Ans n6-w1-1

Thanawut Rattanadon
Thanawut Rattanadonครู em โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

เฉลยใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 6 การงาน ม.3

หน่ วยการเรียนรู้ท่ี 6 การขยายพันธุ์พืช
     เรื่องที่ 1 ประเภทและวิธีการขยายพันธุ์พช
                         ื

ใบงานที่ 1.1 เรือง วิธีการขยายพันธุพช
        ่         ์ ื                                  เฉลย
คำชี้แจง ให้นกเรียนตอบคำถำม
       ั

1. กำรขยำยพันธุพช หมำยถึงอะไร
        ์ ื
    การขยายพันธุพช หมายถึง กระบวนการทีทาให้ตนพืชเพิมจานวนมากขึ้นตามความต้องการของผูขยายพันธุ์ โดยพืชต้นใหม่
          ์ ื          ่   ้   ่               ้
  ยังคงลักษณะของพันธุและคุณสมบัตทดไว้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม
            ์     ิ ี่ ี

2. กำรขยำยพันธุพชมีประโยชน์อย่ำงไร
        ์ ื
    การขยายพันธุพชมีประโยชน์ ดังนี้
          ์ ื
  1) ช่วยในการดารงพันธุของพืช
             ์
  2) ช่วยในการสร้างพืชพันธุใหม่ทดกว่าเดิม
               ์  ี่ ี
  3) ช่วยในการประกอบอาชีพการเกษตรให้ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพยิงขึ้น
                                    ่

3. เพรำะเหตุใด ผูทจะขยำยพันธุพชจะต้องมีทกษะกำรสังเกตทีละเอียดอ่อน
         ้ ่ี    ์ ื    ั       ่
    เพราะจะได้สงเกตความเปลียนแปลงต่างๆ ของต้นพืชทีจะทาการขยายพันธุ์ เพือนาข้อมูลมาศึกษา ปรับปรุง แก้ไข และเสริมสร้าง
         ั      ่            ่         ่
  ทักษะการจัดการงานขยายพันธุพชให้มประสิทธิภาพยิงขึ้น
                ์ ื ี      ่

4. นักเรียนจะทำอย่ำงไร เมือต้องกำรทรำบข้อมูลเกียวกับกำรขยำยพันธุพช
             ่          ่         ์ ื                 (พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจของครูผสอน)
                                        ิ    ู้

5. กำรเพำะเมล็ดนิยมใช้กบพืชผักชนิดใดบ้ำง จงยกตัวอย่ำง
            ั                 (พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจของครูผสอน)
                                        ิ    ู้

6. กำรแบ่งและกำรแยก หมำยถึงอะไร
   การแบ่งและการแยก หมายถึง การขยายพันธุพชทีมลาต้นแปลกปลอม เพือให้ได้ตนพืชต้นใหม่ทมีลกษณะตรงตามสายพันธุ์
                      ์ ื ่ี        ่    ้      ี่ ั
  ของต้นแม่ทุกประการ
หน่ วยการเรียนรู้ท่ี 6 การขยายพันธุ์พืช
     เรื่องที่ 1 ประเภทและวิธีการขยายพันธุ์พช
                         ื
 7. กำรตอนกิงแบบทับกิง และกำรตอนกิงแบบอำกำศมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร
       ่    ่      ่
     การตอนกิงแบบทับกิงจะใช้กบพืชทีมีกงยาว สามารถโน้มกิงทีจะตอนลงมาสัมผัสกับดินได้ ส่วนการตอนกิงแบบอากาศจะ
         ่    ่   ั   ่ ิ่        ่ ่                   ่
  ใช้กบพืชทีไม่สามารถโน้มกิงลงมาสัมผัสกับดินได้
    ั   ่       ่

