Điên toán đám mây

Tue Nguyen Dinh
Tue Nguyen DinhLecturer em HUBT
Bài 1: Các khái niệm cơ bản
Khái niệm về điện toán đám mây
•

•

•

Điện toán đám mây (cloud computing), còn gọi
là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử
dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào
mạng Internet.
Mọi lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin đều được
cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", cho phép người sử
dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung
cấp nào đó "trong đám mây“.
Điện toán đám mây có 2 góc nhìn
– Phía người sử dụng
– Phía nhà cung cấp
- Định nghĩa khác về ĐTĐM Điện toán
đám mây:
Là một giải pháp toàn diện cung cấp công
nghệ thông tin như một dịch vụ. Nó là một
giải pháp điện toán dựa trên Internet ở đó
cung cấp tài nguyên chia sẻ.
- Các máy tính trong các đám mây được
cấu hình để làm việc cùng nhau .
Mô hình điện toán đám mây
Điện toán máy chủ ảo
Các dịch vụ trong điện toán đám mây
Các dịch vụ IT truyền thống
Các dịch vụ IT truyền thống
tích là công cụ tổng hợp, là thiết bị vật lý
cung cấp mọi dịch vụ cho người dùng
Các mức cung cấp theo mô hình này là:
Máy

◦
◦
◦
◦

Nền tảng
Thực thi
Ứng dụng
Dữ liệu

Để

khai thác, người dùng phải đầu tư mọi
thiết bị của các mức này.
Các loại dịch vụ trong ĐTĐM
Có 3 loại dịch vụ được định nghĩa và sử
dụng trong điện toán đám mây:
-IaaS: Cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ.
-PaaS: Nền tảng như là một dịch vụ
-SaaS: Phần mềm như là một dịch vụ
Infrasture as a Service (IaaS):
•

•

•

Định nghĩa là Phần cứng như một dịch vụ, Cung cấp
các dịch vụ sử dụng phần cứng cho người sử dụng
(gọi là tài nguyên), người dùng chỉ cần thuê dịch vụ
qua mạng
Cung cấp nhiều nguồn tài nguyên như là máy chủ,
lưu trữ, firewalls, load balancers, các địa chỉ IP…
Giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc sử dụng tài
nguyên.
IaaS xuất hiện rộng rãi bởi các nhà cung cấp Amazon,
Memset, Google, Windows….
Infrasture as a Service (IaaS):
•

•

•

Iaas phục vụ người dùng các hệ thống tài nguyên:
• Các máy chủ
• Hệ thống lưu trữ
• Hệ thống mạng và quản trị mạng
Các công nghệ:
• Thương mại hóa phần cứng
• Ảo hóa các hệ thống máy chủ, lưu trữ và mạng
• Công nghệ Server template ràng buộc phần cứng và hệ điều
hành.
• Quản lý tự động dịch vụ tài nguyên ảo
Các công ty, tổ chức cung cấp dịch vụ này: Amazon EC2,
IBM Blue Cloud, Eucalyptus, Google Engine…
Mô hình dịch vụ IaaS
Hạ

tầng coi như là
một dịch vụ đám
mây
Platform as a Service (PaaS):
PaaS: Coi nền tảng như một dịch vụ. Là một mô hình
phân phối ứng dụng.
• PaaS cung cấp: Theo đường Internet, người dùng không
cần tải về hoặc cài đặt. Gồm
• Tất cả các tài nguyên cần thiết để xây dựng các ứng
dụng.
• Dịch vụ hoàn thiện ứng dụng.
• Dịch vụ PaaS bao gồm:
– Thiết kế, phát triển ứng dụng
– Thử nghiệm ứng dụng
– Triển khai ứng dụng
– Lưu trữ, đóng gói ứng dụng
•
Platform as a Service (PaaS)

PaaS còn cung cấp các dịch vụ:
– Tích hợp dịch vụ web, cơ sở dữ liệu
– Bảo mật
– Khả năng mở rộng
– Lưu trữ và quản lý các phiên bản
Lợi ích: Triển khai nhanh chóng với chi phí thấp, Có thể
triển khai các ứng dụng cá nhân hoặc công cộng, Khả
năng mở rộng dễ dàng, Cập nhật phiên bản nhanh
chóng và bảo mật tốt, Không hạn chế về mặt địa lý.
Hạn chế: Quản lý chặt khách hàng, hạn chế ngôn ngữ
phát triển và công cụ sử dụng để phát triển.
Platform as a Service (PaaS)
 Các

công nghệ dùng trong dịch vụ PaaS:
◦ Các công cụ phát triển phần mềm:
 Các công cụ online
 Tích hợp các công cụ phát triển cục bộ với các dịch vụ
đám mây
◦ Môi trường hoạt động phân phối ứng dụng trong qui mô
lớn:
 Cho phép sử dụng vượt ra ngoài giới hạn của phần cứng
vật lý
 Có khả năng mở rộng ứng dụng trung gian như cơ sở dữ
liệu và tập tin hệ thống
◦ Ví dụ: MS Azure, Google AppEngine, IBM Rational,
Developer Cloud
Mô hình dịch vụ PaaS
Nền

