Tsahim test

нүүр
                  Цахим тест
Сургууль
анги
Нэр
Санамж: Та зөвхөн тестийн хариултаа латин цагаан тол
    Page 1
нүүр
    Цахим тест
         Хичээлийн нэр
         Сэдэв
         Хугацаа
риултаа латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бөглөнө үү.
                      Page 2
нүүр
Page 3
хувилбарА
                      Хувилбар А

Сургууль          0
Анги            0
Нэр            0
 асуулт      1    2    3    4    5    6    7    8
 хариулт    a    c    a    c    c    a    d    d      1 24 = утгыг ол.
       a. 16  b.5   c. 27                       d.0
      2 Х2=49 х- ийг ол .
       a. 7  b.-7  c. 7:-7                    d. 7
        Х4=16
      3 Арифметик прогрессийн                       а1= 4
       а.2   в.-2  c.2:-2                    д. 4
      4
       a. 15  b.16   c. 18    d. 12
      5 Арифметик прогрессийн      a1=2
       a. 16   b. 26  c. 50   d. 128
      6 Арифметик прогрессийн       a1=2
       a. 2  b. 6   c. 3   d.6
      7 Геометр прогрессийн      b1=12
       a. 4 b. 2 c. 3 d.1/2

   Page 4
хувилбарА

  8 Геометр прогрессийн      b1=5     q
   a.36  b. 40  c.108    d. 96
  9 Геометр прогрессийн     b 1= 4     q
   a.52    b. 45   c. 55  d. 2
 10 2x=32 тэгшитгэлийг бод.
   a. 16   b.3   c.6   d. 5
 11 y=4x- 5    функцийн урвууг ол
   a. y=2x-3 b.y=5x+4     c.y=(x+5)/4
 12 X1/2(x1/2-4) = хаалт задал.
   a. x-4x1/2   b. x1/4 -x   c. x1/4-1
   log381=?
 13 2x+4=64 тэгшитгэлийг бод.


    cos90 = ?
   a. 3  b.1 c.2     d 0
 14


    Log3x=3
    a. 4   b. 3  c. 0    d.6
 15
          тэгшитгэлийг бод.

    3 x-3≤243 тэнцэтгэл биш бод.
    a. 0  b.1   c.2  d.утгагүй
 16
    a.9   b.27   c.6  d.3
 17


   log 2 x≥4 тэнцэтгэлл биш бод.
   a.]-∞;8] b.]4;+∞[ c.]-∞;0[ d. ]-∞;2[
 18 Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд a=6     b
   a. 1   b. 7  c. 16   d. 10
 19
   a.]0;16[ b. ]-∞;8[ c.[16;+∞[     d. ]-∞
 20 2x-2=16 тэгшитгэлийг бод.
   a. 16  b.3  c.6  d. 5 Page 5
хувилбарА
      Та тестээ ажиллаж ду
 Page 6
хувилбарА
лбар А

             Хичээлийн нэр                  0
                Сэдэв                    0
                Хугацаа                   0
       9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
    a    d    c    a    c    a    a    b    a     d    c    c
7    d.0

7   d. 7
ийн    а1= 4            d=2            a5=?
2   д. 4

8   d. 12
 сийн  a1=2           d=4     бол        s5=?
50   d. 128
ийн    a1=2            a2=8 бол                   d=?

н   b1=12            b2=6         бол          q=?                                           Page 7
хувилбарА

н    b1=5     q=2    бол     b4=?
08   d. 96
н    b 1= 4    q=3    бол    s3=?
55   d. 2йн   урвууг ол
   c.y=(x+5)/4    d.y=(x+4)/5

-x  c. x1/4-1       d.x-1
ийг бод. 0    d.6
гэлийг бод.
   d.утгагүй
биш бод.
  d.3

