O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

халдварт өвчин

4.042 visualizações

Publicada em

халдварт өвчнөөс өөрсдийгөө хамгаалъя

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

халдварт өвчин

 1. 1. Õàëäâàðò ºâ÷èí áà ò¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëэх нь ЧД-н 19-р хорооны “Ундрах-Ирээдүй”ӨЭМТ
 2. 2. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ÒÓÕÀÉ ÅÐӨÍÕÈÉ ÎÉËÃÎËÒ •Çîðèëãî: Õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ òàëààðõ ìýäëýãèéã äýýøë¿¿ëñíýýð õàëäâàðààñ ñýðãèéëýõ àðãà áàðèëûã íýìýãä¿¿ëýõ
 3. 3. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ÒÓÕÀÉ ÎÉËÃÎËÒ ЗÎÐÈËÒ: 1. Õ¿Í ÀÌÛÍ ÄÓÍÄ ÝËÁÝà ÒÎÕÈÎËÄÄÎà ӨÂ÷Í¿¿ÄÈÉà ÕÀËÄÂÀÐÒÀÉ ÕÀËÄÂÀÐÿÉÃÝÝÐ ÍÜ ЯЛÃÀÆ ÑÓÐÀÕ 2. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂЧÍ¿¿ÄÈÉÍ ÄÀÌÆÈÕ ÇÀÌÓÓÄÛà ЯËÃÀÆ ÑÓÐÀÕ 3. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍӨӨÑ ÓÐÜÄЧÈËÀÍ ÑÝÐÃÈÉËÝÕ,ÕÓÂÜ Õ¿ÍÈÉ ÁÀÐÈÌÒËÀÕ ÄÝÃËÝÌÈÉà МЭДЭХ
 4. 4. Халдварт өвчин • Õàëäâàðò ºâ÷èí ãýäýã íü: Õàëäâàðëàãäñàí õ¿í,àìüòàí,àìüã¿é ýçýí áèåýñ ºâºðìºö õàëäâàðûí õ¿÷èí ç¿éë áóþó òýäãýýðèéí õîð íü õ¿íèé áèåä íýâòýð÷ ºâ÷èí ¿¿ñãýõèéã õýëíý. • Õàëäâàð õ¿íýýñ õ¿íä äàìæèõààñ ãàäíà ÿìàð íýãýí çàâñðûí óðãàìàë àìüòíààð äàìæäàã.
 5. 5. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ ¿¿ÑÃÝÃ÷ ÍЯÍ, ÂÈÐÓÑ ÍÜ Õ¿ÍÈÉ ÁÈÅ ÌÀÕÁÎÄÈÄ ÍÝÂÒÐÝÍ ÎÐÆ ÁÈÅ ÌÀÕÁÎÄÈÉÍ ÕÀÌÃÀÀËÀÕ ÷ÀÄÂÀÐÛà ЯËÀÍ ÄÈÉËÑÝÍ ÒÎÕÈÎËÄÎËÄ ӨÂ÷ÈÍ ¿¿ÑÃÝÄÝÃ. ӨӨÐӨӨÐ ÕÝÄÁÝЛ ӨÂЧÒÝÉ Õ¿Í,ÀÌÜÒÍÀÀÑ ЯËÃÀÐÀÍ ÃÀÐÑÀÍ ÍЯÍ,ÂÈÐÓÑ ÍӨÃӨӨ ÁÈÅ ÌÀÕÁÎÄÈÄ ЯÍÇ Á¿ÐÈÉÍ ÇÀÌÀÀÐ ÍÝÂÒÐÝÕ ÌÀЯÃÀÀÐ ¿¿ÑÄÝà ӨÂ÷ÍÈÉà ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ
 6. 6. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ ÍÜ:ÒÀÑÐÀËÒÃ¿É ÕÝËÕÝÝ ¿¿ÑÃÝÍ ÕÎÎÐÎÍÄÎÎ ÕÎËÁÎÃÄÑÎÍ 3 Õ¿÷ÈÍ Ç¿ÉËÝÝÑ Á¿ÐÄÝÍÝ. 1.ÕÀËÄÂÀÐ ¿¿ÑÃÝÃ÷ ÝÕ ÓÓÐÕÀÉ 2.ÄÀÌÆÓÓËÀÕ Õ¿÷ÈÍ Ç¿ÉË 3.ӨÂ÷ËӨÌÒÃÈÉ ÁÈÅ ÌÀÕÁÎÄÜ Íÿí âèðóñèéã ÿëãàðóóëàã÷ Äàìæóóëàõ çàì Õ¿ëýýæ àâàõ áèå ìàõáîäü
 7. 7. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉà ÄÀÌÆÓÓËÀÕ ¿ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ 3 ¿å øàòààñ á¿ðäýíý. • 1.Õàëäâàð àâñàí áèå ìàõáîäîîñ ýìãýã òºðºã÷ íÿí ÿëãàðàí ãàðàõ • 2.ßëãàð÷ ãàðñàí íÿí ãàäààä îð÷èíä áàéðøèõ • 3.Ýð¿¿ë бèå ìàõáîäîä äàìæèí îðîõ ¿å
 8. 8. ÕÀËÄÂÀÐÛÍ ÝÕ ÓÓÐÕÀÉ ªÂ÷ÒÝÉ Õ¿Í ÀÌÜÒÍÀÀÑ ӨÂ÷ÈÍ ¿¿ÑÃÝÃ÷ ÍЯÍ ÍÜ Ýп¿Ë Õ¿Ì¿¿ÑÒ ÄÀÌÆÈÍ ÕÀËÄÂÀÐËÀÕ ÁӨÃӨӨÄ
 9. 9. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ ªÂ÷ÈÍ ¿¿ÑÃÝÃ÷ ÍЯÍ ÁÈÅ ÌÀÕ ÁÎÄÈÉÍ ÀËÜ ÍÝà ÝÐÕÒÝÍà ÑÎÍÃÎÍ ÁÀÉÐËÀÄÀà ÎÍÖËÎÃÒÎÉ ÒÓË ÁÈÅÝÑ ЯËÃÀÐÀÍ ÃÀÐÀÕ ÇÀÌ ÍÜ ЯÍÇ Á¿Ð ÁÀÉÄÀÃ. Æ ÍÜ: ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌÛÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ¿ÅÄ ÝÌÃÝà ÝÌÃÝà ÒӨÐӨÃ÷ ÁÈ÷ÈË ÁÈÅÒÝÍ ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌÛÍ ÑÀËÑÒ Á¿ÐÕÝÂ÷ÈÍÄ ÁÀÉÐËÀÕ ÒÓË Ø¿ËÑÍÈÉ ÄÓÑÀË,ÖÓÑ,ÖÝÐ,ÀÌЬÑÃÀËÆ ÁÓÉ ÀÃÀÀÐÀÀÐ ЯËÃÀÐÀÍ
 10. 10. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ: ¯¿ÑÃÝÃЧÈÉà ЯËÃÀÐÓÓËÀÕ ÁÎËÎÍ ÄÀÌÆÈÕ ÇÀÌ,ÀÂÀÕ ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝÍÈÉ ÁÀÉÄËÀÀÐ ÍÈÉÒ ÍÈÉÒ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉà 4 Á¿ËÝÃÒ ÕÓÂÀÀÄÀÃ. 1.ÕÎÎË ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÀÕ ÇÀÌÛÍ ÁÓÞÓ ÃÝÄÝÑÍÈÉ 2.ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌÛÍ 3.ÖÓÑÀÀÐ ÄÀÌÆÈÕ 4.ÀÐÜÑ ÑÀËÑÒÛÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ºÂ÷Í¿¿Ä
