O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Revista Culturism & Fitness nr. 249 (1/2018)

1.072 visualizações

Publicada em

Efectul alcoolului asupra antrenamentului
10 reguli de respectat in sala
Detonarea deltoizilor
Interviu cu Horia Schiopu
Schimbarea in bine
Stiati ca…
Interviu cu Catalin Croitoru
Antrenament pe aparate pentru slabire
Articulatii puternice
Antebrate formidabile
Skandenberg

Publicada em: Esportes
 • Slim Down in Just 1 Minute? What if I told you, you've been lied to for nearly all of your life? CLICK HERE TO SEE THE TRUTH ▲▲▲ http://t.cn/A6PnIVD3
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Revista Culturism & Fitness nr. 249 (1/2018)

 1. 1. AArrttiiccuullaa]]iiii ppuutteerrnniiccee DDeettoonnaarreeaa ddeellttooiizziilloorr AAnnttrreennaammeenntt ppee aappaarraattee ppeennttrruu ssll``bbiitt director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 1 (249) 2018 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 248, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Efectul alcoolului asupra antrenamentului . . .8 10 reguli de respectat n sal` . . . . . . . . . . . .11 Detonarea deltoizilor . . . . . . . .12 Interviu cu Horia ßchiopu . . . . .14 Schimbarea n bine .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Interviu cu C`t`lin Croitoru . . .20 Antrenament pe aparate pentru sl`bire . . . . .22 Articula]ii puternice . . . . . . . . .24 Antebra]e formidabile . . . . . . .28 Skandenberg . . . . . . .30 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Oana Dr`gulescu [i C`t`lin Croitoru Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon: 021.300.75.46, 031.432.16.97; Fax: 021.351.50.58 e--mail: office@redis.rowwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2288,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6688,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1166,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`- ]e[te refacerea postefort, cre[te volu- mul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1188,,0000 lleeii 330000 gg –– 3366,,0000 lleeii 550000 gg –– 4455,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activitatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sin- teza proteic`). u 9900 gg –– 2288,,0000 lleeii 220000 gg –– 4455,,0000 lleeii 330000 gg –– 6633,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2233,,0000 lleeii 5500 gg –– 3355,,0000 lleeii 110000 gg –– 6633,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Colegiul Na]ional Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.00 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,79 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 1/2018 32 Culturism&Fitness nr. 1/2018 PENTAPROT BAR V` anun]`m apari]ia produsului Pentaprot Bar, noul baton nutritiv din gama Redis Nutri]ie. Acest baton prezint` o serie de nout`]i: con]ine protein` din 5 surse (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o con- sisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gus- tos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutri- tiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i com- plec[i. Cei care vor s` scad` n greutate l pot folosi [i pentru nlocuirea unei mese, sc`pånd astfel de senza]ia de foame; cei care vor s` creasc` n greutate [i mas` muscular` l pot folosi ntre mese, nainte [i dup` antrenament. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g car- bohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Pre]ul unui baton este de 3,15 lei [i se poate comanda pe www.redis.ro. La peste 50 batoane comandate, se aplic` un discount de 25%. O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat` [i tutti frutti) recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 90 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei muscu- lare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 23,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 43,00 lei G`le]i 2,5 kg – 45,00 lei Gale]i 5 kg – 79,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Arome: vanilie, cioco- lat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 33,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 59,00 lei G`le]i 2,5 kg – 61,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, dato- rit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`- n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 29,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 2,2 kg – 56,00 lei G`le]i 4,5 kg – 107,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 27,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 2,5 kg – 49,00 lei G`le]i 5 kg – 86,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 71,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energet- ice ale organismului. Se administrea- z` 45 g nainte de antrenament (pen- tru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 18,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 2,5 kg – 35,00 lei G`le]i 5 kg – 54,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 18,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 14,00 lei 300 tablete – 29,00 lei 500 tablete – 43,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 18,00 lei 300 tablete – 36,00 lei 500 tablete – 55,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 900 g – 63,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 32,00 lei S`cule]i 2 kg – 61,00 lei G`le]i 2 kg – 63,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 71,00 lei G`le]i 2 kg – 143,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 71,00 lei G`le]i 2 kg – 143,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 33,00 lei S`cule]i 2 kg – 57,00 lei G`le]i 2 kg – 59,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 1/2018 Complex–R Este un complex de vitami- ne-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fizice mari, n avitami- noze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i minerale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoa- se de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 18,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isoton- ic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpi- ra]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd obo- seala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpi- ra]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,40 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic- R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 14,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 pli- curi. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,30 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, stimulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredien- tele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 18,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru opti- mizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea orga- nismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`- ]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 26,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 cap- sule asigur` 100% DZR din min- eralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 26,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 cap- sule asigur` 100% DZR din min- eralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 26,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimat- ice [i men]ine integritatea celu- lar`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` ca- pacitatea de contrac]ie a mu[- chilor, accelereaz` vindecarea pl`gilor, accelereaz` cre[terea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronu- lui [i a spermei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 26,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imu- nit`]ii organismului, producerea de colagen n ]esuturile conjunc- tive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea orga- nismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabo- lizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor min- erale. Doza unui adult este de 80- 1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 26,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 031.432.16.97 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 1/2018 5 Suplimente nutritive pentruSuplimente nutritive pentru sl`bit, mas` muscular`,sl`bit, mas` muscular`, energie, vitaminizareenergie, vitaminizare Plata se face ramburs la primirea coletului O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal`. