Лекц №8

Amarsaikhan Tuvshinbayar
Amarsaikhan TuvshinbayarBaga toiruu 34, Sukhbaatar District em School of Food Engeering and BioTechnology, MUST
Лекц №8
Сэдэв: Давталт
Давталт
/Loop/
Давталт жишээ
// C program to illustrate need of loops
#include <stdio.h>
int main()
{
printf( "Hello Worldn");
printf( "Hello Worldn");
printf( "Hello Worldn");
printf( "Hello Worldn");
printf( "Hello Worldn");
printf( "Hello Worldn");
printf( "Hello Worldn");
printf( "Hello Worldn");
printf( "Hello Worldn");
printf( "Hello Worldn");
return 0;
}
Үр дүн:
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Давталт жишээ
// C program to illustrate for loop
#include <stdio.h>
int main()
{
int i=0;
for (i = 1; i <= 10; i++)
{
printf( "Hello Worldn");
}
return 0;
}
Үр дүн:
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Давталт гэж юу вэ?
Давталт нь заасан нөхцөл худал болох хүртэл олон удаа
дараалсан үйлдлүүдийг гүйцэтгэдэг. Давталтын
хяналтын нөхцөл болон биелэгдэх үйлдлүүд болон гэсэн
хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Хяналтын нөхцөл нь тогтоосон
нөхцөл худал болох хүртэл давталтын үед биелэгдэх
үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. Давталтын зорилго нь ижил код
буюу үйлдлүүдийг хэд хэдэн удаа давтах явдал юм.
Давталтын төрлүүд
1. for loop
2. while loop
3. do...while loop
1
2 3
For давталт
/For loop/
For давталт
Бичигдэх хэлбэр:
for ( анхны утга; нөхцөл; алхам өөрчлөх)
{
// давталтын бие
}
Анхны утгыг зөвхөн нэг удаа гүйцэтгэдэг. Дараа нь нөхцөлийг шалгана. Хэрэв
нөхцөл худал бол for давталт дуусна. Нөхцөл үнэн бол for давталт доторх
үйлдлүүдийг гүйцэтгэж, алхам шинэчилэгдэнэ. Дахин нөхцөл шалгана. Энэ үйл
явц нөхцөл худлаа болох хүртэл үргэлжилнэ. Нөхцөл худал болвол давталт
дуусна.
For давталт жишээ №1
// Print numbers from 1 to 10
#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
for (i = 1; i < 11; ++i)
{
printf("%d ", i);
}
return 0;
}
Үр дүн:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тайлбар:
1. i=1
2. 1<11 учир давталтын бие “1” хэвлэнэ.
3. ++i буюу i=i+1 /i=1+1/ үйлдлээр i алхамыг
1 нэмэгдүүлж i=2 болно.
4. 2<11 учир учир давталтын бие “2” хэвлэнэ.
5. ++i буюу i=i+1 /i=2+1/ үйлдлээр i алхамыг
1 нэмэгдүүлж i=3 болно.
For давталт жишээ №2
#include <stdio.h>
int main() {
int num, count, sum = 0;
printf("Enter a positive integer: ");
scanf("%d", &num);
for(count = 1; count <= num; ++count)
{
sum += count;
}
printf("Sum = %d", sum);
return 0; }
Үр дүн:
Enter a positive integer: 10
Sum = 55
Тайлбар:
1. sum += count; sum = sum+ count;
For давталт жишээ №3
#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j;
int table = 2;
int max = 5;
for (i = 1; i <= table; i++)
{ // outer loop
for (j = 0; j <= max; j++)
{ // inner loop
printf("%d x %d = %dn", i, j, i*j);
}
printf("n");
}
}
Үр дүн:
1 x 0 = 0
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
2 x 0 = 0
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
For давталт жишээ №4
#include <stdio.h>
int main()
{
int i,j;