tảng được coi
như là một dịch vụ
Software as a Service (SaaS)
•

•

•

Phần mềm như một dịch vụ:
• Là mô hình trong đó ứng dụng được lưu trữ như một
dịch vụ để khách hàng truy cập qua Internet.
• Được quản lý bởi nhà cung cấp.
• Cho phép người sử dụng truy cập từ xa.
Phần mềm không phải cài đặt tại máy tính người dùng,
mà người dùng chạy trực tiếp ứng dụng trên các đám
mây.
Lợi ích của SaaS:
– Tiết kiệm chi phí mua phần mềm và cài đặt
– Dễ dàng tùy chỉnh, tiếp thị tốt hơn.
– Truy cập ở bất cứ đâu có máy tính và Internet.
– Bảo mật tốt hơn, Giao diện gần gũi với người dùng...
Software as a Service (SaaS)
Các

công nghẹ dùng trong dịch vụ SaaS:

◦ AJAX:Asynchronous JavaScript and XML
(JavaScript và XML không đồng bộ), là bộ
công cụ cho phép tăng tốc độ ứng dụng web
◦ SOA:
◦ Multi-tenancy
VD

các dịch vụ:

◦ Google docs: của Google
◦ Hotmail: của MS
Mô hình dịch vụ SaaS
Phần

mềm được coi
như là một dịch vụ
Người dùng chỉ làm
việc với dữ liệu nhận
được
Saas==Web-based
Application
VD:
Google map,
Facebook,…
Tổng hợp so sánh các mô hình
Các thành phần trong điện toán đám mây
Các thành phần trong điện toán đám mây
(lớp khach hang):
́
̀
◦ Bao gôm phân cứng và phân mêm, để dựa vao
̀
̀
̀
̀
̀
đo, khach hang có thể truy câp và sử dung cac
́
́
̀
̣
̣
́
ứng dung/dich vụ được cung câp từ điên toan
̣
̣
́
̣
́
đam mây.
́
◦ VD: may tinh và đường dây kêt nôi Internet
́ ́
́
́
(thiêt bị phân cứng) và cac trinh duyêt web
́
̀
́
̀
̣
(phân mêm)….
̀
̀

Client
Các thành phần trong điện toán đám mây
(lớp ứng dung): Phân phôi phân mêm như môt
̣
́
̀
̀
̣
dich vụ thông quan Internet, ngươi dung không cân phai cai
̣
̀
̀
̉
̀
đăt và chay cac ưng dung đó trên may tinh cua minh, cac ưng
̣
̣
́
̣
́ ́
̉
̀
́
dung dễ dang đươc chinh sưa và hỗ trơ.
̣
̀
̉
◦ Cac hoat đông đươc quan lý tai trung tâm cua đam mây,
́
̣
̣
̉
̣
̉
́
không năm ơ phia khach hang (lơp Client).
̀
́
́
̀
◦ Cho phep khach hang truy câp cac ưng dung tư xa thông
́
́
̀
̣
́
̣
qua Website.
◦ Ngươi dung không con cân thưc hiên cac tinh năng như câp
̀
̀
̀
̣
́ ́
̣
nhât phiên ban, ban vá lôi, download phiên ban mơi… Thao
̣
̉
̉
̃
̉
tác sẽ đươc thưc hiên tư cac “đam mây”.
̣
́
́

 Application
Các thành phầ n trong điệ n toán đám
mây

(lớp nên tang):
̀
̉
◦ Cung câp nên tang cho điên toan và cac giaỉ phap cua
́
̀
̉
̣
́
́
́
̉
dich vu, chi phôi đên câu truc hạ tâng cua “đam mây”
̣
̣
́ ́
́
́
̀
̉
́
◦ Là điêm tựa cho lớp ứng dung, cho phep cac ứng dung
̉
̣
́
́
̣
hoat đông trên nên tang đo.
̣
̣
̀
̉
́
 Infrastructure (lớp cơ sơ hạ tâng):
̀
◦ Cung câp hạ tâng may tinh.
́
̀
́ ́
◦ Khach hang không phai mua server, phân mêm, trung
́
̀
̉
̀
̀
tâm dữ liêu hoăc thiêt bị kêt nôi….
̣
̣
́
́
́
◦ Tài nguyên này đươc khách hàng thuê (hoặc mi ễn phí)
sử dụng.
 Platform
Các thành phần trong điện toán đám mây
Server
-

-

(lớp server - máy chủ ):

Bao gôm cac san phâm phân cứng và phân mêm
̀
́
̉
̉
̀
̀
̀
may tinh, được thiêt kế và xây dựng đăc biêt để
́ ́
́
̣
̣
cung câp cac dich vụ cua đam mây.
́
́ ̣
̉
́
Cac server phai được xây dựng và có câu hinh
́
̉
́
̀
đủ manh, đam ứng nhu câu sử dung cua số
̣
́
̀
̣
̉
lượng lơn ngươi dung.
̀
Các nhà cung cấp ĐTĐM
•

•

Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp
các dịch vụ điện toán đám mây. VD:
Amazon, Google, Microsoft,
Salesforce, IBM, Zoho...
Mỗi nhà cung cấp có một thế mạnh
riêng, khách hàng có thể so sánh
chính sách các nhà cung cấp này
để chọn đươc dịch vụ thích hơp ơ
nhà cung cấp thích hơp.
CÁC NHÀ CUNG CẤP

01/13/14

27
Kiến trúc của điện toán đám mây
Kiến trúc của điện toán đám mây
nhiềm “đám mây”, cung cấp các dịch
vụ khác nhau
Giưa các đám mây có thể sử dụng đươc
dịch vụ của nhau. Cung cấp dịch vụ tổng
thể, nó đươc ảo hóa
Ngươi sử dụng chỉ cần chọn dịch vụ
thích hơp của một đám mây nào đó cung
cấp để khai thác.
Có
Cách tương tác vơi các đám mây?
Phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cơ bản như sau:
• nhà cung cấp chúng ta đang sử dụng
• Các công cụ cho phép truy cập vào các ưng
dụng điện toán đám mây
• Các nền tảng (AJAX, HTML, Framework,
PythonDjango
• Các ưng dụng web ( Gmail, google talk,
Googlecalendar, google doc,...)
• Web API
• Các trình duyệt web (firefox, Chrome, IE...)
Tổng hợp các dịch vụ, công nghệ,
ứng dụng của 3 loại dịch vụ
Điên toán đám mây
Điên toán đám mây
Điên toán đám mây
Điên toán đám mây
Câu hỏi tự tìm hiểu
1: Trình bày cấu trúc, các thành
phần và cách thức hoạt động cơ bản của
Điện toán đám mây?
Nhóm 2: Mô tả các dịch vụ sử dụng
trong điện toán đám mây? Lợi ích của
điện toán đám mây?
Nhóm 3: Trình bày ứng dụng điện toán
đám mây trong xây dựng mô hình thư
viện số?
Nhóm
Bài tập
hiểu và mô tả bằng tài liệu về dịch
vụ Dropbox
Tìm hiêu về dịch vụ GoogleApp của
Google, mô tả cài đặt và thực hành trên
máy.
Amazon EC2 là gì? Tìm hiểu cơ chế hoạt
động của nó?
Tìm
1 de 37

Recomendados

Tìm hiểu về điện toán đám mây por
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTìm hiểu về điện toán đám mây
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTam Pham Minh
4.8K visualizações26 slides
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mây por
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mâyBao cao thuc tap - Điện toán đám mây
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mâyVan Pham
7.2K visualizações48 slides
Presentation điện toán đám mây por
Presentation  điện toán đám mâyPresentation  điện toán đám mây
Presentation điện toán đám mâyxKinAnx
6.2K visualizações37 slides
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE... por
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...nataliej4
5.7K visualizações25 slides
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen por
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc TuyenHDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc TuyenHuu Phan
2.2K visualizações51 slides
Gioithieu cloud computing-phienbannhap por
Gioithieu cloud computing-phienbannhapGioithieu cloud computing-phienbannhap
Gioithieu cloud computing-phienbannhapVietnam Open Infrastructure User Group
2.6K visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG por
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNGPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNGThùy Linh
75.5K visualizações27 slides
Báo Cáo Thực Tập PowerPoint por
Báo Cáo Thực Tập PowerPointBáo Cáo Thực Tập PowerPoint
Báo Cáo Thực Tập PowerPointKhôi Nguyễn
1.1K visualizações41 slides
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT por
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTTSlide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTTHiệu Nguyễn
46.5K visualizações21 slides
Đề tài: Xây dựng website giới thiệu sản phẩm phần mềm, HOT por
Đề tài: Xây dựng website giới thiệu sản phẩm phần mềm, HOTĐề tài: Xây dựng website giới thiệu sản phẩm phần mềm, HOT
Đề tài: Xây dựng website giới thiệu sản phẩm phần mềm, HOTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
5.5K visualizações53 slides
Hệ PhâN TáN por
Hệ PhâN TáNHệ PhâN TáN
Hệ PhâN TáNit
32.9K visualizações44 slides
Hệ thống quản lý bán hàng online por
Hệ thống quản lý bán hàng onlineHệ thống quản lý bán hàng online
Hệ thống quản lý bán hàng onlineHan Nguyen
52.5K visualizações29 slides

