ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย

การประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
วันที่ 7 ตุลาคม 2553 โรงแรมรามาการ์เดน
ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
โดย นางสาวดารณี หมู่ขจรพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหาร และการบริโภคอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1
หัวข้อนาเสนอ
1. มิติความเชื่อมโยงระหว่างอาหารและสุขภาพ
2. เงื่อนไขความสาเร็จของการดาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยอาหาร
3. ความเข้มแข็งของผู้บริโภค
4. นโยบายภาครัฐ
กรอบร่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
การปรับปรุงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
รัฐ
จัดทาเกณฑ์ มาตรฐาน
ควบคุม กากับ เฝ้ าระวัง
เผยแพร่ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค
ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
รับผิดชอบต่อสินค้า บริการ
แสวงหาความรู้
เผยแพร่ความรู้แก่ผู้บริโภค
ผู้บริโภค
แสวงหาความรู้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปกป้ อง รักษาสิทธิ
เงื่อนไขความสาเร็จ:
ของการดาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค
รัฐ
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
การผลิตอาหาร
ในระดับชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม
อาหาร
อาหาร
มีคุณภาพ
มีความปลอดภัย
มีคุณค่าทาง
โภชนาการ
ดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
และการค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรขั้นต้น (วิจัย/พัฒนาพันธุ์/ )
สร้างความเข้มแข็งชุมชน
(เพิ่มมูลค่า ลดการสูญเสีย)
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ยกระดับการผลิต
เพิ่มขีดความสามารถสู่สากล
สร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียว
สร้างความเป็นธรรม และอานวยความสะดวกในการค้า
ส่งเสริมการค้า/การตลาด
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา
เน้นกระบวนการส่งเสริมพัฒนา และวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ในการใช้
ทรัพยากรเพื่อผลิตและกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการ
บริโภคอาหาร
การรวบรวมองค์ความรู้
วิจัยพัฒนา
ถ่ายทอดความรู้
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
พื้นฐาน
หลักปฏิบัติที่ดี
ผลลัพธ์
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
เผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนาการจัดการด้านอาหารของประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบให้มี
ความเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งของการดาเนินงานทุกภาคส่วน ให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ รองรับภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และสอดคล้องกับกติกาการค้าสากล
ปรับปรุง และ
เสริมความเข้มแข็ง
โครงสร้างองค์กร
ในห่วงโซ่ พัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมาย
ในห่วงโซ่
พัฒนาฐานข้อมูล
และการจัดการ
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
1. มิติความเชื่อมโยงระหว่างอาหารและสุขภาพ
2. เงื่อนไขความสาเร็จของการดาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยอาหาร
3. ความเข้มแข็งของผู้บริโภค
4. นโยบายภาครัฐ
กรอบร่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
การปรับปรุงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
หัวข้อนาเสนอ
23
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากร
การผลิตให้เกิดประโยชน์
อย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้อาหารที่ผลิตในครัวเรือน ชุมชน
และภาคอุตสาหกรรมมีเพียงพอ มีคุณภาพ
ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการ
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
อาหารให้มีประสิทธิภาพ(โครงสร้าง
กฎหมาย ระบบสารสนเทศ และอื่นๆ)
3. เพื่อสร้างกระบวนการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับอาหารตลอดห่วงโซ่
5. เพื่อเกิดความมั่นคง ด้าน
อาหารระดับครัวเรือน
ชุมชน และประเทศ
ทั้งภาวะปรกติและวิกฤต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงด้านอาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการ
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย
ภายใต้ พรบ. คณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
การปรับปรุงพระราชบัญญัติอาหาร พ ศ
ต้องมีระบบควบคุมตนเอง
ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น
เพิ่มความยืดหยุ่นในการกากับดูแล
เพิ่มการกระจายงาน
กาหนดการควบคุมให้ชัดเจน
เพิ่มความเข้มงวดในการนาเข้าอาหาร
กาหนดเกณฑ์ที่เอื้อต่อการส่งออกสินค้า
เพิ่มการกากับดูแลโฆษณาอาหาร
กาหนดให้มีระบบเตือนภัยด้านอาหาร
เป้ าหมายของการปรับปรุงพระราชบัญญัติอาหาร พ ศ
เพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่มี
คุณภาพมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น และเอื้อประโยชน์ต่อ
การค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เพื่อลดข้อจากัดของภาครัฐ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
1 de 31

