ระดับครผู้ช่วย

T
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
ภารกิจที่ 1

  ให้ท่านวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูแต่
ละคนว่าอยู่ในกระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนใด
และมีพืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ใดบ้าง พร้อม
    ้
อธิบายเหตุผล
กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนของครูบุญมี คือ
การเน้นครูเป็ นศูนย์กลาง เพราะครูบุญมีเน้นการถ่ายทอด
เนื้อหาไปยังผูเรียนโดยตรง นักเรียนมีหน้าทีในการรับ
       ้              ่
    ้       ่
ความรูจากครูเพียงฝายเดียว ให้นกเรียนจดจาเนื้อหาจาก
                ั
สิงทีครูสอน
 ่ ่
การจัดการเรียนรูของครูบุญมีมพนฐานมาจาก
            ้        ี ้ื
“ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม” เพราะมุงเน้นการออกแบบ  ่
เพือให้ผเรียนสามารถจดจาความรูให้ได้ในปริมาณมากทีสด
  ่   ู้               ้        ุ่
       บทบาทของผูเรียน เป็ นผูรอรับข้อมูลสารสนเทศ
              ้       ้
       บทบาทของครู จะเป็ นผูนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
                   ้
       เช่น การทีครูให้นกเรียนจดบันทึกในสิงทีครูบรรยาย
             ่   ั         ่ ่
ถึงจะมีสอทีใช้ประกอบการสอน แต่ครูบุญมีกเป็ นผูบรรยาย
      ่ื ่                ็   ้
ไม่ได้ให้นกเรียนลงมือปฏิบตเองในการเรียนรู้
       ั         ั ิ
กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนของครูบุญช่วย
คือ
    การเน้นผูเรียนเป็ นศูนย์กลาง เพราะครูบุญช่วยจะ
         ้
สร้างสือต่างๆ และมีกจกรรมทีให้ผเรียนได้เกิดการเรียนรู้
   ่       ิ      ่ ู้
ด้วยตนเองจากสือการเรียนรูทครูบุญช่วยจัดทาให้
        ่      ้ ่ี
การจัดการเรียนรูของครูบุญช่วยมีมพนฐานมาจาก
         ้        ี ้ื
“ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์”

    ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือ การสร้างความรูซง ้ ่ึ
มาจากพืนฐานทีวาการเรียนรูจะเกิดขึนเมือผูเรียนได้สร้าง
    ้    ่่    ้    ้ ่ ้
สิงแทนความรูในความจาในระยะทางานอย่างตื่นตัว และ
 ่      ้
อาศัยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน
บทบาทของผูเรียน เป็ นผูลงมือกระทาอย่างตื่นตัว
          ้     ้
             ้        ั
    บทบาทของครู เป็ นผูแนะแนวทางพุทธิปญญา ซึงจะจัด่
แนะแนวและเป็ นโมเดลในภารกิจการเรียนตามสภาพจริง

     เช่น การแบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุมแล้วมอบสถานการณ์
                    ่
 ั
ปญหาหรือภารกิจการเรียนรูให้ผเรียนทุก ๆ กลุม และครูเป็ นผูให้
              ้ ู้      ่      ้
คาแนะนา หากพบว่ามีผเรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้าคลาดเคลื่อนครู
            ู้
ก็จะเข้าไปอธิบาย กระตุนให้คด
           ้   ิ
กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนของ
ครูบุญชู คือ
    การเน้นครูเป็ นศูนย์กลาง เพราะ ครูเป็ นผู้
ถ่ายทอดและสร้างความรูเทคนิคต่างๆไปสูผเรียน โดย
             ้       ่ ู้
นักเรียนไม่ได้สร้างขึนมาเอง
           ้
การจัดการเรียนรูของครูบุญชูมพนฐานมาจาก
         ้      ี ้ื
“ทฤษฎีพทธิปัญญานิยม” เพราะผูเรียนมีสงทีเรียนรู้
     ุ             ้   ิ่ ่
เพิมขึน สามารถจัดรวบรวมสิงทีเรียนรูเหล่านันให้เป็ น
  ่ ้         ่ ่     ้   ้
ระเบียบ เพือสามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามทีตองการ
      ่                 ่ ้
ผูเรียนสามารถวางสารสนเทศใหม่ในความจาระยะยาว
 ้
บทบาทของผูเรียน เป็ นผูรอรับสารสนเทศ
         ้      ้
    บทบาทของครู จะเป็ นผูนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
              ้

