เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4

Thanawut Rattanadon
Thanawut Rattanadonครู em โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4

1
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเรียงลาดับการเขียนรายงานได้ถูกต้อง
ก. บทนา วิธีดาเนินการ ผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ข. บทนา วิธีดาเนินการ ผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ และหลักการและทฤษฎี
ค. บทนา หลักการและทฤษฎี วิธีดาเนินการ ผลการพัฒนา และสรุปผลและข้อเสนอแนะ
ง. หลักการและทฤษฎี บทนา วิธีดาเนินการ รายงานผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
2. เหตุผลที่ต้องเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เพื่อให้ผู้ที่สนใจติดตามความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลได้
ข. ให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน
ค. แสดงมารยาททางวิชาการ
ง. กล่าวถูกทุกข้อ
3. การเขียนบทคัดย่อ ไม่จาเป็นต้องมีข้อใด
ก. ผลที่ได้
ข. วิธีดาเนินการ
ค. แนวคิดที่จะทาต่อไปในอนาคต
ง. จุดมุ่งหมายของการทาโครงงาน
4. ข้อใดไม่จาเป็นต้องมีในการทารายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
ก. คู่มือการใช้งาน
ข. ซอร์สโค้ดของโปรแกรม
ค. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
ง. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา
5. การทาโครงงานของนักเรียน ถ้าเป็นการจัดทาเป็นการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สามารถนาโครงงาน
ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนักเรียนจะต้องดาเนินการในข้อใด
ก. แจ้งความต้องการระบบคอมพิวเตอร์
ข. บอกความต้องการของซอฟต์แวร์
ค. จัดทาคู่มือการใช้งาน
ง. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
2
จัดทำโดย นำยธนวุฒิ รัตนดอน
6. "การจัดทาสรุปด้วยข้อความที่สั้นกระทัดรัดอย่างครอบคลุมเพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงสิ่งที่ค้นพบจาก
การทาโครงงาน" ข้อความนี้เป็นความหมายของข้อใด
ก. การทดสอบผลงานและแก้ไข
ข. การพัฒนาระบบงานและการบันทึกข้อมูล
ค. แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคต
ง. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
7. การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน
ก. บทคัดย่อ
ข. หลักการและทฤษฎี
ค. คู่มือการใช้งาน
ง. บรรณานุกรม
8. ในส่วนของบทนาเป็นส่วนแสดงรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานที่ประกอบด้วยข้อใดทั้งหมด
ก. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เป้าหมายของการศึกษา ขอบเขตของโครงงาน
ข. บทคัดย่อ คาขอบคุณ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ค. ความสาคัญของปัญหา สาขางานวิจัย วิธีดาเนินการ
ง. คาขอบคุณ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน หลักการและทฤษฎี
9. ข้อใดควรปฏิบัติขณะทาโครงงานคอมพิวเตอร์
ก. ปรับเปลี่ยนโครงร่างของโครงงาน
ข. บันทึกปัญหาและอุปสรรคในการทาโครงงาน
ค. เปลี่ยนหัวข้อโครงงานตามสถานการณ์ที่ปฏิบัติจริง
ง. ติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ทาโครงงานในลักษณะเดียวกัน
10. ข้อใดเป็นหลักการเบื้องต้นในการทารายงานคอมพิวเตอร์
ก. นาโครงร่างของโครงงานที่จัดทาไว้แล้วมาปรับปรุงตามความเป็นจริง
ข. นาตารางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลมากาหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ค. นาข้อมูลทั้งหมดไปเขียนใหม่ตามความเห็นชอบของที่ปรึกษาโครงงาน
ง. นาผลที่ได้จากการทาโครงงานมาปรับปรุงตามหัวข้อในการทารายงานคอมพิวเตอร์
3
จัดทำโดย นำยธนวุฒิ รัตนดอน
(พิจารณาจากผลงานนักเรียน)
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การเขียนรายงานความก้าวหน้าของ
โครงงานคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม นาหัวข้อโครงงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้ว มาเขียนเค้า
โครงของโครงงานตามหัวข้อที่กาหนดให้
กลุ่มที่ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) :
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) :
ผู้เสนอโครงงาน
1. ชื่อ-นามสกุล ห้อง เลขที่
2. ชื่อ-นามสกุล ห้อง เลขที่
3. ชื่อ-นามสกุล ห้อง เลขที่
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นายธนวุฒิ รัตนดอน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ (เหมือนตอนเขียนเค้าโครง)
ระยะเวลาดาเนินงาน (เหมือนตอนเขียนเค้าโครง)
ลาดับ
ที่
รายการที่ปฏิบัติ วัน/
เดือน/ปี
ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติ ความคิดเห็น
ของครูที่
ปรึกษา
ปัญหาและอุปสรรคปัญหา
4
จัดทำโดย นำยธนวุฒิ รัตนดอน
(พิจารณาจากผลงานนักเรียน)
ใบงานที่ 4.2 เรื่อง เขียนรายงานโครงงาน
คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามหัวข้อที่กาหนดให้
ต่อไปนี้
เค้าโครงการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
สาขาของโครงงาน
ชื่อผู้พัฒนาโครงงาน
1.
2.
3.
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
คาขอบคุณ
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนา
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของโครงงาน
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี
บทที่ 3 วิธีดาเนินการ
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
คู่มือการใช้งาน