Recomendados

Guidance on Cannabis for Medical Use por
Guidance on Cannabis for Medical UseGuidance on Cannabis for Medical Use
Guidance on Cannabis for Medical UseVorawut Wongumpornpinit
318 visualizações35 slides
บทที่ 3 por
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3Gawewat Dechaapinun
5.9K visualizações32 slides
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 por
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556Vorawut Wongumpornpinit
10.6K visualizações116 slides
Eha 2002 por
Eha 2002Eha 2002
Eha 2002yahapop
2.4K visualizações15 slides
Eha 1003 por
Eha 1003Eha 1003
Eha 1003yahapop
2.4K visualizações10 slides
Eha 2003 por
Eha 2003Eha 2003
Eha 2003yahapop
2.4K visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย por
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัยดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัยแผนงาน นสธ.
443 visualizações31 slides
พิเชฐ อิฐกอ การจัดการความปลอดภัยของอาหาร por
พิเชฐ อิฐกอ การจัดการความปลอดภัยของอาหารพิเชฐ อิฐกอ การจัดการความปลอดภัยของอาหาร
พิเชฐ อิฐกอ การจัดการความปลอดภัยของอาหารแผนงาน นสธ.
1.1K visualizações11 slides
พรรัตน์ สินชัยพานิช ระบบเฝ้าระวังอาหารภายในประเทศ por
พรรัตน์ สินชัยพานิช ระบบเฝ้าระวังอาหารภายในประเทศพรรัตน์ สินชัยพานิช ระบบเฝ้าระวังอาหารภายในประเทศ
พรรัตน์ สินชัยพานิช ระบบเฝ้าระวังอาหารภายในประเทศแผนงาน นสธ.
648 visualizações34 slides
Co2 tax 25jan11 por
Co2 tax 25jan11Co2 tax 25jan11
Co2 tax 25jan11แผนงาน นสธ.
1.2K visualizações50 slides
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า por
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้านวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้าแผนงาน นสธ.
1.4K visualizações36 slides
แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา” por
แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา”แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา”
แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา”แผนงาน นสธ.
949 visualizações24 slides

Destaque(7)

ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย por แผนงาน นสธ.
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัยดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
แผนงาน นสธ.443 visualizações
พิเชฐ อิฐกอ การจัดการความปลอดภัยของอาหาร por แผนงาน นสธ.
พิเชฐ อิฐกอ การจัดการความปลอดภัยของอาหารพิเชฐ อิฐกอ การจัดการความปลอดภัยของอาหาร
พิเชฐ อิฐกอ การจัดการความปลอดภัยของอาหาร
แผนงาน นสธ.1.1K visualizações
พรรัตน์ สินชัยพานิช ระบบเฝ้าระวังอาหารภายในประเทศ por แผนงาน นสธ.
พรรัตน์ สินชัยพานิช ระบบเฝ้าระวังอาหารภายในประเทศพรรัตน์ สินชัยพานิช ระบบเฝ้าระวังอาหารภายในประเทศ
พรรัตน์ สินชัยพานิช ระบบเฝ้าระวังอาหารภายในประเทศ
แผนงาน นสธ.648 visualizações
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า por แผนงาน นสธ.
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้านวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า
แผนงาน นสธ.1.4K visualizações
แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา” por แผนงาน นสธ.
แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา”แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา”
แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา”
แผนงาน นสธ.949 visualizações
โครงการชิวีตคนไทย Presentation por แผนงาน นสธ.
โครงการชิวีตคนไทย Presentationโครงการชิวีตคนไทย Presentation
โครงการชิวีตคนไทย Presentation
แผนงาน นสธ.291 visualizações

