O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Revista Culturism & Fitness nr. 250 (2/2018)

1.058 visualizações

Publicada em

Mese mai dese sau traditionalul de trei ori pe zi?
ARMAGEDDON. Antrenamentul de brate pe care nu l-ai facut niciodata!
Antrenament pentru pectorali
Stiati ca...
Tinerete fara batranete
Muschii orfani
Masa si forta
Urmatorul capitol. Interviu cu un preferat al fanilor, Gunter Schlierkamp

Publicada em: Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

Revista Culturism & Fitness nr. 250 (2/2018)

 1. 1. AARRMMAAGGEEDDDDOONN MMeessee mmaaii ddeessee ssaauu ttrraaddii]]iioonnaalluull ddee 33 oorrii ppee zzii?? TTiinneerree]]ee ff``rr`` bb``ttrråånnee]]ee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 2 (250) 2018 l 1,50 lei l www.topfitness.ro TO PC U LTU R ISM .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 249, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Mese mai dese sau tradi]ionalul de trei ori pe zi? . . . .8 ARMAGEDDON. Antrenamentul de bra]e pe care nu l-ai f`cut niciodat`! . . .11 Antrenament pentru pectorali . . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Tinere]e f`r` b`tr~ne]e . . . .20 Mu[chii orfani . . . . .22 Mas` [i for]` . . . . . . .25 Urm`torul capitol.. Interviu cu un prefe- rat al fanilor, Gunter Schlierkamp . . . . . .29 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Beatrice Delia L`c`taru [i Bogdan Cristea Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon: 021.300.75.46, 031.432.16.97; Fax: 021.351.50.58 e--mail: office@redis.rowwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2288,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6688,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1166,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`- ]e[te refacerea postefort, cre[te volu- mul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1188,,0000 lleeii 330000 gg –– 3366,,0000 lleeii 550000 gg –– 4455,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activitatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sin- teza proteic`). u 9900 gg –– 2288,,0000 lleeii 220000 gg –– 4455,,0000 lleeii 330000 gg –– 6633,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2233,,0000 lleeii 5500 gg –– 3355,,0000 lleeii 110000 gg –– 6633,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Colegiul Na]ional Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.00 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,79 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 2/2018 32 Culturism&Fitness nr. 2/2018 PENTAPROT BAR V` anun]`m apari]ia produsului Pentaprot Bar, noul baton nutritiv din gama Redis Nutri]ie. Acest baton prezint` o serie de nout`]i: con]ine protein` din 5 surse (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o con- sisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gus- tos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutri- tiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i com- plec[i. Cei care vor s` scad` n greutate l pot folosi [i pentru nlocuirea unei mese, sc`pånd astfel de senza]ia de foame; cei care vor s` creasc` n greutate [i mas` muscular` l pot folosi ntre mese, nainte [i dup` antrenament. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g car- bohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Pre]ul unui baton este de 3,15 lei [i se poate comanda pe www.redis.ro. La peste 50 batoane comandate, se aplic` un discount de 25%. O PC U LTU R ISM .R
 3. 3. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat` [i tutti frutti) recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 90 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei muscu- lare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 23,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 43,00 lei G`le]i 2,5 kg – 45,00 lei Gale]i 5 kg – 79,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Arome: vanilie, cioco- lat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 33,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 59,00 lei G`le]i 2,5 kg – 61,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, dato- rit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`- n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 29,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 2,2 kg – 56,00 lei G`le]i 4,5 kg – 107,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 27,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 2,5 kg – 49,00 lei G`le]i 5 kg – 86,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 71,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energet- ice ale organismului. Se administrea- z` 45 g nainte de antrenament (pen- tru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 18,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 2,5 kg – 35,00 lei G`le]i 5 kg – 54,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 18,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 14,00 lei 300 tablete – 29,00 lei 500 tablete – 43,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 18,00 lei 300 tablete – 36,00 lei 500 tablete – 55,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 900 g – 63,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 32,00 lei S`cule]i 2 kg – 61,00 lei G`le]i 2 kg – 63,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 71,00 lei G`le]i 2 kg – 143,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 71,00 lei G`le]i 2 kg – 143,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 33,00 lei S`cule]i 2 kg – 57,00 lei G`le]i 2 kg – 59,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 2/2018 Complex–R Este un complex de vitami- ne-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fizice mari, n avitami- noze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i minerale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoa- se de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 18,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isoton- ic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpi- ra]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd obo- seala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpi- ra]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,40 lei/plic Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru opti- mizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea orga- nismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri natu- rale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 26,00 lei Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 14,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 pli- curi. 25% reducere pentru mini- mum 30 plicuri. 1,30 lei/plic Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 cap- sule asigur` 100% DZR din min- eralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 26,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 cap- sule asigur` 100% DZR din min- eralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 26,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimat- ice [i men]ine integritatea celu- lar`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` ca- pacitatea de contrac]ie a mu[- chilor, accelereaz` vindecarea pl`gilor, accelereaz` cre[terea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronu- lui [i a spermei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 26,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imu- nit`]ii organismului, producerea de colagen n ]esuturile conjunc- tive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea orga- nismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabo- lizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor min- erale. Doza unui adult este de 80- 1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 26,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 031.432.16.97 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 2/2018 5 Suplimente nutritive pentruSuplimente nutritive pentru sl`bit, mas` muscular`,sl`bit, mas` muscular`, energie, vitaminizareenergie, vitaminizare Plata se face ramburs la primirea coletului O PC U LTU R ISM .R
