10р ангийн бие даалт

Геометрийн бие даалт
1. Параллелограммын талууд 1 ба 4 урттай, талбай нь
  2 бол талуудынх нь хоорондох хурц өнцгийг ол.
  2. Квадратын талбай 6 бол түүнийг багтаасан
   тойргийн талбайг ол.

3. Квадратын талбай 7 бол түүнд багтсан тойргийн
  талбайг ол.
  4. 20см талтай ромбод тойрог багтжээ. Хэрэв
   ромбын диагоналиуд 4:3 харьцаатай ба хурц өнцөг
   үүсгэж байгаа талууд дээрх шүргэлтийн
   цэгүүдийн хоорондох зайг ол.
  5. Ромбын диагоналиуд 4:3 харьцаатай. Ромбын
   талбайг ромбод багтсан тойргийн талбайд
   харьцуулсан харьцааг ол.
  6. Диагоналиуд нь 3:4 харьцаатай ромбын периметр
   200 бол ромбын талбайг ол.
  7. Параллелограммын диагоналиуд 17см ба 19см, нэг
   тал нь 2см бол параллелограммын нөгөө талыг ол.
  8. Ромбын диагоналиудын нийлбэр 26 ба ромбын
   периметр 48 бол ромбын талбайг ол.
9. Трапецийн их суурь нь диагоналиудаараа гурван
  тэнцүү хэсэгт хуваагддаг бол трапецийн их суурийг
  бага суурьт харьцуулсан харьцааг ол.
10.Тэгш өнцөгтийн периметр 46см түүний диагонал нь
  17см бол талуудыг ол.
11.Адил хажуут трапецийн дээд ба доод суурь нь
  харгалзан 72 ба 20 байв. Бага суурь дахь өнцөг 600
  бол трапецийн хажуу талын уртыг ол.
12.Адил хажуут трапецийн хажуу тал 15, дундаж
  шугам нь 25 бол трапецийн периметрийг ол.
13.Адил хажуут трапецийн периметр 48, хажуу тал нь
  сууриудынхаа нийлбэрийн хагастай тэнцүү бол
  трапецийн хажуу талын уртыг ол.
14.Трапецийн нэг суурь дахь өнцгүүд нь 200 ба 700
  сууриудын дундажийг холбосон хэрчмийн урт 2 ба
  трапецийн дундаж шугам 4 байв. Трапецийн
  сууриудыг ол.
15.Адил хажуут трапецийн нэг өнцөг нь 1000 бол
  үлдсэн өнцгүүдийг ол.
16.Трапецийн сууриуд а ба b болно. Диагоналиудын
  огтлолцлолын цэгийг дайрсан суурьтай параллель
  хэрчмийн уртыг ол.
17.Трапецийн сууриуд нь 25см ба 4см харин хажуу
  талууд нь 20см ба 13см бол трапецийн өндрийг ол.
18.Адил хажуут трапецийн диагоналиуд нь харилцан
  перпендикуляр ба диагональ тус бүр нь 8см урттай
  бол трапецийн талбайг ол.
19.Адил хажуут трапецийн диагональ мохоо өнцгөө
  хагаслан хуваана. Трапецийн периметр 112см, бага
  суурийн урт 8см бол трапецийн талбайг ол.
20.Трапецийн сууриуд 10см ба 24см хажуу талууд 13см
  ба 15см байв. Трапецийн талбайг ол.
21.Трапецийн сууриуд 40см ба 24см, диагоналиуд нь
  харилцан перпендикуляр бол талбайг ол.
22.12см ,12см урт бүхий диагоналиудтай, 5см ба 9см
  сууриудтай трапецийн талбайг ол.
23.Харилцан перпендикуляр диагональтай трапецийн
  өндөр 4. Хэрэв нэг диагональ нь 5 урттай бол
  трапецийн талбайг ол.
24.ABCD трапецийн сууриуд BC ба AD, диагоналиудын
  огтлолцлолын цэг О , AD=18см , AO=10см ба
  OC=5см болно. BC суурийг ол.
25.2см ба 8см сууриудтай адил хажуут трапецид
  тойрог багтжээ. Багтсан тойргийн радиусыг ол
26.Хажуу тал нь 5см , сууриудын ялгавар нь 6см байх
  адил хажуут трапецид тойрогт багтав. Трапецийн
  талбайг ол.
27.
  Адил хажуут трапецийн периметр 71,8 дундаж
  шугам нь 21,4. Их өнцгийн биссектрис нь хажуу
  талтайгаа параллель бол бага суурийн уртыг ол.