     เช่น การทีครูบุญชูมเี ทคนิคทีน่าสนใจให้นกเรียนจดจาได้
          ่         ่     ั
ง่าย ได้แก่ การแต่งเป็ นบทเพลง การใช้คาคล้องจองการใช้
แผนภูมรปภาพประกอบเนื้อหาทีตองการให้ผเรียนเข้าใจถึง
    ิู            ่ ้     ู้
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ภารกิจที่ 2
  วิธีการเรียนรู้ของครูแต่ละคนมีข้อดีและ
ข้อเด่นอย่างไร
ข้อดี               ข้อเด่น
• การมีสอประกอบการสอน
     ่ื           • ครูจะมีการใช้การบรรยายในการสอน
เช่น บทเรียนโปรแกรมและชุดการสอน  • หากมีเนื้อหาทีสาคัญจะเน้นย้าให้
                         ่
• มีการสอบเก็บคะแนน        นักเรียนจดบันทึกและท่องซ้า
ถ้านักเรียนสอบตกก็จะให้สอบใหม่  • ครูจะให้นกเรียนท่องคาศัพท์วนละ 5
                       ั         ั
จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์       คา
ข้อดี                ข้อเด่น
• ให้ผเู้ รียนค้นหาคาตอบ และร่วมมือ  • ครูมการเชือมโยงเนื้อหาทีเรียนกับ
                       ี  ่        ่
กันเรียนรูมการแลกเปลียน
       ้ ี    ่       ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียน เช่น การ
ประสบการณ์ การลงมือทดลองเพือ   ่  ใช้คาถาม การยกตัวอย่างเหตุการณ์
ทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครู     ในชีวตประจาวัน ข่าวสารต่าง ๆ
                      ิ
เป็ นผูให้คาแนะนา
    ้               เป็ นต้น
• ครูมการเตรียมแหล่งการเรียนรูต่าง
     ี           ้   • หลังจากได้คาตอบแล้ว
ๆ เช่น หนังสือ วีดทศน์ เว็บไซต์ท่ี
          ิ ั        ทุกกลุ่มก็จะนาเสนอแนวคิดความ และ
เกียวข้อง ฯลฯ ให้กบนักเรียนในการ
  ่         ั        ร่วมกับสรุปบทเรียนเป็ นความเข้าใจ
เรียนรู้               ของตนเอง เกิดการเรียนรูทดยงขึน
                                ้ ่ี ี ิ่ ้
ข้อดี                ข้อเด่น
• ครูสอนให้นกเรียนจาคาศัพท์
        ั           • ครูมเี ทคนิคต่างๆ เช่น การแต่งเป็ นบท
ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ลม  ื       เพลง การใช้คาคล้องจอง การใช้แผนภูม ิ
• ครูมการเชือมโยงประสบการณ์เดิมที่
     ี  ่            รูปภาพประกอบเนื้อหาทีตองการให้
                                 ่ ้
ผูเ้ รียนรูจกมาช่วยในการจดจาคาศัพท์
      ้ั             ผูเ้ รียนเข้าใจถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
                   องค์ประกอบ ในการจดจา
                   • การให้ผเู้ รียนจาคาศัพท์ โดยใช้การ
                   ออกเสียงภาษาอังกฤษทีเหมือนกับ
                                ่
                   ภาษาไทย เช่น pic กับ พริก และ bear
                   กับ แบมือ
ภารกิจที่ 3
  วิธีการจัดการเรียนรู้ของใครที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มากที่สด เพราะเหตุใด
    ุ
วิธการจัดการเรียนรูของ “ครูบญช่วย” สอดคล้องกับ
        ี        ้       ุ
พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากทีสด
          ิ                   ุ่
       เพราะ เป็ นการจัดการเรียนรูทมงเน้นการพัฒนา
                    ้ ่ ี ุ่
ศักยภาพของผูเรียนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง การสร้าง
         ้                 ่
ความรูและพัฒนากระบวนการคิดทีเน้นให้ผเรียนเป็ นผูสร้าง
   ้               ่      ู้   ้
ความรูขนมาด้วยตนเอง โดยอาศัยแหล่งการเรียนรูต่างๆ
    ้ ้ึ                     ้
เช่น การทีครูบุญช่วยเตรียมแหล่งการเรียนรูต่างๆให้กบ
         ่               ้     ั
นักเรียน ไม่วาจะเป็ น หนังสือ วีดทศน์ เว็บไซต์ทเี่ กียวข้อง ฯลฯ
        ่         ิ ั        ่
เพือให้ผเรียนค้นหาคาตอบและร่วมมือกันเรียนรูมการ
  ่   ู้                  ้ ี
แลกเปลียนประสบการณ์ การลงมือทดลองเพือทดสอบแนวคิด
      ่                ่
ของกลุ่ม โดยมีครูเป็ นผูให้คาแนะนา หลังจากได้คาตอบแล้วทุก
             ้
กลุ่มก็จะนาเสนอแนวคิดความ และร่วมกับสรุปบทเรียน
เป็ นความเข้าใจของตนเอง
ห้องเรียนที่ 2
ภารกิจที่ 1
   ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน
                  ้
ว่าน่ าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
จากตัวครู

