Van tuan

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN VIỆT HUNG
KHOA CƠ KHÍ
*********o0o*********
THUYẾT MINH
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ
TẠO PHÔI
ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ ĐÚC
Giáo viên hướng dẫn: Thầy Phan Chí Dưỡng
Sinh viên thiết kế : Nguyễn Văn Tuấn
Lớp : 31CĐCK3
Khoa :Cơ khí
Hà nội tháng 05 năm 2009
ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ ĐÚC
Số liệu ban đầu
Chi tiết : Đối trọng
Vật liệu : GX 15-32
Số lượng : 800
Điều kiện Sản xuất : Hàng loạt vừa
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
I.Bản vẽ
-Bản vẽ chi tiết
-Bản vẽ đúc
-Bản vẽ lồng phôi
II.Thuyết minh
-Phân tích tính công nghệ đúc của
chi tiết , chọn phương án đúc .
-Thiết kế vật đúc
-Thiết kế mẫu hộp lõi
-Chọn hòm khuôn
-Chọn hỗn hợp làm khuôn ,lõi
-Những tính toán công nghệ
-Những chỉ dẫn khác
Lời nói đầu
Hiện nay các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi
kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật phải có kiến thức sâu rộng , đồng thời phải
biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề thường gặp
trong sản xuất,sửa chữa và xử dụng.
Môn học công nghệ chế tạo phôi là một môn học nằm trong chưong trình
dào tạo ngành cơ khí của trường CĐCN Việt Hung .Mục tiêu của môn học là
tạo điều kiên cho người học nắm vững và vận dụng có hiệu quả các phương
pháp thiết kế ,xây dựng và quản lý các quá trình chế tạo, sản xuất sản phẩm
cơ khí về kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất nhằm đạt được các chỉ tiêu
kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu trong điều kiện và quy mô sản xuất cụ thể.Môn
học còn truyền đạt những chỉ tiêu ,yêu cầu về chỉ tiêu công nghệ trong quá
trình thiết kế các kết cấu cơ khí để góp phần nâng cao hiệu quả chế tạo của
chúng .
Bài tập lớn công nghệ chế tạo phôi là một bước khởi đầu quan trọng cho
sinh viên làm quen với quá trinh thiết kế một chi tiết máy . Được sự giúp đỡ
tận tình của các thầy giáo ,cô giáo , đặc biệt là thầy Phan Chí Dưỡng đã giúp
em hoàn thành tốt đồ án môn học này.
Em xin trân thành cảm ơn các thầy cô!.
Sinh viên
Nguyễn Văn Tuấn
Thiết kế công nghệ đúc
Hình vẽ của chi tiết
I.Phân tích công nghệ đúc của chi tiết ,chọn phương pháp đúc
1.1. Phân tích công nghệ đúc của chi tiết
Theo bản vẽ chi tiết ta thấy thành mỏng nhất là 17mm…Theo bảng B1
ta thấy chiều dày này đẩm bảo khuôn đúc tốt khi rót .
Để dễ cho việc làm khuôn và làm lõi ta sẽ điền đầy kim loại vào rãnh then ,
các lỗ có đường kính 12mm và rãnh suốt d=10mm.
1.2.Chọn phương pháp đúc
a)Tính khối lượng vật đúc:
Ta tính thể tích của chi tiết theo kích thước ghi trên bản vẽ chi tiết .
Khối lượng của chi tiết :
M=v.γ
Trong đó: γ là khối lượng riêng của kim loại với gang γ=7.2 kg/dm3
.
V :thể tích chi tiết
Thể tích của chi tiết :
Ta chia chi tiết thành 9 phần :
V1=80.340.18= 489600 (mm3
)
V2= 80.50.60 = 240000 (mm3
)
V3= 3,14.312
.60 =181052,4(mm3
)
V4= 45216
2
18.40.14,3 2
= (mm3
)
V5= 361728
4
72.80.14,3 2
= (mm3
)
V6= 35550
2
90.10).3445(
=
+
(mm3
)
V7=
4,149495
4
90.46.14,3 2
=
(mm3
)
V8=82.10.18=14760 (mm3
)
V9= 92,5425
4
24.12.14,3.2 2
= (mm3
)
=>V=V 1+ V2 + V3 + V4 + V5 + V6 – V7 - V8 - V9
=489600 +240000+181052,4 + 45216 + 361728 + 35550 –
149495,4 - 14760 – 5425,92
=1183465,08(mm3
)
Khối lượng chi tiết :
M=v.γ =1183465,08 .7,2 .10-6
=8,52 (kg)
Xem hệ thống rót , đậu ngót ,lượng dư chiếm 20% khối lượng vật đúc:
=>Khối lượng vật đúc : G= m.1,2 =8,52.1,2 =10,224 (kg).
b)Chọn phương pháp đúc:
Với số lượng 800 chi tiết và khối lượng vật đúc nhỏ nên ta chọn dạng sản
xuất hàng loạt vừa , đúc bằng khuôn cát ,khuôn tươi mẫu gỗ làm bằng tay.
Độ chính xác đạt được là cấp III.
II.Thiết kế vật đúc
2.1 Chọn mặt phân khuôn phân mẫu
Chọn mặt phân khuôn theo kích thước mặt phẳng choán chỗ lớn nhất
của vật đúc .
Như vậy toàn bộ vật đúc sẽ nằm trong hòm khuôn dưới .Do đó quá trình
làm khuôn được dễ dàng thuận lợi, đảm bảo độ chính xác vật đúc cao hơn,sử
dụng mẫu liền khối để chế tạo nên độ bền cua mẫu cao hơn
2.2 Xác định lượng dư
Lượng dư gia công là lượng kim loại được cắt gọt đi trong quá trinh gia
công để chi tiết đạt độ chính xác và độ bóng bề mặt .
Trong chi tiết này dựa vào yêu cầu ở bản vẽ chi tiết ,tra B7 (HĐTKCND)
ta có lượng dư các mặt như sau:
Mặt trên 5 mm
Mặt dưới 4 mm
Mặt bên 4mm.
Lượng dư các mặt được biểu diễn trên bản vẽ đúc.
Sai lệch về kích thước vật đúc là 1,5mm.
2.3 Xác định độ xiên thành bên
Vật đúc có các thành 18mm, 42mm, 60mm và 72 mm là không cần gia
công sau khi đúc .
Độ xiên của các thành là như sau :
Thành 18mm là 30
.
Thành 42mm là 1,50
Thành 60mm và 72 mm là 10
.
Tất cả các thành đều là độ xiên “trừ”.
2.4 Xác định bán kính góc lượn
8.55,3
2
)1718(
.
5
1
3
1
2
)(
.
5
1
3
1
÷=
+






