Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014

Työeläkeyhtiö Varma
Työeläkeyhtiö VarmaTyöeläkeyhtiö Varma
Varman työeläkekuntoutus tänään 9.4.2014 Marjo Lönnberg, Sanna Iivonen, Suvi Tella
Aiheet 
•Varman kuntoutuspalvelut ja kuntoutuksen tuloksellisuus 
•Kuntoutujan tarina 
•Työeläkekuntoutuksen keinot 
•Työeläkekuntoutuksen toimijaverkosto 
•Yritysyhteistyö 
•Onko kuntoutus murroksessa? 
"Koko ajan oli tunne, että Varmassa ollaan asiakkaan puolella" 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
2
1086 
1039 
1106 
1141 
1325 
1402 
1557 
1796 
2032 
2099 
v2004 
v2005 
v2006 
v2007 
v2008 
v2009 
v2010 
v2011 
v2012 
v2013 
Varmaan vireille tulleet kuntoutushakemukset vuosina 2004-2013 
10 vuoden aikana hakemusmäärät ovat melkein kaksinkertaistuneet 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
3
Kuntoutujien määrä vuosina 2004-2013 Lähde: ETK (*alustava tieto) 
10 vuoden aikana Varman kuntoutujien lukumäärä on 2,6 kertaistunut 
6249 
6834 
7409 
7955 
8521 
9081 
9715 
10808 
11138 
12904 
1249 
1382 
1648 
1840 
2032 
2222 
2456 
2800 
3035 
3334 
0 
2000 
4000 
6000 
8000 
10000 
12000 
14000 
v2004 
v2005 
v2006 
v2007 
v2008 
v2009 
v2010 
v2011 
v2012 
v2013 
kaikki 
Varma 
* 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
4
Työeläkekuntoutuksen tavoitteet 
•Työeläkekuntoutus tukee työntekijän/yrittäjän työelämässä jatkamista sairaudesta huolimatta, auttaa työnantajaa tukemaan henkilöstön työkykyä ja on keino vaikuttaa työkyvyttömyyseläkekustannuksiin 
"Työurat pidemmäksi – Varman työeläkekuntoutus tukena" 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
5
Me uskomme tähän 
•Varman kuntoutustyö auttaa jatkamaan työelämässä ja säästää eläkemenoja. Työmme on kuntoutujan ja työnantajan kannalta merkityksellistä sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa 
•Asiakaslähtöisyys on työmme perusta. Saamme tuloksia tekemällä laadukasta perustyötä yhteistyössä kuntoutujan ja työnantajan kanssa 
•Työmme perustuu asiakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Noudatamme lainsäädäntöä, jonka perusteella ratkaisulinjamme muodostuu 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
6
Työkykyjohtaminen 
•Työkykyjohtaminen osa strategista johtamista, jolla varmistetaan liiketoiminnan tuloksellisuus ja henkilöstön hyvinvointi 
•Varma tarjoaa yrityksille työkykyä tukevien käytäntöjen kehittämiseen liittyvää osaamista, työkykyjohtamisen palveluja 
•Eläkepalveluista eläkeneuvontaan, työeläkekuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvä osaaminen 
•Onko yhteistyön avulla saatu aikaan haluttuja vaikutuksia?: esimiestyön kehittyminen, maksuluokka, sairauspoissaoloprosentti ja –kustannukset 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
7
Kuntoutuksen tuloksellisuus 
•Vuonna 2013 Varman kuntoutujista 72,4% palasi työelämään 
Vuosi 2013 
Kuntoutujien keskimääräinen eläke/kk 
1552 € 
Eläkemeno/henkilö 
285 000 € 
Eläkemenon säästö yhteensä 
327 000 000 € 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
8
Kuntoutuksen tuloksellisuus (ETK) 
•Keskimäärin työeläkekuntoutuksen kustannukset olivat 20 800 euroa/kuntoutuja vuonna 2012 
−Työkyvyttömyyseläkkeen keskikustannus oli 12 400 euroa/vuosi 
•Työeläkekuntoutukseen sijoitetut varat on saatu takaisin, jos kuntoutuja on työssä vähintään 1,7 vuotta kuntoutuksen jälkeen 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
9
Varman uudet työkyvyttömyyseläkkeet ja saapuneet kuntoutushakemukset 2008-2013 
4116 
3894 
3936 
3877 
3662 
3610 
1325 
1398 
1553 
1847 
2032 
2099 
0 
500 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle siirtyneet 
kuntoutushakemukset 
T 
x 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
10
Ajoissa liikkeelle työeläkekuntoutusasiassa 
Epäilty työkyvyttömyyden uhka 
Puheeksi ottaminen Työterveysneuvottelu ja arvio Kuntoutussuunnitelma 
Kuntoutushakemus Varmaan 
Lääkärin B-lausunto 
Työnantajan kuvaus työtehtävistä 
Varma antaa päätöksen oikeudesta kuntoutukseen 
Sovitaan kuntoutusohjelmasta, käytetään tarvittaessa palveluntuottajan apua 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
11
Kenellä on oikeus työeläkekuntoutukseen? 
•Uhka joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle/on jo kuntoutustuen saaja. 
•Ammattipätevyys koulutuksen tai työn kautta 
•Ansiorajavaatimus täyttyy 
(työansioita vähintään 33 930,09 euroa (v. 2014) hakemista edeltävien viiden vuoden ajalta) 
•On työelämään vakiintunut 
-vähintään viisi vuotta työhistoriaa 
-työsuhteen päättymisestä ei ole useita vuosia 
•Ei oikeutta liikenne– tai tapaturmajärjestelmän ammatilliseen kuntoutukseen. 
Työeläkekuntoutuksella voidaan estää tai siirtää työkyvyttömyyden uhkaa ja säästää eläkemenoa. 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
12
Työeläkekuntoutus – milloin ja mitä ? 