for (i=1,j=1 ; i<3 || j<5; i++,j++)
{
printf("%d, %dn",i ,j);
}
return 0;
}
Үр дүн:
1, 1
2, 2
3, 3
4, 4
While давталт
/While loop/
while давталт
Бичигдэх хэлбэр:
while (нөхцөл)
{
// давталтын бие
алхам өөрчлөх
}
While давталт нь нөхцөл үнэн бол давталтын их биеийн доторх үйлдлийг
гүйцэтгэнэ. Дараа нь дахин нөхцөлийг шалгана. Нөхцөл худал гэж үнэлэх хүртэл
үйл явц буюу давталт үргэлжилнэ. Хэрэв нөхцөл худал бол давталт дуусна.
while давталт жишээ №1
// Print numbers from 1 to 5
#include <stdio.h>
int main() {
int i = 1;
while (i <= 5)
{
printf("%dn", i);
++i;
}
return 0;
}
Үр дүн:
1
2
3
4
5
Тайлбар:
1. i=1
2. 1<5 учир давталтын бие “1” хэвлэнэ.
3. ++i буюу i=i+1 /i=1+1/ үйлдлээр i алхамыг
1 нэмэгдүүлж i=2 болно.
4. 2<5 учир учир давталтын бие “2” хэвлэнэ.
5. ++i буюу i=i+1 /i=2+1/ үйлдлээр i алхамыг
1 нэмэгдүүлж i=3 болно.
while давталт жишээ №2
#include <stdio.h>
int main()
{
int var = 6;
while (var >=5)
{
printf("%d", var); var++;
}
return 0;
}
Үр дүн:
1. Хязгааргүй давтана.
while давталт жишээ №3
#include <stdio.h>
int main()
{
int i=1, j=1;
while (i <= 4 || j <= 3)
{
printf("%d %dn",i, j);
i++;
j++;
}
return 0;
}
Үр дүн: 1 1
2 2
3 3
4 4
while давталт жишээ №2
// Print numbers from 1 to 5
#include <stdio.h>
int main() {
int i = 1;
while (i <= 5)
{
printf("%dn", i);
++i;
}
return 0;
}
Үр дүн:
1
2
3
4
5
Тайлбар:
1. i=1
2. 1<5 учир давталтын бие “1” хэвлэнэ.
3. ++i буюу i=i+1 /i=1+1/ үйлдлээр i алхамыг
1 нэмэгдүүлж i=2 болно.
4. 2<5 учир учир давталтын бие “2” хэвлэнэ.
5. ++i буюу i=i+1 /i=2+1/ үйлдлээр i алхамыг
1 нэмэгдүүлж i=3 болно.
Do while давталт
/Do while loop/
Do давталт
Бичигдэх хэлбэр:
do {
// давталтын бие
алхам өөрчлөх
}
while (нөхцөл)
Do ... while давталтын биеийг нэг удаа гүйцэтгэдэг. Зөвхөн дараа нь нөхцөлийг
шалгана. Хэрэв нөхцөл үнэн бол давталтын их биеийг дахин гүйцэтгэнэ. Нөхцөл
худал болох хүртэл энэ үйл явц буюу давталт үргэлжилнэ. Нөхцөл худал бол
давталт дуусна.
Do давталт жишээ №1
#include <stdio.h>
int main()
{
double number, sum = 0;
do
{
printf("Enter a number: ");
scanf("%lf", &number);
sum += number;
}
while(number != 0.0);
printf("Sum = %.2lf",sum);
return 0;
}
1
2
3
4
5
Үр дүн: Enter a number: 1.5
Enter a number: 2.4
Enter a number: -3.4
Enter a number: 4.2
Enter a number: 0
Sum = 4.70
Do давталт жишээ №2
#include <stdio.h>
int main()
{
int j=0;
do {
printf("Value of variable j is: %dn", j);
j++;
}
while (j<=3);
return 0;
}
Үр дүн: Value of variable j is: 0
Value of variable j is: 1
Value of variable j is: 2
Value of variable j is: 3
Do давталт жишээ №3
#include <stdio.h>
int main ()
{
int a = 1, s=1;
do {
s=s*a;
a = a + 1;
}
while( a < 10 );
printf("s= %dn", s);
return 0;
}
Үр дүн: s= 362880
Do давталт жишээ №4
#include <stdio.h>
int main ()
{
int a = 1, s=0;
do {
s=s+a;
a = a + 1;
}
while( a<11 );
printf("s= %dn", s);
return 0;
}
Үр дүн: s= 55
Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ
www.emust.edu.mn
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА
25
1 de 25