÷=
+






÷=
ba
r (mm)
R=r +b =(3,5 +17) ÷(5,8 +17) =20,5 ÷22,8 (mm)
Ta chọn r=5 mm và R=10 mm
D
T
2.5 Lượng bù co.
Vật đúc co khối lượng nhỏ và có lõi lên lượng co không đáng kể ( khoảng
0,9%).
2.6 Thiết kế lõi và đầu gác
Dựa vào bản vẽ chi tiết ta thấy chi tiết chỉ có một lỗ là làm lõi.Kích
thước ,góc nghiêng , đầu gác lõi ,khe hở giữa đầu gác lõi và ổ gác được xác
đinh theo B15-B17 và kích thước các đầu gác như sau:
Đầu gác dưới : h=40 mm
α =70
S1=0.5 mm
Đầu gác trên: h1=25 mm
β=100
S1=0,15 mm
S2=0,25 mm
S3=1,5 mm
III.Thiết kế hệ thống rót , đậu hơi, đậu ngót
3.1 Chọn kiểu hệ thống rót , đậu hơi, đậu ngót
a)Chọn kiểu hệ thống rót
Xét các kiểu hệ thống rót ,ta thấy rót từ bên hông vào rất thích hợp , nên
chọn kiểu rót này .
b)Chọn loại và kích thước hòm khuôn
Chọn khuôn đúc bằng gang .Theo B28 ta có :
Khoảng cách giữa mặt trên vật đúc và mặt trên hòm khuôn : a=50mm
Khoảng cách giữa mặt dưới của vật đúc và thành hòm khuôn: b=50mm
Khoảng cách giữa mặt bên của vật đúc và thành hòm khuôn : c=40mm
Khoảng cách giữa ống rót và thành hòm : d=50mm
Khoảng cách giữa vật đúc và rãnh lọc xỉ : e=30mm
Vậy kích thước hòm khuôn:
Chiều cao nửa khuôn trên:
Ht=a+h1=50 +25 =75mm.
Chiều cao nửa khuôn dưới :
Hd=b +h +hvđ= 50+40 +90 =180mm
Chiều dài hòm khuôn :
L= 2C +Lvđ =2.40 + 392 =472 mm
Chiều rộng hòm khuôn :
B =e +d +c +Bvđ=30 +50 +40 +142 =272 mm
Chiều cao hòm khuôn :
H=Ht +Hd= 75 +180 =255mm
Với những thông số của hòm khuôn như trên ,dựa vào hình 54 (HDTKVD)
ta chọn được kích thước của hòm khuôn theo tiêu chuẩn : 600.20
)190130(500.500
φ
+
c) Đậu hơi , đậu ngót
Được đặt ở vị trí cao nhất của vật đúc , thông số được ghi tại bản vẽ lồng
phôi.
3.2 Tính toán hệ thống rót
Theo B19 ta có :
Tiết diện một rãnh dẫn : 0,65 ÷ 0,85 cm2
Chiều dài rãnh dẫn : 25 ÷30 mm.
Thời gian rót :
T=k.3
.GS
=1.4.3
224,10.36 =10 (giây).
Vận tốc dâng kim loại :
V= T
C
=10
9
=0,9 (cm/giây).
Diện tích tiết diện hẹp nhất :
Fmin=
t
G
hTB
..31,0 µ
Trong đó : hTB =H0 -
C
p
.2
2
Trong đó : H0 là áp suốt thuỷ rĩnh lớn nhất
P là chiều cao vật đúc trên rãnh dẫn
C là chiều cao vật đúc ở vị trí rót .
130
.2
2
==−=⇒ H
p
Hh TTTB
C
(mm) =13(cm)
⇒Fmin= 83,1
10.13.5,0.31,0
224,10
= (cm2
).
Chọn số rãnh là 3 ; Frd =0,75 cm2
⇒∑Frd=3.0,75 =2.25 (cm2
).
Theo tỷ lệ :∑Frd : Flx : Fôr =1 : 1,06 : 1.1
⇒Flx =2,25.1,06 = 2,385 (cm2
)
Fôr = 2,25 . 1,1 = 2,475 (cm2
)
Tra bảng 21 ta có :
Kích thước rãnh dẫn :
a=18 mm
b=15 mm
h=4 mm
Kích thước rãnh lọc xỉ :
a=16 mm
b=13 mm
h=16 mm
Đường kính ống rót : 8,1
14,3
475,2.4.4
0
===
π
F
d OR
R
(cm) =18 (mm).
Tra bảng 21 với kích thước d=18 mm ta có :
D=70 mm
D1=50 mm
H=70 mm
IV.Thiết kế mẫu và hộp lõi .
4.1 Chọn vật liệu chế tạo mẫu ,hộp lõi
Chọn vật liệu chế tạo mẫu và hộp lõi bằng gỗ ghép trái thớ để tránh công
vênh.
4.2 Hình dáng kích thước mẫu hộp lõi
a) Kích thước và hình dáng của mẫu
Tại bản vẽ mẫu
b) Hình dáng và kích thước hộp lõi
Tại bản vẽ hộp lõi
V.Chọn vật liệu và hỗn hợp làm khuôn ,lõi
5.1 Chọn vật liệu và hỗn hợp làm khuôn
Theo B29 ta chọn hỗn hợp làn khuôn là loại cát áo khuôn
tươi(để đúc các vật đúc gang có khối lượng nhỏ hơn 200 kg).
Với các thành phần khối lượng (%) :
Độ ẩm :4,5÷ 5,5%
Cát cũ 45 ÷ 75 %
Hỗn hợp cát mới : 21 ÷ 51 %
Bột than 3÷5 %
Lượng đất sét làm chất kết dính : 8÷ 10%
Hỗn hợp được chọn có tính chất :
Cỡ hạt : 0,16÷ 0,2
Độ thông khí : 40÷ 70
Độ bền nén tươi đạt 4÷5 N/cm2
5.2 Chọn vật liệu và hỗn hợp làm lõi
Theo B30 ,Với trường hợp lõi có kếtcấu đơn giản , ta chọn hỗn
hợp làm lõi loại IV.
Các thành phần khối lượng (%)
Lượng đất sét : 5÷7
Cát thạch anh : 93÷59
Đất sét 7÷1
Mùn cưa : 0÷2
Nước bã giấy : 2÷3
Có các tính chất :
Độ thông khí: 70
Độ ẩm : 4÷5 %
Độ bền nén tươi : 1,5÷ 2,5 N/cm2
Độ bền kéo khô: 20÷ 30 N/cm2
VI. Tính lực đè khuôn
6.1 Tính lực đẩy lên khuôn
Theo công thức : Pd =V.γ
Trong đó : V là thể tích khối kim loại lỏng ở khuôn trên
γ: là khối lượng riêng
Với gang :γ =7,2 kg/dm3
Với cát : γ = 1,5 kg/dm3
V=0 (do vật đúc nằm hoàn toàn ở khuôn dưới )
6.2.Tính lực đẩy lõi
ADCT : Pdl =Vlõi .γ
Trong đó : γ là khối lượng riêng của hợp kim lỏng .
Vlõi là thể tích của lõi chìm trong kim loại chịu lực
đẩy Achimet.
⇒ Vlõi = 0 (do lõi đứng).
⇒ Pdl = 0.
6.3 Tính lực đè khuôn
ADCT: Q = (Pd - mkt).n
Trong đó : m là khối lượng khuôn trên
n : là hệ số an toàn thường là 1,3÷1,4
mkt = mhòm tên +mcát trên
mcát trên=Vcát.γ
Trong đó Vcát =130.500.500 =32500000 (mm3
)
⇒ mcát trên =1,5 . 32500000 . 10-6
= 48,75 (kg)
m.hòm trên =(600-500).130.500 7,2 .10-6
=46,8 (kg)
⇒ mkt =48,75 +46,8 =95,55 (kg)
⇒ Q = (0 – 95,55) .1,3 = - 124215 (kg)
Vậy không cần lực kẹp khuôn.
VII.Tính phối liệu
7.1 Thành phần vật đúc và vật liệu kim loại
Mác gang cần đúc là gang GX 15-32.Căn cứ vào B33 ta có :
Các bon (C) : 3,5 ÷ 3,7%
Manggan (Mn) : 0,5÷0,8%
Silic (Si) : 2 ÷ 2,4%
Photpho (P): < 0,3%
Lưu huỳnh (S): < 0,15%
7.2 Tính toán phối liệu
a)Tính cho 100 kg
Ta lấy giá trị trung bình của các thành phần để tính toán
C : 3,6%
Si : 2,2%
Mn: 0,7%
Với tỷ lệ cháy hao đã cho
Si : 10 ÷ 20%
Mn : 15÷25%
Ta cần nấu gang từ vật liệu có thành phần như sau:
Si = 2,2.1,15 = 2,53 %
Mn = 0,7 . 1,2 = 0,84 %
Theo bảng 34 và 35 (HDTKCND) ta có :
Gang đúc 1 (GĐ1) : 2,7 ÷ 3,2% Si ; 0,91 ÷ 1,3% Mn
Gang đúc 2 (GĐ2) : 2,2 ÷ 2,7% Si ; 0,91 ÷ 1,3% Mn
Gang máy cũ 2 (GM II): 1,8 ÷ 2,2 % Si ; 0,4 ÷ 0,6% Mn
Lấy trị số trung bình để tính toán :
Gọi A là điểm ứng với thành phần Mn và Si trong gang đúc 1:
A = (1,1 ; 2,95)
Gọi B là điểm ứng với thành phần Mn và Si trong gang đúc 2:
B=(1,1 ; 2,45)
Gọi C là điểm ứng với thành phần Mn và Si trong gang máy cũ 2 :
C=(0,5 ; 2)
Nối các điểm A,B,C ta được tam giác ABC trên hệ trục toạ độ thành phần
(Mn ; Si).Nếu gọi M là điểm biểu diễn hàm lượng của phôi liệu cần tính .
Trên đồ thị thấy điểm M(0,84 ; 2,53) là điểm nằm trong tam giác ABC .Vậy
cả 3 nghiệm đều dương.
Gọi X là khối lượng của gang đúc 1
Y là khối lượng của gang đúc 2
Z là khối lượng của gang máy cũ 2
Lập phương trình bậc nhất với X,Y,Z ta có :





