Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
Kaksisuuntainen
mielialahäiriö:
Tunnistaminen ja hoito
• Janne Vuononvirta
• Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
• Apulaisylilääkäri, HUS Psykiatria, Tikkurilan
mielialahäiriöpoliklinikka
• Ei sidonnaisuuksia
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön yleisyys
• Esiintyvyys 0,6–1,1 %
• Suomessa mahdollisesti vähemmän
• Terveys 2000-tutkimus: 0,24%; 19-34-vuotiailla 0,53%.
• Yhtä paljon miehillä ja naisilla
Tyypin I kaksisuuntaiseen mielialahäiriö (F31.0 - F31.7)
• Esiintyvyys noin 0,5 % (Suomessa 0,72 %) (???)
Tyypin II kaksisuuntaisen mielialahäiriö (F31.8)
Bipolaarispektri
• Esiintyvyys Suomessa 0,61 %
• Masennusjaksojen lisäksi toistuvia (vähintään kaksi) lyhyitä (2–3 vuorokautta) hypomanioita tai
toistuvia hypomaanisia tai maanisia jaksoja masennuslääkehoidon aloittamista seuraavien viikkojen
aikana.
• Jos hypomanian tai manian oireet jatkuvat kauan (yli 5 puoliintumisaikaa) masennuslääkkeen
lopettamisen jälkeen, kyseistä lääkehoitoa ei enää voi pitää sairausjakson syynä.
Tarkemmin määrittämätön kaksisuuntainen mielialahäiriö
• Subkliinisten hypomaanisten ja depressiivisten jaksojen jatkuva vaihtelu
• Esiintyvyys 0,4–1,0 % (ei varmaa tietoa)
• 15-50 % sairastuu myöhemmin kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön
Mielialan aaltoiluhäiriö (syklotymia)
Etiologia
• Perintötekijät​
• Geneettiset tekijät selittävät 70–90 %
tyypin 1 Häiriön esiintyvyyden vaihtelusta
väestössä.
• Ensiasteen sukulaisella
sairastumisriski on 10–15 %
• Altistavia geenivariantteja tunnetaan
useita kymmeniä.
• Epäspesifisiä
• Tyyppi I on geneettisesti enemmän
yhteydessä skitsofreniaan, tyyppi II
depressioon.
• Ympäristötekijät​
• Lapsuusiän kaltoinkohtelun ja
laiminlyönnin kokemukset sekä
menetyskokemukset voivat suurentaa
riskiä.
• Synnytys suurentaa sairastumisriskiä
seuraavan vuoden ajan.​
• Stressaavat elämäntapahtumat jakson
laukaisijoina, mutta osa kuormittavista
elämänmuutoksista on seurausta
sairaudesta itsestään.
Kulku ja ennuste 1
• Sairastuminen useimmiten nuorena aikuisena, mutta alkamisikä voi
vaihdella lapsuudesta vanhuuteen.
• Keskimääräinen sairastumisikä 22 vuotta.
• Varhaisen alkamisiän on todettu olevan yhteydessä tavallista
vaikeampaan oirekuvaan.​
• Viive oireiden alkamisesta oikeaan diagnoosiin keskimäärin 8 vuotta.
• Osasyynä, että yli puolessa tapauksista sairaus alkaa depressiojaksolla
eikä diagnoosia ole mahdollista tehdä ennen ensimmäistä
(hypo)maanista jaksoa.​
Kulku ja ennuste 2
• Maaninen vaihe: äkillinen alku, kesto hoitamattomana yleensä 2 viikosta 5
kuukauteen. ​
• Masennusvaiheet kestävät yleensä kuukausien ajan, keskimäärin noin 6
kuukautta, mutta vanhuksia lukuun ottamatta harvoin yli vuoden.
• Krooninen sairaus, uusiutuvia sairausjaksoja. Jaksojen välinen oireilu
yleistä, potilailla esiintyy oireita noin puolet ajasta ja suurin osa oireista on
masennusta.​
• Ikääntymisen myötä depression osuus sairaudenkuvassa korostuu.
Depressio on yleisempää ja pidempikestoista tyypissä 2 kuin tyypissä 1. ​
Kulku ja ennuste 3
• Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy huomattava
itsetuhokäyttäytymisen ja itsemurhakuoleman riski. ​
• Hoitomyöntyvyyden ongelmat ovat yleisiä. Voidaan merkittävästi kohentaa
psykososiaalisten interventioiden avulla.​
• Stressaavat elämäntapahtumat saattavat suurentaa uuden jakson riskiä.​
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön
tunnistaminen 1
Jokaiselta masennuspotilaalta on kysyttävä mahdollisista kohonneen mielialan
jaksoista
”Onko sinulla koskaan elämässäsi ollut ajanjaksoa, jolloin mielialasi olisi ollut poikkeuksellisen
hyväntuulinen tai kohonnut?”
”Tai poikkeuksellisen energinen, toimelias ja täynnä itseluottamusta?”
”Olitko muiden mielestä oma itsesi?”
”Jouduitko vaikeuksiin sen vuoksi?”
Tarvittaessa omaisen haastattelu
• Mielialan kohoamisen jaksoa voi olla vaikea muistaa mielialan ollessa masentunut
• Sairaudentunto voi olla puutteellinen (hypo)manioiden osalta
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön
tunnistaminen 2
Sukuhistorian kartoittaminen
”Onko suvussanne ollut kaksisuuntaista mielialahäiriötä?”
