
60,0 %
80,0 %
100,0 %
1 2 3 4 5
2021 2022
1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä
Olen tyytyväinen työterveyshuollon ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön.
27.1.2023
34 |
1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
4%
44%
17%
9%
13%
0 0
40%
60%
0
0,0 %
20,0 %
40,0 %
60,0 %
80,0 %
100,0 %
1 2 3 4 5
2021 2022
Olen tyytyväinen työterveyshuollon korjaavaan mielenterveystyöhön.
27.1.2023
35 |
1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
4,0 %
26,0 %
22,0 % 22,0 %
13,0 %
10%
0%
20%
60%
10%
0,0 %
20,0 %
40,0 %
60,0 %
80,0 %
100,0 %
1 2 3 4 5
2021 2022
Minkä asian työterveyshuolto voisi tehdä
uudella tavalla tai paremmin niin, että
työterveysyhteistyö olisi paremmin
mielenterveyttä edistävää?
https://www.mentimeter.com/app/presentation/ali2u3xeaen4x
4jtmse2ysp4qeutuggc
Menti.com koodi 5923 5141
1.12.2022
36 |
Mielenterveys ja työ
Kun tavoitteena on tehdä
mielenterveyttä tukevaa, vaikuttavaa
työterveysyhteistyötä, suunnatkaa
ensin huomio yhteistyön edellytyksiin.
• Listaus työterveysyhteistyön
toimijoiden rooleista
• Tarkistuslistat
• toimivan työterveysyhteistyön
rakenteista
• yhteistyön toimintatavoista
Työterveysyhteistyön edellytykset
27.1.2023
38 |
Hyvin muotoiltu konkreettinen tavoite
on tuloksellisen ja vaikuttavan
toiminnan lähtökohta. Pohjalle tarvitaan
työpaikan tilannekuva.
• Listaus työn voimavaratekijöistä
• Listaus työpaikkaselvityksessä
käytettävistä menetelmistä
psykososiaalisten ja kognitiivisten
voimavarojen ja riskien
tunnistamisesta
• Vinkit henkilöstön osallistamiseen
työpaikkaselvityksessä
Tunnista tarpeet, aseta yhteinen tavoite
27.1.2023
39 |
Toiminnan suunnittelussa huomioitava
• mielenterveyden haasteiden
ennaltaehkäisy
• voimavarojen vahvistaminen
• työyhteisötason toimenpiteet
• esihenkilötyö
Osiosta löytyy mm.
• Tarkistuslista mielenterveyen
ennaltaehkäisyn, voimavarojen
huomiointiin ja työyhteisötason toiminnan
suunnitteluun
• Tarkistuslista esihenkilötyön
suunnitteluun
Suunnittele ja ennakoi
27.1.2023
40 |
Tarvitaan työpaikan ja työterveyshuollon
yhteisasiantuntijuutta.
Osiosta löytyy mm.
• Työyhteisön toimivuuden tasojen kriteerit
• Työyhteisön mielen hyvinvoinnin
kehittämissuunnitelma
• Kysymyspatteristo esihenkilöille
työhyvinvointikeskustelun tueksi
• Muistilista työterveyshuollolle
esihenkilötyön tukemiseen
Toimi ja kehitä
27.1.2023
41 |
Mielenterveyden tuen tavoite määrittelee mittarit,
joilla seurataan sovittujen toimien toteutumista.
Osiosta löytyy mm.
• Työterveysyhteistyön vaikutusketju ja
esimerkkejä käytettävistä mittareista, joilla
vaikutusketjua arvioidaan
• Esimerkkejä mielenterveyden tukitoimien
osa-alueista ja mittaroinnista
• Mielenterveyden tuen auditointiprosessi
Onnistu ja kehity yhdessä
27.1.2023
42 |
Kohti mieliystävällisempää
työelämää -
ennenkuin.fi
1 de 43