=++
=++
=++
100.53,2245,295,2
100.84,05,0.1,11,1
100
ZYX
ZYX
ZYX
Giải hệ phương trình ta có:
X=55
Y=1,7
Z=43,3
b)Tính cho một mẻ liệu:
Với đuờng kính lò 450 mm ,căn cứ vào B31 ta có:
Năng suốt lò :1000 kg/h.
Lượng than cốc trong một mẻ liệu: 16 kg
Lượng đá vôi: 5 kg
Tỷ lệ giữa than cốc và kim loại là 10%
Vậy khối lượng kim trong một liệu là:
Mkl= %10
16
=160 (kg)
Vậy khối lượng phôi liệu trong một mẻ là:
Khối lượng gang đúc 1 :
GĐ1: 160 . 55% =88 (kg)
Khối lượng gang đúc 2 :
GĐ2: 160 . 1,7%= 2,72 (kg)
Khối lượng gang máy cũ 2:
GM II: 160 . 43,3% =69,28 (kg)
VIII Thuyết minh chỉ dẫn khác
8.1.Thuyết minh quá trình làm khuôn
Quá trình làm khuôn được thực hiện như sau:
Đặt nửa mẫu dưới,mẫu phụ và hòm khuôn dưới lên tấm đỡ phẳng .Phủ lớp
cát áo bao kín bề mặt sau đó phủ cát đện lên trên lớp cát áo đầm chặt theo
từng lớp 20 ÷ 40 mm.Gạt phẳng xiên tạo lỗ khí thoát hơi.
lật hòm khuôn dưới lên ,lắp nửa mẫu trên vào mẫu dưới . Đặt hòm khuôn
trên lên hòm khuôn dưới và định vị hai hòm. Đặt mẫu phụ, lắp hệ thống
rót ,hệ thống hơi ,rắc cát vàng phân cách hai nửa khuôn .Phủ cát áo ,cát đệm
đầm chặt gạt phẳng ,xiên lỗ thoát hơi ,rút mẫu ổng rót ,phễu rót ra.Lật hòm
khuôn trên ,lấy mẫu ,mẫu phụ và các bộ phận của hệ thống rót ra khỏi khuôn
,sửa lại lòng khuôn ,mặt phân khuôn,tạo rãnh lọc xỉ.Lấy mẫu ra khỏi hòm
khuôn dưới ,sửa lòng khuôn ,mặt phân khuôn ,tạo rãnh dẫn.
8.2.Thuyết minh quá trình làm lõi
Quá trình làm lõi được thực hiện như sau:
Lắp hộp lõi đổ hỗn hợp làm lõi vào hốc đầm chặt gạt phẳng làm đường thoát
hơi cho lõi

Recomendados

Đồ án máy công cụ -May tien t616 por
Đồ án máy công cụ -May tien t616Đồ án máy công cụ -May tien t616
Đồ án máy công cụ -May tien t616Cơ Khí Chế Tạo
31.9K visualizações65 slides
Dung sai lap_ghep por
Dung sai lap_ghepDung sai lap_ghep
Dung sai lap_ghepxuanthi_bk
64.5K visualizações36 slides
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo) por
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Trung tâm Advance Cad
42K visualizações41 slides
Báo cáo thí nghiệm Vật liệu học por
Báo cáo thí nghiệm Vật liệu họcBáo cáo thí nghiệm Vật liệu học
Báo cáo thí nghiệm Vật liệu họcThanhvietnguyen Nguyen
40.4K visualizações28 slides
Giáo trình cơ lý thuyết por
Giáo trình cơ lý thuyếtGiáo trình cơ lý thuyết
Giáo trình cơ lý thuyếtThu Thao
75.6K visualizações55 slides
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinh por
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinhChuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinh
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinhMai Chuong
48.4K visualizações75 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Dung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gian por
Dung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gianDung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gian
Dung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gianKẹo Đắng
39.4K visualizações21 slides
Hướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Học - TNUT por
Hướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Học - TNUTHướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Học - TNUT
Hướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Học - TNUTMinh Đức Nguyễn
3.6K visualizações49 slides
Giao trinh do_ga por
Giao trinh do_gaGiao trinh do_ga
Giao trinh do_gaKỳ Kỳ
19.5K visualizações179 slides
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUT por
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUTBài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUT
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUTMinh Đức Nguyễn
1K visualizações133 slides
Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n... por
Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n...Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n...
Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n...Man_Book
1.9K visualizações348 slides
chương 8 ổ lăn por
chương 8 ổ lănchương 8 ổ lăn
chương 8 ổ lănNguyễn Hải Sứ
35K visualizações18 slides