 28. Адил хажуут трапецийн талбай 48, диагоналийн
 урт 10 бол трапецийн өндрийг ол.
  29. Трапецийн сууриуд 7см ба 13см , хажуу талууд
 нь 8см ба 10см уртуудтай бол трапецийн талбайг
 ол.
 30. Адил хажуут трапецийн бага суурь 4см ба бага
суурийн төгсгөлүүдийг их суурийн дундажтай
холбоход гурван тэгш өнцөгт гурвалжин үүсгэнэ.
Трапецийн талбайг ол.
31. Адил хажуут трапецийн бага суурь дээр зөв
гурвалжин байгуулав. Зөв гурвалжин байгуулав. Зөв
гурвалжны өндөр, трапецийн андартэй ижил,
гурвалжны талбай трапецийн талбайгаас 5 дахин
бага болно. Трапецийн их суурь дахь өнцгийг ол.
32. Харилцан перпендикуляр диагоналиудтай 12см
ба 20 см сууриудтай адил хажуут трапецийн
талбайг ол.
33. Адил хажуут трапецийн диагоналиуд харилцан
перпендикуляр ба трапецийн талбай 4 болно.
Трапецийн өндрийг ол.

Recomendados

PlanimetrPlanimetr
Planimetrmendee_miniih
11.6K visualizações15 slides
ромборомбо
ромбоmendee_miniih
5.1K visualizações1 slide
TrapetsTrapets
Trapetsmendee_miniih
1.4K visualizações7 slides
трапец үзүүлэнтрапец үзүүлэн
трапец үзүүлэнHuslen Zaya
6.6K visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a 10р ангийн бие даалт

5 р анги гурвалжин5 р анги гурвалжин
5 р анги гурвалжинOyuOyu-Erdene
33.3K visualizações26 slides
11 r angi konus11 r angi konus
11 r angi konusshand1_zoko
1.4K visualizações16 slides
Pramid 2012Pramid 2012
Pramid 2012gerelchimeg88
450 visualizações31 slides
PiramidPiramid
Piramidgerelchimeg88
836 visualizações24 slides
11 r angi konus211 r angi konus2
11 r angi konus2shand1_zoko
1.5K visualizações16 slides
BodloguudBodloguud
BodloguudБаярсайхан Л
4.5K visualizações1 slide

Similar a 10р ангийн бие даалт(12)

5 р анги гурвалжин5 р анги гурвалжин
5 р анги гурвалжин
OyuOyu-Erdene33.3K visualizações
11 r angi konus11 r angi konus
11 r angi konus
shand1_zoko1.4K visualizações
Pramid 2012Pramid 2012
Pramid 2012
gerelchimeg88450 visualizações
PiramidPiramid
Piramid
gerelchimeg88836 visualizações
11 r angi konus211 r angi konus2
11 r angi konus2
shand1_zoko1.5K visualizações
BodloguudBodloguud
Bodloguud
Баярсайхан Л4.5K visualizações
Konus Konus
Konus
EAltanbayar2.2K visualizações
123456123456
123456
Ireedui125.6K visualizações
7р анги Л.Батнаран7р анги Л.Батнаран
7р анги Л.Батнаран
Luvsanchultem Batnaran1K visualizações
 6 призм дэлгээс 6 призм дэлгээс
6 призм дэлгээс
gdavaa8.4K visualizações
AltanbayarAltanbayar
Altanbayar
EAltanbayar3.7K visualizações
цахим хэрэглэгдэхүүнцахим хэрэглэгдэхүүн
цахим хэрэглэгдэхүүн
NNaraa877 visualizações