Recomendados

Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö por
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöTyöterveyslaitos
492 visualizações36 slides
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... por
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työterveyslaitos
120 visualizações10 slides
Mielenterveyden tuki työpaikalla por
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaTyöterveyslaitos
70 visualizações54 slides
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy... por
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Työterveyslaitos
150 visualizações19 slides
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla por
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTyöterveyslaitos
118 visualizações34 slides
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus por
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusTyöterveyslaitos
889 visualizações47 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Uniapnea ja työkyky por
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyTyöterveyslaitos
117 visualizações33 slides
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäTyöterveyslaitos
528 visualizações40 slides
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä por
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäTyöterveyslaitos
432 visualizações10 slides
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S... por
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työterveyslaitos
294 visualizações49 slides
Työhygieeninen selvitys por
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitysTyöterveyslaitos
493 visualizações27 slides
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen por
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyöterveyslaitos
1.2K visualizações28 slides

Mais procurados(20)

Uniapnea ja työkyky por Työterveyslaitos
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos117 visualizações
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por Työterveyslaitos
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos528 visualizações
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä por Työterveyslaitos
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Työterveyslaitos432 visualizações
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S... por Työterveyslaitos
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työterveyslaitos294 visualizações
Työhygieeninen selvitys por Työterveyslaitos
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
Työterveyslaitos493 visualizações
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen por Työterveyslaitos
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työterveyslaitos1.2K visualizações
Työhygienia työterveyshuollossa por Työterveyslaitos
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos83 visualizações
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma por Työterveyslaitos
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Työterveyslaitos452 visualizações
Toiminnalliset vatsavaivat por Työterveyslaitos
Toiminnalliset vatsavaivatToiminnalliset vatsavaivat
Toiminnalliset vatsavaivat
Työterveyslaitos344 visualizações
Persoonallisuushäiriöt por Työterveyslaitos
PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt
Persoonallisuushäiriöt
Työterveyslaitos734 visualizações
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok... por THL
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
THL14.9K visualizações
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por Työterveyslaitos
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos389 visualizações
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa por Työterveyslaitos
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Työterveyslaitos615 visualizações
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx por Työterveyslaitos
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Työterveyslaitos1.8K visualizações
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall... por Työterveyslaitos
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Työterveyslaitos165 visualizações
Työote-hanke por Työterveyslaitos
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos392 visualizações
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus por Työterveyslaitos
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Työterveyslaitos555 visualizações
Kirurgisen potilaan hoito por Nina Eskola-Salin
Kirurgisen potilaan hoitoKirurgisen potilaan hoito
Kirurgisen potilaan hoito
Nina Eskola-Salin39.1K visualizações
Mitä rokottamalla on saatu aikaan por THL
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
THL25.3K visualizações
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta por Työterveyslaitos
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Työterveyslaitos622 visualizações

Similar a Mielenterveys ja työ

Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminen por
Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminenSakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminen
Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminenMinna Kivipelto
551 visualizações7 slides
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista por
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille Saarikoski
765 visualizações22 slides
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin? por
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?Työterveyslaitos
378 visualizações17 slides
Aikuisväestön hyvinvointimittari por
Aikuisväestön hyvinvointimittariAikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittariSocca_osaamiskeskus
3.5K visualizações22 slides
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut por
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelutTutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelutTyöterveyslaitos
241 visualizações32 slides
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ... por
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Työterveyslaitos
654 visualizações12 slides

Similar a Mielenterveys ja työ(20)

Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminen por Minna Kivipelto
Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminenSakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminen
Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminen
Minna Kivipelto551 visualizações
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista por Ville Saarikoski
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville Saarikoski765 visualizações
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin? por Työterveyslaitos
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Työterveyslaitos378 visualizações
Aikuisväestön hyvinvointimittari por Socca_osaamiskeskus
Aikuisväestön hyvinvointimittariAikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittari
Socca_osaamiskeskus3.5K visualizações
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut por Työterveyslaitos
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelutTutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Työterveyslaitos241 visualizações
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ... por Työterveyslaitos
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Työterveyslaitos654 visualizações
Vaasa_TalviTyhyt2015_Miten por Pauli Forma
Vaasa_TalviTyhyt2015_MitenVaasa_TalviTyhyt2015_Miten
Vaasa_TalviTyhyt2015_Miten
Pauli Forma596 visualizações
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista por Työterveyslaitos
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työterveyslaitos1.4K visualizações
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa por Kristian Wahlbeck
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissaJärjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
Kristian Wahlbeck5 visualizações
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio por THL
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioKutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
THL700 visualizações
AVAIN-mittarin esittely por Minna Kivipelto
AVAIN-mittarin esittelyAVAIN-mittarin esittely
AVAIN-mittarin esittely
Minna Kivipelto2.4K visualizações
Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta... por Työterveyslaitos
Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta...Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta...
Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta...
Työterveyslaitos710 visualizações
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h... por Työterveyslaitos
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Työterveyslaitos887 visualizações
Kalliolan työterveys - esittelymateriaali por Kalliola
Kalliolan työterveys - esittelymateriaaliKalliolan työterveys - esittelymateriaali
Kalliolan työterveys - esittelymateriaali
Kalliola278 visualizações
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa por Työterveyslaitos
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Työterveyslaitos879 visualizações
12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla por Työterveyslaitos
12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla
12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla
Työterveyslaitos442 visualizações
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ... por Socca_osaamiskeskus
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Socca_osaamiskeskus2.1K visualizações
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015 por Samuli Sukkula
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015Geronomiopiskelijoiden posterit 2015
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015
Samuli Sukkula1.7K visualizações
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa por Työterveyslaitos
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossaTerveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Työterveyslaitos400 visualizações
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel... por Työterveyslaitos
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Työterveyslaitos19.3K visualizações

Mais de Työterveyslaitos

Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa por
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöterveyslaitos
6 visualizações31 slides
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto por
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoHyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoTyöterveyslaitos
13 visualizações43 slides
Työturvallisuuslain muutokset por
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
56 visualizações11 slides
Kvartsialtistuminen por
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenTyöterveyslaitos
82 visualizações38 slides
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... por
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
78 visualizações29 slides
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito por
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
124 visualizações28 slides

Mais de Työterveyslaitos(20)

Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa por Työterveyslaitos
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos6 visualizações
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto por Työterveyslaitos
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoHyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Työterveyslaitos13 visualizações
Työturvallisuuslain muutokset por Työterveyslaitos
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos56 visualizações
Kvartsialtistuminen por Työterveyslaitos
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos82 visualizações
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... por Työterveyslaitos
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos78 visualizações
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito por Työterveyslaitos
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos124 visualizações
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito por Työterveyslaitos
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos139 visualizações
Tekoäly ja asiantuntijatyö por Työterveyslaitos
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos91 visualizações
Sotilasilmailulääketiede por Työterveyslaitos
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos60 visualizações
Työhön kytkeytyvä kuntoutus por Työterveyslaitos
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos49 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos654 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos653 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos214 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos216 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Työterveyslaitos1.3K visualizações
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet por Työterveyslaitos
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteetLentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Työterveyslaitos98 visualizações
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall... por Työterveyslaitos
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Työterveyslaitos116 visualizações
Työelämän tulevaisuus por Työterveyslaitos
Työelämän tulevaisuusTyöelämän tulevaisuus
Työelämän tulevaisuus
Työterveyslaitos129 visualizações
Ilmastonmuutos Suomessa - Vaikutukset työelämään, terveyteen ja työkykyyn por Työterveyslaitos
Ilmastonmuutos Suomessa - Vaikutukset työelämään, terveyteen ja työkykyynIlmastonmuutos Suomessa - Vaikutukset työelämään, terveyteen ja työkykyyn
Ilmastonmuutos Suomessa - Vaikutukset työelämään, terveyteen ja työkykyyn
Työterveyslaitos76 visualizações
Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto... por Työterveyslaitos
Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto...Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto...
Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto...
Työterveyslaitos4.3K visualizações