Mais procurados(20)

Dung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gian por Kẹo Đắng
Dung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gianDung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gian
Dung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gian
Kẹo Đắng39.4K visualizações
Hướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Học - TNUT por Minh Đức Nguyễn
Hướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Học - TNUTHướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Học - TNUT
Hướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Học - TNUT
Minh Đức Nguyễn3.6K visualizações
Giao trinh do_ga por Kỳ Kỳ
Giao trinh do_gaGiao trinh do_ga
Giao trinh do_ga
Kỳ Kỳ19.5K visualizações
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUT por Minh Đức Nguyễn
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUTBài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUT
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUT
Minh Đức Nguyễn1K visualizações
Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n... por Man_Book
Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n...Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n...
Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n...
Man_Book1.9K visualizações
Sức bền vật liệu - ôn tập về lý thuyết và bài tập sức bền vật liệu por Cửa Hàng Vật Tư
Sức bền vật liệu - ôn tập về lý thuyết và bài tập sức bền vật liệuSức bền vật liệu - ôn tập về lý thuyết và bài tập sức bền vật liệu
Sức bền vật liệu - ôn tập về lý thuyết và bài tập sức bền vật liệu
Cửa Hàng Vật Tư392K visualizações
2. bai tap ve ky thuat por ĐAN ÂU DƯƠNG
2. bai tap ve ky thuat2. bai tap ve ky thuat
2. bai tap ve ky thuat
ĐAN ÂU DƯƠNG66.2K visualizações
Hướng dẫn gia công trên Creo por Cadcamcnc Học
Hướng dẫn gia công trên CreoHướng dẫn gia công trên Creo
Hướng dẫn gia công trên Creo
Cadcamcnc Học8.5K visualizações
Giáo trình bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí.pdf por Man_Book
Giáo trình bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí.pdfGiáo trình bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí.pdf
Giáo trình bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí.pdf
Man_Book4.5K visualizações
Bai dich sach power pneumatics 2 por Vũ Đức Ngọc Duy
Bai dich sach power pneumatics 2Bai dich sach power pneumatics 2
Bai dich sach power pneumatics 2
Vũ Đức Ngọc Duy4.3K visualizações
Hướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Lực Học - TNUT por Minh Đức Nguyễn
Hướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Lực Học - TNUTHướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Lực Học - TNUT
Hướng dẫn giải bài tập Cơ Kỹ Thuật 2 - Phần Động Lực Học - TNUT
Minh Đức Nguyễn4.9K visualizações
Khớp nối - chương 14 por Chau Nguyen
Khớp nối - chương 14Khớp nối - chương 14
Khớp nối - chương 14
Chau Nguyen6.2K visualizações
Bo Truyen Xich por BKMetalx
Bo Truyen XichBo Truyen Xich
Bo Truyen Xich
BKMetalx48.6K visualizações
Bài giảng CAD/CAM/CNC por Trung Thanh Nguyen
Bài giảng CAD/CAM/CNCBài giảng CAD/CAM/CNC
Bài giảng CAD/CAM/CNC
Trung Thanh Nguyen22K visualizações
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk InventorGiáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor
Trung tâm Advance Cad11.7K visualizações
Chuong 7 truc por Nguyễn Hải Sứ
Chuong 7 truc Chuong 7 truc
Chuong 7 truc
Nguyễn Hải Sứ39.1K visualizações
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo) por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)
Trung tâm Advance Cad41.2K visualizações

Destaque

Thiet ke-nha-may-co-khi por
Thiet ke-nha-may-co-khiThiet ke-nha-may-co-khi
Thiet ke-nha-may-co-khiPhúc Võ
3.9K visualizações154 slides
Giao trinh ktbt por
Giao trinh ktbtGiao trinh ktbt
Giao trinh ktbtTrần Đức Anh
2.9K visualizações104 slides
Thuc hanh tien por
Thuc hanh tienThuc hanh tien
Thuc hanh tiensonnguyenlam
23.3K visualizações53 slides
Lập trình vận hành tiện CNC por
Lập trình vận hành tiện CNCLập trình vận hành tiện CNC
Lập trình vận hành tiện CNCTrung tâm Advance Cad
48.7K visualizações14 slides
Tiêu chuẩn bậc thợ bảo dưỡng sữa chữa por
Tiêu chuẩn bậc thợ bảo dưỡng sữa chữaTiêu chuẩn bậc thợ bảo dưỡng sữa chữa
Tiêu chuẩn bậc thợ bảo dưỡng sữa chữaThang Nd
7.3K visualizações8 slides
Giao an cong nghe 6 por
Giao an cong nghe 6Giao an cong nghe 6
Giao an cong nghe 6Hoa Phượng
1.2K visualizações109 slides

Destaque(19)

