O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Start up

722 visualizações

Publicada em

"Συνεργασία, το μυστικό για τις start-up επιχειρήσεις" -- Συνέντευξη στο ΚΕΡΔΟΣ της 3ης Μαρτίου

  • Seja o primeiro a comentar

Start up

  1. 1. 18 KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ Δ∞™∂π™ „ p www.kerdos.gr √√∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ- Ú› Û‹ÌÂÚ· Ó· ™Δƒ∞Δ∏°π∫∂™ ∫∞π ¢ƒ∞™∂π™ ¶√À ∞¡√π°√À¡ ¢ƒ√ª√ ™Δ∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫√Δ∏Δ∞ οÓÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈ- ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚ÈÒ- ÛÈÌË. «∏ ÔÈÎÔÓÔ- Ì›· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·- ™˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfiÛ›·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ‰ÈÂıÓ›˜·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙȘ start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ·Ó›ÎËÙÔÈ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈÓ· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜» ϤÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» Ô Î. ∫¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ›ÁÎÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ EÓˆÛË∂˘Úˆ·˚΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ ¡ÂÔÊ˘ÒÓ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ∂ÏÏË- ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓÓÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹-ÛÂˆÓ (Hellenic start-ups ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ‰‡Ôassociation). Ì‹Ó˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÍË-Á› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜, οÔȘ ϤÍÂȘ «∂›Ì·È-∫¿Óˆ-£¤Ïˆ»¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ̤ÏË Ù˘ÓfiËÌ·. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ÛÙÚ‚ÏÒıËÎÂ Î·È Û¯Â‰fiÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿- ∂ÓˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·ÊËÎÂ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÓfiËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ï¤ÍˆÓ. «∂Ó· Ôχ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Û ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÒÚ·Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜Ï¤ÍÂȘ. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· οÔȘ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ȉÈfiÙËÙ·, Ó·ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÓfiËÌ· Ô˘ È· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Ò˜‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÛÔ˘ÌÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈÛ‹ÌÂÚ· Ì›· ‰˘ÛÎÔÏ›· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi∂ȉÈο, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Â›‰Ô, Ó·ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË-Î·Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓϤÍÂȘ, fiˆ˜ Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜, Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘·ÏÏ·Á‹, Ë Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÎfiÙËÙ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ- ٛ˜. ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤· ÚfiÙ˘·. ª›· ‰È·-fiÏ· ·˘Ù¿ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ϤÔÓ Â›Ó·È ÓÙ·È Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· pitch events, Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÁÚ·ÊÈο, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷ- ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂÈ- ͤÚÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ Û ̛· ̤ڷ. ∂ÁÒ ‚Ϥˆ fiÙÈ ·˘Ù‹Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ͤڷÌ ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Î·È Ì›· ÂÈÌÔÚʈÙÈ- ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Ôχ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, ÙËÁÈ· οÔȘ ϤÍÂȘ» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. Δ¤ÏÔ˜, οı ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ›˜ Ì ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂȯÂÈ-ΔÛ›ÁÎÔ˜. ¯ÚfiÓÔ Ë ∂ÓˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· ÂÙ‹- ¯·Ú¿ ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡- ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ˆ˜ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘ Ë ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿- ˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó¤· ÛÙÔÓ Ô˘Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ô Î·Ù·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ›¯Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı·∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈ- ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ start-ups. ÎfiÛÌÔ˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ- Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó·Ú‹ÛˆÓ. «∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ‰Ô˘- ¶ÔÈ·, fï˜, Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÎfiÙËÙ·» ··ÓÙ¿ÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ÌÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓÏÂÈ¿ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔ- ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙË Ó¤· øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ó· ·ÂÓÔ¯ÔÔÈËı› Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Â›Ó·Èˆı‹ÛÔ˘Ì Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·; «ª·˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÛÈ¿- ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ôχ ÌÈÎÚfi, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÓȤٷȻ, ϤÂÈ Ô ÎÔÈÓfiÙËÙ·Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ì›· Ó¤· ·ÓÙ›- ÛÂÈ ¿Ú· ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·- Ó¤· role models. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈ- Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘.ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·,Ì›· Ó¤· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ë “ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙË-Ù· Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó˘ÁÈ‹ ÙÚfiÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÔÊ˘ÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓÎ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓÂÚÁ·Û›·˜» ÂÍËÁ› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌÈ- ÙËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜. ∏ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÈÛ¯˘Ú¿ ΛÓËÙÚ·. √È ∂ÏÏËÓ˜ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Ô˘ÚÁ‹ıËΠÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfi- ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î¿ÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔ- ȉÈÒÙ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÙËÙ· ÙˆÓ start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ∂Óˆ- ÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓÌ·ı·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ù·¯Â›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ë ∂ÓˆÛË ÚfiÙÂÈÓ ÙË Î¿ÔÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó»,ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ηÈÓÔÙfiÌ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË Ì·˙È- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜-·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜.∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÁÈÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. «ÀÛÙÂÚ· ·fi ˙ÒÓ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. «ª¤Û· ·fi ÙËÓ ∏ ÂÚÁ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηȉÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙËÓ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙË- ·ÚÔ˘Û›· start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ηْ Â¤ÎÙ·ÛË Ì ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·. «ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓÂΉ‹ÏˆÛË «∂›Ì·È-∫¿Óˆ-£¤Ïˆ» Ù· ηٷϋͷÌ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·›˙ÂÈ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ‰ÂÓ Î¤ÓÙÚÔ, Ë ∞ı‹Ó· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Í·Ó¿ Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· Úˆ- Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙÂÏÈο Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜,ÛÙËÓ ÔÔ›· ̤ÏË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ÌÔ- Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ÙÂ‡Ô˘Û· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Î·È Ô Úfi‚ÏËÌ· ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∂¯ÂÈ ¯·ı› ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘ÁÈ‹˜ÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜», ϤÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ∂È- Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ªÔÚ› Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ï›ÁÔÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ϤÔÓ, Ì›· ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜È‰ÈfiÙËÙ·, Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Ò˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó¤ÔÈ Û ËÏÈΛ·, ·ÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ∫∂¶, Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·Ô- Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. √fiÙ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ô˘ÛÈ·-‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂȯÂÈÚËÌ·- Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¿Ì· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂÍ‹˜ ÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂›Û˘, Ë ∂ÓˆÛË ˙ËÙ› ÙÔÓ ÛÙÈο Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘. ∞Ó ÛÎÂÊÙԇ̠¤ÙÛÈÙÈÎfi Â›‰Ô, Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈÔÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. «£· ·Ï¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤ-ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÂÚÁÔ- ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÌÓËÛÙ›· ÛÙÔÓ Â·Ó·- ÛÌ·Ù·. ∂¯Ô˘Ì Ôχ ηϿ Ì˘·Ï¿. ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÙ¿ÛÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜, ¯ÚÂÈ- ·ÙÚÈÛÌfi ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ˘fi ¤Ó·Ó fï˜ ·˘ÛÙËÚfi fiÚÔ, ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηÏfi ηÈÙÔ˘˜, ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˙fiÌ·ÛÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ÓÙ·Û˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂÈ- ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ˙ԇ̛̠۠· ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· ›ӷÈÔ˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›- ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜. «Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¿Ú· Ôχ ÏÔ‡ÛÈ· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfiÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ΔÔ ·›ÛıË- 1.000.000 Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÈÛÙÔÚ›·Ì· ÙÔ˘ ·Ó‹Îˆ Û ̛· ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ì›· start-up Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÓÂÔÊ˘ÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂ- Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ̛· start-up ÂÙ·ÈÚ›·; ªfiÓÔ ÔÈ È‰ÈÒ- ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û‹ÌÂÚ·. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÁÈ-Âȯ›ÚËÛË, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· ˆÓ» ÂÍËÁ› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÂ- Τ˜ χÛÂȘ, Ô‡Ù ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂfi˜,Ù˘ ‚‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, Ë ∂ÓˆÛË ‰ÈÔÚ- ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·ÍÈÎfi ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi Ï‹˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. √È Í¤ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚÁ·ÛÙ‹- ÚÔÛfiÓ, ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È· Ó· ÚÔˆıËı› οÔÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ ·ÚΛ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘-ÚÈ· (workshops) ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ Û˘Ì- fï˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ˘ÈÔıÂ- fiÙ·Ó ‰Ô˘Ó Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ∞Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈο» ηٷϋÁÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜.ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÂÎ·È‰Â‡-ÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ-

×