Mais de Tsetsegsuten Baatar

HyzgaarHyzgaar
HyzgaarTsetsegsuten Baatar
2.5K visualizações9 slides
9p aнги бодлого9p aнги бодлого
9p aнги бодлогоTsetsegsuten Baatar
977 visualizações5 slides
бие даалт9бие даалт9
бие даалт9Tsetsegsuten Baatar
1.4K visualizações5 slides
8р анги 8р анги
8р анги Tsetsegsuten Baatar
4.7K visualizações10 slides

Mais de Tsetsegsuten Baatar(20)

HyzgaarHyzgaar
Hyzgaar
Tsetsegsuten Baatar2.5K visualizações
9p aнги бодлого9p aнги бодлого
9p aнги бодлого
Tsetsegsuten Baatar977 visualizações
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлого
Tsetsegsuten Baatar8.4K visualizações
бие даалт9бие даалт9
бие даалт9
Tsetsegsuten Baatar1.4K visualizações
соронзон 8р ангисоронзон 8р анги
соронзон 8р анги
Tsetsegsuten Baatar5K visualizações
8р анги 8р анги
8р анги
Tsetsegsuten Baatar4.7K visualizações
38.9.138 23238.9.138 232
38.9.138 232
Tsetsegsuten Baatar1.2K visualizações
38.9.36 105,10.1-27838.9.36 105,10.1-278
38.9.36 105,10.1-278
Tsetsegsuten Baatar4.2K visualizações
38.9.1 35,9.106-13738.9.1 35,9.106-137
38.9.1 35,9.106-137
Tsetsegsuten Baatar360 visualizações
3800 10-2803800 10-280
3800 10-280
Tsetsegsuten Baatar559 visualizações
Herelegdehuun2Herelegdehuun2
Herelegdehuun2
Tsetsegsuten Baatar242 visualizações
11р анги бие даалт11р анги бие даалт
11р анги бие даалт
Tsetsegsuten Baatar496 visualizações
9 р ангийн бие даалт9 р ангийн бие даалт
9 р ангийн бие даалт
Tsetsegsuten Baatar598 visualizações
математик 11математик 11
математик 11
Tsetsegsuten Baatar617 visualizações
математик 10математик 10
математик 10
Tsetsegsuten Baatar987 visualizações
гурвалжингурвалжин
гурвалжин
Tsetsegsuten Baatar566 visualizações
Hereglegdehuun4Hereglegdehuun4
Hereglegdehuun4
Tsetsegsuten Baatar200 visualizações
Tsahim testTsahim test
Tsahim test
Tsetsegsuten Baatar211 visualizações
Matiin sudalgaaMatiin sudalgaa
Matiin sudalgaa
Tsetsegsuten Baatar279 visualizações
11р анги бие даалт11р анги бие даалт
11р анги бие даалт
Tsetsegsuten Baatar431 visualizações