Mais procurados(20)

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG por Thùy Linh
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNGPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
Thùy Linh75.5K visualizações
Báo Cáo Thực Tập PowerPoint por Khôi Nguyễn
Báo Cáo Thực Tập PowerPointBáo Cáo Thực Tập PowerPoint
Báo Cáo Thực Tập PowerPoint
Khôi Nguyễn1.1K visualizações
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT por Hiệu Nguyễn
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTTSlide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT
Hiệu Nguyễn46.5K visualizações
Hệ PhâN TáN por it
Hệ PhâN TáNHệ PhâN TáN
Hệ PhâN TáN
it32.9K visualizações
Hệ thống quản lý bán hàng online por Han Nguyen
Hệ thống quản lý bán hàng onlineHệ thống quản lý bán hàng online
Hệ thống quản lý bán hàng online
Han Nguyen52.5K visualizações
Tìm hiểu về cloud computing por lanhuonga3
Tìm hiểu về cloud computingTìm hiểu về cloud computing
Tìm hiểu về cloud computing
lanhuonga34.6K visualizações
Do an xay_dung_website_thuong_mai_dien_tu por ThiênĐàng CôngDân
Do an xay_dung_website_thuong_mai_dien_tuDo an xay_dung_website_thuong_mai_dien_tu
Do an xay_dung_website_thuong_mai_dien_tu
ThiênĐàng CôngDân38K visualizações
Httt bai tap por duong duong
Httt bai tapHttt bai tap
Httt bai tap
duong duong28.5K visualizações
Báo cáo môn mã nguồn mở por Thuyet Nguyen
Báo cáo môn mã nguồn mởBáo cáo môn mã nguồn mở
Báo cáo môn mã nguồn mở
Thuyet Nguyen9.5K visualizações
đề Cương chi tiết por Nguyễn Long
đề Cương chi tiếtđề Cương chi tiết
đề Cương chi tiết
Nguyễn Long30.1K visualizações
đồ áN phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị por Thanh Hoa
đồ áN phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thịđồ áN phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
đồ áN phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
Thanh Hoa127.7K visualizações
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ por zDollz Lovez
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng HồBáo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
zDollz Lovez129.7K visualizações
Cloud computing and OpenStack por Minh Le
Cloud computing and OpenStackCloud computing and OpenStack
Cloud computing and OpenStack
Minh Le2.4K visualizações
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tính por Jojo Kim
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tínhTài liệu tổng kểt môn mạng máy tính
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tính
Jojo Kim37.3K visualizações
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin por Võ Phúc
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Võ Phúc149.8K visualizações
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến" por Tú Cao
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"
Tú Cao56.7K visualizações

Destaque

Điện toán đám mây por
Điện toán đám mâyĐiện toán đám mây
Điện toán đám mâyviettruong865
2.4K visualizações16 slides
Báo cáo thực tập cơ sở por
Báo cáo thực tập cơ sởBáo cáo thực tập cơ sở
Báo cáo thực tập cơ sởNguyễn Phú
3K visualizações14 slides
07 chương 5. lý thuyết số (2) por
07 chương 5. lý thuyết số (2)07 chương 5. lý thuyết số (2)
07 chương 5. lý thuyết số (2)Andy Nhân
4.8K visualizações17 slides
Slides cloud computing por
Slides cloud computingSlides cloud computing
Slides cloud computingHaslina
58.4K visualizações17 slides
SFD2013 OpenStack Điện toán đám mây nguồn mở por
SFD2013 OpenStack Điện toán đám mây nguồn mởSFD2013 OpenStack Điện toán đám mây nguồn mở
SFD2013 OpenStack Điện toán đám mây nguồn mởLe Cuong
1.1K visualizações35 slides
Chuong 3 rủi ro và kiểm soát phần 2 por
Chuong 3 rủi ro và kiểm soát phần 2Chuong 3 rủi ro và kiểm soát phần 2
Chuong 3 rủi ro và kiểm soát phần 2dlmonline24h
25.1K visualizações30 slides

Destaque(17)