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,1155 lleeii//bbaattoonn Pentaprot Bar Baton cu 5 surse de protein` (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o consisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gustos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutritiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i complec[i. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g carbohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 33,,1155 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri n toat` ]ara Po[ta romån`: 5 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 3-5 zile lucr`toare. Curier rapid: 9 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 1-2 zile lucr`toare. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 1/2018 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 33,00 lei 500 tablete – 49,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4499,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6688,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 19,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 39,00 lei 300 tablete – 59,00 lei 500 tablete – 98,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3366,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5555,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 35,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 27,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 27,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 36,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,6600 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Este 100% vegetal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat n 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau antre- nament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7700 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4455,,0000 lleeii Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olan- da. 445500 gg –– 2266,,0000 lleeii PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 1/2018 Plata se face ramburs la primirea coletului Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 031.432.16.97 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Este o dilem` pe care o avem din cånd n cånd, poate la ziua unui prieten, la sfår[it de s`pt`mån` cu colegii de munc` sau n familie. Ai avut o s`pt`mån` foarte produc- tiv` la sal` [i acum cineva ]i flutur` un pahar de b`utur` prin fa]` [i te face s` te sim]i vinovat c` nu te al`turi petre- cerii. Ei bine, n continuare voi prezenta detaliat efectele negative asupra antrenamen- tului [i, pentru cei care decid s` aib` o noapte de be]ie, cum s` contracareze cel mai bine efectele ca s` poat` reveni cåt mai repede la antrenament. Nu este niciun secret c` alcoolul este un drog [i are numeroase efecte negative asupra corpului [i creierului. Aceste efecte sunt larg r`spåndite n toate formele de media, dar efectele alcoo- lului asupra antrenamentului mai pu]in. Alcoolul este un sedativ care are efect advers la aproape tot ce te chinui s` ob]ii prin diet` [i antrena- ment. De la inhibarea repa- r`rii musculare pån` la sc`derea nivelelor naturale de testosteron, dac` bei al- cool regulat pur [i simplu nu vei beneficia de efectele an- trenamentului. |n mediul actual de sociali- zare, acoolul ocup` un loc foarte nsemnat. }ine de g`- sirea unei balan]e, de p`stra- re a unui mediu normal, vesel, care s` ne permit` s` ne bucur`m de socializare dar, n acela[i timp s` men]i- nem un mediu s`n`tos pentru corp. Alcoolul afecteaz` oa- menii n diferite moduri, de- pinzånd de bagajul genetic. A[adar, n afar` de efectul de mahmureal` [i cap greu pe care l resim]im a doua zi, care sunt efectele interne asupra corpului dup` o noap- te de b`utur`? Cre[tere n gr`sime corporal` Alcoolul nu este cauza direct` a unei bur]i cu mult` gr`sime, denumit` popular burt` de bere. Doar aproxi- mativ 5% din alcoolul con- sumat este stocat sub form` de gr`sime. Este efectul func- ]iilor naturale ale corpului care duc la cre[terea de acu- mulare de gr`sime. Alcoolul este o substan]` care, spre diferen]` de majoritatea carbohidra]ilor, nu este convertit` n glucoz` ci ntr-un by-produs numit acetat. Problema cu acetatul este c` organismul l folo- se[te ca energie, a[a c` nu arde depozitele existente de glucoz` [i gr`sime. Mixurile care vin cu alcoolul sunt alt` problem` major`: redbull, cola sau suc de por- tocale cu vodc`, rom, wiskey. Consumånd astfel de mixuri, care au nivele ridicate de zah`r n compozi]ie, se adau- g` rapid cantit`]i mari de ca- lorii care vor fi foarte greu apoi de consumat. Datorit` efectului alcoolului vei avea apoi apetit crescut tot pentru månc`ruri cu nivele de zah`r crescute [i gr`simi. Astfel, excesul caloric vine n avalan[` [i inevitabil va fi sto- cat sub form` de gr`sime. A[adar, pontul este s` ale- ge]i, cånd alege]i, mixuri cu pu]in zah`r sau carbohidra]i pe cåt posibil. |ncerca]i s` nlocui]i b`uturile soft cu ap` mineral`. Efectul hormonal Hormonul natural de cre[- tere [i testosteronul sunt cei mai importan]i hormoni pe care i producem pentru a avea un fizic puternic [i f`r` gr`sime. Ei sunt responsabili pentru cre[terea muscular` [i reducerea gr`simii corporale. Alcoolul reduce produc]ia acestor doi hormoni cu aprox- imativ 70%. Nu numai c` inhib` produc]ia hormonilor buni dar cre[te pe cea a hor- monilor r`i, cel mai cunoscut fiind cortisolul. Acesta este un hormon produs normal ca r`spuns la stres mental [i fizic. Este responsabil cu cre[terea distrugerii proteinei n mu[chi, inhibarea sintezei proteice [i are leg`tur` direc- t` cu stocarea de gr`sime muscular`. Nu putem face ceva ca s` ocolim acest lucru decåt s` reducem alcoolul b`ut. Inhibarea repar`rii musculare De[i procentajul reducerii repar`rii musculare este nc` aprig dezb`tut, este clar c` alcoolul inhib` sinteza mus- cular`, ceea ce se traduce prin reducerea repar`rii [i recuper`rii musculare. Dac` ai f`cut un antrenament bun [i apoi spre sear` ai b`ut, atunci recuperarea nu se va desf`[ura cum trebuie, ai aruncat pe fereastr` ce pu- teai ob]ine din antrenamentul respectiv. Deshidratarea [i devita- minizarea Alcoolul este un diuretic care te deshi- drateaz`. Acum, lu- ånd n considerare cåt de important` este apa pentru cre[- tere muscular` [i s`- n`tatea general`, este clar c` deshidra- tarea pune un zid n calea progresului t`u. Avem nevoie de ap` pentru performan]` optim`; ajut` la trans- portul unor nutrien]i importan]i c`tre mu[- chi [i la multe func]ii Culturism&Fitness nr. 1/2018 9 foto:Ironman 8 Culturism&Fitness nr. 1/2018 foto:Ironman Efectul alcoolului asupra antrenamentului O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. ale organismului. Alcoolul mpiedic` corpul s` elimine apa, luånd cu ea vitamine vitale [i al]i nutrien]i. Nivelele de potasiu scad dra- matic, ceea ce duce la cram- pe [i performan]` redus` la sal`, pe parcursul a cåteva zile dup` o noapte de b`ut, dac` nu sunt nlocuite rapid. |n timp ce corpul este ocupat cu detoxifierea, vitamine importante sunt pierdute sau nu pot fi folosite eficient. Alcoolul este un drog care nu ofer` nimic benefic antre- namentului. El practic seac` organismul de nutrien]i folosi- tori [i l inund` cu toxine. Solu]ia |ns` alcoolul face parte din via]a noastr` social` a[a c` nu inten]ionez s` te fac s` renun]i la el complet, ci s`-]i dau cåteva sfaturi pentru min- imizarea efectelor negative. Deshidratarea trebuie pre- venit` [i comb`tut` prin cosumarea de mult` ap`. Bea ap` nainte s` te culci dup` be]ie [i imediat ce te-ai trezit. Evit` fasf-foodul cånd bei. Trebuie s` n]elegi c` este reac]ia natural` a corpului ca atunci cånd bei s` cear` de måncare. Alege cu grij` ce m`nånci pentru evitarea acu- mul`rii de [i mai mult` gr`sime corporal`. Corpul t`u este stors de to]i nutrien]ii. Bacteriile bune din intestin sunt distruse, corpul este deshidratat [i toxifiat, a[a c` trebuie s` ac]ion`m cåt mai repede prin consuma- rea unui probiotic, a cereale- lor [i a unui supliment cu electroli]i naine de culcare [i la trezire. Vei fi uimit de efecte. |ncearc` s` nu bei combi- na]iile clasice de b`uturi soft cu vodc` sau wiskey. Alege pe cele cu ap` mineral`, dar cu m`sur`. Alexandru Bolborici dup` Ironman Prof. Cristian Neagu Lumea se schimb` de la o zi la alta, totul evolueaz`, inclusiv s`lile de fitness. Apar aparate noi, metode noi, gad- geturi, echipamente etc., dar regulile de igien` [i de bun- sim] nu se schimb`. Constat cu triste]e c` mul]i, de[i [i permit s` pl`teasc` abona- mente scumpe, au un com- portament ieftin n s`lile de fitness. Despre acest com- portament este vorba n acest articol. Iat` cåteva reguli de baz`, cu ce nu este permis, atåt din punct de vedere al igienei cåt [i al bunului-sim], ntr-o sal` de fitness. 