”Onko jollakin perheenjäsenellä ollut mielialanvaihteluita, joita olisi
hoidettu esim. litiumin, natriumvalproaatin tai lamotrigiinin
kaltaisilla lääkkeillä?”
MDQ
• Mahdollistaa seuloa
masentuneiden joukosta ne, joilla
saattaa olla bipolaarihäiriö.
• MDQ-seula on positiivinen, jos:
• 1. osasta tulee vähintään seitsemän (7)
"Kyllä"-vastausta
• 2. osaan (oireiden samanaikainen
esiintyminen) on vastattu "Kyllä"
• 3. osaan (oireiden aiheuttamien
ongelmien vakavuus) on vastattu 3
"Kohtalaisia" tai 4 "Vakavia".
Hypomaniassa ongelmat voivat olla
lievempiä, jolloin riittää että
viimeiseen osaan on vastattu 2
"Vähäisiä".
• Jos MDQ-seula on positiivinen, on
kaksisuuntaisen mielialahäiriön
todennäköisyys psykiatrisessa
erikoissairaanhoidossa seulotuilla
ollut noin 40 %.
Vihjeitä
kaksisuuntaisen
mielialahäiriön
tunnistamiseen:
Epätyypillinen
lääkevaste
Poikkeava lääkevaste yksisuuntaisen masennuksen lääkkeisiin
• Lääkeresistenssi
• Hyvin nopea vaste
• Liiallinen aktivointi (lisääntyneet univaikeudet,
agitaatio, ahdistus)
Yksisuuntaisen masennuksen lääkkeet voivat lisätä
• Mielialan aaltoilua (nopeasyklisyys)
• Sekamuotoisia jaksoja
• Aiheuttaa masennusjakson kääntymisen
(hypo)maniaan
• Itsetuhoisuutta
Vihjeitä
kaksisuuntaisen
mielialahäiriön
tunnistamiseen:
Epätyypillinen
oirekuva
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennuksessa
esiintyy enemmän
• Liikaunisuutta
• Liiallista syömistä
• Samanaikaista ahdistuneisuutta,
• Motorista hidastumista,
• Mielialan labiliteettia
• Psykoottisia oireita
• Itsetuhoisuutta
Mutta pelkästään oirekuvan perusteella
kaksisuuntaista mielialahäiriötä ei voida tunnistaa.
Vihjeitä
kaksisuuntaisen
mielialahäiriön
tunnistamiseen:
Epätyypillinen
sairaudenkulku
Muita vinkkejä:
• Varhainen alkamisikä
• Suuri masennusjaksojen lukumäärä
• ajallisesti paljon aikaa masennuksessa
• Masennusoireiden nopea alkaminen ja loppuminen.
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Monihäiriöisyys 1
• Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivillä potilailla esiintyy usein samanaikaisesti myös
muita mielenterveyden häiriöitä.
• Monihäiriöisyys on yhteydessä heikompaan toipumiseen
• Ahdistuneisuushäiriöt, noin 45 % potilaista
• Ahdistusta ilmenee erityisesti masennus- ja sekamuotoisten vaiheiden aikana
• Persoonallisuushäiriöt, noin 50 %
• Päihdehäiriöt, noin 20 %
• Esiintyy kaikissa sairausvaiheissa, erityisen yleistä manioiden ja hypomanioiden
yhteydessä
Monihäiriöisyys 2
• Tarkkaavuushäiriö (ADHD)
• Noin 10–20 %:lla aikuispotilaista
• Yhteydessä varhaisempaan alkamisikään
• Suurentunut samanaikaisten ahdistuneisuus- ja päihdehäiriöiden riski
• Lapsuusiän kaltoinkohtelu
• Vahva monihäiriöisyyden kehittymisen riskitekijä myös kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä
• Kielteinen vaikutus sairauden ennusteeseen
• Suurentunut itsetuhoisen käyttäytymisen riski​
• Somaattinen sairastavuus
• Suurentunut ylipainon riski, erityisesti tyypin 2 diabetes ja hengityselinten ja verenkiertoelinten
sairaudet
• Elinajanodote on keskimäärin noin 10–20 vuotta lyhyempi kuin muun väestön
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennus-, mania- ja ylläpitovaiheen hoidossa suositeltavien lääkkeiden tavanomaiset
annokset ja tavoitepitoisuudet
Masennusvaihe Maniavaihe
1
Ylläpitovaihe
Aripipratsoli 15–30 mg/vrk
2
15–30 mg/vrk
Aripipratsoli, pitkävaik. inj. 400 mg 4 viikon välein
Asenapiini 10–20 mg/vrk
2
10–20 mg/vrk
Haloperidoli 2–15 mg/vrk
Karbamatsepiini
6
400–1 600 mg/vrk
2
400–1 600 mg/vrk
Karipratsiini 1,5 mg 1,5–6 mg
Ketiapiini 300–600 mg/vrk 300–800 mg/vrk 300–600 mg/vrk
Lamotrigiini
4,5
50–200 mg/vrk 50–400 mg/vrk
Litium
5
0,8–1,2 mmol/l 0,8–1,2 mmol/l 0,6–0,8 mmol/l
Lurasidoni 18,5–111 mg/vrk 18,5–74 mg/vrk
Olantsapiini + fluoksetiini 5 + 20–10 + 40 mg/vrk
Olantsapiini 5–20 mg/vrk 5–20 mg/vrk
2
5–20 mg/vrk
Risperidoni 1–6 mg/vrk
2
Risperidoni, pitkävaik. inj. 25–50 mg/2 viikkoa
Tsiprasidoni 80–120 mg/vrk
2
Valproaatti
3
450–600 µmol/l 450–900 µmol/l
2
450–900 µmol/l
Ylläpitohoito
• Tavoitteena on estää sekä uusia
mielialahäiriöjaksoja että varsinaisten jaksojen
välisiä lievempiä oireita, joilla saattaa olla
merkittävää vaikutusta toimintakykyyn.
