O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Baitapword unprotected

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Baøi Taäp Word 
Nhaäp thoâ vaên baûn vaø löu vaøo ñóa vôùi teân Bai1.doc 
Thaèng Bôøm 
Thaèng Bôøm coù caùi quaït mo 
Phuù...
Baøi Taäp Word 
BAØI TAÄP ÑÒNH DAÏNG KYÙ TÖÏ VAØ ÑOÏAN VAÊN BAÛN 
Ñònh daïng vaên baûn sau vaø löu vôùi teân: Bai1a.doc 
(...
Baøi Taäp Word 
Ñònh daïng vaên baûn sau vaø löu vôùi teân: Bai2a.doc 
WœX 
Trong thaäp nieân 90 naøy, lieäu ngöôøi ta coù...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Tai lieu mos thực hành MOS
Tai lieu mos thực hành MOS
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Baitapword unprotected (20)

Baitapword unprotected

 1. 1. Baøi Taäp Word Nhaäp thoâ vaên baûn vaø löu vaøo ñóa vôùi teân Bai1.doc Thaèng Bôøm Thaèng Bôøm coù caùi quaït mo Phuù OÂng xin ñoåi ba boø chín traâu Bôøm raèng Bôøm chaúng thích traâu Phuù OÂng xin ñoåi moät xaâu caù meø Bôøm raèng Bôøm chaúng thích meø Phuù OÂng xin ñoåi moät beø goã lim Bôøm raèng Bôøm chaúng thích lim Phuù OÂng xin ñoåi con chim ñoài moài Bôøm raèng Bôøm chaúng thích moài Phuù OÂng xin ñoåi naém xoâi Bôøm cöôøi Giaûi & bieän luaän phöông trình : βX3 + λY4 + δZ2 = M3 + NX2 Phaûn öùng hoùa hoïc: H2SO4 + Al2O3 = Al2(SO4)3↓ + H2O THÒ TRÖÔØNG SIEÂU MAÙY TÍNH THÒ TRÖÔØNG SIEÂU MAÙY TÍNH Thò tröôøng sieâu maùy tính cuûa Myõ seõ thay ñoåi saâu saéc neáu chính phuû Myõ thoâng qua keá hoaïch tröøng phaït caùc nhaø saûn xuaát Nhaät Baûn vì bò caùo buoäc laø ñaõ coù haønh ñoäng luõng ñoaïn thò tröôøng baèng vieäc baùn haøng giaù reû Cray research, Inc. töøng bò maát thò phaàn vaøo tay caùc ñoái thuû caïnh tranh Nhaät Baûn, coù theå seõ noåi leân trôû laïi nhôø ít bò caïnh tranh treân thò tröôøng maùy tính Myõ. Nhaäp thoâ vaên baûn vaø löu vaøo ñóa vôùi teân Bai2.doc TUÛ SAÙCH TÖØ PHIM Trong thaäp nieân 90 naøy, lieäu ngöôøi ta coù theå haïnh phuùc neáu laáy nhau vì tình vaø chæ vì tình khoâng thoâi? Laøm sao ta coù theå caûm thaáy haøi loøng vaø haïnh phuùc vôùi ngöôøi maø ta ñònh gaén boù caû ñôøi? Thaät laø moät vaán ñeà nan giaûi. Tieán só taâm lyù Sol Gordon ñaõ ñaët ra vôùi nhöõng ngöôøi yeâu ñang ñöùng tröôùc ngöôõng cöûa hoân nhaân caùc vaán ñeà hoaøn toaøn thöïc teá, ñôn giaûn nhöng khieán baïn phaûi giaät mình vaø buoät phaûi suy nghó caën keõ, coù traùch nhieäm tröôùc tình yeâu vaø haïnh phuùc cuûa mình. Leõ naøo hoân nhaân chæ coù nhöõng phieàn toaùi vaø traùch nhieäm? Seõ coù nhöõng luùc buoàn phieàn ñoàng thôøi cuõng coù nhöõng luùc vui söôùng. AÁy laø khi chuùng ta chaáp nhaän raèng ngöôøi kia khoâng theå hoaøn thieän vaø ngay chính ta cuõng vaäy, neáu khoâng ñöôïc giuùp ñôõ vaø yeâu thöông ñeå xaây döïng loøng tin, söï gaén boù vaø haïnh phuùc. Baïn coù theå traùnh ñöôïc nhöõng toån thöông vaø nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm neáu baïn coù cô hoäi ñeå suy ngaãm vaø söû duïng nhöõng phöông caùch maø baïn töï choïn cho mình moät caùch töï do vaø chuû ñoäng. Chuùc baïn may maén. THU ÑOÂNG. Trang 1
 2. 2. Baøi Taäp Word BAØI TAÄP ÑÒNH DAÏNG KYÙ TÖÏ VAØ ÑOÏAN VAÊN BAÛN Ñònh daïng vaên baûn sau vaø löu vôùi teân: Bai1a.doc (VNI-Cooper, 20, Bold, Outline) Thaènèng Bôømøm coù caùiùi quaïtït mo (VNI-Brush, 14, Shadow, Underline – Double) Phuù OÂng xin ñoåi ba boø chín traâu (VNI-Tekon, 14, Underline – Word Only) Bôôôømømøm rrraaaènènènggg Bôôôømømøm ccchhhaaaúnúnúnggg ttthhhíííccchhh tttrrraaaâuâuâu (VNI-Revue, 12, Engrave) Phuù OÂng xin ñoåi moät xaâu caù meø (VNI-Maria, 18, Underline – Wave) Bôøm raèng Bôøm chaúng thích meø (VNI-Helve, 12, Underline – Dot Dash Dot) Phuù OÂng xin ñoåi moät beø goã lim (VNI-Present, 14, Double strikethrough) Bôøm raèng Bôøm chaúng thích lim (VNI-Park, 16, Strikethrough) Phuù OÂng xin ñoåi con chim ñoài moài (VNI-Ariston, 14, Underline – Thick) Bôøm raèng Bôøm chaúng thích moài (VNI-Top, 14) Phuù OÂng xin ñoåi naém xoâi Bôøm cöôøi (VNI-Fato, 20) Giaûi & bieän luaän phöông trình : βX3 + λY4 + δZ2 = M3 + NX2 Phaûn öùng hoùa hoïc: H2SO4 + Al2O3 = Al2(SO4)3↓ + H2O T H Ò T R Ö Ô Ø N G S I E Â U M A Ù Y T Í N H (Spacing:Expanded:4pt) THÒ TRÖÔØNG SIEÂU MAÙY TÍNH(Spacing:Condensed:1.5pt) Thò tröôøng sieâu maùy tính cuûa Myõ seõ thay ñoåi saâu saéc neáu chính phuû Myõ thoâng qua keá hoaïch tröøng phaït caùc nhaø saûn xuaát Nhaät Baûn vì bò caùo buoäc laø ñaõ coù haønh ñoäng luõng ñoaïn thò tröôøng baèng vieäc baùn haøng giaù reû (1.5 lines)(Position: Raised,Lowered: 6pt) Cray research, Inc. töøng bò maát thò phaàn vaøo tay caùc ñoái thuû caïnh tranh Nhaät Baûn, coù theå seõ noåi leân trôû laïi nhôø ít bò caïnh tranh treân thò tröôøng maùy tính Myõ. (Before 24, Exactly 10) Trang 2