 8. มีนำต้องกำรขยำยพันธุตนเฟื่องฟ้ำ นักเรียนคิดว่ำเธอควรเลือกวิธกำรขยำยพันธุพชวิธกำรใดจึงจะเหมำะสมทีสุด
             ์ ้                   ี      ์ ื ี          ่
   เพรำะเหตุใด
    มีนาควรใช้วธการต่อกิงในการขยายพันธุตนเฟืองฟ้า เพราะสามารถทาได้ง่าย และประสบผลสาเร็จสูง
          ิี    ่       ์ ้ ่  9. กำรต่อกิง และกำรติดตำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร
       ่
     การต่อกิงจะนากิงพันธุดทมตามากกว่า 1 ตา มาต่อบนต้นตอ เพือให้เนื้อเยือเจริญทังสองเชือมประสานกันเป็ นต้นเดียว
         ่   ่   ์ ี ี่ ี               ่    ่     ้    ่
  ส่วนการติดตาจะนากิงพันธุดเี พียงตาเดียวมาติดเข้ากับพืชอีกต้นหนึงซึงทาหน้าทีเ่ ป็ นต้น ตอ เพือให้ตาทีนาไปติดเจริญเติบโต
             ่   ์                  ่ ่             ่   ่
  เป็ นพืชต้นใหม่และทาหน้าทีเ่ ป็นระบบยอด ส่วนต้นตอจะทาหน้าทีเ่ ป็ นระบบราก

10. กำรขยำยพันธุพชวิธกำรใด ต้องใช้ควำมรูดำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำมำเกียวข้อง
        ์ ื ี          ้ ้                ่
    การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือพืช
               ่11. นักเรียนมีหลักกำรเลือกพืชทีจะใช้ในกำรเพำะเลียงเนื้อเยืออย่ำงไร
                ่        ้    ่
    จะต้องเป็ นพืชเศรษฐกิจทีมีคณค่า จาหน่ายในราคาสูงได้เป็ นอย่างดี มีตลาดรองรับสินค้า เพือให้คมค่ากับการลงทุน
                ่ ุ                              ่ ุ้12. คุณสมบัตของผูทจะขยำยพันธุพช มีอะไรบ้ำง
      ิ  ้ ่ี    ์ ื
    ผูทจะขยายพันธุพชจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     ้ ี่       ์ ื
  1) ต้องมีทกษะในการขยายพันธุพช
         ั         ์ ื
  2) ต้องมีความรูเกียวกับพืช
            ้ ่
  3) ต้องรูจกชนิดของพืชและวิธการขยายพันธุทเี ่ หมาะสม
       ้ั         ี     ์
  4) ต้องมีทกษะการสังเกตทีละเอียดอ่อน
          ั      ่
  5) ต้องมีทศนะทีดต่อต้นพืช
           ั ่ี

Recomendados

แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3 por
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3Jariya Jaiyot
85.6K visualizações3 slides
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ por
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
200.8K visualizações4 slides
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน por
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนkrupornpana55
95K visualizações13 slides
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว... por
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...Kobwit Piriyawat
126.7K visualizações15 slides
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลย por
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลยใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลย
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลยthnaporn999
88.3K visualizações5 slides
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA) por
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)Napadon Yingyongsakul
390K visualizações184 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ข้อสอบอัจฉริยะ por
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะKodchaporn Siriket
67K visualizações4 slides
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ por
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบssuserf8d051
45.6K visualizações62 slides
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
1.7M visualizações23 slides
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ por
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพณัฐะ หิรัญ
70.4K visualizações44 slides
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม por
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมdnavaroj
232.7K visualizações6 slides
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง por
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องKittichai Pinlert
826.9K visualizações19 slides

Mais procurados(20)