∞;0[ d. ]-∞;2[
ны катетууд a=6    b=8      бол   с =?
лл биш бод.
6  d. 10

[16;+∞[     d. ]-∞;0[
                          Page 8
хувилбарА
ажиллаж дуусаад ctrl + S дарна уу?
            Page 9
хувилбарА
 Page 10
хувилбарА
 Page 11
хувилбарА
 Page 12
хувилбарА
 Page 13
хувилбарА
 Page 14
хувилбарА
 Page 15
хувилбарА
 Page 16
хувилбарА
 Page 17
хувилбарА
 Page 18
хувилбарА
 Page 19
хувилбарА
 Page 20
хувилбарА
 Page 21
хувилбарВ
                      Хувилбар В
  Сургууль              0
  Анги                0
  Нэр                 0  асуулт       1    2      3    4    5    6    7    8
  хариулт    d     c    c      b    d    d    c    a1 3
   4     =утгыг ол.
 а. 16 b.5               c.27            d.81
  2
2 Х =4
 а. 2 b.-2              c. -2; 2        d. 0
  4
3 Х =16
  а.2      b.-2         c.2:-2         d. 4


  Арифметик прогрессийн                      а1= 2          d=3

4
 a.15  b.14  c. 18                       d. 12
5
 Арифметик прогрессийн                       a1=2          d=4  бо
 a. 16  b. 26  c. 50                       d. 128
6
 Арифметик прогрессийн                         a1=2         a
 a. 2  b. 6  c. 3  d.7
7
 Геометр прогрессийн     b1=2                            b
 a. 4 b. 2 c. 3 d.1/2
8
 Геометр прогрессийн     b1=4                            q=3    бол
 a.36  b. 40  c.108   d. 96

       Page 22
хувилбарВ


 9
   Геометр прогрессийн           b 1= 5   q=2  бол
  a.52    b. 45   c. 55   d. 35
10 y=2x+5          функцийн урвууг ол
  a. y=2x-5   b.y=5x+2    c.y=(x-5)/2 d.y=(x+
11 X
   1/2(x1/2-1)= хаалт задал.
  a. x-x1/2   b. x1/4 -x   c. x1/4-1 d.x-1
   x
12 3 =27    тэгшитгэлийг бод .
  a.27   b.3   c.6   d. 5
13 3
   x+4=81 тэгшитгэлийг бод.
  a. 3   b.1 c.2     d 0


   log232=?

14
   a. 4       b. 3     c. 0   d.5


   sin90 =

15
   a. 0     b.1       c.2   d.утгагүй


   log 2 x =3     тэгшитгэлийг бод.

16
   a.9    b.8      c.6   d.3


   2 x-3≤2 тэнцэтгэл биш бод.

17


       Page 23
хувилбарВ

   a.]-∞;4]   b.]4;+∞[ c.]-∞;0[ d. ]-∞;2[


   Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд нь a=4 b=3

18
   a. 1     b.0   c. 5  d. 7


   log 2 x≤4     тэнцэтгэлл биш бод

19
  a.]0;16[ b. ]- ∞; 16 ] c.]16;+∞[       d. ]-∞;0[
20 3
   x-1=81 тэгшитгэлийг бод.
  a. 3  b.1 c.5    d 0


             Та тестээ ажиллаж дуу
       Page 24
хувилбарВ
               хичээлийн нэр             0
                 Сэдэв               0
                 Хугацаа              0       9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
    d    c    a     b    d    d    b    b    a     c    b    c
             ca
а1= 2    d=3               a5=?a1=2     d=4       бол        s8=?

 a1=2      a2=9 бол                   d=?


1=2     b2=6        бол            q=?


1=4   q=3        бол          b3=?


                                           Page 25
хувилбарВ

=5   q=2  бол  s3=?