1. NU intra n sal` cu echi- pamentul de pe strad` (nc`l- ]`minte murdar` sau papuci, blugi, tricou transpirat). P`s- treaz` o pereche de adida[i [i echipament special pentru antrenamentul n sal`, pe care e bine s` l speli de cåte ori este nevoie (inclusiv adida[ii). 2. NU pleca din toalet` f`r` s` tragi apa! {tiu c` pare amuzant, dar nu este! Observ c` unii, de[i au ma[ini scum- pe, nc` nu au aflat c` [i la pi[oare se apas` pe un buton pentru a veni apa dup` uti- lizare ca s` igienizeze vasul. 3. NU atinge obiectele (pro- sop, telefon, sticla cu ap`) l`- sate pe un aparat, f`r` s` ntrebi ale cui sunt. Nu o dat` mi-a fost pus prosopul cu care m` [terg pe fa]`, pe jos, n timp ce eu lucram, f`r` s` fiu ntrebat sau rugat s` l mut, de[i era lång` mine. 4. NU l`sa prosopul pe jos n vestiar dup` ce l-ai folosit. |l duci la recep]ie n co[ul de prosoape folosite. {tiu, sala ]i d` prosop curat, pentru c` pl`te[ti abonamentul, dar nu e nimeni obligat s` ]i mute prosopul murdar la o parte, pentru c` ]i-a fost lene s`-l duci la ie[ire la co[ul de prosoape! 5. NU l`sa aparatul nc`r- cat cu sute de kilograme; du- p` ce ai terminat, descarc`-l! Dup` tine poate vrea s` lucreze o fat`, care nu poate muta discuri de 20-25 de kg. 6. NU sta pe un aparat n timp ce faci pauz`. Ia-]i pro- sopul [i las` aparatul liber ca s` poat` lucra [i altcineva pe acel aparat cåt tu e[ti n pauz`. Dac` ai pl`tit un abonament, nu e[ti proprietarul aparatelor din sal` [i al]ii au dreptul s` lucreze pe ele ca [i tine. 7. NU ]ine ocupat un apa- rat, o band` sau biciclet`, cu lucrurile tale, dac` nu l folo- se[ti! Mul]i [i depoziteaz` lucrurile pe un aparat, n timp ce stau de vorb` cu cineva sau butoneaz` telefonul. 8. NU ]i faci selfie dac` nu e[ti singur n poz`. Nimeni nu e obligat s` apar` n pozele tale n timp ce se antreneaz` [i, n general, dac` nu l-ai ntrebat dac` dore[te asta. Un astfel de gest, aparent simplu, n anumite s`li [i condi]ii, poate avea urm`ri legale. 9. NU l`sa aparatul cu tran- spira]ia ta pe el. |n majori- tatea s`lilor, pe lång` prosop, exist` dezinfectante [i hårtie la discre]ie cu care s` cure]i aparatul dup` utilizare. 10. NU parca neregula- mentar, pe dou` locuri sau mai multe doar pentru c` tu ai o ma[in` de lux sau nu. V`d frecvent ma[ini parcate pe locurile celor cu handicap sau n intrarea s`lii, unde nu e loc de parcare [i ncurc` pe toat` lumea. Dac` tot faci sal`, f` un efort s` mai mergi 50 de metri pe jos, dar parcheaz` corect. Culturism&Fitness nr. 1/2018 11 10 reguli de respectat n sal` 10 Culturism&Fitness nr. 1/2018 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Dac` ar fi s` alegi o grup` muscular` care s` te scoat` cu adev`rat n eviden]`, atun- ci aceasta ar fi cu siguran]` umerii. De ce spun asta? Fiindc` deltoizii sunt n trei dimensiuni, cu capete n fa]`, lateral [i spate. Orice curios poate observa clar cåt de dezvolta]i sunt deltoizii t`i, indiferent de pozi]ia n care te afli. |n plus, deltoizi mari, rotunzi [i largi sunt notabili cånd por]i aproape orice mbr`c`minte, de la tricou la sacou. Cu alte cuvinte, nici o alt` grup` muscular` nu strig` „M` antrenez tare” pre- cum deltoizii dac` sunt bine dezvolta]i. Dac` ai ncercat din greu, dar ai deltoizi ca ni[te mingi de tenis de cåmp [i vrei s` i ai ca ni[te ghiulele, iat` cåte- va sfaturi care te pot ajuta s` remediezi situa]ia. Antreneaz` doar deltozii la un antrenament. Mul]i atle]i ncearc` s` combine deltoizii cu o grup` muscular` mare, precum spatele sau pieptul. Aceasta este o gre[eal` cånd urm`re[ti maximizarea m`ri- mii [i densit`]ii musculare a deltoizilor. Antreneaz` deltoizii mai mult de o dat` pe s`pt`mån`. Fiind antrenor de culturi[ti [i atle]i de peste 25 de ani, am g`sit c` atunci cånd vine vorba de trezirea unor grupe musculare nc`p`]ånate, acestea trebuie antrenate mai des decåt grupele care r`spund mai u[or la stimuli. Totu[i, cea mai bun` abor- dare cred c` este s` faci un antrenament complet [i dup` cåteva zile un mini-antrena- ment. Deci, de exemplu, dac` antrenezi numai deltoizii lu- nea, cu 12-14 serii, atunci po]i s` bagi iar joia, dar cu jum`tate din volum, 6-7 serii. Controleaz` partea nega- tiv`. Una dintre cele mai bune c`i de stimulare a hipertrofiei musculare este sc`derea vitezei pe partea negativ`, excentric`, a fiec`rei repet`ri. foto:Ironman 12 Culturism&Fitness nr. 1/2018 Aceasta nu este important` doar la mpinsuri, ci [i la flu- tur`ri sau ramaturi verticale. Folose[te tehnici [oc la antrenament. Cånd ai de a face cu grupe musculare n- c`p`]ånate, trebuie, ocazio- nal, s` dep`[e[ti limita nor- malului la intensitate sau s` g`se[ti o stimulare nou`. De ani buni mi promovez sis- temul de antrenament P/R/S. Este un protocol de antrena- ment special conceput ca s`- ]i permit` progresul continuu f`r` platouri. Este un sistem ciclic de rota]ie de trei s`pt`måni ce ncorporeaz` metode diferite pentru fiecare s`pt`mån` pentru declan[a- rea tuturor mecanismelor de cre[tere. S-ul vine de la [oc [i n cele trei s`pt`måni arunc pe fereastr` tot ce este con- ven]ional ca s` pot ataca mu[chii prin c`i care i for]ea- z` s` r`spund` prin a deveni mai mari [i mai puternici. * Odihn`-Pauz`. Cu aceas- t` tehnic` intens` terbuie s` alegi o greutate care s`-]i permit` atingerea epuiz`rii dup` efectuarea normal` a 10-12 repet`ri. Apoi iei o pau- z` de 15 secunde [i faci pån` la epuizare cåte repet`ri po]i. Te odihne[ti 30 de secunde [i mai bagi cåte repet`ri po]i. Aceasta reprezint` o serie complet`. ** O repetare [i jum`tate. Aceast` metod` unic` de execu]ie a repet`rilor ]i va [oca cu siguran]` mu[chii. |n- cepe cu bra]ele ntinse com- plet, coboar` ncet pån` jos, ridic` pån` la jum`tate, co- boar` complet jos [i urc` complet sus. Aceasta este o singur` repetare [i jum`tate. *** Repet`ri par]iale. Este o metod` excelent` pentru a inunda deltoizii cu acid lactic pentru producerea unui put- ernic stimul pentru cre[tere. Dup` ce ai atins epuizarea, continu` cu repet`ri par]iale, cu o curs` din ce n ce mai mic`, pån` nu mai po]i ridica nici m`car un centimetru. **** Serii descresc`toare. Aceast` tehnic` clasic` exis- t` deja de multe decenii dar nc` este una dintre cele mai eficiente pentru hipertrofierea mu[chilor r`ma[i n urm`. Alege o greutate cu care s` atingi epuizarea momentan` pentru num`rul indicat de re- pet`ri (7-9). Dup` ce nu mai po]i completa nici o repetare n form` strict`, redu greu- tatea cu 20-30% [i continu` pån` la epuizare. Culturism&Fitness nr. 1/2018 13 Detonarea deltoizilor Exerci]iu serii repet`ri Flutur`ri din aplecat cu gantere * 2 10-12 |mpins pentru umeri la aparat** 2 7-9 Flutur`ri laterale din stånd *** 2 10-12 Ramat vertical la cablu **** 2 7-9 O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. devreme, ini]ial am concurat la culturism. Am debutat la Campionatul Zonal n 2014 (locul 2, juniori mici +70 kg), iar o lun` mai tårziu, la Campionatul Na]ional, am ocupat locul 4 (juniori mici 70 kg). |n 2015 am luat locul 1 la Campionatul Zonal (juniori mici, +70 kg), ulterior, f`cånd trecerea la men's physique pentru na]ionale, am ocupat locul 2 la juniori mari 175 cm. |n anul 2016 nu am concurat, revenind n 2017, cånd am luat locul 1 la Campionatul Zonal la juniori, locul 1 [i openul la Juliette Bergmann Cup (seniori), locul 1 la Campionatul Na]ional de juniori, plus performan]a de la Mondiale. – Care este programul t`u de antrenament [i cel alimen- tar? – M` antrenez 3 zile con- secutiv, dup` care iau o zi pauz`. Lucrez aproximativ toate grupele de dou` ori pe s`pt`mån`, dup` cum ur- meaz`: ziua 1 – piept, umeri laterali, triceps, ziua 2 – spa- te, umeri posteriori, biceps, ziua 3 – picioare; ziua 4 – pauz`; ziua 5 – piept, spate; ziua 6 – bra]e, umeri laterali; ziua 7 – picioare; ziua 8 – pauz`, [.a.m.d. |n leg`tur` cu planul alimentar, momentan consum n jur de 3.800 de kcal pe zi, dintre care 220 g proteine, 500 g carbohidra]i [i 100 g gr`simi. – Ce suplimente folose[ti regulat? – |n stackul meu de supli- mente momentan se afl` pro- teina izolat`, creatina mono- hidrat [i un complex de multi- vitamine [i