Mielenterveys ja työ

 • 1. Sari Nuikki Työelämän mielenterveys –yksikön päällikkö, työterveyspsykologi sari.nuikki@mieli.fi Missionani on edes rikkahippusen verran olla vaikuttamassa siihen, että mielen hyvinvointi aidosti huomioidaan työelämässä – ei siksi, että se on tuottavaa vaan siksi, että se on arvo itsessään.
 • 2. .f i MIELI Suomen Mielenterveys ry • Yli 50 paikallista mielenterveysseuraa • Yli 30 valtakunnallista jäsenjärjestöä • 22 kriisikeskusta • Rikosuhripäivystyksen hallinnointi yhteistyössä viiden järjestön ja kirkon kanssa Paikallinen mielenterveysseura Paikallainen mielenterveysseura & kriisikeskus Maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö Tavoite parantaa mielen hyvinvointia Suomessa • Mielenterveyden edistäminen kehittämishankkein ja koulutuksin • Kriiseissä auttaminen: Kriisipuhelin & Sekasin-chat (myös ukrainan- ja venäjänkielinen) • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen • Vapaaehtoistoiminta
 • 3. Mielenterveys ja työ: Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön
 • 4. • Mielenterveyden tila Suomessa • Mielenterveyden tuen toimintamalli osana Työelämän mielenterveys –ohjelmaa • Miten mielenterveysasiat hoituvat työterveyshuoltojen vs. asiakasorganisaatioiden näkökulmasta? • Toimintamallin kehittäminen pilotointien avulla - muutama esimerkki • Pilottityöpaikkojen seurantakysely • Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli Sisältö 27.1.2023 4 |
 • 7. Positiivinen mielenterveys Suomessa (FinTerveys 2017, seurantatutkimus 2020-2021) 7 Korkea positiivinen mielenterveys n. 14%. Kohtalainen positiivinen mielenterveys n. 70% Matala positiivinen mielenterveys n. 16 %. + 60-vuotiailla enemmän positiivista mielenterveyttä kuin nuoremmilla.
 • 9. Mielenterveyskuntoutujien määrän kasvu viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana (lähde: KELA) 27.1.2023 9 | 890 %
 • 12. Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön Tarkoitus: Kehittää työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyötä siten, että se olisi aiempaa ennakoivampaa ja ennaltaehkäisevämpää. Tavoite: Luoda toimintamalli mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön työpaikoille ja työterveyshuoltoihin 27.1.2023 12
 • 13. 27.1.2023 13 | Pauliina Mattila- Holappa Minna Majuri Kaisa Harjunpää Hanna Hakulinen Henna Laitio Sari Nuikki (MIELI ry) Saija Koskensalmi (MIELI ry) Mari-Anne Wallius Taina Kinnari Lisbeth Forsman-Grönholm Terhi Kalliokoski Elina Virtanen Marika Lassfolk Hanna-Reetta Räsänen Tarja Säily Heli Hannonen Tuulia Varanka- Ruuskanen Eija-Maria Gerlander
 • 14. Rekrytointi Nykytilan kartoitus Näkemysten tarkastelu Pilotointi Yhteinen näkemys TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEN VAIHEET Lopputulos 25 työpaikka-työterveyshuolto pilottiparia Työterveysyhteistyön nykytilan analysointi Toimintamalli Pilotoitavan kohteen valitseminen Mielenterveyttä tukevan yhteistyön kehittäminen 10/21 – 5/22 Pilotointien pohjalta työpajatyöskentelyä Kesäkuu 2021 Elokuu 2021 Syyskuu 2021 Lokakuu 2021 Kesäkuu 2022 Lokakuu 2022
 • 15. Hankkeessa mukana olleiden työpaikkojen koko 27.1.2023 15 | 4% 4% 9% 83% 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 - 10 henkilöä 11 - 20 henkilöä 21 - 50 henkilöä 51 - 250 henkilöä 251 tai enemmän Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:4.65, Hajonta:0.91) (Vastauksia:23)
 • 16. 69% (69%) 19% (22%) 13% (0,2%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Lääkäriasema Entinen liikelaitos Integroitu Hankkeessa mukana olleet työterveyshuollot 27.1.2023 16 |