 4. 4. Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal`. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,1155 lleeii//bbaattoonn Pentaprot Bar Baton cu 5 surse de protein` (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o consisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gustos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutritiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i complec[i. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g carbohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 33,,1155 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri n toat` ]ara Po[ta romån`: 5 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 3-5 zile lucr`toare. Curier rapid: 9 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 1-2 zile lucr`toare. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 2/2018 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 33,00 lei 500 tablete – 49,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4499,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6688,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 19,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 39,00 lei 300 tablete – 59,00 lei 500 tablete – 98,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3366,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5555,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 35,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 27,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 27,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 36,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,6600 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Este 100% vegetal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat n 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau antre- nament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7700 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4455,,0000 lleeii Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olan- da. 445500 gg –– 2266,,0000 lleeii PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 2/2018 Plata se face ramburs la primirea coletului Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 031.432.16.97 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro O PC U LTU R ISM .R
 5. 5. Cultura tradi]ional` din cul- turism spune c` dac` m`- nånci mai des atunci cre[ti vi- teza metabolismului, corpul arde mai repede gr`simile [i astfel ]i mbun`t`]e[ti com- pozi]ia corporal`. |n plus, se spune c` dac` m`nånci mai des te face s` te sim]i mai plin de-a lungul zilei, sc`zånd astfel apetitul. Din p`cate, n]elepciunea tradi]ional` a culturismului este deseori b`beasc`. Une- ori, totu[i, recomand` lucruri bune, dar pentru motive gre[ite. A[adar ce spun studiile despre frecven]a meselor? Efectul asupra foamei Un nou studiu a c`utat efectele frecven]ei sc`zute sau ridicate de luare a mese- lor asupra apetitului. Studiul a avut 12 participan]i care au luat n prima sesiune 3 mese pe zi, timp de 2 s`pt`måni, apoi o alt` sesiune n care au luat masa de 8 ori pe zi, timp de 2 s`pt`måni. Dup` fiecare sesiune, participan]ii au ur- mat ni[te teste de apetit, timp de 4 ore, cånd le-au fost m`- surate foamea, dorin]a de a månca, s`]ietatea, setea, grea]a. Rezultatul a ar`tat c` sco- rul la apetit a fost de fapt mai ridicat n sesiunea cånd au luat 8 mese pe zi. A[adar, subiec]ii s-au sim]it mai nfo- meta]i dup` ce au luat 8 mese pe zi. Totu[i, cantitatea de pro- tein` de la o mas` poate fi factorul important cånd dis- cut`m despre frecven]a [i s`]ietatea unei mese. Un studiu efectuat n 2011 a ar`- tat c`, n timp ce mesele cu o cantitate mai mare de pro- tein` sunt mai eficiente n reducerea foamei decåt cele cu mai pu]in` protein`, nu a existat nicio diferen]` ntre a lua 3 mese pe zi fa]` de 6 mese n termeni de s`]ietate sau control al apetitului. |n plus, un studiu din 2015 a g`sit c` o diet` mai bogat` n protein` pare s` fie mai efi- cient` pentru atenuarea stre- sului, proastei dispozi]ii [i a nemul]umirii cånd urmezi o diet` de sl`bire. Desigur, exist` [i alte metode de a reduce apetitul, altele decåt num`rul de mese luate pe zi. Un studiu publicat n European Journal of Nutri- tion a descoperit recent c` dac` bei o jum`tate de litru de ap` nainte de mas` poate sc`dea apetitul [i cre[te senza]ia de plin [i satisfac]ie. Efectul asupra sc`derii n greutate Studii recente au comparat efectul a 2 mese pe zi versus a 6 mese pe zi la persoane obeze care doreau s` sl`beasc`. Dup` dou` s`pt`- måni, participan]ii au fost m`- sura]i n termeni ai compozi- ]iei corpului, glucozei, insuli- nei [i gr`simii. Diferen]a din- tre frecven]a meselor nu a p`rut s` aib` impact asupra glucozei, insulinei sau coles- terolului total [i cel r`u (LDL). Ambele grupuri de subiec]i au pierdut n greutate dar, intere- sant, grupul cu 2 mese pe zi a pierdut mai mult` mas` mus- cular`, rezultånd c` grupul cu 6 mese pe zi a reu[it s` p`s- treze mai mult` mas` muscu- lar`. Concluzia cercet`torilor a fost c` restric]ionarea calo- riilor prin diet` a dus la sc`- derea n greutate, f`r` difer- en]e semnificative privind num`rul de mese, ns`, ceea ce este de re]inut pentru noi este c` cele 6 mese pe zi au reu[it s` p`streze mai bine masa muscular`. Adi]ional, o cercetare din 2015 care a adunat datele de la 15 studii a concluzionat c` exist` beneficii prin cre[terea frecven]ei meselor dintr-o zi asupra schimb`rii compozi]iei corporale. Pentru s`n`tatea general` Alt studiu recent s-a orien- tat pe efectul frecven]ei Culturism&Fitness nr. 2/2018 9 foto:Ironman 8 Culturism&Fitness nr. 2/2018 foto:Ironman Mese mai dese sau tradi]ionalul de 3 ori pe zi? O PC U LTU R ISM .R
 6. 6. meselor asupra s`n`t`]ii metabolice, folosindu-se m`- surarea de biomarkeri pentru cancerul de sån. Cercet`torii au g`sit c` m`rirea frecven]ei meselor este asociat` cu sc`derea inflama]iei. Sc`derea inflama]iei prin nutri]ie este un lucru extraor- dinar, indiferent dac` ajut` sau nu la sc`derea n greu- tate. Inflamarea este asociat` cu multe boli, incluzånd dia- betul, cancerul [i boli cardio- vasculare. {i, desigur, obezi- tatea promoveaz` ea ns`[i inflama]ia n corp, a[a c` reducerea greut`]ii va ajuta n acest scop. Totu[i, a[a cum a fost sem- nalat de un studiu din 2014, de vreme ce sc`derea n greutate poate reduce infla- marea indiferent de metoda de sl`bire folosit` (frecven]a meselor, deficit caloric, fast- ing etc), sunt necesare studii ulterioare pentru a determina dac` modalitatea de måncare afecteaz` inflama]ia. Dintr-un punct de vedere de bun-sim], te poate ajuta s` te sim]i mai plin [i nu va tre- bui s` m`nånci ca un porc la urm`toarea mas`, ducånd astfel la pierderea n greu- tate. Acest lucru este demon- strat n unele dintre cercet`ri. De asemenea, din pers- pectiva digestiei, servind me- se mici este probabil mai u[or pentru sistemul digestiv decåt luarea unei singure mese mari ntr-o zi. Concluzia este c` un num`r mai mare de mese pe zi, cu o cantitate mai mare de protein` la fiecare mas`, pare s` fie calea de urmat. A[adar, mitul tradi]ional din culturism a fost confirmat sau infirmat? Nici una, nici alta. dup` Ironman Exerci]iile [i tehnicile nor- male ]i vor da rezultate nor- male. Pentru a maximiza cu adev`rat m`rimea bra]elor tale trebuie s` folose[ti exer- ci]ii [i tehnici unice care s` atace sistematic bicep[ii [i tri- cep[ii t`i din unghiuri multiple, focusarea pe contrac]ia la vårf [i extrema elonga]ie. Acest program de 8 exerci]ii ]i va taxa bra]ele [i ]i va duce mu[chii la limita lor. Atåt bicep[ii cåt [i tricep[ii vor avea cåte 4 exerci]ii pen- tru fiecare, care i vor stimula intens. Este timpul s`-]i distru- gi bra]ele cu aceste exerci]ii mult diferite de normalele flexii sau flot`ri. foto:Ironman ARMAGEDDON Antrenamentul de bra]e pe care nu l-ai f`cut niciodat`! 10 Culturism&Fitness nr. 2/2018 Exerci]iu serii repet`ri pauz` BICEPS Flexii cu bara cu un bra] 3 6-8 90 secunde Flexia (]inere) cu bara din nclinat 2 ]ineri 40-60 s 60 s Flexia negativ` cu gantera cu lovire 3 4-6 90 s * }inerea ganterelor n supina]ie n mersul fermierului 1 60 s 0 s * Atårn`ri cu bra]ele ndoite 1 epuizare 0 s TRICEPS |mpins cu priz` ngust` la declinat 3 4-6 120 s Extensii cu greutatea corpului 2 8-12 90 s ** Extensii din culcat cu bara ** |mpins cu bara priz` ngust` 3 10-16 total 90 s Extensii din [ezånd nclinat cu spatele la scripete 2 10-12 60 s * Exerci]iile sunt efectuate n superset. ** Exerci]iile sunt efectuate o repetare unul, o repetare altul, pån` cånd nu mai pute]i face extensiile [i la ultima serie continua]i cu mpinsul pån` la epuizare. Culturism&Fitness nr. 2/2018 11 O PC U LTU R ISM .R
