O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Návrh všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch

639 visualizações

Publicada em

Kraľová pri Senci

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Návrh všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch

  1. 1. Obec Kráľová pri Senci Všeobecne záväzné nariadenie o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby 1 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby vydaného Obecným zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci (ďalej len „OZ“), na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kráľová pri Senci. 2. Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovanie, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou, v hotovosti do pokladne obce. 4. Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri poplatku v hotovosti vydá poverená pracovníčka Obce potvrdenie o zaplatení poplatku. U poplatkov, ktoré majú povahu správneho poplatku sa v rozhodnutí uvedie údaj o zaplatení a o sume poplatku. Čl.2 Správa poplatkov Správu poplatkov za služby vykonáva Obecný úrad Kráľová pri Senci Čl. 3 Druh poplatku V obci Kráľová pri Senci sa budú vyberať tieto poplatky za služby: a) nájom nehnuteľností v majetku obce, b) vyhlásenie v obecnom rozhlase, služba sms info, c) kopírovanie a skenovanie, d) poplatok za prenájom nebytových priestorov a verejných priestorov vo vlastníctve obce, e) služby traktorom, f) reklamy na webovom portáli a nehnuteľnostiach obce, g) poplatok za iné služby.
  2. 2. Obec Kráľová pri Senci Všeobecne záväzné nariadenie o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby 2 Čl. 4 Podmienky A. Prenájom nehnuteľností v majetku obce: 1. Obec poskytuje nájom obecného klubu fyzickým aj právnickým osobám za účelom: a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, kar, maškarný ples, iná akcia ) usporiadanej organizáciou, ktorá pôsobí na území obce Kráľová pri Senci b) komerčné využite (bál, zábava, diskotéka) c) predajné akcie , prezentačnej akcie a pracovnej akcie (schôdza, seminár, školenie, prezentácia a pod.) 2. Obec poskytuje nájom areálu Sigotka fyzickým aj právnickým osobám za účelom: a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie (zábava, diskotéka) usporiadanej organizáciou, ktorá pôsobí na území obce Kráľová pri Senci b) komerčné využite (hody, zábava, diskotéka) c) predajné akcie , prezentačnej akcie a pracovnej akcie (prezentácia a pod.) 3. Obec neposkytuje nájom obecného klubu a areálu Sigotka za účelom šírenia myšlienok podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu. 4. Záujem o prenájom obecného klubu a areálu Sigotka oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom úrade, spravidla aspoň 15 dní pred dňom nájmu. 5. Bezplatný prenájom pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti obce Kráľová pri Senci. 6. Oslobodené od poplatku sú organizácie a osoby, ktoré sa stretávajú za účelom prípravy kultúrneho podujatia (napr. divadelné predstavenie) pre obec alebo pri príprave prezentácie a pomoci obci. 7. Oslobodené od poplatku sú organizácie 1x ročne pri príležitosti výročnej schôdze, školské akcie, prezentovanie programu detí, osvetové prednášky. 8. Oslobodený od poplatku je obecný úrad a akcie ním organizované, verejné zasadnutia obecného zhromaždenia, zasadnutia komisií. 9. V poplatkoch nie sú zahrnuté služby kuchyne (varenie a príprava jedál a nápojov), úprava vybavenia (stolov, stoličiek a pod), ďalšie služby (výzdoba, stráženie prinesených vecí a pod.). 10. Poplatok sa hradí vždy vopred v hotovosti, šekom alebo prevodom na bankový účet obce. 11. Škody spôsobené nájomcom, hradí v plnej výške nájomca. 12. Trvanie prenájmu na akcie podľa ods. 1 je spravidla od 15:00 hod deň predchádzajúci akcii do 10:00 hod dňa nasledujúceho po akcii. 13. Nájom sa bude evidovať na obecnom úrade.
