математик 10

С хувилбар
1. 2π55 радиан хэмжээг градусан хэмжээнд шилжүүл.

 A.9,80   B.9,810      C.9,(81)0   D.9,8180      E.9,(18) 0
2. 14+3a-11a²5a²+8a+3= бутархайг хураа

 A.14a-11a5a+3        B. 14a+11a5a+3         C.5a+314a-11a
 D. 11a-145a+3        E. 5a-311a+14

3. М(3;1), N(1;5) MN диаметртэй тойргийн тэгшитгэл бич.
 А. (x-2)2+(y-3)2=5      b. (x-2)2+(y-3)2=5   c. (x+2)2+(y+3)2=5

 d. (x+2)2+(y-3)2=5         e. (x-2)2+(y+3)2=5

4. x>3 бол  x2-6x+9-x2+6x+9= хэд гарах вэ?

 A.6    B.2x    C.0      D. -6     E.-2x
5. fx=4х+13х gx=1x бол fg4=?

 A.38     B.-83       C.32       D.- 32      E. 83

6. 2x+14х2-64=0 тэгшитгэлийн шийдүүдийн үржвэрийг ол.

 A. 4    B.-8       C.2      D.-2      E.8

7. Арифметик прогрессын а8=-3 а15=18 бол эхний 30
  гишүүний нийлбэрийг ол.
 A.585    B.39    C.15      D.575     E.595
8. a3;x-1 b(x+3;4) векторууд коллиниар бол х-ийн утгыг ол.

 A.3    B.(3;-5)      C.-5     D.2    E.-8
9. y<-2x+4y>x-3 системийн шийд хэддүгээр мөчид байх вэ?

 A.3    B.2    C.2,3     D.4   E.1
10.   3% нь 31,4 байх тооны 18% болох тоог ол.
 A.188,4      B.199,4     C.177,4    D.2,4      E.3,4
11.  Гурвалжны 2 тал нь 12см, 8см ба хоорондох өнцөг нь 600
 бол гурвалжны 3 дахь тал, талбайг ол.
 A.а=47 S=243        B . а=4 S=24         C. а=47 S=242

 D.а=7 S=242      E.а=47 S=24

12.    y=3arctgx-2arcctgx функцийн f'1 утгыг ол.

 A.1     B.1,5    C.2    D.2,5      E.3
13.  6 см байгуулагчтай 4 см өндөртэй конус багтаасан
  бөмбөрцгийн радиусыг ол.
 A.2/9    B. 9/2    C. 4   D. 2    E.9
14.    |х2-5x+4x2-4≤1 тэнцэтгэл бишийг бод.

 A.[0;8/5] U [5/2;∞[    b. ]0;5/2[ U ]5/2;∞[     c. ]8/5;5/2[

 d. ]0;5/2[    e. ]-∞;0[ U [5/2;∞[

15.   a (0;m;-2) b(-1;0;1) векторууд 600 –н өнцөг үүсгэх m-н
 утга нь ba байна. ba –г ол.

 A.-,4    B.1;2    C.-;1   D.-;2    E.2;1
16.   12 см суурьтай , 8 см өндөртэй адил хажуут гурвалжинд
  багтсан тойрогт   суурьтай параллель шүргэгч татжээ. Уг
  шүргэгчийн гурвалжин доторх хэрчмийн уртыг ол.
 А. Хажуу талын урт нь аb

 Б. Багтсан тойргийн радиус с

 В. Шүргэгчийн гурвалжин доторх хэрчмийн урт d байна.

 А. 2,0,3,1      b. 1,0,3,3,     c. 3,0,1,2     d. 2,3,5,1  e.
 2,2,2,1
17.   Зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын суурийн тал 14 см, хажуу
 ирмэг нь 10 см бол
    А. Пирамидын өндөр а-?
Б. Пирамидын хажуу гадаргуу bcde-?