ข้อสอบอัจฉริยะ por Kodchaporn Siriket
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
Kodchaporn Siriket67K visualizações
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ por ssuserf8d051
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ssuserf8d05145.6K visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por พัน พัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
พัน พัน1.7M visualizações
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ por ณัฐะ หิรัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ
ณัฐะ หิรัญ70.4K visualizações
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม por dnavaroj
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj232.7K visualizações
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง por Kittichai Pinlert
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Kittichai Pinlert826.9K visualizações
รูปเล่มวิชาโครงงาน por AjBenny Pong
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong188.2K visualizações
กำหนดการโครงการต่าง ๆ por Looktan Kp
กำหนดการโครงการต่าง ๆกำหนดการโครงการต่าง ๆ
กำหนดการโครงการต่าง ๆ
Looktan Kp85.9K visualizações
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2 por dnavaroj
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
dnavaroj195K visualizações
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 por dnavaroj
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
dnavaroj70.7K visualizações
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร... por Kobwit Piriyawat
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...
Kobwit Piriyawat44.1K visualizações
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 por Thanawut Rattanadon
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
Thanawut Rattanadon23.3K visualizações
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน por Tanyarad Chansawang
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
Tanyarad Chansawang114.9K visualizações
สารบัญ. por Kanistha Chudchum
สารบัญ.สารบัญ.
สารบัญ.
Kanistha Chudchum544.1K visualizações
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551 por Weerachat Martluplao
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
Weerachat Martluplao28.4K visualizações
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ por Kruthai Kidsdee
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อแบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ
Kruthai Kidsdee710.9K visualizações

Similar a Ans n6-w1-1

แผนการเรียนรู้เกษตร6 por
แผนการเรียนรู้เกษตร6แผนการเรียนรู้เกษตร6
แผนการเรียนรู้เกษตร6juckit009
5K visualizações12 slides
แผนการเรียนรู้เกษตร8 por
แผนการเรียนรู้เกษตร8แผนการเรียนรู้เกษตร8
แผนการเรียนรู้เกษตร8juckit009
5.1K visualizações10 slides
แผนการเรียนรู้เกษตร5 por
แผนการเรียนรู้เกษตร5แผนการเรียนรู้เกษตร5
แผนการเรียนรู้เกษตร5juckit009
6K visualizações10 slides
การขยายพันธุ์พืช por
การขยายพันธุ์พืชการขยายพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืชHataitip Suwanachote
9.6K visualizações31 slides
แผนการเรียนรู้เกษตร7 por
แผนการเรียนรู้เกษตร7แผนการเรียนรู้เกษตร7
แผนการเรียนรู้เกษตร7juckit009
4.2K visualizações11 slides
บทที่ 4 การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว por
บทที่ 4 การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวบทที่ 4 การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว
บทที่ 4 การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวBenjamart2534
6.8K visualizações34 slides

Similar a Ans n6-w1-1(20)