 7. 7. Flexii cu bara cu un bra] Acest exerci]iu ]i va activa bicepsul [i antebra]ul prin flexia [i men]inerea n balans a barei n acela[i timp. |ncepe cu bara goal` [i adaug` greu- tate numai dac` po]i trece de 8 repet`ri. Dac` bara olimpi- c` e prea grea pentru tine, po]i folosi o bar` popular` dreapt` sau una EZ. |ncepe prin apucarea barei la centrul ei cu o mån` [i asi- gur`-te c` este bine balansa- t`. Flexeaz` antebra]ul [i fo- cuseaz`-te pe contrac]ia pu- ternic` a bicepsului la vårf. Din cauza lungimii barei, ba- lansul va impune cereri de stabilizare extraordinare pe biceps [i antebra] n timp ce mu[chiul flexeaz` cotul. Flexia (]inerea) cu bara din nclinat Este o mi[care de ]inere de izolare n pozi]ia n care bi- cepsul este cel mai ntins. Folosind o halter` sau o bar` dreapt`, ntinde bra]ul com- plet [i apuc` bara cu o priz` supina]ie. Asta nseamn` ca un partener s`-]i ridice bara sau s` execu]i exerci]iul ntr- un cadru. A[az` picioarele pe scaun [i stai cu ele ndoite cu spate- le inferior lipit de sp`tarul b`ncii. Spatele superior tre- buie s` liber, n aer, astfel c` atunci cånd ]ii bara n måini s` duci umerii spre spate ast- fel punånd mai mult` tensi- une n bicep[ii ntin[i. Nu l`sa bara s` atårne n måini, ]ine bara n u[oar` contrac]ie din partea bicep[ilor. Flexia negativ` cu gantera cu lovire Dup` exerci]iul anterior, bicep[ii t`i vor fi pompa]i bine de tot. Acum ne orient`m pe partea negativ` a mi[c`rii pentru a continua anihilarea fibrelor bicep[ilor. Pentru asta ai nevoie de o pereche foto:Ironman 12 Culturism&Fitness nr. 2/2018 de gantere pu]in mai grele dacåt una cu care po]i face o repetare corect` (cu un bra]). }ine gantera cu o priz` tip ciocan (neutr`) cu un cap`t sprijinåndu-se pe coaps`. Pentru a ncepe, folose[te coapsa lovind puternic n sus gantera spre pozi]ia de sus a unei flexii normale cu gan- tera, n priz` supina]ie. De acolo coboar` u[or gantera. Cheia aici este s` te lup]i cu gravita]ia, nu doar s` ncerci s` la[i gantera s` coboare u[or. Alterneaz` fiecare bra] la fiecare repetare [i execut` 4-6 repet`ri cu fiecare. Dac` po]i face cele 6 repet`ri cu un control destul de bun atunci nseamn` c` trebuie s` cre[ti greutatea. }inerea ganterelor n supina]ie n mersul fermierului. Atårn`ri cu bra]ele ndoite Cele dou` exerci]ii se exe- cut` n superset, imediat ce termin`m primul exerci]iu tre- cem la atårn`ri [i abia apoi lu`m pauz`. Primul exerci]iu nu implic` flexia ci men]inera ganterelor cu priz` supina]ie ntr-o pozi]ie fix` n fa]a cor- pului. Apuc` o pereche de gantere cu care execu]i n mod normal flexiile normale [i men]ine bra]ul flexat, blocat, astfel ncåt ganterele s` fie pu]in naintea coapselor. Cheia este men]inerea gan- terelor n supina]ie. Mergi pentru 40-60 secun- de sau mai mult. Fiecare pas va pune o tensiune constant` direct pe biceps, astfel ncåt mu[chii vor r`måne sub ten- siune mult mai mult decåt efectuånd flexii normale. Ter- min` primul exerci]iu n apro- pierea unui cadru cu bar` fix` [i sari imediat la pozi]ia de final, cu b`rbia deasupra ba- rei, cu bra]ele apucånd bara cu priz` supina]ie. Men]ine pozi]ia cåt po]i de mult [i lupt` cu gravita]ia pån` cånd bra]ele sunt complet ntinse. |mpins cu priz` ngust` la declinat Este unul dintre cele mai bune exerci]ii pentru dez- voltarea tricep[ilor. Unghiul corpului permite folosirea unor greut`]i mari [i o mi[- care mai sigur` pentru umeri decåt varianta mpinsului la banca orizontal`. Dac` nu ai Culturism&Fitness nr. 2/2018 13 fflleexxiiii ccuu bbaarraa ccuu uunn bbrraa]] fflleexxiiaa ccuu bbaarraa ddiinn nncclliinnaatt fflleexxiiaa nneeggaattiivv`` ccuu ggaanntteerraa ccuu lloovviirree ]]iinneerreeaa ggaanntteerreelloorr nn ssuuppiinnaa]]iiee nn mmeerrssuull ffeerrmmiieerruulluuii aattåårrnn``rrii ccuu bbrraa]]eellee nnddooiittee O PC U LTU R ISM .R
 8. 8. bra]ele la pozi]ia ini]ial`. Po]i ajusta dificultatea exerci]iului prin pozi]ionarea picioarelor, mai aproape de bar` va fi mai u[or, mai departe de bar` va fi mai greu. De asemenea, punånd bara mai sus face exerci]iul mai u[or [i mai jos l va face mai greu. Extensii din culcat cu bara. |mpins cu bara priz` ngust` Facem un fel de combo din aceste dou` exerci]ii. Execu- t`m o repetare din extensiile din culcat, apoi facem o repetare din mpinsul din cul- cat. Ambele exerci]ii au ace- ea[i pozi]ie de nceput f`cånd astfel s` fie natural [i u[or s` alternezi exerci]iile la fiecare repede. Alege o greutate cu care po]i executa cel pu]in 10 re- pet`ri la extensii. Coboar` bara la frunte dup` care ridic- o la pozi]ia ini]ial`. Nu per- mite coatelor s` se dep`r- teze. Cånd e[ti iar cu bara sus, coboar-o la piept apoi mpinge-o napoi. Repet` ast- fel alternånd exerci]iile, pen- tru 5-8 repet`ri pentru fiecare exerci]iu, 10-16 n total. De vreme ce la extensii obosim mai repede, termin` seria cånd ai atins epuizarea la extensii. La seria final`, cånd nu mai po]i face nicio extensie, continu` cu mpin- sul pån` la epuizare. Extensii din [ezånd nclinat cu spatele la scripete Pentru a termina tricep[ii, exerci]iul final este conceput s` pun` o masiv` contrac]ie la vårful mi[c`rii. Ata[eaz` un måner drept la un scripete nalt [i pune o banc` nclinat` pozi]ionat` cu spatele la cablu. A[az`-te pe banc` [i apuc` månerul aducånd bara cu bra]ele complet flexate. Extinde bra]ele pån` cånd sunt complet ntinse [i ating u[or coapsele. Men]ine coa- tele pe lång` corp pe ntreaga extensie. P`streaz` con- trac]ia tricep[ilor n partea de jos [i men]ine pozi]ia cåteva secunde la fiecare repetare. Prin folosirea b`ncu]ei evit`m tri[area corpului pe care o putem avea dac` execut`m exerci]iul nomal din picioare. dup` Ironman o banc` declinat`, atunci pune unul sau dou` discuri la cap`tul unei b`nci orizontale pentru a ob]ine planul decli- nat. Mergi pe greutate mare, 4-6 repet`ri pe serie. Ia o priz` la nivelul umer- ilor, nici mai mare nici mai mic`. Ridic` bara de pe suport [i coboar` controlat pe partea inferioar` a sternului men]inånd coatele apropiate de corp. F` o mic` pauz` n partea de jos pentru a reduce din tensiunea elastic` asupra tricep[ilor pentru a-i for]a s` lucreze mai mult. Extensii cu greutatea corpului Pentru a dezvolta cu ade- v`rat capul lung care este cel mai mare dintre mu[chii tri- cepsului, trebuie s` efectuezi exerci]ii cu bra]ele ]inute dea- supra capului. Acest exerci]iu pune un masiv stres pe triceps avånd bra]ele deasupra [i n spatele capului [i nu ai nevoie de aparat special, doar de greu- tatea corpului [i o bar` fix`. Seteaz` n`l]imea barei ntr- un cadru cam la 80-90 cm. Po]i folosi cadrul fix sau un aparat Smith culisant. Apuc` bara cu o priz` mai mic` decåt l`]imea umerilor n pro- na]ie [i pozi]ioneaz` picioa- rele la aproximativ 1 m de bar`. Pentru a maximiza stresul pe tricep[i, dup` ce ai luat priza pe bar`, rote[te extern umerii rotindu-se [i bra]ele astfel ncåt partea interioar` a coatelor s` priveasc` n jos. P`strånd corpul rigid cu o u[oar` ndoire din mijloc, n- doaie doar coatele [i coboar` capul sub bar`. }ine pozi]ia de jos, de elonga]ie maxim`, 1-2 secunde apoi extinde 14 Culturism&Fitness nr. 2/2018 Culturism&Fitness nr. 2/2018 15 foto:Ironman foto:Ironman mmppiinnss ccuu pprriizz`` nngguusstt`` llaa ddeecclliinnaatt eexxtteennssiiii ccuu ggrreeuuttaatteeaa ccoorrppuulluuii eexxtteennssiiii ddiinn [[eezzåånndd nncclliinnaatt ccuu ssppaatteellee llaa ssccrriippeettee eexxtteennssiiii ddiinn ccuullccaatt ccuu bbaarraa mmppiinnss ccuu bbaarraa ccuu pprriizz`` nngguusstt`` O PC U LTU R ISM .R