Recomendados

Лекц №6 por
Лекц №6Лекц №6
Лекц №6Amarsaikhan Tuvshinbayar
299 visualizações27 slides
Programchlaliin c hel por
Programchlaliin c helProgramchlaliin c hel
Programchlaliin c helE-Gazarchin Online University
5.3K visualizações187 slides
Ci prog tolgoi file хичээл 2 por
Ci prog tolgoi file хичээл 2Ci prog tolgoi file хичээл 2
Ci prog tolgoi file хичээл 2Urantuya Purevtseren
2.3K visualizações18 slides
Лекц №9 por
Лекц №9Лекц №9
Лекц №9Amarsaikhan Tuvshinbayar
285 visualizações24 slides
C++ por
C++C++
C++Алдарболд Э.
9.7K visualizações365 slides
Лекц №10 por
Лекц №10Лекц №10
Лекц №10Amarsaikhan Tuvshinbayar
294 visualizações36 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Лекц №5 por
Лекц №5Лекц №5
Лекц №5Amarsaikhan Tuvshinbayar
205 visualizações24 slides
Ci prog tolgoi file хичээл 2 por
Ci prog tolgoi file хичээл 2Ci prog tolgoi file хичээл 2
Ci prog tolgoi file хичээл 2Urantuya Purevtseren
3.6K visualizações15 slides
Програмчлалын хэл por
Програмчлалын хэлПрограмчлалын хэл
Програмчлалын хэлБаярсайхан Л
7.8K visualizações9 slides
hicheel2 por
hicheel2hicheel2
hicheel2Turuu Tsogt
1.2K visualizações16 slides
U.cs101 алгоритм программчлал-12 por
U.cs101  алгоритм программчлал-12U.cs101  алгоритм программчлал-12
U.cs101 алгоритм программчлал-12Badral Khurelbaatar
4K visualizações33 slides
C por
CC
CTuruu Tsogt
2.7K visualizações13 slides

Mais procurados(20)

Ci prog tolgoi file хичээл 2 por Urantuya Purevtseren
Ci prog tolgoi file хичээл 2Ci prog tolgoi file хичээл 2
Ci prog tolgoi file хичээл 2
Urantuya Purevtseren3.6K visualizações
Програмчлалын хэл por Баярсайхан Л
Програмчлалын хэлПрограмчлалын хэл
Програмчлалын хэл
Баярсайхан Л7.8K visualizações
hicheel2 por Turuu Tsogt
hicheel2hicheel2
hicheel2
Turuu Tsogt1.2K visualizações
U.cs101 алгоритм программчлал-12 por Badral Khurelbaatar
U.cs101  алгоритм программчлал-12U.cs101  алгоритм программчлал-12
U.cs101 алгоритм программчлал-12
Badral Khurelbaatar4K visualizações
C por Turuu Tsogt
CC
C
Turuu Tsogt2.7K visualizações
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №1 por Khuder Altangerel
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №1u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №1
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №1
Khuder Altangerel7.7K visualizações
Lec4 хereglegchiinpunkts por Turuu Tsogt
Lec4 хereglegchiinpunktsLec4 хereglegchiinpunkts
Lec4 хereglegchiinpunkts
Turuu Tsogt2.9K visualizações
Lec3 c++operator por Turuu Tsogt
Lec3 c++operatorLec3 c++operator
Lec3 c++operator
Turuu Tsogt3.5K visualizações
бие даалт № 1 borland c++ por 2011bonus
бие даалт № 1 borland c++бие даалт № 1 borland c++
бие даалт № 1 borland c++
2011bonus8.9K visualizações
C cons por Onon Tuul
C consC cons
C cons
Onon Tuul18.8K visualizações
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5 por Khuder Altangerel
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5
Khuder Altangerel4.2K visualizações
Lecture1 por ganzorigb
Lecture1Lecture1
Lecture1
ganzorigb3.6K visualizações
си хэлний ойлголт por badral_0430
си хэлний ойлголтси хэлний ойлголт
си хэлний ойлголт
badral_04308K visualizações
Давталттай алгоритмын бодлогууд por Баярсайхан Л
Давталттай алгоритмын бодлогуудДавталттай алгоритмын бодлогууд
Давталттай алгоритмын бодлогууд
Баярсайхан Л24K visualizações
U.cs101 алгоритм программчлал-2 por Badral Khurelbaatar
U.cs101  алгоритм программчлал-2U.cs101  алгоритм программчлал-2
U.cs101 алгоритм программчлал-2
Badral Khurelbaatar10.6K visualizações
9.эрэмбэлэлтийн аргууд por Bayalagmaa Davaanyam
9.эрэмбэлэлтийн аргууд9.эрэмбэлэлтийн аргууд
9.эрэмбэлэлтийн аргууд
Bayalagmaa Davaanyam4K visualizações