   ู้        ั
 ครูผสอนไม่สามารถสร้างปญหาทางคณิตศาสตร์ให้นกเรียนรับรูได้
                      ั     ้
      ั
 ว่าเป็ นปญหาของตนเอง จึงทาให้นกเรียนรูสกว่าเป็ นวิชาทีไม่มความ
                  ั  ้ ึ       ่ ี
 จาเป็ นต้องเรียน
 ครูมงเน้นการสอนให้นกเรียนอย่างเดียวแล้วนักเรียนเป็ นผูรบข้อมูล
    ุ้       ั                 ้ั
       ั       ั
 โดยครูไม่จดกระบวนการแก้ปญหาเป็ นกลุมหรือจัดการเรียนรูท่ี
                   ่          ้
 นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรูขนมาได้ดวยตนเอง
                ้ ้ึ   ้
 ครูไม่มเทคนิคการสอนโดยไม่มการเชือมโยงเนื้อหาให้เข้ากับ
     ี         ี  ่
 ชีวตประจาวันทาให้คณิตศาสตร์ดเป็ นวิชาทียากและห่างไกล
   ิ             ู     ่
 จากชีวตจริง
      ิ
 การทีครูยดติดต่อคาถามทีตองการคาตอบทีถูกผิด โดยไม่ม ี
    ่ ึ       ่ ้        ่
 การตังคาถามปลายเปิดทีทาให้นกเรียนรูสกว่าตนเองควรมี
     ้       ่   ั    ้ ึ
 ส่วนร่วมกับการตอบคาถาม
จากตัวนักเรียน

 นักเรียนมีทศนคติทไม่ดต่อวิชาคณิตศาสตร์ เช่น การทีนกเรียน
       ั   ่ี ี              ่ ั
 บ่นว่าวิชาคณิตศาสตร์ "เรียนก็ยาก สูตรก็เยอะ "
 นักเรียนไม่เห็นความสาคัญของวิชาคณิตศาสตร์ เช่น นักเรียน
 พูดว่า “ไม่รจะเรียนไปทาไม ไม่เห็นได้นาไปใช้เลย”
       ู้
 นักเรียนไม่มแรงจูงใจทีจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชา
         ี    ่
 คณิตศาสตร์ จึงทาให้คดว่ายากและทาไม่ได้
            ิ
ภารกิจที่ 2
  วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้ และการ
ออกแบบการสอนที่สามารถแก้ปัญหาได้
ั
     ทฤษฎีการเรียนรูทสามารถนามาใช้แก้ปญหา คือ “ทฤษฎี
              ้ ่ี
 ของคอนสตรัคติวิสต์” เพราะ
 เป็ นการเน้นผูเรียนเป็ นศูนย์กลาง จึงทาให้นกเรียนได้ลงมือปฏิบติ
          ้            ั         ั
        ั               ั
 และเข้าถึงปญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี ได้แก้ปญหาด้วยตนเอง จะ
 ทาให้ได้เห็นความสาคัญและเข้าใจในเนื้อหาได้
 เป็ นการทีเชือมโยงกับความรูและประสบการณ์เดิม ทาให้นกเรียนได้
      ่ ่         ้             ั
 รูวามีความเกียวเนื่องกัน และเห็นความสาคัญยิงขึน
  ้่      ่               ่ ้
ั
     การออกแบบการสอนทีสามารถแก้ปญหาได้ คือ
                   ่
 ครูเป็ นผูผลิตสือต่างๆทีใช้ในการประกอบการสอน ไม่วาจะเป็ น วีด ิ
      ้  ่    ่             ่
 ทัศน์ สไลด์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
                      ่
             ้ ้ี  ั
 ในห้องเรียนครูจะเป็ นผูชแนะปญหาให้นกเรียน และการสอนจะไม่ใช่
                     ั
 การบรรยายเพียงอย่างเดียว มีสอประกอบและสิงทีน่าสนใจด้วย
                  ่ื      ่ ่
 ครูผสอนจะต้องมีเทคนิคการสอนทีน่าสนใจ มีการเตรียมการสอนทีด ี
    ู้                ่             ่
 พร้อมสาหรับการสอน
ภารกิจที่ 3
  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้
ออกแบบการจัดการเรียนรูทสามารถแก้ปญหา
                  ้ ่ี     ั
 ดังกล่าวได้
             ั
 การสร้างสถานการณ์ปญหาขึนมาเพือให้นกเรียนได้ลงมือ
                ้  ่  ั
 ปฏิบติ เพือให้เกิดการเรียนรูและแสวงหาคาตอบด้วยตนเอง
   ั ่           ้
              ั      ่   ั
 จัดกลุมการเรียนรู้ โดยให้นกเรียนได้รวมกันแก้ปญหาเป็ นกลุม
    ่                         ่
        ั                 ั
 จะได้เห็นถึงปญหาทีแท้จริงร่วมกัน และร่วมมือกันแก้ปญหา
            ่
 นันๆได้
  ้
 การเน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง การหาแหล่งข้อมูลมาให้
 นักเรียนได้เรียนรูดวยตนเอง
          ้ ้
 ผลิตสือทีมาประกอบการเรียนรูของนักเรียน เพือให้เกิดการเรียนรู้
    ่ ่          ้       ่
 ได้ดยงขึน และรูสกว่าคณิตศาสตร์เป็ นวิชาทีน่าเรียนมากยิงขึน
   ี ิ่ ้   ้ ึ            ่      ่ ้