 9. 9. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Pectoralii [i bicep[ii sunt probabil grupele pe care orice tån`r care intr` n sal` visea- z` s` le dezvolte cel mai re- pede [i pentru care se depun cele mai multe eforturi. Din motive evidente ele sunt un fel de emblem` care ]i dau imediat o anumit` alur` de sportiv [i care te scot n evi- den]` printre ceilal]i care nu fac sal` sau care fac alte sporturi. Dac` urm`ri]i cu aten]ie o s` observa]i c` mai mult de jum`tate dintre b`ie]ii care fac sal` antreneaz` pectoralii lunea. Potrivit principiului pri- orit`]ii, grupele care te intere- seaz` cel mai mult trebuie puse la nceputul antrena- mentului, pentru c` atunci e[ti cel mai odihnit [i po]i trage mai tare [i tot din acest motiv trebuie puse la nce- putul s`pt`månii pentru c` e[ti dup` dou` zile de pauz`. Mul]i fac gre[eli n antrena- ment [i nu progreseaz` a[a de repede cum ar fi posibil. Spre exemplu insist` prea mult pe exerci]iile la scripe]i unde nici nu valorific` de fapt avantajul primordial al aces- tor aparate, fac prea pu]ine serii n total sau repet` mereu acela[i antrenament pe ace- lea[i aparate cu acelea[i greut`]i. Iat` ce v` sugerez pentru a accelera progresele la aceas- t` grup` muscular`. |ncepe]i ntotdeauna cu un exerci]iu de baz` pentru c` este important s` folosi]i greut`]i mari. De fapt, corect e s` spun s` folosi]i greut`]i din ce n ce mai mari pentru c`, dac` folosi]i mereu ace- lea[i greut`]i, nu va exista un motiv pentru care corpul vostru s` m`reasc` masa muscular`. Exerci]iile de baz` pentru pectorali sunt: mpins din cul- cat orizontal, nclinat sau dec- linat, mpins cu gantere din orizontal, nclinat sau decli- nat, mpins la diferite aparate. Alege]i un exerci]iu dintre acestea de mai sus [i dup` 3 serii de nc`lzire nc`rca]i bara sau ganterele astfel ncåt s` nu pute]i face mai mult de 7 repet`ri pe serie dar nici mai pu]in de 5. Dup` cele 5-7 repet`ri mai face]i 3- 4 repet`ri for]ate cu ajutorul unui partener. Execu]ia tre- buie s` fie relativ lent`. Face]i foto:Ironman 16 Culturism&Fitness nr. 2/2018 Antrenament pentru pectorali 4-5 serii ca acestea cu pauz` de 2-3 minute ntre serii. Alege]i alt exerci]iu din lista de mai sus la care se adaug` [i flutur`rile cu gantere, n- c`rca]i bara, ganterele sau aparatul astfel ncåt s` pute]i face maximum 10 repet`ri pe serie dar nu mai pu]in de 8. Trebuie s` l`sa]i greutatea s` coboare pån` cånd mu[chiul este ntins pån` aproape de maxim [i acolo s` opri]i brusc mi[carea dup` care s` pleca]i napoi. E un fel de mi[care pulsatorie. Astfel se ob]ine o traum` muscular`, adic` ni[te microrupturi ale fibrelor, care se ob]in cånd stresul este foarte mare, cånd fibrele sunt ntinse la maxim. Corpul detecteaz` aceste microrupturi [i repar` fibrele musculare dar le face [i mai mari ca s` reziste data viitoa- re. A[a se adapteaz` mu[chii la stresul extern. Face]i 4-5 serii astfel cu pauz` de 2 minute ntre serii. Ultimul exerci]iu trebuie s` fie din categoria celor care solicit` cel mai mult mu[chiul n momentul contrac]iei ma- xime. |n aceast` categorie intr` flutur`rile la scripete sau la diferite aparate pen- tru flutur`ri care asigur` o solicitare ma- re n punctul de contrac]ie maxim` a pectoralilor. Alege]i un aparat, nc`r- ca]i-l n a[a fel ncåt s` pute]i face maxi- mum 12 repe- t`ri dar nu mai pu]in de 10. Execu]ia trebuie s` fie f`cut` cu oprire de o secund` n punctul de contrac]ie maxi- m`. Face]i 4-5 serii cu pauz` de 1-2 minute ntre serii. Tensiunea continu` [i solicitarea mare din punctul de contrac]ie maxim` bloche- az` sångele n mu[chi [i asi- gur` o pompare excelent`. Repeta]i antrenamentul o dat` la 7 zile. |n afar` de antrenament, pentru a cre[te, ave]i nevoie de odihn`, somn [i un con- centrat proteic. Eu foloseam cånd concuram, dar [i acum, produsele Redis: creatin`, vitamine, batoane, Ideal Protein. A[a cum spuneam, nu tre- buie s` repeta]i mereu ace- lea[i exerci]ii cu acelea[i greut`]i pentru c` ve]i stagna. Ori m`ri]i cåte pu]in greut`]ile la fiecare antrenament ori, dac` nu pute]i acest lucru, schimba]i exerci]iul cu altul din lista respectiv`. Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,95 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 2/2018 17 O PC U LTU R ISM .R
 10. 10. nu conteaz` dac` te antrenezi cu greut`]i mari sau mici? Un nou studiu f`cut de cercet`torii din Canada a divizat subiec]i antrena]i n dou` grupe: prima grup` a folosit greut`]i mari, cu 8-12 repet`ri pe serie, iar grupa a doua a folosit greut`]i mai mici, cu 20-25 repet`ri pe serie. Ambele grupe s-au antrenat timp de 12 s`pt`- måni f`cånd fiecare serie pån` la epuizare. Dup` anal- ize de sånge [i biopsii ale mu[chilor, cercet`torii au concluzionat c` rezultatele celor dou` grupe erau aproape identice. Oboseala este cheia aici, nu conteaz` cu ce greut`]i te antrenezi, ideea este s` mergi pån` la epuizare la fiecare serie. apa ajut` la absor- birea nutrien]ilor [i de aseme- nea ajut` la convertirea aces- tora n energie? Dac` tot nu sunte]i convin[i de importan]a apei pentru organismul uman trebuie s` [ti]i c` pån` [i oa- sele au n compozi]ie 24% ap` n timp ce alte organe au mult mai mult: mu[chii - 75%, pie- lea - 80%, creierul - 75%, sån- gele - 85%, pl`månii - 90 %. dup` un antrenament dur e foarte probabil c` o s` face]i febr` muscular` iar cea mai bun` metod` de reduc- ere a durerilor musculare este apa rece? |nainte se credea c` aspirina poate fi de ajutor n cazul febrei musculare dar s-a dovedit a fi un mit. Acum sportivii de top folosesc o alt` metod` pentru a reduce febra muscular` [i pentru a ajuta la refacerea organismului. Intr` ntr-o cad` cu ap` rece, ntre 10 [i 12 grade Celsius. La nevoie pun cuburi de ghea]` n ap` pentru a o aduce [i a o men]ine la aceast` tempe- ratur`. exist` o or` ideal` pentru orice, chiar [i pentru verificarea progreselor f`cute n timpul unei diete de sl`bire? Astfel, speciali[tii re- comand` s` v` cånt`ri]i ntot- deauna diminea]a cånd v` trezi]i, dup` ce a]i fost la toalet`. La alte ore ale zilei greutatea fluctueaz` mult n func]ie de cåt bem [i de cåt [i ce månc`m a[a c` putem s` ne p`c`lim. exist` 5 alimente care trebuie evitate cånd ave]i dureri de ncheieturi sau artrit`? Mul]i oameni nu au nici cea mai mic` idee c` exist` astfel de alimente. Pe locul 5 n aceast` list` se afl` alimentele f`cute din f`in` (påine, covrigi, paste etc.). Pe locul 4 se g`sesc cartofii pr`ji]i, fast-foodul [i alte alimente procesate deoa- rece con]in gr`simi omega 6 18 Culturism&Fitness nr. 2/2018 Culturism&Fitness nr. 2/2018 19 n cantitate prea mare pentru corpul uman precum [i alte chimicale care genereaz` in- flama]ii n corp. Pe locul 3 se g`sesc ali- mentele pr`jite pe gr`tar sau pr`jite la temperatur` mare n tigaie. La aceste alimente se produce o glicolizare, o lega- re chimic` a glucozei de o protein` formåndu-se o glico- protein`, care promoveaz` inflama]iile n corp. De prefer- at este s` g`tim prin fierbere, coacere sau n baie de aburi. Pe locul secund se afl` un grup de plante dicotiledonate erbacee bianuale: cartofii, ro[iile, vinetele, tutunul etc. Ele afecteaz` folosirea calci- ului n ncheieturi. Num`rul 1 n list` este zah`rul. Cercet`torii au des- coperit c` acesta agraveaz` durerile de ncheieturi [i infla- ma]iile n corp. Desigur acest efect depinde de cantitatea folosit`, cu cåt mai mare cu atåt mai mare este efectul. Aten]ie la zah`rul pe care nu l vede]i efectiv, de exemplu, ntr-un pahar cu b`utur` car- bogazoas` r`coritoare se pot g`si pån` la 5 linguri]e de zah`r rafinat, n func]ie de marca b`uturii. exist` reguli care te ajut` s` ob]ii rezultate mai bune la sal`? Num`rul 1 pe aceast` list` este folosirea min]ii. Gån- durile sunt foarte puternice [i ne pot influen]a decisiv. |ncu- raja]i-v` cu gånduri pozitive n care v` vizualiza]i reu[ind ce v-a]i propus [i elimina]i gåndurile negative sau per- soanele care v` spun c` nu se poate, c` e prea greu, c` efortul e prea mare [i nu ai timp iar rezultatele dispar oricum dac` m`nånci o pr`jitur` sau o pizza etc. 2. Alege]i un concentrat proteic cu aroma preferat` pentru a v` accelera progre- sele. Sau pute]i alege un con- centrat f`r` arome din gama Redis care pot fi amestecate n iaurturi, lapte, sucuri de fructe [i la care pute]i ad`uga aroma preferat` (cacao, vanilie, rom, migdale etc). Avantajul e c` o pute]i schim- ba zilnic [i pute]i folosi n con- centra]ia dorit`. 