Similar a Лекц №8

баяраа сургалт por
баяраа сургалтбаяраа сургалт
баяраа сургалтNatsag Oyungerel
567 visualizações28 slides
Лекц №13 por
Лекц №13Лекц №13
Лекц №13Amarsaikhan Tuvshinbayar
202 visualizações49 slides
C lects (2) por
C lects (2)C lects (2)
C lects (2)Mongoo Dashjav
551 visualizações37 slides
C lects (1) por
C lects (1)C lects (1)
C lects (1)Mongoo Dashjav
1.9K visualizações49 slides
For presentation por
For presentationFor presentation
For presentationTsoomoo Myagmar
1.1K visualizações16 slides
си хэл 10 por
си хэл 10си хэл 10
си хэл 10enhsaran_tsahim
6.3K visualizações14 slides

Similar a Лекц №8(20)

баяраа сургалт por Natsag Oyungerel
баяраа сургалтбаяраа сургалт
баяраа сургалт
Natsag Oyungerel567 visualizações
C lects (2) por Mongoo Dashjav
C lects (2)C lects (2)
C lects (2)
Mongoo Dashjav551 visualizações
C lects (1) por Mongoo Dashjav
C lects (1)C lects (1)
C lects (1)
Mongoo Dashjav1.9K visualizações
For presentation por Tsoomoo Myagmar
For presentationFor presentation
For presentation
Tsoomoo Myagmar1.1K visualizações
си хэл 10 por enhsaran_tsahim
си хэл 10си хэл 10
си хэл 10
enhsaran_tsahim6.3K visualizações
Лабораторийн ажил № 2 por bsuren_bn
Лабораторийн ажил № 2Лабораторийн ажил № 2
Лабораторийн ажил № 2
bsuren_bn1.3K visualizações
C lects (4) por Mongoo Dashjav
C lects (4)C lects (4)
C lects (4)
Mongoo Dashjav820 visualizações
C lects (5) por Mongoo Dashjav
C lects (5)C lects (5)
C lects (5)
Mongoo Dashjav737 visualizações
Hylbar shugaman programmuud хичээл 4 por Urantuya Purevtseren
Hylbar shugaman programmuud хичээл 4Hylbar shugaman programmuud хичээл 4
Hylbar shugaman programmuud хичээл 4
Urantuya Purevtseren630 visualizações
U.cs101 лаборатори 8 por Ganbaatar ch
U.cs101 лаборатори 8U.cs101 лаборатори 8
U.cs101 лаборатори 8
Ganbaatar ch166 visualizações
Video lab1-web por bsuren_bn
Video lab1-webVideo lab1-web
Video lab1-web
bsuren_bn467 visualizações

Mais de Amarsaikhan Tuvshinbayar

U.it101 lec2 por
U.it101 lec2U.it101 lec2
U.it101 lec2Amarsaikhan Tuvshinbayar
441 visualizações54 slides
U.it101 lec1 por
U.it101 lec1U.it101 lec1
U.it101 lec1Amarsaikhan Tuvshinbayar
243 visualizações54 slides
Лекц №16 por
Лекц №16Лекц №16
Лекц №16Amarsaikhan Tuvshinbayar
166 visualizações38 slides
Лекц №15 por
Лекц №15Лекц №15
Лекц №15Amarsaikhan Tuvshinbayar
115 visualizações36 slides
Лекц №14 por
Лекц №14Лекц №14
Лекц №14Amarsaikhan Tuvshinbayar
74 visualizações38 slides
Лекц №4 por
Лекц №4Лекц №4
Лекц №4Amarsaikhan Tuvshinbayar
745 visualizações43 slides