 3. 3. Baøi Taäp Word Ñònh daïng vaên baûn sau vaø löu vôùi teân: Bai2a.doc WœX Trong thaäp nieân 90 naøy, lieäu ngöôøi ta coù theå haïnh phuùc neáu laáy nhau vì tình vaø chæ vì tình khoâng thoâi? Laøm sao ta coù theå caûm thaáy haøi loøng vaø haïnh phuùc vôùi ngöôøi maø ta ñònh gaén boù caû ñôøi? Thaät laø moät vaán ñeà nan giaûi. Tieán só taâm lyù Sol Gordon ñaõ ñaët ra vôùi nhöõng ngöôøi yeâu ñang ñöùng tröôùc ngöôõng cöûa hoân nhaân caùc vaán ñeà hoaøn toaøn thöïc teá, ñôn giaûn nhöng khieán baïn phaûi giaät mình vaø buoäc phaûi suy nghó caën keõ, coù traùch nhieäm tröôùc tình yeâu vaø haïnh phuùc cuûa mình. Leõ naøo hoân nhaân chæ coù nhöõng phieàn toaùi vaø traùch nhieäm? Seõ coù nhöõng luùc buoàn phieàn ñoàng thôøi cuõng coù nhöõng luùc vui söôùng. AÁy laø khi chuùng ta chaáp nhaän raèng ngöôøi kia khoâng theå hoaøn thieän vaø ngay chính ta cuõng vaäy, neáu khoâng ñöôïc giuùp ñôõ vaø yeâu thöông ñeå xaây döïng loøng tin, söï gaén boù vaø haïnh phuùc. Baïn coù theå traùnh ñöôïc nhöõng toån thöông vaø nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm neáu baïn coù cô hoäi ñeå suy ngaãm vaø söû duïng nhöõng phöông caùch maø baïn töï choïn cho mình moät caùch töï do vaø chuû ñoäng. Chuùc baïn may maén. THU ÑOÂNG. Trang 3
 4. 4. Baøi Taäp Word Ñònh daïng vaên baûn sau vaø löu vôùi teân: Bai3.doc THÔ LÖU TROÏNG LÖ Thô Löu Troïng Lö ngay töø luùc môùi xuaát hieän ñaõ “caùt cöù” moät goùc cuûa vöôøn thô. P Ñoù laø töù thô Tình – Saàu – Moäng heát söùc nheï nhaøng, man maùc, chôi vôi. Löu Troïng Lö coù moät gioïng thô vöøa hoàn nhieân, vöøa laï, trong ñoù chuùng ta nhö nghe thaáy caùi nhaïc ñieäu muoân thuôû cuûa taâm hoàn thô moäng. hong traøo thô môùi nhö moät vöôøn hoa muoân hoàng ngaøn tía, ñaõ taïo neân caû moät thôøi ñaïi thi ca röïc rôõ trong lòch söû vaên hoïc Vieät Nam. Thô môùi bao goàm nhieàu tröôøng phaùi, vaø haàu nhö moãi nhaø thô ñeàu coù moät phong caùch rieâng bieät. Em khoâng nghe röøng thu laù thu keâu xaøo xaïc con nai vaøng ngô ngaùc ñaïp treân laù vaøng khoâ? Hoaëc tieáng ñaäp cuûa traùi tim nhö ngaån ngô, nhö rôøi raïc tröôùc moät cuoäc ñôøi luùc naøo cuõng saàu muoän, cuõng tan vôõ maø ngöôøi trong cuoäc cöù nhìn ngoù vôùi caëp maét mô maøng, chaúng heà phaûn öùng giaønh giaät hay níu keùo: Roài ngaøy laïi ngaøy, Saéc maøu: phai Laù caønh: ruïng Ba gian troáng, Xuaân ñi, Chaøng cuõng ñi. Phaûi chaêng trong moät thôøi ñaïi voâ cuøng soâi ñoäng, doøng thô maùt dòu nhö hôi söông, nhö nöôùc suoái vaø ñaày hoa moäng cuûa Löu Troïng Lö laø phöông thuoác maàu nhieäm giuùp moïi ngöôøi laáy laïi “söï caân baèng sinh thaùi” trong taâm hoàn mình? Hoøai Thanh (Taùc giaû cuoán Thi Nhaân Vieät Nam) phaûi thuù nhaän raèng “daãu coù öa thô cuûa ngöôøi naøy hay ngöôøi khaùc, moãi luùc buoàn toâi vaãn trôû veà vôùi Thô Lö nhieàu baøi thöïc khoâng phaûi laø thô, nghóa laø nhöõng coâng trình ngheä thuaät, maø chính laø tieáng loøng thoån thöùc cuøng hoøa theo tieáng thoån thöùc cuûa loøng ta”. Ñieàu cuoái cuøng noùi veà nhaø thô quaù coá laø: troïn ñôøi, taùc giaû baøi thô “Tieáng thu” mang trong ngöïc moät traùi tim dòu daøng, nhaân aùi. Löu Troïng Lö vaø thô cuûa oâng laø moät. Chính vì vaäy khi toång keát ñôøi thô cuûa mình, oâng ñaõ vieát: Ñi giöõa vöôøn nhaân daï ngaån ngô Vì thöông ngöôøi laém môùi say thô. Trang 4
 5. 5. Baøi Taäp Word Ñònh daïng vaên baûn sau vaø löu vôùi teân: Bai2b.doc T T y laø khi chuùng ta chaáp nhaän raèng rong thaäp nieân 90 naøy, lieäu ngöôøi ta coù theå haïnh phuùc neáu laáy nhau vì tình vaø chæ vì tình khoâng thoâi? Laøm sao ta coù theå caûm thaáy haøi loøng vaø haïnh phuùc vôùi ngöôøi maø ta ñònh gaén boù caû ñôøi? Thaät laø moät vaán ñeà nan giaûi. ieán só taâm lyù Sol Gordon ñaõ ñaët ra vôùi nhöõng ngöôøi yeâu ñang ñöùng tröôùc ngöôõng cöûa hoân nhaân caùc vaán ñeà hoaøn toaøn thöïc teá, ñôn giaûn nhöng khieán baïn phaûi giaät mình vaø buoät phaûi suy nghó caën keõ, coù traùch nhieäm tröôùc tình yeâu vaø haïnh phuùc cuûa mình. eõ naøo hoân nhaân chæ coù nhöõng phieàn toaùi vaø traùch nhieäm? Seõ coù nhöõng luùc buoàn phieàn ñoàng thôøi cuõng coù nhöõng luùc vui söôùng. AÁ ngöôøi kia khoâng theå hoaøn thieän vaø ngay chính ta cuõng vaäy, neáu khoâng ñöôïc giuùp ñôõ vaø yeâu thöông ñeå xaây döïng loøng tin, söï gaén boù vaø haïnh phuùc. B Trang 5 aïn coù theå traùnh ñöôïc nhöõng toån thöông vaø nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm neáu baïn coù cô hoäi ñeå suy ngaãm vaø söû duïng nhöõng phöông caùch maø baïn töï choïn cho mình moät caùch töï do vaø chuû ñoäng. Chuùc baïn may maén. L THU ÑOÂNG. ¾ Trong thaäp nieân 90 naøy, lieäu ngöôøi ta coù theå haïnh phuùc neáu laáy nhau vì tình vaø chæ vì tình khoâng thoâi? Laøm sao ta coù theå caûm thaáy haøi loøng vaø haïnh phuùc vôùi ngöôøi maø ta ñònh gaén boù caû ñôøi? Thaät laø moät vaán ñeà nan giaûi. 1. Tieán só taâm lyù Sol Gordon ñaõ ñaët ra vôùi nhöõng ngöôøi yeâu ñang ñöùng tröôùc ngöôõng cöûa hoân nhaân caùc vaán ñeà hoaøn toaøn thöïc teá, ñôn giaûn nhöng khieán baïn phaûi giaät mình vaø buoät phaûi suy nghó caën keõ, coù traùch nhieäm tröôùc tình yeâu vaø haïnh phuùc cuûa mình. 2. Leõ naøo hoân nhaân chæ coù nhöõng phieàn toaùi vaø traùch nhieäm? Seõ coù nhöõng luùc buoàn phieàn ñoàng thôøi cuõng coù nhöõng luùc vui söôùng.
