O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
KINH DOANH ÑOÀ AÊN SHIP
1 VOÁN 4 LÔØI
&
CHIEÁN LÖÔÏC TAÄN DUÏNG LAØN SOÙNG
Brought to you by:
Truong Bomi
= Cho vận chuyển đồ
= Cho vận chuyển đồ
Giao đồ ăn ship
 1 vốn 4 lời?
WHY? WHAT? HOW? A case on AhaMove
Tại sao giao đồ ăn ship?Start with
❖ Khoảng trống cơ hội LỚN
❖ Xu hướng giao hàng đồ ăn ở thế giới & khu vực
WHY? WHAT? HO...
?
Hiện tại, 2017
Tương lai, 2020
< 3%
KHOẢNG TRỐNG
CƠ HỘI
Tỷ trọng phân khúc buôn bán online trong tổng thể thị trường thư...
Khoảng trống cơ hội – thị trường bán giày
châu Phi
Nhảy vào thị
trường bán giày
ở châu Phi?
Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn khu vực tăng đột phá
XU HƯỚNG
THỊ TRƯỜNG
Thị trường giao đồ ăn khu vực tăng độ...
Xu hướng thị trường - T - Người mua sắm đồ ăn dịch chuyển mua trên
smartphone và máy tính cá nhân
XU HƯỚNG
THỊ TRƯỜNG
Ngườ...
Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá
XU HƯỚNG
THỊ TRƯỜNG
Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng ...
Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá
XU HƯỚNG
THỊ TRƯỜNG
Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng ...
Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá
XU HƯỚNG
THỊ TRƯỜNG
Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng ...
Làm gì để bán đồ ăn ship kinh doanh thịnh
vượng?
❖ Dịch chuyển nhận thức chiến lược của người có tầm nhìn
❖ Sẽ làm gì, hay...
Nhận thức chiến lược - Dịch chuyển từ bán tại cửa hàng đến bán online và giao hàng ngoài cửa hàng
TRƯỚC
Online
Offline
SAU...
Phân khúc thị trường - Chọn khách hàng bận rộn, có thu nhập khá, tại nơi công sở
PHÂN KHÚC
THỊ TRƯỜNG
Chọn khách hàng bận ...
Chọn đồ cho bữa trưa, bên cạnh đồ ăn vặt đang rất phổ biến
PHÂN KHÚC
THỊ TRƯỜNG
Tập trung vào khách hàng độ tuổi 15-34
PHÂN KHÚC
THỊ TRƯỜNG
Đồ chất – Giá tốt – Tiện lợi – Giao hàng nhanh chóng
GIÁ TRỊ
ĐỀ XUẤT
Làm thế nào kinh doanh đồ ăn ship thịnh
vượng?
❖ 3 cột trụ chiến lược
❖ Dịch chuyển Vận hành
❖ Dịch chuyển Kinh doanh
❖ Ch...
Tăng doanh thu & nhận diện
thương hiệu nhanh chóng
Ads Network Social Media
QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC tại hội trợ
Tăng doanh thu & nhận diện
thương hiệu nhanh chóng
Tiết giảm chi phí
Ads Network Social Media
QC ngoài trời QC tại cửa hàn...
Tăng doanh thu & nhận diện
thương hiệu nhanh chóng
Tiết giảm chi phí Tối ưu hóa hệ thống vận hành
Ads Network Social Media...
Tối ưu hóa không gian, tập trung làm kho/ bếp
DỊCH CHUYỂN
VẬN HÀNH
Tối ưu hóa không gian, tập trung làm kho/ bếp
DỊCH CHUYỂN
VẬN HÀNH
Bán hàng online, đa kênh
DỊCH CHUYỂN
KINH DOANH
https://quavatonline.com/
Bán hàng online, đa kênh
DỊCH CHUYỂN
KINH DOANH
Bán hàng online, đa kênh
DỊCH CHUYỂN
KINH DOANH
The Coffee House: Vượt lên cạnh tranh nhờ
bán đồ uống giao đi
The Coffee House: Vượt lên cạnh tranh nhờ
bán đồ uống giao đi
Bán hàng online, đa kênh
DỊCH CHUYỂN
KINH DOANH
Bán hàng online, đa kênh
DỊCH CHUYỂN
KINH DOANH
Khaùch haøng cuûa
ñaõ dòch chuyeån
chieán löôïc
theá naøo?
WHY? WHAT? HOW? A case on AhaMove
Đồ ăn chính
Đồ ăn uống vặt
Thực phẩm sạch
Minh họa khách
hàng hình mẫu
Đồ ăn chính - Thực phẩm sạch – Đồ ăn uống vặt
VAÁN ÑEÀ?
giao đồ ăn ship
Cần giao GẤP trong
30’ – 2 tiếng
Số lượng cần giao lớn
vào một khung giờ hay
ngày lễ nên luôn thiếu
tài xế
Nhu cầu giao cù...
4 giaûi phaùp coát yeáu
Tốc độ giao hàng Quy mô nguồn cung
Tối ưu chi phí
cho chủ shop
Quản lý dễ dàng
mọi quy mô
Giao haøng töùc thôøi, trong 30 – 60 phuùt
Giao haøng töùc thôøi, trong 30 – 60 phuùt
Với đồ ăn, tốc độ giao hàng trung bình ~25 phút
Ñoä phuû roäng khaép baát cöù thôøi ñieåm naøo
Toái öu hoùa chi phí
Giao
3
điểm
Toái öu hoùa chi phí
15K/
điểm
giao
Toái öu hoùa chi phí
Deã daøng quaûn lyù heä thoáng, moïi quy moâ
Công ty của bạn
Deã daøng quaûn lyù heä thoáng, moïi quy moâ
Tích hợp hệ thống
Make your
business
GREAT
forever!
Thank you!
Tröôøng Bomi
CEO
truong@ahamove.com
Thank you!
http://bit.ly/TruongBomi-SSdownload
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