3. Nu v` nfometa]i. Tre- buie s` face]i schimb`ri trep- tate n alimenta]ie cu gåndul de a ajunge la un stil de via]`. |nfometarea nu poate fi un stil de via]` pe care s`-l pute]i folosi pe termen lung. 4. Seta]i-v` un ideal pe ter- men lung dar stabili]i un plan cu etape pe termene scurte care s` duc` treptat la acel ideal. Setarea unui ideal f`r` etape intermediare poate duce la dezastru pentru c` dureaz` prea mult ca s`-l ob]ine]i. 5. Intra]i ntr-un grup sau forma]i unul de prieteni care au acelea[i obiective cu ale tale. Ei vor fi grupul t`u de sprijin n momentele de sl`biciune. Un partener de antrenament care [ti]i c` v` a[teapt` la sal` la o anumit` or` stabilit` v` va face s` nu rata]i prezen]a la sal`. 6. S`rb`tori]i micile reali- z`ri: un centimetru n plus pe bra]e sau 3 n minus la talie sau nc` 5 kilograme n plus pe bar` la un exerci]iu. 7. Nu te compara cu al]ii. Concentreaz`-te pe propriile progrese. 8. Odihni]i-v` [i dormi]i su- ficient altfel nivelul de energie va sc`dea n timp ce apetitul va cre[te pentru a compensa lipsa de energie. 9. Nu v` ncrede]i n recla- mele exagerate ale unor pro- duse sau aparate care se comercializeaz` prin inter- mediul reclamelor tv. Dac` sun` prea bine ca s` fie adev`rat, de obicei nu sunt adev`rate. La aceste reclame sunt de obicei folosi]i sportivi care arat` excelent pentru c` au lucrat ani de zile la sal`, nu pentru c` au folosit aparat- ul sau produsul respectiv. O PC U LTU R ISM .R
 11. 11. Daniel Oprea campion balcanic Dintotdeauna oamenii au fost preocupa]i de propria lor via]` [i, n mod special, de durata acesteia, iar perspecti- va unei vie]i mai lungi [i mai bune a fascinat. |n tradi]ia fiec`rui popor exist` acele elemente speci- fice, uneori cu pretinse puteri magice (elixiruri, plante mira- culoase, izvoare etc.) despre care se consider` c` ar ajuta la ntårzierea procesului de mb`trånire, iar numeroase legende [i pove[ti, din tot atå- tea culturi, au ca tem` prin- cipal` tinere]ea f`r` b`trå- ne]e [i via]a f`r` de moarte. |n zilele noastre problemat- ica anti-mb`trånire (anti- aging) a fost abordat` [tiin]i- fic, iar n jurul nevoii omului modern de a tr`i mai mult [i mai bine s-a dezvoltat o ntreag` industrie. |n ]`ri pre- cum Statele Unite sau Cana- da fenomenul a atins cote ui- mitoare, iar cei care promo- veaz` metodele anti-aging nu ezit` s` [i prezinte pe orice cale metodele [i succesul. |n Romånia, conceptul anti- aging, n ansamblul lui, nu este foarte comun de[i, privit sub diferite aspecte, [coala romåneasc` de gerontologie de]ine o serie de priorit`]i pe plan mondial cum ar fi: nfiin- ]area primului institut de geri- atrie din lume (22 ianuarie 1952), avånd ca obiect de activitate cercet`ri de geron- tologie clinic` [i asisten]a medical` a vårstei a treia, elaborarea unui medicament cu eficien]` n profilaxia m- b`trånirii [i n terapia st`rilor patologice ale vårstei a treia - Gerovital H3 [i organizarea unei re]ele sanitare na]ionale de profilaxie a mb`trånirii. Sigur, latura clinic` a ge- rontologiei are o pondere mare n ntårzierea proce- selor de mb`trånire, ns` conceptul anti-aging, n esen- 20 Culturism&Fitness nr. 2/2018 ]a lui, promoveaz` acele me- tode, recunoscute unanim [i evaluate de exper]i, care au rolul de a cre[te durata vie]ii: – diete alimentare cu aport caloric redus [i postul alimen- tar periodic – administrarea cu regulari- tate de medica]ie anti-aging – alimenta]ie corect`, echi- librat`, s`n`toas` – diete personalizate n func]ie de nevoile fiec`rui individ – cre[terea calit`]ii vie]ii (prosperitate, relaxare, va- can]e periodice, eliminarea stresului) – practicarea n mod regu- lat a unui sport [i a activit`- ]ilor fizice, moderate din punct de vedere al duratei [i intensit`]ii. Potrivit cercet`rilor, aceste metode aplicate cumulativ ar aduce un plus de 20-30 de ani la durata de via]` a unui indi- vid. Este adev`rat c` cifrele [i statisticile au un rol pur infor- mativ [i c` factori precum zestrea genetic` sau mediul n care individul tr`ie[te pot fi de multe ori determinan]i. Este [tiut faptul c` odat` cu naintarea n vårst` rata metabolic` nregistreaz` un regres constant, al c`rui rezultat se materializeaz` n acumularea de ]esut adipos. Avånd n vedere c` regimul alimentar nu influen]eaz` prea mult cre[terea ratei me- tabolice, rezult` c` cel mai eficient mod de a optimiza metabolismul este practi- carea unui sport. Una dintre simptomele specifice mb`trånirii este pierderea masei musculare. Combinånd exerci]iile cu greut`]i cu o alimenta]ie bo- gat` n proteine se poate evita acest neajuns. Antre- narea fiec`rei grupe muscu- lare o dat` pe s`pt`mån` re- zolv` n mare m`sur` aceas- t` problem`. Studiile au ar`tat faptul c` dup` 35 de ani oasele ncep s` piard` din densitate. Acelea[i studii sus]in c` prac- ticarea exerci]iilor fizice este mult mai eficient` chiar [i decåt administrarea supli- mentelor cu calciu. |n ceea ce prive[te flexibili- tatea ligamentelor [i ten- doanelor, aceasta poate fi men]inut` n condi]ii bune chiar [i la vårste naintate incluzånd n programul de antrenament elemente de stretching, yoga, pilates. Sistemul cardiovascular sufer` odat` cu naintarea n vårst`, n sensul n care inima [i arterele [i pierd din capac- itatea de a pompa [i conduce sångele c`tre organe [i mu[chi, tensiunea arterial` cre[te, iar riscul atacurilor de cord este iminent. Practica- rea exerci]iilor de tip aerobic (minimum 20 minute/zi) este calea sigur` c`tre p`stra- rea/mbun`t`]irea performan- ]elor cardiovasculare. Alte studii au relevat faptul c` dup` 50 de ani pl`månii [i pierd din elasticitate gradual [i, implicit, capacitatea de respira]ie scade cu 20%. Din nou, practicarea de exerci]ii aerobice poate ncetini acest proces degenerativ. Sistemul imunitar, odat` cu vårsta, intr` ntr-un declin constant. Timusul, gland` responsabil` cu imunitatea individului, [i restrånge dimensiunile dup` vårsta de 20 de ani ntr-un mod dramatic, ajungånd ca la 60 de ani s` nu mai poat` fi depistat` n corp. Acest pro- ces poate fi ncetinit prin mbinarea inteligent` a exer- ci]iului fizic cu o nutri]ie adec- vat`. Deloc de neglijat n acest context este [i declinul func- ]iei sexuale dup` vårsta de 40 de ani. Sc`derea produc]iei de testosteron la b`rba]i atrage dup` sine inconve- niente precum erec]ii slabe, ejacul`ri insuficiente ca vo- lum [i intensitate [i deterio- rarea libidoului. La femei, lipsa estrogenului produce, de asemenea, o serie de mo- dific`ri cu consecin]e nefaste asupra func]iei sexuale. Stu- dii [tiin]ifice elaborate de- monstreaz` c` exerci]iile fizi- ce [i nutri]ia de calitate, al`- turi de suplimente care stim- uleaz` produc]ia hormonal` reprezint` o solu]ie n con- tracararea acestor probleme. |mi amintesc c` nu demult am vizionat o nregistrare a unui congres anti-aging al c`rui invitat de onoare era nimeni altul decåt Arnold Schwarzenegger. Chiar mi s- a p`rut inspirat ceea ce a spus la finalul dizerta]iei sale: „Dac` corpul este fit atunci mentalul va c`p`ta abilitatea de a se schimba [i de a deveni el nsu[i fit”. |ntr-o opi- nie personal`, consider c` unul dintre cele mai impor- tante beneficii ale practic`rii exerci]iilor fizice [i implicit a unei forme fizice decente este starea psihic` bun`, n- crederea crescut` n sine [i nu n ultimul rånd orientarea general` pozitiv` a persoa- nei. A[ mai ad`ug` faptul c` sunt nenum`rate situa]iile n care indivizi „atin[i” de diver- se vicii distructive au reu[it s` renun]e la acestea prin prac- ticarea unui sport. |n final, voi concluziona spunåndu-v` c` niciodat` nu este tårziu s` ]i schimbi modul de via]`, s` ncepi s` faci sport n mod regulat [i s` ai o alimenta]ie s`n`toas`, ns` cu cåt decizi mai devreme cu atåt vei tr`i mai mult [i mai bine. Tinere]e f`r` b`tråne]e Culturism&Fitness nr. 2/2018 21 foto:Ironman DDaannnnyy HHeesstteerr ((4477 aannii)) O PC U LTU R ISM .R