multiminerale. – Ai plecat din ]ar`. De ce? Ce planuri de viitor ai? – Am plecat n Olanda n 2015, la universitate. |mi doresc s` studiez fiziologia sportiv` la masterat, iar ple- carea din ]ar` la facultate a fost primul pas pe care tre- buia s`-l fac. Din punct de vedere sportiv, mi doresc s` am un offseason bun, f`r` accident`ri, n care s` adaug cåt mai mult` mas` muscu- lar`. Totodat`, de[i teoretic mai am 2 ani de juniorat, cred c` voi face fa]` la trecerea la seniori [i voi ncerca s` ob]in cardul de profesionist. Voi ncerca [i s` creez mai mult content online, s` r`spund la mai multe ntreb`ri, s` ncep s` fac online coaching. Mai am [i alte planuri n leg`tur` cu deschiderea unui site. Sper s` am oportunitatea particip`rii la cåt mai multe interviuri, seminare, apari]ii. Vreau s`-mi mp`rt`[esc cuno[tin]ele dobåndite n domeniu. |mi doresc s` strång un following ndeajuns de mare pe re]elele de socia- lizare [i s` ob]in un contract de sponsorizare cu o firm` de suplimente. – Ce vårst`, n`l]ime [i greutate ai n concurs [i n perioada de mas` muscu- lar`? – Am 21 ani, 175 cm n`l]i- me [i la ultimul concurs am avut 78 kg iar acum, n pe- rioada de mas` muscular` am 85 kg [i sper s` ajung la 90, nainte de a m` defini din nou. – De ce te-ai apucat de sal` [i cånd? – Prima dat` cånd am intrat n sal` era n 2013, a fost cu gåndul de a concura n anul urm`tor, n speran]a c` voi ie[i campion na]ional. – De ce ai optat s` con- curezi la categoria de men's physique? – |n prim` instan]` am con- curat de 3 ori la bodybuilding. Am f`cut trecerea la men's physique n 2015, deoarece majoritatea sportivilor pe care i admiram la vremea respec- tiv` concurau n aceea[i divizie. Totodat`, mi se pare c` m` potrivesc mai bine acolo. Iubesc bodybuildingul, ns` pe scen` o s` r`mån la purtat short, cel pu]in momentan. – Ai cå[tigat titlul de campi- on modial la juniori la men's physique n 2017. Spune-ne cum a fost. – Sincer, nc` mi se pare incredibil. A fost de departe cel mai important lucru pe care l-am realizat pån` acum. De[i am visat timp de un an la performan]a aceasta [i am mers la fiecare antrenament cu ea n minte, nu-mi nchipu- iam c` o s` devin campion mondial absolut. – Ce alte rezultate ai n competi]ii? – Cum am precizat mai Horia Paul {chiopu Interviu cu 14 Culturism&Fitness nr. 1/2018 HHoorriiaa PPaauull {{cchhiiooppuu Fibro Drink Instant Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic sau nainte de antrenament. Pre]: 1,70 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% redu- cere la peste 50 de plicuri. suc instant cu fibre [i L-Carnitin` Culturism&Fitness nr. 1/2018 15 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Daniel Oprea campion balcanic |ntotdeauna am considerat c` antrenamentul de fitness, chiar [i pentru cei care l practic` la nivel recreativ, tre- buie s` plac`, s` atrag`, s` creeze o stare de spirit bun` dincolo de obiective, munc` [i efort. Una dintre modalit`- ]ile eficiente de a face un antrenament atractiv a fost ntotdeauna mbinarea unei rutine stricte, prestabilite cu elemente de noutate de vari- a]ie n antrenament. Varietatea n antrenament aduce beneficii nete nu numai psihicului dar [i com- ponentei motiva]ionale [i concur` al`turi de perseve- ren]`, d`ruire, genetic, cu- no[tin]e la atingerea obiec- tivului propus. |n cadrul acestui articol ndr`znesc s` v` mp`rt`[esc din experien]a personal`, acumulat` n cei cå]iva ani buni de culturism, [i am s` v` enum`r cåteva din metodele pe care le-am folosit pentru a evita rutina [i pentru a stimula cre[terea muscular`. Cea mai la ndemån` modi- ficare pe care o pute]i face atunci cånd sim]i]i c` mu[- chiul vizat la un antrenament nu mai r`spunde atåt de bine pe cåt v-a]i fi dorit sau atunci cånd pur [i simplu v-a]i plic- tisit de o anume rutin`, este schimbarea ordinii exerci]ii- lor. Aceast` schimbare nu afecteaz` n mod evident [i dramatic antrenamentul, pen- tru c`, n mare parte ve]i folosi acelea[i mi[c`ri [i ve]i lucra cu acelea[i greut`]i. Cu toate acestea, modul n care mu[chiul ajunge la epuizare precum [i procentul de fibre musculare lente [i rapide ce va fi recrutat pentru efectu- area exerci]iilor va fi unul nou [i, prin urmare, stresul mus- cular va fi diferit [i n mod sigur benefic. Schimbarea num`rului de repet`ri efectuate la fiecare serie, precum [i a greut`]ilor folosite este cu adev`rat un mod eficace de a evita mono- tonia [i de a nu l`sa mu[chii s` se obi[nuiasc` cu un anu- mit tip de antrenament. De foto:Ironman 16 Culturism&Fitness nr. 1/2018 Schimbarea n bine aceea, v` recomand ca din cånd n cånd s` efectua]i antrenamente de for]`, cu repet`ri maximale, n care num`rul repet`rilor pe serie s` fie de maxim 6-8 repet`ri. Nu trebuie uitat faptul c` la aceste antrenamente pauze- le dintre serii vor fi mai lungi, iar execu]ia extrem de co- rect` [i strict`. La fel de bine, antrenamentele de intensi- tate mare, cu 15-20 de repe- t`ri pe serie, cu greut`]i mai mici [i cu pauze mai scurte ntre serii, vor aduce un plus de stres mu[chilor vo[tri. O astfel de ciclizare, n care nu se abuzeaz` de greut`]i mari, p`strånd astfel integritatea articula]iilor [i tendoanelor, dar se men]ine [i o intensitate crescut`, va conduce n mod clar la cre[terea rezisten]ei [i for]ei concomitent [i va avea un efect benefic asupra st`rii generale de tonus dar [i asupra hipertofiei musculare. O alt` varia]ie este dat` de efectuarea unor tehnici mai speciale, precum antrena- mentul n superset, circuitele, repet`rile for]ate sau nega- tive. Toate acestea din urm` sunt metode deosebit de benefice atunci cånd nu se abuzeaz` de ele [i cånd peri- odicitatea introducerii acesto- ra n antrenament este bine stabilit` [i judicios calculat`. Modificarea unghiurilor de efectuare a mi[c`rilor unui exerci]iu sau a prizelor de prindere a barei vor face ca mu[chiul antrenat s` r`spun- d` ntr-un mod diferit. Bio- mecanica este o chestiune proprie [i unic` [i de aceea recomand ca fiecare s` caute forma de execu]ie care l avantajeaz`. De exemplu, n situa]ia n care ve]i face flexii cu bara pentru bicep[i cu o priz` mai larg` decåt de obi- cei, mu[chiul va fi “atacat” ntr-un mod diferit, iar noul stres ap`rut va stimula cre[te- rea. La fel, atunci cånd ve]i ri- dica sau cobor sp`tarul b`n- cu]ei pe care efectua]i mpins de la piept, mai mult decåt de obicei, ve]i impune mu[chiului s` evolueze ntr-o manier` nou`, ca urmare a traiectoriei diferite a barei sau ganterei. Sigur, toate cele men]ion- ate mai sus nu vor deveni cu adev`rat eficiente decåt dac` alimenta]ia voastr` va fi una de calitate, cåt mai natural` posibil, completat` de un aport corespunz`tor de supli- mente nutritive [i mbog`]it` cu vitamine [i minerale. Pro- dusele stimulatoare naturale sunt [i ele cele care vor da un impuls cre[terii mu[chilor vo[tri. Nu uita]i c` [i odihna este esen]ial` n aceast` ecua]ie. {i ar mai fi ceva: fi]i inven- tivi, nu v` l`sa]i ncorseta]i de [abloane [i mituri [i schim- ba]i inteligent structura antre- namentului vostru de cåte ori sim]i]i c` entuziasmul de an- trenament v-a sc`zut, iar mu[chii nu v` mai dau feed- back-ul pe care l a[tepta]i. La final de articol, v` sf`tu- iesc s` citi]i mult, s` v` infor- ma]i inteligent despre tot ce nseamn` antrenament [i nutri]ie, s` aduna]i informa]ia din c`r]i, reviste [i alte surse credibile, s` nu mai pendula]i la nesfår[it ntre sfatul amicu- lui X sau Y [i s` v` dezvolta]i un sistem propriu de valori, un filtru individual prin care s` treac` informa]ia nainte de a o utiliza. Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,95 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 1/2018 17 O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. ntr-o lume n care to]i par s` discute despre sl`bit, exist` un grup de sportivi de performan]` care ncearc` s` se ngra[e? Este vorba des- pre lupt`torii de sump care, pentru a cå[tiga n greutate, fac dou` lucruri: sar peste masa de diminea]`, chiar da- c` se trezesc foarte devreme, [i m`nånc` mult` måncare la fiecare mas`. Takamisugi de- ]ine, spre exemplu, recordul la por]iile de sup` cu pui, måncate la o mas`, de 65 de boluri, [i se spune c` s-a oprit pentru c` a obosit s` mestece. |n consecin]`, dac` vre]i s` sl`bi]i, trebuie s` face]i exact pe dos: s` månca]i ntotdeau- na consistent diminea]a [i pu]in la celelalte mese. Arnold New Enciclo- pedia of Bodybuilding are 800 de pagini [i 31 de ponturi care te pot ajuta s`-]i cl`de[ti fizicul la poten]ialul maxim? Pentru cei care nu au cum s` cumpere aceast` enciclope- die sau nu au timp s` o citeasc`, iat` pe scurt cele mai importante 10 sfaturi: 1. Pentru a ajunge mare, trebuie s` devii puternic. Da- c` e[ti ncep`tor sau la nivel mediu, alege exerci]ii de ba- z`, n detrimentul celor de izolare. 