2017.09.30 AhaLozi - Kinh doanh đồ ăn ship:1 vốn 4 lời? (Truong Bomi)

702 visualizações

Publicada em

Kinh doanh đồ ăn ship: 1 vốn 4 lời?
AhaMove = Uber cho vận chuyển đồ
Giao đồ ăn ship: 1 vốn 4 lời?
Tại sao giao đồ ăn ship?
Khoảng trống cơ hội
Khoảng trống cơ hội – thị trường bán giày châu Phi
Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn khu vực tăng đột phá
Xu hướng thị trường - T - Người mua sắm đồ ăn dịch chuyển mua trên smartphone và máy tính cá nhân
Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá
Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá
Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá
Làm gì để bán đồ ăn ship kinh doanh thịnh vượng?
Nhận thức chiến lược - Dịch chuyển từ bán tại cửa hàng đến bán online và giao hàng ngoài cửa hàng
Phân khúc thị trường - Chọn khách hàng bận rộn, có thu nhập khá, tại nơi công sở
Phân khúc thị trường - Chọn đồ cho bữa trưa, bên cạnh đồ ăn vặt đang rất phổ biến
Phân khúc thị trường - Tập trung vào khách hàng độ tuổi 15-34
Đề xuất giá trị: Đồ chất – Giá tốt – Tiện lợi – Giao hàng nhanh chóng
Làm thế nào kinh doanh đồ ăn ship thịnh vượng?
3 cột trụ chiến lược - Tăng doanh thu & nhận diện thương hiệu nhanh chóng
3 cột trụ chiến lược - Tiết giảm chi phí
3 cột trụ chiến lược - Tối ưu hóa hệ thống vận hành
Dịch chuyển vận hành - Tối ưu hóa không gian, tập trung làm kho/ bếp
Dịch chuyển vận hành - Tối ưu hóa không gian, tập trung làm kho/ bếp
Dịch chuyển kinh doanh – Bán hàng online, đa kênh
Dịch chuyển kinh doanh – Bán hàng online, đa kênh
Dịch chuyển kinh doanh – Bán hàng online, đa kênh
The Coffee House: Vượt lên cạnh tranh nhờ bán đồ uống giao đi
The Coffee House: Vượt lên cạnh tranh nhờ bán đồ uống giao đi
The Coffee House: Vượt lên cạnh tranh nhờ bán đồ uống giao đi
Khách hàng của AhaMove đã dịch chuyển chiến lược như thế nào?
Minh họa khách hàng hình mẫu giao đồ ăn ship
Vấn đề chung của giao đồ ăn ship
Vấn đề chung của giao đồ ăn ship
AhaMove – 4 giải phap cốt yếu
Giao hàng tức thời, trong 30-60 phút
Giao hàng tức thời, trong 30-60 phút
Độ phủ rộng khắp, bất cứ thời điểm nào
Tối ưu hóa chi phí
Tối ưu hóa chi phí
Tối ưu hóa chi phí
Dễ dàng quản lý hệ thống, mọi quy mô
Dễ dàng quản lý hệ thống, mọi quy mô