•Työkokeilu työhön paluun tukena 
•Kesto tavallisesti 1-3 kuukautta, enintään 6 kuukautta 
Paluu työhön pitkän sairausloman jälkeen 
•Uuden työn oppiminen työkokeilun tai työhönvalmennuksen avulla, nykyisen tai uuden työnantajan palveluksessa 
Siirtyminen terveydentilalle paremmin soveltuviin työtehtäviin 
•Kouluttautuminen uuteen ammattiin työeläkeyhtiön tuella 
Ammatin vaihtaminen terveydentilan takia 
• Yrittäjän työkokeilu 
• Elinkeinotuki 
Elinkeinotoiminnan muuttaminen tai aloittaminen terveydentilalle paremmin soveltuvissa tehtävissä 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
13
Oikeuspäätökset diagnoosin mukaan vuosina 2011-2013 
50,8 
52,3 
50,6 
20,7 
21,6 
20,4 
28,5 
26 
29 
0 % 
20 % 
40 % 
60 % 
80 % 
100 % 
2 013 
2 012 
2 011 
tules 
mielenterveysongelmat 
muut 
Puolet kuntoutuksen hakijoista sai oikeuspäätöksen tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia ja joka viides mielenterveydenongelmien vuoksi 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
14
Keskeisimmät syyt kuntoutushakemuksien hylkäämiseen Varmassa vuosina 2009-2013 prosenttijakauma 
60 
60 
60 
64 
69 
25 
22 
29 
26 
21 
10 
4 
5 
5 
6 
5 
14 
6 
5 
4 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
ei tk uhkaa 
ei tarkoituksenmukaista 
työansiot alle rajamäärän 
muu 
17,2% 
15,8% 
18,6% 
17,3% 
12,6% 
Hylätty 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
15
Kuntoutusohjelmien määrät palvelulajeittain 2007-2013 
859 
954 
1079 
1205 
1519 
1921 
1977 
364 
349 
378 
395 
464 
460 
472 
352 
410 
512 
567 
641 
596 
724 
0 
500 
1000 
1500 
2000 
2500 
v2007 
v2008 
v2009 
v2010 
v2011 
v2012 
v2013 
työpaikkaohjelmat 
koulutus 
toimeksiannot 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
16
Varman kuntoutujat 
Noin 2 400 kuntoutujaa koko ajan prosessissa 
•Keski-ikä n. 47 vuotta, vähän yli puolet miehiä 
•Pitkä työkokemus ja usein vähäinen pohjakoulutus 
•Raskaita työtehtäviä tai toistuvaa työskentelyä yksipuolisissa työasennoissa, enenemässä määrin myös asiantuntijatason tehtävistä 
•Työhön tullut paineita kiireen, muutosten ja lisääntyvien osaamis- ja laatuvaatimusten myötä, ulkoistamisprosessit 
•Teollisuuden ohella vahvasti edustettuna palvelusektori ja asiantuntijaorganisaatioita mm hotelli-, ravintola-, pankki-, kaupan ja kuljetus alat 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
17
Kuntoutus toimintaverkostona (Jari Lindh 2013) 
•Työelämätoimijuus 
•Yksilö fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena 
•Työkyky, suhde palkkatyöhön 
•Kuntoutus järjestelmänä 
•Kuntoutuksen organisatoriset resurssit ja säännöt 
•Kuntoutuksen toimintatilanteet 
•Asiakas-asiantuntija –vuorovaikutus, kuntoutuksen käytännöt ja prosessit 
•Kompensaatioajattelusta vaihtoehtojen tarjoamiseen. Miten rakenteet ja sosiaaliset tilanteet mahdollistavat kuntoutujan toimijuuden ja autonomia lisääntymisen? 
•Työmarkkinat 
•Työmarkkinoiden rakenne ja dynamiikka 
•Työpaikat, työyhteisöt 
Miten verkosto rakennetaan/mobilisoidaan ja eri toimijat saadaan sitoutumaan kuntoutuksen tavoitteisiin ja toimintatapoihin? 
*Verkostoa luotaessa tai synnytettäessä materiaaleiksi sopivat sosiaaliset, tekniset, taloudelliset, tieteelliset poliittiset ja luonnonmateriaaliset ainekset 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
18
Varman kuntoutuksen toimijaverkosto: Työsuhde voimassa 
Yritys 
Työeläke- 
vakuuttaja 
Työterveys- huolto 
Toimii / Varmalla välineitä verkoston kehittämiseen 
Kuntoutuja 
•Onnistuttu luomaan lakisääteinen ammatillisen kuntoutuksen malli, johon eri osapuolet sitoutuvat 
•Järjestelmällisen yhteistyön seurauksena hioutunut aktiivinen kuntoutusverkosto tai "viritysvalmiina" odottava rakenne 
•Määritellyt roolit, kuntoutujan tarpeiden mukainen toiminta - jo varhaisessa vaiheessa! 
•Toimiva ja taloudellisesti kannustava keinovalikoima 
•yksilön vastuu 
•työnantajan vastuu 
•yhteiskunnallinen vastuu 
•Hyvät kokemukset kuntoutuksesta lisänneet kuntoutuksen kysyntää 
•Työhönpaluun tukeminen omiaan lisäämään luottamusta työyhteisössä, tiedetään että jos sairastuu saa tukea 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
19
Työ- ja elinkeinotoimisto 
Työeläke- vakuuttaja/ Kela 
Terveyskeskus/ 
erikoissairaanhoito 
Työeläkekuntoutuksen toimijaverkosto: Työsuhde päättynyt 
Mitä kuntoutuja tarvitsee? 
•Hakemuskäsittely 
•Työkyvyttömyyden uhka, rajoitteet 
•Kuntoutusasiantuntijan tilannekartoitus 
•Mitä hakija toivoo? 
•Mahdollisuuksien etsiminen yhdessä 
•Minkälainen ammatillinen ja henkilökohtainen verkosto ja luottamuspääoma hakijalla on? 
•Laaja: työkokeilupaikka voi löytyä pelkällä Varman ohjauksella 
•Verkostot löydetään kun etistään: tarvitsee palveluntuottajan tukea 
•Ei juurikaan verkostoja: työkokeilupaikkaa ei löydy ellei palveluntuottaja sitä etsi 
•Palveluntuottajan rooli usein keskeinen 
Verkostot etsittävä, palveluntuottaja usein apuna 
Kuntoutuja 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
20
Työeläkekuntoutuksen toimijaverkosto: Yrittäjä 
Yrittäjät yksin työkykyongelman kanssa 
•Kuntoutus alkaa liian myöhään 
•Saavat hyvää hoitoa yksittäisiin sairauk- siin erikoissairaanhoidossa mutta kukaan ei koordinoi tai tue työhönpaluuta. 
