O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TRƯ NG I H C K THU T CÔNG NGH TP.HCM
KHOA K TOÁN_TÀI CHÍNH_NGÂN HÀNG
KHÓA LU N T T NGHI P
K TOÁN XÁC ...
Khoa: …………………………..
PHI U GIAO TÀI KHÓA LU N T T NGHI P
(Phi u này ư c dán trang u tiên c a quy n báo cáo A/KLTN)
1. H và t...
L I CAM OAN
Tôi cam oan ây là tài nghiên c u c a tôi. Nh ng k t qu và các s li u
trong khóa lu n t t nghi p ư c th c hi n ...
L I C M ƠN
Qua b n năm mi t mài h c t p t i trư ng i h c K Thu t Công Ngh
TP.HCM, ư c s hư ng d n và t n tình truy n t nh ...
i
M C L C
Trang
Phi u giao tài khóa lu n t t nghi p
L i cam oan
L i c m ơn
M c l c
Danh m c ch vi t t t
Danh m c các b ng
...
ii
1.3. K toán các kho n gi m tr doanh thu ............................................................... 7
1.3.1. K toán...
iii
1.4.3. Ch ng t s d ng ...................................................................................... 12
1.4.4....
iv
1.7.1.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 22
1.7.2. K toán c...
v
1.9.2. Nguyên t c h ch toán ................................................................................ 28
1.9.3. C...
vi
2.1.3. T ch c b máy k toán ………………………………………………………...39
2.1.3.1. Sơ t ch c ……………………………………………………..39
2.1.3.2. Ch c năng và...
vii
2.2.4. K toán chi phí bán hàng …………………………………………………….....58
2.2.4.1. Nguyên t c h ch toán ……………………………………………..58
2.2.4.2...
viii
2.2.8.4. S sách và trình t ghi s ............................................................... 78
2.2.8.5. Minh h a...
ix
Chương 3: M T S NH N XÉT VÀ KI N NGH V T CH C CÔNG TÁC
K TOÁN XÁC NH K T QU KINH DOANH T I DOANH NGHI P TƯ
NHÂN XÂY D N...
x
DANH M C CÁC T VI T T T
Ch vi t t t Di n gi i
BH&CCDV
BHXH
BHYT
BTC
BG
CNV
CPBH
CP QLDN
CP
DNTN
T-XD&KD
GTGT
GVHD
GVHB
H...
xi
SVTH
TK
TNCT
TNDN
TNHH
TT B
TSC
TP.HCM
VN
XD-TM-DV-VT
XD-TM& T
XK
Sinh viên th c hi n
Tài kho n
Thu nh p ch u thu
Thu n...
xii
DANH M C CÁC B NG
B ng Tên B ng Trang
B ng 2.1
B ng 2.2
B ng 2.3
B ng 2.4
B ng 2.5
B ng 2.6
B ng 2.7
B ng 2.8
B ng 2.9...
xiii
DANH M C CÁC SƠ
Sơ Tên sơ Trang
Sơ 1.1
Sơ 1.2
Sơ 1.3
Sơ 1.4
Sơ 1.5
Sơ 1.6
Sơ 1.7
Sơ 1.8
Sơ 1.9
Sơ 1.10
Sơ 1.11
Sơ 1.1...
KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: ThS. NGUY N QUỲNH T LY
SVTH: T TH THANH H NG Trang 1
L I M U
1. Tính c p thi t c a tài
i ôi v i...
KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: ThS. NGUY N QUỲNH T LY
SVTH: T TH THANH H NG Trang 2
3. Nhi m v nghiên c u
Nhi m v quan tr ng n...
KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: ThS. NGUY N QUỲNH T LY
SVTH: T TH THANH H NG Trang 3
6. K t c u c a khóa lu n t t nghi p
Khóa l...
Mã tài liệu : 600062
Tải đầy đủ luận văn theo 2 cách :
- Link tải dưới bình luận .