    А. 3,2,2,3,1   b. 2,2,8,5,1    c. 3,2,3,1,2,     d. 4,5,6,3,3
  e. 2,3,5,8,2
18.   log3(4*3x-1-1)= тэгшитгэл нь х>logabc мужид
 тодорхойлогдох ба тэгшитгэлийн шийд нь х=е байна. a,b,c,е-г
 ол.
    А. 3,3,2,1     b. 3,2,3,4 c. 3,3,4,1    d. 1,3,3,4 e. 2,2,3,1
19.  19. 6 см радиустай дугуйн урт нь abπ байх ба 300-н төв
 өнцөг бүхий секторын талбай в нь cdmπ байна. а,b,c,d,m-г
 ол.
    А. 1,2,5,2,4     b. 3,3,2,1,2 c. 2,2,3,2,1       d. 1,2,2,2,2
  e. 2,2,2,3,4
20.   у=-х33-х22+2x+1 функцийн сэжигтэй цэг нь х1=ab,
 х2=с болох ба [0;2] завсар       м дахь хамгийн их утга нь
 dm6 байх ба хамгийн бага утга нь en байна. a,b,c,d,e,m,n-г ол.
 А. -,2,1,1,1,3,3    b. 2,3,4,5,6,5,1 c. 2,2,2,3,4,5,1
   d. 2,1,1,2,3,3,1  e. 2,2,1,-,1,3,1
21.    2518 =1+1a+1b+1c байна. а,b,c-г ол.

A. 2,3,2   b. 1,1,2     c. 2,3,4      d. 4,3,2   e. 2,2,2

22.   Y=24+2x-x2 функцийн тодорхойлогдох муж нь D(y)
 [ca,b]. Утгын муж нь E(y) [d;e] байна. c,a,b,d,e- г ол.

Recomendados

математик 10тест por
математик 10тестматематик 10тест
математик 10тестTsetsegsuten Baatar
399 visualizações6 slides
математик por
математик математик
математик Sainaa0831
495 visualizações3 slides
математик 11 por
математик 11математик 11
математик 11Tsetsegsuten Baatar
617 visualizações3 slides
11 soril 25_jishig daalgavar por
11 soril 25_jishig daalgavar11 soril 25_jishig daalgavar
11 soril 25_jishig daalgavarNARANGERELBAYASGALAN
18.1K visualizações3 slides
Ih soril hubilbar b_2 por
Ih soril hubilbar b_2Ih soril hubilbar b_2
Ih soril hubilbar b_2Baasandorj Baatarhuyag
588 visualizações4 slides
Soril 28 jishig daalgavar por
Soril 28  jishig daalgavarSoril 28  jishig daalgavar
Soril 28 jishig daalgavarNARANGERELBAYASGALAN
20.2K visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Soril 26 jishig daalgavar por
Soril 26  jishig daalgavarSoril 26  jishig daalgavar
Soril 26 jishig daalgavarNARANGERELBAYASGALAN
19.1K visualizações4 slides
11 soril 31_jishig_daalgavar por
11 soril 31_jishig_daalgavar11 soril 31_jishig_daalgavar
11 soril 31_jishig_daalgavarBaasandorj Baatarhuyag
34.9K visualizações3 slides
Soril 26 jishig daalgavar por
Soril 26  jishig daalgavarSoril 26  jishig daalgavar
Soril 26 jishig daalgavarNARANGERELBAYASGALAN
219 visualizações4 slides
Mat 1+2008 por
Mat 1+2008Mat 1+2008
Mat 1+2008CHBD_6684
295 visualizações3 slides
Toonii onol bodloguud por
Toonii onol bodloguudToonii onol bodloguud
Toonii onol bodloguudBaasandorj Baatarhuyag
14.7K visualizações1 slide
Soril 32 jishig daalgavar por
Soril 32  jishig daalgavarSoril 32  jishig daalgavar
Soril 32 jishig daalgavarNARANGERELBAYASGALAN
26.8K visualizações3 slides

Mais procurados(19)