2. Utilizeaz` greut`]i mari cu care po]i face pu]ine repe- t`ri. Nu mai pu]in de 6 repe- t`ri pe serie, dar nici mai mult de 12. 3. Nu face]i pentru mult timp acela[i antrenament f`r` a face schimb`ri semnifica- tive. Obi[nuiam s` schimb constant exerci]iile. Nu v` teme]i s` experimenta]i cu noi exerci]ii [i metode alter- native de antrenament. Dac` repeta]i mereu acela[i antre- nament, rezultatele se vor diminua n timp. 4. Continua]i s` face]i repe- t`ri [i dup` epuizarea mo- mentan` folosind tehnici avansate (repet`ri for]ate, negative, par]iale, greut`]i descresc`toare etc.). 5. Ave]i grij` la supraantre- nament. Dac` o grup` este antrenat` prea greu, prea des, nu are nicio [ans` s` se refac` [i s` creasc` ntre antrenamente. Ajusta]i antre- namentul la capacitatea de refacere a corpului vostru. 6. |nv`]a]i diferite feluri de a face aceea[i mi[care. Mici diferen]e n felul n care exe- cuta]i mi[c`rile ]intesc n mod diferit mu[chii. Folosirea gan- terelor n locul barei pentru a face acela[i exerci]iu, de exemplu. 7. G`si]i zona stimulat` de fiecare exerci]iu. Face]i tri- ceps [i nu [ti]i care parte a tri- 18 Culturism&Fitness nr. 1/2018 Culturism&Fitness nr. 1/2018 19 cepsului lucreaz`? A[a cum a nv`]at [i el de la Vince Gironda, lua un singur exer- ci]iu, f`cea 20 de serii uti- lizånd doar pe acela [i vedea care parte avea cea mai mare febr` a doua zi. 8. Aplica]i metoda priorit`]ii asupra grupelor deficitare. Antrena]i grupele r`mase n urm` primele n ziua respec- tiv` [i eventual [i n primul antrenament din s`pt`mån`, cånd sunte]i mai odihnit [i pute]i face eforturi mai mari [i mai intense. 9. Testa]i totul. Avånd pi- cioare lungi [i mu[chi lungi la picioare, dezvoltarea lor la nivelul p`r]ii superioare a fost dificil` pentru Arnold. A tre- buit s` exploreze o varietate mare de exerci]ii [i combina]ii pentru a putea afla la care r`spunde cel mai bine. 10. Cicliza]i volumul antre- namentului. Antrenamentul lui Arnold pentru piept n peri- oada de mas` era compus din 26 de serii n zilele de volum [i [i antrena pieptul de 3 ori pe s`pt`mån`. El alter- na zilele grele cu zile u[oare pentru a lucra mu[chii cu intensitate relativ diferit` [i pentru a nu se supraantrena. dac` vre]i bra]e mari, trebuie s` evita]i s` face]i ur- m`toarele gre[eli? To]i b`ie]ii care merg la sal` vor bra]e mari. Mul]i fac gre[eli [i ar putea progresa mai repede dac` le-ar evita. Care sunt acelea? 1. |n special la bra]e, exist` posibilitatea [i tenta]ia s` tri- [eze mai mult decåt e bene- fic. Asta se ntåmpl` din cau- z` c` mi[carea sau balansa- rea corpului poate ajuta foar- te mult mi[carea f`cut` de bra]e [i pot fi m`rite greut`]ile iar m`rirea greut`]ilor satis- face egoul ncep`torilor. Dar peste o anumit` limit`, tri[a- rea mi[c`rii prin balansare reduce efortul f`cut de bra]e [i l mut` c`tre alte grupe musculare care de fapt nu au ce c`uta n antrenamentul bra]elor. Reduce]i viteza ba- rei [i la urcare [i la coboråre [i o s` descoperi]i probabil c` bicep[ii vo[tri nu pot ridica singuri greut`]ile pe care le folosi]i acum. 2. |ntr-adev`r un mu[chi puternic devine n timp un mu[chi mai mare [i trebuie s` recunosc c` [i eu am m`rit greut`]ile pån` la punctul n care puteam face doar o re- petare pe serie din dorin]a de a deveni mai puternic, numai c` am implicat prea mult ba- lansul corpului [i n-am ob]inut nimic pån` la urm`. Oricum, cånd lucr`m piept [i spate cu greut`]i mari, bra]ele sunt solicitate. Cred c` la antrena- mentul pentru bra]e nu e ca- zul s` repet`m acela[i lucru. Nu sc`de]i num`rul repet`ri- lor sub 6. Mul]i campioni americani spun c` bra]ele reac]ioneaz` chiar mai bine n zona de 8-12 repet`ri. 3. {tiu c` ncep`torii ar tre- bui s` foloseasc` n special exerci]ii de baz`, dar iar`[i, n timpul antrenamentelor pen- tru piept [i spate, bra]ele sunt solicitate cu exerci]ii de baz` a[a c` pute]i face mai des exerci]ii de izolare la cablu, aparate sau cu gantere n loc s` folosi]i exclusiv exerci]ii de baz`, cum se recomand` ncep`torilor. 4. Cånd e vorba de moti- vare, asta nu a fost niciodat` o problem` pentru b`ie]i, n cazul antrenamentului pentru bra]e, numai c` iar`[i inter- vine egoul [i, din dorin]a de a face cåt mai multe repet`ri cu greut`]i cåt mai mari, se pier- de concentrarea asupra obiectivului principal: ridica- rea greut`]ilor cu mu[chii bra- ]elor, nu atingerea unui anu- mit num`r de repet`ri cu orice pre]. Face]i fiecare repetare s` conteze, acordåndu-i fie- c`reia aten]ia maxim` n ce prive[te execu]ia, nu v` con- centra]i exclusiv pe num`rul de repet`ri. O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. – Ce vårst`, n`l]ime [i greutate ai? – Am 34 de ani, 166 cm n`l]ime [i 72 kg. – De cånd te-ai apucat de culturism [i de ce? – Am f`cut sport, nc` de mic, rugby, box [i lupte libere. Dup` facultate, m-am con- centrat pe cariera de inginer n construc]ii, am neglijat sportul [i mi ie[isem total din form`... m` ngr`[asem cum- plit, 77 kg. Pån` ntr-o zi cånd un amic mi-a spus c` sunt gras [i am con[tientizat c` avea dreptate. M-am ambi]io- nat [i a doua zi mi-am f`cut abonament la sala de fitness. Asta se ntåmpla n 2010. De atunci, nu m-am mai oprit. – Ai concurat? – Nu am concurat, dar am avut inten]ia s` o fac, acum 2 ani. Intrasem n preg`tire se- rioas`, ns` am fost nevoit s` abandonez din cauza unei hernii abdominale ce a trebuit operat`. – Cu ce te ocupi? – Sunt nutri]ionist [i antre- nor personal la Kom Fitness. |n acela[i timp, construiesc mpreun` cu colegul meu, Cosmin Gherman, un proiect online de fitness [i nutri]ie, numit MAD Fitness, prin care dorim ca informa]ia despre sport, nutri]ie [i s`n`tate s` fie gratuit`, foarte u[or acce- sibil`, distractiv` [i pl`cut`. Proiectul este extins pe Instagram la @catalin_mad- fitness, pe Facebook la @Madfitnes.ro [i de curånd am lansat [i un canal de YouTube - MADFitness Ro- mania. Canalul a debutat cu un interviu, n exclusivitate, cu Drago[ Syko [i Andrei Deiu, doi dintre cei mai cu- noscu]i atle]i romåni. – Care este programul de antrenament [i cel alimentar? – Antrenamentele mele sunt mp`r]ite pe grupe mus- culare, n fiecare zi, cåte o grup`. Preferata mea r`måne 20 Culturism&Fitness nr. 1/2018 ziua de picioare. Despre nutri]ie, pot spune c` este impecabil`. Sunt foarte disci- plinat [i, la fel cum a spus cineva care m-a motivat foarte mult, „am mai mult` satisfac]ie atunci cånd pri- mesc un compliment despre cum ar`t, decåt atunci cånd m`nånc o pizza”. Dac` ar fi s` fiu mai concis, a[ spune c` nu mi calculez caloriile, ci merg pe asigurarea macronu- trien]ilor. R`mån n form` pe toat` durata anului, pentru c` am o abordare moderat` asu- pra nutri]iei [i este lucrul la care i ndemn [i pe clien]ii mei, cånd vine vorba de nutri- ]ie [i stil de via]`. – Ce suplimente folose[ti? – R`mån la suplimente de baz`. Diminea]a, la micul de- jun, am Omega 3 pentru s`- n`tatea inimii [i multivitamine cu minerale. |nainte de antre- nament, am o por]ie de cre- atin`, iar dup` antrenament, consum un shake proteic din izolat de zer. – Sfaturi pentru ncep`tori? – S` apeleze la un antrenor personal m`car pentru cåte- va [edinte de ini]iere. |n felul `sta nu risc` s` se acciden- teze sau s` inventeze exer- ci]ii noi. Asisten]a unui profe- sionist i va ajuta s` evolueze mai repede f`r` s` piard` timp ncercånd metode de antrenament ineficiente. Chiar [i eu am fost surprins de importan]a unui antrenor, n momentul n care am decis s` apelez la Cosmin cu care am devenit ulterior coleg. Am reu[it s` progresez n dou` luni cåt nu am progresat ntr- un an ntreg. – {i sfaturi pentru avansa]i? – S` lase egoul la o parte cånd vine vorba de greut`]i [i antrenamente. Sunt de p`re- re c` nivelul culturi[tilor din Romånia ar putea s` fie mult mai ridicat dac` atle]ii romåni ar fi mai deschi[i la abor- darea unor tehnici de antre- nament [i nutri]ie noi, n detri- mentul celor „old school”. Am v`zut ce efecte au antrena- mentele nvechite la culturi[tii mai n vårst` [i i ndemn pe atle]ii tineri s` abordeze inteligent atåt nutri]ia cåt [i antrenamentele. – Ce planuri ai pentru viitor? – |mi doresc s` dezvolt`m cåt mai mult proiectul MAD Fit- ness. S` ajut`m [i s` inspir`m