 н урвууг ол
(x-5)/2 d.y=(x+4)/5

1/4-1   d.x-1
              Page 26
хувилбарВ
уд нь a=4 b=3  бол  c=?
  d. ]-∞;0[
ажиллаж дуусаад ctrl + S дарна уу?
               Page 27
хувилбарВ
 Page 28
хувилбарВ
 Page 29
хувилбарВ
 Page 30
хувилбарВ
 Page 31
хувилбарВ
 Page 32
хувилбарВ
 Page 33
хувилбарВ
 Page 34
хувилбарВ
 Page 35
хувилбарВ
 Page 36
хувилбарВ
 Page 37
хувилбарВ
 Page 38
хувилбарВ
 Page 39
хувилбарВ
 Page 40
хувилбарВ
 Page 41
хувилбарВ
 Page 42
дүн
                     Дүнгийн нэгт
Сургууль            0
Анги              0
Нэр              0
      Хувилбар А
асуулт     оноо   тайлбар
      1      2 зө в
      2      2 зө в
      3      0 буруу
      4      0 буруу
      5      2 зө в
      6      0 буруу
      7      2 зө в
      8      0 буруу
      9      2 зө в
      10      2 зө в
      11      2 зө в
      12      2 зө в
      13      2 зө в
      14      2 зө в
      15      2 зө в
      16      2 зө в
      17      2 зө в
      18      2 зө в
      19      2 зө в
      20      2 зө в
авах оноо       40
авсан оноо       32
зөв бодсон             16
буруу бодсон             4
хувь          80
үнэлгээ   B
     Page 43
дүн
Дүнгийн нэгтгэл
    Хичээлийн нэр           0
    Сэдэв               0
    Хугацаа              0
               Хувилбар B
          асуулт     оноо      тайлбар
               1         2 зө в
               2         2 зө в
               3         2 зө в
               4         2 зө в
               5         2 зө в
               6         2 зө в
               7         2 зө в
               8         2 зө в
               9         2 зө в
               10         2 зө в
               11         2 зө в
               12         2 зө в
               13         2 зө в
               14         2 зө в
               15         2 зө в
               16         2 зө в
               17         2 зө в
               18         2 зө в
               19         2 зө в
               20         2 зө в
          авах оноо          40
          авсан оноо         40
          зөв бодсон                20
          буруу бодсон               0
          хувь            100
          үнэлгээ   A
                       Page 44
дүн
Page 45
дүн
Page 46
дүн
Page 47
дүн
Page 48
дүн
Page 49
дүн
Page 50
дүн
Page 51

Recomendados

1111 por
11111111
1111EAltanbayar
214 visualizações18 slides
11 soril 25_jishig daalgavar por
11 soril 25_jishig daalgavar11 soril 25_jishig daalgavar
11 soril 25_jishig daalgavarBaasandorj Baatarhuyag
134 visualizações3 slides
11 ангийн тест por
11 ангийн тест11 ангийн тест
11 ангийн тестDelger Nasan
7.7K visualizações10 slides
11 р ангийн математикийн хичээлийн тест por
11 р ангийн математикийн хичээлийн тест11 р ангийн математикийн хичээлийн тест
11 р ангийн математикийн хичээлийн тестMunguuzb
15K visualizações11 slides
10 р анги дэвших шалгалт por
10 р анги дэвших шалгалт10 р анги дэвших шалгалт
10 р анги дэвших шалгалтnaraa_0714
21.3K visualizações2 slides
Tsahim t 11 por
 Tsahim t 11 Tsahim t 11
Tsahim t 11zedbazar
460 visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

11 soril 25_jishig daalgavar por
11 soril 25_jishig daalgavar11 soril 25_jishig daalgavar
11 soril 25_jishig daalgavarBaasandorj Baatarhuyag
7.4K visualizações2 slides
11 soril 24_jishig_daalgavar por
11 soril 24_jishig_daalgavar11 soril 24_jishig_daalgavar
11 soril 24_jishig_daalgavarBaasandorj Baatarhuyag
4.2K visualizações4 slides
Geometr11 2 por
Geometr11 2Geometr11 2
Geometr11 2Baterdene Tserendash
2.1K visualizações4 slides
Shalgaltiin test por
Shalgaltiin testShalgaltiin test
Shalgaltiin testDelger Nasan
11.6K visualizações11 slides
11 soril 28_jishig daalgavar por
11 soril 28_jishig daalgavar11 soril 28_jishig daalgavar
11 soril 28_jishig daalgavarBaasandorj Baatarhuyag
9.9K visualizações4 slides
11.jishig daalgavar 22 por
11.jishig daalgavar 2211.jishig daalgavar 22
11.jishig daalgavar 22Baasandorj Baatarhuyag
2.4K visualizações4 slides