Điện toán đám mây por viettruong865
Điện toán đám mâyĐiện toán đám mây
Điện toán đám mây
viettruong8652.4K visualizações
Báo cáo thực tập cơ sở por Nguyễn Phú
Báo cáo thực tập cơ sởBáo cáo thực tập cơ sở
Báo cáo thực tập cơ sở
Nguyễn Phú3K visualizações
07 chương 5. lý thuyết số (2) por Andy Nhân
07 chương 5. lý thuyết số (2)07 chương 5. lý thuyết số (2)
07 chương 5. lý thuyết số (2)
Andy Nhân4.8K visualizações
Slides cloud computing por Haslina
Slides cloud computingSlides cloud computing
Slides cloud computing
Haslina58.4K visualizações
SFD2013 OpenStack Điện toán đám mây nguồn mở por Le Cuong
SFD2013 OpenStack Điện toán đám mây nguồn mởSFD2013 OpenStack Điện toán đám mây nguồn mở
SFD2013 OpenStack Điện toán đám mây nguồn mở
Le Cuong1.1K visualizações
Chuong 3 rủi ro và kiểm soát phần 2 por dlmonline24h
Chuong 3 rủi ro và kiểm soát phần 2Chuong 3 rủi ro và kiểm soát phần 2
Chuong 3 rủi ro và kiểm soát phần 2
dlmonline24h25.1K visualizações
Cloud security ppt por Venkatesh Chary
Cloud security pptCloud security ppt
Cloud security ppt
Venkatesh Chary98.4K visualizações
LacViet Vebrary on cloud (Thư viện điện tử trên nền điện toán đám mây) por Tùng Huỳnh Đức
LacViet Vebrary on cloud (Thư viện điện tử trên nền điện toán đám mây)LacViet Vebrary on cloud (Thư viện điện tử trên nền điện toán đám mây)
LacViet Vebrary on cloud (Thư viện điện tử trên nền điện toán đám mây)
Tùng Huỳnh Đức1K visualizações
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG por Hải Đào
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG
Hải Đào5.9K visualizações
Service Virtualization por Erika Barron
Service VirtualizationService Virtualization
Service Virtualization
Erika Barron2K visualizações
ownCloud overview and tutorial por wskoczen
ownCloud overview and tutorialownCloud overview and tutorial
ownCloud overview and tutorial
wskoczen4.9K visualizações
CA Service Virtualization por Pablo Gutierrez
CA Service VirtualizationCA Service Virtualization
CA Service Virtualization
Pablo Gutierrez992 visualizações
Service Virtualization por Bhumika Talsania
Service VirtualizationService Virtualization
Service Virtualization
Bhumika Talsania1K visualizações
Bai thuyet trinh cntt por Thao An
Bai thuyet trinh cntt Bai thuyet trinh cntt
Bai thuyet trinh cntt
Thao An5.6K visualizações
Tất cả a por HG Rồng Con
Tất cả aTất cả a
Tất cả a
HG Rồng Con14.6K visualizações
Hệ thống thông tin kế toán por Phahamy Phahamy
Hệ thống thông tin kế toánHệ thống thông tin kế toán
Hệ thống thông tin kế toán
Phahamy Phahamy1.5K visualizações

Similar a Điên toán đám mây

Bao cao thực tập Điện toán đám mây por
Bao cao thực tập Điện toán đám mâyBao cao thực tập Điện toán đám mây
Bao cao thực tập Điện toán đám mâyVăn Ân Phạm
539 visualizações48 slides
Report amazon web services por
Report amazon web servicesReport amazon web services
Report amazon web serviceslanhuonga3
973 visualizações7 slides
Baocao ltm por
Baocao ltmBaocao ltm
Baocao ltmptlong96
1.9K visualizações33 slides
05 tran cao de(39-46) por
05 tran cao de(39-46)05 tran cao de(39-46)
05 tran cao de(39-46)Duy Hoang Nguyen
311 visualizações8 slides
Cloud computing and OpenStack por
Cloud computing and OpenStackCloud computing and OpenStack
Cloud computing and OpenStackMinh Le
3.9K visualizações74 slides
Tìm hiểu về OpenStack por
Tìm hiểu về OpenStackTìm hiểu về OpenStack
Tìm hiểu về OpenStacklanhuonga3
6.7K visualizações34 slides

Similar a Điên toán đám mây(20)