 6. 6. Baøi Taäp Word Ñònh daïng vaên baûn sau vaø löu vôùi teân: Bai4.doc TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN MUÏC LUÏC ^z] VAÊN NGUYEÃN COÂNG THÖÙC Chia tay Truyeän ngaén............................. 3 VOÕ ÑAÉC DANH Nôi aáy baây giôø Kyù söï...................................... 29 KAWABATA YASUNARI Caùnh tay Truyeän ngaén Nhaät Baûn ........ 112 THÔ VAÊN CAO Gôûi ngöôøi em bieån xa ......................................... 28 NGUYEÃN LAÄP EM Coøn maõi tình yeâu ................................................ 31 NGUYEÃN THAÙI DÖÔNG Chieác laù töông tö................................................. 62 Töï baïch vôùi moät ngöôøi........................................ 74 PHEÂ BÌNH NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI ÑOÏC SAÙCH TRAÀN THANH ÑAÏM Sinh meänh cuûa vaên chöông laõng maïng......................... 100 HOØANG KIM BAÛO Tìm moät höôùng phaùt trieån môùi cho taäp laøm vaên ........... 119 CAÙC MUÏC KHAÙC SÔN NAM Giôû choàng baùo cuõ – Söu taàm ........................................ 125 NHAÄT CHIEÂU Kyû nieäm 160 naêm ngaøy sinh Leùp Toânxtooi.................. 141 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TT PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ----o0o---- ----o0o---- 34 Tröông Ñònh, Q.3 Tp.HCM ÑT : 8222678 Soá 505/CNTT-GGT GIAÁY GIÔÙI THIEÄU TT Phaùt trieån Coâng Ngheä Thoâng Tin – Ñaïi hoïc Quoác Gia TP. Hoà Chí Minh giôùi thieäu: Hoïc vieân :_________________Sinh ngaøy: __________________________ Hieän ñang hoïc lôùp :_________________________________________ taïi trung taâm. Hoä khaåu thöôøng truù :____________________________________________________ Ñeán thöïc taäp :____________________________________________________ Thôøi gian thöïc taäp 45 ngaøy keå töø ngaøy: Kính ñeà nghò Quí Cô Quan taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ. Kính chaøo traân troïng Tp. Hoà Chí Minh, Ngaøy 16thaùng 3 naêm 2001 TL GIAÙM ÑOÁC Tröôûng Phoøng Ñaøo Taïo Trang 6
 7. 7. Baøi Taäp Word Ñònh daïng vaên baûn sau vaø löu vôùi teân: Bai5.doc ÑOÏC TRONG SOÁ NAØY LÖÏA CHOÏN CPU : INTEL HAY AMD ? ----------------- S.T.......................... 3 Baûn quyeàn saûn phaåm phaàn meàm? ------------------ Phöông Vy.......................... 7 Vieät Nam khoâng thieáu taøi naêng treû -------------------- Vónh Sôn........................ 11 Thieân taøi = 99% Moà hoâi + 1% Taøi naêng ------------- Thaùi Bình........................ 14 Hoïc ngoïai ngöõ treân Multimedia-------------------------- C.Oanh........................ 17 Hoïc taäp : khoâng chæ vaøi ngaøy ---------------------------Thaønh Leâ........................ 25 Taøi naêng bí aån ------------------------------------------- Bill Gates........................ 33 0 Moät vaøi lôøi khuyeân khi vieát thö ----------------------Nhö Quyønh.......................... 4 0 Bí quyeát giuùp baïn gaùi thaønh coâng------------------- Mai Phöông.......................... 8 0 Thoâng tin y hoïc: nhuoäm toùc, neân chaêng-------------- Rose Jane........................ 10 Taïp chí PCWORLD Nhaø Xuaát Baûn Kyõ Thuaät THANH NIEÂN VÔÙI KYÕ THUAÄT Thoâng tin : 9 Phoù chuû tòch Microsoft thaêm vaø laøm vieäc vôùi ÑHDLKTCN Ñöùc Ñaïi 3 9 Hoäi thaûo Intel veà thöông maïi ñieän töû .................................Ñaëng Tuaán 4 9 Nokia giôùi thieäu ñieän thoaïi di ñoäng 3210....................... Thanh Phong 8 9 AMD vöôït Intel Pentium III vôùi Athlon 650 MHz? .........Peter Knook 10 9 Windows 2000 : noãi lo tieâu tieàn ........................................ Thanh Truùc 14 9 E-mail mieãn phí ...............................................................Thanh Trình 19 9 Baûn quyeàn phaàn meàm : mua hay khoâng?................................Lyù Linh 22 Goùc Kyõ thuaät 2000: 2 Naâng caáp toác ñoä : mua CPU neân chaêng? .............................. Anh Haø 27 2 Caøi ñaët maïng : deã? ................................................................... Vaên Hoå 31 Ñaëc bieät khuyeán maõi trong heø 2000 : chuû ñeà Multi Programs ☺ Laäp trình Visual Basic cho con nít ? ................................ Vaên Phöông 36 ☺ Luyeän nghe noùi tieáng Campuchia cho maãu giaùo maàm nonThanh Phong 37 Bieân Taäp : Anh Phöông Trình Baøy : Leâ Nguyeãn Coâng ty TNHH Lieâu Thaùi Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam AÁp 9 LAÙI THIEÂU Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Y’Z -----o0o----- Trang 7
