Anúncio

Tin11

29 de Nov de 2014
Tin11
Tin11
Tin11
Tin11
Próximos SlideShares
Tin11k2Tin11k2
Carregando em ... 3
1 de 4
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Tin11

  1. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Tên môn học: TIN HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút; (20 câu trắc nghiệm)27/06/2014 Mã đề thi 109 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:..................................................................... STT: ............................. Lớp:........................................ Phần I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ) Câu 1: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau về cú pháp câu lệnh lặp While <điều kiện> do <câu lệnh> sau đây A. điều kiện trong cấu trúc lặp While - do có thể là một biểu thức kiểu nguyên hoặc kiểu kí tự. B. Khi xác định được trước số lần lặp vẫn có thể dùng cấu trúc lặp While – do C. câu lệnh sau do bao giờ cũng được thực hiện ít nhất một lần. D. Biểu thức điều kiện được tính và kiểm tra, nếu biểu thức đó sai thì câu lệnh sau do được thực hiện. Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặc cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp For - do? A. For i := 1 to 100 do a := a – 1 ; B. For i := 1 to 100 do a := a – 1 C. For i := 1 ; to 100 do a := a – 1 ; D. For i := 1 to 100 do; a := a – 1 ; Câu 3: Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh If – then, sau If là <điều kiện> . Điều kiện là A. biểu thức lôgic B. biểu thức số học C. một câu lệnh D. biểu thức quan hệ Câu 4: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết đoạn chương trình sau làm công việc gì? I := 0 ; T := 0 ; While I < 10000 do Begin T := T + I ; I := I + 2 ; End ; A. Tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 10000 B. Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10000 C. Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 10000 D. Tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc 10000 Câu 5: Cho đoạn chương trình sau: Program giaiPT; Uses crt; Var A, B, C : real; D, X1, X2 : real; Begin Write(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’); Readln(A, B, C); D:= B*B – 4*A*C; If D > 0 then Trang 1/4 - Mã đề thi 109
  2. Begin X1 := ( – B – SQRT(DELTA) ) / (2*A); X2 := – B / A – X1; Writeln(‘ X1 = ’, X1); Writeln(‘ X2 = ’, X2); End; Readln End. Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây A. Đây là chương trình giải và thông báo nghiệm của một phương trình bậc hai nếu phương trình đó có nghiệm B. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai, nhưng không đưa ra thông báo gì khi phương trình có nghiệm C. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai nhưng chưa xét hết các trường hợp D. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai nhưng không đưa ra thông báo gì khi chương trình có nghiệm kép Câu 6: Cho đoạn chương trình: If not (s <= 9) then write (S) Else Begin s := s + 9; Write (s); End; Khi s = 9 thì kết quả in ra màn hình là A. 18 B. 9 C. False D. Write(S); Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh If… then…? A. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End B. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn C. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End; D. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn Câu 8: Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh? A. “A nhỏ hon B” B. N mod 100 C. A > B D. A + B Câu 9: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây A. Để mô tả việc lặp đi lặp lại một số thao tác (hoặc câu lệnh) trong một thuật toán ta có thể dùng cấu trúc lặp. B. Tùy từng trường hợp cụ thể (khi mô tả một thuật toán), khi thì ta biết trước số lần lặp, khi thì ta không cần hoặc không xác định được trước số lần lặp các thao tác nào đó. C. Có thể dùng cấu trúc lặp để thay cho cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán. D. Câu lệnh lặp For – do được dùng trong trường hợp lặp với số lần biết trước Câu 10: Với đoạn chương trình ở câu 14 Với N = 10, sau khi kết thúc vòng lặp, giá trị của i là: A. 20 B. 22 C. 10 D. 11 Câu 11: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây A. Có thể dùng câu lệnh For – do để thay thế cho câu lệnh lặp While - do B. Câu lệnh lặp không được xuất hiện trong <câu lệnh> đứng sau từ khóa then của cấu trúc rẽ nhánh. C. Câu lệnh rẽ nhánh không được xuất hiện trong <câu lệnh> của một cấu trúc lặp. D. Một cấu trúc lặp có thể xuất hiện trong <câu lệnh> của một cấu trúc lặp khác. Câu 12: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì? For i := 10 downto 1 do Write(i, ‘ ’); Trang 2/4 - Mã đề thi 109
  3. A. Đưa ra 10 dấu cách B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Không đưa ra kết quả gì D. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu 13: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? i := 0 ; While i <> 0 do Write (i, ‘ ’) ; A. Không đưa ra thông tin gì B. Đưa ra màn hình 10 chữ số 0 C. Đưa ra màn hình một chữ số 0 D. Lặp vô hạn việc đưa ra màn hình số 0 Câu 14: Hãy chọn cú pháp câu lệnh If - then đúng A. If <câu lệnh> then <câu lệnh>; B. If <điều kiện> then <biểu thức điều kiện>; C. If <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>; D. If <câu lệnh> then <biểu thức điều kiện> else <câu lệnh>; Câu 15: Cho đoạn lệnh sau: s:=0; For i:=1 to 5 do If i mod 2 = 0 then s:=s+i Hãy cho biết kết quả s? A. -6 B. 6 C. 14 D. 0 Câu 16: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? T := 0 ; For i := 1 to N do If (i mod 3 = 0) or (i mod 5 = 0) then T := T + i ; A. Tính tổng các ước thực sự của N B. Tính tổng các số chia hết cho cả 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến N C. Tìm một ước số của số N D. Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến N Câu 17: Cho đoạn chương trình For i:=4 to 10 do Write(i); Số lần thực hiện vòng lặp là: A. 14 B. 7 C. 10 D. 4 Câu 18: Cho đoạn lệnh sau: s := 0; If kt := 1 then s := sqrt(kt); Khi kt = 3 thì s = ? A. 9 B. 3 C. 0 D. 1 Câu 19: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp While - do? A. While a>5 do a := a – 1 ; B. While a>5 do; a := a – 1 C. While a>5 ; do a := a – 1 ; D. While a>5 do a := a – 1 ; Câu 20: Hãy chọn phương án sai trong các phương án sau: Biến đếm trong vòng lặp For có kiểu dữ liệu là Trang 3/4 - Mã đề thi 109
  4. A. Số nguyên B. Số thực C. Kiểu ký tự D. Kiểu logic Phần II: PHẦN TỰ LUẬN (5đ) Câu 1: Viết lại đoạn lệnh sau bằng cách sử dụng câu lệnh While - do? T:=1; For x:=1 to k do If x mod 3 = 0 then T:=T*x; Câu 2: Viết chương trình xuất các số lẻ từ 1 tới N, với N là số nguyên dương được nhập từ bàn phím Ví dụ: +Nhập: N = 5 +Xuất: 1 3 5 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 109
Anúncio