O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

56 tb sldtbx_hh

3.023 visualizações

Publicada em

dfsdf

Publicada em: Carreiras
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

56 tb sldtbx_hh

  1. 1. UBND THANH PHO DA NANG SOLAOI>QNG THUONG BINH vA xA HQI S6: 5b ITB-SLDTBXH CQNG HOA xA HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H3Dh phuc Dil Nang, ngilY1J thimg,6 nam 2017 THONGBAo TUY~Ddung vieD ch.rc Dam 2017 Tlnrc hien Quyet dinh s6 767/QD-SNV ngay 08 thang 6 nam 2017 cua Sa NQi Vl.I vS viec phe duyet KS hoach xet tuyen vien chirc Sa Lao dQng - Thuong binh va Xa hQi thanh ph6 Da N~ng, Sa Lao dQng - Thirong binh va Xa hQi thong bao: I. NHU cAu TUYEN DUNG. 51 vien chirc. (Kern thea Bang thong ke nhu c~u va mo ta vi tri tuyen dung vien chirc nam 2017) II. HINH THUC TUYEN DUNG. Xet tuyen III. DOl TUONG DANG KY XET TUYEN. Ngiroi dang ky xet tuyen vao vien clnrc tai cac dan vi su nghiep thucc Sa Lao dQng - Thirong binh va Xa hQi phai co du tieu chuan vS pham chat, chuyen mon nghiep vu, nang hrc thea yeu c~u cua vi tri, chirc danh du tuyen; dam bao cac diSu kien thea quy dinh tai DiSu 22 Lu~t Vien chuc va diSu ki~n cua dan vi dl tuySn. IV. DIEU KIlj:N, THU Tl)C, Llj: PHi THAM GIA XET TUYEN 1.Di~u ki~D a) DiSu ki~n chung - Co qu6c tich Vi~t Nam va cu tm t~i Vi~t Nam; - Til du 18 tu6i tra len; - Co dan dang ky dl tuySn; - Co ly lich ra rang; - Co van b~ng, chUng chi dao t~o phil hgp vai vi tri vi~c lam; - Du suc khoe dS thlc hi~n nhi~m Vl; - Dap Ung cac diSu ki~n khac thea yeu cftu cua vi tri vi~c lam do dan vi tflC tiSp co nhu cftu xet tuySn xac dinh phil hqp vai quy dinh cua phap lu~t. - Nhfmg nguai sau day khong duQ'cdang kY dl tuySn vien chuc:
  2. 2. + Mit nang hrc hanh vi dan sir hoac bi han ch~ nang hrc hanh vi dan str; dang bi truy ciru trach nhiem hinh str; + Dang chip hanh ban an, quyet dinh vS hinh S1'cua Toa an; dang bi ap dung bien phap xu ly hanh chinh dua vao co sa chua benh, co sa giao due, tnrong giao dirong, b) DiSu kien cu thS Ngoai cac diSu kien chung, d6i nrong du tuyen phai dam bao cac diSu kien, tieu chuan clnrc danh nghe nghiep, vi tri tuyen dung theo quy dinh hien hanh cua Nha mroc va yeu c~u cu thS cua dan vi co nhu c~u xet tuyen tai Bang xac dinh nhu c~u tuyen dung kern theo Thong bao nay. 2. Thii tuc, hB SO' a) Dan dang ky du tuyen vien chirc theo Mftu s6 1 ban hanh kern theo Thong tu s6 15/2012/TT-BNV; b) Ban sa y~u li lich tu thuat co xac nh~ cua ca quan co th~m quySn trong thai h~n 6 thang, tinh d~n ngay nQp hB sa d1'tuySn; c) Ban sao hgp l~ cac van bfulg, chUng chi va k~t qua hQc t~p theo yeu c~u cua vi tri d1'tuySn, duQ'cca quan co th~m quySn chUng th1'c.TruOng hgp co van b~ng do ca sa dao t~o nuac ngoai cip phai duQ'c cong chUng dich thu~t sang ti~ng Vi~t; d) Gi~y chUng nh~n suc khoe con gia tri su dmg do ca quan y t~ du diSu ki~n duQ'c kham suc khoe chUng nh~n theo quy dinh t~i Thong tu s6 14/2013/TT-BYT ngay 06 thang 5 nam 2013 cua BQ Y t~ vS vi~c huang d~n kham suc khoe; d) Ban sao hgp l~ Giiy chUng nh~ thuQc d6i tugng uu tien (n~u co) duQ'c ca quan, t6 chuc co th~m quySn chUng th1'c; e) 01 (mQt) bi thu co ghi ten nguai nh~n, dia chi va dan tern; 01 anh 3x4 Tit ca hB sa dl'llg trong bi cO'22x32 cm, ghi ro dia chi lien h~, s6 di~n tho~i, email (n~u co). 3. L~ phi xet tuy~n Th1'chi~n theo Thong tu s6 228/20 16/TT-BTC ngay 11 thang 11 nam 2016 cua BQTai chinh ( 500.000 dBnglhB sa). v. NGUYEN TAc, PHUONG THUC, NOI DUNG, CACH TiNH DIEM vA xAc DINH NGUOI TRUNG TUYEN. 1.Nguyen t~c tuy~n d1}ng a) Chi tuySn dlng dti s61ugng chi tieu theo nhu cfrutuySn dlng; b) Phai dam bao cong khai, minh b~ch, cong b~ng, khach quan, dung phap lu~t va duQ'c thong qua HQi dBng xet tuySn vien chuc cua Sa Lao dQng - Thuang binh va Xa hQi; 2