10р ангийн бие даалт

 • 1. Геометрийн бие даалт 1. Параллелограммын талууд 1 ба 4 урттай, талбай нь 2 бол талуудынх нь хоорондох хурц өнцгийг ол. 2. Квадратын талбай 6 бол түүнийг багтаасан тойргийн талбайг ол. 3. Квадратын талбай 7 бол түүнд багтсан тойргийн талбайг ол. 4. 20см талтай ромбод тойрог багтжээ. Хэрэв ромбын диагоналиуд 4:3 харьцаатай ба хурц өнцөг үүсгэж байгаа талууд дээрх шүргэлтийн цэгүүдийн хоорондох зайг ол. 5. Ромбын диагоналиуд 4:3 харьцаатай. Ромбын талбайг ромбод багтсан тойргийн талбайд харьцуулсан харьцааг ол. 6. Диагоналиуд нь 3:4 харьцаатай ромбын периметр 200 бол ромбын талбайг ол. 7. Параллелограммын диагоналиуд 17см ба 19см, нэг тал нь 2см бол параллелограммын нөгөө талыг ол. 8. Ромбын диагоналиудын нийлбэр 26 ба ромбын периметр 48 бол ромбын талбайг ол. 9. Трапецийн их суурь нь диагоналиудаараа гурван тэнцүү хэсэгт хуваагддаг бол трапецийн их суурийг бага суурьт харьцуулсан харьцааг ол. 10.Тэгш өнцөгтийн периметр 46см түүний диагонал нь 17см бол талуудыг ол.
 • 2. 11.Адил хажуут трапецийн дээд ба доод суурь нь харгалзан 72 ба 20 байв. Бага суурь дахь өнцөг 600 бол трапецийн хажуу талын уртыг ол. 12.Адил хажуут трапецийн хажуу тал 15, дундаж шугам нь 25 бол трапецийн периметрийг ол. 13.Адил хажуут трапецийн периметр 48, хажуу тал нь сууриудынхаа нийлбэрийн хагастай тэнцүү бол трапецийн хажуу талын уртыг ол. 14.Трапецийн нэг суурь дахь өнцгүүд нь 200 ба 700 сууриудын дундажийг холбосон хэрчмийн урт 2 ба трапецийн дундаж шугам 4 байв. Трапецийн сууриудыг ол. 15.Адил хажуут трапецийн нэг өнцөг нь 1000 бол үлдсэн өнцгүүдийг ол. 16.Трапецийн сууриуд а ба b болно. Диагоналиудын огтлолцлолын цэгийг дайрсан суурьтай параллель хэрчмийн уртыг ол. 17.Трапецийн сууриуд нь 25см ба 4см харин хажуу талууд нь 20см ба 13см бол трапецийн өндрийг ол. 18.Адил хажуут трапецийн диагоналиуд нь харилцан перпендикуляр ба диагональ тус бүр нь 8см урттай бол трапецийн талбайг ол. 19.Адил хажуут трапецийн диагональ мохоо өнцгөө хагаслан хуваана. Трапецийн периметр 112см, бага суурийн урт 8см бол трапецийн талбайг ол. 20.Трапецийн сууриуд 10см ба 24см хажуу талууд 13см ба 15см байв. Трапецийн талбайг ол.
 • 3. 21.Трапецийн сууриуд 40см ба 24см, диагоналиуд нь харилцан перпендикуляр бол талбайг ол. 22.12см ,12см урт бүхий диагоналиудтай, 5см ба 9см сууриудтай трапецийн талбайг ол. 23.Харилцан перпендикуляр диагональтай трапецийн өндөр 4. Хэрэв нэг диагональ нь 5 урттай бол трапецийн талбайг ол. 24.ABCD трапецийн сууриуд BC ба AD, диагоналиудын огтлолцлолын цэг О , AD=18см , AO=10см ба OC=5см болно. BC суурийг ол. 25.2см ба 8см сууриудтай адил хажуут трапецид тойрог багтжээ. Багтсан тойргийн радиусыг ол 26.Хажуу тал нь 5см , сууриудын ялгавар нь 6см байх адил хажуут трапецид тойрогт багтав. Трапецийн талбайг ол. 27. Адил хажуут трапецийн периметр 71,8 дундаж шугам нь 21,4. Их өнцгийн биссектрис нь хажуу талтайгаа параллель бол бага суурийн уртыг ол. 28. Адил хажуут трапецийн талбай 48, диагоналийн урт 10 бол трапецийн өндрийг ол. 29. Трапецийн сууриуд 7см ба 13см , хажуу талууд нь 8см ба 10см уртуудтай бол трапецийн талбайг ол. 30. Адил хажуут трапецийн бага суурь 4см ба бага
 • 4. суурийн төгсгөлүүдийг их суурийн дундажтай холбоход гурван тэгш өнцөгт гурвалжин үүсгэнэ. Трапецийн талбайг ол. 31. Адил хажуут трапецийн бага суурь дээр зөв гурвалжин байгуулав. Зөв гурвалжин байгуулав. Зөв гурвалжны өндөр, трапецийн андартэй ижил, гурвалжны талбай трапецийн талбайгаас 5 дахин бага болно. Трапецийн их суурь дахь өнцгийг ол. 32. Харилцан перпендикуляр диагоналиудтай 12см ба 20 см сууриудтай адил хажуут трапецийн талбайг ол. 33. Адил хажуут трапецийн диагоналиуд харилцан перпендикуляр ба трапецийн талбай 4 болно. Трапецийн өндрийг ол.