Similar a ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย

นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014 por
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014Chuchai Sornchumni
1.5K visualizações24 slides
แนวทางการรักษาโรคอ้วน por
แนวทางการรักษาโรคอ้วนแนวทางการรักษาโรคอ้วน
แนวทางการรักษาโรคอ้วนUtai Sukviwatsirikul
5.1K visualizações83 slides
Cpg obesity in children por
Cpg obesity in childrenCpg obesity in children
Cpg obesity in childrenUtai Sukviwatsirikul
349 visualizações83 slides
องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย por
องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัยองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย
องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัยVorawut Wongumpornpinit
7.4K visualizações170 slides
ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักศึกษาในเ... por
ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักศึกษาในเ...ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักศึกษาในเ...
ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักศึกษาในเ...Thira Woratanarat
557 visualizações17 slides
4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised por
4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised 4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised
4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised Nithimar Or
307 visualizações5 slides

Similar a ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย(20)

นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014 por Chuchai Sornchumni
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014
Chuchai Sornchumni1.5K visualizações
แนวทางการรักษาโรคอ้วน por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการรักษาโรคอ้วนแนวทางการรักษาโรคอ้วน
แนวทางการรักษาโรคอ้วน
Utai Sukviwatsirikul5.1K visualizações
องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย por Vorawut Wongumpornpinit
องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัยองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย
องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย
Vorawut Wongumpornpinit7.4K visualizações
ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักศึกษาในเ... por Thira Woratanarat
ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักศึกษาในเ...ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักศึกษาในเ...
ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักศึกษาในเ...
Thira Woratanarat557 visualizações
4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised por Nithimar Or
4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised 4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised
4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised
Nithimar Or307 visualizações
(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv... por Utai Sukviwatsirikul
(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv...(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv...
(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv...
Utai Sukviwatsirikul1.3K visualizações
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552 por tanong2516
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
tanong25163.6K visualizações
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ por tassanee chaicharoen
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
tassanee chaicharoen7.5K visualizações
คู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง (2555).pdf por Vorawut Wongumpornpinit
คู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง (2555).pdfคู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง (2555).pdf
คู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง (2555).pdf
Vorawut Wongumpornpinit11 visualizações
คู่มือโฆษณา อย. por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือโฆษณา อย.คู่มือโฆษณา อย.
คู่มือโฆษณา อย.
Utai Sukviwatsirikul1.7K visualizações
คู่มือโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข por Vorawut Wongumpornpinit
คู่มือโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขคู่มือโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Vorawut Wongumpornpinit3.3K visualizações
หลักสูตร Mini MM in Health 55 por sivapong klongpanich
หลักสูตร Mini MM in Health 55หลักสูตร Mini MM in Health 55
หลักสูตร Mini MM in Health 55
sivapong klongpanich866 visualizações
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 (6ปี) por tanong2516
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 (6ปี)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 (6ปี)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 (6ปี)
tanong25161.4K visualizações
Guidance on Cannabis for Medical Use คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปร... por Vorawut Wongumpornpinit
Guidance on Cannabis for Medical Use คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปร...Guidance on Cannabis for Medical Use คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปร...
Guidance on Cannabis for Medical Use คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปร...
Vorawut Wongumpornpinit132 visualizações
การนำร้านยาคุณภาพเข้าระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย por Utai Sukviwatsirikul
การนำร้านยาคุณภาพเข้าระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยการนำร้านยาคุณภาพเข้าระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย
การนำร้านยาคุณภาพเข้าระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย
Utai Sukviwatsirikul1.3K visualizações
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน por CAPD AngThong
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชนแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน
CAPD AngThong2.7K visualizações

ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย