ÚY BAN NHÂN DÂN CÓNG HÔA xà Ho¡ CHÚ NGHÍA VIÉT NAM

HUYEN CÔN DÃO Dôc lâp- Ti¡ do- Hgnh phúc
só; /1 bñHTB-UBND Côn Dâo, ...
hoàc chuyên ngành khác phú hop Vóri Vi trí viêc làm dãng ky du' tuyén Và có chting
Chi bôi dtrõng nghiêp Vu su pham. 
- Yê...
+ Vo, chông, con ruôt cúa bô do¡ Truimg Sa, nhà giàn DKI. 

- Dói tuong 2: Nguoi có dú các diêu kiên, tiêu chuân theo ...
« (iiây chúng nhân súc khóe con giá tri sú dung do co quan _V té du (tiêu kiÇ-n
dtroc khám súc khóc chúng nhân theo quy di...
Trong quá trinh lâp hô so dãng ky do' xét tuyên néu có vâh dê gi vuómg mâc
cân giá¡ thích, huóng dân thêm, dê nghi nguoi...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Tb 137-con dao.pdf(1)

3.575 visualizações

Publicada em

Tb 137-con dao.pdf(1)

Publicada em: Dados e análise
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tb 137-con dao.pdf(1)

 1. 1. ÚY BAN NHÂN DÂN CÓNG HÔA xà Ho¡ CHÚ NGHÍA VIÉT NAM HUYEN CÔN DÃO Dôc lâp- Ti¡ do- Hgnh phúc só; /1 bñHTB-UBND Côn Dâo, ngày / llr tháng , Y nãm 2015 THÔNG BÁO Vê viéc tuyÊn dung viên chírc ser nghiêp giáo d1_| c huyên Côn Dão nãm 2015 Cãn cú Luât Viên chúc sô 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; V N Cãn cú' Nghj dinh 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 cúa Chính phú vê tuyên dung, sú dung và quán ly viên chúc; Cãn cú Thông tu sô 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cúa Bô Nói vu huõmg dãn vê tuyên dung, ky' két hop dông lao dông làm viéc và dên bú chi phí dào tao, bôi duõng dói vóri viên. chúc; Cãn cú Công vãn sô 1240/BGDDT-NGCBQLGD ngày 27/02/2013 cúa Bó Giáo duc và Dào tao vê viêc huórng dãn tuyên dung giáo viên Tiéng Anh day tiêu hoc; Cãn cú Quyêt dinh só 1772/QD-UBND ngày 21/8/2014 cúa UBND tính Bá Ria ~ Vüng Tàu vê viêc ban hành Quy dinh nôi dung và quy trinh tuyên dung viên chúc trong dom vi su nghíêp công lâp thuôc ngành giáo duc và dào tao tính Bà Ria - Vüng Tàu; Cãn cú Quyêyt dinh só 321/QD~SNV ngày 04/8/2015 cúa SÓ Nôi vu tính Bà Ria - Vüng Tàu vê viêc phê duyêt ké hoach tuyén dung viên chúc; UBND huyên Con Dão thông báo VÊ viêc tuyên dung viên chúc su' nghiép giáo duc nãm 2015 nhu' sap: 1. Tiêu chuân, meu kien dãng ky dg' tuyên Q _ a I Nguài dãng ky du tuyên vào viên chúc phài có dú tiêu chuân vê phâm châl. chuyên môn nghiêp vu, nãng luc theo yêu câu cúa v3 m' víêc làm, chúc danh nghê nghiép và có dú các díêu kiên dãng ky du tuyên thco quy dinh tai Diêu 22, Luàt Viên chúc gôm: a) ce quóc : ich Viêt Nam và cu' trú tai Viêt Nam; b) Tú dú 18 tuôi trór lên; c) Có don dãng ky di; tuyên; d) Có ly lich rõ ràng; d) Có vãn bàng, chúng chi dào tao, chúng chi hành nghe hoàc có nãng khiéu ky nãng phú hqp vórí vi_ trí viéc làm; e) Dú súc khoé dê thuc hiên công víêc hoãc nhiêm vu; f) Dáp úng các diêu kiên khác theo yêu càu cúe- vi trí viêc làm do don vi su nghiêp công lâp xác dinh nhung không duqc trái vói quy dinh cúa pháp luát. Ngoài các tiêu chuân, diêu kiên chung, nguõi tham gia di; tuyÊn vào chú'c danh giáp viên cân dáp ú'ng các yêu câu sau: _ * Dôi vóri chúc danh giáo viên: Dat trinh dó chuân duqc dào tao cúa nhà giáo theo quy dinh hiên hànhtuong úng vói chúc danh nghe nghiep du' tuyên: Tôt nghiêp trinh dó irung cáp, cao dáng, dai hoc, trên dai hoc chuyên ngành su phgm