  3. 3. c) Ngiroi diroc tuyen dung phai dam bao cac tieu chuan diSu kien qui dinh va duoc b6 tri dung vi tri chirc danh dang Icy du tuyen; , . . , d) D,iSmkSt 9ua ?,et tuyen cua ngiroi du tuyen diroc xSp theo thir tu tir cao xuong thap cho den het chi tieu tuyen dung cua tung vi tri viec lam. 2. Nqi dung va hinh thire xet tuy~n a)?Xet kSt qua h9C t~p bao gam diem h9C t~p va diem t6t nghiep cua ngiroi du tuyen; b) KiSm tra sat hach thong qua phong v~n hoac thirc hanh vS nang 19c, trinh dQchuyen mon, nghiep vu cua ngiroi dir tuyen, - NQi dung phong v~n +Nhan tlurc, hiSu biSt chung cua d6i nrong du tuyen; + KiSn thirc, nghiep vu chuyen mon lien quan theo yeu c~u cua vi tri viec lam va chirc danh nghS nghi~p c~n tuySn dlllg. - Hinh th(Ccphong v~: Do HQi dang xet tuySn vien ch(Ccquy dinh ClthS. 3. each tlnh di~m Thgc hi~n theo quy dinh t~i DiSu 12, Nghi dinh s6 29/2012IND-CP ngay 12/4/2012 cua Chinh phu. 4. Xac dinh nglfOitrung tuy~n a) Nguai trung tuySn vien ch(Cct~i cac don vi sg nghi~p trgc thuQc Sa Lao dQng- Thuong binh va Xii hQiphai dam bao diSu ki~n, tieu chuin theo quy dinh t~i Khoan 1, Mlc IV KS ho~ch nay va dam bao cac diSu ki~n sau day: - Co diSm h9c t~p, diSm t6t nghi~p va diSm phong v~n m6i lo~i d~t tir 50 diSm tra len; - Co kSt qua xet tuySn cao hon l~y theo th(Ctg tir cao xu6ng th~p dSn hSt chi tieu duQ'ctuySn dlng cua tUng vi tri vi~c lam. b) Truang hgp co tir 02 nguai tra len co kSt qua xet tuySn bfuIg nhau a chi tieu cu6i cung c~n tuySn dlng thi nguai co diSm phong v~n cao hon la nguai trung tuySn; nSu diSm phong v~n bfuIg nhau thi Chu tich HQi dang xet tuySn quySt dinh nguai trllng tuySn theo th(Ctg uu tien sau: - Anh hung 19c lugng vii trang, Anh hung lao dQng; - Thuong binh; - Nguai huang chinh sach nhu thuong binh; - Con li~t si; - Con thuong binh; - Con cua nguai huang chinh sach nhu thuong binh; - Nguai dan tQc it nguai; 3
  4. 4. - £)Qi vien thanh nien xung phong; - £)Qi vien tri thtrc tre tinh nguyen tham gia phat trien nang then, mien nui tir du 24 thang tro len dii hoan thanh nhiern vu; - Nguoi hoan thanh nghia vu quan sir; - Nguoi du tuyen la nu. Truong hop vfin khong xac dinh duoc nguoi trung tuyen then thir tu Uti tien tren thi Chu tich HQi d6ng xet tuyen quyet dinh nguoi trung tuyen. c) Khong bao hru kSt qua xet tuyen then Thong bao nay cho cac ky xet tuyen IAnsau. VI.THen GIAN, DJA DlEM THU NH~N HO so Thai gian nhan h6 sa Tir ngay 20/6/2017 dSn hSt ngay 1717/2017 ( gio hanh chinh : sang tir 7h30 dSn Ilh30; chiSu nr 13hOOdSn 17hOO). Dia diem nhan h6 sa TAng 20, Trung tam Hanh chinh thanh ph6 £)a N~ng, S6 24, TrAn Phu, TP Da N~ng - Van phong Sa Lao dong - Thuang binh va Xii hQi. VII.THin GIAN DU KIEN THONG BAo THi SINH Dl] DIEU KIEN DUPHONG vAN, G~P·M~T THI SINH, PHONG vAN . Dv kiSn ngay 2417/2017 : Niem ySt cong khai tren trang thong tin di~n tir cua Sa Lao dQng - Thuang binh va Xii hQi t~i dia chi website Idtbxh.danang.gov. vn. DV kiSn ngay 3117/2017: Hu6ng dfin on t~p; ph6 biSn nQi quy, quy chS xet tuySn va nh~n the dv phong v§.n. DV kiSn ngay 15/8/2017: Phong v§.n. MU6n biSt them chi tiSt, dB nghi lien h~ t~i Van phong S6 Lao dQng - Thuang binh va Xii hQi, TAng 20, Van phong Sa Lao dQng - Thuang binh va Xii hQi, Trung Him Hanh chinh thanh ph6 £)a N~ng, s6 24 TrAn Phu, TP £)a Nfug. £)i~n tho~i: 02363.550494. Tren day la thong bao tuYSn dlng vien chuc thuQc Sa Lao d9ng - Thuong binh va Xii h9i thanh ph6 Da N~ng nam 2017./~ NlIinh~n: 7' KT.GIAM DOC - S6'N(>i vv; PHO GIAM DOC - Oie dan vi s~rJ1ghi~p thu9C Set; - Luu:VT,VP. Nguy~n Van An 4

×