Mais procurados(19)

Shalgaltiin test por Delger Nasan
Shalgaltiin testShalgaltiin test
Shalgaltiin test
Delger Nasan11.6K visualizações
9r angi test por Delger Nasan
9r angi test9r angi test
9r angi test
Delger Nasan19.1K visualizações
11 soril 29_jishig daalgavar por Baasandorj Baatarhuyag
11 soril 29_jishig daalgavar11 soril 29_jishig daalgavar
11 soril 29_jishig daalgavar
Baasandorj Baatarhuyag10.9K visualizações
10 р ангийн тест por Sarantuya53
10 р ангийн тест10 р ангийн тест
10 р ангийн тест
Sarantuya536.3K visualizações
1111 por EAltanbayar
11111111
1111
EAltanbayar231 visualizações
Tsahim test 11 por Dalaijargal
Tsahim test 11Tsahim test 11
Tsahim test 11
Dalaijargal122 visualizações
10 soril 27_jishig daalgavar_b por Baasandorj Baatarhuyag
10 soril 27_jishig daalgavar_b10 soril 27_jishig daalgavar_b
10 soril 27_jishig daalgavar_b
Baasandorj Baatarhuyag6.8K visualizações
10 soril 27_jishig daalgavar_d por Baasandorj Baatarhuyag
10 soril 27_jishig daalgavar_d10 soril 27_jishig daalgavar_d
10 soril 27_jishig daalgavar_d
Baasandorj Baatarhuyag6.1K visualizações
Delger04 por CHBD_6684
Delger04Delger04
Delger04
CHBD_6684294 visualizações
Mat fizz por amaraa_f7
Mat fizzMat fizz
Mat fizz
amaraa_f7557 visualizações
цахим тест por nyamgerel_44
цахим тестцахим тест
цахим тест
nyamgerel_44265 visualizações

Destaque

Estatuts Associació de veïns del nucli antic de Lloret de Mar por
Estatuts Associació de veïns del nucli antic de Lloret de MarEstatuts Associació de veïns del nucli antic de Lloret de Mar
Estatuts Associació de veïns del nucli antic de Lloret de MarAssociacio veins nucli antic Lloret de Mar
212 visualizações10 slides
Instància 3 11-14-Sobre els carrers Narcis Fors i Comerç - Lloret de Mar por
Instància 3 11-14-Sobre els carrers Narcis Fors i Comerç - Lloret de MarInstància 3 11-14-Sobre els carrers Narcis Fors i Comerç - Lloret de Mar
Instància 3 11-14-Sobre els carrers Narcis Fors i Comerç - Lloret de MarAssociacio veins nucli antic Lloret de Mar
335 visualizações18 slides
Assemblea socis-2016 - Ordre del dia i activitats realitzades por
Assemblea socis-2016 - Ordre del dia i activitats realitzadesAssemblea socis-2016 - Ordre del dia i activitats realitzades
Assemblea socis-2016 - Ordre del dia i activitats realitzadesAssociacio veins nucli antic Lloret de Mar
148 visualizações29 slides
Tsahim test tenses por
Tsahim test tensesTsahim test tenses
Tsahim test tensesChemka
250 visualizações8 slides
Cursos Associacions centres civics Lloret de Mar 2012 2013 por
Cursos Associacions centres civics Lloret de Mar 2012 2013Cursos Associacions centres civics Lloret de Mar 2012 2013
Cursos Associacions centres civics Lloret de Mar 2012 2013Associacio veins nucli antic Lloret de Mar
532 visualizações12 slides
Butlletí Sa Teranyina, la Memòria anual de l'Associació de veïns del nucli an... por
Butlletí Sa Teranyina, la Memòria anual de l'Associació de veïns del nucli an...Butlletí Sa Teranyina, la Memòria anual de l'Associació de veïns del nucli an...
Butlletí Sa Teranyina, la Memòria anual de l'Associació de veïns del nucli an...Associacio veins nucli antic Lloret de Mar
147 visualizações8 slides