 การตังคาถามแบบปลายเปิ ดเพือให้นกเรียนได้แสดงแนวคิดของ
    ้          ่   ั
 ตนเองทีไม่มวาถูกผิด เด็กจะได้รสกว่าคณิตศาสตร์อยูใกล้ตว และ
     ่ ี่          ู้ ึ       ่  ั
 ค้นหาได้
บรรณานุกรม
  เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ 241 203
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวณัฐธิดา    นามบุดดี      543050018-1
2. นางสาวสุรีรตน์
        ั    สุมาลัย      543050074-1
3. นางสาวพรชนก     เทียมทัด      543050358-7
         คณิตศาสตรศึกษา ชันปี ที่ 2
                 ้
 241 203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
1 de 31

Recomendados

สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่ por
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่Kobwit Piriyawat
27K visualizações141 slides
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยPiyatida Prayoonprom
198 visualizações34 slides
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยPiyatida Prayoonprom
153 visualizações34 slides
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยชัยวุฒิ พรหมกูล
105 visualizações20 slides
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยChaya Kunnock
214 visualizações28 slides
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยBeeby Bicky
149 visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science por
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceKobwit Piriyawat
4.9K visualizações30 slides
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ por
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพโทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพKobwit Piriyawat
11.1K visualizações17 slides
ครูผู้ช่วย ภารกิจ por
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
134 visualizações22 slides
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์... por
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
10.1K visualizações35 slides
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยVs'veity Sirvcn
141 visualizações35 slides
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร por
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากรการนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากรIps UbonFive
1.5K visualizações66 slides

Mais procurados(17)

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science por Kobwit Piriyawat
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
Kobwit Piriyawat4.9K visualizações
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ por Kobwit Piriyawat
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพโทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ
Kobwit Piriyawat11.1K visualizações
ครูผู้ช่วย ภารกิจ por She's Kukkik Kanokporn
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจ
She's Kukkik Kanokporn134 visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn141 visualizações
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร por Ips UbonFive
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากรการนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
Ips UbonFive1.5K visualizações
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด por Kiingz Phanumas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas7.6K visualizações
วิธีสอนแบบวรรณี por Orapan Jantong
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณี
Orapan Jantong3.9K visualizações
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por Kobwit Piriyawat
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat13.4K visualizações
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย por Jo Smartscience II
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
Jo Smartscience II734 visualizações
ครูผู้ช่วย por Pitsiri Lumphaopun
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Pitsiri Lumphaopun301 visualizações
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ por Kobwit Piriyawat
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
Kobwit Piriyawat13.1K visualizações
ระดับครูผู้ช่วย por Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 visualizações
ตัวอย่างแผนการสอน por Parichart Ampon
ตัวอย่างแผนการสอนตัวอย่างแผนการสอน
ตัวอย่างแผนการสอน
Parichart Ampon39.1K visualizações

Destaque

Pq para05 por
Pq para05Pq para05
Pq para05Umme Fatimah Qazi
244 visualizações44 slides
Presentacion Ver2 por
Presentacion Ver2Presentacion Ver2
Presentacion Ver2guestb8ec6a
288 visualizações19 slides
Autoavaliação por
AutoavaliaçãoAutoavaliação
Autoavaliaçãoclaudia murta
373 visualizações26 slides
Draw por
DrawDraw
DrawRoni Bulakcabe
154 visualizações11 slides
26 ldz por
26 ldz26 ldz
26 ldzNatalya Bekker
364 visualizações3 slides
El pollet que estava sol 2 por
El pollet que estava sol 2El pollet que estava sol 2
El pollet que estava sol 2wanxerf
103 visualizações7 slides

Destaque(20)