- Nhắn tin zalo 0932091562
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang

1.635 visualizações

Publicada em

Thấy được vai trò của việc xác định kết quả kinh doanh cùng những kiến thức học hỏi được tại đơn vị thực tập, em đã chọn đề tài: “ Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang ”.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang

 1. 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C K THU T CÔNG NGH TP.HCM KHOA K TOÁN_TÀI CHÍNH_NGÂN HÀNG KHÓA LU N T T NGHI P K TOÁN XÁC NH K T QU KINH DOANH T I DOANH NGHI P TƯ NHÂN XÂY D NG THƯƠNG M I D CH V V N T I THU SANG Ngành : K Toán Chuyên ngành : K Toán - Ki m Toán Gi ng viên hư ng d n : ThS. Nguy n Quỳnh T Ly Sinh viên th c hi n : T Th Thanh H ng MSSV : 0954030126 L p : 09DKKT2 Tp.H Chí Minh, năm 2013
 2. 2. Khoa: ………………………….. PHI U GIAO TÀI KHÓA LU N T T NGHI P (Phi u này ư c dán trang u tiên c a quy n báo cáo A/KLTN) 1. H và tên sinh viên/ nhóm sinh viên ư c giao tài (sĩ s trong nhóm……): (1).......................................................... MSSV: ………………… L p: ................ (2).......................................................... MSSV: ………………… L p: ................ (3).......................................................... MSSV: ………………… L p: ................ Ngành : .............................................................................................................. Chuyên ngành : .............................................................................................................. 2. Tên tài : ...................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 3. Các d li u ban u : ..................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 4. Các yêu c u ch y u : .................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 5. K t qu t i thi u ph i có: 1) ...................................................................................................................................... 2) ...................................................................................................................................... 3) ...................................................................................................................................... 4) ...................................................................................................................................... Ngày giao tài: ……./……../……… Ngày n p báo cáo: ……./……../……… Ch nhi m ngành (Ký và ghi rõ h tên) TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Gi ng viên hư ng d n chính (Ký và ghi rõ h tên) Gi ng viên hư ng d n ph (Ký và ghi rõ h tên)
 3. 3. L I CAM OAN Tôi cam oan ây là tài nghiên c u c a tôi. Nh ng k t qu và các s li u trong khóa lu n t t nghi p ư c th c hi n t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang không sao chép b t kỳ ngu n nào khác. Tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c nhà trư ng v s cam oan này. TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2013 Tác gi (Ký tên) T Th Thanh H ng
 4. 4. L I C M ƠN Qua b n năm mi t mài h c t p t i trư ng i h c K Thu t Công Ngh TP.HCM, ư c s hư ng d n và t n tình truy n t nh ng ki n th c chuyên ngành k toán c a các th y cô khoa k toán-tài chính-ngân hàng, em ã hi u ph n nào công vi c c a m t nhân viên k toán. Tuy nhiên trong th i gian th c t p t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang, em l i có thêm cơ h i ti p xúc và áp d ng các ki n th c ã h c vào th c t ; h c h i và rút ra nhi u bài h c kinh nghi m cũng như các k năng b ích cho công vi c k toán sau này. có th hoàn thành báo cáo này, em chân thành c m ơn nhà trư ng và các th y cô ã t n tình gi ng d y trong nh ng năm qua. ng th i em xin chân thành c m ơn Công ty nói chung và các anh ch phòng k toán nói riêng ã t o i u ki n cho em n công ty th c t p, nhi t tình hư ng d n, giúp em trong quá trình th c t p cũng như ã cung c p các s li u c a công ty em hoàn thành bài báo cáo này. c bi t, em xin g i l i c m ơn cô Nguy n Quỳnh T Ly ã t ng bư c hư ng d n em hoàn thành bài báo cáo này. M c dù em ã c g ng nhi u trong h c t p, song do th i gian có h n nên tài này không tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong ư c s góp ý c a cán b k toán trong công ty, c a các th y cô, khóa lu n ư c hoàn thi n và t t hơn n a. Em xin trân tr ng c m ơn và chúc m i ngư i s c kh e và thành công! TP. H Chí Minh, năm 2013 Sinh viên th c hi n T Th Thanh H ng
