Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 16 kasim 2011 yoğun bakımda hatalı uygulamalar 11.35 11.55 melahat saylam(20)

Anúncio

16 kasim 2011 yoğun bakımda hatalı uygulamalar 11.35 11.55 melahat saylam

 1. HATALI UYGULAMALAR Dr. Hem.Melahat Saylam Hacettepe Erişkin Hastanesi
 2. Önce zarar vermeyiniz... “Primum non nocere”... Hipokrat
 3. Hasta Güvenliği Sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği olası zararları önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır.
 4. Hata • İnsanın içinde bulunduğu her işte hata kaçınılmaz bir risktir. Türk Dil Kurumu’na göre; 1) yanlış 2) istemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı. 3) suç, günah, kusur.. • Hatalar planlanmış bir işin amaçlandığı şekilde tamamlanmaması ya da planlama hatası, bilgisizlik sonucu karşımıza çıkar.
 5. Hata Çeşitleri Hatalar • POTANSiYEL • ÖNLENEBİLİR • ÖNLENEMEZ olarak sınıflandırılabilir
 6. Temel Hata Nedenleri • İnsan • Sistem • Organizasyon yapısı
 7. Hataya Sebep Olan Faktörler • Çok fazla belgenin varlığı • Standart süreçlerin olmayışı • Protokollerin uygulanmasına direnç gösterilmesi • Hafızaya Güven • Uzun çalışma saatleri • Gereğinden fazla iş yükü • Değişken bilginin sağlanması • Teknik hatalar
 8. Hataların Kaynakları • Hataları tanımlamak ve sayısallaştırmak güçtür • Tıbbi hatalara neden olan kaynakları belirlemek daha da güçtür
 9. SİSTEM İLE İLGİLİ FAKTÖRLER • Bireyler sistemlerle birlikte çalışırlar • Sistemler insan hatalarını önleyecek şekilde tasarlanabilir
 10. TIBBİ HATA Hastaya sağlık hizmeti sunumu sırasında bir eylemin planlandığı şekilde tamamlanamaması, veya planlanan eylemin belirlenen hedefe uygun olmamasıdır.
 11. Sağlık Hizmetine Bağlı Hata Tıbbi Hata • İşleme bağlı hatalar: Yanlış işlemi yapma (errors of commission: doing the wrong thing) • İhmale bağlı hatalar: Doğru işlemi yapmama (errors of omission: not doing the right thing) • Uygulamaya bağlı hatalar: Doğru işlemi yanlış uygulama (errors of execution: doing the right thing incorrectly) National Patient Safety Foundation, July 2003, www.npsf.org/
 12. Tıbbi Hataların Gruplandırılması • Tanıda hatalar – Yanlış tanı veya tanı koymada gecikme – Uygun ve gerekli tetkiklerin yapılmaması – Güncel olmayan tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanılması – Tetkik sonuçlarına uygun hareket edilmemesi • Tedavi hataları – Cerrahi bir girişim, işlem ya da tetkikin yanlış uygulanması – Tedavinin verilişinde hata yapılması – İlaç doz veya veriliş yönteminde hata yapılması – Tedavinin uygulanmasında gecikme – Uygun olmayan tedavi yapılması
 13. Tıbbi Hataların Gruplandırılması • Koruyucu tedavi hataları – Profilaktik tedavinin uygulanmaması veya uygulamada hata – Tedavide yetersiz izlem • Diğer hatalar – İletişimde yetersizliğe bağlı hatalar – Kullanılan ekipmanda yetersizlik/eksikliklere bağlı hatalar – Diğer sistem yetersizlikleri
 14. Tıbbi Hatalar • Medikasyon hataları: Yanlış ilaç seçimi, yanlış doz, veriliş şekli, birlikte verilen başka ilaçlarla etkileşim, allerjisi olan hastaya bu ilacın verilmesi gibi hatalar bu tip hatalardır. • Cerrahi hatalar: Cerrahi hatalar, hastaneye yatan her 50 hastanın birinde görülmektedir.