 12. 12. bra]ele. O alt` cale este s` imple- mentezi antrenarea mu[chi- lor secundari n rutina deja existent` prin schimbarea cu superserii. Mu[chii secundari ntotdeauna suport` mu[chii principali la exerci]iile com- puse [i ace[tia sunt cei pe care dorim s`-i lucr`m n superset. De exemplu, ante- bra]ele reprezint` o compo- nent` vital` la exerci]iile cu bara, n special la trageri. A[adar, prin implementarea antebra]elor imediat sau n conjunc]ie cu o mi[care pre- cum ndrept`ri sau ramat este foarte eficient`. Love[te mu[chiul principal cu exer- ci]iul de baz` apoi izoleaz` pe cei secundari ai sistemului pån` la epuizare. Exerci]iile secundare tre- buie analizate bine: care e scopul, ce mu[chi lucreaz`, ce dorim s` ob]inem [i unde se pot ncadra n programul nostru? Pot aceste exerci]ii secundare s` fie implemen- tate n existentul program n form` de ad`ugarea de superserii? Sau abunden]a de exerci]ii justific` dedicarea unei zile speciale doar pentru ele? Era o vreme cånd extensia [oldurilor era cea mai impor- tant` mi[care n programul meu de antrenament. Partici- pam la competi]ii de crossfit, strongestman [i powerlifting. Ajunsesem s` am o zi dedi- cat` doar acestui lucru. Acum particip mai mult la curse de anduran]`: alergare cu obsta- cole, triatlon, MMA. Pentru acest motiv am dedicat o zi pentru antrenamentul cu volum ridicat pentru picioare, de multe ori n domeniul car- dio, precum fand`ri cu greu- tate sau c`rarea de greut`]i. Concluzia este c` protocolul meu de antrenament difer` n func]ie de scopul pentru care m` preg`tesc. A[adar, care sunt mu[chii secundari [i care sunt cele mai calitative exerci]ii pe care un atlet le poate efectua pen- tru dezvoltarea for]ei [i masei musculare? Iat` cåteva din favoritele mele: Antebra]ele. Sunt esen]iale n multe sporturi dar [i n via]a de zi cu zi. Antebra]ele [i priza degetelor pot face diferen]a dintre un atlet de succes sau nu. Exerci]ii reco- mandate pentru antebra]e sunt: mersul fermierului, trac- ]iuni, ndrept`ri, ]inerea lui Hercule. Binen]eles, toate f`r` chingi. Trapezul. Cine nu vrea s` arate ca Bane din Batman? Serios. Plus c` trapezul ajut` n partea de sus a ndrep- t`rilor, a ridic`rilor de la hal- tere. Ridic`ri de umeri grele Culturism&Fitness nr. 2/2018 23 Mu[chii orfani Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a apa- ratului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Ga- mma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`- derea n greutate, mbun`t`- ]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 45,00 lei OMEGA COMPLEXAnumi]i mu[chi nu apuc` s` fie lucra]i n programul nostru de antrenament. |n continuare o s` v` ar`t cum s` le facem loc. Ai citit despre un exerci]iu extraordinar [i poate l-ai [i f`cut, dar nu [tii unde [i are loc n rutina ta de antrena- ment? Ia de exemplu tragerile spre fa]` la scripete nalt. Le integr`m la antrenamentul pentru umeri? Sau la cel de piept? {i unde facem loc antrenamentului pentru ante- bra]e? |n primul rånd, este impor- tant s` n]elegem c` aceste exerci]ii pentru mu[chii secundari chiar merit` efectu- ate. Nu s`ri peste ele doar pentru c` nu se ncadreaz` n tradi]ionalele 5 grupe muscu- lare targhetate: picioare, piept, spate, umeri [i bra]e. Trapezul, abdomenul, ante- bra]ele [i extensorii gåtului sunt la fel de importante ca mu[chii principali atåt pentru performan]` cåt [i prevenirea accident`rilor. De multe ori un atlet are inten]ia de a antrena ace[ti mu[chi secundari, dar nu mai apuc` din cauza timpului sau lipsei de energie. A[adar, cum i integr`m n rutina noastr`? Exist` cåteva c`i de a realiza acest lucru. Una ar fi s`-]i dedici o zi special` pe s`pt`mån` pen- tru a antrena aceste grupe. S` spunem c` ai o rutin` de luni pån` vineri. Eu v`d bene- fic faptul s` plasezi un astfel de antrenament la mijlocul s`pt`månii, mai ales dac` ai planificat pentru joi un exer- ci]iu greu, compus, precum ndrept`rile. A[adar, dac` nainte aveai miercurea libe- r`, po]i face acest antrena- ment n aceast` zi. Dac` ai miercurea ocupat` atunci po]i antrena mu[chii secundari la sfår[itul s`pt`- månii. Dac` vinerea ai de antrenat bra]ele atunci merge s` antrenezi mu[chii secun- dari dup` ce termini cu 22 Culturism&Fitness nr. 2/2018 foto:Ironman O PC U LTU R ISM .R
 13. 13. cu haltera este cel mai efi- cient exerci]iu pentru trapez dar mul]i trec cu vederea efi- cien]a ndrept`rilor tip sumo, efectuate cu umerii ridica]i cåt mai mult spre cer. Gambe. Nu fi tipul masiv dar cu gambe mici! Ridic`rile pe vårfuri sunt evident cele mai eficiente dar exist` multe variante n care le putem efectua, unele fiind mai bune decåt altele. Gambele sunt cel mai bine atacate cånd efectu`m repet`rile lent, la amplitudine maxim` [i stor- cåndu-le tot timpul. B`l`ng`- nirea rapid` pe vårfuri nu lu- creaz` gambele eficient. Evi- dent, gambele cad n ziua cu picioarele dar sunt mu[chi, precum abdomenul, care pot fi lucra]i mai mult de o dat` pe s`pt`mån`. Deltoizii posteriori. Exist` atåt de multe exerci]ii care atac` deltoizii anteriori a[a c` lucrul lor exclusiv dac` nu este f`cut nu afecteaz` prea mult. |ns` pentru deltoizii posteriori trebuie s` efectu`m exerci]ii speciale. |i po]i anihi- la la peck-deck inversat sau la flutur`ri din aplecat cu gan- tere, efectuate dup` antrena- mentul de spate, de exemplu. dup` Ironman L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo- lizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n ener- gie. |n afara mbun`t`]irii perfor- man]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascu- lar, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efec- tul L-Carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L- carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 45,00 lei L-Carnitin Lipotrop Powerbuildingul este cånd nu vrei doar s` construie[ti un fizic pl`cut ochiului, ci [i s` ob]ii un corp func]ional [i care s` poat` ridica greut`]i serioase. Nimeni nu vrea s` se dea mare c` poate face mpins cu 4 discuri pe fiecare parte la nu [tiu care aparat cu pårghii [i cånd l pui la banca orizontal` cu haltera este stri- vit de greutatea celor 3 dis- curi de pe fiecare parte. Un powerbuilder se focuseaz` pe cele 3 ridic`ri clasice, ge- nuflexiuni, mpins orizontal [i ndrept`ri, deoarece sunt cele mai bune cånd vine vorba de determinarea for]ei. Powerbuildingul se focuse- az` de asemenea pe crearea fizicului de culturist, cu toate calit`]ile nesesare: talie mic`, procent de gr`sime redus, dezvoltare armonias` a mu[chilor. Cå[tiguri mai multe Trebuie s` faci corpul s` ghiceasc` dac` vrei s` creasc`. Mixul de intervale de repet`ri [i volum al progra- mului unui powerbuilder va [oca pe oricine a f`cut antre- namente clasice de culturism pentru o lung` perioad` de timp. Direct, vei cre[te n mas` muscular` prin folosi- rea unor greut`]i mai mari. O s` fii n stare s` ridici mai mult` greutate la o serie de 5 repet`ri decåt la una cu 10 repet`ri [i asta va ac]iona asupra mu[chilor ntr-o nou` direc]ie. Indirect, dup` ce ter- mini acest program [i te ntor- ci la antrenamentul de cultur- ism clasic vei fi mult mai put- 24 Culturism&Fitness nr. 2/2018 Mas` [i for]` Nu trebuie s` alegi ntre a ar`ta bine [i a fi puternic! Culturism&Fitness nr. 2/2018 25 foto:Ironman foto:Ironman mmppiinnss oorriizzoonnttaall ccuu bbaarraa O PC U LTU R ISM .R