  3. 3. Obec Kráľová pri Senci Všeobecne záväzné nariadenie o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby 3 Poplatky za prenájom: 1. Sadzba poplatku za prenájom obecného klubu: je nasledovná: Akcia Poplatok Poznámka Smútočné posedenia – kary 20,-Eur Svadobné hostiny 200,-Eur pre občanov s trvalým pobytom v obci Kráľová pri Senci sa poskytuje 50% zľava z nájmu, Rodinné posedenia 120,-Eur pre občanov s trvalým pobytom v obci Kráľová pri Senci sa poskytuje 50% zľava z nájmu, Tanečná zábava, ples 100,.-Eur Silvester 200,-Eur pre občanov s trvalým pobytom v obci Kráľová pri Senci sa poskytuje 50% zľava z nájmu, Predajné akcie , prezentačnej akcie a pracovnej akcie: - bez vybavenia (stoly, stoličky a pod.) 5,-Eur za každú začatú hodinu max sadzba na celý deň 40,-Eur - s vybavením (stoly, stoličky a pod.) 10,-Eur za každú začatú hodinu max sadzba na celý deň 100,-Eur 2. Služby pri nájme obecného klubu: Obrus 1,-Eur/kus dohoda možná pri vyčistení obrusov samostatne /s odsúhlasením povereného pracovníka obce/ Upratovanie po akcii 20,-Eur dohoda možná pri uprataní samostatne /s odsúhlasením povereného pracovníka obce B. Vyhlásenie v miestnom rozhlase: 1. Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o akciách miestnych podnikov, o športových a kultúrnych podujatiach, o akciách usporiadaných obcou, reklamné informácie. 2. Obec poskytuje službu sms info (osobitné ustanovenia vo VZN o sms info). 3. Ďalej sú to oznamy vo verejnom záujme – vrátane smútočných oznámení a blahoželaní.
  4. 4. Obec Kráľová pri Senci Všeobecne záväzné nariadenie o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby 4 4. Smútočné oznamy – sú bezplatné. 5. Obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie. 6. Obec si vyhradzuje právo posúdiť znenie oznamu a nevyhlasuje oznamy, ktoré by mohli podporovať fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu, alebo iným nevhodným spôsobom ovplyvňovať mienku občanov. 7. Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v obecnom rozhlase, zaslaním sms info. 8. Organizácie pôsobiace v obci majú hlásenie v obecnom rozhlase zdarma. 1. Sadzba poplatku za prenájom obecného klubu je nasledovná: Akcia Poznámka 5,-Eur za vyhlásenie v obecnom rozhlase o predaji, akciách a podujatiach 20,-Eur za vyhlásenie v obecnom rozhlase za reklamy 20,-Eur za sms info C. Kopírovanie: 1. Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie dokumentov. 2. Poplatky vyberá obecný úrad ihneď po kopírovaní. 1. Sadzba poplatku za kopírovanie: Kopírovanie a skenovamie Poplatok Formát A4 jedostranne 0,10 EUR Formát A4 obojstranne 0,20 EUR Formát A3 jedostranne 0,15 EUR Formát A3 obojstranne 0,30 EUR D. Poplatok za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce: 1. Nebytový priestor vo vlastníctve obce si môže prenajať od obce fyzická, či právnická osoba prostredníctvom Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov podľa ust. § 281 – 288 Obchodného zákonníka E. Služby traktorom: 1. Obec môže poskytnúť službu traktorom občanom Obce: a) vývoz haluzí a odpadu z orezov stromov, mimo obdobia určeného na vývoz, zahŕňa pristavenie vlečky na čas nevyhnutný na naloženie a odvoz haluzí a odpadu z orezov stromov
  5. 5. Obec Kráľová pri Senci Všeobecne záväzné nariadenie o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby 5 b) odvoz, prevoz, nakládku a vykládku materiálov vhodných na prevoz vlečkou. Vhodnosť, veľkosť a hmotnosť materiálov posudzuje pracovník obce. c) kosenie bubnovou kosačkou. Požiadavka minimálna rozloha 5 árov a prístup pre traktor. 2. Rezerváciu je potrebné uskutočniť e-mailom, prostredníctvom webovej stránky, telefonicky, alebo osobne na Obecnom úrade. 1. Sadzba poplatku za služby: Služby Poplatok Vývoz haluzí a odpadu z orezov stromov 20,-EUR Odvoz, prevoz materiálov 0,50 EUR / 1km Nakládka, vykládka 2,-EUR / za každých začatých 15min Kosenie bubnovou kosačkou 3,-EUR / 1 ár F. Reklama na webovej stránke a nehnuteľnostiach obce: 1. Umiestnenie reklamy na webovej stránke a nehnuteľnostiach obce a poplatky schvaľuje obecné zastupiteľstvo samostatne za každú žiadosť. G. Poplatok za iné služby 1. Iné služby a poplatky schvaľuje obecné zastupiteľstvo samostatne za každú žiadosť. Čl. 5 Zrušovacie a záverečné ustanovenia 1. Zrušujú sa uznesenia a nariadenia, ktoré boli prijaté na určovanie výšky poplatkov a spôsobu ich úhrady v predchádzajúcich obdobiach. 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia obecný zastupiteľstvom. Predkladá: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 24.augusta 2015 . VZN schválené obecným zastupiteľstvom Kráľová pri Senci dňa..........................., číslo.............................. .

×