 5. 5. i M C L C Trang Phi u giao tài khóa lu n t t nghi p L i cam oan L i c m ơn M c l c Danh m c ch vi t t t Danh m c các b ng Danh m c các sơ L i m u …………………………………………………………………..1 Chương 1: CƠ S LÝ LU N CHUNG V K TOÁN XÁC NH K T QU KINH DOANH TRONG DOANH NGHI P ............................................................. 4 1.1. Nh ng v n chung v k toán xác nh k t qu kinh doanh ......................... 4 1.1.1. Khái ni m ..................................................................................................... 4 1.1.2. Vai trò k toán xác nh k t qu kinh doanh ............................................... 4 1.1.3. N i dung và phương pháp xác nh k t qu kinh doanh ............................. 4 1.2. K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ............................................. 5 1.2.1. Khái ni m ..................................................................................................... 5 1.2.2. Nguyên t c h ch toán và i u ki n ghi nh n .............................................. 5 1.2.3. Ch ng t s d ng ........................................................................................ 5 1.2.4. Tài kho n s d ng ....................................................................................... 6 1.2.5. K t c u tài kho n ......................................................................................... 6 1.2.6. Sơ h ch toán ........................................................................................... 7
 6. 6. ii 1.3. K toán các kho n gi m tr doanh thu ............................................................... 7 1.3.1. K toán chi t kh u thương m i ................................................................... 7 1.3.1.1. Khái ni m ......................................................................................... 7 1.3.1.2. Nguyên t c h ch toán ...................................................................... 8 1.3.1.3. Ch ng t s d ng ............................................................................ 8 1.3.1.4. Tài kho n s d ng ........................................................................... 8 1.3.1.5. K t c u tài kho n ............................................................................. 8 1.3.1.6. Sơ h ch toán ................................................................................ 9 1.3.2. K toán hàng bán b tr l i ......................................................................... 9 1.3.2.1. Khái ni m ......................................................................................... 9 1.3.2.2. Nguyên t c h ch toán ...................................................................... 9 1.3.2.3. Ch ng t s d ng ............................................................................ 9 1.3.2.4. Tài kho n s d ng ........................................................................... 9 1.3.2.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 10 1.3.2.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 10 1.3.3. K toán gi m giá hàng bán ....................................................................... 11 1.3.3.1. Khái ni m ....................................................................................... 11 1.3.3.2. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 11 1.3.3.3. Ch ng t s d ng .......................................................................... 11 1.3.3.4. Tài kho n s d ng ......................................................................... 11 1.3.3.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 11 1.3.3.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 12 1.4. K toán giá v n hàng bán ................................................................................... 12 1.4.1. Khái ni m ................................................................................................... 12 1.4.2. Nguyên t c h ch toán ................................................................................ 12
 7. 7. iii 1.4.3. Ch ng t s d ng ...................................................................................... 12 1.4.4. Tài kho n s d ng ..................................................................................... 12 1.4.5. K t c u tài kho n ....................................................................................... 13 1.4.6. Sơ h ch toán ......................................................................................... 14 1.5. K toán chi phí bán hàng .................................................................................... 15 1.5.1. Khái ni m ................................................................................................... 15 1.5.2. Nguyên t c h ch toán ................................................................................ 15 1.5.3. Ch ng t s d ng ...................................................................................... 16 1.5.4. Tài kho n s d ng ..................................................................................... 16 1.5.5. K t c u tài kho n ....................................................................................... 16 1.5.6. Sơ h ch toán ......................................................................................... 17 1.6. K toán chi phí qu n lý doanh nghi p ............................................................... 17 1.6.1. Khái ni m ................................................................................................... 17 1.6.2. Nguyên t c h ch toán ................................................................................ 