Destaque(16)

Tsahim test tenses por Chemka
Tsahim test tensesTsahim test tenses
Tsahim test tenses
Chemka250 visualizações
Preposition por Chemka
PrepositionPreposition
Preposition
Chemka876 visualizações
Michael learnstorockwksht por Chemka
Michael learnstorockwkshtMichael learnstorockwksht
Michael learnstorockwksht
Chemka363 visualizações
Presentacion passive por Chemka
Presentacion passivePresentacion passive
Presentacion passive
Chemka1.3K visualizações
бие даалт9 por Tsetsegsuten Baatar
бие даалт9бие даалт9
бие даалт9
Tsetsegsuten Baatar1.4K visualizações
Active and passive_verbs por Chemka
Active and passive_verbs Active and passive_verbs
Active and passive_verbs
Chemka1.5K visualizações
багш нарт зориулсан гарын авлага por Chemka
багш нарт зориулсан гарын авлагабагш нарт зориулсан гарын авлага
багш нарт зориулсан гарын авлага
Chemka4.6K visualizações
Superlatives por Chemka
SuperlativesSuperlatives
Superlatives
Chemka1.7K visualizações
цахим хичээл 1 por Chemka
цахим хичээл 1цахим хичээл 1
цахим хичээл 1
Chemka3.1K visualizações

Similar a Tsahim test

Mat9 r angi por
Mat9 r angiMat9 r angi
Mat9 r angiTsetsegsuten Baatar
299 visualizações3 slides
бие даалт1 por
бие даалт1бие даалт1
бие даалт1enhee0404
297 visualizações2 slides
9р ангийн гэрийн даалгавар por
9р ангийн гэрийн даалгавар9р ангийн гэрийн даалгавар
9р ангийн гэрийн даалгаварenhee0404
723 visualizações3 slides
1111 por
11111111
1111EAltanbayar
281 visualizações18 slides
10 soril 29_jishig daalgavar por
10 soril 29_jishig daalgavar10 soril 29_jishig daalgavar
10 soril 29_jishig daalgavarBaasandorj Baatarhuyag
10.2K visualizações2 slides
10 soril 27_jishig daalgavar_a por
10 soril 27_jishig daalgavar_a10 soril 27_jishig daalgavar_a
10 soril 27_jishig daalgavar_aBaasandorj Baatarhuyag
7.4K visualizações2 slides

Similar a Tsahim test(20)

бие даалт1 por enhee0404
бие даалт1бие даалт1
бие даалт1
enhee0404297 visualizações
9р ангийн гэрийн даалгавар por enhee0404
9р ангийн гэрийн даалгавар9р ангийн гэрийн даалгавар
9р ангийн гэрийн даалгавар
enhee0404723 visualizações
1111 por EAltanbayar
11111111
1111
EAltanbayar281 visualizações
10 soril 29_jishig daalgavar por Baasandorj Baatarhuyag
10 soril 29_jishig daalgavar10 soril 29_jishig daalgavar
10 soril 29_jishig daalgavar
Baasandorj Baatarhuyag10.2K visualizações
10 soril 27_jishig daalgavar_a por Baasandorj Baatarhuyag
10 soril 27_jishig daalgavar_a10 soril 27_jishig daalgavar_a
10 soril 27_jishig daalgavar_a
Baasandorj Baatarhuyag7.4K visualizações
8 angi bie daalt por Delger Nasan
8 angi bie daalt8 angi bie daalt
8 angi bie daalt
Delger Nasan1.1K visualizações
тест 5 por otgonjargal27
тест 5тест 5
тест 5
otgonjargal27222 visualizações
10 soril 27_jishig daalgavar_c por Baasandorj Baatarhuyag
10 soril 27_jishig daalgavar_c10 soril 27_jishig daalgavar_c
10 soril 27_jishig daalgavar_c
Baasandorj Baatarhuyag6.6K visualizações
9 por sergelen97
99
9
sergelen97211 visualizações
Tsahim test por wand_0318
Tsahim testTsahim test
Tsahim test
wand_0318245 visualizações
цахим тест por gdavaa
цахим тестцахим тест
цахим тест
gdavaa468 visualizações
Mat 1+2008 por CHBD_6684
Mat 1+2008Mat 1+2008
Mat 1+2008
CHBD_6684295 visualizações
цахим тест por nyamgerel_44
цахим тестцахим тест
цахим тест
nyamgerel_44174 visualizações
1 por Delger Nasan
11
1
Delger Nasan494 visualizações
тест por Lhagvadorj_S
тесттест
тест
Lhagvadorj_S252 visualizações
цахим тест 8 por Erka3d
цахим тест 8цахим тест 8
цахим тест 8
Erka3d564 visualizações