•Jopa kannattava yritystoiminta voidaan lakkauttaa kun ei nähdä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia. 
•Yhteistä onnistuneille kuntoutuksille 
•Apua tilanteen jäsentämiseen kuntoutusasiantuntijan ja/tai palveluntuottajan tuella. 
•Sopivien työeläkekuntoutuksen keinojen ehdottaminen näyttäytyi toimivana työvälineenä. 
•Alivakuuttamisen takia toimeentulo on usein erittäin pieni 
•Vakuutusturva muutenkin puutteellinen, esim. ammattitautivakuutus puuttuu. 
Oma yritys 
Työeläke- 
vakuuttaja 
Erikoissairaanhoito/ terveyskeskus/ yksityislääkäri 
Kuntoutusverkosto usein ohut/ harvat varautuvat tkv-uhkaan 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
21
Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö lisääntynyt 
Yksilötyön lisäksi yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on kasvanut vuosi vuodelta. 
•Yritysten kanssa yhteistyö aloitettiin 1990-luvulla (Kuntoutus aloitettu 1970-luvun lopussa.) 
•Tarve tiiviimmälle yhteistyölle yrityksen ja työterveyshuollon kanssa on noussut työkykyriskien hallinnan ymmärtämisen myötä 
•Fokus työkykyjohtamisen tukemisessa ja työkykyriskien hallinnan tukemisessa 
•Työskentely tapahtuu yhteistyössä Varman muiden asiantuntijoiden kanssa 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
22
Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö lisääntynyt 
•Yhteistyö on monimuotoista, kuten 
•Säännöllisiä tapaamisia työkykyriskien hallinnan tukemisessa 
•Tilastoanalyysejä, havaintojen välittämistä yritykselle, erilaisia selvityksiä 
•Yhteisten toimintatapojen sopimista ja prosessien kehittämistä (tth, yritys, työeläkeyhtiö) 
•Kouluttamista 
•Ohjausta ja neuvontaa 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
23
Tuloksia pitkäjänteisellä yritysyhteistyöllä 
Tuloksia nähtävillä mm. 
•Hakemuksien oikein kohdistuminen (ei haeta enää väärää etuutta) 
•Työeläkekuntoutuksen tunnettavuus ja käyttö lisääntynyt 
•Työkyvyttömyyseläkehakemusten väheneminen 
•Prosessien sujuvuus parantunut (eri osapuolten roolien/tietämättömyyden takia ei työhönpaluu viivästy) 
•Työkyvyttömyyskustannuksiin vaikuttamisen mahdollisuuden ymmärtäminen eri keinoin on lisääntynyt 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
24
Yleisiä havaintoja kuntoutustyöstä yrityksissä 
•Eniten hyödynnetään työkokeiluja, jotka ovat pääosin onnistuneita 
•Muiden ammatillisen kuntoutuksen keinojen käytön hyödyntäminen on vähäisempää 
•Työkuvien keventämis- ja järjestelyvaihtoehdot ovat haastavia; 
•Hyväpalkkaisesta työstä ei motivoiduta siirtymään huonompipalkkaisiin töihin 
•Sopivien keveämpien työtehtävien löytäminen on haasteellista 
•Onko sopivien työtehtävien etsintä liian kapea-alaista? 
Voisiko etsintää laajentaa esimerkiksi koko konsernitasolle kevyempien työtehtävien/työkokeilupaikkaa etsittäessä? 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
25
•Taloudellinen tilanne vaikuttaa työhönpaluu- mahdollisuuksiin 
•Prosessit ovat hitaampia, jos ei ole työtä, mihin palata 
•Toisaalta työkokeilujen määrät kasvaneet joka vuosi 
•Joskus työn väliaikainen keventäminen riittää mutta usein tarvitaan pysyviä muutoksia työhön. Näiden järjestely taloudellisesti kestävästi on vaativaa 
•Taloudellisesti haastavana aikana ei voi ajatella että sopiva työ järjestyy "lähettämällä kuntoutuja palveluntuottajalle" 
•Varsinkin vaikeimmin työllistyvät tarvitsevat pitkäaikaista tukea omalta työnantajaltaan ja työterveyshuollosta 
Yleisiä havaintoja kuntoutustyöstä yrityksissä 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
26
•Esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyö ja sen sujuvuus yhdessä työntekijän kanssa on merkittävä tekijä työhönpaluun kannalta 
•Esimiesten kustannustietoisuus työkyvyttömyyden kustannuksista vaikuttaa myös kevyemmän työn järjestelyhalukkuuteen 
•Työkykykoordinaattorin tms.koordinoivan henkilön rooli korostuu sujuvassa työhönpaluussa 
•Prosessit sujuvat nopeammin, aika ei mene "byrokratian" tai toimintatapojen selvittelyyn 
Yleisiä havaintoja kuntoutustyöstä yrityksissä 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
27
Onko työeläkekuntoutus murroksessa? 
Työeläkekuntoutus on murroksessa 
•Työ ja työelämä on muuttunut: tehokkuusvaatimus kasvaa työkuvat laajenevat, osaamista pitää jatkuvasti päivittää 
•Työllisyystilanne on muuttunut: uuden työpaikan saaminen on vaikeutunut, myös korkeasti koulutetuille 
•Miten osatyökykyinen pärjää tässä ympäristössä? Kilpailu työpaikoista niiden kanssa, joilla ei ole terveydellistä rajoitetta 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
28
Onko työeläkekuntoutus murroksessa? 
•Kyky ymmärtää työnantajien tarpeita korostuu talouden murroksessa. Tämä aiheuttaa paineita työeläkekuntoutuksen onnistumiselle 
•Kuntoutusasiantuntijoilta vaaditaan enemmän tietotaitoa kuin ennen. Katse suunnataan nyt tulevaisuuteen takapeilin tuijottamisen sijaan 
•Ajoissa liikkeellä, yhteistyö yrityksen ja työterveyshuollon kanssa, havainnot hakemuksista, työhönpaluun tukemisen vaihtoehdot, osa-aikaratkaisut, palveluntuottaja silloin kuin ei voi jatkaa omalla työnantajalla 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
29
Onko työeläkekuntoutus murroksessa? 
