O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Risk analysis technique (ITLC version)

1.366 visualizações

Publicada em

Đây là slide được sử dụng để trình bày trong ITLC tại event "Yes, I can share" Yes, I can share: Risk Analysis Technique & Template (https://www.facebook.com/events/1449700488646857/)
Slide này được soạn với mục đích chia sẻ cho các thành viên thuộc IT Leader Club - ITLC. Nếu bạn nào hoạt động trong lĩnh vực IT, muốn tham gia cộng đồng các IT Leader tại VN thì tham khảo thông tin tại http://www.facebook.com/groups/ITLeaderClub.org/
Trân trọng cám ơn

Publicada em: Engenharia
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Risk analysis technique (ITLC version)

 1. 1. RISK ANALYSIS TECHNIQUE Lê Thành Trung Aug 2014
 2. 2. Strictly Confidential – Do Not Distribute 2 GIỚI THIỆU
 3. 3. Strictly Confidential – Do Not Distribute VỀ CÁ NHÂN 3 • Lê Thành Trung – Senior Operation Manager • Kinh nghiệm: –13 năm làm việc trong lĩnh vực IT –8 năm làm việc tại VNG • 4 năm làm Software Development Manager • 4 năm làm Operation Manager
 4. 4. Strictly Confidential – Do Not Distribute VỀ VNG 4 • VNG là công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Internet (www.vng.com.vn) “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam”
 5. 5. NỘI DUNG • Risk và IT Risk • Phân tích rủi ro • Phản hồi lại rủi ro • Đánh giá rủi ro • Xử lý rủi ro • Ứng dựng & Template • Q&A
 6. 6. Strictly Confidential – Do Not Distribute 6 RISK VÀ IT RISK
 7. 7. Strictly Confidential – Do Not Distribute RISK – RỦI RO 7 • Risk là khả năng bị mất một giá trị (value) hoặc là khả năng không đạt đƣợc một giá trị nào đó. • Risk là một sự kiện hoặc điều kiện có thể mà nếu xảy ra hoặc có ảnh hƣởng thì nó sẽ làm ảnh hƣởng đến ít nhất một mục tiêu (objectives).
 8. 8. Strictly Confidential – Do Not Distribute ENTERPRISE RISK 8 • Là rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh
 9. 9. Strictly Confidential – Do Not Distribute IT RISK 9 IT Risk là một phần của rủi ro doanh nghiệp khi doanh nghiệp sử dụng IT cho hoạt động kinh doanh của mình
 10. 10. RISK IT FRAMEWORK Giúp doanh nghiệp hiểu và quản lý các IT Risk Strictly Confidential – Do Not Distribute RISK IT FRAMEWORK 10 BUSINESS (Business Risk) IT (IT Risk) Sửdụng
 11. 11. Strictly Confidential – Do Not Distribute KẾT NỐI RISK IT VỚI BUSINESS 11
 12. 12. Strictly Confidential – Do Not Distribute 12 PHÂN TÍCH RỦI RO
 13. 13. Strictly Confidential – Do Not Distribute PHÂN TÍCH RỦI RO THEO KỊCH BẢN 13 • Phân tích các kịch bản rủi ro (Risk scenario analysis) là một kỹ thuật kết hợp –Điều kiện thực tế của tổ chức –Kỹ năng cấu trúc và phân tích để xác định rủi ro cho các vấn đề phức tạp của IT
 14. 14. Strictly Confidential – Do Not Distribute PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN 14 • Top-down: Từ mục tiêu của Business, phân tích các kịch bản rủi ro của IT có thể gây ảnh hƣởng đến mục tiêu của Busines • Bottom-up: Liệt kê (toàn bộ) các kịch bản rủi ro cụ thể có thể xảy ra đối với IT và đánh giá khả năng ảnh hƣởng đến Business Khuyến nghị Nên áp dụng cả 2 để đảm bảo có đánh giá đầy đủ các rủi ro