Mais de Tsetsegsuten Baatar

Hyzgaar por
HyzgaarHyzgaar
HyzgaarTsetsegsuten Baatar
2.5K visualizações9 slides
9p aнги бодлого por
9p aнги бодлого9p aнги бодлого
9p aнги бодлогоTsetsegsuten Baatar
977 visualizações5 slides
бие даалтын бодлого por
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогоTsetsegsuten Baatar
8.4K visualizações4 slides
соронзон 8р анги por
соронзон 8р ангисоронзон 8р анги
соронзон 8р ангиTsetsegsuten Baatar
5K visualizações11 slides
8р анги por
8р анги 8р анги
8р анги Tsetsegsuten Baatar
4.7K visualizações10 slides
38.9.138 232 por
38.9.138 23238.9.138 232
38.9.138 232Tsetsegsuten Baatar
1.2K visualizações13 slides

Mais de Tsetsegsuten Baatar(20)

9p aнги бодлого por Tsetsegsuten Baatar
9p aнги бодлого9p aнги бодлого
9p aнги бодлого
Tsetsegsuten Baatar977 visualizações
бие даалтын бодлого por Tsetsegsuten Baatar
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлого
Tsetsegsuten Baatar8.4K visualizações
соронзон 8р анги por Tsetsegsuten Baatar
соронзон 8р ангисоронзон 8р анги
соронзон 8р анги
Tsetsegsuten Baatar5K visualizações
38.9.36 105,10.1-278 por Tsetsegsuten Baatar
38.9.36 105,10.1-27838.9.36 105,10.1-278
38.9.36 105,10.1-278
Tsetsegsuten Baatar4.3K visualizações
11р анги бие даалт por Tsetsegsuten Baatar
11р анги бие даалт11р анги бие даалт
11р анги бие даалт
Tsetsegsuten Baatar498 visualizações
10р ангийн бие даалт por Tsetsegsuten Baatar
10р ангийн бие даалт10р ангийн бие даалт
10р ангийн бие даалт
Tsetsegsuten Baatar891 visualizações
9 р ангийн бие даалт por Tsetsegsuten Baatar
9 р ангийн бие даалт9 р ангийн бие даалт
9 р ангийн бие даалт
Tsetsegsuten Baatar604 visualizações
математик 11 por Tsetsegsuten Baatar
математик 11математик 11
математик 11
Tsetsegsuten Baatar617 visualizações
математик 10 por Tsetsegsuten Baatar
математик 10математик 10
математик 10
Tsetsegsuten Baatar989 visualizações
11р анги бие даалт por Tsetsegsuten Baatar
11р анги бие даалт11р анги бие даалт
11р анги бие даалт
Tsetsegsuten Baatar432 visualizações
10р ангийн бие даалт por Tsetsegsuten Baatar
10р ангийн бие даалт10р ангийн бие даалт
10р ангийн бие даалт
Tsetsegsuten Baatar404 visualizações