•Työeläkekuntoutuksen keinot: ovatko työeläkekuntoutuksen keinot riittäviä vai pitäisikö keinovalikoimaa laajentaa? Riittääkö painopisteen siirtäminen työkokeiluista uudelleenkoulutukseen? 
•Onko kuntoutuksen käyttö jo arkipäiväistynyt ja varhaistunut? 
•Tietoisuus työeläkekuntoutuksesta on lisääntynyt ja tämän johdosta etenkin isoissa yrityksissä ollaan saatu hyvällä työkykyjohtamisen osaamisella hyviä tuloksia eläkeriskitapauksissa ja ylipäätään sairauslomalla olevien työntekijöiden kohdalla 
•Kasvupotentiaalia on edelleen etenkin pienissä yrityksissä 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
30
Kiitos yhteistyöstä! 
Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 
9.4.2014 
31
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014
1 de 32

Recomendados

Kohti pidempiä työuria - kaikki keinot käyttöön por
Kohti pidempiä työuria - kaikki keinot käyttöönKohti pidempiä työuria - kaikki keinot käyttöön
Kohti pidempiä työuria - kaikki keinot käyttöönTyöeläkevakuuttajat Tela
357 visualizações19 slides
Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä_2014 por
Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä_2014Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä_2014
Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä_2014Työeläkeyhtiö Varma
870 visualizações30 slides
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut por
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutTHL
280 visualizações14 slides
Työote-hanke por
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hankeTyöterveyslaitos
390 visualizações22 slides
Ammatillinen kuntoutus por
Ammatillinen kuntoutusAmmatillinen kuntoutus
Ammatillinen kuntoutusSotek
228 visualizações2 slides
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista por
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaViivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaTHL
273 visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista por
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyöterveyslaitos
1.4K visualizações17 slides
Voidaanko johtamista kehittaa por
Voidaanko johtamista kehittaaVoidaanko johtamista kehittaa
Voidaanko johtamista kehittaaJohtamisen kehittämisverkosto
496 visualizações13 slides
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut por
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutYrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutTyöeläkeyhtiö Varma
5.5K visualizações22 slides
Työnantajakysely 2014 por
Työnantajakysely 2014Työnantajakysely 2014
Työnantajakysely 2014Samuli Sukkula
528 visualizações12 slides
13.2.2017 Työkykyjohtaminen por
13.2.2017 Työkykyjohtaminen13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 TyökykyjohtaminenTyöterveyslaitos
775 visualizações24 slides
Ilkka Raatikainen CV por
Ilkka Raatikainen CVIlkka Raatikainen CV
Ilkka Raatikainen CVIlkka Raatikainen
313 visualizações4 slides

Mais procurados(16)

Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista por Työterveyslaitos
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työterveyslaitos1.4K visualizações
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut por Työeläkeyhtiö Varma
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutYrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Työeläkeyhtiö Varma5.5K visualizações
Työnantajakysely 2014 por Samuli Sukkula
Työnantajakysely 2014Työnantajakysely 2014
Työnantajakysely 2014
Samuli Sukkula528 visualizações
13.2.2017 Työkykyjohtaminen por Työterveyslaitos
13.2.2017 Työkykyjohtaminen13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 Työkykyjohtaminen
Työterveyslaitos775 visualizações
Ilkka Raatikainen CV por Ilkka Raatikainen
Ilkka Raatikainen CVIlkka Raatikainen CV
Ilkka Raatikainen CV
Ilkka Raatikainen313 visualizações
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi por Työterveyslaitos
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
Työterveyslaitos203 visualizações
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset por Työterveyslaitos
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutuksetTyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset
Työterveyslaitos4K visualizações
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt por Työterveyslaitos
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötHuuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Työterveyslaitos444 visualizações
Kaisa hakkarainen: Yhtenä keinona korvaava työ kunta-alalla por Työterveyslaitos
Kaisa hakkarainen: Yhtenä keinona korvaava työ kunta-alallaKaisa hakkarainen: Yhtenä keinona korvaava työ kunta-alalla
Kaisa hakkarainen: Yhtenä keinona korvaava työ kunta-alalla
Työterveyslaitos133 visualizações
Vakuutuslääkärit sosiaalivakuutuksen tinasotilaina por Työeläkeyhtiö Varma
Vakuutuslääkärit sosiaalivakuutuksen tinasotilainaVakuutuslääkärit sosiaalivakuutuksen tinasotilaina
Vakuutuslääkärit sosiaalivakuutuksen tinasotilaina
Työeläkeyhtiö Varma427 visualizações
Työkykyjohtaminen por Työterveyslaitos
TyökykyjohtaminenTyökykyjohtaminen
Työkykyjohtaminen
Työterveyslaitos2.8K visualizações
Toimintakykytietorakenteen käytännön esimerkit por THL
Toimintakykytietorakenteen käytännön esimerkitToimintakykytietorakenteen käytännön esimerkit
Toimintakykytietorakenteen käytännön esimerkit
THL779 visualizações
Heidi Anttila: Rakenteisesta toimintakykytietomallista kirjaamismalleiksi por THL
Heidi Anttila: Rakenteisesta toimintakykytietomallista kirjaamismalleiksiHeidi Anttila: Rakenteisesta toimintakykytietomallista kirjaamismalleiksi
Heidi Anttila: Rakenteisesta toimintakykytietomallista kirjaamismalleiksi
THL1.7K visualizações

Similar a Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity... por
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...Kaisa Karvonen
1.1K visualizações31 slides
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa por
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaaTyöterveyslaitos
316 visualizações29 slides
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena por
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheenaEHYT
72 visualizações63 slides
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä por
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestäKalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestäSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
245 visualizações12 slides
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseen por
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseenMuutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseen
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseenSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
270 visualizações15 slides
Tuula Rantala: Miltä työ tänään tuntuu? por
Tuula Rantala: Miltä työ tänään tuntuu? Tuula Rantala: Miltä työ tänään tuntuu?