Soril 26 jishig daalgavar por NARANGERELBAYASGALAN
Soril 26  jishig daalgavarSoril 26  jishig daalgavar
Soril 26 jishig daalgavar
NARANGERELBAYASGALAN19.1K visualizações
11 soril 31_jishig_daalgavar por Baasandorj Baatarhuyag
11 soril 31_jishig_daalgavar11 soril 31_jishig_daalgavar
11 soril 31_jishig_daalgavar
Baasandorj Baatarhuyag34.9K visualizações
Soril 26 jishig daalgavar por NARANGERELBAYASGALAN
Soril 26  jishig daalgavarSoril 26  jishig daalgavar
Soril 26 jishig daalgavar
NARANGERELBAYASGALAN219 visualizações
Mat 1+2008 por CHBD_6684
Mat 1+2008Mat 1+2008
Mat 1+2008
CHBD_6684295 visualizações
Soril 32 jishig daalgavar por NARANGERELBAYASGALAN
Soril 32  jishig daalgavarSoril 32  jishig daalgavar
Soril 32 jishig daalgavar
NARANGERELBAYASGALAN26.8K visualizações
Soril 29 jishig daalgavar por NARANGERELBAYASGALAN
Soril 29 jishig daalgavarSoril 29 jishig daalgavar
Soril 29 jishig daalgavar
NARANGERELBAYASGALAN25.9K visualizações
Soril 27 jishig daalgavar por NARANGERELBAYASGALAN
Soril 27  jishig daalgavarSoril 27  jishig daalgavar
Soril 27 jishig daalgavar
NARANGERELBAYASGALAN17.5K visualizações
10 soril 27_jishig daalgavar_c por Baasandorj Baatarhuyag
10 soril 27_jishig daalgavar_c10 soril 27_jishig daalgavar_c
10 soril 27_jishig daalgavar_c
Baasandorj Baatarhuyag6.6K visualizações
9 por sergelen97
99
9
sergelen97211 visualizações
10 soril 29_jishig daalgavar por Baasandorj Baatarhuyag
10 soril 29_jishig daalgavar10 soril 29_jishig daalgavar
10 soril 29_jishig daalgavar
Baasandorj Baatarhuyag10.2K visualizações
Soril 3 jishig daalgavar por Batmunkh Vandansuren
Soril 3 jishig daalgavarSoril 3 jishig daalgavar
Soril 3 jishig daalgavar
Batmunkh Vandansuren495 visualizações
10 soril 27_jishig daalgavar_a por Baasandorj Baatarhuyag
10 soril 27_jishig daalgavar_a10 soril 27_jishig daalgavar_a
10 soril 27_jishig daalgavar_a
Baasandorj Baatarhuyag7.4K visualizações
11 soril 30_jishig daalgavar por Baasandorj Baatarhuyag
11 soril 30_jishig daalgavar11 soril 30_jishig daalgavar
11 soril 30_jishig daalgavar
Baasandorj Baatarhuyag11.7K visualizações
бие дааж хийх даалгавар por Munguuzb
бие дааж хийх даалгаварбие дааж хийх даалгавар
бие дааж хийх даалгавар
Munguuzb354 visualizações

Destaque

1r angi mat por
1r angi mat1r angi mat
1r angi matuugii_teach
4.9K visualizações24 slides
Hyzgaar por
HyzgaarHyzgaar
HyzgaarTsetsegsuten Baatar
2.5K visualizações9 slides
математик тест 3 р анги. por
математик тест 3 р анги. математик тест 3 р анги.
математик тест 3 р анги. Dumuk
32K visualizações1 slide
6969yt por
6969yt6969yt
6969ytNurlan Abilhanov
607 visualizações8 slides
Zuunaa2.01.11 por
Zuunaa2.01.11Zuunaa2.01.11
Zuunaa2.01.11Zuunaa
3.8K visualizações14 slides
математик 3 анги por
математик 3 ангиматематик 3 анги
математик 3 ангиbachimeg0101
7.3K visualizações1 slide

Destaque(9)

1r angi mat por uugii_teach
1r angi mat1r angi mat
1r angi mat
uugii_teach4.9K visualizações
математик тест 3 р анги. por Dumuk
математик тест 3 р анги. математик тест 3 р анги.
математик тест 3 р анги.
Dumuk32K visualizações
Zuunaa2.01.11 por Zuunaa
Zuunaa2.01.11Zuunaa2.01.11
Zuunaa2.01.11
Zuunaa3.8K visualizações
математик 3 анги por bachimeg0101
математик 3 ангиматематик 3 анги
математик 3 анги
bachimeg01017.3K visualizações
химийн жишиг даалгавар 2012 он 9 р анги por Anhaa Jargalsaikhan
химийн жишиг даалгавар 2012 он 9 р ангихимийн жишиг даалгавар 2012 он 9 р анги
химийн жишиг даалгавар 2012 он 9 р анги
Anhaa Jargalsaikhan19.5K visualizações
3 р анги математик por gundegmaa_84
3 р анги математик3 р анги математик
3 р анги математик
gundegmaa_8432.4K visualizações
4 р ангийн магадлал por B_Noname83
4 р ангийн магадлал4 р ангийн магадлал
4 р ангийн магадлал
B_Noname8317.7K visualizações