17 1.6.3. Ch ng t s d ng ...................................................................................... 18 1.6.4. Tài kho n s d ng ..................................................................................... 18 1.6.5. K t c u tài kho n ....................................................................................... 18 1.6.6. Sơ h ch toán ......................................................................................... 19 1.7. K toán ho t ng tài chính ............................................................................... 21 1.7.1. K toán doanh thu ho t ng tài chính ..................................................... 21 1.7.1.1. Khái ni m ....................................................................................... 21 1.7.1.2. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 21 1.7.1.3. Ch ng t s d ng .......................................................................... 21 1.7.1.4. Tài kho n s d ng ......................................................................... 22 1.7.1.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 22
 8. 8. iv 1.7.1.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 22 1.7.2. K toán chi phí ho t ng tài chính .......................................................... 23 1.7.2.1. Khái ni m ....................................................................................... 23 1.7.2.2. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 23 1.7.2.3. Ch ng t s d ng .......................................................................... 23 1.7.2.4. Tài kho n s d ng ......................................................................... 23 1.7.2.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 23 1.7.2.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 24 1.8. K toán ho t ng khác ...................................................................................... 25 1.8.1. K toán thu nh p ho t ng khác .............................................................. 25 1.8.1.1. Khái ni m ....................................................................................... 25 1.8.1.2. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 25 1.8.1.3. Ch ng t s d ng .......................................................................... 25 1.8.1.4. Tài kho n s d ng ......................................................................... 25 1.8.1.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 26 1.8.1.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 26 1.8.2. K toán chi phí ho t ng khác................................................................. 27 1.8.2.1. Khái ni m ....................................................................................... 27 1.8.2.2. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 27 1.8.2.3. Ch ng t s d ng .......................................................................... 27 1.8.2.4. Tài kho n s d ng ......................................................................... 27 1.8.2.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 27 1.8.2.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 28 1.9. K toán chi phí thu thu nh p doanh nghi p ................................................... 28 1.9.1. Khái ni m ................................................................................................... 28
 9. 9. v 1.9.2. Nguyên t c h ch toán ................................................................................ 28 1.9.3. Ch ng t s d ng ……………………………………………………………..…29 1.9.4. Tài kho n s d ng ..................................................................................... 29 1.9.5. K t c u tài kho n ....................................................................................... 29 1.9.6. Sơ h ch toán ......................................................................................... 31 1.10. K toán xác nh k t qu kinh doanh ............................................................. 31 1.10.1. Khái ni m ................................................................................................ 31 1.10.2. Nguyên t c h ch toán .............................................................................. 32 1.10.3. Tài kho n s d ng ................................................................................... 32 1.10.4. K t c u tài kho n ..................................................................................... 32 1.10.5. Sơ h ch toán ....................................................................................... 33 .................................................................................................................................. 1.11. ánh tình hình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p ............................. 34 1.11.1. B ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh .......................................... 34 1.11.2. Phương pháp ánh giá ............................................................................ 