 14. 14. ernic [i asta va da un imbold la noi cre[teri n mas` mus- cular`. S` fim cinsti]i, s` fii puternic este bine. S` ar`]i atletic este bine. Dar s` fii [i puternic [i atletic este [i mai bine. Mai este [i acel sentiment, pe care l ai cånd mergi prin sal`, c` po]i ridica greut`]i cu adev`rat mari. Powerbuildin- gul te poate ajuta s` ob]ii toate acestea ntr-un mod n care culturismul normal sin- gur nu o poate face. Prin prio- ritizarea cre[terilor n for]` ca m`sur` a progresului [i prin aplicarea de programe de antrenament corespunz`toa- re, ]i garantez c` vei ob]ine noi recorduri personale. Prin reducerea num`rului de repet`ri pe serie o s` ob]ii un nou set de abilit`]i. Corect, ridicatul de greut`]i mari nseamn` abilitate, este ceva ce trebuie practicat pentru a ob]ine perfec]iunea. Trebuie s`-]i acorzi timp [i energie s` nve]i cum se fac genuflexiu- nile, mpinsul din culcat [i ndrept`rile n cea mai efi- cient` [i mai puternic` form` posibil`. Trebuie s` ai r`bda- re. A[a cum conexiunea min- te-mu[chi cere timp pentru a fi creat` pentru a face mu[- chii s` creasc` la fel cere timp [i descoperirea [i nv`- ]area formei ideale de ridicare a greut`]ilor. Ai v`zut vreodat` tipi care arat` foarte bine din fa]`, dar dac` i prive[ti din profil aproape c` dispar? Acest tip se mai nume[te culturist 2D, bidimensional. Aceea[i prob- lem` am avut-o [i eu [i cea mai bun` solu]ie a fost s` ncep s` fac genuflexiuni, mpins [i ndrept`ri cu greut- `]i mari. Tot spatele t`u este folosit direct sau indirect, pentru stabilitate, la toate aceste trei exerci]ii, iar greu- t`]i mari la mpins orizontal [i cel pentru umeri vor ad`uga grosime la piept [i umeri. Cu timpul, pe m`sur` ce vei deveni mai puternic, vei dez- volta un aspect mai lat [i mai mult` grosime la spate, tra- pez, piept [i umeri. Diferen]ele cheie O rutin` de antrenament tip powerbuilder este similar` cu una de culturism, ns` cu unele schimb`ri. |n afar` de a m`sura progresul conform aspectului fizic, un program stil powerbuilder se focuse- az` [i pe putere prin folosirea de tehnici specifice powerlif- tingului precum desc`rc`ri re- gulate [i cre[terea intensit`]ii odat` cu timpul. |n culturism, genuflexiunile [i mpinsurile la banc` sunt unele din multele instrumente pentru modelarea corpului iar ndrept`rile rar sunt folosite. Powerbuilding ]ine de con- struirea unui fizic care s` fie pe m`sura for]ei [i puterii [i, n acest caz, dac` vrei s` mi[ti greut`]i cu adev`rat mari, trebuie s` devii expert la aceste exerci]ii. Trebuie s` ajustezi programul de antre- nament pentru aceste trei exerci]ii. Desc`rc`ri regulate |nainte s` m` apuc s` lucrez cu powerlifterii, nu aveam idee despre ce n- seamn` o desc`rcare. {tiam doar c` trebuie s` merg la sal`, s` ridic cåt pot de mult, s` schimb programul [i o dat` la cåteva luni s` iau pa- uz`. Mi-a mers bine pentru cå]iva ani, dar apoi am atins un platou [i multe accident`ri care nu-mi d`deau pace. Desc`rcarea. Fiecare are propria teorie despre cånd trebuie folosit`, dar pentru scopul nostru, desc`rcarea o folosim des pentru a asigura progresul f`r` accident`ri, ridic`m greu, apoi ne odihnim [i ne refacem pentru a fi sig- uri c` suntem ap]i pentru a ridica greu din nou. |n lumea powerliftingului, o desc`rcare este o s`pt`mån` n care se folosesc greut`]i de 50% fa]` de normal. Astfel las` corpul s`-[i revin` [i s` fie preg`tit pentru greut`]ile mari care vor urma. |n power- building, coboråm greutatea la 50% din maxim la cele trei exerci]ii [i lucr`m pe form` sc`zånd intensitatea pentru a facilita recuperarea. Nu tre- buie ca antrenamentul n aceast` s`pt`mån` s` fie precum plimbarea n parc, doar s` fie mai u[oar` decåt s`pt`månile anterioare. Sco- pul este s` pomp`m sångele n mu[chii lucra]i [i s` stim- ul`m fibrele f`r` a taxa sis- temul nervos astfel ncåt cor- pul s` fie complet recuperat la sfår[itul s`pt`månii. Pare plictisitor la prima vedere, dar dup` ce treci prin cåteva s`pt`måni vei realiza cåt de puternic vei fi dup` des- c`rcare [i nu te vei mai antre- na f`r` ele. Intensitate moderat` Precum culturi[tii cresc 26 Culturism&Fitness nr. 2/2018 foto:Ironman Ziua 1: |mpins/Piept |mpins orizontal S`pt`måna 1 5x6 1 serie de top, las` 2 rep. n tanc S`pt`måna 2 4x4 1 serie de top, las` 2 rep. n tanc S`pt`måna 3 3x2 1 serie de top, las` 2 rep. n tanc S`pt`måna 4 desc`rcare 5 x 1 cu 50% din maxim |mpins cu priz` apropiat` 4x8, 6, 5, 4* |mpins nclinat cu gantere 3x12, 10, 8 |mpins la aparat orizontal/nclinat 3x12, 10, 8 Flot`ri la paralele 3 x greutatea corpului Flutur`ri pentru piept 3x15, 12, 10 * Folose[te o greutate astfel ncåt s` p`strezi 1-2 repet`ri n tanc la fiecare serie Ziua 2: |ndrept`ri/Spate [i Bicep[i |ndrept`ri S`pt`måna 1 5x6 1 serie de top, las` 2 rep. n tanc S`pt`måna 2 4x4 1 serie de top, las` 2 rep. n tanc S`pt`måna 3 3x2 1 serie de top, las` 2 rep. n tanc S`pt`måna 4 desc`rcare 5 x 1 cu 50% din maxim |ndrept`ri pe platform` de 10 cm 4x8, 6, 5, 4 Trac]iuni la bara/scripete 3x12, 10, 8 * Ramat cu gantere 3x12, 10, 8 Ramat la scripete 3x15, 12, 10 Flexii cu bara 3x12, 10, 8 Flexii ciocan cu gantere 3x12, 10, 8 * Folose[te o greutate astfel ncåt s` p`strezi 1-2 repet`ri n tanc la fiecare serie Ziua 3: PAUZ~ Ziua 4: |mpinsuri deasupra capului/Umeri [i triceps |mpins deasupra capului stånd 4x12, 10, 8, 6 * Flutur`ri cu gantere pentru umeri 3x12, 10, 8 Flutur`ri cu gantere din aplecat 3x12, 10, 8 Trageri la fa]` la scripete nalt 3x12, 10, 8 Ridic`ri de umeri pentru trapez 3x15, 12, 10 Extensii cu bara din culcat 3x12, 10, 8 Extensii n jos la cablu alternativ 3x12, 10, 8 * Folose[te o greutate astfel ncåt s` p`strezi 1-2 repet`ri n tanc la fiecare serie Ziua 5: Genuflexiuni/Picioare Genuflexiuni S`pt`måna 1 5x6 1 serie de top, las` 2 rep. n tanc S`pt`måna 2 4x4 1 serie de top, las` 2 rep. n tanc S`pt`måna 3 3x2 1 serie de top, las` 2 rep. n tanc S`pt`måna 4 desc`rcare 5 x 1 cu 50% din maxim Genuflexiuni frontale cu pauz` 4x8, 6, 5, 4 * Pres` 3x12, 10, 8 Extensii coapse 3x15, 12, 10 Flexii coapse 3x15, 12, 10 Fand`ri 3x15 pentru fiecare picior * Folose[te o greutate astfel ncåt s` p`strezi 1-2 repet`ri n tanc la fiecare serie Ziua 6: PAUZ~ Ziua 7: PAUZ~ Culturism&Fitness nr. 2/2018 27 ggeennuufflleexxiiuunnii eexxtteennssiiii ccooaappssee O PC U LTU R ISM .R
 15. 15. Germanul Gunter Schlier- kamp a ntors ntotdeauna privirile. Oamenii l-au remar- cat acum un mai bine de un deceniu, cånd era n form` maxim` la 136 kg pe scen` [i concura mpotriva campi- onilor precum Ronnie Cole- man [i Jay Cutler, dar este remarcat [i acum, n form` decent`, la 111 kg, n propria sal`, Bionic Body din Her- mosa Beach, California. De la retragerea sa din competi]iile profesioniste de culturism din 2006, germanul de 1,85 m tr`ie[te visul amer- ican: a primit roluri n cåteva filme la Hollywood, de]ine o cas` lång` plaj` [i este nsurat cu fosta competitoare de fitness, Kim Lyons. |mpre- un` mai de]in o sal`, o linie de mbr`c`minte sportiv` [i activitatea de cardio [i scad cantitatea de måncare pe m`sur` ce se apropie mo- mentul n care urc` pe scen`, powerlifterii cresc intensitatea [i greut`]ile folosite cånd con- cursul se apropie. Dac` po]i ncepe o diet` n care m`- nånci 3.000 Kcal pe zi [i nu faci cardio [i po]i sl`bi, nu v`d niciun motiv s` o schimbi ntr-o diet` cu 2.000 Kcal [i o or` de cardio. Aceea[i idee este [i pentru ridicatul de gre- ut`]i mari. La nceputul ciclu- lui, vei continua s` fii mai pu- ternic dac` mai la[i cåteva repet`ri n tanc. Dac` sim]i c` ai destul` energie r`mas` dup` exerci]iile principale atunci mergi tare la cele de hipertrofie. S` faci pån` la epuizare seria final` cu gan- tere sau la aparat este o idee foarte bun`, la fel [i cåteva repet`ri for]ate la unele exer- ci]ii de izolare. }ine minte, nimeni nu devine supraantre- nat de la o serie de flexii cu gantere dus` la extrem, dar prea multe ndrept`ri sau chiar ramaturi cu bara pot duce foarte rapid la supraan- trenament, a[a c` fii inteli- gent cånd vrei intens. Programul Pentru programul de antre- nament stil powerbuilding, vei continua s` faci acelea[i exerci]ii pentru cre[terea muscular`, dar te vei focusa pe repet`ri [i greut`]i la mi[c`rile principale [i dup` aceea treci la exerci]iile de izolare. Pentru cele 3 mari mi[c`ri, vei face una dintre ele urmat` de principala mi[care ajut`toare. Mai avem o zi special` pentru ridic`rile deasupra capului, f`r` alt` mi[care de asisten]`. Piramideaz` n sus greut`]- ile pentru fiecare