cåt mai mult` lume s` intre n form` [i s` adopte un stil de via]` s`n`tos. Vrem s` schim- b`m modul n care se practic` fitnessul [i s` le ar`t`m oame- nilor c` este chiar simplu s` ai un corp armonios dac` te antrenezi inteligent. Tot ce tre- buie este pu]in` motiva]ie [i in- forma]ia corect`. Ne dorim s` oferim informa]iile de care oamenii au nevoie [i s` o fa- cem ntr-un mod pl`cut [i dis- tractiv. Ne pute]i g`si pe Insta- gram, Facebook [i YouTube. |mi mai doresc s` concurez anul acesta la categoria men's physique, dar nc` nu m-am decis la ce concurs voi partici- pa. C`t`lin Viorel Croitoru Interviu cu Culturism&Fitness nr. 1/2018 21 CC``tt``lliinn VViioorreell CCrrooiittoorruu O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. antrenament n circuit pe aparate, folosit timp de 3 luni de Alexandra {elaru, femeie de afaceri care are [i un copil de 2 ani. Neavånd mult timp la dispozi]ie, a optat pentru un astfel de antrenament, care dureaz` mult mai pu]in. |ntr-o zi a f`cut cåte 10 cir- cuite alternånd urm`toarele aparate: trac]iuni la scripete, peck-deck, extensii la apara- tul de abductori, genuflexiuni f`r` greutate, ridic`ri de trunchi din culcat pe sol pen- tru abdomen. |n cealalt` zi, 10 circuite din urm`toarele: ramat din [ezånd la aparat pentru spate, mpins orizontal la aparatul pentru pectorali, apropierea picioarelor la aparatul pentru abductori, m- pins cu cåte un picior la apa- ratul pentru fesieri, hiperex- tensii la aparatul pentru lom- bari. |n ambele cazuri, a exe- cutat 10 repet`ri pe fiecare aparat nainte s` treac` f`r` pauz` la urm`torul. La nceput lua pauze de 1-2 minute, dup` ce ncheia un circuit, dar cu timpul pauzele au fost luate mai rar, dup` efecutarea a 4-5 circuite. La sfår[itul celor 3 luni, Alexandra a sl`bit n total 12 kg, de la 81 kg la 69 kg, urmånd s` continue progra- mul pån` cånd va ajunge la greutatea de 59 kg. Ca regim, a ales dieta Atkins bazat` pe excluderea surselor de car- bohidra]i [i pe consumul liber al proteinelor [i al gr`similor. Culturism&Fitness nr. 1/2018 23 Antrenament pe aparate pentru sl`bire Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a apa- ratului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Ga- mma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`- derea n greutate, mbun`t`- ]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 45,00 lei OMEGA COMPLEX Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Cånd vine vorba de sl`bire, exist` o multitudine de exer- ci]ii de tip aerob cu care po]i consuma calorii: alergare, ciclism, not, mers, gimnas- tic` aerobic` etc. |nc` din anii '90, speciali[tii [i-au pus ntrebarea dac` nu po]i folosi aparatele din sala de fitness, care n mod nor- mal sunt folosite pentru con- struc]ia muscular`, la sl`bit. Cu timpul, n urma experi- ment`rilor, s-a eviden]iat fap- tul c` antrenamentul pe apa- rate nu numai c` poate fi efi- cient, dar prezint` [i unele avantaje. Ca s` devin` antrenament special destinat sl`birii, tre- buie s` alege]i 4-10 aparate, pentru grupe [i zone diferite ale corpului, s` face]i pe fiecare aparat 10-20 repet`ri, f`r` pauze ntre aparate [i s` alterna]i exerci]ii pentru zone cåt mai diferite ale corpului. Pute]i trece de 10-20 de ori pe la fiecare aparat. |n felul acesta, inima [i pl`månii nu vor avea pauze, la fel ca la exerci]iile de tip aerobic, antrenamentul va fi de joas` intensitate, deci nu va stimula dezvoltarea musculaturii. Consumul de calorii pe minut va fi destul de ridicat [i va depinde de ritmul de lucru, greut`]ile folosite [i de even- tualele pauze de odihn` luate dup` fiecare circuit de trecere pe la fiecare aparat. Avantajele majore fa]` de alergare, ciclism, mers sunt dou`, n principal: primul e c` pute]i lucra [i tonifia toate zonele corpului, nu doar pi- cioarele, [i al doilea c` pute]i odihni alternativ diferite zone ale acestuia evitånd uzarea excesiv` doar pe anumite zone, cum e cazul alerg`rii sau ciclismului care folosesc aproape exclusiv picioarele. Lucrånd pe aparate, mai ave]i [i avantajul c` mi[c`rile sunt controlate existånd riscuri minime de accident`ri mus- culare sau de ligamente. Principalul atu ns` r`måne faptul c` v` pute]i tonifia tot corpul, nu doar picioarele, cum se ntåmpl` n cazul alerg`rii sau ciclismului, acestea fiind cele mai popu- lare forme de exerci]ii aero- bice pentru sl`bire. Iat` un caz concret de 22 Culturism&Fitness nr. 1/2018 FFlloorriinn UUcceeaannuu [[ii AAlleexxaannddrraa {{eellaarruu O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. |n mod normal, suprafa]a neted` a articula]iei [i lichidul lubrifiant, numit lichid sino- vial, ajut` oasele s` se frece ntre ele. Totu[i, s`n`tatea articula]iilor tinde s` se dete- rioreze odat` cu vårsta ca rezultat al uzurii normale, pe m`sur` ce membranele [i flu- idele protective ncep s` se usuce n timp. Dac` acest lucru are loc n mod natural, care este impac- tul antrenamentelor cu greu- t`]i asupra deterior`rii articu- la]iilor? Mai important, ce pu- tem face ca s` evit`m deteri- orarea lor [i s` gr`bim proce- sul de reparare? Aceste ntreb`ri au pus probleme serioase cercet`to- rilor din medicina sportiv` care sus]in c` severitatea problemelor articulare de care sufer` atle]ii se datore- az` n mare parte antrena- mentelor intense cu greut`]i. De fapt, conform cunoscutu- lui medic sportiv Will Brink, artrita este cea mai comun` problem` articular` ntålnit` la atle]ii ce se antreneaz` cu greut`]i. Repararea natural` Jeff S. Volek, cunoscutul nutri]ionist sportiv de la Uni- versitatea din Connecticut, sus]ine c`, indiferent dac` ai sau nu dureri articulare, este n]elept s` te orientezi c`tre nevoile nutritive pentru carti- lagii [i ligamente. El men]io- neaz` de asemenea c` trata- mentele cu substan]e antiin- flamatoare nesteroidiene (NSAIDs) pentru artroze acu- te ]intesc mai mult spre ame- liorarea durerilor [i fac pu]in sau nimic pentru corectarea cauzelor. Aceste tratamente includ folosirea de substan]e antiinflamatoare [i injec]ii cu cortizon [i pot avea efecte adverse serioase dac` sunt folosite pe termen lung. |n contrast, vom prezenta o list` 24 Culturism&Fitness nr. 1/2018 Culturism&Fitness nr. 1/2018 25 Articula]ii puternice VVåårrsstt``:: 30 ani ||nn``ll]]iimmee:: 1,68 m GGrreeuuttaattee: 52 kg RRee[[eeddiinn]]``:: Bucure[ti SSttaarree cciivviill``:: nec`s`torit` OOccuuppaa]]iiee:: atlet profesionist HHoobbbbyyuurrii:: dans, plimb`ri n aer liber MMåånnccaarree pprreeffeerraatt``:: pizza iar la regim creve]i EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu bbrraa]]ee:: – flexii cu gantere, 4 x 15 – flexii cu bara, 4 x 15 – extensii cu gantere deasupra capului, 4 x 15 – flot`ri la b`ncu]`, 4 x 20 OOOOAAAANNNNAAAA DDDDRRRRÅÅÅÅGGGGUUUULLLLEEEESSSSCCCCUUUU Nimic nu ucide mai repede un antrenament decåt durerile articulare. Folose[te aceste suplimente pentru continuarea cå[tigurilor musculare foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. de suplimente naturale care [i-au ar`tat nu doar abilitatea de a reduce durerea [i infla- ma]ia articular`, ci [i mbun`- t`]irea structurii articula]iei [i promovarea vindec`rii [i repar`rii acesteia. Boswellia serrata. Arbo- rele de t`måie este o plant` provenit` din regiunile mun- toase ale Indiei [i con]ine compu[i antiinflamatorii, nu- mi]i acizi boswellici. Ace[ti acizi s-au dovedit a reduce inflama]iile n mod similar NSAIDs, dar f`r` efectele se- cundare ale acestora. Studii, precum cele f`cute de cerce- t`torii francezi de la Institutul Pasteur de Lille, precum [i cele efectuate de englezii de la Universitatea din Glasgow, au demonstrat abilit`]ile acestei plante. Doza sugerat`: 300 mg, de 3 ori pe zi Condroitin sulfat. Este o substan]` care const` n lan]uri repetate de molecule, care sunt asem`n`toare ge- lului din ncheieturi. Condro- itinul este un constructor im- portant al cartilagiilor, furni- zeaz` material pentru struc- tura acestora, atrage apa [i nutrien]ii [i previne produc]ia de enzime d`un`toare. |n afar` de lubrifierea ncheie- turilor, condroitinul stimulea- z` de asemenea produc]ia unor proteine numite proteo- glicani (molecule mari ce se leag` de ap`) [i glicozamino- glicani (proteine care leag` apa n cartilagii). |ntåmpl`tor, glicozaminoglicanii sunt mo- leculele ce servesc drept c`- r`mizi pentru cartilagiu nou s`n`tos. Mai mult, pierderea de condroitin sulfat din carti- lagii este un factor major c`tre osteoartrit`. |n acest punct, oamenii de [tiin]`, din