 2. 2. hoàc chuyên ngành khác phú hop Vóri Vi trí viêc làm dãng ky du' tuyén Và có chting Chi bôi dtrõng nghiêp Vu su pham. - Yêu câu VÊ hiêu biét: e v Nâm duoc muc tiêu cáp hoc, nâm bãt kip thõi các quan diém. Chu trirçmg. dufmg lôi. chính sách cúa Nhà nuóc và các quy dinh cúa ngành vê công tác _sziáo iluc. (iàt) tao: Nâm duoc kién thúc co bàn, ly luân day hoc_ phuong pháp giang da). !no môn mà giáo Viên truc tiép giáng day: r Nâm duoc tâm sinh ly lúa tuÕi, tính hính hoc tâp bó môn Và. các hoai tíóng giáo duc cúa hoc sinh mà giáo Viên phii trách; ~ meu biét va tien hành duoc met se hoat dông giáo duc. __ - Yêu câu vê trinh do: thco bàng nhu câu vi trí viêc làm cân tuyên dung ban hành kém thco Quyet dinh se 321/QD-SNV ngày 04/8/2015 cúa se Nei vu tinh Bá Riu Vüng Tàu dính kêm theo thông báo này. _ _ * Ngoài ra. nguíri tham gia di¡ tuyên vào chúc danh giáo viên tiêu hoc day liêng Anh con phái «iáp úng nhüng diêu kiên, tiêu chuân theo quy dinh tai Công 'vim só 1240/BGDDT-NGCBQLGD ngày 27/02/2013 cúa Bo Giáo duc vá Dàn tam. cu thú: - ce dú nãng lirc ngôn ngü' bâc 4 dói vói nhüng nguài tôt nghiêp Cao dãng chuyón ngành Tiêng Anh, bâc 5 dôri vói nhüng nguóri tôt nghiêp da¡ hoc chuyên ngành Tiéng Anh theo Dê án ngoai ngü' 2020. - Có chúng chi nghiêp vu su pham Tiéng Anh tiêu hoc do co só¡ dào 14H d: : iluoc Be Giáo duc va Dào tao chi dinh cáp. o e A Dam baita vê rtãng luc ngôn ngü Và nãng 1L_rc su' pham dê giàng da) : :eng nh o' tiêu hoc. Nhfrng ngirin' sau dây không ÕIIÇC dãng ky dir tuyÉn viên chú'c: - Met nãng luC hành vi dân su hoàc bi han che nãng htc hành Vi dân sit; - Dung bi truy cúu trách nhiém hinh su; dang cháp hành bán án. quyôl dinh x. e hinh xo cua 'Toa án: dang bi áp dung biên pháp xú' ly hành chính dua vào cu . xe- chfrzi bÇ-nh. cor só giáo duc, lruêmg giáo duõrng. 2. Nhu câu vi trí viêc làm cân tuyên dung: Gôm 18 Vi trí, trong dó: Nhu càu luyên dung ngach giáo Viên trunghoc: 01. ~ Nhu càu tuyên dung ngach giáo viên tiêu hoc: 01. - Nhu câu tuyén dung ngach giáo viên mâm non: 15. - Nhu caiu tuyên dung ngach cán su' Và tuong duong: 01. p : Xcm nhu câu vi tri Viêc làm cân tuyên dung chi tiét ban hành kàm thco Qu) CI dinh só ÍwZI/ QD-SNV ngày 04/8/2015 cúa SÓ Nôí vu tính Bà Ria r Vüng làu dinh kum thco thông báo này). 3. Dói tirong và cách thírc xét tuyÉn a. dói ttrong v e Dô¡ tuorng l: Nguài có dú các diêu kiên, tiêu chuân theo quy dinh tai min: 1 CULI Thông báo này. có don dãng ky du tuyên vào làm Viên chúc trong các div-n x. : m' nghiép giáo duc và dào tao thuôc huyên. bao gôm: « Ngiroi du' LuyÉn là nguôn lao dông cúa tính có ho khâu thuàng trú (ai. mh HQ¡ Riu Vüng Tàu tú 03 nãm tre lên tính tir ngày nep he so: ' Sinh Viên rá¡ nuhiên hi3 ohính mn¡ Inní nÍÀÍ than m7 tiÁn 01'7-