• Aloitetaan aina, kun kaksisuuntaisen mielialahäiriön
diagnoosi on tehty.
• Tyypin 1 kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä
elämänmittainen ylläpitolääkitys on suositeltavaa.
• Tyypin 2 kaksisuuntaisen mielialahäiriön
elämänmittainen ylläpitolääkitys on suositeltavaa,
jos sairausjaksoihin on liittynyt merkittävää
itsetuhoisuutta, psykoottisia masennusjaksoja tai
merkittävää toimintakyvyttömyyttä tai
sairausjaksoja on ollut useita.
Laboratorioseuranta
Ks. Käypä hoito suositus : Kaksisuuntainen mielialahäiriö > Lisätietoa > Kaksisuuntaisen mielialahäiriön
lääkehoidon seuranta: somaattiset haitat
• Litium
• Vakiintuneen hoidon aikana 6–12 kuukauden välein: S-Li, P-TSH, P-Krea (eGFR), U-Osm, P-Na, P-K, P-
Ca-ion tai P-Ca-albkorj, verenkuva (pvk), paino (BMI)
• Valproaatti
• 6–12 kuukauden välein: P-ALAT, P-AFOS, verenkuva (tvk), P-Krea (eGFR), paino 3 kuukauden välein
• Antipsykootit
• Vuosittain vyötärön ympärysmitta, verenpaine, paino (BMI), fP-gluk, P-ALAT, verenkuva (pvk), EKG,
fP-kol, fP-kol-LDL, P-kol-HDL, fP-trigly
Litium
• Yhteisvaikutukset
• Poistuu elimistöstä sellaisenaan munuaisten kautta.
• Pitoisuus voi nousta merkittävästi sellaisten lääkkeiden käytön yhteydessä, jotka
vaikuttavat litiumin erittymiseen munuaisissa.
• Tällaisia lääkkeitä ovat tulehduskipulääkkeet, suoladiureetit ja ACE-estäjät.
• Yhteisvaikutusten voimakkuus on yksilöllinen: olemattomasta - litiumpitoisuuden
moninkertaistuminen.
• Kofeiini (esim. runsas kahvin juonti) voi puolestaan lisätä litiumin eritystä ja siten
laskea pitoisuutta.
Lamotrigiini
• Masennusvaiheen hoitoon ja ehkäisyyn, ei suojaa manialta
• Asteittainen aloitus
• Suojaa Steven-Jonhsonin oireyhtymältä
• Viikot 1-2 25 mg, viikot 3-4 50 mg, viikot 5-6 100, viikosta 7 alkaen 200 mg
• Tyypillinen hoitoannos 200-400 mg, ylläpitohoidossa 100-200 mg
• Vaste 2-3 kk aloituksesta
• Taukojen jälkeen hidas uudelleen aloitus
• Yhteisvaikutukset
• Pääasiallinen metaboliaentsyymi UDP-glukuronosyltransferaasi
• Valproaatti voi kaksinkertaistaa lamotrigiinin pitoisuuden
• Lamotrigiinin pitoisuus voi laskea e-pillereiden käytön aikana. Lamotrigiini voi lisätä hieman
levonorgestreelin puhdistumaa, mikä saattaa heikentää ehkäisytehoa.
Valproaatti
• Erityisesti manian ja sekamuotoisten jaksojen hoitoon
• Tavoitepitoisuus 450–900 µmol/l
• Merkittävä epämuodostumariski. Ei naisille, joilla on raskaaksi tulemisen mahdollisuus.
Neuromodulaatiohoidot
• Sähköhoito (ECT)
• Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS)
• Ketamiini
Kotona toteutettavia
• Kirkasvalohoito
• Pimeähoito
• (Tasavirtastimulaatio, ns. myssyhoito)
Psykososiaaliset
hoidot
• Psykoedukatiivinen ryhmähoito
• Kognitiivis-behavioraalinen terapia (CBT)
• Perhehoito
• Interpersoonallinen sosiaalisten rytmien terapia
• Nettiterapia
• Mindfulness-pohjainen kognitiivinen terapia (MBCT)
• Unettomuuden kognitiivinen hoito (CBT-I)
• Muu psykoterapia (mm. Kelan kuntoutuspsykoterapia)
Oireiden
hallinta
• Päihteiden käytön välttäminen
• Tupakkariippuvuuden hoidossa
nikotiinikorvaustuotteet, varenikliini, (bupropioni vain
psykiatria konsultoiden)
• Alkoholin suurkulutukseen puututtava
• Säännöllinen vuorokausirytmi
• (Säännöllinen ateriarytmi)
• Liikunta
• Tukevan sosiaalisen verkoston aktivointi
• Masennuksessa mielihyvän tai hallinnan tunnetta
parantavien tekemisten lisääminen
• Maniassa aktivoivien tekemisten vähentäminen
• ”Kohtele itseäsi kuin flunssapotilasta”
Uni ja vuorokausirytmi
• Unen puutteen on kuvattu yksilöllisesti laukaisevan sekä maanisia että depressiivisiä
sairausjaksoja, minkä vuoksi säännöllisen unirytmin turvaaminen on hoidon kannalta
tärkeää.