34 Chương 2: GI I THI U KHÁI QUÁT VÀ TH C TR NG T CH C CÔNG TÁC K TOÁN XÁC NH K T QU KINH DOANH T I DOANH NGHI P TƯ NHÂN XÂY D NG THƯƠNG M I D CH V V N T I THU SANG....... 36 2.1. Gi i thi u khái quát v DNTN XD-TM-DV-VT Thu Sang ............................. 36 2.1.1. Gi i thi u chung ........................................................................................ 36 2.1.1.1. L ch s hình thành và phát tri n .................................................... 36 2.1.1.2. c i m kinh doanh ..................................................................... 36 2.1.2. T ch c b máy qu n lý ............................................................................ 37 2.1.2.1. Sơ t ch c ................................................................................. 37 2.1.2.2. Ch c năng và nhi m v ………………………………....………...37
 10. 10. vi 2.1.3. T ch c b máy k toán ………………………………………………………...39 2.1.3.1. Sơ t ch c ……………………………………………………..39 2.1.3.2. Ch c năng và nhi m v ................................................................. 40 2.1.3.3. Ch , chính sách k toán áp d ng ............................................. 41 2.1.3.4. Hình th c s sách k toán .............................................................. 41 2.1.4. ánh giá chung ......................................................................................... 43 2.1.4.1. Thu n l i ........................................................................................ 43 2.1.4.2. Khó khăn ........................................................................................ 43 2.2. Th c tr ng t ch c công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh t i DNTN XD-TM-DV-VT Thu Sang ......................................................................................... 44 2.2.1. K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .................................... 44 2.2.1.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 44 2.2.1.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 45 2.2.1.3. Ch ng t s d ng và trình t luân chuy n .................................... 45 2.2.1.4. S sách s d ng và trình t ghi s ................................................. 46 2.1.1.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 47 2.2.1.6. Ghi s ............................................................................................. 48 2.2.2. K toán các kho n gi m tr doanh thu ..................................................... 53 2.2.3. K toán giá v n hàng bán .......................................................................... 53 2.2.3.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 53 2.2.3.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 53 2.2.3.3. Ch ng t s d ng và trình t luân chuy n .................................... 53 2.2.3.4. S sách s d ng và trình t ghi s ................................................. 54 2.2.3.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 55 2.2.3.6. Ghi s ............................................................................................. 55
 11. 11. vii 2.2.4. K toán chi phí bán hàng …………………………………………………….....58 2.2.4.1. Nguyên t c h ch toán ……………………………………………..58 2.2.4.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 58 2.2.4.3. Ch ng t s d ng và trình t luân chuy n .................................... 58 2.2.4.4. S sách s d ng và trình t ghi s ................................................. 59 2.2.4.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 59 2.2.4.6. Ghi s ............................................................................................. 61 2.2.5. K toán chi phí qu n lý doanh nghi p ....................................................... 67 2.2.5.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 67 2.2.5.2.Tài kho n s d ng .......................................................................... 67 2.2.5.3. Ch ng t s d ng và trình t luân chuy n .................................... 67 2.2.5.4. S sách s d ng và trình t ghi s ................................................. 68 2.2.5.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 68 2.2.5.6. Ghi s ............................................................................................. 70 2.2.6. K toán doanh thu ho t ng tài chính ..................................................... 76 2.2.6.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 76 2.2.6.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 76 2.2.6.3. Ch ng t s d ng và trình t luân chuy n .................................... 76 2.2.6.4. S sách s d ng và trình t ghi s ................................................. 76 2.2.6.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 77 2.2.7. K toán chi phí ho t ng tài chính .......................................................... 77 2.2.8. K toán thu nh p ho t ng khác .............................................................. 77 2.2.8.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 77 2.2.8.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 77 2.2.8.3. Ch ng t và trình t luân chuy n .................................................. 77