Thiet ke-nha-may-co-khi por Phúc Võ
Thiet ke-nha-may-co-khiThiet ke-nha-may-co-khi
Thiet ke-nha-may-co-khi
Phúc Võ3.9K visualizações
Giao trinh ktbt por Trần Đức Anh
Giao trinh ktbtGiao trinh ktbt
Giao trinh ktbt
Trần Đức Anh2.9K visualizações
Thuc hanh tien por sonnguyenlam
Thuc hanh tienThuc hanh tien
Thuc hanh tien
sonnguyenlam23.3K visualizações
Lập trình vận hành tiện CNC por Trung tâm Advance Cad
Lập trình vận hành tiện CNCLập trình vận hành tiện CNC
Lập trình vận hành tiện CNC
Trung tâm Advance Cad48.7K visualizações
Tiêu chuẩn bậc thợ bảo dưỡng sữa chữa por Thang Nd
Tiêu chuẩn bậc thợ bảo dưỡng sữa chữaTiêu chuẩn bậc thợ bảo dưỡng sữa chữa
Tiêu chuẩn bậc thợ bảo dưỡng sữa chữa
Thang Nd7.3K visualizações
Giao an cong nghe 6 por Hoa Phượng
Giao an cong nghe 6Giao an cong nghe 6
Giao an cong nghe 6
Hoa Phượng1.2K visualizações
Alstone Decorative Door por ALSTONE GROUP
Alstone Decorative DoorAlstone Decorative Door
Alstone Decorative Door
ALSTONE GROUP242 visualizações
Veneering blogg por beginnertwo
Veneering bloggVeneering blogg
Veneering blogg
beginnertwo906 visualizações
Cv giá thầu xây dựng por Là Nắng Anh
Cv giá thầu xây dựngCv giá thầu xây dựng
Cv giá thầu xây dựng
Là Nắng Anh232 visualizações
Veneering - Movil por Ramón Vidal
Veneering - MovilVeneering - Movil
Veneering - Movil
Ramón Vidal472 visualizações
Wood Polymer Composite Sheets por ALSTONE GROUP
Wood Polymer Composite SheetsWood Polymer Composite Sheets
Wood Polymer Composite Sheets
ALSTONE GROUP563 visualizações
Office Interior Designers (The Classic interiors) por Resolute Insights
Office Interior Designers (The Classic interiors)Office Interior Designers (The Classic interiors)
Office Interior Designers (The Classic interiors)
Resolute Insights2K visualizações
cong nghe che tao may por Trieu Albert
cong nghe che tao maycong nghe che tao may
cong nghe che tao may
Trieu Albert22.8K visualizações
Nhà thép tiền chế PEB (Brochure) por Alvis Duy
Nhà thép tiền chế PEB (Brochure)Nhà thép tiền chế PEB (Brochure)
Nhà thép tiền chế PEB (Brochure)
Alvis Duy8.2K visualizações
Ket cau thep zamilsteel por Hoang Vuong
Ket cau thep zamilsteelKet cau thep zamilsteel
Ket cau thep zamilsteel
Hoang Vuong7K visualizações
Giáo trình kỹ thuật thủy khí pgs.ts.hoàng đức liên, 276 trang por loneny_0110
Giáo trình kỹ thuật thủy khí  pgs.ts.hoàng đức liên, 276 trangGiáo trình kỹ thuật thủy khí  pgs.ts.hoàng đức liên, 276 trang
Giáo trình kỹ thuật thủy khí pgs.ts.hoàng đức liên, 276 trang
loneny_011020.3K visualizações
Cơ sở công nghệ chế tạo máy por canhbao
Cơ sở công nghệ chế tạo máy Cơ sở công nghệ chế tạo máy
Cơ sở công nghệ chế tạo máy
canhbao15.4K visualizações
Đồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHN por Cực Mạnh Chung
Đồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHNĐồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHN
Đồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHN
Cực Mạnh Chung52.2K visualizações

Similar a Van tuan

Đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng C12, HAY por
Đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng C12, HAYĐề tài: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng C12, HAY
Đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng C12, HAYDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
203 visualizações11 slides
4.3.4. công nghệ của băng máy tiện por
4.3.4. công nghệ của băng máy tiện4.3.4. công nghệ của băng máy tiện
4.3.4. công nghệ của băng máy tiệnhttps://www.facebook.com/garmentspace
19 visualizações98 slides
Tài liệu kỹ thuật dạng đầy đủ_BT cuối kỳ_quần short por
Tài liệu kỹ thuật dạng đầy đủ_BT cuối kỳ_quần shortTài liệu kỹ thuật dạng đầy đủ_BT cuối kỳ_quần short
Tài liệu kỹ thuật dạng đầy đủ_BT cuối kỳ_quần shortOanh Hoàng
21.5K visualizações71 slides
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục por
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trụchttps://www.facebook.com/garmentspace
169 visualizações31 slides
HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CẦU THÉP ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM por
HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CẦU THÉP ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCMHƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CẦU THÉP ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CẦU THÉP ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCMnataliej4
40 visualizações150 slides
Đề tài: Thiết kế, tính toán lựa chọn phương pháp công nghệ để gia công chi ti... por
Đề tài: Thiết kế, tính toán lựa chọn phương pháp công nghệ để gia công chi ti...Đề tài: Thiết kế, tính toán lựa chọn phương pháp công nghệ để gia công chi ti...
Đề tài: Thiết kế, tính toán lựa chọn phương pháp công nghệ để gia công chi ti...Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
72 visualizações12 slides

Similar a Van tuan(20)

Tài liệu kỹ thuật dạng đầy đủ_BT cuối kỳ_quần short por Oanh Hoàng
Tài liệu kỹ thuật dạng đầy đủ_BT cuối kỳ_quần shortTài liệu kỹ thuật dạng đầy đủ_BT cuối kỳ_quần short
Tài liệu kỹ thuật dạng đầy đủ_BT cuối kỳ_quần short
Oanh Hoàng21.5K visualizações
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục por https://www.facebook.com/garmentspace
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục
HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CẦU THÉP ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM por nataliej4
HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CẦU THÉP ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCMHƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CẦU THÉP ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CẦU THÉP ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
nataliej440 visualizações
Đồ án Công nghệ chế tạo máy - Nguyễn Tiến Giàu por Madyson Christiansen
Đồ án Công nghệ chế tạo máy - Nguyễn Tiến GiàuĐồ án Công nghệ chế tạo máy - Nguyễn Tiến Giàu
Đồ án Công nghệ chế tạo máy - Nguyễn Tiến Giàu
Madyson Christiansen48 visualizações
ĐỒ ÁN: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỖ HÌNH ĐỂ CÁN THÉP GÓC CÂN NO4 TRÊN MÁY ... por OnTimeVitThu
ĐỒ ÁN: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỖ HÌNH ĐỂ CÁN THÉP GÓC CÂN NO4 TRÊN MÁY ...ĐỒ ÁN: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỖ HÌNH ĐỂ CÁN THÉP GÓC CÂN NO4 TRÊN MÁY ...
ĐỒ ÁN: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỖ HÌNH ĐỂ CÁN THÉP GÓC CÂN NO4 TRÊN MÁY ...
OnTimeVitThu38 visualizações
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP I - NUCE por chiennuce
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP I - NUCEĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP I - NUCE
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP I - NUCE
chiennuce54.5K visualizações
Tai lieu Thiết kế Khuôn .PDF por TinLengoc
Tai lieu Thiết kế Khuôn .PDFTai lieu Thiết kế Khuôn .PDF
Tai lieu Thiết kế Khuôn .PDF
TinLengoc123 visualizações
Đồ Án Thiết Kế Cầu Dầm Chữ I Giản Đơn BTCT Ứng Suất Trước 5 Nhịp 28m (Kèm Bản... por nataliej4
Đồ Án Thiết Kế Cầu Dầm Chữ I Giản Đơn BTCT Ứng Suất Trước 5 Nhịp 28m (Kèm Bản...Đồ Án Thiết Kế Cầu Dầm Chữ I Giản Đơn BTCT Ứng Suất Trước 5 Nhịp 28m (Kèm Bản...
Đồ Án Thiết Kế Cầu Dầm Chữ I Giản Đơn BTCT Ứng Suất Trước 5 Nhịp 28m (Kèm Bản...
nataliej4278 visualizações
Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n... por Man_Book
Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n...Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n...
Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo, Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công n...
Man_Book356 visualizações
Dutoan giaxaydung 2007 por qc2015
Dutoan giaxaydung 2007Dutoan giaxaydung 2007
Dutoan giaxaydung 2007
qc20151.5K visualizações
Do an betong 1 mr. d por Đỗ Quang Định
Do an betong 1 mr. dDo an betong 1 mr. d
Do an betong 1 mr. d
Đỗ Quang Định65.5K visualizações
Thiết kế cầu btct dầm đơn giản dự ứng lực căng sau (kèm bản vẽ) por nataliej4
Thiết kế cầu btct dầm đơn giản dự ứng lực căng sau (kèm bản vẽ)Thiết kế cầu btct dầm đơn giản dự ứng lực căng sau (kèm bản vẽ)
Thiết kế cầu btct dầm đơn giản dự ứng lực căng sau (kèm bản vẽ)
nataliej41.6K visualizações
Chương 4 bể nước mái por Vương Hữu
Chương 4 bể nước máiChương 4 bể nước mái
Chương 4 bể nước mái
Vương Hữu45.9K visualizações
Chương 2 sàn por Vương Hữu
Chương 2 sànChương 2 sàn
Chương 2 sàn
Vương Hữu48.8K visualizações
Bài giảng môn công nghệ chế tạo máy thiết kế đồ gá por nataliej4
Bài giảng môn công nghệ chế tạo máy thiết kế đồ gáBài giảng môn công nghệ chế tạo máy thiết kế đồ gá
Bài giảng môn công nghệ chế tạo máy thiết kế đồ gá
nataliej4323 visualizações