 8. 8. Baøi Taäp Word Ñònh daïng vaên baûn sau vaø löu vôùi teân: Bai6.doc MOÄT SOÁ PHÍM CHÖÙC NAÊNG DUØNG TRONG TABLE Caùc phím Chöùc naêng Caùc phím Chöùc naêng Tab Ñeán oâ keá tieáp Shift + Tab Trôû veà oâ tröôùc Alt + End Ñeán oâ cuoái cuûa doøng Alt + Home Ñeán oâ ñaàu cuûa doøng Alt + Page Down Ñeán oâ cuoái cuûa coät Alt + Page Up Ñeán oâ ñaàu cuûa coät Í Luøi veà 1 kyù töï Î Chuyeån tôùi 1 kyù töï Ï Leân doøng treân Ð Xuoáng doøng döôùi Enter Xuoáng haøng trong oâ Ctrl + Tab Thöïc hieän Tab Stop trong oâ Baûng xeáp haïng caùc Coâng Ty Teân Coâng ty Soá baèng saùng cheá Xeáp haïng IBM • 3411 ............................................. 1 NEC • 1953 ............................................. 2 CaNon • 1877 ............................................. 3 Micron Technology • 1643 ............................................. 4 [Phaàn meàm tieát kieäm chi phí Khoâng duøng LnkSaver Duøng LnkSaver Heä thoáng Giaù Giaù Chaát löôïng Canon S750 Color Bubble Jet 2 2.1 Khaù toát HP Stylus C80 3 2.3 Khaù toát THOÁNG KEÂ TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG WEB Teân Web Tyû leä söû duïng • Yahoo.com------------------------------------- 60.8% • Vnn.vn ------------------------------------------ 25.2% • Fpt.vn -------------------------------------------10.15% Tyû leä söû duïng caùc Web taïi Tp Hoà Chí Minh • Khaùc --------------------------------------------- 3.85% KEÁ HOAÏCH CUÛA HP Tieáp tuïc : À Caùc maùy tính xaùch tay vaø ñeå baøn HP Pavilion À Caùc maùy tính xaùch tay vaø ñeå baøn Compaq Presario À Caqc thieát bò caàm tay cuûa Compaq IPaq Ngöng : U Thieát bò caàm tay HP Jornada Saûn phaåm môùi : ª Maùy tính ñeà baøn Evo D310 ª Maùy tính xaùch tay Evo N800 Trang 8
 9. 9. Baøi Taäp Word Ñònh daïng vaên baûn sau vaø löu vôùi teân: Bai7.doc Phieân baûn duøng thöû cuûa tröông trình maõ hoùa MP3ù Phaàn meàm Giaù Chöùc naêng • Oak Technology SimpliCD 1.0 65 USD • NTI CD-Maker Professional Edition 70 USD • Roxio Easy CD Creator 5 Platinum 80 USD Wizard taïo ñóa döõ lieäu vaø ñóa meàm Taïo ñóa nhaïc töø MP3 PHIEÁU ÑAËT MUA BAÙO Hoï vaø teân : ..................................................................................... Ñòa chæ nhaän taïp chí : .................................................................... Ñieän thoaïi : ................................................................................... PC WORD Taïp chí chuyeân ñeà MAÙY TÍNH &MAÏNG Ñaët mua Theá giôùi Vi Tính – PC Word cho • 1 naêm ------(24 soá – 125.000 ñ ) Töø thaùng ....................... • 1 naêm ------- (12 soá – 72.000 ñ ) Töø thaùng ....................... • 9 thaùng -------(9 soá – 56.000 ñ ) Töø thaùng ....................... • 6 thaùng -------(6 soá – 39.000 ñ ) Töø thaùng ....................... Doanh Thu Taäp ñoaøn Naêm 1999 Naêm 2000 Thò tröôøng LucKy – GoldStar 28 34 Myõ – Nhaät Baûn Daewoo 27 33 Nam Trieàu Tieân HyunDai 60 75 Chaâu AÙ Taäp Ñoaøn Lôùn Maïnh Thò tröôøng baønh tröôùng LOAÏI XE GIAÙ USD Camry XL.GL/T 36.000 Camry XL.5M/T 34.000 Hiace Super Wagon 5M/T 28.000 Corolla GL.5M/T 26.000 Hiace Commuter 5M/T 25.000 Toát nhaát Toát nhaát Toát nhaát Maùy tính caù nhaân toát nhaát naêm 2001 Saûn phaåm maïng toát nhaát naêm 2001 Toshiba Tecra 8000 Compaq Desfcpro EN-450 Gnteway G6-450 IBM Think pad560 3Com Pafm III Toshiba Tecra 8000 Compaq Desfcpro EN-450 Gnteway G6-450 IBM Think pad560 3Com Pafm III Toát nhaát Toát nhaát Trang 9
 10. 10. Baøi Taäp Word T uoåi treû khoâng phaûi laø thôøi gian cuûa cuoäc nhöõng lyù töôûng cuûa ñôøi, noù laø moät traïng thaùi cuûa taâm trí, noù khoâng phaûi laø chuyeän cuûa maù hoàng, moâi ñoû vaø ñaàu goái uyeån chuyeån, maø noù laø chuyeän cuûa yù chí, laø tính caùch cuûa trí töôûng töôïng, laø sinh löïc cuûa caûm xuùc, noù laø söï töôi thaém cuûa nhöõng muøa xuaân ñaäm ñaø trong cuoäc soáng. uoåi treû coù nghóa laø söï thaéng theá thöôøng coù cuûa loøng can ñaûm cheá ngöï tính nhuùt nhaùt trong öôùc muoán söï thaéng theá cuûa tính maïo hieåm cheá ngöï tính öa deã daõi. Khoâng ai giaø chæ vì soá thaùng naêm, maø chuùng ta giaø vì töø boû tuyeán: bao laâu noù coøn nhaän ñöôïc tín hieäu cuûa T caùi ñeïp, cuûa hy voïng, cuûa chuùng ta. vui töôi, can ñaûm vaø söùc haùng naêm ñoù maïnh töø tha nhaân vaø töø coù theå laø da voâ cuøng, thì baùy laâu ta nhaên, coøn töø boû coøn treû. söï haêng haùi laøm taâm hoàn ta nhaên laïi. Söï aâu saàu, sôï haõi, maát töï tin laøm cho chuùng ta truøng xuoáng vaø bieán tinh thaàn chuùng ta thaønh caùt buïi. uø 60 tuoåi hay 16 tuoåi, trong moãi traùi tim ngöôøi ñeàu coù nieàm say meâ caùi laï, ñeàu coù öôùc muoán kyø laï treû thô ñoái vôùi töông lai, vaø coù nieàm vui ñoái vôùi troø chôi cuoäc soáng. Giöõa tim baïn vaø tim toâi coù moät traïm voâ hi nhöõng chieác caàu baét tín hieäu ñoù bò ñoå, taâm trí baïn bò bao phuû bôûi nhöõng lôùp tuyeát cuûa söï cay ñoäc vaø lôùp baêng cuûa söï bi quan, thì khi aáy ø, duø môùi laø K T D baïn ñaõ laø gia C 20 tuoåi. oøn nhöõng chieác caàu baét tín hieäu saün giöông cao ñeå baét nhöõng laøn soùng cuûa söï laïc quan, thì vaãn coù hy voïng laø baïn raát treû, duø cheát ôû tuoåi 80. SAMUEL ULLMAN (Theo READER’ S DIGEST, 1-1995) Trang 10