Лекц №8

 • 3. Давталт жишээ // C program to illustrate need of loops #include <stdio.h> int main() { printf( "Hello Worldn"); printf( "Hello Worldn"); printf( "Hello Worldn"); printf( "Hello Worldn"); printf( "Hello Worldn"); printf( "Hello Worldn"); printf( "Hello Worldn"); printf( "Hello Worldn"); printf( "Hello Worldn"); printf( "Hello Worldn"); return 0; } Үр дүн: Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World
 • 4. Давталт жишээ // C program to illustrate for loop #include <stdio.h> int main() { int i=0; for (i = 1; i <= 10; i++) { printf( "Hello Worldn"); } return 0; } Үр дүн: Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World
 • 5. Давталт гэж юу вэ? Давталт нь заасан нөхцөл худал болох хүртэл олон удаа дараалсан үйлдлүүдийг гүйцэтгэдэг. Давталтын хяналтын нөхцөл болон биелэгдэх үйлдлүүд болон гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Хяналтын нөхцөл нь тогтоосон нөхцөл худал болох хүртэл давталтын үед биелэгдэх үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. Давталтын зорилго нь ижил код буюу үйлдлүүдийг хэд хэдэн удаа давтах явдал юм.
 • 6. Давталтын төрлүүд 1. for loop 2. while loop 3. do...while loop 1 2 3
 • 8. For давталт Бичигдэх хэлбэр: for ( анхны утга; нөхцөл; алхам өөрчлөх) { // давталтын бие } Анхны утгыг зөвхөн нэг удаа гүйцэтгэдэг. Дараа нь нөхцөлийг шалгана. Хэрэв нөхцөл худал бол for давталт дуусна. Нөхцөл үнэн бол for давталт доторх үйлдлүүдийг гүйцэтгэж, алхам шинэчилэгдэнэ. Дахин нөхцөл шалгана. Энэ үйл явц нөхцөл худлаа болох хүртэл үргэлжилнэ. Нөхцөл худал болвол давталт дуусна.
 • 9. For давталт жишээ №1 // Print numbers from 1 to 10 #include <stdio.h> int main() { int i; for (i = 1; i < 11; ++i) { printf("%d ", i); } return 0; } Үр дүн: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Тайлбар: 1. i=1 2. 1<11 учир давталтын бие “1” хэвлэнэ. 3. ++i буюу i=i+1 /i=1+1/ үйлдлээр i алхамыг 1 нэмэгдүүлж i=2 болно. 4. 2<11 учир учир давталтын бие “2” хэвлэнэ. 5. ++i буюу i=i+1 /i=2+1/ үйлдлээр i алхамыг 1 нэмэгдүүлж i=3 болно.
 • 10. For давталт жишээ №2 #include <stdio.h> int main() { int num, count, sum = 0; printf("Enter a positive integer: "); scanf("%d", &num); for(count = 1; count <= num; ++count) { sum += count; } printf("Sum = %d", sum); return 0; } Үр дүн: Enter a positive integer: 10 Sum = 55 Тайлбар: 1. sum += count; sum = sum+ count;
 • 11. For давталт жишээ №3 #include <stdio.h> int main() { int i, j; int table = 2; int max = 5; for (i = 1; i <= table; i++) { // outer loop for (j = 0; j <= max; j++) { // inner loop printf("%d x %d = %dn", i, j, i*j); } printf("n"); } } Үр дүн: 1 x 0 = 0 1 x 1 = 1 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 1 x 4 = 4 1 x 5 = 5 2 x 0 = 0 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 2 x 5 = 10
 • 12. For давталт жишээ №4 #include <stdio.h> int main() { int i,j; for (i=1,j=1 ; i<3 || j<5; i++,j++) { printf("%d, %dn",i ,j); } return 0; } Үр дүн: 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4