Tuula Rantala: Miltä työ tänään tuntuu? Työterveyslaitos
1K visualizações21 slides

Similar a Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014(20)

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity... por Kaisa Karvonen
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...
Kaisa Karvonen1.1K visualizações
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa por Työterveyslaitos
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
Työterveyslaitos316 visualizações
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena por EHYT
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
EHYT 72 visualizações
Tuula Rantala: Miltä työ tänään tuntuu? por Työterveyslaitos
Tuula Rantala: Miltä työ tänään tuntuu? Tuula Rantala: Miltä työ tänään tuntuu?
Tuula Rantala: Miltä työ tänään tuntuu?
Työterveyslaitos1K visualizações
Parhaan työpaikan elementit Alkossa ja Markkinointi-instituutin Tunnistettava... por Markkinointi-instituutti
Parhaan työpaikan elementit Alkossa ja Markkinointi-instituutin Tunnistettava...Parhaan työpaikan elementit Alkossa ja Markkinointi-instituutin Tunnistettava...
Parhaan työpaikan elementit Alkossa ja Markkinointi-instituutin Tunnistettava...
Markkinointi-instituutti1.2K visualizações
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä por Tieturi Oy
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessäHR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
Tieturi Oy218 visualizações
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h... por Pauli Forma
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
Pauli Forma1K visualizações
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut por Vates-saatio
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutTE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
Vates-saatio181 visualizações
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja por NUORI2013
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
NUORI2013312 visualizações
Kertausta kuntoutusrahasta por Kela
Kertausta kuntoutusrahastaKertausta kuntoutusrahasta
Kertausta kuntoutusrahasta
Kela947 visualizações
Mitä kuuluu eläkeuudistukselle_Työeläkepäivät_2014 por Työeläkeyhtiö Varma
Mitä kuuluu eläkeuudistukselle_Työeläkepäivät_2014Mitä kuuluu eläkeuudistukselle_Työeläkepäivät_2014
Mitä kuuluu eläkeuudistukselle_Työeläkepäivät_2014
Työeläkeyhtiö Varma864 visualizações
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014 por Keuda oppisopimuskeskus
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Keuda oppisopimuskeskus450 visualizações
Pauli forma oiva akatemia 5.3.2014 por Pauli Forma
Pauli forma oiva akatemia 5.3.2014Pauli forma oiva akatemia 5.3.2014
Pauli forma oiva akatemia 5.3.2014
Pauli Forma340 visualizações
Pauli Forma Oiva Akatemian keskijohdon koulutusohjelma 5.3.2014 por Pauli Forma
Pauli Forma Oiva Akatemian keskijohdon koulutusohjelma 5.3.2014Pauli Forma Oiva Akatemian keskijohdon koulutusohjelma 5.3.2014
Pauli Forma Oiva Akatemian keskijohdon koulutusohjelma 5.3.2014
Pauli Forma365 visualizações
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos por Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki TyöterveyslaitosGuy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Työterveyslaitos812 visualizações
Oppisopimuskoulutuksen toteutustavat por Prizztech
Oppisopimuskoulutuksen toteutustavatOppisopimuskoulutuksen toteutustavat
Oppisopimuskoulutuksen toteutustavat
Prizztech334 visualizações
TulosFoorumi UPM Silvesta Koivumäki 04112015 por PROimpact_Oy
TulosFoorumi UPM Silvesta Koivumäki 04112015TulosFoorumi UPM Silvesta Koivumäki 04112015
TulosFoorumi UPM Silvesta Koivumäki 04112015
PROimpact_Oy324 visualizações

Mais de Työeläkeyhtiö Varma

Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023 por
Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023
Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023Työeläkeyhtiö Varma
2 visualizações35 slides
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023 por
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023Työeläkeyhtiö Varma
2 visualizações35 slides
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2023 por
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2023Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2023
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2023Työeläkeyhtiö Varma
4 visualizações35 slides
Varma’s January–June 2023 result por
Varma’s January–June 2023 resultVarma’s January–June 2023 result
Varma’s January–June 2023 resultTyöeläkeyhtiö Varma
4 visualizações35 slides
Varmas resultat januari–juni 2023 por
Varmas resultat januari–juni 2023Varmas resultat januari–juni 2023
Varmas resultat januari–juni 2023Työeläkeyhtiö Varma
3 visualizações35 slides
Varman tammi–kesäkuun 2023 tulos por
Varman tammi–kesäkuun 2023 tulosVarman tammi–kesäkuun 2023 tulos
Varman tammi–kesäkuun 2023 tulosTyöeläkeyhtiö Varma
6 visualizações35 slides

Mais de Työeläkeyhtiö Varma(20)

Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023 por Työeläkeyhtiö Varma
Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023
Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023
Työeläkeyhtiö Varma2 visualizações
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023 por Työeläkeyhtiö Varma
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023
Työeläkeyhtiö Varma2 visualizações
Varmas delårsrapport januari–mars 2023 por Työeläkeyhtiö Varma
Varmas delårsrapport januari–mars 2023Varmas delårsrapport januari–mars 2023
Varmas delårsrapport januari–mars 2023
Työeläkeyhtiö Varma3 visualizações
Varman osavuosiraportti tammi-maaliskuu 2023 por Työeläkeyhtiö Varma
Varman osavuosiraportti tammi-maaliskuu 2023Varman osavuosiraportti tammi-maaliskuu 2023
Varman osavuosiraportti tammi-maaliskuu 2023