 11. 11. ÕÎÎË ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÀÕ ÇÀÌÛÍ ÁÓÞÓ ÃÝÄÝÑÍÈÉ: ÕÀËÄÂÀÐÒ ØÀÐ,ÃÝÄÝÑÍÈÉ ÕÈÆÈÃ,ÖÓÑÀÍ ÕÈÆÈÃ,ÖÓÑÀÍ ÑÓÓËÃÀ,ÕÎËÅÐ Ã.Ì. ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌÛÍ: ÒÎÌÓÓ,ÓËÀÀÍ ÁÓÐÕÀÍ,Ñ¿ÐÜÅÝ,ÃÀÕÀÉ ÕÀÂÄÀÐ,ÑÀËÕÈÍÖÝÖÝÃ,ÑÀÕÓÓ ÃÝÕ ÌÝÒ. ÌÝÒ. ÖÓÑÀÀÐ ÄÀÌÆÈÕ: ÄÎÕ,Â,Ñ ÃÅÏÀÒÈÒ ÀÐÜÑÍÛ ÕÀËÄÂÀÐÒ ºÂ÷Í¿¿Ä: ÕÀÌÓÓ,̺ºÃºÍÖºÐ,ÒÝÌÁ¿¿,ÇÀà տÉÒÝÍ,ÒÐÈÕÎÌÎÍÀÄ,ÕËÀÌÈÄÀÇ
 12. 12. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ÑÝÐÃÈÉËÝËÒ: ÒÓÕÀÉÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ÎÍÖËÎÃÎÎÑ ØÀËÒÃÀÀËÆ ÄÝÝÐÕ 3 Õ¿÷ÈÍ Ç¿ÉËÈÉÍ ÕÝÄÕÝÝà ÕÝÄÕÝÝà ÒÀÑËÀÍ ÕÀËÄÂÀÐÛÍ ÒÀÐÕÀËÒÛà ÇÎÃÑÎÎÕÎÄ ЯÌÀÐ ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝ ÈË¿¿ ¿Ð ÍӨËӨӨÒÝÉà ÑÎÍÃÎÍ ÓÐÜÄ÷ÈËÀÍ ÑÝÐÃÈÉËÝÕ ¿ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ ЯÂÓÓËÄÀÃ. /ÒÓÑÃÀÀÐËÀËÒ,ÀÐÈÓÒÃÀË,ÕÀËÄÂÀÐÿÉÒÃÝË/ ÒÃÝË/
 13. 13. Халдварт өвчний сэргийлэлт ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ¿ÅÄ ӨÂ÷ÒÝÉ ÝÌÃÝà ÒӨÐӨÃ÷ ÁÈ÷ÈË ÁÈÅÒÍÈÉà ÓÄÀÀÍ ÕÓÃÀÖÀÀÍÄ ÈÕ ÕÝÌÆÝÝÃÝÝÐ ЯËÃÀÐÓÓËÄÀà ÁÎËÎÂ÷ Ò¿ÐÃÝÍ ÒÓÑÃÀÀÐËÀÍ ÕÝÂÒÐÈÉÍ ÄÝÃËÝÌ ÑÀÕÈÂÀË ÕÀËÄÂÀÐ ÒÀÐÀÀÕ ÀÞÓË ÁÀÃÀÑÄÀÃ. Õ¿ÍÈÉ ÁÈÅÈÉÍ ÝÑÝÐÿ¿ÖÝË ÕÀÌÃÀÀËÀÃ÷ ÝÄ ÝÑÈÉÍ ÷ÀÄÂÀÐ, ÀÆ ÒӨÐӨÕ ÄÀÄÀË ÇÓÐØÈË, ÀÐÈÓÍ ÖÝÂÝÐ, Ýп¿Ë ÀÕÓÉÍ ÄÝÃËÝÌ ÑÀÕÈÆ ÁÀÉÃÀÀ ÁÀÉÄÀË ÷ÓÕÀË ÍӨËӨӨÒÝÉ.
 14. 14. ÃÝÄÝÑÍÈÉ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ • Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèéГ ¿¿ñãýã÷ îëîí òºðëèéí íÿí íü óñ,õ¿íñíèé ç¿éë,îð÷íû ýä þìñ,áîõèð ãàðààð äàìæèí àìààр îðæ, õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòí¿¿äèéã ãýìòýýäýã ó÷èð ãýäýñíèé Õª ãýæ åðºíõèéä íü íýðëýäýã. Õàëäâàð ¿¿ñãýã÷ îëîí òºðëèéí íÿí, âèðóñóóä íü ãàäààä îð÷èíä àìüäðàõ, ºñºæ ¿ðæèõ ººð ººðèéí îíöëîãòîé.