Truong Bomi: Thank you!

 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy &amp; Proven Way to Build Good Habits &amp; Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy &amp; Proven Way to Build Good Habits &amp; Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

2017.09.30 AhaLozi - Kinh doanh đồ ăn ship:1 vốn 4 lời? (Truong Bomi)

 1. 1. KINH DOANH ÑOÀ AÊN SHIP 1 VOÁN 4 LÔØI & CHIEÁN LÖÔÏC TAÄN DUÏNG LAØN SOÙNG Brought to you by: Truong Bomi
 2. 2. = Cho vận chuyển đồ
 3. 3. = Cho vận chuyển đồ Giao đồ ăn ship  1 vốn 4 lời? WHY? WHAT? HOW? A case on AhaMove
 4. 4. Tại sao giao đồ ăn ship?Start with ❖ Khoảng trống cơ hội LỚN ❖ Xu hướng giao hàng đồ ăn ở thế giới & khu vực WHY? WHAT? HOW? A case on AhaMove
 5. 5. ? Hiện tại, 2017 Tương lai, 2020 < 3% KHOẢNG TRỐNG CƠ HỘI Tỷ trọng phân khúc buôn bán online trong tổng thể thị trường thương mai Dung lượng thị trường Online, 2017 Dung lượng thị trường Online, dự báo, 2020 Tổng dung lượng thị trường Khoảng trống cơ hội
 6. 6. Khoảng trống cơ hội – thị trường bán giày châu Phi Nhảy vào thị trường bán giày ở châu Phi?
 7. 7. Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn khu vực tăng đột phá XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Thị trường giao đồ ăn khu vực tăng đột phá Nguồn: https://www.theatlas.com/charts/BJFrOWc7-
 8. 8. Xu hướng thị trường - T - Người mua sắm đồ ăn dịch chuyển mua trên smartphone và máy tính cá nhân XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Người mua sắm đồ ăn dịch chuyển mua trên smartphone và máy tính cá nhân
 9. 9. Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá Nguồn: https://www.statista.com/outlook/374/127/food-delivery/vietnam#
 10. 10. Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá Nguồn: https://www.statista.com/outlook/374/127/food-delivery/vietnam#
 11. 11. Xu hướng thị trường - Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng đột phá Nguồn: https://www.statista.com/outlook/374/127/food-delivery/vietnam#
 12. 12. Làm gì để bán đồ ăn ship kinh doanh thịnh vượng? ❖ Dịch chuyển nhận thức chiến lược của người có tầm nhìn ❖ Sẽ làm gì, hay cụ thể là định vị thị trường như thế nào? ❖ Đề xuất giá trị WHY? WHAT? HOW? A case on AhaMove
 13. 13. Nhận thức chiến lược - Dịch chuyển từ bán tại cửa hàng đến bán online và giao hàng ngoài cửa hàng TRƯỚC Online Offline SAU Online Offline NHẬN THỨC CHIẾN LƯỢC Dịch chuyển từ bán tại cửa hàng đến bán online và giao hàng ngoài cửa hàng
 14. 14. Phân khúc thị trường - Chọn khách hàng bận rộn, có thu nhập khá, tại nơi công sở PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG Chọn khách hàng bận rộn, có thu nhập khá, tại nơi công sở
 15. 15. Chọn đồ cho bữa trưa, bên cạnh đồ ăn vặt đang rất phổ biến PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
 16. 16. Tập trung vào khách hàng độ tuổi 15-34 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