departamentul de reumatolo- gie al spitalului Pitie-Salpetri- ere din Paris, au efectuat un studiu, dublu-orb, pe 127 de pacien]i care sufereau de os- teoartrit` la genunchi. Fie- care pacient a primit 1.200 mg de condroitin sulfat zilnic, timp de trei luni, iar la finalul studiului s-a observat mbu- n`t`]irea general` a simp- tomelor [i a mobilit`]ii. Adi]io- nal, cercet`tori de la Universi- tatea Autonoma din Barcelo- na au raportat sc`derea dure- rilor dup` tratamentul cu con- droitin sulfat ncepånd cu s`pt`måna a 4-a din cele 12, cåt a durat studiul. Doza sugerat`: 1.200 mg zilnic. Sulfatul de glucozamin`. Precum condroitinul sulfat, glucozamina este un con- stituent major n articula]iile corpului. De fapt, este unul din principalele substraturi folosite n biosinteza macro- molecular` care formeaz` cartilagiul articular (cartilagiul care acoper` suprafa]a oase- lor). Principala func]ie a sul- fatului de glucozamin` este accelerarea produc]iei de ]esut conectiv, pentru re]eaua de fibre care ]in articula]iile strånse. Pentru acest motiv, fiind principalul component al acestei re]ele de fibre, jucånd un rol cheie n producerea de lichid sinovial [i ajutånd la sinteza glicosaminoglicanu- lui, face ca produc]ia de glu- cozamin` [i suplimentarea ei s` fie critic` pentru men]ine- rea articula]iilor s`n`toase. Din p`cate, odat` cu vårs- ta, corpul nostru produce din ce n ce mai pu]in` glucoza- min`, cartilagiile [i pierd abi- litatea de a re]ine apa [i apar frec`rile ntre oase. E ca [i cum am merge cu ma[ina de la care am scos arcurile [i te- lescoapele. Doza sugerat`: 1.500 mg, o dat` pe zi. Turmeric (curcum`). Este o plant` nativ` din Indo- nezia [i sudul Indiei. Este folosit` deja de secole n medicina tradi]ional` din India pentru tratamentul anti- inflamator de orice fel, inclu- siv al artritei. Mare parte din beneficiile ei vindec`toare sunt atribuite ingredientului activ numit curcumin`. Ceea ce este interesant la acest ingredient, privind impactul asupra s`n`t`]ii articula]iilor, este abilitatea lui de stopare sau inhibare a activit`]ii infla- matorii a diverselor substan- ]e. Studiile efectuate au de- monstrat acest lucru. |n mod interesant, un studiu efectuat la Universitatea din Arizona a g`sit c` turmericul a fost mai eficient n prevenirea infla- ma]iei articula]iilor atunci cånd a fost administrat na- inte de antrenament versus dup` efectuarea lui. Doza sugerat`: 1.200 - 1.800 mg pe zi. Colagenul de tip 2. Aceast` protein` a fost des- coperit` de cercet`torii de la Universitatea din Nebraska care au g`sit c` colagenul de tip 2 derivat din pui modific` sistemul imun inhibåndu-l de atacul proteinelor g`site n cartilajul articular s`n`tos. Subiec]i, avånd dureri severe de articula]ii, ce au primit 10 g zilnic de colagen de tip 2, timp de 42 de zile, au raportat reduceri semnificative de dureri [i cre[terea func]iilor mobile articulare. |ntr-un stu- diu recent, de colaboare, efectuat de cercet`tori de la Universitatea din Huston, Universitatea din Connecticut [i cea din California, s-a com- parat siguran]a [i eficien]a colagenului de tip 2 cu combi- na]ia de condroitin [i glucoza- min`, la subiec]i cu osteoar- trit` la genunchi. Studiul, dublu-orb, a implicat 52 de subiec]i care au primit fie 40 mg de colagen de tip 2, fie o combina]ie de 1.500 mg de glucozamin` [i 1.200 mg de condroitin. Eficien]a la grupul cu colagen a fost de dou` ori mai mare fa]` de cel`lalt grup, privind promovarea s`- n`t`]ii articulare. Printr-un alt studiu, publicat n Jurnal of International Society of Sports Nutrition, cercet`torii au g`sit c` e nevoie de 40 mg de colagen de tip 2 pentru atle]ii care nu aveau proble- me articulare s` poat` ex- tinde toleran]a la antrena- mente intense f`r` s` prez- inte dureri articulare. Doza sugerat`: 40 mg, o dat` pe zi. |n timp ce scopul fiec`ruia dintre noi este diferit, de la sl`bire la ad`ugare de mas` muscular`, este important s` ne reamintim de cantitatea continu` de stres pe care o exercit`m asupra articula- ]iilor. Abilitatea [i capacitatea noastr` de efort cre[te [i atunci trebuie s` ncepem s` ne gåndim [i la prevenirea problemelor articulare care pot ncepe de acum, dar pe care le sim]im abia dup` mul]i ani de zile. Culturism&Fitness nr. 1/2018 2726 Culturism&Fitness nr. 1/2018 Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro ssuullffaattuull ddee gglluuccoozzaammiinn`` ttuurrmmeerriicc ((ccuurrccuumm``)) foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. bra]e. Arunc` bretelele |n timp ce utilizarea bretele- lor la seriile grele de ramat, trac]iuni sau ndrept`ri este folositoare, unii le folosesc prea des, la aproape orice exerci]iu de tragere, indife- rent de greut`]ile folosite. F`- cånd a[a ei pierd o stimulare foarte important` a antebra- ]elor, precum [i cå[tiguri n mas` muscular`. Antreneaz`-le de mai multe ori pe s`pt`mån` Precum gambele, ne folo- sim de antebra]e la fiecare ac]iune pe care o facem ntr- o zi, acas`, la serviciu, la [coal` etc. Dup` cum am mai men]ionat, acest lucru le face foarte rezistente [i nc`p`- ]ånate la cre[tere. A[a c`, dac` antebra]ele tale sunt n urm`, atunci po]i beneficia dac` le antrenezi de 3 ori pe s`pt`mån`, n zile neconse- cutive, cu antrenamente dife- rite de la unul la altul. Termin` cu ]inerea de discuri Acest exerci]iu des ignorat este foarte bun pentru ter- minarea antebra]elor printr-o pompare maxim`. Adi]ional, ajut` la cre[terea for]ei n degete care ulterior va conta la cre[terea greut`]ilor la exerci]iile folosite. Mi[carea este simpl`. Apuc` o pereche de discuri egale (aceea[i m`rime [i greutate) doar cu degetele [i ]ine-le lateral atårnånd. Strånge cåt po]i de tare din degete nc` de la nceput [i ambi]ioneaz`-te s` le ]ii cåt timp po]i de mult. Preg`te[te-te pentru ni[te arsuri severe. De-a lungul carierei mele am fost fascinat de antebra- ]ele puternice. De cånd eram pu[ti ]in minte c` eram tot timpul impresionat cånd ve- deam un tip cu tricou sau c`- ma[` cu månec` scurt` ce avea antebra]e mari [i mus- culoase, cu vene n partea de sus a mu[chilor. Pentru mine asta nseamn` for]` [i putere [i a devenit ceva ce am dorit s` am. Binen]eles, exist` tipi noroco[i care sunt genetic ghiftui]i cu antebra]e muscu- loase de la natur`. Totu[i, pentru restul dintre noi, muri- torii de rånd, trebuie s` antre- n`m specific ace[ti mu[chi pentru a nu r`måne n urma mu[chilor bra]ului, a bicepsu- lui [i tricepsului. }ine minte, antebra]ele sunt recrutate la greu la fie- care exerci]iu pentru partea superioar` a corpului. Aceas- ta le for]eaz` s` devin` rezis- tente care, din p`cate, face s` fie foarte greu de crescut. Doar f`cånd cåteva serii de flexia pumnului nu va fi un stimul suficient de intens pen- tru a da drumul la cre[tere, a[a c` trebuie s` bombardezi literalmente cu stimuli foarte inten[i [i varia]i. Asta n- seamn` s` ataci precis [i agresiv to]i mu[chii compo- nen]i ai antebra]elor, flexorii, extensorii, brahioradialii prin exerci]ii specifice, utilizånd o varietate de tehnici, strategii [i arii de repet`ri. Cre[te cu superserii Am g`sit c` antebra]ele r`spund destul de bine la acest tip de tehnic`, a[a c` este o idee bun` s` o incluzi n antrenamentul lor, cåt de des po]i. |n unele sesiuni re- comand preepuizarea cu su- perserii n care un exerci]iu de izolare pentru antebra] este urmat de unul de flexii normale, n care intr` bicep- sul [i brahialul n principal. |n alt` sesiune bag` flexiile primele [i imediat apoi exer- ci]iu de izolare pentru ante- Antebra]e formidabile Culturism&Fitness nr. 1/2018 2928 Culturism&Fitness nr. 1/2018 TTrreeii zziillee ddee aanntteebbrraa]]ee [[oocc Exerci]iu serii repet`ri Ziua 1 Flexia pumnului din [ezånd 3 13-15, 10-12, 7-9 Extensia pumnului din stånd 3 13-15, 10-12, 7-9 Ziua 2 Superserie 1: Flexia cu priz` invers` la scripete 2 7-9, 13-15 Flexia pumnului n spatele corpului 2 7-9, 13-15 Superserie 2: Extesia pumnului din [ezånd 2 13-15, 7-9 Flexii ciocan alternativ 2 13-15, 7-9 Ziua 3 Superserie: Flexia pumnului din [ezånd 2 10-12 Extensia pumnului din [ezånd 2 10-12 Flexii concentrate ciocan din [ezånd 2 4-6 fflleexxiiaa ppuummnnuulluuii ddiinn sseezzåånndd fflleexxiiaa ccuu pprriizz`` iinnvveerrss`` llaa ssccrriippeettee foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. Ce-a de-a 12-a edi]ie s-a desf`[urat la Facultatea de Drept a Universit`]ii din Bucure[ti, n perioada 30 martie - 1 aprilie. S-au n- scris 238 de sportivi. Cla- samentul