Similar a математик 10

800.mn - 2007 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed por
800.mn - 2007 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2007 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2007 Математик ЭЕШ by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
1.2K visualizações14 slides
Ih soril hubilbar b_2 por
Ih soril hubilbar b_2Ih soril hubilbar b_2
Ih soril hubilbar b_2Baasandorj Baatarhuyag
5.3K visualizações4 slides
800.mn - 2008 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed por
800.mn - 2008 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2008 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2008 Математик ЭЕШ by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
760 visualizações18 slides
7-жишиг-даалгавар (1).docx por
7-жишиг-даалгавар (1).docx7-жишиг-даалгавар (1).docx
7-жишиг-даалгавар (1).docxMaagiiDaagii
1.3K visualizações42 slides
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1 por
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1enkhtuya_od
325 visualizações6 slides
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1 por
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1enkhtuya_od
219 visualizações6 slides

Similar a математик 10(20)

800.mn - 2007 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed por Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2007 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2007 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2007 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд1.2K visualizações
800.mn - 2008 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed por Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2008 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2008 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2008 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд760 visualizações
7-жишиг-даалгавар (1).docx por MaagiiDaagii
7-жишиг-даалгавар (1).docx7-жишиг-даалгавар (1).docx
7-жишиг-даалгавар (1).docx
MaagiiDaagii1.3K visualizações
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1 por enkhtuya_od
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
enkhtuya_od325 visualizações
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1 por enkhtuya_od
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
enkhtuya_od219 visualizações
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1 por enkhtuya_od
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
enkhtuya_od172 visualizações
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1 por enkhtuya_od
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
enkhtuya_od324 visualizações
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1 por enkhtuya_od
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
enkhtuya_od285 visualizações
800.mn - 2009 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed por Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2009 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2009 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2009 Математик ЭЕШ by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд1K visualizações
бие дааж хийх даалгавар por Munguuzb
бие дааж хийх даалгаварбие дааж хийх даалгавар
бие дааж хийх даалгавар
Munguuzb402 visualizações
800.mn 2006 Математикийн хичээлийн тест ба түлхүүр by byambaa avirmed por Бямбаа Авирмэд
800.mn  2006 Математикийн хичээлийн тест ба түлхүүр by byambaa avirmed800.mn  2006 Математикийн хичээлийн тест ба түлхүүр by byambaa avirmed
800.mn 2006 Математикийн хичээлийн тест ба түлхүүр by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд1.2K visualizações
тест 11.5 por sergelen97
тест 11.5тест 11.5
тест 11.5
sergelen97344 visualizações
Test1 por Ankhaa
Test1Test1
Test1
Ankhaa1.1K visualizações
800.mn - 2013 Математик ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed por Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2013 Математик ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2013 Математик ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2013 Математик ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд685 visualizações
Test 11 th shcool-48 por Dalaijargal
Test 11 th shcool-48Test 11 th shcool-48
Test 11 th shcool-48
Dalaijargal313 visualizações
11 soril 28_huvilbar_a por Batmunkh Vandansuren
11 soril 28_huvilbar_a 11 soril 28_huvilbar_a
11 soril 28_huvilbar_a
Batmunkh Vandansuren646 visualizações
9 biy daalt 6 por Metromanpro
9 biy daalt 69 biy daalt 6
9 biy daalt 6
Metromanpro590 visualizações
800.mn - 2013 Математик ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed por Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2013 Математик ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2013 Математик ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2013 Математик ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд319 visualizações