Presentacion Ver2 por guestb8ec6a
Presentacion Ver2Presentacion Ver2
Presentacion Ver2
guestb8ec6a288 visualizações
Autoavaliação por claudia murta
AutoavaliaçãoAutoavaliação
Autoavaliação
claudia murta373 visualizações
Draw por Roni Bulakcabe
DrawDraw
Draw
Roni Bulakcabe154 visualizações
26 ldz por Natalya Bekker
26 ldz26 ldz
26 ldz
Natalya Bekker364 visualizações
El pollet que estava sol 2 por wanxerf
El pollet que estava sol 2El pollet que estava sol 2
El pollet que estava sol 2
wanxerf103 visualizações
Alegorias 2 por Lorian
Alegorias 2Alegorias 2
Alegorias 2
Lorian522 visualizações
מגזין קראון פלזה ישראל קיץ\סתיו 2012 por Crowne Plaza Israel
מגזין קראון פלזה ישראל קיץ\סתיו 2012מגזין קראון פלזה ישראל קיץ\סתיו 2012
מגזין קראון פלזה ישראל קיץ\סתיו 2012
Crowne Plaza Israel443 visualizações
SISTEMAS DE INFORMACION por guest06236a
SISTEMAS DE INFORMACIONSISTEMAS DE INFORMACION
SISTEMAS DE INFORMACION
guest06236a100 visualizações
Estandarizacion Del Proceso por guest6de71122
Estandarizacion Del ProcesoEstandarizacion Del Proceso
Estandarizacion Del Proceso
guest6de711222.2K visualizações
Votado Como El Mejor Mail Del A O.Flv por whappppa
Votado Como El Mejor Mail Del A O.FlvVotado Como El Mejor Mail Del A O.Flv
Votado Como El Mejor Mail Del A O.Flv
whappppa355 visualizações
web 2.0 por alex mauricio
web 2.0web 2.0
web 2.0
alex mauricio138 visualizações
Samenwerken ... wat als ... ? por Sasja Beerendonk
Samenwerken ...  wat als ... ?Samenwerken ...  wat als ... ?
Samenwerken ... wat als ... ?
Sasja Beerendonk226 visualizações
Danu dean asmoro analisis relasi interpersonal mahasiswa fisip uajy por Danu Dean Asmoro
Danu dean asmoro  analisis relasi interpersonal mahasiswa fisip uajyDanu dean asmoro  analisis relasi interpersonal mahasiswa fisip uajy
Danu dean asmoro analisis relasi interpersonal mahasiswa fisip uajy
Danu Dean Asmoro804 visualizações
2011 04-14 - carnaval por O Ciclista
2011 04-14 - carnaval2011 04-14 - carnaval
2011 04-14 - carnaval
O Ciclista337 visualizações
Monografia fabiano rates por Fabiano Rates
Monografia fabiano ratesMonografia fabiano rates
Monografia fabiano rates
Fabiano Rates188 visualizações
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim por asnin_syafiuddin
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
asnin_syafiuddin3.7K visualizações
Наши услуги. Сообщество внутренних коммуникаторов por Anna Nesmeeva
Наши услуги. Сообщество внутренних коммуникаторовНаши услуги. Сообщество внутренних коммуникаторов
Наши услуги. Сообщество внутренних коммуникаторов
Anna Nesmeeva1.1K visualizações
звіт 2012 por Mister_IP
звіт 2012звіт 2012
звіт 2012
Mister_IP1.1K visualizações
第九章 查找[2] por Wang Yizhe
第九章 查找[2]第九章 查找[2]
第九章 查找[2]
Wang Yizhe215 visualizações

Similar a ระดับครผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยชัยวุฒิ พรหมกูล
161 visualizações20 slides
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยpanggoo
108 visualizações26 slides
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม por
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
111 visualizações36 slides
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยSana T
250 visualizações25 slides
ระดับครผู้ช่วย por
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
173 visualizações31 slides
ระดับครผู้ช่วย por
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
162 visualizações31 slides

Similar a ระดับครผู้ช่วย(20)

ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por panggoo
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
panggoo108 visualizações
ครูผู้ช่วย por Sana T
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Sana T250 visualizações
ระดับครผู้ช่วย por tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 visualizações
ระดับครผู้ช่วย por tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh162 visualizações
งานครูผู้ช่วย por Moss Worapong
งานครูผู้ช่วยงานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วย
Moss Worapong559 visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn114 visualizações
ครูผู้ช่วย por Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 visualizações
ครูผู้ช่วย por Noppasorn Boonsena
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Noppasorn Boonsena171 visualizações
ภารกิจครูผู้ช่วย por Arm Watcharin
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Arm Watcharin124 visualizações
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science por Kobwit Piriyawat
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
Kobwit Piriyawat223.1K visualizações
Presentation 5 por tyehh
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5
tyehh222 visualizações
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย por Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 visualizações
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย por MuBenny Nuamin
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
MuBenny Nuamin251 visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 por Jiramet Ponyiam
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
Jiramet Ponyiam216 visualizações