Bao cao thực tập Điện toán đám mây por Văn Ân Phạm
Bao cao thực tập Điện toán đám mâyBao cao thực tập Điện toán đám mây
Bao cao thực tập Điện toán đám mây
Văn Ân Phạm539 visualizações
Report amazon web services por lanhuonga3
Report amazon web servicesReport amazon web services
Report amazon web services
lanhuonga3973 visualizações
Baocao ltm por ptlong96
Baocao ltmBaocao ltm
Baocao ltm
ptlong961.9K visualizações
05 tran cao de(39-46) por Duy Hoang Nguyen
05 tran cao de(39-46)05 tran cao de(39-46)
05 tran cao de(39-46)
Duy Hoang Nguyen311 visualizações
Cloud computing and OpenStack por Minh Le
Cloud computing and OpenStackCloud computing and OpenStack
Cloud computing and OpenStack
Minh Le3.9K visualizações
Tìm hiểu về OpenStack por lanhuonga3
Tìm hiểu về OpenStackTìm hiểu về OpenStack
Tìm hiểu về OpenStack
lanhuonga36.7K visualizações
Tổng quan điện toán đám mây por PhamTuanKhiem
Tổng quan điện toán đám mâyTổng quan điện toán đám mây
Tổng quan điện toán đám mây
PhamTuanKhiem170 visualizações
Báo cáo thực tập por Trần Hiệu
Báo cáo thực tậpBáo cáo thực tập
Báo cáo thực tập
Trần Hiệu448 visualizações
Báo cáo thực tập por Trần Hiệu
Báo cáo thực tậpBáo cáo thực tập
Báo cáo thực tập
Trần Hiệu293 visualizações
GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG por PMC WEB
GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNGGIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG
GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG
PMC WEB603 visualizações
cấu hình cloudstack por vietbm9
cấu hình cloudstackcấu hình cloudstack
cấu hình cloudstack
vietbm93K visualizações
Giới thiệu và triển khai private cloud por Tue Nguyen Dinh
Giới thiệu và triển khai private cloudGiới thiệu và triển khai private cloud
Giới thiệu và triển khai private cloud
Tue Nguyen Dinh3.1K visualizações
Sử dụng dịch vụ điện toán đám mây por PhamTuanKhiem
Sử dụng dịch vụ điện toán đám mâySử dụng dịch vụ điện toán đám mây
Sử dụng dịch vụ điện toán đám mây
PhamTuanKhiem124 visualizações
Thiết kế hệ thống mạng nội bộ cho cty vn transport por Hate To Love
Thiết kế hệ thống mạng nội bộ cho cty vn transportThiết kế hệ thống mạng nội bộ cho cty vn transport
Thiết kế hệ thống mạng nội bộ cho cty vn transport
Hate To Love19.6K visualizações
Báo cáo cuối kỳ (nhóm huyền + quyên + lan) por lan huynh
Báo cáo cuối kỳ (nhóm huyền + quyên + lan)Báo cáo cuối kỳ (nhóm huyền + quyên + lan)
Báo cáo cuối kỳ (nhóm huyền + quyên + lan)
lan huynh203 visualizações
Nghiên cứu một số hình thức tấn công website phổ biến và các giải pháp phòng ... por Thịt Xốt Cà Chua
Nghiên cứu một số hình thức tấn công website phổ biến và các giải pháp phòng ...Nghiên cứu một số hình thức tấn công website phổ biến và các giải pháp phòng ...
Nghiên cứu một số hình thức tấn công website phổ biến và các giải pháp phòng ...
Thịt Xốt Cà Chua2.6K visualizações
Báo cáo thực tập por Trần Hiệu
Báo cáo thực tậpBáo cáo thực tập
Báo cáo thực tập
Trần Hiệu342 visualizações
Main por Mynk Ydp
MainMain
Main
Mynk Ydp72 visualizações
Main por Mynk Ydp
MainMain
Main
Mynk Ydp98 visualizações
Main por Mynk Ydp
MainMain
Main
Mynk Ydp107 visualizações