• Bipolaarisen masennusjakson aikana uniesto voi lyhytaikaisesti normalisoida
depressiivisen mielialan. Toisaalta uniesto voi laukaista manian.
• Maniaan liittyvän unen lyhenemisen on arveltu olevan eräänlainen maniatilaa ylläpitävä ja
kiihdyttävä tekijä. Hoidossa on tämän vuoksi mahdollisimman pikaisesti normalisoitava
häiriintynyt uni-valverytmi.
• Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivän potilaan on yleensä syytä pyrkiä välttämään
suuria vuorokausirytmin muutoksia.
• Unihäiriöitä hoidetaan tavalliseen tapaan, lääkkeettömät menetelmät keskeisiä. Huom.
vuoteessa olo aikaa ei rajoiteta alle 6,5 tuntiin.
1 de 28

Recomendados

Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... por
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
78 visualizações29 slides
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito por
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoTyöterveyslaitos
139 visualizações41 slides
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäTyöterveyslaitos
528 visualizações40 slides
Kvartsialtistuminen por
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenTyöterveyslaitos
84 visualizações38 slides
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä por
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä Työterveyslaitos
1.3K visualizações35 slides
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus por
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusTyöterveyslaitos
889 visualizações47 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Työote-hanke por
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hankeTyöterveyslaitos
392 visualizações22 slides
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus por
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTyöterveyslaitos
4.5K visualizações39 slides
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S... por
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työterveyslaitos
294 visualizações49 slides
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä por
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässäManipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässäTyöterveyslaitos
975 visualizações19 slides
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä por
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäTyöterveyslaitos
432 visualizações10 slides
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi por
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointiPsykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointiSatakunnan sairaanhoitopiiri
7.5K visualizações25 slides

Mais procurados(20)

Työote-hanke por Työterveyslaitos
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos392 visualizações
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus por Työterveyslaitos
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
Työterveyslaitos4.5K visualizações
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S... por Työterveyslaitos
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työterveyslaitos294 visualizações
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä por Työterveyslaitos
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässäManipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä
Työterveyslaitos975 visualizações
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä por Työterveyslaitos
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Työterveyslaitos432 visualizações
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi por Satakunnan sairaanhoitopiiri
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointiPsykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi
Satakunnan sairaanhoitopiiri7.5K visualizações
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ... por Socca_osaamiskeskus
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Socca_osaamiskeskus2.1K visualizações
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä por Tiina Airaksinen
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinäToiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Tiina Airaksinen39.8K visualizações
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi por Työterveyslaitos
Työpaikan kemikaaliriskinarviointiTyöpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työterveyslaitos1.1K visualizações
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa por Työterveyslaitos
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työterveyslaitos337 visualizações
Persoonallisuushäiriöt por Työterveyslaitos
PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt
Persoonallisuushäiriöt
Työterveyslaitos734 visualizações
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por Työterveyslaitos
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos389 visualizações
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä por THL
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
THL7.7K visualizações
6.9.2016 Psykososiaalinen kuormitus yksilön näkökulmasta por Työterveyslaitos
6.9.2016 Psykososiaalinen kuormitus yksilön näkökulmasta6.9.2016 Psykososiaalinen kuormitus yksilön näkökulmasta
6.9.2016 Psykososiaalinen kuormitus yksilön näkökulmasta
Työterveyslaitos635 visualizações
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... por Työterveyslaitos
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työterveyslaitos120 visualizações
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana por THL
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumanaLasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana
THL3.1K visualizações
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017 por Työterveyslaitos
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työterveyslaitos1.1K visualizações
gabriela grubisic por petraognjenovic
gabriela grubisicgabriela grubisic
gabriela grubisic
petraognjenovic228 visualizações
Ryhmädynamiikka por helena rajalinna
Ryhmädynamiikka Ryhmädynamiikka
Ryhmädynamiikka
helena rajalinna2.4K visualizações

Similar a Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito

Mielenterveyden häiriöt por
Mielenterveyden häiriötMielenterveyden häiriöt
Mielenterveyden häiriötJohanna Peltonen
755 visualizações13 slides
Tahdosta riippumaton hoito alaikäisillä por
Tahdosta riippumaton hoito alaikäisilläTahdosta riippumaton hoito alaikäisillä
Tahdosta riippumaton hoito alaikäisilläSatakunnan sairaanhoitopiiri
3.6K visualizações16 slides
Mielenterveys por
MielenterveysMielenterveys
MielenterveysAnne Rongas
1.3K visualizações12 slides
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuori por
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuoriMasentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuori
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuoriTHL
623 visualizações10 slides
Mielialahäiriöiden lääkehoito por
Mielialahäiriöiden lääkehoitoMielialahäiriöiden lääkehoito
Mielialahäiriöiden lääkehoitoSatakunnan sairaanhoitopiiri
2.6K visualizações39 slides
Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoito por
Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoitoNuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoito
Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoitoSatakunnan sairaanhoitopiiri
3.4K visualizações28 slides

Similar a Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito(20)

Mielenterveyden häiriöt por Johanna Peltonen
Mielenterveyden häiriötMielenterveyden häiriöt
Mielenterveyden häiriöt
Johanna Peltonen755 visualizações
Mielenterveys por Anne Rongas
MielenterveysMielenterveys
Mielenterveys
Anne Rongas1.3K visualizações
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuori por THL
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuoriMasentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuori
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuori
THL623 visualizações
Päihdepäivät 2018, seminaari 22: Pirkola por EHYT
Päihdepäivät 2018, seminaari 22: PirkolaPäihdepäivät 2018, seminaari 22: Pirkola
Päihdepäivät 2018, seminaari 22: Pirkola
EHYT 192 visualizações
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin por Satakunnan sairaanhoitopiiri
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin
Satakunnan sairaanhoitopiiri2.6K visualizações
Depressiohoitajan työ por Auli Lehikoinen
Depressiohoitajan työDepressiohoitajan työ
Depressiohoitajan työ
Auli Lehikoinen229 visualizações
Mikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuv por Muistiyhdistys
Mikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuvMikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuv
Mikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuv
Muistiyhdistys683 visualizações
Depressio ja tkv 2018 ta lp por Sami Pirkola
Depressio ja tkv 2018 ta lpDepressio ja tkv 2018 ta lp
Depressio ja tkv 2018 ta lp
Sami Pirkola160 visualizações
Leif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminen por Mielenterveysmessut
Leif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminenLeif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminen
Leif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminen
Mielenterveysmessut1.1K visualizações
• Yhteiskunta - älä hukkaa kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien... por Aspa Foundation
•     Yhteiskunta - älä hukkaa kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien...•     Yhteiskunta - älä hukkaa kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien...
• Yhteiskunta - älä hukkaa kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien...
Aspa Foundation765 visualizações
Traumaperäinen stressihäiriö por Sami Pirkola
Traumaperäinen stressihäiriöTraumaperäinen stressihäiriö
Traumaperäinen stressihäiriö
Sami Pirkola1.9K visualizações
Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016 por THL
Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016
Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016
THL2.4K visualizações

Mais de Työterveyslaitos

Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa por
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöterveyslaitos
7 visualizações31 slides
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto por
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoHyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoTyöterveyslaitos
14 visualizações43 slides
Työturvallisuuslain muutokset por
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
56 visualizações11 slides
Tekoäly ja asiantuntijatyö por
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTyöterveyslaitos
91 visualizações26 slides
Sotilasilmailulääketiede por
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeTyöterveyslaitos
60 visualizações19 slides
Työhön kytkeytyvä kuntoutus por
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöterveyslaitos
49 visualizações25 slides

Mais de Työterveyslaitos(20)

Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa por Työterveyslaitos
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos7 visualizações
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto por Työterveyslaitos
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoHyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Työterveyslaitos14 visualizações
Työturvallisuuslain muutokset por Työterveyslaitos
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos56 visualizações
Tekoäly ja asiantuntijatyö por Työterveyslaitos
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos91 visualizações
Sotilasilmailulääketiede por Työterveyslaitos
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos60 visualizações
Työhön kytkeytyvä kuntoutus por Työterveyslaitos
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos49 visualizações
Mielenterveyden tuki työpaikalla por Työterveyslaitos
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos70 visualizações
Uniapnea ja työkyky por Työterveyslaitos
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos117 visualizações
Työhygienia työterveyshuollossa por Työterveyslaitos
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos83 visualizações
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla por Työterveyslaitos
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos118 visualizações