Recomendados

โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด por
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิดโครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิดธณัชช์ภรณ์ ศิริวัชเดชากุล
166.4K visualizações48 slides
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ por
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์สมศรี หอมเนียม
47.9K visualizações5 slides
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด por
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดคำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดA-NKR Ning
147.3K visualizações1 slide
Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์ por
 Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์ Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์
Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์Nonsawan Exschool
24K visualizações17 slides
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน por
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนkrupornpana55
94.9K visualizações13 slides
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม por
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมdnavaroj
232.6K visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ por
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิแบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิSurapong Klamboot
112.2K visualizações41 slides
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์น้องยีน' ปีนโต๊ะ
280K visualizações14 slides
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัด por
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัดนิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัด
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัดNam M'fonn
77.2K visualizações7 slides
โครงสร้างหลักสูตรมัธยม por
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมโครงสร้างหลักสูตรมัธยม
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมwangasom
138.3K visualizações3 slides
แบบประเมินทักษะกระบวนการ por
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการsomdetpittayakom school
60.9K visualizações4 slides
กิตติกรรมประกาศ por
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศPa'rig Prig
47.3K visualizações4 slides

Mais procurados(20)

แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ por Surapong Klamboot
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิแบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
Surapong Klamboot112.2K visualizações
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัด por Nam M'fonn
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัดนิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัด
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัด
Nam M'fonn77.2K visualizações
โครงสร้างหลักสูตรมัธยม por wangasom
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมโครงสร้างหลักสูตรมัธยม
โครงสร้างหลักสูตรมัธยม
wangasom138.3K visualizações
แบบประเมินทักษะกระบวนการ por somdetpittayakom school
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
somdetpittayakom school60.9K visualizações
กิตติกรรมประกาศ por Pa'rig Prig
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
Pa'rig Prig47.3K visualizações
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ por dnavaroj
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
dnavaroj200.8K visualizações
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ por ssuserf8d051
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ssuserf8d05145.5K visualizações
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก por พัน พัน
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
พัน พัน1.3M visualizações
ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน por SAKANAN ANANTASOOK
ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงานชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน
ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน
SAKANAN ANANTASOOK8K visualizações
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน por Mypoom Poom
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
Mypoom Poom4K visualizações
แบบประเมินต่างๆ por Naphachol Aon
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆ
Naphachol Aon246.4K visualizações
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ por Kruthai Kidsdee
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อแบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ
Kruthai Kidsdee710.9K visualizações
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด por พัน พัน
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
พัน พัน245.9K visualizações
ข้อสอบอัจฉริยะ por Kodchaporn Siriket
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
Kodchaporn Siriket67K visualizações
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี por Warodom Techasrisutee
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
Warodom Techasrisutee809.3K visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por พัน พัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
พัน พัน1.7M visualizações
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1 por KruKaiNui
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
KruKaiNui109.6K visualizações
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบ por wanchalerm sotawong
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบตัวอย่างการสร้างข้อสอบ
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบ
wanchalerm sotawong81.5K visualizações