 15. BEKLENMEYEN (SENTİNEL) OLAYLAR • Hastanın hastalığının doğal akışıyla veya altta yatan durumla ilişkili olmayan  Beklenmedik bir ölüm  Büyük kalıcı işlev kaybı veya psikolojik yaralanma • Yanlış hastada veya yanlış vücut parçası üzerinde ameliyat
 16. SIK KARŞILAŞILAN BEKLENMEYEN OLAYLAR • Yanlış taraf cerrahisi • İntihar • Ameliyat sırası/sonrası komplikasyonlar • İlaç hataları • Tedavide gecikmeyle ilgili ölümler • Hastanın düşmesi • Kısıtlama altında hasta ölümü • Saldırı/tecavüz/adam öldürme • Perinatal ölüm/yaralanma • Bebek kaçırılması • Transfüzyonla ilgili olaylar • İnfeksiyonla ilgili olaylar • Yangın • Anesteziyle ilgili olaylar
 17. NEAR MİSS (direkten dönme,ramak kala) • Gerçekleştiğinde hastaya zarar verebilecek herhangi bir olay ya da durum, hastaya ulaşmadan önlenmiş ya da çözülmüş ise bu duruma direkten dönme denir (Hastaya yanlış bir ilacı veriyorken fark etmek ve yanlışı düzeltmek, yanlış hastaya girişim yapacakken fark etmek vb.) Olayın tekrarının ve hataya dönüşmesinin önlenmesi için bildirimi önemlidir
 18. Tıbbi Hatalar Araştırıldığında... Hataların sadece %1’inin yetkin olmayan sağlık çalışanları, geriye kalan %99’unun ise iyi iş çıkarma gayreti içerisinde olan, nitelikli çalışanlar tarafından yapıldığı görülmüştür. Onların bu hataları yapmalarına neden olan ise, aslında sürecin kendisidir.
 19. Tıbbi Hataların Olumsuz Sonuçları • Toplumun sağlık çalışanlarına karşı güveninin azalmasına, • Hatayı yapan kişinin ve hataya maruz kalanın ruhsal yönden olumsuz etkilenmesine yol açarken, • Gerek ülke bütçesinde gerekse hatayı uygulayan ve hataya maruz kalan bireylerin bütçesinde önemli kayıplara neden olmaktadır. • Hataya maruz kalanların %65’inin hastanede kalma sürelerinin uzamış,%35’inin ise maliyet olarak kayıp yaşamış.
 20. Hemşirelik ve Tıbbi Hatalar • Tıbbi hatalar konusu tüm sağlık çalışanları için önemli bir konu olmakla birlikte, hemşireler açısından daha büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü hemşireler hasta bakımında doğrudan görev almakta ve yaptıkları yanlış uygulamalar hastanın hayatını tehlikeye sokabilmektedir.
 21. Hemşirelik ve Tıbbi Hatalar • Hasta güvenliği açısından hemşirelik hizmetlerinde en sık karşılaşılan hataların başında; ilaç hataları, hastane enfeksiyonları, düşmeler, yetersiz izlem, iletişim sorunları ve malzeme kullanımına bağlı hataların geldiği belirtilmektedir.
 22. Tıbbi Hatalar • Gazetelerde yer alan malpraktis ile ilgili haberlere dayalıbir araştırmaya göre*, tıbbi hatalarıyapan kişilerin %65.2’lik dilimini hekimler, %12.2’sini hemşireler,%9.9’unu hekim ve hemşireler beraber, %2.3’ünülaboratuvar görevlileri oluşturmuştur.* *ERTEM,G., OKSEL,E., AKBIYIK, A..;HatalıTıbbi Uygulamalar ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme-Dirim Tıp Gazetesi 2009; yıl: 84 sayı: 1
 23. TIBBİ HATALARININ ÖNLENMESİ • Hasta güvenliği için sistemik yaklaşımın yerleştiği kurum kültürünün oluşturulması • Tıbbi hataların bildirilmesinin, nedenlerinin araştırılmasının ve bunların önlenebilmesi için stratejilerin geliştirilmesinin açıklıkla tartışılabileceği bir ortamın yaratılması
 24. Hasta Güvenliği Uzlaşı Raporu “National Quality Form” Tıbbi hataların bildirilmesinin cezaya yol açacağı bir ortam yaratılmasından kaçınılması KW Kizer, MedGenMed, 2001
 25. Sağlık Hizmeti Sunan Kuruluşlarda Hasta Güvenliği Kültürü • Hasta güvenliği kültürü: Hasta güvenliğinin en öncelikli konu ve ortak değer olarak kabullenilmesi. – Yüksek riskli ve hata yapılabilecek aktivitelerin belirlenmesi – Tıbbi hataların korkusuzca ve çekinmeden rapor edilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortamın yaratılmış olması – Riske açık uygulamalarda her düzeyde çözümlerin üretiliyor olması – Hasta güvenliği konusuna kuruluşun kaynak ayırması • Cooper MD. Towards a model of safety culture, Safety Science, 2000 • Pizzi LT, Goldfarb NI, Nash DB. Promoting a culture of safety, Making Health Care • Safer. AHRQ Publication 01-E058, 2001