ระดับครผู้ช่วย

 • 3. ภารกิจที่ 1 ให้ท่านวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ ละคนว่าอยู่ในกระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนใด และมีพืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ใดบ้าง พร้อม ้ อธิบายเหตุผล
 • 4. กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนของครูบุญมี คือ การเน้นครูเป็ นศูนย์กลาง เพราะครูบุญมีเน้นการถ่ายทอด เนื้อหาไปยังผูเรียนโดยตรง นักเรียนมีหน้าทีในการรับ ้ ่ ้ ่ ความรูจากครูเพียงฝายเดียว ให้นกเรียนจดจาเนื้อหาจาก ั สิงทีครูสอน ่ ่
 • 5. การจัดการเรียนรูของครูบุญมีมพนฐานมาจาก ้ ี ้ื “ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม” เพราะมุงเน้นการออกแบบ ่ เพือให้ผเรียนสามารถจดจาความรูให้ได้ในปริมาณมากทีสด ่ ู้ ้ ุ่ บทบาทของผูเรียน เป็ นผูรอรับข้อมูลสารสนเทศ ้ ้ บทบาทของครู จะเป็ นผูนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ ้ เช่น การทีครูให้นกเรียนจดบันทึกในสิงทีครูบรรยาย ่ ั ่ ่ ถึงจะมีสอทีใช้ประกอบการสอน แต่ครูบุญมีกเป็ นผูบรรยาย ่ื ่ ็ ้ ไม่ได้ให้นกเรียนลงมือปฏิบตเองในการเรียนรู้ ั ั ิ
 • 6. กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนของครูบุญช่วย คือ การเน้นผูเรียนเป็ นศูนย์กลาง เพราะครูบุญช่วยจะ ้ สร้างสือต่างๆ และมีกจกรรมทีให้ผเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ่ ิ ่ ู้ ด้วยตนเองจากสือการเรียนรูทครูบุญช่วยจัดทาให้ ่ ้ ่ี
 • 7. การจัดการเรียนรูของครูบุญช่วยมีมพนฐานมาจาก ้ ี ้ื “ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์” ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือ การสร้างความรูซง ้ ่ึ มาจากพืนฐานทีวาการเรียนรูจะเกิดขึนเมือผูเรียนได้สร้าง ้ ่่ ้ ้ ่ ้ สิงแทนความรูในความจาในระยะทางานอย่างตื่นตัว และ ่ ้ อาศัยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน
 • 8. บทบาทของผูเรียน เป็ นผูลงมือกระทาอย่างตื่นตัว ้ ้ ้ ั บทบาทของครู เป็ นผูแนะแนวทางพุทธิปญญา ซึงจะจัด่ แนะแนวและเป็ นโมเดลในภารกิจการเรียนตามสภาพจริง เช่น การแบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุมแล้วมอบสถานการณ์ ่ ั ปญหาหรือภารกิจการเรียนรูให้ผเรียนทุก ๆ กลุม และครูเป็ นผูให้ ้ ู้ ่ ้ คาแนะนา หากพบว่ามีผเรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้าคลาดเคลื่อนครู ู้ ก็จะเข้าไปอธิบาย กระตุนให้คด ้ ิ
 • 9. กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนของ ครูบุญชู คือ การเน้นครูเป็ นศูนย์กลาง เพราะ ครูเป็ นผู้ ถ่ายทอดและสร้างความรูเทคนิคต่างๆไปสูผเรียน โดย ้ ่ ู้ นักเรียนไม่ได้สร้างขึนมาเอง ้
 • 10. การจัดการเรียนรูของครูบุญชูมพนฐานมาจาก ้ ี ้ื “ทฤษฎีพทธิปัญญานิยม” เพราะผูเรียนมีสงทีเรียนรู้ ุ ้ ิ่ ่ เพิมขึน สามารถจัดรวบรวมสิงทีเรียนรูเหล่านันให้เป็ น ่ ้ ่ ่ ้ ้ ระเบียบ เพือสามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามทีตองการ ่ ่ ้ ผูเรียนสามารถวางสารสนเทศใหม่ในความจาระยะยาว ้
 • 11. บทบาทของผูเรียน เป็ นผูรอรับสารสนเทศ ้ ้ บทบาทของครู จะเป็ นผูนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ ้ เช่น การทีครูบุญชูมเี ทคนิคทีน่าสนใจให้นกเรียนจดจาได้ ่ ่ ั ง่าย ได้แก่ การแต่งเป็ นบทเพลง การใช้คาคล้องจองการใช้ แผนภูมรปภาพประกอบเนื้อหาทีตองการให้ผเรียนเข้าใจถึง ิู ่ ้ ู้ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