Van tuan

 • 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐCN VIỆT HUNG KHOA CƠ KHÍ *********o0o********* THUYẾT MINH BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI ĐỀ TÀI THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ ĐÚC Giáo viên hướng dẫn: Thầy Phan Chí Dưỡng Sinh viên thiết kế : Nguyễn Văn Tuấn Lớp : 31CĐCK3 Khoa :Cơ khí Hà nội tháng 05 năm 2009
 • 2. ĐỀ TÀI THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ ĐÚC Số liệu ban đầu Chi tiết : Đối trọng Vật liệu : GX 15-32 Số lượng : 800 Điều kiện Sản xuất : Hàng loạt vừa NHIỆM VỤ THIẾT KẾ I.Bản vẽ -Bản vẽ chi tiết -Bản vẽ đúc -Bản vẽ lồng phôi II.Thuyết minh -Phân tích tính công nghệ đúc của chi tiết , chọn phương án đúc . -Thiết kế vật đúc -Thiết kế mẫu hộp lõi -Chọn hòm khuôn -Chọn hỗn hợp làm khuôn ,lõi -Những tính toán công nghệ -Những chỉ dẫn khác
 • 3. Lời nói đầu Hiện nay các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật phải có kiến thức sâu rộng , đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề thường gặp trong sản xuất,sửa chữa và xử dụng. Môn học công nghệ chế tạo phôi là một môn học nằm trong chưong trình dào tạo ngành cơ khí của trường CĐCN Việt Hung .Mục tiêu của môn học là tạo điều kiên cho người học nắm vững và vận dụng có hiệu quả các phương pháp thiết kế ,xây dựng và quản lý các quá trình chế tạo, sản xuất sản phẩm cơ khí về kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu trong điều kiện và quy mô sản xuất cụ thể.Môn học còn truyền đạt những chỉ tiêu ,yêu cầu về chỉ tiêu công nghệ trong quá trình thiết kế các kết cấu cơ khí để góp phần nâng cao hiệu quả chế tạo của chúng . Bài tập lớn công nghệ chế tạo phôi là một bước khởi đầu quan trọng cho sinh viên làm quen với quá trinh thiết kế một chi tiết máy . Được sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo ,cô giáo , đặc biệt là thầy Phan Chí Dưỡng đã giúp em hoàn thành tốt đồ án môn học này. Em xin trân thành cảm ơn các thầy cô!. Sinh viên Nguyễn Văn Tuấn
 • 4. Thiết kế công nghệ đúc Hình vẽ của chi tiết
 • 5. I.Phân tích công nghệ đúc của chi tiết ,chọn phương pháp đúc 1.1. Phân tích công nghệ đúc của chi tiết Theo bản vẽ chi tiết ta thấy thành mỏng nhất là 17mm…Theo bảng B1 ta thấy chiều dày này đẩm bảo khuôn đúc tốt khi rót . Để dễ cho việc làm khuôn và làm lõi ta sẽ điền đầy kim loại vào rãnh then , các lỗ có đường kính 12mm và rãnh suốt d=10mm. 1.2.Chọn phương pháp đúc a)Tính khối lượng vật đúc: Ta tính thể tích của chi tiết theo kích thước ghi trên bản vẽ chi tiết . Khối lượng của chi tiết : M=v.γ Trong đó: γ là khối lượng riêng của kim loại với gang γ=7.2 kg/dm3 . V :thể tích chi tiết Thể tích của chi tiết : Ta chia chi tiết thành 9 phần : V1=80.340.18= 489600 (mm3 ) V2= 80.50.60 = 240000 (mm3 ) V3= 3,14.312 .60 =181052,4(mm3 ) V4= 45216 2 18.40.14,3 2 = (mm3 ) V5= 361728 4 72.80.14,3 2 = (mm3 ) V6= 35550 2 90.10).3445( = + (mm3 ) V7= 4,149495 4 90.46.14,3 2 = (mm3 ) V8=82.10.18=14760 (mm3 ) V9= 92,5425 4 24.12.14,3.2 2 = (mm3 ) =>V=V 1+ V2 + V3 + V4 + V5 + V6 – V7 - V8 - V9 =489600 +240000+181052,4 + 45216 + 361728 + 35550 – 149495,4 - 14760 – 5425,92 =1183465,08(mm3 ) Khối lượng chi tiết : M=v.γ =1183465,08 .7,2 .10-6 =8,52 (kg) Xem hệ thống rót , đậu ngót ,lượng dư chiếm 20% khối lượng vật đúc: =>Khối lượng vật đúc : G= m.1,2 =8,52.1,2 =10,224 (kg). b)Chọn phương pháp đúc: Với số lượng 800 chi tiết và khối lượng vật đúc nhỏ nên ta chọn dạng sản xuất hàng loạt vừa , đúc bằng khuôn cát ,khuôn tươi mẫu gỗ làm bằng tay.