Tsahim test

 • 1. нүүр Цахим тест Сургууль анги Нэр Санамж: Та зөвхөн тестийн хариултаа латин цагаан тол Page 1
 • 2. нүүр Цахим тест Хичээлийн нэр Сэдэв Хугацаа риултаа латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бөглөнө үү. Page 2
 • 4. хувилбарА Хувилбар А Сургууль 0 Анги 0 Нэр 0 асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 хариулт a c a c c a d d 1 24 = утгыг ол. a. 16 b.5 c. 27 d.0 2 Х2=49 х- ийг ол . a. 7 b.-7 c. 7:-7 d. 7 Х4=16 3 Арифметик прогрессийн а1= 4 а.2 в.-2 c.2:-2 д. 4 4 a. 15 b.16 c. 18 d. 12 5 Арифметик прогрессийн a1=2 a. 16 b. 26 c. 50 d. 128 6 Арифметик прогрессийн a1=2 a. 2 b. 6 c. 3 d.6 7 Геометр прогрессийн b1=12 a. 4 b. 2 c. 3 d.1/2 Page 4
 • 5. хувилбарА 8 Геометр прогрессийн b1=5 q a.36 b. 40 c.108 d. 96 9 Геометр прогрессийн b 1= 4 q a.52 b. 45 c. 55 d. 2 10 2x=32 тэгшитгэлийг бод. a. 16 b.3 c.6 d. 5 11 y=4x- 5 функцийн урвууг ол a. y=2x-3 b.y=5x+4 c.y=(x+5)/4 12 X1/2(x1/2-4) = хаалт задал. a. x-4x1/2 b. x1/4 -x c. x1/4-1 log381=? 13 2x+4=64 тэгшитгэлийг бод. cos90 = ? a. 3 b.1 c.2 d 0 14 Log3x=3 a. 4 b. 3 c. 0 d.6 15 тэгшитгэлийг бод. 3 x-3≤243 тэнцэтгэл биш бод. a. 0 b.1 c.2 d.утгагүй 16 a.9 b.27 c.6 d.3 17 log 2 x≥4 тэнцэтгэлл биш бод. a.]-∞;8] b.]4;+∞[ c.]-∞;0[ d. ]-∞;2[ 18 Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд a=6 b a. 1 b. 7 c. 16 d. 10 19 a.]0;16[ b. ]-∞;8[ c.[16;+∞[ d. ]-∞ 20 2x-2=16 тэгшитгэлийг бод. a. 16 b.3 c.6 d. 5 Page 5
 • 6. хувилбарА Та тестээ ажиллаж ду Page 6
 • 7. хувилбарА лбар А Хичээлийн нэр 0 Сэдэв 0 Хугацаа 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 a d c a c a a b a d c c 7 d.0 7 d. 7 ийн а1= 4 d=2 a5=? 2 д. 4 8 d. 12 сийн a1=2 d=4 бол s5=? 50 d. 128 ийн a1=2 a2=8 бол d=? н b1=12 b2=6 бол q=? Page 7
 • 8. хувилбарА н b1=5 q=2 бол b4=? 08 d. 96 н b 1= 4 q=3 бол s3=? 55 d. 2 йн урвууг ол c.y=(x+5)/4 d.y=(x+4)/5 -x c. x1/4-1 d.x-1 ийг бод. 0 d.6 гэлийг бод. d.утгагүй биш бод. d.3 ∞;0[ d. ]-∞;2[ ны катетууд a=6 b=8 бол с =? лл биш бод. 6 d. 10 [16;+∞[ d. ]-∞;0[ Page 8