 • 14. while давталт Бичигдэх хэлбэр: while (нөхцөл) { // давталтын бие алхам өөрчлөх } While давталт нь нөхцөл үнэн бол давталтын их биеийн доторх үйлдлийг гүйцэтгэнэ. Дараа нь дахин нөхцөлийг шалгана. Нөхцөл худал гэж үнэлэх хүртэл үйл явц буюу давталт үргэлжилнэ. Хэрэв нөхцөл худал бол давталт дуусна.
 • 15. while давталт жишээ №1 // Print numbers from 1 to 5 #include <stdio.h> int main() { int i = 1; while (i <= 5) { printf("%dn", i); ++i; } return 0; } Үр дүн: 1 2 3 4 5 Тайлбар: 1. i=1 2. 1<5 учир давталтын бие “1” хэвлэнэ. 3. ++i буюу i=i+1 /i=1+1/ үйлдлээр i алхамыг 1 нэмэгдүүлж i=2 болно. 4. 2<5 учир учир давталтын бие “2” хэвлэнэ. 5. ++i буюу i=i+1 /i=2+1/ үйлдлээр i алхамыг 1 нэмэгдүүлж i=3 болно.
 • 16. while давталт жишээ №2 #include <stdio.h> int main() { int var = 6; while (var >=5) { printf("%d", var); var++; } return 0; } Үр дүн: 1. Хязгааргүй давтана.
 • 17. while давталт жишээ №3 #include <stdio.h> int main() { int i=1, j=1; while (i <= 4 || j <= 3) { printf("%d %dn",i, j); i++; j++; } return 0; } Үр дүн: 1 1 2 2 3 3 4 4
 • 18. while давталт жишээ №2 // Print numbers from 1 to 5 #include <stdio.h> int main() { int i = 1; while (i <= 5) { printf("%dn", i); ++i; } return 0; } Үр дүн: 1 2 3 4 5 Тайлбар: 1. i=1 2. 1<5 учир давталтын бие “1” хэвлэнэ. 3. ++i буюу i=i+1 /i=1+1/ үйлдлээр i алхамыг 1 нэмэгдүүлж i=2 болно. 4. 2<5 учир учир давталтын бие “2” хэвлэнэ. 5. ++i буюу i=i+1 /i=2+1/ үйлдлээр i алхамыг 1 нэмэгдүүлж i=3 болно.
 • 20. Do давталт Бичигдэх хэлбэр: do { // давталтын бие алхам өөрчлөх } while (нөхцөл) Do ... while давталтын биеийг нэг удаа гүйцэтгэдэг. Зөвхөн дараа нь нөхцөлийг шалгана. Хэрэв нөхцөл үнэн бол давталтын их биеийг дахин гүйцэтгэнэ. Нөхцөл худал болох хүртэл энэ үйл явц буюу давталт үргэлжилнэ. Нөхцөл худал бол давталт дуусна.
 • 21. Do давталт жишээ №1 #include <stdio.h> int main() { double number, sum = 0; do { printf("Enter a number: "); scanf("%lf", &number); sum += number; } while(number != 0.0); printf("Sum = %.2lf",sum); return 0; } 1 2 3 4 5 Үр дүн: Enter a number: 1.5 Enter a number: 2.4 Enter a number: -3.4 Enter a number: 4.2 Enter a number: 0 Sum = 4.70
 • 22. Do давталт жишээ №2 #include <stdio.h> int main() { int j=0; do { printf("Value of variable j is: %dn", j); j++; } while (j<=3); return 0; } Үр дүн: Value of variable j is: 0 Value of variable j is: 1 Value of variable j is: 2 Value of variable j is: 3
 • 23. Do давталт жишээ №3 #include <stdio.h> int main () { int a = 1, s=1; do { s=s*a; a = a + 1; } while( a < 10 ); printf("s= %dn", s); return 0; } Үр дүн: s= 362880
 • 24. Do давталт жишээ №4 #include <stdio.h> int main () { int a = 1, s=0; do { s=s+a; a = a + 1; } while( a<11 ); printf("s= %dn", s); return 0; } Үр дүн: s= 55
 • 25. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА 25