แผนการเรียนรู้เกษตร6 por juckit009
แผนการเรียนรู้เกษตร6แผนการเรียนรู้เกษตร6
แผนการเรียนรู้เกษตร6
juckit0095K visualizações
แผนการเรียนรู้เกษตร8 por juckit009
แผนการเรียนรู้เกษตร8แผนการเรียนรู้เกษตร8
แผนการเรียนรู้เกษตร8
juckit0095.1K visualizações
แผนการเรียนรู้เกษตร5 por juckit009
แผนการเรียนรู้เกษตร5แผนการเรียนรู้เกษตร5
แผนการเรียนรู้เกษตร5
juckit0096K visualizações
การขยายพันธุ์พืช por Hataitip Suwanachote
การขยายพันธุ์พืชการขยายพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืช
Hataitip Suwanachote9.6K visualizações
แผนการเรียนรู้เกษตร7 por juckit009
แผนการเรียนรู้เกษตร7แผนการเรียนรู้เกษตร7
แผนการเรียนรู้เกษตร7
juckit0094.2K visualizações
บทที่ 4 การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว por Benjamart2534
บทที่ 4 การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวบทที่ 4 การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว
บทที่ 4 การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว
Benjamart25346.8K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้ por Mam Chongruk
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้
Mam Chongruk21.4K visualizações
ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน por Patpeps
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
Patpeps1.1K visualizações
สุขฯ ม.2 หน่วย 8 por supap6259
สุขฯ ม.2 หน่วย 8สุขฯ ม.2 หน่วย 8
สุขฯ ม.2 หน่วย 8
supap625942.3K visualizações
รูปแบบข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 por Nattayaporn Dokbua
รูปแบบข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5รูปแบบข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5
รูปแบบข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5
Nattayaporn Dokbua56.7K visualizações
ใบงาน por Arisara Yawichai
ใบงานใบงาน
ใบงาน
Arisara Yawichai587 visualizações
ใบงาน2 por Arisara Yawichai
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
Arisara Yawichai377 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 por chunkidtid
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
chunkidtid12.2K visualizações
วิชาการศึกษาค้นคว้า ม.33333 por krujee
วิชาการศึกษาค้นคว้า ม.33333วิชาการศึกษาค้นคว้า ม.33333
วิชาการศึกษาค้นคว้า ม.33333
krujee646 visualizações
แผนการเรียนรู้เกษตร4 por juckit009
แผนการเรียนรู้เกษตร4แผนการเรียนรู้เกษตร4
แผนการเรียนรู้เกษตร4
juckit0094.8K visualizações
กลุ่มที่ 2 ส่งแบบทดสอบ por Nattayaporn Dokbua
กลุ่มที่ 2 ส่งแบบทดสอบกลุ่มที่ 2 ส่งแบบทดสอบ
กลุ่มที่ 2 ส่งแบบทดสอบ
Nattayaporn Dokbua531 visualizações
ข้อสอบกรงานฯPre onet ม 6-2555 for-student por Ko Kung
ข้อสอบกรงานฯPre onet ม 6-2555 for-studentข้อสอบกรงานฯPre onet ม 6-2555 for-student
ข้อสอบกรงานฯPre onet ม 6-2555 for-student
Ko Kung9.3K visualizações
หน่วยที่3การขยายพันธุ์พืช por Hataitip Suwanachote
หน่วยที่3การขยายพันธุ์พืชหน่วยที่3การขยายพันธุ์พืช
หน่วยที่3การขยายพันธุ์พืช
Hataitip Suwanachote1.5K visualizações
พันธ์ุบุกในประเทศไทย por Wasan Yodsanit
พันธ์ุบุกในประเทศไทยพันธ์ุบุกในประเทศไทย
พันธ์ุบุกในประเทศไทย
Wasan Yodsanit12.4K visualizações
เฉลยแบบฝึกหัดงานเกษตร ม.1 new por juckit009
เฉลยแบบฝึกหัดงานเกษตร ม.1 newเฉลยแบบฝึกหัดงานเกษตร ม.1 new
เฉลยแบบฝึกหัดงานเกษตร ม.1 new
juckit00920.6K visualizações

Mais de Thanawut Rattanadon

ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) por
ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)Thanawut Rattanadon
2.2K visualizações3 slides
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั... por
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...Thanawut Rattanadon
1.4K visualizações5 slides
บทบาทของผู้ผลิต por
บทบาทของผู้ผลิตบทบาทของผู้ผลิต
บทบาทของผู้ผลิตThanawut Rattanadon
38.4K visualizações10 slides
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101 por
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101Thanawut Rattanadon
1.6K visualizações12 slides
ไตรสิกขา por
ไตรสิกขาไตรสิกขา
ไตรสิกขาThanawut Rattanadon
6.6K visualizações14 slides
พระรัตนตรัย por
พระรัตนตรัยพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยThanawut Rattanadon
15.4K visualizações15 slides

Mais de Thanawut Rattanadon(20)

ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) por Thanawut Rattanadon
ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
Thanawut Rattanadon2.2K visualizações
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั... por Thanawut Rattanadon
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...
Thanawut Rattanadon1.4K visualizações
บทบาทของผู้ผลิต por Thanawut Rattanadon
บทบาทของผู้ผลิตบทบาทของผู้ผลิต
บทบาทของผู้ผลิต
Thanawut Rattanadon38.4K visualizações
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101 por Thanawut Rattanadon
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101
Thanawut Rattanadon1.6K visualizações
ไตรสิกขา por Thanawut Rattanadon
ไตรสิกขาไตรสิกขา
ไตรสิกขา
Thanawut Rattanadon6.6K visualizações
พระรัตนตรัย por Thanawut Rattanadon
พระรัตนตรัยพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย
Thanawut Rattanadon15.4K visualizações
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6 por Thanawut Rattanadon
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6
Thanawut Rattanadon52.3K visualizações
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6 por Thanawut Rattanadon
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
Thanawut Rattanadon12.7K visualizações
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6 por Thanawut Rattanadon
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon21.3K visualizações
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ por Thanawut Rattanadon
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
Thanawut Rattanadon6.4K visualizações
พุทธประวัติ ส16101 ป.6 por Thanawut Rattanadon
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon12.8K visualizações
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 por Thanawut Rattanadon
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5
Thanawut Rattanadon11.7K visualizações
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 por Thanawut Rattanadon
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
Thanawut Rattanadon8.6K visualizações
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 por Thanawut Rattanadon
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
Thanawut Rattanadon12.2K visualizações
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สรุปลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์ por Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สรุปลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สรุปลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สรุปลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์
Thanawut Rattanadon4.2K visualizações
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การวัดและประเมินผลโครงงาน por Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การวัดและประเมินผลโครงงานใบงานที่ 5.1 เรื่อง การวัดและประเมินผลโครงงาน
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การวัดและประเมินผลโครงงาน
Thanawut Rattanadon1.9K visualizações
ใบความรู้ที่ 5 การนำเสนอและประเมินผลโครงงาน por Thanawut Rattanadon
ใบความรู้ที่ 5 การนำเสนอและประเมินผลโครงงานใบความรู้ที่ 5 การนำเสนอและประเมินผลโครงงาน
ใบความรู้ที่ 5 การนำเสนอและประเมินผลโครงงาน
Thanawut Rattanadon1.3K visualizações
ใบความรู้ที่ 4 การพัฒนาโครงงาน และวิธีเขียนรายงานโครงงาน por Thanawut Rattanadon
ใบความรู้ที่ 4 การพัฒนาโครงงาน และวิธีเขียนรายงานโครงงานใบความรู้ที่ 4 การพัฒนาโครงงาน และวิธีเขียนรายงานโครงงาน
ใบความรู้ที่ 4 การพัฒนาโครงงาน และวิธีเขียนรายงานโครงงาน
Thanawut Rattanadon1.4K visualizações
ใบงานที่ 3.3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน por Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 3.3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3.3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3.3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน
Thanawut Rattanadon1.3K visualizações
ใบงานที่ 3.2 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน por Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 3.2 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3.2 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3.2 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน
Thanawut Rattanadon2.8K visualizações