 3. 3. + Vo, chông, con ruôt cúa bô do¡ Truimg Sa, nhà giàn DKI. - Dói tuong 2: Nguoi có dú các diêu kiên, tiêu chuân theo quy dinh ta¡ muc 1 cúa Thông báo này, có don dãng ky du tuyên vào làm Viên chúc trong các don vi su nghiêp giáo doc Và dào tao thuoc huyên con iai ngi-ài dói tuong 1 nêu trên. - Mõi_ nguõi do' tuyên viên chúc duoc quyên dãng ky dir tuyên vào 02 vi tri' Viêc làm cân tuyên dung ta¡ Hôi dông xét tuyên. b. Cách thfrc xét tuyên: Hei eeng xét tuyên xét Và xác dinh nguei trúng tuyên theo trinh tu: xét hÉt dói tuong 1, sau dó dêrn dói tuong 2 cho dên khi hêt nhu câu tuyên dung dã duoc phê duyêt. 4. Xác dinh ngirúivtrúng tuyên trong ky xét tuyên _ a. Nguoi trúng tuyên trong ky xét tuyên phài có dú các diêu kién sau dây: j - ce diem tet nghiep, diem hoc tep và eiem thuc hành hoàc diem phóng Vân. mõi loai dat tir 50 diêm trór lên. Gio giàng day phài dat tü loei Trung binh tro lên (dói vói truong hop_do tuyên vào Vi tvrí giáo Viên, giàng Viên). ' ' - Có kêt quà tông diêm xét tuyên cao hon lây theo thú tu tir cao xuông thâp dén hét chi tiêu duoc tuyên dung cúa tirng vi trí viêc làm. , b. Truong hop có tú' 02 nguoi tró lên _có kÉt quà xét tuyên bâng nhau e chí tiêu cuôi cúng cân tuyên dung thi nguoi có diêm thuc hành hoãc phóng Vân cao hon là nguoi trúng tuyêmqnêlu diêin thuc hành hoàc phóng Vân bâng nhau thi nguoi dúhg dâu co quan có thâm quyên tuyên dung viên chúc quyêt dinh nguoi trúng tuyên theo thú tu uu tiên nhu sau: + Anh hüng lL_rc luong vü trang, Anh hüng lao dông; + Thuong binh; + Nguoi huórng chính sách nhu thuong binh; + Con liêt si; + Con cúa nguoi huórng chính sách nhu thuong binh; + Nguoi dân toc ít nguài; + Vo, chông, con ruôt cúa bô dói Tmong Sa, nhà giàn DKI; + Doi viên thanh níên xung phong; + Dói viên trí thuc tré tính nguyên tham gia phát triên nông thôn, miên nú¡ tir dú 24 tháng trór lên dã hoàn thành nhiêm vu; + Nguài hoàn thành nghía Vl_. l quân su; + Nguoi di; tuyên là nü. Truong hop vãn không xác dinh duoc nguoi trúng tuyên theo thú u; uu tiên thi _nguoi dúng dâu don vi có thâm quyên tuyên dung quyêt dinh nguoi trúng tuyên. 5. Hà so' dãng ki d1_r tuyên bao gõm: - Don dãng ky do tuyên viên chúc theo mãu só 01 ban hành kém thco Thóhg tu só 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cúa Bô Nôi Vu vê Viêc huongrdãn tuyên dung, ky' két hop deng làm viec Và den bü chi phí dào tao, hei duõmg dôi vei viên chúc. - Bàn so yêu ly lich t1; thuát (theo mãu kém theo Quyét dinh só 1772/QD- UBND ngày 21/8/2014 cúa UBND tính Bà Ria - Vüng Tàu) có_ xác nhán cúa co quan có thâm quyên trong thoi han 06 tháng, t, ính dêrn ngày nôp hô so di; tuyên: - Bán sao các vãn bãng, chúng chí và kêt quà hoc tâp theo yêu câucúa Vi trí du tuyên, duoc co quan có thâm quyên chúng thuc. Truong hop có _vãn bãng do co só' dào tao nuórc ngoài câp phài duoc công chúng, dich thuât sang tiêng Viêt;