 11. 11. Baøi Taäp Word VITAMIN VAØ KHOAÙNG CHAÁT VITAMIN VAØ KHOAÙNG CHAÁT LAØ GÌ? ª Vitamin vaø khoaùng chaát coù trong thöùc aên giuùp cô theå taêng tröôûng vaø hoaït ñoäng bình thöôøng. TAÏI SAO CHUÙNG TA PHAÛI CAÀN COÙ VITAMIN VAØ KHOÙANG CHAÁT ª Vì cô theå khoâng taïo ñöôïc caùc Vitamin, tröø Vitamin Ñ vaø PP laø ñöôïc cô theå taïo ra vôùi moät löôïng nhoû. Vì vaäy chuùng ta caàn phaûi ñöôïc cung caáp Vitamin vaø caùc khoaùng chaát töø caùc nguoàn beân ngoaøi cô theå. ª Vitamin tham gia vaøo quaù trình chuyeån hoùa thöùc aên thaønh naêng löôïng vaø thaønh laäp caùc moâ môùi cuûa cô theå. Khoaùng chaát coù vai troø xuùc taùc, hoã trôï caùc men giuùp cô theå hoaït ñoäng bình thöôøng. COÙ NHÖÕNG LOAÏI VITAMIN VAØ KHOAÙNG CHAÁT GÌ? ) Moät soá Vitamin vaø khoaùng chaát nhö Vitamin tan trong chaát beùo: A, D, E, K Vitamin tan trong nöôùc nhö nhoùm Vitamin B (B1, B2, B5, B6, B12). C. H. PP. Caùc khoaùng chaát vaø caùc nguyeân toá vi löôïng nhö Canxi, Saét, Magieâ, Keõm, Ñoàng, Mangan, Molybdene, Cobalt, Boûate … NHÖÕNG NGUYEÂN NHAÂN GÌ GAÂY RA THIEÁU VITAMIN? ) Cheá ñoä aên khoâng ñaày ñuû vì thieáu hoaëc kieâng khem quaù nhieàu. ) Cheá ñoä aên khoâng caân ñoái do thieáu hieåu bieát, khoâng theå boå sung theâm, thoùi quen kieâng cöû, beänh raêng … ) Nhu caàu veà Vitamin ñang gia taêng nhö ôû treû ñang lôùn, nhöõng ngöôøi huùt thuoác, phuï nöõ mang thai, cho con buù, duøng truï sinh laâu ngaøy. MOÄT SOÁ VITAMIN CAÀN THIEÁT A B E B1 B2 B5 B6 B12 C PP A................................... 310.65 B5.................................56.00 D..................................... 60.70 B6.................................75.40 E.......................................1.80 B12.................................0.60 B1...............................1200.25 C..................................12.78 Trang 11
 12. 12. Baøi Taäp Word oät trong nhöõng chöông trình du lòch ñöôïc du khaùch phöông Taây quan taâm hieän nay laø ñöôïc keát hoân theo taäp tuïc coå truyeàn cuûa ngöôøi baûn ñòa. Trong soá nhöõng nôi ñöôïc choïn coù: M ¾ Vuøng Kashmir: Sau khi ñaùp maùy bay xuoáng saân bay Leh thuoäc thaønh phoá Ladakh ôû vuøng Karhmir (vuøng ñaát thuoäc Aán), ñoâi du khaùch ñöôïc ñoùn veà khaùch saïn. Ôû ñoù ngöôøi ta seõ laáy soá ño cuûa hoï ñeå may nhöõng boä trang phuïc truyeàn thoáng daønh cho hoân leã. Buoåi leã trang troïng naøy seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ban ñeâm, ôû ñoä cao 3500 meùt treân vuøng nuùi löûa Himalaya. Theo ñuùng taäp tuïc ñòa phöông, ñoâi tình nhaân ñöôïc daãn ñeán 2 ngoâi nhaø rieâng bieät töôïng tröông cho cha meï rieâng cuûa moãi ngöôøi. Ôû ñoù hoï seõ ñöôïc laøm quen vôùi ngöôøi trong “gia ñình” cuûa mình. Moät nhaø chieâm tinh hoïc ñöôïc môøi ñeán ñeå xuû queû töông lai cho ñoâi vôï choàng môùi. Ñeâm taân hoân keát thuùc, hoân leã seõ ñöôïc tieán haønh trong moät ngoâi nhaø noãi treân hoà Srinagar… ¾ Ñaûo Tahiti: Theo chöông trình du lòch ñeán Tahiti (ñaûo chính cuûa quaàn ñaûo Socíeteù ôû Nam Thaùi Bình Döông). Ñoâi du khaùch tình nhaân ñöôïc trang ñieåm theo phong tuïc cuûa ngöôøi Polyneùsien baûn ñòa. Caùc nhaïc só, daân laøng, tröôûng laøng vaø thaày teá leã seõ laøm chöùng cho cuoäc hoân nhaân ñöôïc toå chöùc treân moät con thuyeàn ñoäc moäc, ñöôïc boán chieán binh khieâng. Trang phuïc cöôùi cuûa coâ daâu, chuù reã laø nhöõng voøng hoa ñaày maøu saéc khoaùc treân taám thaân… ñeå traàn. Hoï ñöôïc ñaùm röôùc khieâng voøng quanh laøng tröôùc khi ñöa vaøo moät ngoâi nhaø döïng treân coïc goã. D.M (Trích Tuoåi treû Chuû nhaät – 28-2000) Thaùi Lan ........................................7 ngaøy...............................420 USD Malaysia – Singapore....................7 ngaøy...............................585 USD Du lòch T.S.T Haø Lan – Ñöùc – Bæ – Phaùp ------- 12 ngaøy----------------------1440 USD Thuïy Só – YÙ – Phaùp --------------- 15 ngaøy----------------------3360 USD Trang 12
 13. 13. Baøi Taäp Word BOEING COÂNG BOÁ PHAÙC THAÛO CHIEÁC MAÙY BAY LÔÙN NHAÁT THEÁ GIÔÙI ôùi chieàu daøi 152 meùt vaø saûi caùnh roäng 109 meùt, “con chim khoång loà” naøy coù kích côõ lôùn hôn moïi chieác maùy bay hieän taïi, keå caû loaïi phi cô lôùn nhaát theá giôùi Antonov AN-255 cuûa Nga tröôùc ñaây (chieàu daøi thaân 84 meùt). Â Ñieåm ñaëc bieät laø noù coù theå bay saùt maët nöôùc maø khoâng gaëp nguy hieåm. Chieác maùy bay naøy coù teân laø “maùy bay vaän taûi sieâu troïng” – (ULTRA). Noù coù theå mang ñöôïc 1400 taán vaø bay xa 16000 km maø khoâng caàn tieáp nhieân lieäu. Â Lôïi duïng hieäu öùng “caùnh ñoái ñaát” (wing-in-ground-effect), töùc laø nhöõng taùc ñoäng qua laïi giöõa caùc luoàn khí giöõa thaân maùy bay vaø beà maët ñòa hình. ULTRA coù theå bay laø laø treân maët nöôùc vôùi toác ñoä lôùn. Tuy nhieân, noù cuõng coù theå bay ôû ñoä cao 6600 meùt hoaëc cao hôn. Â Ñeå haï caùnh treân caùc saân bay daân duïng, chieác phi