Työeläkeyhtiö Varma3 visualizações
Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022 por Työeläkeyhtiö Varma
Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022
Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022
Työeläkeyhtiö Varma11 visualizações
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022 por Työeläkeyhtiö Varma
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Työeläkeyhtiö Varma16 visualizações
Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022 por Työeläkeyhtiö Varma
Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022
Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022
Työeläkeyhtiö Varma15 visualizações
Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022 por Työeläkeyhtiö Varma
Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022
Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022
Työeläkeyhtiö Varma3 visualizações
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2022 por Työeläkeyhtiö Varma
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2022Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2022
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2022
Työeläkeyhtiö Varma8 visualizações
Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022 por Työeläkeyhtiö Varma
Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022
Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022
Työeläkeyhtiö Varma72 visualizações
Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022 por Työeläkeyhtiö Varma
Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022
Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022
Työeläkeyhtiö Varma46 visualizações

Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014

 • 1. Varman työeläkekuntoutus tänään 9.4.2014 Marjo Lönnberg, Sanna Iivonen, Suvi Tella
 • 2. Aiheet •Varman kuntoutuspalvelut ja kuntoutuksen tuloksellisuus •Kuntoutujan tarina •Työeläkekuntoutuksen keinot •Työeläkekuntoutuksen toimijaverkosto •Yritysyhteistyö •Onko kuntoutus murroksessa? "Koko ajan oli tunne, että Varmassa ollaan asiakkaan puolella" Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 2
 • 3. 1086 1039 1106 1141 1325 1402 1557 1796 2032 2099 v2004 v2005 v2006 v2007 v2008 v2009 v2010 v2011 v2012 v2013 Varmaan vireille tulleet kuntoutushakemukset vuosina 2004-2013 10 vuoden aikana hakemusmäärät ovat melkein kaksinkertaistuneet Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 3
 • 4. Kuntoutujien määrä vuosina 2004-2013 Lähde: ETK (*alustava tieto) 10 vuoden aikana Varman kuntoutujien lukumäärä on 2,6 kertaistunut 6249 6834 7409 7955 8521 9081 9715 10808 11138 12904 1249 1382 1648 1840 2032 2222 2456 2800 3035 3334 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 v2004 v2005 v2006 v2007 v2008 v2009 v2010 v2011 v2012 v2013 kaikki Varma * Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 4
 • 5. Työeläkekuntoutuksen tavoitteet •Työeläkekuntoutus tukee työntekijän/yrittäjän työelämässä jatkamista sairaudesta huolimatta, auttaa työnantajaa tukemaan henkilöstön työkykyä ja on keino vaikuttaa työkyvyttömyyseläkekustannuksiin "Työurat pidemmäksi – Varman työeläkekuntoutus tukena" Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 5
 • 6. Me uskomme tähän •Varman kuntoutustyö auttaa jatkamaan työelämässä ja säästää eläkemenoja. Työmme on kuntoutujan ja työnantajan kannalta merkityksellistä sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa •Asiakaslähtöisyys on työmme perusta. Saamme tuloksia tekemällä laadukasta perustyötä yhteistyössä kuntoutujan ja työnantajan kanssa •Työmme perustuu asiakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Noudatamme lainsäädäntöä, jonka perusteella ratkaisulinjamme muodostuu Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 6
 • 7. Työkykyjohtaminen •Työkykyjohtaminen osa strategista johtamista, jolla varmistetaan liiketoiminnan tuloksellisuus ja henkilöstön hyvinvointi •Varma tarjoaa yrityksille työkykyä tukevien käytäntöjen kehittämiseen liittyvää osaamista, työkykyjohtamisen palveluja •Eläkepalveluista eläkeneuvontaan, työeläkekuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvä osaaminen •Onko yhteistyön avulla saatu aikaan haluttuja vaikutuksia?: esimiestyön kehittyminen, maksuluokka, sairauspoissaoloprosentti ja –kustannukset Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 7
 • 8. Kuntoutuksen tuloksellisuus •Vuonna 2013 Varman kuntoutujista 72,4% palasi työelämään Vuosi 2013 Kuntoutujien keskimääräinen eläke/kk 1552 € Eläkemeno/henkilö 285 000 € Eläkemenon säästö yhteensä 327 000 000 € Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 8
 • 9. Kuntoutuksen tuloksellisuus (ETK) •Keskimäärin työeläkekuntoutuksen kustannukset olivat 20 800 euroa/kuntoutuja vuonna 2012 −Työkyvyttömyyseläkkeen keskikustannus oli 12 400 euroa/vuosi •Työeläkekuntoutukseen sijoitetut varat on saatu takaisin, jos kuntoutuja on työssä vähintään 1,7 vuotta kuntoutuksen jälkeen Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 9
 • 10. Varman uudet työkyvyttömyyseläkkeet ja saapuneet kuntoutushakemukset 2008-2013 4116 3894 3936 3877 3662 3610 1325 1398 1553 1847 2032 2099 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle siirtyneet kuntoutushakemukset T x Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 10
 • 11. Ajoissa liikkeelle työeläkekuntoutusasiassa Epäilty työkyvyttömyyden uhka Puheeksi ottaminen Työterveysneuvottelu ja arvio Kuntoutussuunnitelma Kuntoutushakemus Varmaan Lääkärin B-lausunto Työnantajan kuvaus työtehtävistä Varma antaa päätöksen oikeudesta kuntoutukseen Sovitaan kuntoutusohjelmasta, käytetään tarvittaessa palveluntuottajan apua Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 11