Similar a เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4

9789740335795 por
97897403357959789740335795
9789740335795CUPress
232 visualizações10 slides
001 por
001001
001Dogdrew Pingmuang
84 visualizações17 slides
Infor por
InforInfor
InforBleach Kyo
632 visualizações5 slides
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ por
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์Mon Tanawat
266 visualizações5 slides
ใบความรู้ที่5 por
ใบความรู้ที่5ใบความรู้ที่5
ใบความรู้ที่5Rattana Wongphu-nga
172 visualizações3 slides
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่า por
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่าวิจัยชั้นเรียน ดอยเต่า
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่าNDuangkaew
2K visualizações38 slides

Similar a เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4(20)

9789740335795 por CUPress
97897403357959789740335795
9789740335795
CUPress232 visualizações
Infor por Bleach Kyo
InforInfor
Infor
Bleach Kyo632 visualizações
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ por Mon Tanawat
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
Mon Tanawat266 visualizações
ใบความรู้ที่5 por Rattana Wongphu-nga
ใบความรู้ที่5ใบความรู้ที่5
ใบความรู้ที่5
Rattana Wongphu-nga172 visualizações
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่า por NDuangkaew
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่าวิจัยชั้นเรียน ดอยเต่า
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่า
NDuangkaew2K visualizações
ตัวอย่างการทำslide por rubtumproject.com
ตัวอย่างการทำslideตัวอย่างการทำslide
ตัวอย่างการทำslide
rubtumproject.com7.7K visualizações
ขั้นตอนการดำเนินงานและบทคัดย่อ por Joe Subsak Robsuek
ขั้นตอนการดำเนินงานและบทคัดย่อขั้นตอนการดำเนินงานและบทคัดย่อ
ขั้นตอนการดำเนินงานและบทคัดย่อ
Joe Subsak Robsuek273 visualizações
หลักการและทฤฏี por sukanya5729
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏี
sukanya57291.3K visualizações
หลักการและทฤฏี por sukanya5729
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏี
sukanya5729133.9K visualizações
หลักการและทฤฏี por sukanya5729
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏี
sukanya5729844 visualizações
จะทำโครงงานอะไรดี por korakate
จะทำโครงงานอะไรดีจะทำโครงงานอะไรดี
จะทำโครงงานอะไรดี
korakate16.8K visualizações
กิจกรรมที่4 ขั้นตอนของการทำโครงงาน por omaha123
กิจกรรมที่4 ขั้นตอนของการทำโครงงาน กิจกรรมที่4 ขั้นตอนของการทำโครงงาน
กิจกรรมที่4 ขั้นตอนของการทำโครงงาน
omaha123153 visualizações
การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน por ppisoot07
การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ppisoot072.9K visualizações

Mais de Thanawut Rattanadon

ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) por
ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)Thanawut Rattanadon
2.2K visualizações3 slides
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั... por
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...Thanawut Rattanadon
1.4K visualizações5 slides
บทบาทของผู้ผลิต por
บทบาทของผู้ผลิตบทบาทของผู้ผลิต
บทบาทของผู้ผลิตThanawut Rattanadon
38.4K visualizações10 slides
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101 por
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101Thanawut Rattanadon
1.6K visualizações12 slides
ไตรสิกขา por
ไตรสิกขาไตรสิกขา
ไตรสิกขาThanawut Rattanadon
6.6K visualizações14 slides
พระรัตนตรัย por
พระรัตนตรัยพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยThanawut Rattanadon
15.4K visualizações15 slides

Mais de Thanawut Rattanadon(20)

ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) por Thanawut Rattanadon
ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
ประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
Thanawut Rattanadon2.2K visualizações
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั... por Thanawut Rattanadon
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั...
Thanawut Rattanadon1.4K visualizações
บทบาทของผู้ผลิต por Thanawut Rattanadon
บทบาทของผู้ผลิตบทบาทของผู้ผลิต
บทบาทของผู้ผลิต
Thanawut Rattanadon38.4K visualizações
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101 por Thanawut Rattanadon
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101
Thanawut Rattanadon1.6K visualizações
ไตรสิกขา por Thanawut Rattanadon
ไตรสิกขาไตรสิกขา
ไตรสิกขา
Thanawut Rattanadon6.6K visualizações
พระรัตนตรัย por Thanawut Rattanadon
พระรัตนตรัยพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย
Thanawut Rattanadon15.4K visualizações
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6 por Thanawut Rattanadon
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6
Thanawut Rattanadon52.3K visualizações
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6 por Thanawut Rattanadon
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
Thanawut Rattanadon12.7K visualizações
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6 por Thanawut Rattanadon
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon21.3K visualizações
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ por Thanawut Rattanadon
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
Thanawut Rattanadon6.4K visualizações
พุทธประวัติ ส16101 ป.6 por Thanawut Rattanadon
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon12.8K visualizações
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 por Thanawut Rattanadon
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5
Thanawut Rattanadon11.7K visualizações
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 por Thanawut Rattanadon
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
Thanawut Rattanadon8.6K visualizações
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 por Thanawut Rattanadon
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
Thanawut Rattanadon12.2K visualizações
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สรุปลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์ por Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สรุปลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สรุปลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สรุปลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์
Thanawut Rattanadon4.2K visualizações
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การวัดและประเมินผลโครงงาน por Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การวัดและประเมินผลโครงงานใบงานที่ 5.1 เรื่อง การวัดและประเมินผลโครงงาน
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การวัดและประเมินผลโครงงาน
Thanawut Rattanadon1.9K visualizações
ใบความรู้ที่ 5 การนำเสนอและประเมินผลโครงงาน por Thanawut Rattanadon
ใบความรู้ที่ 5 การนำเสนอและประเมินผลโครงงานใบความรู้ที่ 5 การนำเสนอและประเมินผลโครงงาน
ใบความรู้ที่ 5 การนำเสนอและประเมินผลโครงงาน
Thanawut Rattanadon1.3K visualizações
ใบความรู้ที่ 4 การพัฒนาโครงงาน และวิธีเขียนรายงานโครงงาน por Thanawut Rattanadon
ใบความรู้ที่ 4 การพัฒนาโครงงาน และวิธีเขียนรายงานโครงงานใบความรู้ที่ 4 การพัฒนาโครงงาน และวิธีเขียนรายงานโครงงาน
ใบความรู้ที่ 4 การพัฒนาโครงงาน และวิธีเขียนรายงานโครงงาน
Thanawut Rattanadon1.4K visualizações
ใบงานที่ 3.3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน por Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 3.3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3.3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3.3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน
Thanawut Rattanadon1.3K visualizações
ใบงานที่ 3.2 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน por Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 3.2 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3.2 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3.2 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน
Thanawut Rattanadon2.8K visualizações