 15. 15. ÃÝÄÝÑÍÈÉ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ÍЯÍ ӨÒÃӨÍ ЯËÃÀÄÀÑ, ÁӨӨËÆÈÑÒÝÉ ÃÀÄÀÃØ ЯËÃÀÐÀÍ ÃÀÐÀÀÄ ÃÀÇÐÛÍ ÕӨÐÑ,ÀÃÀÀÐ,ÃÝÐ ÎÐÍÛ ÝÄ ÞÌÑ,Õ¿¿ÕÄÈÉÍ ÒÎÃËÎÎÌ,ÃÝÐ ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ,ÀÆËÛÍ ÁÀÉÐ,ÀÂÒÎÁÓÑ,ÓÍÀÀÍÛ ÁÀÐÈÓË ÇÝÐÃÈÉà ÁÎÕÈÐÄÓÓËÆ ÕÀËÄÂÀÐ ÄÀÌÆÓÓËÀÕ ÍӨÕÖËÈÉà Á¿ÐÄ¿¿ËÍÝ.
 16. 16. ÕÀËÄÂÀÐÛÍ ÝÕ ÓÓÐÕÀÉ • Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷ íÿíã ãàäààä îð÷èíä ÿëãàðóóëæ áàéãàà õºíãºí áàëàðõàé õýëáýðýýð ºâ÷èëñºí ºâ÷òºí , ýð¿¿ë íÿí òýýã÷èéã õýëíý. • Íóóö õóãàöàà: ýð¿¿ë õ¿í õàëäâàð àâñíààñ õîéø ºâ÷íèé ýìíýë ç¿éí øèíæ èëðýõ õ¿ðòýëõ õóãàöààã õýëíý.
 17. 17. Öóñàí ñóóëãà • Öóñàí ñóóëãààð çºâõºí õ¿í • ºâ÷èëíº. • Õàëäâàðûí ýõ óóðõàé-ºâ÷òýé • õ¿í,õàëäâàð õàäãàëàã÷ • õ¿ì¿¿ñ.Á¿ä¿¿í ãýäñèéã • ñîíãîìîëîîð ãýìòýýäýã ãýäýñíèé õóðö õàëäâàðò ºâ÷èí.Õºíãºí áàëàðõàé õýëáýðýýð ºâ÷ëºãñºä íü 1,2 óäàà ñóóëãààä ë íàìæäàã ó÷èð õàëäâàð òàðààõ àþóë èõ.Îð÷èí ¿åä õºíãºí õýëáýð 60-80%èéã ýçýëæ,õàëäâàð òàðààõ ãîë ýõ óóðõàé áîëæ áàéíà.
 18. 18. Öóñàí ñóóëãà • ªâ÷èí ¿¿ñãýã÷ íÿí íü:ãàäààä îð÷èíä òýñâýðòýé.Áîõèðëîãäñîí èë çàäãàé óñàíä 1.5 ñàð,ñ¿¿ ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íä 15 õîíîã,õóâöàñ öàãààí õýðýãëýë,õ¿¿õäèéí òîãëîîì,øàë äýâñãýð ýä ç¿éëñò õýäýí ºäðººð , õºðñºíä 4 ñàð,ÿëàíãóÿà õîîë õ¿íñýíä 2 ñàð õ¿ðòýë õàäãàëàãäàæ ºñºæ ¿ðæäýã îíöëîãòîé.Íàðíû øóóä ãýðýë,áóöàëãàõ,õëîð àãóóëñàí õàëäâàðã¿éòãýëèéí áîäèñ õýðýãëýõýä àìàðõàí èäýâõã¿é áîëíî.
 19. 19. ÖÓÑÀÍ ÑÓÓËÃÀ ÍÓÓÖ ÕÓÃÀÖÀÀ: ÕÀËÄÂÀÐ ÀÂÑÍÀÀÑ ØÈÍÆ ÒÝÌÄÝÃ ÈËÐÝÕ Õ¿ÐÒÝË 3-7 ÕÎÍÎÃ ØÈÍÆ ÒÝÌÄÝÃ: ÕÀËÓÓÐÀÕ, Ä¿Ë¿¿ËÆ ÖÓÑ ÇÀËÕÀÃÒÀÉ ÑÓÓËÃÀÕ, ÃÝÄÝÑ ÁÀÇËÀÕ, ÁӨӨËÆÈÕ, ÒÎËÃÎÉ ӨÂÄӨÕ
 20. 20. ÕÎÎËÍÛ ÕÎÐÄËÎÃÎ, ÕÎÐÄËÎÃÎÒ ÕÀËÄÂÀÐ • Ýíý íü õ¿íñíèé ç¿éëòýé õîëáîîòîé èõýâ÷ëýí îëîí õ¿íèéã ºâ÷ë¿¿ëäýã öî÷ìîã õàëäâàðò ºâ÷èí • Õàëäâàðûí ýõ óóðõàé:ªâ÷èëñºí áîëîí íÿí àãóóëàã÷ õ¿í,ºâ÷òýé ìàë àìüòíààñ áîõèð ãàð,áîõèðëîãäñîí óñ,õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð äàìæèí õàëäâàðëàíà.