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle por Työterveyslaitos
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos92 visualizações
Mielenterveys ja työ por Työterveyslaitos
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos172 visualizações
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö por Työterveyslaitos
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos492 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos655 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos654 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos215 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos217 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Työterveyslaitos1.3K visualizações
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet por Työterveyslaitos
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteetLentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Työterveyslaitos98 visualizações
Toiminnalliset vatsavaivat por Työterveyslaitos
Toiminnalliset vatsavaivatToiminnalliset vatsavaivat
Toiminnalliset vatsavaivat
Työterveyslaitos345 visualizações

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito

 • 1. Kaksisuuntainen mielialahäiriö: Tunnistaminen ja hoito • Janne Vuononvirta • Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti • Apulaisylilääkäri, HUS Psykiatria, Tikkurilan mielialahäiriöpoliklinikka • Ei sidonnaisuuksia
 • 3. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön yleisyys • Esiintyvyys 0,6–1,1 % • Suomessa mahdollisesti vähemmän • Terveys 2000-tutkimus: 0,24%; 19-34-vuotiailla 0,53%. • Yhtä paljon miehillä ja naisilla Tyypin I kaksisuuntaiseen mielialahäiriö (F31.0 - F31.7) • Esiintyvyys noin 0,5 % (Suomessa 0,72 %) (???) Tyypin II kaksisuuntaisen mielialahäiriö (F31.8)
 • 4. Bipolaarispektri • Esiintyvyys Suomessa 0,61 % • Masennusjaksojen lisäksi toistuvia (vähintään kaksi) lyhyitä (2–3 vuorokautta) hypomanioita tai toistuvia hypomaanisia tai maanisia jaksoja masennuslääkehoidon aloittamista seuraavien viikkojen aikana. • Jos hypomanian tai manian oireet jatkuvat kauan (yli 5 puoliintumisaikaa) masennuslääkkeen lopettamisen jälkeen, kyseistä lääkehoitoa ei enää voi pitää sairausjakson syynä. Tarkemmin määrittämätön kaksisuuntainen mielialahäiriö • Subkliinisten hypomaanisten ja depressiivisten jaksojen jatkuva vaihtelu • Esiintyvyys 0,4–1,0 % (ei varmaa tietoa) • 15-50 % sairastuu myöhemmin kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Mielialan aaltoiluhäiriö (syklotymia)
 • 5. Etiologia • Perintötekijät​ • Geneettiset tekijät selittävät 70–90 % tyypin 1 Häiriön esiintyvyyden vaihtelusta väestössä. • Ensiasteen sukulaisella sairastumisriski on 10–15 % • Altistavia geenivariantteja tunnetaan useita kymmeniä. • Epäspesifisiä • Tyyppi I on geneettisesti enemmän yhteydessä skitsofreniaan, tyyppi II depressioon. • Ympäristötekijät​ • Lapsuusiän kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin kokemukset sekä menetyskokemukset voivat suurentaa riskiä. • Synnytys suurentaa sairastumisriskiä seuraavan vuoden ajan.​ • Stressaavat elämäntapahtumat jakson laukaisijoina, mutta osa kuormittavista elämänmuutoksista on seurausta sairaudesta itsestään.
 • 6. Kulku ja ennuste 1 • Sairastuminen useimmiten nuorena aikuisena, mutta alkamisikä voi vaihdella lapsuudesta vanhuuteen. • Keskimääräinen sairastumisikä 22 vuotta. • Varhaisen alkamisiän on todettu olevan yhteydessä tavallista vaikeampaan oirekuvaan.​ • Viive oireiden alkamisesta oikeaan diagnoosiin keskimäärin 8 vuotta. • Osasyynä, että yli puolessa tapauksista sairaus alkaa depressiojaksolla eikä diagnoosia ole mahdollista tehdä ennen ensimmäistä (hypo)maanista jaksoa.​
 • 7. Kulku ja ennuste 2 • Maaninen vaihe: äkillinen alku, kesto hoitamattomana yleensä 2 viikosta 5 kuukauteen. ​ • Masennusvaiheet kestävät yleensä kuukausien ajan, keskimäärin noin 6 kuukautta, mutta vanhuksia lukuun ottamatta harvoin yli vuoden. • Krooninen sairaus, uusiutuvia sairausjaksoja. Jaksojen välinen oireilu yleistä, potilailla esiintyy oireita noin puolet ajasta ja suurin osa oireista on masennusta.​ • Ikääntymisen myötä depression osuus sairaudenkuvassa korostuu. Depressio on yleisempää ja pidempikestoista tyypissä 2 kuin tyypissä 1. ​
 • 8. Kulku ja ennuste 3 • Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy huomattava itsetuhokäyttäytymisen ja itsemurhakuoleman riski. ​ • Hoitomyöntyvyyden ongelmat ovat yleisiä. Voidaan merkittävästi kohentaa psykososiaalisten interventioiden avulla.​ • Stressaavat elämäntapahtumat saattavat suurentaa uuden jakson riskiä.​
 • 9. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen 1 Jokaiselta masennuspotilaalta on kysyttävä mahdollisista kohonneen mielialan jaksoista ”Onko sinulla koskaan elämässäsi ollut ajanjaksoa, jolloin mielialasi olisi ollut poikkeuksellisen hyväntuulinen tai kohonnut?” ”Tai poikkeuksellisen energinen, toimelias ja täynnä itseluottamusta?” ”Olitko muiden mielestä oma itsesi?” ”Jouduitko vaikeuksiin sen vuoksi?” Tarvittaessa omaisen haastattelu • Mielialan kohoamisen jaksoa voi olla vaikea muistaa mielialan ollessa masentunut • Sairaudentunto voi olla puutteellinen (hypo)manioiden osalta
 • 10. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen 2 Sukuhistorian kartoittaminen ”Onko suvussanne ollut kaksisuuntaista mielialahäiriötä?” ”Onko jollakin perheenjäsenellä ollut mielialanvaihteluita, joita olisi hoidettu esim. litiumin, natriumvalproaatin tai lamotrigiinin kaltaisilla lääkkeillä?”
 • 11. MDQ • Mahdollistaa seuloa masentuneiden joukosta ne, joilla saattaa olla bipolaarihäiriö. • MDQ-seula on positiivinen, jos: • 1. osasta tulee vähintään seitsemän (7) "Kyllä"-vastausta • 2. osaan (oireiden samanaikainen esiintyminen) on vastattu "Kyllä" • 3. osaan (oireiden aiheuttamien ongelmien vakavuus) on vastattu 3 "Kohtalaisia" tai 4 "Vakavia". Hypomaniassa ongelmat voivat olla lievempiä, jolloin riittää että viimeiseen osaan on vastattu 2 "Vähäisiä". • Jos MDQ-seula on positiivinen, on kaksisuuntaisen mielialahäiriön todennäköisyys psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa seulotuilla ollut noin 40 %.