Điên toán đám mây

 • 1. Bài 1: Các khái niệm cơ bản
 • 2. Khái niệm về điện toán đám mây • • • Điện toán đám mây (cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Mọi lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", cho phép người sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó "trong đám mây“. Điện toán đám mây có 2 góc nhìn – Phía người sử dụng – Phía nhà cung cấp
 • 3. - Định nghĩa khác về ĐTĐM Điện toán đám mây: Là một giải pháp toàn diện cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ. Nó là một giải pháp điện toán dựa trên Internet ở đó cung cấp tài nguyên chia sẻ. - Các máy tính trong các đám mây được cấu hình để làm việc cùng nhau .
 • 4. Mô hình điện toán đám mây
 • 5. Điện toán máy chủ ảo
 • 6. Các dịch vụ trong điện toán đám mây
 • 7. Các dịch vụ IT truyền thống
 • 8. Các dịch vụ IT truyền thống tích là công cụ tổng hợp, là thiết bị vật lý cung cấp mọi dịch vụ cho người dùng Các mức cung cấp theo mô hình này là: Máy ◦ ◦ ◦ ◦ Nền tảng Thực thi Ứng dụng Dữ liệu Để khai thác, người dùng phải đầu tư mọi thiết bị của các mức này.
 • 9. Các loại dịch vụ trong ĐTĐM Có 3 loại dịch vụ được định nghĩa và sử dụng trong điện toán đám mây: -IaaS: Cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ. -PaaS: Nền tảng như là một dịch vụ -SaaS: Phần mềm như là một dịch vụ
 • 10. Infrasture as a Service (IaaS): • • • Định nghĩa là Phần cứng như một dịch vụ, Cung cấp các dịch vụ sử dụng phần cứng cho người sử dụng (gọi là tài nguyên), người dùng chỉ cần thuê dịch vụ qua mạng Cung cấp nhiều nguồn tài nguyên như là máy chủ, lưu trữ, firewalls, load balancers, các địa chỉ IP… Giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc sử dụng tài nguyên. IaaS xuất hiện rộng rãi bởi các nhà cung cấp Amazon, Memset, Google, Windows….
 • 11. Infrasture as a Service (IaaS): • • • Iaas phục vụ người dùng các hệ thống tài nguyên: • Các máy chủ • Hệ thống lưu trữ • Hệ thống mạng và quản trị mạng Các công nghệ: • Thương mại hóa phần cứng • Ảo hóa các hệ thống máy chủ, lưu trữ và mạng • Công nghệ Server template ràng buộc phần cứng và hệ điều hành. • Quản lý tự động dịch vụ tài nguyên ảo Các công ty, tổ chức cung cấp dịch vụ này: Amazon EC2, IBM Blue Cloud, Eucalyptus, Google Engine…
 • 12. Mô hình dịch vụ IaaS Hạ tầng coi như là một dịch vụ đám mây
 • 13. Platform as a Service (PaaS): PaaS: Coi nền tảng như một dịch vụ. Là một mô hình phân phối ứng dụng. • PaaS cung cấp: Theo đường Internet, người dùng không cần tải về hoặc cài đặt. Gồm • Tất cả các tài nguyên cần thiết để xây dựng các ứng dụng. • Dịch vụ hoàn thiện ứng dụng. • Dịch vụ PaaS bao gồm: – Thiết kế, phát triển ứng dụng – Thử nghiệm ứng dụng – Triển khai ứng dụng – Lưu trữ, đóng gói ứng dụng •
 • 14. Platform as a Service (PaaS) PaaS còn cung cấp các dịch vụ: – Tích hợp dịch vụ web, cơ sở dữ liệu – Bảo mật – Khả năng mở rộng – Lưu trữ và quản lý các phiên bản Lợi ích: Triển khai nhanh chóng với chi phí thấp, Có thể triển khai các ứng dụng cá nhân hoặc công cộng, Khả năng mở rộng dễ dàng, Cập nhật phiên bản nhanh chóng và bảo mật tốt, Không hạn chế về mặt địa lý. Hạn chế: Quản lý chặt khách hàng, hạn chế ngôn ngữ phát triển và công cụ sử dụng để phát triển.
 • 15. Platform as a Service (PaaS)  Các công nghệ dùng trong dịch vụ PaaS: ◦ Các công cụ phát triển phần mềm:  Các công cụ online  Tích hợp các công cụ phát triển cục bộ với các dịch vụ đám mây ◦ Môi trường hoạt động phân phối ứng dụng trong qui mô lớn:  Cho phép sử dụng vượt ra ngoài giới hạn của phần cứng vật lý  Có khả năng mở rộng ứng dụng trung gian như cơ sở dữ liệu và tập tin hệ thống ◦ Ví dụ: MS Azure, Google AppEngine, IBM Rational, Developer Cloud
 • 16. Mô hình dịch vụ PaaS Nền tảng được coi như là một dịch vụ
 • 17. Software as a Service (SaaS) • • • Phần mềm như một dịch vụ: • Là mô hình trong đó ứng dụng được lưu trữ như một dịch vụ để khách hàng truy cập qua Internet. • Được quản lý bởi nhà cung cấp. • Cho phép người sử dụng truy cập từ xa. Phần mềm không phải cài đặt tại máy tính người dùng, mà người dùng chạy trực tiếp ứng dụng trên các đám mây. Lợi ích của SaaS: – Tiết kiệm chi phí mua phần mềm và cài đặt – Dễ dàng tùy chỉnh, tiếp thị tốt hơn. – Truy cập ở bất cứ đâu có máy tính và Internet. – Bảo mật tốt hơn, Giao diện gần gũi với người dùng...