Ans n6-w1-1

 • 1. หน่ วยการเรียนรู้ท่ี 6 การขยายพันธุ์พืช เรื่องที่ 1 ประเภทและวิธีการขยายพันธุ์พช ื ใบงานที่ 1.1 เรือง วิธีการขยายพันธุพช ่ ์ ื เฉลย คำชี้แจง ให้นกเรียนตอบคำถำม ั 1. กำรขยำยพันธุพช หมำยถึงอะไร ์ ื การขยายพันธุพช หมายถึง กระบวนการทีทาให้ตนพืชเพิมจานวนมากขึ้นตามความต้องการของผูขยายพันธุ์ โดยพืชต้นใหม่ ์ ื ่ ้ ่ ้ ยังคงลักษณะของพันธุและคุณสมบัตทดไว้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม ์ ิ ี่ ี 2. กำรขยำยพันธุพชมีประโยชน์อย่ำงไร ์ ื การขยายพันธุพชมีประโยชน์ ดังนี้ ์ ื 1) ช่วยในการดารงพันธุของพืช ์ 2) ช่วยในการสร้างพืชพันธุใหม่ทดกว่าเดิม ์ ี่ ี 3) ช่วยในการประกอบอาชีพการเกษตรให้ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพยิงขึ้น ่ 3. เพรำะเหตุใด ผูทจะขยำยพันธุพชจะต้องมีทกษะกำรสังเกตทีละเอียดอ่อน ้ ่ี ์ ื ั ่ เพราะจะได้สงเกตความเปลียนแปลงต่างๆ ของต้นพืชทีจะทาการขยายพันธุ์ เพือนาข้อมูลมาศึกษา ปรับปรุง แก้ไข และเสริมสร้าง ั ่ ่ ่ ทักษะการจัดการงานขยายพันธุพชให้มประสิทธิภาพยิงขึ้น ์ ื ี ่ 4. นักเรียนจะทำอย่ำงไร เมือต้องกำรทรำบข้อมูลเกียวกับกำรขยำยพันธุพช ่ ่ ์ ื (พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจของครูผสอน) ิ ู้ 5. กำรเพำะเมล็ดนิยมใช้กบพืชผักชนิดใดบ้ำง จงยกตัวอย่ำง ั (พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจของครูผสอน) ิ ู้ 6. กำรแบ่งและกำรแยก หมำยถึงอะไร การแบ่งและการแยก หมายถึง การขยายพันธุพชทีมลาต้นแปลกปลอม เพือให้ได้ตนพืชต้นใหม่ทมีลกษณะตรงตามสายพันธุ์ ์ ื ่ี ่ ้ ี่ ั ของต้นแม่ทุกประการ
 • 2. หน่ วยการเรียนรู้ท่ี 6 การขยายพันธุ์พืช เรื่องที่ 1 ประเภทและวิธีการขยายพันธุ์พช ื 7. กำรตอนกิงแบบทับกิง และกำรตอนกิงแบบอำกำศมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร ่ ่ ่ การตอนกิงแบบทับกิงจะใช้กบพืชทีมีกงยาว สามารถโน้มกิงทีจะตอนลงมาสัมผัสกับดินได้ ส่วนการตอนกิงแบบอากาศจะ ่ ่ ั ่ ิ่ ่ ่ ่ ใช้กบพืชทีไม่สามารถโน้มกิงลงมาสัมผัสกับดินได้ ั ่ ่ 8. มีนำต้องกำรขยำยพันธุตนเฟื่องฟ้ำ นักเรียนคิดว่ำเธอควรเลือกวิธกำรขยำยพันธุพชวิธกำรใดจึงจะเหมำะสมทีสุด ์ ้ ี ์ ื ี ่ เพรำะเหตุใด มีนาควรใช้วธการต่อกิงในการขยายพันธุตนเฟืองฟ้า เพราะสามารถทาได้ง่าย และประสบผลสาเร็จสูง ิี ่ ์ ้ ่ 9. กำรต่อกิง และกำรติดตำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร ่ การต่อกิงจะนากิงพันธุดทมตามากกว่า 1 ตา มาต่อบนต้นตอ เพือให้เนื้อเยือเจริญทังสองเชือมประสานกันเป็ นต้นเดียว ่ ่ ์ ี ี่ ี ่ ่ ้ ่ ส่วนการติดตาจะนากิงพันธุดเี พียงตาเดียวมาติดเข้ากับพืชอีกต้นหนึงซึงทาหน้าทีเ่ ป็ นต้น ตอ เพือให้ตาทีนาไปติดเจริญเติบโต ่ ์ ่ ่ ่ ่ เป็ นพืชต้นใหม่และทาหน้าทีเ่ ป็นระบบยอด ส่วนต้นตอจะทาหน้าทีเ่ ป็ นระบบราก 10. กำรขยำยพันธุพชวิธกำรใด ต้องใช้ควำมรูดำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำมำเกียวข้อง ์ ื ี ้ ้ ่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือพืช ่ 11. นักเรียนมีหลักกำรเลือกพืชทีจะใช้ในกำรเพำะเลียงเนื้อเยืออย่ำงไร ่ ้ ่ จะต้องเป็ นพืชเศรษฐกิจทีมีคณค่า จาหน่ายในราคาสูงได้เป็ นอย่างดี มีตลาดรองรับสินค้า เพือให้คมค่ากับการลงทุน ่ ุ ่ ุ้ 12. คุณสมบัตของผูทจะขยำยพันธุพช มีอะไรบ้ำง ิ ้ ่ี ์ ื ผูทจะขยายพันธุพชจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ้ ี่ ์ ื 1) ต้องมีทกษะในการขยายพันธุพช ั ์ ื 2) ต้องมีความรูเกียวกับพืช ้ ่ 3) ต้องรูจกชนิดของพืชและวิธการขยายพันธุทเี ่ หมาะสม ้ั ี ์ 4) ต้องมีทกษะการสังเกตทีละเอียดอ่อน ั ่ 5) ต้องมีทศนะทีดต่อต้นพืช ั ่ี