 • 12. Vihjeitä kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistamiseen: Epätyypillinen lääkevaste Poikkeava lääkevaste yksisuuntaisen masennuksen lääkkeisiin • Lääkeresistenssi • Hyvin nopea vaste • Liiallinen aktivointi (lisääntyneet univaikeudet, agitaatio, ahdistus) Yksisuuntaisen masennuksen lääkkeet voivat lisätä • Mielialan aaltoilua (nopeasyklisyys) • Sekamuotoisia jaksoja • Aiheuttaa masennusjakson kääntymisen (hypo)maniaan • Itsetuhoisuutta
 • 13. Vihjeitä kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistamiseen: Epätyypillinen oirekuva Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennuksessa esiintyy enemmän • Liikaunisuutta • Liiallista syömistä • Samanaikaista ahdistuneisuutta, • Motorista hidastumista, • Mielialan labiliteettia • Psykoottisia oireita • Itsetuhoisuutta Mutta pelkästään oirekuvan perusteella kaksisuuntaista mielialahäiriötä ei voida tunnistaa.
 • 14. Vihjeitä kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistamiseen: Epätyypillinen sairaudenkulku Muita vinkkejä: • Varhainen alkamisikä • Suuri masennusjaksojen lukumäärä • ajallisesti paljon aikaa masennuksessa • Masennusoireiden nopea alkaminen ja loppuminen.
 • 16. Monihäiriöisyys 1 • Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivillä potilailla esiintyy usein samanaikaisesti myös muita mielenterveyden häiriöitä. • Monihäiriöisyys on yhteydessä heikompaan toipumiseen • Ahdistuneisuushäiriöt, noin 45 % potilaista • Ahdistusta ilmenee erityisesti masennus- ja sekamuotoisten vaiheiden aikana • Persoonallisuushäiriöt, noin 50 % • Päihdehäiriöt, noin 20 % • Esiintyy kaikissa sairausvaiheissa, erityisen yleistä manioiden ja hypomanioiden yhteydessä
 • 17. Monihäiriöisyys 2 • Tarkkaavuushäiriö (ADHD) • Noin 10–20 %:lla aikuispotilaista • Yhteydessä varhaisempaan alkamisikään • Suurentunut samanaikaisten ahdistuneisuus- ja päihdehäiriöiden riski • Lapsuusiän kaltoinkohtelu • Vahva monihäiriöisyyden kehittymisen riskitekijä myös kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä • Kielteinen vaikutus sairauden ennusteeseen • Suurentunut itsetuhoisen käyttäytymisen riski​ • Somaattinen sairastavuus • Suurentunut ylipainon riski, erityisesti tyypin 2 diabetes ja hengityselinten ja verenkiertoelinten sairaudet • Elinajanodote on keskimäärin noin 10–20 vuotta lyhyempi kuin muun väestön
 • 19. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennus-, mania- ja ylläpitovaiheen hoidossa suositeltavien lääkkeiden tavanomaiset annokset ja tavoitepitoisuudet Masennusvaihe Maniavaihe 1 Ylläpitovaihe Aripipratsoli 15–30 mg/vrk 2 15–30 mg/vrk Aripipratsoli, pitkävaik. inj. 400 mg 4 viikon välein Asenapiini 10–20 mg/vrk 2 10–20 mg/vrk Haloperidoli 2–15 mg/vrk Karbamatsepiini 6 400–1 600 mg/vrk 2 400–1 600 mg/vrk Karipratsiini 1,5 mg 1,5–6 mg Ketiapiini 300–600 mg/vrk 300–800 mg/vrk 300–600 mg/vrk Lamotrigiini 4,5 50–200 mg/vrk 50–400 mg/vrk Litium 5 0,8–1,2 mmol/l 0,8–1,2 mmol/l 0,6–0,8 mmol/l Lurasidoni 18,5–111 mg/vrk 18,5–74 mg/vrk Olantsapiini + fluoksetiini 5 + 20–10 + 40 mg/vrk Olantsapiini 5–20 mg/vrk 5–20 mg/vrk 2 5–20 mg/vrk Risperidoni 1–6 mg/vrk 2 Risperidoni, pitkävaik. inj. 25–50 mg/2 viikkoa Tsiprasidoni 80–120 mg/vrk 2 Valproaatti 3 450–600 µmol/l 450–900 µmol/l 2 450–900 µmol/l
 • 20. Ylläpitohoito • Tavoitteena on estää sekä uusia mielialahäiriöjaksoja että varsinaisten jaksojen välisiä lievempiä oireita, joilla saattaa olla merkittävää vaikutusta toimintakykyyn. • Aloitetaan aina, kun kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosi on tehty. • Tyypin 1 kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä elämänmittainen ylläpitolääkitys on suositeltavaa. • Tyypin 2 kaksisuuntaisen mielialahäiriön elämänmittainen ylläpitolääkitys on suositeltavaa, jos sairausjaksoihin on liittynyt merkittävää itsetuhoisuutta, psykoottisia masennusjaksoja tai merkittävää toimintakyvyttömyyttä tai sairausjaksoja on ollut useita.