 • 12. ภารกิจที่ 2 วิธีการเรียนรู้ของครูแต่ละคนมีข้อดีและ ข้อเด่นอย่างไร
 • 13. ข้อดี ข้อเด่น • การมีสอประกอบการสอน ่ื • ครูจะมีการใช้การบรรยายในการสอน เช่น บทเรียนโปรแกรมและชุดการสอน • หากมีเนื้อหาทีสาคัญจะเน้นย้าให้ ่ • มีการสอบเก็บคะแนน นักเรียนจดบันทึกและท่องซ้า ถ้านักเรียนสอบตกก็จะให้สอบใหม่ • ครูจะให้นกเรียนท่องคาศัพท์วนละ 5 ั ั จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ คา
 • 14. ข้อดี ข้อเด่น • ให้ผเู้ รียนค้นหาคาตอบ และร่วมมือ • ครูมการเชือมโยงเนื้อหาทีเรียนกับ ี ่ ่ กันเรียนรูมการแลกเปลียน ้ ี ่ ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียน เช่น การ ประสบการณ์ การลงมือทดลองเพือ ่ ใช้คาถาม การยกตัวอย่างเหตุการณ์ ทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครู ในชีวตประจาวัน ข่าวสารต่าง ๆ ิ เป็ นผูให้คาแนะนา ้ เป็ นต้น • ครูมการเตรียมแหล่งการเรียนรูต่าง ี ้ • หลังจากได้คาตอบแล้ว ๆ เช่น หนังสือ วีดทศน์ เว็บไซต์ท่ี ิ ั ทุกกลุ่มก็จะนาเสนอแนวคิดความ และ เกียวข้อง ฯลฯ ให้กบนักเรียนในการ ่ ั ร่วมกับสรุปบทเรียนเป็ นความเข้าใจ เรียนรู้ ของตนเอง เกิดการเรียนรูทดยงขึน ้ ่ี ี ิ่ ้
 • 15. ข้อดี ข้อเด่น • ครูสอนให้นกเรียนจาคาศัพท์ ั • ครูมเี ทคนิคต่างๆ เช่น การแต่งเป็ นบท ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ลม ื เพลง การใช้คาคล้องจอง การใช้แผนภูม ิ • ครูมการเชือมโยงประสบการณ์เดิมที่ ี ่ รูปภาพประกอบเนื้อหาทีตองการให้ ่ ้ ผูเ้ รียนรูจกมาช่วยในการจดจาคาศัพท์ ้ั ผูเ้ รียนเข้าใจถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบ ในการจดจา • การให้ผเู้ รียนจาคาศัพท์ โดยใช้การ ออกเสียงภาษาอังกฤษทีเหมือนกับ ่ ภาษาไทย เช่น pic กับ พริก และ bear กับ แบมือ
 • 16. ภารกิจที่ 3 วิธีการจัดการเรียนรู้ของใครที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากที่สด เพราะเหตุใด ุ
 • 17. วิธการจัดการเรียนรูของ “ครูบญช่วย” สอดคล้องกับ ี ้ ุ พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากทีสด ิ ุ่ เพราะ เป็ นการจัดการเรียนรูทมงเน้นการพัฒนา ้ ่ ี ุ่ ศักยภาพของผูเรียนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง การสร้าง ้ ่ ความรูและพัฒนากระบวนการคิดทีเน้นให้ผเรียนเป็ นผูสร้าง ้ ่ ู้ ้ ความรูขนมาด้วยตนเอง โดยอาศัยแหล่งการเรียนรูต่างๆ ้ ้ึ ้
 • 18. เช่น การทีครูบุญช่วยเตรียมแหล่งการเรียนรูต่างๆให้กบ ่ ้ ั นักเรียน ไม่วาจะเป็ น หนังสือ วีดทศน์ เว็บไซต์ทเี่ กียวข้อง ฯลฯ ่ ิ ั ่ เพือให้ผเรียนค้นหาคาตอบและร่วมมือกันเรียนรูมการ ่ ู้ ้ ี แลกเปลียนประสบการณ์ การลงมือทดลองเพือทดสอบแนวคิด ่ ่ ของกลุ่ม โดยมีครูเป็ นผูให้คาแนะนา หลังจากได้คาตอบแล้วทุก ้ กลุ่มก็จะนาเสนอแนวคิดความ และร่วมกับสรุปบทเรียน เป็ นความเข้าใจของตนเอง
 • 20. ภารกิจที่ 1 ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน ้ ว่าน่ าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
 • 21. จากตัวครู ู้ ั  ครูผสอนไม่สามารถสร้างปญหาทางคณิตศาสตร์ให้นกเรียนรับรูได้ ั ้ ั ว่าเป็ นปญหาของตนเอง จึงทาให้นกเรียนรูสกว่าเป็ นวิชาทีไม่มความ ั ้ ึ ่ ี จาเป็ นต้องเรียน  ครูมงเน้นการสอนให้นกเรียนอย่างเดียวแล้วนักเรียนเป็ นผูรบข้อมูล ุ้ ั ้ั ั ั โดยครูไม่จดกระบวนการแก้ปญหาเป็ นกลุมหรือจัดการเรียนรูท่ี ่ ้ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรูขนมาได้ดวยตนเอง ้ ้ึ ้