 • 18. Software as a Service (SaaS) Các công nghẹ dùng trong dịch vụ SaaS: ◦ AJAX:Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML không đồng bộ), là bộ công cụ cho phép tăng tốc độ ứng dụng web ◦ SOA: ◦ Multi-tenancy VD các dịch vụ: ◦ Google docs: của Google ◦ Hotmail: của MS
 • 19. Mô hình dịch vụ SaaS Phần mềm được coi như là một dịch vụ Người dùng chỉ làm việc với dữ liệu nhận được Saas==Web-based Application VD: Google map, Facebook,…
 • 20. Tổng hợp so sánh các mô hình
 • 21. Các thành phần trong điện toán đám mây
 • 22. Các thành phần trong điện toán đám mây (lớp khach hang): ́ ̀ ◦ Bao gôm phân cứng và phân mêm, để dựa vao ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ đo, khach hang có thể truy câp và sử dung cac ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ứng dung/dich vụ được cung câp từ điên toan ̣ ̣ ́ ̣ ́ đam mây. ́ ◦ VD: may tinh và đường dây kêt nôi Internet ́ ́ ́ ́ (thiêt bị phân cứng) và cac trinh duyêt web ́ ̀ ́ ̀ ̣ (phân mêm)…. ̀ ̀ Client
 • 23. Các thành phần trong điện toán đám mây (lớp ứng dung): Phân phôi phân mêm như môt ̣ ́ ̀ ̀ ̣ dich vụ thông quan Internet, ngươi dung không cân phai cai ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ đăt và chay cac ưng dung đó trên may tinh cua minh, cac ưng ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ dung dễ dang đươc chinh sưa và hỗ trơ. ̣ ̀ ̉ ◦ Cac hoat đông đươc quan lý tai trung tâm cua đam mây, ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ không năm ơ phia khach hang (lơp Client). ̀ ́ ́ ̀ ◦ Cho phep khach hang truy câp cac ưng dung tư xa thông ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ qua Website. ◦ Ngươi dung không con cân thưc hiên cac tinh năng như câp ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ nhât phiên ban, ban vá lôi, download phiên ban mơi… Thao ̣ ̉ ̉ ̃ ̉ tác sẽ đươc thưc hiên tư cac “đam mây”. ̣ ́ ́  Application
 • 24. Các thành phầ n trong điệ n toán đám mây (lớp nên tang): ̀ ̉ ◦ Cung câp nên tang cho điên toan và cac giaỉ phap cua ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̉ dich vu, chi phôi đên câu truc hạ tâng cua “đam mây” ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ◦ Là điêm tựa cho lớp ứng dung, cho phep cac ứng dung ̉ ̣ ́ ́ ̣ hoat đông trên nên tang đo. ̣ ̣ ̀ ̉ ́  Infrastructure (lớp cơ sơ hạ tâng): ̀ ◦ Cung câp hạ tâng may tinh. ́ ̀ ́ ́ ◦ Khach hang không phai mua server, phân mêm, trung ́ ̀ ̉ ̀ ̀ tâm dữ liêu hoăc thiêt bị kêt nôi…. ̣ ̣ ́ ́ ́ ◦ Tài nguyên này đươc khách hàng thuê (hoặc mi ễn phí) sử dụng.  Platform
 • 25. Các thành phần trong điện toán đám mây Server - - (lớp server - máy chủ ): Bao gôm cac san phâm phân cứng và phân mêm ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ may tinh, được thiêt kế và xây dựng đăc biêt để ́ ́ ́ ̣ ̣ cung câp cac dich vụ cua đam mây. ́ ́ ̣ ̉ ́ Cac server phai được xây dựng và có câu hinh ́ ̉ ́ ̀ đủ manh, đam ứng nhu câu sử dung cua số ̣ ́ ̀ ̣ ̉ lượng lơn ngươi dung. ̀
 • 26. Các nhà cung cấp ĐTĐM • • Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây. VD: Amazon, Google, Microsoft, Salesforce, IBM, Zoho... Mỗi nhà cung cấp có một thế mạnh riêng, khách hàng có thể so sánh chính sách các nhà cung cấp này để chọn đươc dịch vụ thích hơp ơ nhà cung cấp thích hơp.
 • 27. CÁC NHÀ CUNG CẤP 01/13/14 27
 • 28. Kiến trúc của điện toán đám mây
 • 29. Kiến trúc của điện toán đám mây nhiềm “đám mây”, cung cấp các dịch vụ khác nhau Giưa các đám mây có thể sử dụng đươc dịch vụ của nhau. Cung cấp dịch vụ tổng thể, nó đươc ảo hóa Ngươi sử dụng chỉ cần chọn dịch vụ thích hơp của một đám mây nào đó cung cấp để khai thác. Có
 • 30. Cách tương tác vơi các đám mây? Phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cơ bản như sau: • nhà cung cấp chúng ta đang sử dụng • Các công cụ cho phép truy cập vào các ưng dụng điện toán đám mây • Các nền tảng (AJAX, HTML, Framework, PythonDjango • Các ưng dụng web ( Gmail, google talk, Googlecalendar, google doc,...) • Web API • Các trình duyệt web (firefox, Chrome, IE...)
 • 31. Tổng hợp các dịch vụ, công nghệ, ứng dụng của 3 loại dịch vụ
 • 36. Câu hỏi tự tìm hiểu 1: Trình bày cấu trúc, các thành phần và cách thức hoạt động cơ bản của Điện toán đám mây? Nhóm 2: Mô tả các dịch vụ sử dụng trong điện toán đám mây? Lợi ích của điện toán đám mây? Nhóm 3: Trình bày ứng dụng điện toán đám mây trong xây dựng mô hình thư viện số? Nhóm
 • 37. Bài tập hiểu và mô tả bằng tài liệu về dịch vụ Dropbox Tìm hiêu về dịch vụ GoogleApp của Google, mô tả cài đặt và thực hành trên máy. Amazon EC2 là gì? Tìm hiểu cơ chế hoạt động của nó? Tìm