 • 17. Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä? • Kyllä • Ei • En osaa sanoa https://www.mentimeter.com/app/presentation/alg4j2fpm2pahz1t586a6ivuoxu8xxzb Menti.com koodi 8816 1915 27.1.2023 17 |
 • 18. Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä? 73,9 % 4,3 % 21,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kyllä Ei En osaa sanoa Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:1.48, Hajonta:0.83) (Vastauksia:23) Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:15)
 • 19. Ohjaako työpaikkaselvitys työn myönteisten voimavarojen havainnointiin ja vahvistamiseen? 35,0 % 25,0 % 40,0 % 92,9 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kyllä Ei En osaa sanoa Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:2.05, Hajonta:0.86) (Vastauksia:20) Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.07, Hajonta:0.26) (Vastauksia:14)
 • 20. Koetaanko toimintasuunnitelma mielen hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta hyödylliseksi? 39,1 % 17,4 % 43,5 % 73,3 % 0,0 % 26,7 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kyllä Ei En osaa sanoa Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:2.04, Hajonta:0.91) (Vastauksia:23) Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.53, Hajonta:0.88) (Vastauksia:15)
 • 21. Työpaikkaselvitykset olivat psykososiaalisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden osalta puutteellisia • Työpaikkaselvityksissä psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät kannattaa kartoittaa kunnolla ja ottaa työterveyspsykologi selvitykseen mukaan Jos selvitys oli tehty, voimavarat saatettiin mainita, mutta niihin ei oltu mietitty niitä säilyttäviä tai vahvistavia toimia • Voimavaralähtöisyyttä kannattaa tietoisesti lisätä Useimmat toimintasuunnitelmat olivat ”copy-paste” –tyyppisiä työterveyshuollon palvelulistoja myös mielenterveyden tuen osalta • Voisiko toimintasuunnitelmasta luoda elävä yhteistyötä ohjaava dynaaminen dokumentti, joka aidosti huomioi organisaation mielen hyvinvoinnin tarpeet? Suunniteltu mielenterveysyhteistyö ja sen mittarit riskilähtöistä ja korjaavaa • Rinnalle rakennettava mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevää ja mielenterveyttä edistävää yhteistoimintaa • Työterveyshuollon rooli aitona yhteistyökumppanina ja mielen hyvinvoinnin ennakoivana asiantuntijana, joka tukee työpaikkaa, kaipaa vahvistusta Alkukartoituksen dokumenttien tarkastelussa esiin tulleita kehittämistarpeita 27.1.2023 21 |
 • 22. Toimintamallin kehittäminen pilotointien avulla Muutama nosto piloteista, joissa MIELI ry oli kehittäjäkumppanina
 • 24. Tavoitteet • Työyhteisön voimavaratekijöiden vahvistaminen • Kuormitustekijöiden tunnistaminen ja mahdollisten haasteiden hoitaminen heti niiden ilmetessä • Esihenkilöiden osaamisen, kyvyn ja uskalluksen kasvattaminen sekä rohkaiseminen avun hakemiseen ennen kuin työyhteisötilanteet mutkistuvat Yksilötuen rinnalle työyhteisön tukea esimerkkinä Työyhteisön varhaisen tuen malli 27.1.2023 24 |
 • 25. Työyhteisön varhaisen tuen malli 27.1.2023 25 | Taso Työyhteisön kuvaus Kehittämistoimien sisältö Toimiva työyhteisö Tavoiteltava tilanne, johon normaalisti liittyy ajoittain pieniä haasteita. Ylläpidetään ja vahvistetaan olemassa olevaa hyvää työyhteisön toimintaa. Pieni huoli Tasolle määriteltiin kriteerit sekä työpaikan havainnoista ja tiedoista (mm. riskien arviointi, henkilöstökyselyt, vaihtuvuus) että työterveyshuollon havainnoista ja tiedoista (mm. työpaikkaselvitys, suurkuluttajat, sairaspoissaolot). Esihenkilövastuisesti yhdessä työyhteisön kanssa tehdään aktiivisesti toimenpiteitä, ulkopuolista tukea tarvittaessa hyödyntäen. Suuri huoli Tasolle määriteltiin sekä työpaikan että työterveyshuollon kriteerit. Ulkopuolista tukea ja apua tarjotaan aktiivisesti (työpaikan, työterveyshuollon ja muiden tahojen).
 • 26. 27.1.2023 26 | Toimiva työyhteisö Pieni huoli Suuri huoli Työntekijöiden keskinäinen yhteistyö Työn tavoitteet ohjaavat tekemistä, keskinäistä arvostusta ja luottamusta, avoimuutta, myönteistä asennetta, innostusta, työn imua Vuorovaikutuksen haasteita, muutoksia käytöksessä ja motivaatiossa, osoitetaan arvostuksen puutetta, pelisääntöjä ei noudateta, vastuuttomuutta, negatiivisuuden lisääntymistä Konflikti, ratkaisematon pitkittynyt ristiriita, työyhteisökriisi Työkavereiden tuki työn tekemiseen Apua ja tukea saatavilla, yhdessä oppimista, virheiden sallimista Apua ja tukea ei ole riittävästi saatavilla, tietoa ei jaeta, yhteistyö ei suju, sopimuksista ei pidetä kiinni Työkaverista ei välitetä, jätetään yksin, sorsimista, negatiivinen palaute vallalla, kiusaamista Yhteistyö ja vuorovaikutus esihenkilön kanssa Kannustavaa, rakentavaa, myönteistä ja työkeskeistä vuorovaikutusta Vuorovaikutuksessa haasteita, ei riittävää dialogia, palavereissa hiljaisuutta, ei osallistuta kokouksiin Ei toimita ohjeiden ja pelisääntöjen mukaan, työt eivät suju, aikataulut pettävät Esihenkilön tuki työn tekemiseen Esihenkilön apua ja tukea saatavilla tai luotetaan esihenkilön apuun ja tukeen tarvittaessa, yhteistä keskustelua tavoitteista, kannustavaa palautetta Apua ja tukea ei ole riittävästi saatavilla, dialogi katkonaista, tavoitemäärittely epämääräistä Esihenkilö koetaan poissaolevana, dialogia esihenkilön ja joidenkin työntekijöiden välillä ei juurikaan ole, esihenkilöllä ongelmia jaksamisessa Työkuormitus Työssä ajoittain kuormitusta ja stressiä, palautumista työpäivän aikana on riittävästi, työ koetaan mielekkäänä Pidempiaikaista kiirettä, stressiä, virheitä, tekemättömiä töitä, paljon ylitöitä ei ehditä palautua, virheitä tehdään keskimääräistä enemmän, kielteisyyttä Poissaolot lisääntyneet hälyttävästi, kuormituksesta ei palauduta, negatiiviset tunteet ovat pinnassa, kyynistymistä. Työkäyttäytyminen Ystävällinen, myönteinen ratkaisukeskeinen käytös, onnistumisista iloitaan, erimielisyydet ja ongelmat kyetään ratkaisemaan Kielteistä käytöstä, pelisääntöjen noudattamatta jättämistä, vastuuttomuutta, toisen onnistumisia ei nähdä tai ne omitaan, kilpailua, välinpitämättömyyttä Asiatonta käytöstä, kiusaamista, irtisanoutumisia keskimääräistä enemmän
 • 27. Reagoinnista ennakoivaan ja edistävään yhteistyöhön esimerkkinä Agenttitoiminta liiallisen vaativuuden ennaltaehkäisemiseksi 27.1.2023 27 | UUPUMUSRISKI LIIALLINEN VAATIVUUS ENNAKOINTI
 • 28. • Luotiin valmennusmateriaali • Valittiin agentit • Työterveyspsykologin ja HR:n valmennus agenteille • antaa välineitä tunnistaa, ennaltaehkäistä ja ratkaista ylitunnollisuuden, ylisuorittamisen, täydellisyyden tavoittelun ja omaa itseä kohtaan olevan liiallisen vaativuuden aiheuttamia työssä jaksamisen haasteita • Osana perehdytystä agentit valmentavat teemasta uudet työntekijät • Jatkossa koko henkilökunnalle ja esihenkilöille https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/mieli-strategia-ja-tyon-arki/tyopaikkojen- teot-ja-oivallukset/op-turun-seudun-tarina 27.1.2023 28 | TAVOITTEENA KULTTUURIMUUTOS ”RIITTÄVÄN HYVÄ RIITTÄÄ”
 • 29. Reagoinnista ennakoivaan ja edistävään yhteistyöhön esimerkkinä Mielen hyvinvoinnin perustan vahvistaminen arjen valinnoilla 1.12.2022 29 |
 • 30. Mielen hyvinvoinnin perustan vahvistaminen arjen valinnoilla 1.12.2022 30 | • Nuoret mukana kaikessa: osallistaminen vahvistaa hyvinvointia ja arvostuksen kokemusta – samalla pystyttiin hyödyntämään nuorten arjen innovatiivisuus. • Toimintamalli työterveysyhteistyöhön – Mielen hyvinvoinnin perustan vahvistaminen arjen valinnoilla - YouTube
 • 32. Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä? 27.1.2023 32 | 74 4 22 90 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kyllä Ei En osaa sanoa 2021 2022
 • 33. Olen tyytyväinen työterveyshuollon vahvistavaan mielenhyvinvointityöhön. 27.1.2023 33 | 4% 30% 17% 26% 9% 0% 0% 50% 20% 30% 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 2 3 4 5 2021 2022 1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä
 • 34. Olen tyytyväinen työterveyshuollon ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. 27.1.2023 34 | 1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä 4% 44% 17% 9% 13% 0 0 40% 60% 0 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 2 3 4 5 2021 2022
 • 35. Olen tyytyväinen työterveyshuollon korjaavaan mielenterveystyöhön. 27.1.2023 35 | 1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä 4,0 % 26,0 % 22,0 % 22,0 % 13,0 % 10% 0% 20% 60% 10% 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 2 3 4 5 2021 2022
 • 36. Minkä asian työterveyshuolto voisi tehdä uudella tavalla tai paremmin niin, että työterveysyhteistyö olisi paremmin mielenterveyttä edistävää? https://www.mentimeter.com/app/presentation/ali2u3xeaen4x 4jtmse2ysp4qeutuggc Menti.com koodi 5923 5141 1.12.2022 36 |
 • 38. Kun tavoitteena on tehdä mielenterveyttä tukevaa, vaikuttavaa työterveysyhteistyötä, suunnatkaa ensin huomio yhteistyön edellytyksiin. • Listaus työterveysyhteistyön toimijoiden rooleista • Tarkistuslistat • toimivan työterveysyhteistyön rakenteista • yhteistyön toimintatavoista Työterveysyhteistyön edellytykset 27.1.2023 38 |
 • 39. Hyvin muotoiltu konkreettinen tavoite on tuloksellisen ja vaikuttavan toiminnan lähtökohta. Pohjalle tarvitaan työpaikan tilannekuva. • Listaus työn voimavaratekijöistä • Listaus työpaikkaselvityksessä käytettävistä menetelmistä psykososiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja riskien tunnistamisesta • Vinkit henkilöstön osallistamiseen työpaikkaselvityksessä Tunnista tarpeet, aseta yhteinen tavoite 27.1.2023 39 |
 • 40. Toiminnan suunnittelussa huomioitava • mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisy • voimavarojen vahvistaminen • työyhteisötason toimenpiteet • esihenkilötyö Osiosta löytyy mm. • Tarkistuslista mielenterveyen ennaltaehkäisyn, voimavarojen huomiointiin ja työyhteisötason toiminnan suunnitteluun • Tarkistuslista esihenkilötyön suunnitteluun Suunnittele ja ennakoi 27.1.2023 40 |
 • 41. Tarvitaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisasiantuntijuutta. Osiosta löytyy mm. • Työyhteisön toimivuuden tasojen kriteerit • Työyhteisön mielen hyvinvoinnin kehittämissuunnitelma • Kysymyspatteristo esihenkilöille työhyvinvointikeskustelun tueksi • Muistilista työterveyshuollolle esihenkilötyön tukemiseen Toimi ja kehitä 27.1.2023 41 |
 • 42. Mielenterveyden tuen tavoite määrittelee mittarit, joilla seurataan sovittujen toimien toteutumista. Osiosta löytyy mm. • Työterveysyhteistyön vaikutusketju ja esimerkkejä käytettävistä mittareista, joilla vaikutusketjua arvioidaan • Esimerkkejä mielenterveyden tukitoimien osa-alueista ja mittaroinnista • Mielenterveyden tuen auditointiprosessi Onnistu ja kehity yhdessä 27.1.2023 42 |