 • 22.  ครูไม่มเทคนิคการสอนโดยไม่มการเชือมโยงเนื้อหาให้เข้ากับ ี ี ่ ชีวตประจาวันทาให้คณิตศาสตร์ดเป็ นวิชาทียากและห่างไกล ิ ู ่ จากชีวตจริง ิ  การทีครูยดติดต่อคาถามทีตองการคาตอบทีถูกผิด โดยไม่ม ี ่ ึ ่ ้ ่ การตังคาถามปลายเปิดทีทาให้นกเรียนรูสกว่าตนเองควรมี ้ ่ ั ้ ึ ส่วนร่วมกับการตอบคาถาม
 • 23. จากตัวนักเรียน  นักเรียนมีทศนคติทไม่ดต่อวิชาคณิตศาสตร์ เช่น การทีนกเรียน ั ่ี ี ่ ั บ่นว่าวิชาคณิตศาสตร์ "เรียนก็ยาก สูตรก็เยอะ "  นักเรียนไม่เห็นความสาคัญของวิชาคณิตศาสตร์ เช่น นักเรียน พูดว่า “ไม่รจะเรียนไปทาไม ไม่เห็นได้นาไปใช้เลย” ู้  นักเรียนไม่มแรงจูงใจทีจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชา ี ่ คณิตศาสตร์ จึงทาให้คดว่ายากและทาไม่ได้ ิ
 • 24. ภารกิจที่ 2 วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้ และการ ออกแบบการสอนที่สามารถแก้ปัญหาได้
 • 25. ทฤษฎีการเรียนรูทสามารถนามาใช้แก้ปญหา คือ “ทฤษฎี ้ ่ี ของคอนสตรัคติวิสต์” เพราะ  เป็ นการเน้นผูเรียนเป็ นศูนย์กลาง จึงทาให้นกเรียนได้ลงมือปฏิบติ ้ ั ั ั ั และเข้าถึงปญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี ได้แก้ปญหาด้วยตนเอง จะ ทาให้ได้เห็นความสาคัญและเข้าใจในเนื้อหาได้  เป็ นการทีเชือมโยงกับความรูและประสบการณ์เดิม ทาให้นกเรียนได้ ่ ่ ้ ั รูวามีความเกียวเนื่องกัน และเห็นความสาคัญยิงขึน ้่ ่ ่ ้
 • 26. การออกแบบการสอนทีสามารถแก้ปญหาได้ คือ ่  ครูเป็ นผูผลิตสือต่างๆทีใช้ในการประกอบการสอน ไม่วาจะเป็ น วีด ิ ้ ่ ่ ่ ทัศน์ สไลด์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ่ ้ ้ี ั  ในห้องเรียนครูจะเป็ นผูชแนะปญหาให้นกเรียน และการสอนจะไม่ใช่ ั การบรรยายเพียงอย่างเดียว มีสอประกอบและสิงทีน่าสนใจด้วย ่ื ่ ่  ครูผสอนจะต้องมีเทคนิคการสอนทีน่าสนใจ มีการเตรียมการสอนทีด ี ู้ ่ ่ พร้อมสาหรับการสอน
 • 27. ภารกิจที่ 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ แก้ปัญหาดังกล่าวได้
 • 28. ออกแบบการจัดการเรียนรูทสามารถแก้ปญหา ้ ่ี ั ดังกล่าวได้ ั  การสร้างสถานการณ์ปญหาขึนมาเพือให้นกเรียนได้ลงมือ ้ ่ ั ปฏิบติ เพือให้เกิดการเรียนรูและแสวงหาคาตอบด้วยตนเอง ั ่ ้ ั ่ ั  จัดกลุมการเรียนรู้ โดยให้นกเรียนได้รวมกันแก้ปญหาเป็ นกลุม ่ ่ ั ั จะได้เห็นถึงปญหาทีแท้จริงร่วมกัน และร่วมมือกันแก้ปญหา ่ นันๆได้ ้  การเน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง การหาแหล่งข้อมูลมาให้ นักเรียนได้เรียนรูดวยตนเอง ้ ้
 • 29.  ผลิตสือทีมาประกอบการเรียนรูของนักเรียน เพือให้เกิดการเรียนรู้ ่ ่ ้ ่ ได้ดยงขึน และรูสกว่าคณิตศาสตร์เป็ นวิชาทีน่าเรียนมากยิงขึน ี ิ่ ้ ้ ึ ่ ่ ้  การตังคาถามแบบปลายเปิ ดเพือให้นกเรียนได้แสดงแนวคิดของ ้ ่ ั ตนเองทีไม่มวาถูกผิด เด็กจะได้รสกว่าคณิตศาสตร์อยูใกล้ตว และ ่ ี่ ู้ ึ ่ ั ค้นหาได้
 • 30. บรรณานุกรม เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้ 241 203
 • 31. รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวณัฐธิดา นามบุดดี 543050018-1 2. นางสาวสุรีรตน์ ั สุมาลัย 543050074-1 3. นางสาวพรชนก เทียมทัด 543050358-7 คณิตศาสตรศึกษา ชันปี ที่ 2 ้ 241 203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้