 • 12. Kenellä on oikeus työeläkekuntoutukseen? •Uhka joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle/on jo kuntoutustuen saaja. •Ammattipätevyys koulutuksen tai työn kautta •Ansiorajavaatimus täyttyy (työansioita vähintään 33 930,09 euroa (v. 2014) hakemista edeltävien viiden vuoden ajalta) •On työelämään vakiintunut -vähintään viisi vuotta työhistoriaa -työsuhteen päättymisestä ei ole useita vuosia •Ei oikeutta liikenne– tai tapaturmajärjestelmän ammatilliseen kuntoutukseen. Työeläkekuntoutuksella voidaan estää tai siirtää työkyvyttömyyden uhkaa ja säästää eläkemenoa. Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 12
 • 13. Työeläkekuntoutus – milloin ja mitä ? •Työkokeilu työhön paluun tukena •Kesto tavallisesti 1-3 kuukautta, enintään 6 kuukautta Paluu työhön pitkän sairausloman jälkeen •Uuden työn oppiminen työkokeilun tai työhönvalmennuksen avulla, nykyisen tai uuden työnantajan palveluksessa Siirtyminen terveydentilalle paremmin soveltuviin työtehtäviin •Kouluttautuminen uuteen ammattiin työeläkeyhtiön tuella Ammatin vaihtaminen terveydentilan takia • Yrittäjän työkokeilu • Elinkeinotuki Elinkeinotoiminnan muuttaminen tai aloittaminen terveydentilalle paremmin soveltuvissa tehtävissä Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 13
 • 14. Oikeuspäätökset diagnoosin mukaan vuosina 2011-2013 50,8 52,3 50,6 20,7 21,6 20,4 28,5 26 29 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2 013 2 012 2 011 tules mielenterveysongelmat muut Puolet kuntoutuksen hakijoista sai oikeuspäätöksen tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia ja joka viides mielenterveydenongelmien vuoksi Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 14
 • 15. Keskeisimmät syyt kuntoutushakemuksien hylkäämiseen Varmassa vuosina 2009-2013 prosenttijakauma 60 60 60 64 69 25 22 29 26 21 10 4 5 5 6 5 14 6 5 4 2009 2010 2011 2012 2013 ei tk uhkaa ei tarkoituksenmukaista työansiot alle rajamäärän muu 17,2% 15,8% 18,6% 17,3% 12,6% Hylätty Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 15
 • 16. Kuntoutusohjelmien määrät palvelulajeittain 2007-2013 859 954 1079 1205 1519 1921 1977 364 349 378 395 464 460 472 352 410 512 567 641 596 724 0 500 1000 1500 2000 2500 v2007 v2008 v2009 v2010 v2011 v2012 v2013 työpaikkaohjelmat koulutus toimeksiannot Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 16
 • 17. Varman kuntoutujat Noin 2 400 kuntoutujaa koko ajan prosessissa •Keski-ikä n. 47 vuotta, vähän yli puolet miehiä •Pitkä työkokemus ja usein vähäinen pohjakoulutus •Raskaita työtehtäviä tai toistuvaa työskentelyä yksipuolisissa työasennoissa, enenemässä määrin myös asiantuntijatason tehtävistä •Työhön tullut paineita kiireen, muutosten ja lisääntyvien osaamis- ja laatuvaatimusten myötä, ulkoistamisprosessit •Teollisuuden ohella vahvasti edustettuna palvelusektori ja asiantuntijaorganisaatioita mm hotelli-, ravintola-, pankki-, kaupan ja kuljetus alat Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 17
 • 18. Kuntoutus toimintaverkostona (Jari Lindh 2013) •Työelämätoimijuus •Yksilö fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena •Työkyky, suhde palkkatyöhön •Kuntoutus järjestelmänä •Kuntoutuksen organisatoriset resurssit ja säännöt •Kuntoutuksen toimintatilanteet •Asiakas-asiantuntija –vuorovaikutus, kuntoutuksen käytännöt ja prosessit •Kompensaatioajattelusta vaihtoehtojen tarjoamiseen. Miten rakenteet ja sosiaaliset tilanteet mahdollistavat kuntoutujan toimijuuden ja autonomia lisääntymisen? •Työmarkkinat •Työmarkkinoiden rakenne ja dynamiikka •Työpaikat, työyhteisöt Miten verkosto rakennetaan/mobilisoidaan ja eri toimijat saadaan sitoutumaan kuntoutuksen tavoitteisiin ja toimintatapoihin? *Verkostoa luotaessa tai synnytettäessä materiaaleiksi sopivat sosiaaliset, tekniset, taloudelliset, tieteelliset poliittiset ja luonnonmateriaaliset ainekset Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 18
 • 19. Varman kuntoutuksen toimijaverkosto: Työsuhde voimassa Yritys Työeläke- vakuuttaja Työterveys- huolto Toimii / Varmalla välineitä verkoston kehittämiseen Kuntoutuja •Onnistuttu luomaan lakisääteinen ammatillisen kuntoutuksen malli, johon eri osapuolet sitoutuvat •Järjestelmällisen yhteistyön seurauksena hioutunut aktiivinen kuntoutusverkosto tai "viritysvalmiina" odottava rakenne •Määritellyt roolit, kuntoutujan tarpeiden mukainen toiminta - jo varhaisessa vaiheessa! •Toimiva ja taloudellisesti kannustava keinovalikoima •yksilön vastuu •työnantajan vastuu •yhteiskunnallinen vastuu •Hyvät kokemukset kuntoutuksesta lisänneet kuntoutuksen kysyntää •Työhönpaluun tukeminen omiaan lisäämään luottamusta työyhteisössä, tiedetään että jos sairastuu saa tukea Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 19
 • 20. Työ- ja elinkeinotoimisto Työeläke- vakuuttaja/ Kela Terveyskeskus/ erikoissairaanhoito Työeläkekuntoutuksen toimijaverkosto: Työsuhde päättynyt Mitä kuntoutuja tarvitsee? •Hakemuskäsittely •Työkyvyttömyyden uhka, rajoitteet •Kuntoutusasiantuntijan tilannekartoitus •Mitä hakija toivoo? •Mahdollisuuksien etsiminen yhdessä •Minkälainen ammatillinen ja henkilökohtainen verkosto ja luottamuspääoma hakijalla on? •Laaja: työkokeilupaikka voi löytyä pelkällä Varman ohjauksella •Verkostot löydetään kun etistään: tarvitsee palveluntuottajan tukea •Ei juurikaan verkostoja: työkokeilupaikkaa ei löydy ellei palveluntuottaja sitä etsi •Palveluntuottajan rooli usein keskeinen Verkostot etsittävä, palveluntuottaja usein apuna Kuntoutuja Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 20