complet, poze [i video g`si]i pe siteul brat- defier.ro STÅNGA Dizabilit`]i open: 1. Ion Sergiu Tecu, 2. Aleodor Tudorache, 3. Alexandru Dinescu; junioare +55 kg: 1. Roxana Spirea, 2. Luiza Militaru; juniori 55 kg: 1. Dalis Badula, 2. Eduard Cocioaba, 3. Lauren]iu Carasol; juniori 60 kg: 1. Alin Nedelescu; 2. Ioan Niculi]`, 3. Raul Jurjescu; juniori 65 kg: 1. Vlad T`n`- sescu, 2. Paul Nicol`escu, 3. Cristian Enoae; juniori 70 kg: 1. Vl`du] Nedelea, 2. Marian Laz`r, 3. Ionu] C`lina; juniori 75 kg: 1. Alin Tudor, 2. Marius Pe- trache; juniori 80 kg: 1. Sergiu Sabou, 2. Petru] Spi- rea, 3. Alexandro Epure; juniori +80 kg: 1. {tefan Pnzariu, 2. Ionu] Bucur; tinere +55 kg: 1. Miruna Novitchi, 2. Sabina Bere[- teanu; tineri 55 kg: 1. Cristian Costache; tineri 65 kg: 1. {tefan Dumitru, 2. Alexandru Nicolae, 3. Andrei Surugiu; tineri 70 kg: 1. Petru] Boaca, 2. Tudor Radu, 3. Andrei Mircescu; tineri 75 kg: 1. Cris- tian Pnzariu, 2. R`zvan Se- carea, Ovidiu Geauca; tineri 80 kg: 1. Daniel Muraru, 2. Cosmin Andrei, 3. Mihai Acaei; tineri 85 kg: 1. Daniel Anghel, 2. Adrian Sab`u, 3. Nicolae Anghel; tineri 90 kg: 1. Daniel Ungureanu, 2. Ma- rius Iamandi, 3. Corneliu Bo- locan; tineri +90 kg: 1. Alin Iorga, 2. Bogdan Ghi[a, 3. Andrei Ploae; masters 80 kg: 1. Daniel P`tra[cu, 2. Ruslan B`l`iu[, 3. Ionel Spirea; mas- ters 90 kg: 1. Alexandru Ma- rin, 2. Edward Kolozsvari, 3. C`t`lin Neagu; masters 100 kg: 1. Dinu Dobrean, 2. Liviu Li]`, 3. Aurel Baciu; masters +100 kg: 1. D`nu] Borbil, 2. Olimpiu F`t, 3. Radu Geor- gescu; masters open femei: 1. Roxana Avram Georgescu; grand master open: 1. Augus- tin Man]og, 2. Mircea Cårlo- ganu, 3. Relu Robescu; seni- oare 65 kg: 1. Ionela Ro[u, 2. Miruna Novitchi, 3. Andreea Dobrin; senioare +65 kg: 1. Roxana Spirea, 2. Elena Poe- nar, 3. Simona Toma; seniori 55 kg: 1. Cristian Costache, 2. R`zvan Totan, 3. Eduard Cocioab`; seniori 60 kg: 1. Alin Nedelescu, 2. Gabriel Urupin; seniori 65 kg: 1. Rus- lan B`l`iu[, 2. Florin Rizea, 3. Nicu[or Boboc; seniori 70 kg: 1. Marius Licu], 2. M`d`lin Sab`u, 3. Mihai Tal`; seniori 75 kg: 1. Alin Tudor, 2. Alin Baraitaru, 3. Tiberiu Mihal- cea; seniori 80 kg: 1. Viorel Dobrin, 2. Daniel Androna- che, 3. Sergiu Sab`u; seniori 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 14,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 26,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Culturism&Fitness nr. 1/2018 31 Po]i bate un record omologat sau dore[ti s` propui unul nou? Asocia]ia Cartea Recordurilor – recorduri romåne[ti www.recordul.ro Campionatul Na]ional SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg 30 Culturism&Fitness nr. 1/2018 O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 1/2018 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKConcentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 63 lei, cutii de 900 g – 65,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei [i cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei [i cutii de 900 g – 69,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 87,00 lei. Izolat proteic din zer (WPI) Are o concentra]ie de 90% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Fonterra, Noua Zeelan- d`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97,00 lei [i cutii de 900 g – 99,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 31,00 lei [i 2 kg – 57,00 lei, cutii de 750 g – 33,00 lei [i 2 kg – 59,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 26,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 14,00 lei [i cutii de 1 kg – 16,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 16,00 lei [i cutii de 1 kg – 18,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 16 lei [i cutii de 1 kg – 18,00 lei. 85 kg: 1. Daneil Barbu, 2. Adrian Popescu, 3. Andreas Safta; seniori 90 kg: 1. Mircea Bic`, 2. Alin Sandu, 3. Vasile Manole; seniori 100 kg: 1. Sorin Gifei, 2. Alin Hasiuc, 3. Giorgio Boca; seniori 110 kg: 1. Olimpiu F`t, 2. Cipri- an Tapaszto, 3. Florian La- z`r; seniori +110 kg: 1. Sa- bin B`dulescu, 2. D`nu] Borbil, 3. Dumitru Podac; seniori open: 1. Olimpiu F`t, 2. Viorel Dobrin, 3. Alin Iorga; senioare open: 1. Roxana Spirea, 2. Elena Poenar, 3. Simona Toma. DREAPTA Dizabilitati open: 1. Ion Sergiu Tecu; 2. Alexandru Dinescu, 3. Aleodor Tudo- rache; junioare +55 kg: 1. Roxana Spirea; 2. Andreea Anichiti, 3. Luiza Militaru; juniori 55 kg: 1. Dalis Ba- dula, 2. Eduard Cocioab`, 3. Lauren]iu Carasol; juniori 60 kg: 1. Alin Nedelescu, 2. Ioan Niculi]`, 3. Raul Jurjescu; juniori 65 kg: 1. Vlad T`n`sescu, 2. Cristian Enoae, 3. Paul Nicol`escu; juniori 70 kg: 1. Marian Laz`r, 2. Vl`du] Nedelea, 3. Ionu] C`lina; juniori 75 kg: 1. Alin Tudor, 2. Marius Petrache, juniori 80 kg: 1. Sergiu Sab`u, 2. Petru] Spirea, 3. Mihai Rizoiu; juniori +80 kg: 1. Ionu] Bucur, 2. Antonio Moise, 3. {tefan Pnzariu; tinere +55 kg: 1. Miruna Novitchi, 2. Andreea Dobrea, 3. Sabina Bere[- teanu; tineri 55 kg: 1. Cristian Costache; tineri 65 kg: 1. {tefan Dumitru, 2. Alexandru Nicolae, 3. Andrei Surugiu; tineri 70 kg: 1. Tudor Radu, 2. Andrei Mircescu, 3. Petru] Boaca; tineri 75 kg: 1. Cris- tian Pnzariu, 2. R`zvan Secarea, 3. Ovidiu Geauca; tineri 80 kg: 1. Robert Neagu, 2. Daniel Muraru, 3. Cosmin Andrei; tineri 85 kg: 1. Daniel Anghel, 2. Adrian Sab`u, 3. Augustin Olteanu; tineri 90 kg: 1. Daniel Ungureanu, 2. Marius Iamandi, 3. Cosmin Harapu; tineri +90 kg: 1. Giorgio Boca, 2. Alin Iorga, 3. Bogdan Ghi[a; masters femei open: 1. Constan]a Stancu, 2. Roxana Avram Georgescu; masters 80 kg: 1. Daniel P`- tra[cu, 2. Ruslan B`l`iu[, 3. Ionel Spirea; masters 90 kg: 1. Edward Kolozsvari, 2. Alexandru Marin, 3. C`t`lin Neagu; masters 100 kg: 1. Dinu Dobrean, 2. Liviu Li]`, 3. Aurel Baciu; masters +100 kg: 1. Florin Rada, 2. Radu Georgescu; grand Masters open: 1. Augustin Man]og, 2. Mircea Cårloganu, 3. Relu Robescu; senioare 65 kg: 1. Ionela Ro[u, 2. Miruna No- vitchi, 3. Andreea Dobrin; senioare +65 kg: 1. Andreea Anichiti, 2. Constan]a Stancu; seniori 55 kg: 1. Dalis Badula, 2. R`zvan Totan, 3. Eduard Cocioab`; seniori 60 kg: 1. Alin Nedelescu, 2. Cristian Costache, 3. Gabriel Urupin; seniori 65 kg: 1. Ruslan B`l`- iu[, 2. Filip Tr[u, 3. Florin Ri- zea; seniori 70 kg: 1. M`d`lin Sab`u, 2. Ionu] Ghidia, 3. Marius Licu]; seniori 75 kg: 1. Alin Tudor, 2. Alin Iov`nescu, 3. Alexandru Dr`gan; seniori 80 kg: 1. Viorel Dobrin, 2. Daniel Andronache, 3. Sergiu Sabou; seniori 85 kg: 1. Dani- el Barbu, 2. Alex Cucli, 3. An- dreas Safta; seniori 90 kg: 1. Paul Avram, 2. Vasile Mano- le, 3. Toni Gionete; seniori 100 kg: 1. Florian Laz`r, 2. Sorin Gifei, 3. Dinu Dobrean; seniori 110 kg: 1. Olimpiu F`t, 2. Ciprian Tapaszto, 3. Cristian Anghelache; seniori +110 kg: 1. Sabin B`dulescu, 2. Ioan Pu[ca[u, 3. Florin Rada; seniori open: 1. Sabin B`dulescu, 2. Olimpiu F`t, 3. Florian Laz`r; senioare open: 1. Roxana Spirea, 2. Con- stan]a Stancu, 3. Liliana T`nase. Clasament cluburi: 1. Armbender Poiana Lacului, 2. Thunder, 3. Galactic Gym. 32 Culturism&Fitness nr. 1/2018 SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii bratdefier.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree sskkaannddeennbbeerrggSSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 32,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 61,00 lei [i g`le]i de 2 kg – 63,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 1/2018 www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,60 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,30 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 27,5 g carbohidra]i, 15 g proteine, 9,4 g gr`simi [i 1,4 g minerale bogat n proteine provenind din lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re L-Carnitin Instant bbaattoonn pprrootteeiicc ccuu uunn ccoonn]]iinnuutt mmaarree ddee ffiibbrree vveeggeettaallee,, iiddeeaall ppeennttrruu ssll``bbiitt Culturism&Fitness nr. 1/2018 35 Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimilare rapid` [i lent` [i cele mai impor- tante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i min- eralele pierdute prin transpira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i per- soanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizolvat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recomand` persoanelor cu diabet zaharat. Pre]: 1,40 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. ISOTONIC-R FORTE O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×