 • 6. Độ chính xác đạt được là cấp III. II.Thiết kế vật đúc 2.1 Chọn mặt phân khuôn phân mẫu Chọn mặt phân khuôn theo kích thước mặt phẳng choán chỗ lớn nhất của vật đúc . Như vậy toàn bộ vật đúc sẽ nằm trong hòm khuôn dưới .Do đó quá trình làm khuôn được dễ dàng thuận lợi, đảm bảo độ chính xác vật đúc cao hơn,sử dụng mẫu liền khối để chế tạo nên độ bền cua mẫu cao hơn 2.2 Xác định lượng dư Lượng dư gia công là lượng kim loại được cắt gọt đi trong quá trinh gia công để chi tiết đạt độ chính xác và độ bóng bề mặt . Trong chi tiết này dựa vào yêu cầu ở bản vẽ chi tiết ,tra B7 (HĐTKCND) ta có lượng dư các mặt như sau: Mặt trên 5 mm Mặt dưới 4 mm Mặt bên 4mm. Lượng dư các mặt được biểu diễn trên bản vẽ đúc. Sai lệch về kích thước vật đúc là 1,5mm. 2.3 Xác định độ xiên thành bên Vật đúc có các thành 18mm, 42mm, 60mm và 72 mm là không cần gia công sau khi đúc . Độ xiên của các thành là như sau : Thành 18mm là 30 . Thành 42mm là 1,50 Thành 60mm và 72 mm là 10 . Tất cả các thành đều là độ xiên “trừ”. 2.4 Xác định bán kính góc lượn 8.55,3 2 )1718( . 5 1 3 1 2 )( . 5 1 3 1 ÷= +       ÷= +       ÷= ba r (mm) R=r +b =(3,5 +17) ÷(5,8 +17) =20,5 ÷22,8 (mm) Ta chọn r=5 mm và R=10 mm D T
 • 7. 2.5 Lượng bù co. Vật đúc co khối lượng nhỏ và có lõi lên lượng co không đáng kể ( khoảng 0,9%). 2.6 Thiết kế lõi và đầu gác Dựa vào bản vẽ chi tiết ta thấy chi tiết chỉ có một lỗ là làm lõi.Kích thước ,góc nghiêng , đầu gác lõi ,khe hở giữa đầu gác lõi và ổ gác được xác đinh theo B15-B17 và kích thước các đầu gác như sau: Đầu gác dưới : h=40 mm α =70 S1=0.5 mm Đầu gác trên: h1=25 mm β=100 S1=0,15 mm S2=0,25 mm S3=1,5 mm III.Thiết kế hệ thống rót , đậu hơi, đậu ngót 3.1 Chọn kiểu hệ thống rót , đậu hơi, đậu ngót a)Chọn kiểu hệ thống rót Xét các kiểu hệ thống rót ,ta thấy rót từ bên hông vào rất thích hợp , nên chọn kiểu rót này . b)Chọn loại và kích thước hòm khuôn Chọn khuôn đúc bằng gang .Theo B28 ta có : Khoảng cách giữa mặt trên vật đúc và mặt trên hòm khuôn : a=50mm Khoảng cách giữa mặt dưới của vật đúc và thành hòm khuôn: b=50mm Khoảng cách giữa mặt bên của vật đúc và thành hòm khuôn : c=40mm Khoảng cách giữa ống rót và thành hòm : d=50mm Khoảng cách giữa vật đúc và rãnh lọc xỉ : e=30mm Vậy kích thước hòm khuôn:
 • 8. Chiều cao nửa khuôn trên: Ht=a+h1=50 +25 =75mm. Chiều cao nửa khuôn dưới : Hd=b +h +hvđ= 50+40 +90 =180mm Chiều dài hòm khuôn : L= 2C +Lvđ =2.40 + 392 =472 mm Chiều rộng hòm khuôn : B =e +d +c +Bvđ=30 +50 +40 +142 =272 mm Chiều cao hòm khuôn : H=Ht +Hd= 75 +180 =255mm Với những thông số của hòm khuôn như trên ,dựa vào hình 54 (HDTKVD) ta chọn được kích thước của hòm khuôn theo tiêu chuẩn : 600.20 )190130(500.500 φ + c) Đậu hơi , đậu ngót Được đặt ở vị trí cao nhất của vật đúc , thông số được ghi tại bản vẽ lồng phôi. 3.2 Tính toán hệ thống rót Theo B19 ta có : Tiết diện một rãnh dẫn : 0,65 ÷ 0,85 cm2 Chiều dài rãnh dẫn : 25 ÷30 mm. Thời gian rót : T=k.3 .GS =1.4.3 224,10.36 =10 (giây). Vận tốc dâng kim loại : V= T C =10 9 =0,9 (cm/giây). Diện tích tiết diện hẹp nhất : Fmin= t G hTB ..31,0 µ Trong đó : hTB =H0 - C p .2 2 Trong đó : H0 là áp suốt thuỷ rĩnh lớn nhất P là chiều cao vật đúc trên rãnh dẫn C là chiều cao vật đúc ở vị trí rót . 130 .2 2 ==−=⇒ H p Hh TTTB C (mm) =13(cm) ⇒Fmin= 83,1 10.13.5,0.31,0 224,10 = (cm2 ).
 • 9. Chọn số rãnh là 3 ; Frd =0,75 cm2 ⇒∑Frd=3.0,75 =2.25 (cm2 ). Theo tỷ lệ :∑Frd : Flx : Fôr =1 : 1,06 : 1.1 ⇒Flx =2,25.1,06 = 2,385 (cm2 ) Fôr = 2,25 . 1,1 = 2,475 (cm2 ) Tra bảng 21 ta có : Kích thước rãnh dẫn : a=18 mm b=15 mm h=4 mm Kích thước rãnh lọc xỉ : a=16 mm b=13 mm h=16 mm Đường kính ống rót : 8,1 14,3 475,2.4.4 0 === π F d OR R (cm) =18 (mm). Tra bảng 21 với kích thước d=18 mm ta có : D=70 mm D1=50 mm H=70 mm IV.Thiết kế mẫu và hộp lõi . 4.1 Chọn vật liệu chế tạo mẫu ,hộp lõi Chọn vật liệu chế tạo mẫu và hộp lõi bằng gỗ ghép trái thớ để tránh công vênh.
 • 10. 4.2 Hình dáng kích thước mẫu hộp lõi a) Kích thước và hình dáng của mẫu Tại bản vẽ mẫu b) Hình dáng và kích thước hộp lõi Tại bản vẽ hộp lõi V.Chọn vật liệu và hỗn hợp làm khuôn ,lõi 5.1 Chọn vật liệu và hỗn hợp làm khuôn Theo B29 ta chọn hỗn hợp làn khuôn là loại cát áo khuôn tươi(để đúc các vật đúc gang có khối lượng nhỏ hơn 200 kg). Với các thành phần khối lượng (%) : Độ ẩm :4,5÷ 5,5% Cát cũ 45 ÷ 75 % Hỗn hợp cát mới : 21 ÷ 51 % Bột than 3÷5 % Lượng đất sét làm chất kết dính : 8÷ 10% Hỗn hợp được chọn có tính chất : Cỡ hạt : 0,16÷ 0,2 Độ thông khí : 40÷ 70 Độ bền nén tươi đạt 4÷5 N/cm2 5.2 Chọn vật liệu và hỗn hợp làm lõi Theo B30 ,Với trường hợp lõi có kếtcấu đơn giản , ta chọn hỗn hợp làm lõi loại IV. Các thành phần khối lượng (%) Lượng đất sét : 5÷7 Cát thạch anh : 93÷59 Đất sét 7÷1 Mùn cưa : 0÷2 Nước bã giấy : 2÷3 Có các tính chất : Độ thông khí: 70 Độ ẩm : 4÷5 % Độ bền nén tươi : 1,5÷ 2,5 N/cm2 Độ bền kéo khô: 20÷ 30 N/cm2 VI. Tính lực đè khuôn 6.1 Tính lực đẩy lên khuôn