 21. 21. ÕÎÎËÍÛ ÕÎÐÄËÎÃÎ, ÕÎÐÄËÎÃÎÒ ÕÀËÄÂÀÐ • Õàëäâàð àâñíààñ õîéø ýìíýëç¿éí øèíæ òýìäýã èëðýõ õóãàöàà õýäýí öàãààñ 2 õîíîã. • ¿¿ñãýã÷:ãàäààä îð÷èíä èõýýõýí òàðõñàí,õ¿íñíèé ç¿éëä ºñ÷ ¿ðæèíý.Ãýäýñíèé õàëäâàðûí ¿¿ñãýã÷¿¿ä õîîëíû õîðäëîãî õýëáýðýýð ºâ÷ë¿¿ëäýã ò¿¿íýýñ ãàäíà ñòàôèëàêîêêò õàëäâàð íü àðüñàíäèäýýòýé áóãëààòàé õ¿ì¿¿ñ èõ íºëººòýé.Áîëãîñîí õîîëûã 2 öàãààñ èë¿¿ õóãàöààãààð õºðãºã÷ã¿é íºõöºëä õàäãàëàõ,õîíóóëàõ íü íÿíã ¿ðæ¿¿ëäýã.
 22. 22. ÕÎÎËÍÛ ÕÎÐÄËÎÃÎ, ÕÎÐÄËÎÃÎÒ ÕÀËÄÂÀÐ • Øèíæ òýìäýã: • Áîõèðëîãäñîí õîîë õ¿íñèéã õýðýãëýñíýýñ õîéø 3-72 öàãèéí äàðàà õàëóóðàõ,õîäîîä àþóëõàé îð÷èì õàòãàæ ºâäºõ, áèå ñóëüäàõ, Ẻëæèõ, ãýäýñ áàçëàí ñóóëãàõ, áóë÷èí øºðìºñ òàòàõ,í¿ä ýðýýëæëýí òîëãîé ýðãýõ ¿ýðýã øèíæ¿¿ä èëýðíý.
 23. 23. Халдварт шар өвчин Халдварт шар өвчин нь цочмог вируст А-р үүсгэгддэг. Халдварын эх уурхай нь А гепатитаар өвчилсөн хүн байдаг. Халдвар дамжих зам: Өтгөн Мөр Ам •Ахуйн замаар •Халдвар дамжихад нөлөөлөх хүчин зүйл нь: Бохир гар, бохирлогдсон ус, хүнс, ахуйн эд хэрэглэл байдаг.
 24. 24. Илрэх шинж тэмдэг • арьс салст шарлах, эсвэл • шарлахгүйгээр шээс өтгөрөх, • огиудас хүрэх, хоолонд дургүй • болох, ядрах, баруун • хавирганы нуман доогуур элэг • эмзэглэн өвдөх, баасны өнгө цайрах, аюулхад хөндүүрлэж өвдөх, хүүхэд уцаартай болох , түрүүлгээ харж хэвтэх, нозоорох, нойр Хүрэх зэрэг шинж тэмдэг Нийтлэгээр илрэнэ.
 25. 25. УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ  Хувийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн мэдлэгтэй байж, зан үйлээ өөрчлөх хандлагыг бий болгох  Унд, ахуйн хэрэгцээний цэвэр усаа эрүүл байлгах  Гараа бохирлогдсон үед байнга угааж хэвших  Хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнийг боловсруулж идэх  Хоол хүнсний бүтээгдэхүүнээ зөв хадгалах  Хувь хүн өөрийн дархлааг дэмжих натурал бүтээгдэхүүн хэрэглэж хэвших
 26. 26. Template Provided By www.animationfactory.com 500,000 Downloadable PowerPoint Templates, Animated Clip Art, Backgrounds and Videos

×