 12. 12. viii 2.2.8.4. S sách và trình t ghi s ............................................................... 78 2.2.8.5. Minh h a nghi p v phát sinh …………………………………….78 2.2.9. K toán chi phí ho t ng khác ................................................................. 78 2.2.9.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 78 2.2.9.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 78 2.2.9.3. Ch ng t và trình t luân chuy n .................................................. 79 2.2.9.4. S sách và trình t ghi s ............................................................... 79 2.2.9.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 79 2.2.10. K toán chi phí thu thu nh p doanh nghi p ............................................. 80 2.2.10.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................. 80 2.2.10.2. Tài kho n s d ng ....................................................................... 80 2.2.10.3. Ch ng t s d ng ........................................................................ 80 2.2.10.4. S sách s d ng ........................................................................... 80 2.2.10.5. Minh h a nghi p v phát sinh ..................................................... 81 2.2.10.6. Ghi s ........................................................................................... 83 2.2.11. K toán xác nh k t qu kinh doanh ...................................................... 85 2.2.11.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................. 85 2.2.11.2. Tài kho n s d ng ....................................................................... 85 2.2.11.3. Ch ng t s sách s d ng ............................................................ 85 2.2.11.4. Minh h a nghi p v phát sinh ..................................................... 85 2.2.11.5. Ghi s ........................................................................................... 86 2.2.12. ánh giá tình hình ho t ng kinh doanh ............................................... 91 2.2.12.1. B ng phân tích báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh năm 2012.91 2.2.12.2. ánh giá thông qua b ng phân tích ............................................... 91
 13. 13. ix Chương 3: M T S NH N XÉT VÀ KI N NGH V T CH C CÔNG TÁC K TOÁN XÁC NH K T QU KINH DOANH T I DOANH NGHI P TƯ NHÂN XÂY D NG THƯƠNG M I D CH V V N T I THU SANG ………..94 3.1. Nh n xét chung v t ch c công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh t i DNTN XD-TM-DV-VT Thu Sang ............................................................................ 94 3.1.1. Ưu i m t ư c ..................................................................................... 94 3.1.2. Như c i m c n kh c ph c ....................................................................... 95 3.2. M t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác k toán t i doanh nghi p .......... 96 3.3. M t s ki n ngh khác nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh và công tác qu n lý t i doanh nghi p ...................................................................................102 K T LU N ...............................................................................................................104 TÀI LI U THAM KH O .......................................................................................105 PH L C ..................................................................................................................106
 14. 14. x DANH M C CÁC T VI T T T Ch vi t t t Di n gi i BH&CCDV BHXH BHYT BTC BG CNV CPBH CP QLDN CP DNTN T-XD&KD GTGT GVHD GVHB H SXKD HTK KH KLTN KPC KQKD Q Bán hàng và cung c p d ch v B o hi m xã h i B o hi m y t B tài chính Ban giám c Công nhân viên Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p C ph n Doanh nghi p tư nhân u tư – Xây d ng và kinh doanh Giá tr gia tăng Giáo viên hư ng d n Giá v n hàng bán Ho t ng s n xu t kinh doanh Hàng t n kho Khách hàng Khóa lu n t t nghi p Kinh phí công oàn K t qu kinh doanh Quy t nh
 15. 15. xi SVTH TK TNCT TNDN TNHH TT B TSC TP.HCM VN XD-TM-DV-VT XD-TM& T XK Sinh viên th c hi n Tài kho n Thu nh p ch u thu Thu nh p doanh nghi p Trách nhi m h u h n Tiêu th c bi t Tài s n c nh Thành ph H Chí Minh Vi t Nam Xây d ng - Thương m i - D ch v - V n t i Xây d ng - Thương m i và u tư Xu t kh u
 16. 16. xii DANH M C CÁC B NG B ng Tên B ng Trang B ng 2.1 B ng 2.2 B ng 2.3 B ng 2.4 B ng 2.5 B ng 2.6 B ng 2.7 B ng 2.8 B ng 2.9 B ng 2.10 B ng 2.11 B ng 2.12 B ng 2.13 B ng 2.14 B ng 2.15 B ng 2.16 B ng 2.17 B ng 2.18 B ng 2.19 B ng 2.20 B ng 2.21 B ng 2.22 S Nh t ký chung tài kho n 511 S Cái tài kho n 511 S chi ti t tài kho n 5111 S chi ti t tài kho n 5113 S Nh t ký chung tài kho n 632 S Cái tài kho n 632 S Nh t ký chung tài kho n 641 S Cái tài kho n 641 S chi ti t tài kho n 6411 S chi ti t tài kho n 6413 S chi ti t tài kho n 6418 S Nh t ký chung tài kho n 642 S Cái tài kho n 642 S chi ti t tài kho n 6421 S chi ti t tài kho n 6423 S chi ti t tài kho n 6428 S Nh t ký chung tài kho n 821 S Cái tài kho n 821 S Nh t ký chung tài kho n 911 S Cái tài kho n 911 Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh B ng phân tích báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh 49 50 51 52 56 57 61 63 64 65 66 70 72 73 74 75 83 84 87 88 89 91