 • 21. Työeläkekuntoutuksen toimijaverkosto: Yrittäjä Yrittäjät yksin työkykyongelman kanssa •Kuntoutus alkaa liian myöhään •Saavat hyvää hoitoa yksittäisiin sairauk- siin erikoissairaanhoidossa mutta kukaan ei koordinoi tai tue työhönpaluuta. •Jopa kannattava yritystoiminta voidaan lakkauttaa kun ei nähdä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia. •Yhteistä onnistuneille kuntoutuksille •Apua tilanteen jäsentämiseen kuntoutusasiantuntijan ja/tai palveluntuottajan tuella. •Sopivien työeläkekuntoutuksen keinojen ehdottaminen näyttäytyi toimivana työvälineenä. •Alivakuuttamisen takia toimeentulo on usein erittäin pieni •Vakuutusturva muutenkin puutteellinen, esim. ammattitautivakuutus puuttuu. Oma yritys Työeläke- vakuuttaja Erikoissairaanhoito/ terveyskeskus/ yksityislääkäri Kuntoutusverkosto usein ohut/ harvat varautuvat tkv-uhkaan Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 21
 • 22. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö lisääntynyt Yksilötyön lisäksi yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on kasvanut vuosi vuodelta. •Yritysten kanssa yhteistyö aloitettiin 1990-luvulla (Kuntoutus aloitettu 1970-luvun lopussa.) •Tarve tiiviimmälle yhteistyölle yrityksen ja työterveyshuollon kanssa on noussut työkykyriskien hallinnan ymmärtämisen myötä •Fokus työkykyjohtamisen tukemisessa ja työkykyriskien hallinnan tukemisessa •Työskentely tapahtuu yhteistyössä Varman muiden asiantuntijoiden kanssa Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 22
 • 23. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö lisääntynyt •Yhteistyö on monimuotoista, kuten •Säännöllisiä tapaamisia työkykyriskien hallinnan tukemisessa •Tilastoanalyysejä, havaintojen välittämistä yritykselle, erilaisia selvityksiä •Yhteisten toimintatapojen sopimista ja prosessien kehittämistä (tth, yritys, työeläkeyhtiö) •Kouluttamista •Ohjausta ja neuvontaa Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 23
 • 24. Tuloksia pitkäjänteisellä yritysyhteistyöllä Tuloksia nähtävillä mm. •Hakemuksien oikein kohdistuminen (ei haeta enää väärää etuutta) •Työeläkekuntoutuksen tunnettavuus ja käyttö lisääntynyt •Työkyvyttömyyseläkehakemusten väheneminen •Prosessien sujuvuus parantunut (eri osapuolten roolien/tietämättömyyden takia ei työhönpaluu viivästy) •Työkyvyttömyyskustannuksiin vaikuttamisen mahdollisuuden ymmärtäminen eri keinoin on lisääntynyt Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 24
 • 25. Yleisiä havaintoja kuntoutustyöstä yrityksissä •Eniten hyödynnetään työkokeiluja, jotka ovat pääosin onnistuneita •Muiden ammatillisen kuntoutuksen keinojen käytön hyödyntäminen on vähäisempää •Työkuvien keventämis- ja järjestelyvaihtoehdot ovat haastavia; •Hyväpalkkaisesta työstä ei motivoiduta siirtymään huonompipalkkaisiin töihin •Sopivien keveämpien työtehtävien löytäminen on haasteellista •Onko sopivien työtehtävien etsintä liian kapea-alaista? Voisiko etsintää laajentaa esimerkiksi koko konsernitasolle kevyempien työtehtävien/työkokeilupaikkaa etsittäessä? Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 25
 • 26. •Taloudellinen tilanne vaikuttaa työhönpaluu- mahdollisuuksiin •Prosessit ovat hitaampia, jos ei ole työtä, mihin palata •Toisaalta työkokeilujen määrät kasvaneet joka vuosi •Joskus työn väliaikainen keventäminen riittää mutta usein tarvitaan pysyviä muutoksia työhön. Näiden järjestely taloudellisesti kestävästi on vaativaa •Taloudellisesti haastavana aikana ei voi ajatella että sopiva työ järjestyy "lähettämällä kuntoutuja palveluntuottajalle" •Varsinkin vaikeimmin työllistyvät tarvitsevat pitkäaikaista tukea omalta työnantajaltaan ja työterveyshuollosta Yleisiä havaintoja kuntoutustyöstä yrityksissä Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 26
 • 27. •Esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyö ja sen sujuvuus yhdessä työntekijän kanssa on merkittävä tekijä työhönpaluun kannalta •Esimiesten kustannustietoisuus työkyvyttömyyden kustannuksista vaikuttaa myös kevyemmän työn järjestelyhalukkuuteen •Työkykykoordinaattorin tms.koordinoivan henkilön rooli korostuu sujuvassa työhönpaluussa •Prosessit sujuvat nopeammin, aika ei mene "byrokratian" tai toimintatapojen selvittelyyn Yleisiä havaintoja kuntoutustyöstä yrityksissä Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 27
 • 28. Onko työeläkekuntoutus murroksessa? Työeläkekuntoutus on murroksessa •Työ ja työelämä on muuttunut: tehokkuusvaatimus kasvaa työkuvat laajenevat, osaamista pitää jatkuvasti päivittää •Työllisyystilanne on muuttunut: uuden työpaikan saaminen on vaikeutunut, myös korkeasti koulutetuille •Miten osatyökykyinen pärjää tässä ympäristössä? Kilpailu työpaikoista niiden kanssa, joilla ei ole terveydellistä rajoitetta Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 28
 • 29. Onko työeläkekuntoutus murroksessa? •Kyky ymmärtää työnantajien tarpeita korostuu talouden murroksessa. Tämä aiheuttaa paineita työeläkekuntoutuksen onnistumiselle •Kuntoutusasiantuntijoilta vaaditaan enemmän tietotaitoa kuin ennen. Katse suunnataan nyt tulevaisuuteen takapeilin tuijottamisen sijaan •Ajoissa liikkeellä, yhteistyö yrityksen ja työterveyshuollon kanssa, havainnot hakemuksista, työhönpaluun tukemisen vaihtoehdot, osa-aikaratkaisut, palveluntuottaja silloin kuin ei voi jatkaa omalla työnantajalla Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 29
 • 30. Onko työeläkekuntoutus murroksessa? •Työeläkekuntoutuksen keinot: ovatko työeläkekuntoutuksen keinot riittäviä vai pitäisikö keinovalikoimaa laajentaa? Riittääkö painopisteen siirtäminen työkokeiluista uudelleenkoulutukseen? •Onko kuntoutuksen käyttö jo arkipäiväistynyt ja varhaistunut? •Tietoisuus työeläkekuntoutuksesta on lisääntynyt ja tämän johdosta etenkin isoissa yrityksissä ollaan saatu hyvällä työkykyjohtamisen osaamisella hyviä tuloksia eläkeriskitapauksissa ja ylipäätään sairauslomalla olevien työntekijöiden kohdalla •Kasvupotentiaalia on edelleen etenkin pienissä yrityksissä Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 30
 • 31. Kiitos yhteistyöstä! Varman työeläkekuntoutuksen juhlaseminaari 9.4.2014 31