 4. 4. « (iiây chúng nhân súc khóe con giá tri sú dung do co quan _V té du (tiêu kiÇ-n dtroc khám súc khóc chúng nhân theo quy dinh tai Thông tu só 14/2013"1"| ~1aê. ' 1 Iigil) 0675921113 cúa Be Y te ve huóng dân khám súc khóe; - (iizix/ chúng nhán thuóc dói tuong Lru tiên trong tuyên dung Viên chiit' inc: : cn) diroc co quan. tô chúc có thâm quyên chúng lhuc. 6. Thoi gian. dia diêm nop hà so' dir tuyên L1. 111o¡ gian phái hành và tiép nhân hô so du tuyên: Tú* ngày 18/8/2015 dân / tôlt ngày 16/9/2015 (tr/ r Thfr Báy, Chú nhât và ngày lã, ngày nghí theo qm' din/ n b. Diz¡ ciiém phái hành Và tiép nhân hô so do tuyên: Phóng Nôi Vu - Itio tióng 1hLrivng binh Và xa hei huyen Côn Dão. dia chí: se 28 duong Tôn Birt- lhàing. i111_Ç11 (Yin Daio. tính Bà Ria- Vüng Tàu. 7. Nei dung, hinh thirc xét tuyên 7.1. Dói/ vo¡ ngu'à'i dãng ky _dir tuyên chú'c danh giáo Viên u. Xét kêt qtia hoc táp bao gôm diêm hoc tâp Và diêm tôt nghiép cut¡ ngtrtti dir tuyên. b. Kiém tm. sát hach thông qua thuc hành vê nlng luc, trinh do chuyên môn. nghicis t¡ cuu nguoi du tuyên. bao gôm: Soan giáo án và thuc hành giáng thi) 01 iiei tren Iep. 7.2. Dô¡ Ivo¡ nguoi dãng ky _dir tuyên chú'c danh rçlhân' viên a. Xci kêt qua hoc tâp bao gôm diêm hoc tâp và diêm tôt nghiêp cua nguwjri du lu) Cn. b. Phóng Vân true tiêlp vê trinh do chuyên môn. nghiêp Vu cúa ngutvi dir 1L1_Ó!1, ui the* nhu* sait: Mon kicn thúc chung, : t So lui/ ng câu hói: 02 câu. Noi dung: Luât Viên chúc; chú truong, duótig lôi, chính sách cuu Himg. pháp ! util cúa Nhà nuoc Và nhüng hiêu biét co bàn VÊ ngành hoãc linh 'L_I'L' 1Li_Ôn Llung ? vióii nghiêp VL_l chuyên ngành: i SÉ» luong câu hói: 01 câu. - No¡ dung: (Ein cú vào tiêu chuân chúc danh nghê nghiêp tuong (mg 'viii Vi m x iÇc 151m cân tuyên_ 7 e Ngoiii m. do¡ voi nguoi dàng ky tuyên dung qua hinh thúc xét iuycn (iàu 17:15h' ; ip dung theo quy dinh tai Chuong 11 Quvét dinh se I772/QD-UBNI) ngm) T1 8 2014 cual 1113N1) tính Bà Ria ~ Vüng Tàu. 8. Thoi gian. dia diêm nhân dê «strong ôn tâp và xét tuyên: Whfm dê cutmg Và tu' ôn tâp thco dê cuong du kién tú' ngày' 1710/“201 * dim hcl ngíi) 37›'9/2()15. I)i; i dicm nhán dê cuong: Phóng Nôi vu - Lao dóng - 'Fhuong binh i. .r. fi 1101 Du kiôn to chúc phóng Vân và thuc hành tú' ngày 28/9/2015 ciên ngày 3019130 14 (Ban Kiêm tra sát hach sê thông báo thoi gian và dia diêm cu ihc cho ihi 111111 9. Lê_ phí xét tuyên: 260.000d/ nguoi. Lê phí này chi thu dói VÚÍ các iruiviig hit-p du diC-u kicn_ tiêu chuân xét tuyên. Các thí sinh nôp lê phí khi nhán dt'- cimng (m ! sin
 5. 5. Trong quá trinh lâp hô so dãng ky do' xét tuyên néu có vâh dê gi vuómg mâc cân giá¡ thích, huóng dân thêm, dê nghi nguoi dãng lay do tuyên Iiên hé truc tiép vóri Phóng No¡ V1_. l - Lao dông - Thuong binh và Xã hôi huyén Côn Dáo, dia chi: só 28 duo/ ng Tôn Dúc Thâng, huyên Côn Bão, tính Bà Ria - Vüng Tàu, diên thoai: 064.3830156. (Kêm theo nhu câu vi trí viéc làm cân tuyên dung viên chúc sir nghiép giáo duc huyén Côn Dáo nâm 2015). /. Nai nhân: CHU TiCH; f*/ / - SÓ No¡ vu; ~ _ - SÓ Giáo doc và Dào tao; - Dài TT-TH huyên (phát trên dài); - Các co quan, don vi có Iiên quan; - Phóng Vãn hóa và Thông tin (Bãng Website Côn Dào); - Trung tâm công báo tin hoc tính Bà Ria - Vüng Tàu; - 10 Khu dân cu (niêm yÉt); - Luu: VP_ NVLDTB&XH. ,./

×