Mais de Tsetsegsuten Baatar

9p aнги бодлого por
9p aнги бодлого9p aнги бодлого
9p aнги бодлогоTsetsegsuten Baatar
977 visualizações5 slides
бие даалтын бодлого por
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогоTsetsegsuten Baatar
8.4K visualizações4 slides
бие даалт9 por
бие даалт9бие даалт9
бие даалт9Tsetsegsuten Baatar
1.4K visualizações5 slides
соронзон 8р анги por
соронзон 8р ангисоронзон 8р анги
соронзон 8р ангиTsetsegsuten Baatar
5K visualizações11 slides
8р анги por
8р анги 8р анги
8р анги Tsetsegsuten Baatar
4.7K visualizações10 slides
38.9.138 232 por
38.9.138 23238.9.138 232
38.9.138 232Tsetsegsuten Baatar
1.2K visualizações13 slides

Mais de Tsetsegsuten Baatar(20)

9p aнги бодлого por Tsetsegsuten Baatar
9p aнги бодлого9p aнги бодлого
9p aнги бодлого
Tsetsegsuten Baatar977 visualizações
бие даалтын бодлого por Tsetsegsuten Baatar
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлого
Tsetsegsuten Baatar8.4K visualizações
бие даалт9 por Tsetsegsuten Baatar
бие даалт9бие даалт9
бие даалт9
Tsetsegsuten Baatar1.4K visualizações
соронзон 8р анги por Tsetsegsuten Baatar
соронзон 8р ангисоронзон 8р анги
соронзон 8р анги
Tsetsegsuten Baatar5K visualizações
38.9.36 105,10.1-278 por Tsetsegsuten Baatar
38.9.36 105,10.1-27838.9.36 105,10.1-278
38.9.36 105,10.1-278
Tsetsegsuten Baatar4.2K visualizações
11р анги бие даалт por Tsetsegsuten Baatar
11р анги бие даалт11р анги бие даалт
11р анги бие даалт
Tsetsegsuten Baatar497 visualizações
10р ангийн бие даалт por Tsetsegsuten Baatar
10р ангийн бие даалт10р ангийн бие даалт
10р ангийн бие даалт
Tsetsegsuten Baatar890 visualizações
9 р ангийн бие даалт por Tsetsegsuten Baatar
9 р ангийн бие даалт9 р ангийн бие даалт
9 р ангийн бие даалт
Tsetsegsuten Baatar600 visualizações
11р анги бие даалт por Tsetsegsuten Baatar
11р анги бие даалт11р анги бие даалт
11р анги бие даалт
Tsetsegsuten Baatar431 visualizações
10р ангийн бие даалт por Tsetsegsuten Baatar
10р ангийн бие даалт10р ангийн бие даалт
10р ангийн бие даалт
Tsetsegsuten Baatar404 visualizações
9 р ангийн бие даалт por Tsetsegsuten Baatar
9 р ангийн бие даалт9 р ангийн бие даалт
9 р ангийн бие даалт
Tsetsegsuten Baatar458 visualizações