 26. IOM’in Tıbbi Hataların Önlenmesi ile İlgili Önerileri • Ulusal Hasta Güvenliği Merkezi kurulması, bu merkezin konu ile ilgili yapılacak çalışmaların amaçlarını belirlemesi, liderlik ve araştırma planlanmasında rol alması • Tüm sağlık kuruluşlarında isteğe bağlı veya zorunlu tıbbi hata bildirim sisteminin kurulması • Sağlık hizmetlerini ödeyen kuruluşların hasta güvenliği konusunda iyileştirme yapan kurumlara öncelik tanıması • Sağlık hizmeti veren organizasyonlarda “hasta güvenliği” kültürünün yaratılması • IOM, To err is human, 2000
 27. STRATEJİK HEDEF : HASTA GÜVENLİĞİ • Hedefimiz, süreçlerdeki basit hataların hastaya zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek yeniden tasarımlar yapmak ve hatalar hastaya ulaşmadan önce yakalanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almaktır
 28. NE YAPILABİLİR ? • Hasta güvenliği organizasyonel kültürün bir parçası olarak görülür
 29. RİSKİ AZALTACAK ÖNLEMLER ALMA • Reaktif önlemler (Hastalarla ilgili önemli olayları (beklenmedik olay) arastırma) • Proaktif önlemler (Hasta güvenligini izleme ve yüksek risk tasıyan süreçleri riski azaltacak sekilde yeniden tasarlama)
 30. YÜKSEK RİSKLİ SÜREÇLERE ODAKLANMA • İlaç Yönetimi • Transfüzyon Uygulamaları • Cerrahi Uygulamalar • Hastayı Mobilize Etme, Transfer
 31. Raporlama Hasta güvenliğini tehlikeye sokacak bir durum olmuşsa uygun olmayan durumu tıbbi süreçleri içeren ve hastanın zarar gördüğü durumlarda Sentinel ( Beklenmedik) Olaylar Takip Formu doldurulur ve kurum tarafından belirlenen bildirim kuralları doğrultusunda uygulama yapılır.
 32. Sorumlular Her hastanın güvenliğinin sağlanmasından tüm çalışanlar sorumludur
 33. Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri 1. Yüksek Riskli İlaçların Güvenliğini Sağlama 2. Hastaların Doğru Tanımlanması 3. Etkin İletişim Ortamı Sağlama 4. Doğru alan, doğru işlem, doğru hasta cerrahisinin sağlanması 5. Hastaların düşme neticesinde zarar görme riskinin azaltılması 6. Hastane İlişkili İnfeksiyon Risklerinin Azaltılması
 34. İLAÇ HATALARININ NEDENLERİ • JCI-1000 ciddi olaydan %15’ i ilaç hatalarından oluşuyor. -Yetersiz ve hatalı iletişim -Sağlık çalışanları arasında koordinasyon eksikliği -Sağlık çalışanlarının oryantasyonunun ve eğitiminin tam olarak sağlanamaması -Hasta eğitim eksikliği -İlaç hakkında yetersiz bilgi
 35. İLAÇ HATALARI -1 • Allerji bilgilerinin yetersiz veya hiç olmaması • Uygun olmayan ya da atlanan doz • Uygun olmayan veriliş yolu • Dublikasyon (aynı dozun iki kez uygulanması) • İlaç/ilaç etkileşimi • Yanlış ilaç seçimi • Yanlış tedavi süresi
 36. İLAÇ HATALARI -2 • Yanlış veya eksik ağırlık/boy • İlaç/allerji etkileşimi • Yanlış formülasyon • Uygun olmayan aralıkta ilaç verilişi • İlacın verilmesinin tamamen unutulması • İlaç/besin etkileşimi • Kısıtlanmış ilaç kullanımı • Okunmayan ilaç istemi • Kısaltma kullanımı
 37. İlaç uygulamaları multisistem ve multidisipliner bir sistemdir. • ilaç uygulama süreci -istem verme -istemin alınması -ilacın hazırlanması -ilacın uygulanması
 38. Yapılan bir çalışmada (1995 ABD) • İlaç hatalarının dağılımı; - hekim istemleri %39-49, - hemşire uygulamaları %26-38, - uyarlama % 11-12, - hazırlama ve dağıtım (eczane) %11-14
 39. • Hemşirelerin yaptığı ilaç hatalarının fazla olmasının nedeni, zamanlarının yaklaşık %40’ını ilaç uygulamalarıyla geçiriyor olmalarından kaynaklanıyor. (Armitege ve Knapman 2003)
 40. • ABD’de yapılan bir çalışmada hemşirelerin, doktor ve eczacılardan kaynaklanan hataların, hastaya zarar vermeden önce %86’sını engelleyebildikleri tespit edilmiştir.
 41. Birim Doz Paketleme Makinası
 42. PYXIS (İlaç Yönetim Sistemi)
 43. KİMLİK TANIMLAMASI  Hastaya ilaç verirken, kan ya da kan ürünü transfüzyonu yapılırken, kan veya diğer test örnekleri alınırken ve her türlü tedavi prosedürü uygulamasında hastaya ait en az iki kimlik bilgisi kullanılır.  Hastaneye kabul edilen hastalara ‘Hasta Bilekliği takılır. Bu bileklikte; hasta adı ve soyadı, protokol numarası anne adı yazılır.