cô khoång loà naøy seõ söû duïng khoaûng 76 baùnh ñôõ. Ngöôøi ta coù theå duøng ULTRA ñeå caïnh tranh vôùi taøu thuûy trong lónh vöïc vaän taûi hoaëc thöïc hieän caùc söù meänh quaân söï, vì noù coù theå chôû ñöôïc caû moät sö ñoaøn trong moät chuyeán bay. Ngoaøi ra caùc nhaø khoa hoïc cuõng ñaõ nghó ñeán vieäc duøng chieác maùy bay khoång loà naøy ñeå chôû taøu khoâng gian leân cao. BOEING 4 BOEING 4 BOEING 4 ULTRA 4 4 4 BOEING 4 BOEING 4 BOEING 4 4 4 4 Tuy nhieân chöa coù gì chaéc chaén laø ULTRA seõ ñöôïc saûn xuaát trong thôøi gian saép tôùi. Caùc nhaø phaân tích cho raèng, trong ngaønh haøng khoâng hieän nay, ngöôøi ta raát caân nhaéc trong vieäc ñaàu tö vaøo caùc döï aùn toán keùm nhöng khoâng coù tính thöông maïi cao!! V Trang 13
 14. 14. Baøi Taäp Word Nhaät Baûn (Im laëng laø vaøng?) reân 35 trieäu ngöôøi Nhaät coù ñieä thoaïi di ñoäng. Ñaõ noå ra phaûn öùng ggay gaét xoay quanh vieäc caùc tín hieäu thu phaùt cuûa ñaøi radio treân caùc baêng taàn bò nhieãu aâm, nôi coù söû duïng maùy di ñoäng vaø maùy nhaén tin. Haõng Medic ñaõ baùn cho caùc beänh vieän, phoøng hoøa nhaïc, nhaø haøng, khaùch saïn khoaûng 600 thieát bò nhaèm giaûm bôùt taïp aâm. Böùc töôøng soùng môùi cuûa thieát bò naøy hoaït ñoäng trong phaïm vi 27m ñöôïc baùn khaù chaïy treân thò tröôøng. Singapore (Keát baïn treân Internet) Keát baïn treân Internet coù nghóa may hôn khoân: chaúng haïn qua Internet moät coâ gaùi coù theå môøi moät nhaïc coâng ñi uoáng caø pheâ vui veû. Taïi Singapore, chính phuû ñang hoå trôï cho moät dòch vuï keát baïn treân Internet daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc. Vôùi hôn 2300 thaønh vieân, trang daønh rieâng cho taùn gaãu laø nôi lui tôùi thöôøng xuyeân cuûa caùc cöû nhaân treû ñang baän taâm tôùi con ñöôøng coâng danh cuûa mình, coù thôøi gian thích nghi daàn vôùi xaõ hoäi. Trung Quoác (Baøi ca keâu goïi) Chính phuû Trung Quoác ñaõ phaùt ñoäng caùc chieán dòch aùp duïng caùc hình phaït nghieâm ngaët vaø moät loaït caùc bieän phaùp nhaèm giaûm bôùt naïn sao chuïp phaàn meàm baát hôïp phaùp. Nhöng haõng Microsoft thì ñang thöû moät chieán thuaät khaùc keát hôïp vôùi coâng ty phaùt haønh baêng hình ñòa phöông Go East ñeå phaùt haønh moät baøi haùt nhaïc treû T Trang 14
 15. 15. Baøi Taäp Word … Moät laàn toâi ñeán tham beänh vieän Nhi Ñoàng thaønh phoá Hoà Chí Minh, nôi caùc baùc só ñang ñieàu trò cho caùc treû em maéc beänh Soát Xuaát Huyeát. Haøng naêm coù ñeán haøng traêm treû nhoû bò maéc beänh, moät caên beänh chöa coù thuoác ñaëc trò. … Toâi laø ca só, khoâng phaûi laø baùc só, nhöng Toâi vaãn traên trôû, muoán laøm ñöôïc moät ñieàu gì ñoù cho caùc em vì cuoäc soáng treû thô. Toâi muoán ñöôïc cuøng vôùi caùc baùc só vaø caùc toå chöùc ñaõ vaø ñang tham gia trong chöông trình phoøng choáng soát xuaát huyeát taïi Vieät Nam cuûa BOÄ Y TEÁ. … Chöông trình BAØI HAÙT RU 99 laø cuûa caùc em. Ñoù laø lôøi taâm söï cuûa moät ca só haøng ñaàu Vieät Nam trong chöông trình ca nhaïc coå ñoäng phong traøo phoøng choáng beänh soát xuaát huyeát do BOÄ Y TEÁ phaùt ñoäng vôùi söï taøi trôï cuûa coâng ty BAYGON taïi nhaø haùt HOAØ BÌNH. HOÀNG NHUNG 1. Gioït söông treân mi maét 2. Thaùng tö veà 3. Vöôøn yeâu 4. Chôït nghe em haùt 5. Daáu veát 6. Moät mình 7. Hoøa taáu baøi haùt ru cho anh 8. Cöûa soå muøa ñoâng 9. Chieác laù voâ tình 10. Cho em moät ngaøy 11. Vaãn haùt lôøi yeâu 12. Traùi tim hoang vu 13. Troø chuyeän 14. Ru tình 15. Beân em laø bieån roäng 16. Maët trôøi dòu eâm Trang 15
 16. 16. Baøi Taäp Word aàu thaùng 10 naêm 2002, trong moät cuoäc hoïp baùo thöôøng leä, ñaïi dieän phaùt haønh cuûa haõng Intel tieát loä raèng haõng ñang coù keá hoaïch phaùt trieån nhöõng boä vi xöû lyù môùikhaùc bieät hoaøn toaøn vôùi chip Pentium 4 hieän nay. Saûn phaåm naøy coù teân maõ laø Nehalem, döï kieán seõ xuaát hieän treân thò tröôøng vaøo naêm 2004. Â Cuøng thôøi ñieåm, Intel cuõng ñang phaùt trieån moät caáu truùc baûo maät môùi goïi laø LeGrand. Coâng ngheä naøy seõ thieát laäp moâi tröôøng phaàn cöùng ñeå ngaên chaën caùc cuoäc taán coâng vaøo heä thoáng töø beân ngoaøi, chaúng haïn nhö virus maùy tính. LeGrand bao goàm chipset, boä nhôù heä thoáng vaø oå cöùng. Chuùng seõ ñöôïc tích hôïp vaøo trong caáu truùc chuaån cuûa boä vi xöû lyù môùi Nehalem. Â Vieäc thieát laäp moâi tröôøng phaàn cöùng cuûa Intel gaàn gioáng vôùi “döï aùn Palladium” cuûa Microsoft. Quyeát ñònh phaùt trieån Palladium nhaèm taêng cöôøng khaû naêng baûo maät thoâng tin cho caùc PC chaïy Windows. Â Tröôùc thôøi ñieåm khi Nehalem xuaát hieän. Intel seõ tung ra boä vi xöû lyù Prescott, moät phieân baûn caûi tieán cuûa caáu truùc NetBurst ñang ñöôïc söû duïng trong Pentium 4. Prescott söû duïng coâng ngheä 0.9 micron, caùc wafer coù kích thöôùc 12 inch vaø seõ ra maét thò tröôøng vaøo khoaûng giöõa naêm 2003. #Loä trình phaùt trieån cuûa theá heä chip: 9 NEHALEM.............................................................................. 9 WILLAMATE................................................................. 9 PRESCOTT ............................................................ Ñ LeGrand Intel Palladium Microsoft Trang 16
 17. 17. Baøi Taäp Word Giôùi thieäu ? COÂNG NGHEÄ MAØN HÌNH MÔÙI !!! V iewSonic chuyeân saûn xuaát caùc loaïi maøn hình chaát löôïng cao, ñaëc bieät laø maøn hình phaúng daønh cho chuyeân ngaønh thieát keá ñoà hoïa. Vôùi coâng ngheä loaïi boû ñöôøng cong beà maët vaø taêng khaû naêng nhình baèng caùch giaûm thieåu ñoï choùi cuûa ViewSonic ñaõ laøm cho hình aûnh theâm trung thöïc vaø soáng ñoäng. Toå hôïp cuûa nhöõng coâng ngheä tieân tieán ñaït ñöôïc : coâng ngheä Sonictron, coâng ngheä phaúng tuyeät ñoái, coâng ngheä Short Depth, coâng ngheä Super clear… ñaõ cho maøn hình ViewSonic theå hieän ñöôïc hình aûnh soáng ñoäng hôn, trung thöïc hôn, xöùng ñaùng vôùi nhöõng giaûi thöôûng ViewSonic ñaït ñöôïc vaø laø haõng maøn hình ñöùng vò trí soá 1 taïi Myõ. CÔ SÔÛ ÑEÅ BAÏ CHOÏN LÖÏA MAØN HÌNH THEO ÖÙNG DUÏNG CUÛA MÌNH. Duøng cho gia ñình söû duïng Internet, games, hoïc,.. Duøng cho vaên phoøng, in aán, cheá baûn .. Duøng cho thieát keá ñoà hoïa cao caáp, design phim .. Loaïi maøn hình 15” ) 19” 15” ) 21” 17” ) 21” Ñoä phaân giaûi 800x600 800x600 1280x1024 Model E50,E653 E50,E653 PI63 NHAØ PHAÂN PHOÁI SAIGON VIEW PTE. 82 Voõ Vaên Taàn, Q3, Tp.HCM. Tel: (08)9301915 – 9301916 THEÁ GIÔÙI QUAN Laàu 1 Red River Building 23 Phan Chu Trinh, Q. Hoaøn Kieám, Haø Noäi Tel: (04) 9330909 Trang 17
 18. 18. Baøi Taäp Word athis Wackernagel cuøng nhoù m ñoàng söï taïi Vieän nghieân cöùu Redefining Progreess – California (Myõ) ñaõ phaân tích caùc yeáu toá quan troïng lieân quan ñeán maët baèng sinh thaùi nhö nhu caàu veà ñaát troàng nguõ coác, ñaát cho chaên nuoâi, ñaát troàng röøng, nuoâi thuûy saûn, ñaát thoå cö vaø saûn xuaát coâng nghieäp… Döïa treân caùc yeáu toá naøy, nhoùm chuyeân gia ñaõ tieán haønh laäp ra moät moâ hình veà nhu caàu tieâu duøng cuûa loaøi ngöôøi trong moái lieân heä vôùi thieân nhieân. Theo ñoù, naêm 1961 loaøi ngöôøi treân theá giôùi chæ duøng heát 70% nhöõng thöù maø traùi ñaát saûn sinh ra theo caùch töï nhieân. Ñeán naêm 2002, tyû leä ñoù laø 125%. Ñieàu ñoù coù nghóa laø, loaøi ngöôøi ñang tieán tôùi khai phaù kieät queä nhöõng phaàn döï tröõ cuûa traùi ñaát nhö döï tröõ veà daàu löûa, than ñaù, laán chieám ñaát canh taùc, ñaát chaên nuoâi, röøng thieân nhieân. Traùi Ñaát Ñang Caïn Kieät Taøi Nguyeân Beân caïnh ñoù yù töôûng tìm kieám moät moâi tröôøng soáng khaùc ngoaøi traùi ñaát vaãn ñang ñöôïc caùc nhaø nghieân cöùu thieân vaên hoïc xuùc tieán raùo rieát. Vaø keát quaû môùi nhaát thu ñöôïc töø moät nhoùm caùc nhaø thieân vaên hoïc Myõ laø coù khoaûng 30 tæ haønh tinh töông töï nhö traùi ñaát trong daûi ngaân haø; vôùi khoaûng caùch gaàn nhaát laø 100 naêm aùnh saùng! Trang 18
 19. 19. Baøi Taäp Word CAÙC COÂNG CUÏ PHAÙT TRIEÅN GOÀM SEDONA SEÕ THEO SAU ORACLE8 höõng coâng cuï phaùt trieån ñöôïc laøm cho phuø hôïp vôùi cô sôû döõ lieäu quan heä ñoái töôïng Oracle8 bao goàm caû moâi tröôøng laäp trình höôùng ñoái N töôïng sedone, seõ ra muoän hôn so vôùi vieäc phaùt haønh cô sôû döõ lieäu naøy, caùc vieân chöùc Oracle coâng nhaän nhö vaäy. Caùc nhaø phaùt trieån coù theå vaãn duøng nhöõng coâng cuï hieä coù nhö Devenloper/2000 vaø Designer/2000 hay ngoân ngöõ C++ vôùi Oracle8. Trình bieân dòch tröôùc cuõng seõ cung caáp trong Oracle8, tuy nhieân coâng cuï phaùt trieån ñoà hoïa ñöôïc thieát keá ñeå khai thaùc Oracle8 thì vaãn phaûi chôø ñôïi. Döï aùn ñang ñöôïc thöïc hieän nhöng chöa ñònh ngaøy phaùt haønh laø Sedona. Moâi tröôøng phaùt trieån höôùng ñoái töôïng ñöôïc Oracle ñeà xuaát vaãn chöa ñaùp öùng ñöôïc nhöõng gì ñaõ ñöôïc thoáng nhaát cuûa nhoùm caùc nhaø phaùt trieån öùng duïng cuûa Oracle vaø coâng ty ñang trì hoaõn thôøi gian phaùt haønh cuûa noù. Chuû tòch giaùm ñoác ñieàu haønh Oracle – Larry  Caùc coâng cuï boå sung cuûa Oracle cho Oracle8 Ellíon cho bieát Sedona coù theå seõ khoâng theå ñöa ra trong voøng 18 thaùng tôùi. Infoworld 16/06/97 Caùc khoái trong thieát keá Oracle8 Caùc tuøy choïn phaùt trieån ban ñaàu  Oracle Designer/2000  Oracle Devaloper/2000  C++  Java Nhöõng coâng cuï seõ coù  Moâi tröôøng höôùng ñoái töôïng Sedona Caùc ñôn vò giôùi thieäu trong soá naøy  Hoàng Quang ----------------------------------------------------------------------- 66,67  Laïc Vieät – Coâng ty coå phaàn --------------------------------------------------------- 30  Maxell---------------------------------------------------------------------------------- 17  Microtex ----------------------------------------------------------------------------- 101  Epson ------------------------------------------------------------------------------- 65,73  Cadena ------------------------------------------------------------------------------- 122  Compaq Computer Coporation------------------------------------------------------ 84 Trang 19