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4

 • 1. 1 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดเรียงลาดับการเขียนรายงานได้ถูกต้อง ก. บทนา วิธีดาเนินการ ผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ ข. บทนา วิธีดาเนินการ ผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ และหลักการและทฤษฎี ค. บทนา หลักการและทฤษฎี วิธีดาเนินการ ผลการพัฒนา และสรุปผลและข้อเสนอแนะ ง. หลักการและทฤษฎี บทนา วิธีดาเนินการ รายงานผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ 2. เหตุผลที่ต้องเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. เพื่อให้ผู้ที่สนใจติดตามความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลได้ ข. ให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน ค. แสดงมารยาททางวิชาการ ง. กล่าวถูกทุกข้อ 3. การเขียนบทคัดย่อ ไม่จาเป็นต้องมีข้อใด ก. ผลที่ได้ ข. วิธีดาเนินการ ค. แนวคิดที่จะทาต่อไปในอนาคต ง. จุดมุ่งหมายของการทาโครงงาน 4. ข้อใดไม่จาเป็นต้องมีในการทารายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ก. คู่มือการใช้งาน ข. ซอร์สโค้ดของโปรแกรม ค. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม ง. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา 5. การทาโครงงานของนักเรียน ถ้าเป็นการจัดทาเป็นการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สามารถนาโครงงาน ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนักเรียนจะต้องดาเนินการในข้อใด ก. แจ้งความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ ข. บอกความต้องการของซอฟต์แวร์ ค. จัดทาคู่มือการใช้งาน ง. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
 • 2. 2 จัดทำโดย นำยธนวุฒิ รัตนดอน 6. "การจัดทาสรุปด้วยข้อความที่สั้นกระทัดรัดอย่างครอบคลุมเพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงสิ่งที่ค้นพบจาก การทาโครงงาน" ข้อความนี้เป็นความหมายของข้อใด ก. การทดสอบผลงานและแก้ไข ข. การพัฒนาระบบงานและการบันทึกข้อมูล ค. แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคต ง. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 7. การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน ก. บทคัดย่อ ข. หลักการและทฤษฎี ค. คู่มือการใช้งาน ง. บรรณานุกรม 8. ในส่วนของบทนาเป็นส่วนแสดงรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานที่ประกอบด้วยข้อใดทั้งหมด ก. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เป้าหมายของการศึกษา ขอบเขตของโครงงาน ข. บทคัดย่อ คาขอบคุณ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ค. ความสาคัญของปัญหา สาขางานวิจัย วิธีดาเนินการ ง. คาขอบคุณ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน หลักการและทฤษฎี 9. ข้อใดควรปฏิบัติขณะทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ก. ปรับเปลี่ยนโครงร่างของโครงงาน ข. บันทึกปัญหาและอุปสรรคในการทาโครงงาน ค. เปลี่ยนหัวข้อโครงงานตามสถานการณ์ที่ปฏิบัติจริง ง. ติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ทาโครงงานในลักษณะเดียวกัน 10. ข้อใดเป็นหลักการเบื้องต้นในการทารายงานคอมพิวเตอร์ ก. นาโครงร่างของโครงงานที่จัดทาไว้แล้วมาปรับปรุงตามความเป็นจริง ข. นาตารางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลมากาหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ค. นาข้อมูลทั้งหมดไปเขียนใหม่ตามความเห็นชอบของที่ปรึกษาโครงงาน ง. นาผลที่ได้จากการทาโครงงานมาปรับปรุงตามหัวข้อในการทารายงานคอมพิวเตอร์
 • 3. 3 จัดทำโดย นำยธนวุฒิ รัตนดอน (พิจารณาจากผลงานนักเรียน) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การเขียนรายงานความก้าวหน้าของ โครงงานคอมพิวเตอร์ คำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม นาหัวข้อโครงงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้ว มาเขียนเค้า โครงของโครงงานตามหัวข้อที่กาหนดให้ กลุ่มที่ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : ผู้เสนอโครงงาน 1. ชื่อ-นามสกุล ห้อง เลขที่ 2. ชื่อ-นามสกุล ห้อง เลขที่ 3. ชื่อ-นามสกุล ห้อง เลขที่ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นายธนวุฒิ รัตนดอน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) วัตถุประสงค์ (เหมือนตอนเขียนเค้าโครง) ระยะเวลาดาเนินงาน (เหมือนตอนเขียนเค้าโครง) ลาดับ ที่ รายการที่ปฏิบัติ วัน/ เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติ ความคิดเห็น ของครูที่ ปรึกษา ปัญหาและอุปสรรคปัญหา
 • 4. 4 จัดทำโดย นำยธนวุฒิ รัตนดอน (พิจารณาจากผลงานนักเรียน) ใบงานที่ 4.2 เรื่อง เขียนรายงานโครงงาน คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามหัวข้อที่กาหนดให้ ต่อไปนี้ เค้าโครงการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ) สาขาของโครงงาน ชื่อผู้พัฒนาโครงงาน 1. 2. 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คาขอบคุณ บทคัดย่อ บทที่ 1 บทนา ที่มาและความสาคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี บทที่ 3 วิธีดาเนินการ บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม คู่มือการใช้งาน