математик 10

 • 1. С хувилбар 1. 2π55 радиан хэмжээг градусан хэмжээнд шилжүүл. A.9,80 B.9,810 C.9,(81)0 D.9,8180 E.9,(18) 0 2. 14+3a-11a²5a²+8a+3= бутархайг хураа A.14a-11a5a+3 B. 14a+11a5a+3 C.5a+314a-11a D. 11a-145a+3 E. 5a-311a+14 3. М(3;1), N(1;5) MN диаметртэй тойргийн тэгшитгэл бич. А. (x-2)2+(y-3)2=5 b. (x-2)2+(y-3)2=5 c. (x+2)2+(y+3)2=5 d. (x+2)2+(y-3)2=5 e. (x-2)2+(y+3)2=5 4. x>3 бол x2-6x+9-x2+6x+9= хэд гарах вэ? A.6 B.2x C.0 D. -6 E.-2x 5. fx=4х+13х gx=1x бол fg4=? A.38 B.-83 C.32 D.- 32 E. 83 6. 2x+14х2-64=0 тэгшитгэлийн шийдүүдийн үржвэрийг ол. A. 4 B.-8 C.2 D.-2 E.8 7. Арифметик прогрессын а8=-3 а15=18 бол эхний 30 гишүүний нийлбэрийг ол. A.585 B.39 C.15 D.575 E.595 8. a3;x-1 b(x+3;4) векторууд коллиниар бол х-ийн утгыг ол. A.3 B.(3;-5) C.-5 D.2 E.-8 9. y<-2x+4y>x-3 системийн шийд хэддүгээр мөчид байх вэ? A.3 B.2 C.2,3 D.4 E.1 10. 3% нь 31,4 байх тооны 18% болох тоог ол. A.188,4 B.199,4 C.177,4 D.2,4 E.3,4
 • 2. 11. Гурвалжны 2 тал нь 12см, 8см ба хоорондох өнцөг нь 600 бол гурвалжны 3 дахь тал, талбайг ол. A.а=47 S=243 B . а=4 S=24 C. а=47 S=242 D.а=7 S=242 E.а=47 S=24 12. y=3arctgx-2arcctgx функцийн f'1 утгыг ол. A.1 B.1,5 C.2 D.2,5 E.3 13. 6 см байгуулагчтай 4 см өндөртэй конус багтаасан бөмбөрцгийн радиусыг ол. A.2/9 B. 9/2 C. 4 D. 2 E.9 14. |х2-5x+4x2-4≤1 тэнцэтгэл бишийг бод. A.[0;8/5] U [5/2;∞[ b. ]0;5/2[ U ]5/2;∞[ c. ]8/5;5/2[ d. ]0;5/2[ e. ]-∞;0[ U [5/2;∞[ 15. a (0;m;-2) b(-1;0;1) векторууд 600 –н өнцөг үүсгэх m-н утга нь ba байна. ba –г ол. A.-,4 B.1;2 C.-;1 D.-;2 E.2;1 16. 12 см суурьтай , 8 см өндөртэй адил хажуут гурвалжинд багтсан тойрогт суурьтай параллель шүргэгч татжээ. Уг шүргэгчийн гурвалжин доторх хэрчмийн уртыг ол. А. Хажуу талын урт нь аb Б. Багтсан тойргийн радиус с В. Шүргэгчийн гурвалжин доторх хэрчмийн урт d байна. А. 2,0,3,1 b. 1,0,3,3, c. 3,0,1,2 d. 2,3,5,1 e. 2,2,2,1 17. Зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын суурийн тал 14 см, хажуу ирмэг нь 10 см бол А. Пирамидын өндөр а-?
 • 3. Б. Пирамидын хажуу гадаргуу bcde-? А. 3,2,2,3,1 b. 2,2,8,5,1 c. 3,2,3,1,2, d. 4,5,6,3,3 e. 2,3,5,8,2 18. log3(4*3x-1-1)= тэгшитгэл нь х>logabc мужид тодорхойлогдох ба тэгшитгэлийн шийд нь х=е байна. a,b,c,е-г ол. А. 3,3,2,1 b. 3,2,3,4 c. 3,3,4,1 d. 1,3,3,4 e. 2,2,3,1 19. 19. 6 см радиустай дугуйн урт нь abπ байх ба 300-н төв өнцөг бүхий секторын талбай в нь cdmπ байна. а,b,c,d,m-г ол. А. 1,2,5,2,4 b. 3,3,2,1,2 c. 2,2,3,2,1 d. 1,2,2,2,2 e. 2,2,2,3,4 20. у=-х33-х22+2x+1 функцийн сэжигтэй цэг нь х1=ab, х2=с болох ба [0;2] завсар м дахь хамгийн их утга нь dm6 байх ба хамгийн бага утга нь en байна. a,b,c,d,e,m,n-г ол. А. -,2,1,1,1,3,3 b. 2,3,4,5,6,5,1 c. 2,2,2,3,4,5,1 d. 2,1,1,2,3,3,1 e. 2,2,1,-,1,3,1 21. 2518 =1+1a+1b+1c байна. а,b,c-г ол. A. 2,3,2 b. 1,1,2 c. 2,3,4 d. 4,3,2 e. 2,2,2 22. Y=24+2x-x2 функцийн тодорхойлогдох муж нь D(y) [ca,b]. Утгын муж нь E(y) [d;e] байна. c,a,b,d,e- г ол.