 15. 15. Strictly Confidential – Do Not Distribute PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN 15
 16. 16. Strictly Confidential – Do Not Distribute CÁC YẾU TỐ RỦI RO – RISK FACTORS 16 • Là các yếu tố có ảnh hƣởng tới tần xuất hoặc tác động/ảnh hƣởng đến Business • Yếu tố môi trƣờng (Environmental factors) – Yếu tố bên ngoài: không kiểm soát đƣợc – Yếu tố bên trong: kiểm soát đƣợc • Yếu tố năng lực (Capabilities) – Năng lực quản lý rủi ro IT – Năng lực IT (nói chung) – Năng lực gắn IT với hoạt động kinh doanh
 17. 17. Strictly Confidential – Do Not Distribute CÁC YẾU TỐ RỦI RO – RISK FACTORS 17
 18. 18. Strictly Confidential – Do Not Distribute 18 PHẢN HỒI LẠI RỦI RO
 19. 19. Strictly Confidential – Do Not Distribute PHẢN HỒI LẠI RỦI RO 19 • Risk Appetite: Là mức rủi ro mà một tổ chức có thể chấp nhận
 20. 20. Strictly Confidential – Do Not Distribute PHẢN HỒI LẠI RỦI RO – RISK RESPONSE 20 • Risk Response: Là sự phản hồi lại rủi ro theo đúng yêu cầu của Risk Appetite – Né tránh rủi ro (Risk Avoidance) – Xử lý rủi ro (Risk Mitigation) – San sẻ rủi ro (Risk Transfer) – Chấp nhận rủi ro (Risk Acceptance) • Residual risk (Rủi ro còn lại): Là rủi ro còn lại sau khi áp dụng risk response
 21. 21. Strictly Confidential – Do Not Distribute PHẢN HỒI LẠI RỦI RO 21
 22. 22. Strictly Confidential – Do Not Distribute 22 ĐÁNH GIÁ RỦI RO
 23. 23. Strictly Confidential – Do Not Distribute YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 23 • Tần xuất/Khả năng xảy ra (Frequence/Likelyhood) – Số lần có thể xảy ra hoặc xác xuất khả năng có thể xảy ra của rủi ro • Ảnh hƣởng (Impact) – Hậu quả ảnh hƣởng đến business khi rủi ro xảy ra
 24. 24. Strictly Confidential – Do Not Distribute XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÁC YẾU TỐ 24 • Phƣơng pháp định tính (Qualitative) – Sử dụng kinh nghiệm chuyên gia để ƣớc đoán – Dựa trên thống kê một lƣợng dữ liệu định tính phản hồi • Phƣơng pháp định lƣợng (Quantitative) – Sử dụng phân tích các dữ liệu định lƣợng để đánh giá các yếu tố
 25. 25. Strictly Confidential – Do Not Distribute GIÁ TRỊ THAM KHẢO 25
 26. 26. Strictly Confidential – Do Not Distribute 26 XỬ LÝ RỦI RO – RISK CONTROL
 27. 27. Strictly Confidential – Do Not Distribute XỬ LÝ RỦI RO – RISK CONTROL 27 • Risk IT Practitioner Guide COBIT 4.1
 28. 28. Strictly Confidential – Do Not Distribute XỬ LÝ RỦI RO – RISK CONTROL 28
 29. 29. Strictly Confidential – Do Not Distribute 29 ỨNG DỰNG & TEMPLATE
 30. 30. Strictly Confidential – Do Not Distribute OPERATIONAL RISK ANALYSIS 30 IT Assets Risk & Business Impact Risk Response & Control
 31. 31. Strictly Confidential – Do Not Distribute 31
 32. 32. Strictly Confidential – Do Not Distribute ISMS RISK ANALYSIS 32 Information IT Assets Risk & Business Impact Risk Response & Controls
 33. 33. Strictly Confidential – Do Not Distribute Q&A 33 Q&A

×