 • 21. Laboratorioseuranta Ks. Käypä hoito suositus : Kaksisuuntainen mielialahäiriö > Lisätietoa > Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoidon seuranta: somaattiset haitat • Litium • Vakiintuneen hoidon aikana 6–12 kuukauden välein: S-Li, P-TSH, P-Krea (eGFR), U-Osm, P-Na, P-K, P- Ca-ion tai P-Ca-albkorj, verenkuva (pvk), paino (BMI) • Valproaatti • 6–12 kuukauden välein: P-ALAT, P-AFOS, verenkuva (tvk), P-Krea (eGFR), paino 3 kuukauden välein • Antipsykootit • Vuosittain vyötärön ympärysmitta, verenpaine, paino (BMI), fP-gluk, P-ALAT, verenkuva (pvk), EKG, fP-kol, fP-kol-LDL, P-kol-HDL, fP-trigly
 • 22. Litium • Yhteisvaikutukset • Poistuu elimistöstä sellaisenaan munuaisten kautta. • Pitoisuus voi nousta merkittävästi sellaisten lääkkeiden käytön yhteydessä, jotka vaikuttavat litiumin erittymiseen munuaisissa. • Tällaisia lääkkeitä ovat tulehduskipulääkkeet, suoladiureetit ja ACE-estäjät. • Yhteisvaikutusten voimakkuus on yksilöllinen: olemattomasta - litiumpitoisuuden moninkertaistuminen. • Kofeiini (esim. runsas kahvin juonti) voi puolestaan lisätä litiumin eritystä ja siten laskea pitoisuutta.
 • 23. Lamotrigiini • Masennusvaiheen hoitoon ja ehkäisyyn, ei suojaa manialta • Asteittainen aloitus • Suojaa Steven-Jonhsonin oireyhtymältä • Viikot 1-2 25 mg, viikot 3-4 50 mg, viikot 5-6 100, viikosta 7 alkaen 200 mg • Tyypillinen hoitoannos 200-400 mg, ylläpitohoidossa 100-200 mg • Vaste 2-3 kk aloituksesta • Taukojen jälkeen hidas uudelleen aloitus • Yhteisvaikutukset • Pääasiallinen metaboliaentsyymi UDP-glukuronosyltransferaasi • Valproaatti voi kaksinkertaistaa lamotrigiinin pitoisuuden • Lamotrigiinin pitoisuus voi laskea e-pillereiden käytön aikana. Lamotrigiini voi lisätä hieman levonorgestreelin puhdistumaa, mikä saattaa heikentää ehkäisytehoa.
 • 24. Valproaatti • Erityisesti manian ja sekamuotoisten jaksojen hoitoon • Tavoitepitoisuus 450–900 µmol/l • Merkittävä epämuodostumariski. Ei naisille, joilla on raskaaksi tulemisen mahdollisuus.
 • 25. Neuromodulaatiohoidot • Sähköhoito (ECT) • Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) • Ketamiini Kotona toteutettavia • Kirkasvalohoito • Pimeähoito • (Tasavirtastimulaatio, ns. myssyhoito)
 • 26. Psykososiaaliset hoidot • Psykoedukatiivinen ryhmähoito • Kognitiivis-behavioraalinen terapia (CBT) • Perhehoito • Interpersoonallinen sosiaalisten rytmien terapia • Nettiterapia • Mindfulness-pohjainen kognitiivinen terapia (MBCT) • Unettomuuden kognitiivinen hoito (CBT-I) • Muu psykoterapia (mm. Kelan kuntoutuspsykoterapia)
 • 27. Oireiden hallinta • Päihteiden käytön välttäminen • Tupakkariippuvuuden hoidossa nikotiinikorvaustuotteet, varenikliini, (bupropioni vain psykiatria konsultoiden) • Alkoholin suurkulutukseen puututtava • Säännöllinen vuorokausirytmi • (Säännöllinen ateriarytmi) • Liikunta • Tukevan sosiaalisen verkoston aktivointi • Masennuksessa mielihyvän tai hallinnan tunnetta parantavien tekemisten lisääminen • Maniassa aktivoivien tekemisten vähentäminen • ”Kohtele itseäsi kuin flunssapotilasta”
 • 28. Uni ja vuorokausirytmi • Unen puutteen on kuvattu yksilöllisesti laukaisevan sekä maanisia että depressiivisiä sairausjaksoja, minkä vuoksi säännöllisen unirytmin turvaaminen on hoidon kannalta tärkeää. • Bipolaarisen masennusjakson aikana uniesto voi lyhytaikaisesti normalisoida depressiivisen mielialan. Toisaalta uniesto voi laukaista manian. • Maniaan liittyvän unen lyhenemisen on arveltu olevan eräänlainen maniatilaa ylläpitävä ja kiihdyttävä tekijä. Hoidossa on tämän vuoksi mahdollisimman pikaisesti normalisoitava häiriintynyt uni-valverytmi. • Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivän potilaan on yleensä syytä pyrkiä välttämään suuria vuorokausirytmin muutoksia. • Unihäiriöitä hoidetaan tavalliseen tapaan, lääkkeettömät menetelmät keskeisiä. Huom. vuoteessa olo aikaa ei rajoiteta alle 6,5 tuntiin.