 17. 17. xiii DANH M C CÁC SƠ Sơ Tên sơ Trang Sơ 1.1 Sơ 1.2 Sơ 1.3 Sơ 1.4 Sơ 1.5 Sơ 1.6 Sơ 1.7 Sơ 1.8 Sơ 1.9 Sơ 1.10 Sơ 1.11 Sơ 1.12 Sơ 1.13 Sơ 2.1 Sơ 2.2 Sơ 2.3 Sơ 2.4 Sơ 2.5 Sơ 2.6 Sơ 2.7 Sơ 2.8 Sơ 2.9 Sơ 2.10 Sơ 2.11 H ch toán tài kho n 511, 512 H ch toán tài kho n 521 H ch toán tài kho n 531 H ch toán tài kho n 532 H ch toán tài kho n 632 H ch toán tài kho n 641 H ch toán tài kho n 642 H ch toán tài kho n 515 H ch toán tài kho n 635 H ch toán tài kho n 711 H ch toán tài kho n 811 H ch toán tài kho n 821 H ch toán tài kho n 911 B máy qu n lý B máy k toán Hình th c k toán áp d ng Trình t ghi s tài kho n 511 Trình t ghi s tài kho n 632 Trình t ghi s tài kho n 641 Trình t ghi s tài kho n 642 Trình t ghi s tài kho n 515 Trình t ghi s tài kho n 711 Trình t ghi s tài kho n 811 Trình t ghi s tài kho n 821 7 9 10 12 14 17 20 22 24 26 28 31 33 37 39 42 46 54 59 68 76 78 79 81
 18. 18. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: ThS. NGUY N QUỲNH T LY SVTH: T TH THANH H NG Trang 1 L I M U 1. Tính c p thi t c a tài i ôi v i s phát tri n ngày càng cao c a n n kinh t h i nh p, ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p cũng ngày càng a d ng, phong phú hơn v i nhi u lo i hình kinh doanh khác nhau áp ng yêu c u phát tri n c a n n kinh t . Các doanh nghi p không ng ng m r ng qui mô, cơ c u, hình th c kinh doanh...b ng các chi n lư c hi u qu nh m t o ra nh ng s n ph m t t nh t mang n khách hàng. i u ó cùng hư ng n m t m c tiêu chung là gia tăng l i nhu n. Trong xu hư ng ó, k toán cũng không ng ng phát tri n và hoàn thi n v n i dung, phương pháp cũng như hình th c t ch c. có th qu n lý, n m ư c m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p thì k toán xác nh k t qu kinh doanh là ngư i theo dõi, t ng h p ph n ánh k t qu tài chính cu i cùng c a các ho t ng có trong doanh nghi p thông qua các ch tiêu ph n ánh k t qu kinh doanh. Th y ư c vai trò c a vi c xác nh k t qu kinh doanh cùng nh ng ki n th c h c h i ư c t i ơn v th c t p, em ã ch n tài: “K toán xác nh k t qu kinh doanh t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang ”. 2. M c ích nghiên c u tài này ư c th c hi n nh m nh ng m c tiêu sau: - T ng h p, h th ng hoá nh ng v n lý lu n chung liên quan n k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh. - Nghiên c u th c tr ng công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang. - ánh giá nh ng ưu i m, như c i m v công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh c a Công ty. ng th i, xu t gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán nói chung và công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh nói riêng Công ty.
 19. 19. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: ThS. NGUY N QUỲNH T LY SVTH: T TH THANH H NG Trang 2 3. Nhi m v nghiên c u Nhi m v quan tr ng nh t c a k toán xác nh k t qu kinh doanh là cung c p m t cách k p th i, chính xác cho nhà qu n lý và nh ng ngư i quan tâm n ho t ng c a doanh nghi p thông tin v k t qu ho t ng kinh doanh, l i nhu n t ư c c a doanh nghi p. T ó nhà qu n lý có th phân tích, ánh giá và ưa ra nh ng quy t nh kinh doanh úng n cho doanh nghi p. C th như sau: - Ph n ánh chính xác doanh thu bán hàng, doanh thu thu n. - Ph n ánh chính xác, y , trung th c các kho n chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p phát sinh. - Ph n ánh và giám c tình hình th c hi n các ch tiêu k ho ch v xác nh k t qu kinh doanh c a doanh nghi p như m c bán ra, lãi thu n,…Cung c p y s li u, l p quy t toán k p th i, th c hi n y nghĩa v v i Nhà nư c. 4. Phương pháp nghiên c u tài ư c th c hi n d a vào các s li u sơ c p và th c p, c th : - Tham kh o các tài li u ghi chép, s sách, ch ng t c a doanh nghi p. - Thu th p các bi u m u liên quan n s sách, ch ng t , báo cáo tài chính. - Ngoài ra em còn tham kh o nghiên c u các tài li u liên quan n các văn b n tài chính hi n hành. 5. Ph m vi nghiên c u - V không gian: Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang (DNTN XD-TM-DV-VT Thu Sang) - V th i gian: tài ư c th c hi n t ngày 29/04 n 21/07/2013 - S li u ư c dùng th c hi n khóa lu n là s li u năm 2012
 20. 20. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: ThS. NGUY N QUỲNH T LY SVTH: T TH THANH H NG Trang 3 6. K t c u c a khóa lu n t t nghi p Khóa lu n có k t c u g m b n chương: Chương 1: Cơ s lý lu n chung v k toán xác nh k t qu kinh doanh Chương 2: Gi i thi u khái quát và th c tr ng t ch c công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang Chương 3: M t s nh n xét và ki n ngh v t ch c công tác xác nh k t qu kinh doanh t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang
 21. 21. Mã tài liệu : 600062 Tải đầy đủ luận văn theo 2 cách : - Link tải dưới bình luận . - Nhắn tin zalo 0932091562

×