serie. De exemplu, cånd prima s`pt`- mån` cere 5 serii a 6 repet`ri de mpins orizontal, caut` o greutate apropiat` pentru scopul propus, apoi adaug` greutate la fiecare serie astfel ncåt la ultima serie s` com- pletezi cele 6 repet`ri, dar te opre[ti de[i mai po]i face 2 repet`ri [i s` fii aproape de epuizare. Pentru hipertrofie, alege o greutate provoca- toare dar cu care s` po]i lucra primele serii [i mergi la seria final` pån` la epuizare. Dup` prima s`pt`mån` de desc`rcare, repet` programul pentru nc` 4 s`pt`måni dar ncearc` s` cre[ti greut`]ile folosite anterior. Dup` 8 s`pt`måni (2 cicluri com- plete), bag` n s`pt`måna 9 greu, cre[te greutatea pentru 2 repet`ri la cei 3 mari. S`pt`måna 10 e dedicat` ncerc`rilor de record person- al pentru o singur` repetare. Alexandru Bolborici dup` Ironman Urm`torul capitolInterviu cu un preferat al fanilor, Gunter Schlierkamp GGuunntteerr SScchhlliieerrkkaammpp foto:Ironman Fibro Drink Instant Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic sau nainte de antrenament. Pre]: 1,70 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% redu- cere la peste 50 de plicuri. suc instant cu fibre [i L-Carnitin` 28 Culturism&Fitness nr. 2/2018 Culturism&Fitness nr. 2/2018 29 foto:Ironman GGuunntteerr [[ii RRoonnnniiee CCoolleemmaann nn 22000066 nnddrreepptt``rrii O PC U LTU R ISM .R
 16. 16. un b`iat pe nume Jake, de 8 ani. Gunter mai de]ine un loc aparte n istoria culturismului. |n 2002, la doar 3 s`pt`måni dup` Mr. Olympia, l-a b`tut pe Ronnie Coleman la con- cursul Show of Strenght din Atlanta. Era pentru prima oar` n istorie cånd un Mr. Olympia era nvins. – E[ti nc` recunoscut des? – Da. Este ntotdeauna ntåmpl`tor. Ieri am fost la o firm` de printare s`-mi iau ni[te bannere pentru sal` [i, cum am intrat, tipul de la birou: „Gunter?” – Care a fost ultimul t`u concurs? – Mr. Olympia 2006 a fost ultimul meu concurs. |n anul precedent am fost al 4-lea [i nu am fost comparat cu prim- ii 3. Atunci avusesem una din cele mai bune forme [i cred c` au fost unii n fa]a mea care erau sub mine ca form`. Pån` [i Arnold a venit apoi n culise [i mi-a spus: „Nu pot s` cred c` ai fost plasat a[a jos. Ai fost n form`, masiv [i pozarea a fost excelent`.” Asta mi-a luat mult din elan. |ntotdeauna am spus c` dac` nu mai e pl`cere n ceea ce fac, atunci nu o mai fac. 2006 a fost momentul schimb`rii. Nu mai eram acela[i. Mi-am dat seama c` era timpul s` m` ndrept spre altceva. – Care este cel mai impor- tant moment din culturism? – Probabil n 2002 cånd l- am b`tut pe Ronnie Coleman la Show of Strenght. Chiar de la Mr. Olympia din 2002, ]inut cu 3 s`pt`måni nainte, am sim]it c` am fost cel mai bun. |nc` mai primesc emailuri n care oamenii mi spun c` am fost adev`ratul Mr. Olympia n 2002. – Cum arat` antrenamentul t`u acum? – Merg la sal` de 3-4 ori pe s`pt`mån` [i mai ridic ceva greut`]i. Nu mai sunt greut`]i mari. Dar nc` iubesc s` m` antrenez. |nc` mai iau 5-6 mese pe zi [i ceva extra pro- tein` [i vitamine. – Observ multe aparate de fitness la tine n sal`. Le spui clien]ilor c` au nevoie totu[i [i de exerci]ii clasice de cultu- 30 Culturism&Fitness nr. 2/2018 rism? – Da, desigur, le spun ntot- deauna asta. Instructorii an- gaja]i sunt foarte buni [i educa]i. M` antrenez din experien]` [i [tiu ce func]io- neaz`. Sunt clien]i care fac doar antrenament func]ional, precum s`rituri pe cutie sau alte exerci]ii cu doar rezis- ten]a proprie a corpului. Dac` cineva vrea s` pun` mas` muscular`, atunci le ofer pro- gram bazat pe anihilarea mu[chilor [i cre[terea metab- olismului. – Culturi[ti mai vechi pre- cum Darrem Charles [i Stan McQuay s-au orientat spre noua divizie din culturism, Classic Physique, [i le domin`. Te gånde[ti la o revenire? – La n`l]imea mea s` fii competitiv este greu. Cu cåt e[ti mai nalt cu atåt mai greu este s` men]ii m`rimea. Ca s` ar`t precum a[ dori trebuie s` m` dedic 100% culturis- mului [i asta nu o pot face acum. Am prea multe lucruri de f`cut. {tiu c` lui Darrem Charles i merge bine. Cu forma [i talia lui ngust` nu are nevoie s`-[i mping` cor- pul la o greutate prea mare. Eu am ncheieturi groase, a[a c` trebuie s` pun mult` carne ca ncheieturile mele s` arate sub]iri. Darrem nu e nevoie s` fac` asta. Dac` te ui]i la simetrie, el a fost mai bine nzestrat decåt mul]i al]ii. Dac` e[ti un tip mare atunci trebuie s` pui mult` carne pe cadru. – Cum stai cu abdomenul, mai ai p`tr`]ele? – Stau bine la abdomenul de sub burt` (råde)! Abdome- nul superior nc` se vede. Nu sunt gras, oamenii zic c` sunt n form`, dar eu am o alt` no]iune n minte de a fi n for- m`. Kim [i eu ne uit`m tot timpul n oglind` [i ne vedem gra[i. Eram obi[nui]i cu forma de la concursuri. – Acum ai alte lucruri de care te ocupi, precum aface- rea [i familia. – |]i spun doar atåt. |l iu- besc pe Jake. Cånd era mic f`cea pe el tot timpul. |i spu- neam micul hosenscheisser. Era a[a mic. Acum a crescut, are bra]e [i picioare mari, abdomen [i este puternic pre- cum un taur. Este un miracol. dup` Ironman Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 2/2018 31 foto:Ironman O PC U LTU R ISM .R
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 2/2018 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKConcentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o 80% protein`, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 63 lei, cutii de 900 g – 65,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei [i cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei [i cutii de 900 g – 69,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 87,00 lei. Izolat proteic din zer (WPI) Ob]inut prin micro-filtrare, are 95% protein` [i con]inut mic de gr`simi (max 1,9%), f`r` adaos de arome [i ndulcitori. Pro- duc`tor: Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97,00 lei [i cutii de 900 g – 99,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 31,00 lei [i 2 kg – 57,00 lei, cutii de 750 g – 33,00 lei [i 2 kg – 59,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 26,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 14,00 lei [i cutii de 1 kg – 16,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 16,00 lei [i cutii de 1 kg – 18,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 16 lei [i cutii de 1 kg – 18,00 lei. 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 14,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 26,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Po]i bate un record omologat sau dore[ti s` propui unul nou? Asocia]ia Cartea Recordurilor – recorduri romåne[ti www.recordul.ro 32 Culturism&Fitness nr. 2/2018 O PC U LTU R ISM .R
 18. 18. SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii bratdefier.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree sskkaannddeennbbeerrggSSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 32,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 61,00 lei [i g`le]i de 2 kg – 63,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 2/2018 www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,60 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,30 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 27,5 g carbohidra]i, 15 g proteine, 9,4 g gr`simi [i 1,4 g minerale bogat n proteine provenind din lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re L-Carnitin Instant bbaattoonn pprrootteeiicc ccuu uunn ccoonn]]iinnuutt mmaarree ddee ffiibbrree vveeggeettaallee,, iiddeeaall ppeennttrruu ssll``bbiitt Culturism&Fitness nr. 2/2018 35 Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimilare rapid` [i lent` [i cele mai impor- tante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i min- eralele pierdute prin transpira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i per- soanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizolvat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recomand` persoanelor cu diabet zaharat. Pre]: 1,40 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. ISOTONIC-R FORTE O PC U LTU R ISM .R
 19. 19. TO PC U LTU R ISM .R O

×