 17. 17. Đồ chất – Giá tốt – Tiện lợi – Giao hàng nhanh chóng GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT
 18. 18. Làm thế nào kinh doanh đồ ăn ship thịnh vượng? ❖ 3 cột trụ chiến lược ❖ Dịch chuyển Vận hành ❖ Dịch chuyển Kinh doanh ❖ Chiến lược Giao hàng WHY? WHAT? HOW? A case on AhaMove
 19. 19. Tăng doanh thu & nhận diện thương hiệu nhanh chóng Ads Network Social Media QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC tại hội trợ
 20. 20. Tăng doanh thu & nhận diện thương hiệu nhanh chóng Tiết giảm chi phí Ads Network Social Media QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC tại hội trợ Cho mở rộng cửa hàng Cho nhân sự vận hành Cho đồ đạc
 21. 21. Tăng doanh thu & nhận diện thương hiệu nhanh chóng Tiết giảm chi phí Tối ưu hóa hệ thống vận hành Ads Network Social Media QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC tại hội trợ Quy trình đơn giản Cơ hội kinh doanh 24/7/365, đa kênh Không lo giao hàng Hệ thống quản trị mới mẻ, tự động hóa Cho mở rộng cửa hàng Cho nhân sự vận hành Cho đồ đạc
 22. 22. Tối ưu hóa không gian, tập trung làm kho/ bếp DỊCH CHUYỂN VẬN HÀNH
 23. 23. Tối ưu hóa không gian, tập trung làm kho/ bếp DỊCH CHUYỂN VẬN HÀNH
 24. 24. Bán hàng online, đa kênh DỊCH CHUYỂN KINH DOANH https://quavatonline.com/
 25. 25. Bán hàng online, đa kênh DỊCH CHUYỂN KINH DOANH
 26. 26. Bán hàng online, đa kênh DỊCH CHUYỂN KINH DOANH
 27. 27. The Coffee House: Vượt lên cạnh tranh nhờ bán đồ uống giao đi
 28. 28. The Coffee House: Vượt lên cạnh tranh nhờ bán đồ uống giao đi Bán hàng online, đa kênh DỊCH CHUYỂN KINH DOANH
 29. 29. Bán hàng online, đa kênh DỊCH CHUYỂN KINH DOANH
 30. 30. Khaùch haøng cuûa ñaõ dòch chuyeån chieán löôïc theá naøo? WHY? WHAT? HOW? A case on AhaMove
 31. 31. Đồ ăn chính Đồ ăn uống vặt Thực phẩm sạch Minh họa khách hàng hình mẫu Đồ ăn chính - Thực phẩm sạch – Đồ ăn uống vặt
 32. 32. VAÁN ÑEÀ? giao đồ ăn ship
 33. 33. Cần giao GẤP trong 30’ – 2 tiếng Số lượng cần giao lớn vào một khung giờ hay ngày lễ nên luôn thiếu tài xế Nhu cầu giao cùng lúc nhiều điểm để tiết kiệm chi phí Cần tài xế ứng tiền ngay tức khắc khi lấy hàng Không kiểm soát được đồng bộ THÔNG TIN GIAO HÀNG nhiều cửa hàng An toàn giao dịch
 34. 34. 4 giaûi phaùp coát yeáu Tốc độ giao hàng Quy mô nguồn cung Tối ưu chi phí cho chủ shop Quản lý dễ dàng mọi quy mô
 35. 35. Giao haøng töùc thôøi, trong 30 – 60 phuùt
 36. 36. Giao haøng töùc thôøi, trong 30 – 60 phuùt Với đồ ăn, tốc độ giao hàng trung bình ~25 phút
 37. 37. Ñoä phuû roäng khaép baát cöù thôøi ñieåm naøo
 38. 38. Toái öu hoùa chi phí Giao 3 điểm
 39. 39. Toái öu hoùa chi phí 15K/ điểm giao
 40. 40. Toái öu hoùa chi phí
 41. 41. Deã daøng quaûn lyù heä thoáng, moïi quy moâ
 42. 42. Công ty của bạn Deã daøng quaûn lyù heä thoáng, moïi quy moâ Tích hợp hệ thống
 43. 43. Make your business GREAT forever!
 44. 44. Thank you! Tröôøng Bomi CEO truong@ahamove.com Thank you! http://bit.ly/TruongBomi-SSdownload

×