 • 22. хувилбарВ Хувилбар В Сургууль 0 Анги 0 Нэр 0 асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 хариулт d c c b d d c a 1 3 4 =утгыг ол. а. 16 b.5 c.27 d.81 2 2 Х =4 а. 2 b.-2 c. -2; 2 d. 0 4 3 Х =16 а.2 b.-2 c.2:-2 d. 4 Арифметик прогрессийн а1= 2 d=3 4 a.15 b.14 c. 18 d. 12 5 Арифметик прогрессийн a1=2 d=4 бо a. 16 b. 26 c. 50 d. 128 6 Арифметик прогрессийн a1=2 a a. 2 b. 6 c. 3 d.7 7 Геометр прогрессийн b1=2 b a. 4 b. 2 c. 3 d.1/2 8 Геометр прогрессийн b1=4 q=3 бол a.36 b. 40 c.108 d. 96 Page 22
 • 23. хувилбарВ 9 Геометр прогрессийн b 1= 5 q=2 бол a.52 b. 45 c. 55 d. 35 10 y=2x+5 функцийн урвууг ол a. y=2x-5 b.y=5x+2 c.y=(x-5)/2 d.y=(x+ 11 X 1/2(x1/2-1)= хаалт задал. a. x-x1/2 b. x1/4 -x c. x1/4-1 d.x-1 x 12 3 =27 тэгшитгэлийг бод . a.27 b.3 c.6 d. 5 13 3 x+4=81 тэгшитгэлийг бод. a. 3 b.1 c.2 d 0 log232=? 14 a. 4 b. 3 c. 0 d.5 sin90 = 15 a. 0 b.1 c.2 d.утгагүй log 2 x =3 тэгшитгэлийг бод. 16 a.9 b.8 c.6 d.3 2 x-3≤2 тэнцэтгэл биш бод. 17 Page 23
 • 24. хувилбарВ a.]-∞;4] b.]4;+∞[ c.]-∞;0[ d. ]-∞;2[ Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд нь a=4 b=3 18 a. 1 b.0 c. 5 d. 7 log 2 x≤4 тэнцэтгэлл биш бод 19 a.]0;16[ b. ]- ∞; 16 ] c.]16;+∞[ d. ]-∞;0[ 20 3 x-1=81 тэгшитгэлийг бод. a. 3 b.1 c.5 d 0 Та тестээ ажиллаж дуу Page 24
 • 25. хувилбарВ хичээлийн нэр 0 Сэдэв 0 Хугацаа 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 d c a b d d b b a c b c ca а1= 2 d=3 a5=? a1=2 d=4 бол s8=? a1=2 a2=9 бол d=? 1=2 b2=6 бол q=? 1=4 q=3 бол b3=? Page 25
 • 26. хувилбарВ =5 q=2 бол s3=? н урвууг ол (x-5)/2 d.y=(x+4)/5 1/4-1 d.x-1 Page 26
 • 27. хувилбарВ уд нь a=4 b=3 бол c=? d. ]-∞;0[ ажиллаж дуусаад ctrl + S дарна уу? Page 27
 • 43. дүн Дүнгийн нэгт Сургууль 0 Анги 0 Нэр 0 Хувилбар А асуулт оноо тайлбар 1 2 зө в 2 2 зө в 3 0 буруу 4 0 буруу 5 2 зө в 6 0 буруу 7 2 зө в 8 0 буруу 9 2 зө в 10 2 зө в 11 2 зө в 12 2 зө в 13 2 зө в 14 2 зө в 15 2 зө в 16 2 зө в 17 2 зө в 18 2 зө в 19 2 зө в 20 2 зө в авах оноо 40 авсан оноо 32 зөв бодсон 16 буруу бодсон 4 хувь 80 үнэлгээ B Page 43
 • 44. дүн Дүнгийн нэгтгэл Хичээлийн нэр 0 Сэдэв 0 Хугацаа 0 Хувилбар B асуулт оноо тайлбар 1 2 зө в 2 2 зө в 3 2 зө в 4 2 зө в 5 2 зө в 6 2 зө в 7 2 зө в 8 2 зө в 9 2 зө в 10 2 зө в 11 2 зө в 12 2 зө в 13 2 зө в 14 2 зө в 15 2 зө в 16 2 зө в 17 2 зө в 18 2 зө в 19 2 зө в 20 2 зө в авах оноо 40 авсан оноо 40 зөв бодсон 20 буруу бодсон 0 хувь 100 үнэлгээ A Page 44