 • 11. Theo công thức : Pd =V.γ Trong đó : V là thể tích khối kim loại lỏng ở khuôn trên γ: là khối lượng riêng Với gang :γ =7,2 kg/dm3 Với cát : γ = 1,5 kg/dm3 V=0 (do vật đúc nằm hoàn toàn ở khuôn dưới ) 6.2.Tính lực đẩy lõi ADCT : Pdl =Vlõi .γ Trong đó : γ là khối lượng riêng của hợp kim lỏng . Vlõi là thể tích của lõi chìm trong kim loại chịu lực đẩy Achimet. ⇒ Vlõi = 0 (do lõi đứng). ⇒ Pdl = 0. 6.3 Tính lực đè khuôn ADCT: Q = (Pd - mkt).n Trong đó : m là khối lượng khuôn trên n : là hệ số an toàn thường là 1,3÷1,4 mkt = mhòm tên +mcát trên mcát trên=Vcát.γ Trong đó Vcát =130.500.500 =32500000 (mm3 ) ⇒ mcát trên =1,5 . 32500000 . 10-6 = 48,75 (kg) m.hòm trên =(600-500).130.500 7,2 .10-6 =46,8 (kg) ⇒ mkt =48,75 +46,8 =95,55 (kg) ⇒ Q = (0 – 95,55) .1,3 = - 124215 (kg) Vậy không cần lực kẹp khuôn. VII.Tính phối liệu 7.1 Thành phần vật đúc và vật liệu kim loại Mác gang cần đúc là gang GX 15-32.Căn cứ vào B33 ta có : Các bon (C) : 3,5 ÷ 3,7% Manggan (Mn) : 0,5÷0,8% Silic (Si) : 2 ÷ 2,4% Photpho (P): < 0,3% Lưu huỳnh (S): < 0,15% 7.2 Tính toán phối liệu a)Tính cho 100 kg Ta lấy giá trị trung bình của các thành phần để tính toán C : 3,6% Si : 2,2%
 • 12. Mn: 0,7% Với tỷ lệ cháy hao đã cho Si : 10 ÷ 20% Mn : 15÷25% Ta cần nấu gang từ vật liệu có thành phần như sau: Si = 2,2.1,15 = 2,53 % Mn = 0,7 . 1,2 = 0,84 % Theo bảng 34 và 35 (HDTKCND) ta có : Gang đúc 1 (GĐ1) : 2,7 ÷ 3,2% Si ; 0,91 ÷ 1,3% Mn Gang đúc 2 (GĐ2) : 2,2 ÷ 2,7% Si ; 0,91 ÷ 1,3% Mn Gang máy cũ 2 (GM II): 1,8 ÷ 2,2 % Si ; 0,4 ÷ 0,6% Mn Lấy trị số trung bình để tính toán : Gọi A là điểm ứng với thành phần Mn và Si trong gang đúc 1: A = (1,1 ; 2,95) Gọi B là điểm ứng với thành phần Mn và Si trong gang đúc 2: B=(1,1 ; 2,45) Gọi C là điểm ứng với thành phần Mn và Si trong gang máy cũ 2 : C=(0,5 ; 2) Nối các điểm A,B,C ta được tam giác ABC trên hệ trục toạ độ thành phần (Mn ; Si).Nếu gọi M là điểm biểu diễn hàm lượng của phôi liệu cần tính . Trên đồ thị thấy điểm M(0,84 ; 2,53) là điểm nằm trong tam giác ABC .Vậy cả 3 nghiệm đều dương.
 • 13. Gọi X là khối lượng của gang đúc 1 Y là khối lượng của gang đúc 2 Z là khối lượng của gang máy cũ 2 Lập phương trình bậc nhất với X,Y,Z ta có :      =++ =++ =++ 100.53,2245,295,2 100.84,05,0.1,11,1 100 ZYX ZYX ZYX Giải hệ phương trình ta có: X=55 Y=1,7 Z=43,3 b)Tính cho một mẻ liệu: Với đuờng kính lò 450 mm ,căn cứ vào B31 ta có: Năng suốt lò :1000 kg/h. Lượng than cốc trong một mẻ liệu: 16 kg Lượng đá vôi: 5 kg Tỷ lệ giữa than cốc và kim loại là 10% Vậy khối lượng kim trong một liệu là: Mkl= %10 16 =160 (kg) Vậy khối lượng phôi liệu trong một mẻ là: Khối lượng gang đúc 1 : GĐ1: 160 . 55% =88 (kg) Khối lượng gang đúc 2 : GĐ2: 160 . 1,7%= 2,72 (kg) Khối lượng gang máy cũ 2: GM II: 160 . 43,3% =69,28 (kg) VIII Thuyết minh chỉ dẫn khác 8.1.Thuyết minh quá trình làm khuôn Quá trình làm khuôn được thực hiện như sau: Đặt nửa mẫu dưới,mẫu phụ và hòm khuôn dưới lên tấm đỡ phẳng .Phủ lớp cát áo bao kín bề mặt sau đó phủ cát đện lên trên lớp cát áo đầm chặt theo từng lớp 20 ÷ 40 mm.Gạt phẳng xiên tạo lỗ khí thoát hơi. lật hòm khuôn dưới lên ,lắp nửa mẫu trên vào mẫu dưới . Đặt hòm khuôn trên lên hòm khuôn dưới và định vị hai hòm. Đặt mẫu phụ, lắp hệ thống rót ,hệ thống hơi ,rắc cát vàng phân cách hai nửa khuôn .Phủ cát áo ,cát đệm đầm chặt gạt phẳng ,xiên lỗ thoát hơi ,rút mẫu ổng rót ,phễu rót ra.Lật hòm khuôn trên ,lấy mẫu ,mẫu phụ và các bộ phận của hệ thống rót ra khỏi khuôn ,sửa lại lòng khuôn ,mặt phân khuôn,tạo rãnh lọc xỉ.Lấy mẫu ra khỏi hòm khuôn dưới ,sửa lòng khuôn ,mặt phân khuôn ,tạo rãnh dẫn.
 • 14. 8.2.Thuyết minh quá trình làm lõi Quá trình làm lõi được thực hiện như sau: Lắp hộp lõi đổ hỗn hợp làm lõi vào hốc đầm chặt gạt phẳng làm đường thoát hơi cho lõi