 44. KİMLİK TANIMLAMASI  Hastaya yapılacak her türlü işlemde kimlik bilgileri hasta dosyasından ve ‘Hasta Bilekliği’nden kontrol edilerek yapılır.  Hastanın oda numarası kimlik tanılanmasında kullanılmaz.  Hasta cinsiyeti kimlik doğrulamada kullanılmaz.
 45. Etkin İletişim ’Sözel/telefon direktifleri’’ • Hangi durumlarda sözel direktif alınacağı/alınmayacağı belirlenir. • Sözel direktifin alınma şekli belirlenir. • Sözel /telefon direktiflerinin kayıt sistemi belirlenir.
 46. Etkin İletişim ‘Test sonuçları ve raporlarının vaktinde verilmesi’ Kuruluş, laboratuvarlarında yapılan test sonuçlarının iletilmesi ile ilgili etkin raporlama sistemi oluşturur. Hemşire, sürecin takibinde aktif rol almalıdır.
 47. Etkin İletişim “Acil kritik test sonuçlarının iletilmesi’’ Kurum acil kritik testlerin sonuçlarının bildirilmesi (tel.-e mail vb.) ile ilgili süreci tanımlar. Hemşire/doktor test sonuçlarını telefonda alıyorsa iki kimlik doğrulayıcı kullanır.
 48. Etkin İletişim Ortamının Geliştirilmesi
 49. Kaza/olay Raporlama Talimatı • Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon Prosedürü (Mavi Kod) • Çocuk Hasta Güvenliğinin Sağlanması Prosedürü • Çocuk Kaçırma Kaybolma olayı Güvenlik Kodu (Pembe Kod) • Tesis Güvenliği,çalışan Güvenliği ile ilgili protokol/prosedürler...
 50. Cerrahi İşlem Cerrahi işlem öncesi hasta bilgilendirilir ve hastanın onamı alınır. Yapılacak işlem yeri, tarafı forma kaydedilir.
 51. Cerrahi İşlem Ameliyathaneye Hasta Transfer Kuralları doğrultusunda, adı soyadı, opere olacak alan, yapılacak ameliyat kontrol edilerek kaydedilir. İşleme başlamadan önce son kez işleme katılanlar tarafından doğru işlem, doğru hasta, doğru taraf kontrolü yapılır.
 52. . HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ Uzun süre yatak istirahatı sonrası, Sedasyon gerektiren uygulama sonrası, Ameliyat sonrası, İlk defa ayağa kalkıyorsa, Doktor direktifi ile gerekli olduğu düşünülen durumlarda çalışanlar hastalara mutlaka eşlik eder.
 53. Hasta Düşmelerinin Önlenmesi Hastanın kabulü sırasında düşme riski değerlendirilir. Hastanın düşme riski ilgili forma kaydedilir. Hastanın düşme risk varsa, hasta yakınlarına alınacak önlemlerle ilgili bilgi verilir, işbirliği yapılır.
 54. Hasta Düşmelerinin Önlenmesi Çalışanlar düşme riski yüksek olan hastalar konusunda bilgilendirilir. Hasta yatağı en alt seviyeye getirilir. Hasta zili hastanın kolay ulaşabileceği yere konulur.
 55. Hasta Düşmelerinin Önlenmesi Hasta odasındaki kullanılmayan malzemeler odadan alınır. Islak zemin var ise silinmesi sağlanır. Yatak ve tekerlekli sandalyeler kullanılmadığı zamanlar kilitlenir.
 56. Hasta Düşmelerinin Önlenmesi Hasta ayağa kalkmak istediğinde mutlaka hemşireyi çağırması konusunda bilgilendirilir. Yalnız kalkmaması söylenir. Ajite Hastalarda yatak kenarlarına yastık konulur.
 57. Hasta Düşmelerinin Önlenmesi Hasta yakınlarından, hasta yanından ayrılacakları zaman hemşireye bilgi vermeleri istenir. Hasta ajite ise, yukarıdaki önlemler yetersiz kalıyorsa, doktoru ile iletişime geçilerek hasta kısıtlanır.
 58. Alınması Gereken Dersler • İletişim ve takım çalışmasına odaklanılmalı. • Herkes kalite ve hasta güvenliğini iyileştirme konularında sorumluluk almalı. • Güvenlilik iyileştirme girişimleri hedef-odaklı olmalıdır. • Kültürün değişmesi yavaştır. • İyileşmeler ölçülmeli ve dokümante edilmelidir.
 59. Teşekkürler
Anúncio