 20. 20. Baøi Taäp Word Roài cuõng nhö bao sinh vieân laøm theâm, noù nhaän tieáp thò cho moät cöûa haøng xe hôi “Kieâm” kinh doanh ñieän thoaïi di ñoäng. Vaøo nhöõng buoåi toái, noù chui vaøo con roái to ñuøng ñöùng vaãy chaøo möøng khaùch haøng qua laïi. Ngöôøi ñi ñöôøng ai cuõng nhìn vui. Thaùng ngaøy ñi qua, cöù moãi toái con roái vaãn ñöùng choã cuõ ñeå ñuû aên ñuû hoïc, ñuû chia seû nhoïc nhaèn nôi queâ nhaø. Toái nay thaønh phoá saùng röïc, nhöõng ngoïn gioù laønh laïnh thi thoaûng uøa veà. Ngöôøi Saøi Goøn döôøng nhö ñoâng hôn neân con roái vaãy tay chaøo möøng lieân tuïc. Ai bieát ñöôïc beân trong ñaàu oùc nhö ñang roái bôøi khi nghæ veà meï, veà em, veà queâ ngheøo, nôi coù bao côn luõ lieân tieáp vöøa qua ñi. Baát chôït nhöõng giaït nöôùc maét phía trong con roái rôi xuoáng… TAÛN MAÏN CUOÁI TUAÀN Ngaøy vaøo ñaïi hoïc, xoùm nhoû queâ ngheøocuøng nhau göûi gaém chuùt quaø tieãn noù leân ñöôøng vaäy maø tröôùn ñoù noù maõi do döï khi hình dung meï vaø nhöõng ñöùa em vaát vaû treân ñoàng. Noù thöông meï nhöng khoâng baèng tình thöông cuûa meï daønh cho noù. Meï baûo noù phaûi hoïc ñeå neân ngöôøi sau naøy coù lo cho meï vaø caùc em cuõng chaúng muoän. Theá laø noù xa queâ. Tieàn goùp nhaët khoù nhoïc nôi queâ ngheøo moãi thaùng meï göûi chæ ñuû cho môù giaùo trình vaø nhöõng quyeån saùch moûng tanh nôi giaûng ñöôøng. Cöù saù vieän, moùn aên tinh thaàn khoâng thoûa khi nhöõng laù thö chuyeån tieàn tö ng ñeán tröôøng, chieàu vaøo thö laép ñöôïc söï coàn caøo gan ruoät ø queâ nhaø trôû neân mong manh. Chuùc Thaønh Coâng Trang 20
 21. 21. Baøi Taäp Word Trang 21 TRAÙNH BÒ ÑAÙNH CAÉP PASSWORD où 3 nguyeân nhaân maø coù theå maát Password 1. Tröïc tieáp ñoïc Password cho ngöôøi khaùc 2. Baïn “Save password” vaøo maùy 3. Aên caép treân maïng. Thöôøng thì caùc Hacker duøng tình baùo laø moät chöông trình coù teân laø Netbus hay vaøi loaïi virus khaùc. Vaø hoï thöôøng caøi vaøo maùy cuûa baïn thoâng qua moät soá caùch sau ñaây: ) Khi hoï söû duïng maùy tính cuûa baïn (duø chæ moät laàn duy nhaát), chæ caàn cho vaøo maùy cuûa baïn moät ñóa meàm cho chaïy chöông trình thöôøng truù naøy. ) Hoï göûi cho baïn moät böùc thö coù keøm theo moät file Attach neáu baïn môû chöông trình naøy thì laäp töùc maùy cuûa baïn seõ bò caøi tình baùo. ) Hoï göûi Mail cho baïn vaø giôùi thieäu cho baïn moät trang Web naøo ñoù neáu baïn vaøo “tham quan” thì laäp töùc maùy cuûa baïn cuõng bò caøi tình baùo. Ñeå xem maùy cuûa mình ñaõ bò xaâm nhaäp chöa, baïn haõy laøm nhö sau: − Môû maùy tính − Nhaán toå hôïp phím CTRL – ALT – DEL Maùy seõ hieån thò leân cho baïn moät danh saùch caùc chöông trình ñang chaïy treân maùy cuûa baïn. Baïn tìm kieám xem coù chöông trình naøo coù teân Netbus hay moät caùi teân naøo khaùc (baïn phaûi hoûi kyõ thuaät vieân veà ñieàu naøy). Moät soá caùch thöùc baûo maät Password vaø thoâng tin: ª Khoâng save password trong maùy. ª Khoâng neân ghi Password ra giaáy. ª Khoâng ñaët password quaù ñôn giaûn (truøng vôùi username hoaëc laø teân cuûa mình …) ª Thöôøng xuyeân thay ñoåi password. ª Caûnh giaùc vôùi Mail töø caùc ñòa chæ laï. C
 22. 22. Baøi Taäp Word TRUN G T AÂ M ☺%☺$☺$., Ñeán vôùi AÙ – AÂu caùc baïn ñöôïc : Tö vaán : Mieãn Phí, Cung caáp taøi lieäu : Mieãn Phí Höôùng daãn, hoã trôï hoïc sinh vaø phuï huynh moïi maët Trang 22
 23. 23. Baøi Taäp Word Quaø Taëng KIM CÖÔNG Töø Dove Caû mônbaïnñaõ choïndaà ugoä iDove ñeå chaê m soù ctoù c theâ m möôï tmaø . Ñeå ñaù p laï i söï tin caä y cuû a caù c baï n. Dove daø nh taë ng Kim cöông quyù giaù Trang 23
 24. 24. Baøi Taäp Word TRUNG TAÂM TIN HOÏC – ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN 227 Nguyeãn Vaên Cöø – Quaän 5 – Tp. HCM C höông trình ñaø o taï o TRUNG TAÂM TIN HOÏC – ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN 227 Nguyeãn Vaên Cöø – Quaän 5 – Tp. HCM C höông trình ñaø o taï o Trang 24
 25. 25. Baøi Taäp Word ANH NGOÏC ANH NGOC COMPUTER ÑOÀNG TAÂM DTC COMPUTER VÓNH XUAÂN SPC COMPUTER ICD-SAØI GOØN IDC GROUP LONG THAØNH LONG THANH COMPUTER Trang 25
 26. 26. Baøi Taäp Word COÂNG TY PHAÂN PHOÁI FPT HAØ NOÄI TP HOÀ CHÍ MINH Tel: 08.9255414 Fax: 08.9252736 Tel: 04.7260666 Fax: 04.7260722 5 Söông Nguyeät AÙnh, Q1,HCM 101-108 A1 Vaïn Phuùc, Ba Ñình, Haø Noäi Trang 26
 27. 27. Baøi Taäp Word THEÁ GIÔÙI VI TÍNH z 24 Bo Maïch Chuû i845 z 4 MTXT CENTRINO z 7 CARD THU TV z 7 ROUTER ADSL z 2 MAØN HÌNH 17” z 4 DVD-ROM, CD-RW Trang 27
 28. 28. Baøi Taäp Word ¾ Cuoäc soáng, gia ñình, söùc khoeû … ¾ Vieäc laøm, nhaø cöûa, xe coä … ¾ Caùc thöù vaët vaõnh coøn laïi Trang 28

×