O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Revista Culturism & Fitness nr. 236 (3/2015)

2.260 visualizações

Publicada em

– Ronnie Coleman, cel mai mare culturist al tuturor timpurilor! Dar cu ce cost!
– Cum se iau aminoacizii
– Boala de reflux gastroesofagian
– Profil Anca Surdu
– Stiati ca…
– Interviu cu Nicusor Tatarici
– Mic ghid de culturism si fitness (2)
– Trapez din sezand inclinat
– Interviu cu Costel Torcea
– Exercitiile favorite ale gigantului Ramy
– Skandenberg

Publicada em: Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Revista Culturism & Fitness nr. 236 (3/2015)

 1. 1. CCuumm ssee iiaauu aammiinnooaacciizziiii RRoonnnniiee CCoolleemmaann cceell mmaaii mmaarree ccuullttuurriisstt IInntteerrvviiuu ccuu CCoosstteell TToorrcceeaa director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 3 (236) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 235, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Ronnie Coleman, cel mai mare... . . . . .8 Cum se iau aminoacizii . . . . . . .12 Boala de reflux gastroesofagian . . .14 Profil Anca Surdu . .17 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Interviu cu Nicu[or T`t`rici . . .20 Mic ghid de culturism [i fitness (2) . . . . . .22 Trapez din [ez~nd nclinat . . . . . . . . . .24 Interviu cu Costel Torcea . . . . .26 Exerci]iile favorite ale gigantului Ramy . .28 Skandenberg . . . . . . .30 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Anca Surdu [i Nicu[or T`t`rici Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,50 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 3/2015 32 Culturism&Fitness nr. 3/2015 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pret: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. FORTE NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[- terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 190 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui me- sele obi[nuite din timpul zilei [i este recomandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta- ]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`- simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 96,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frut- ti [i cola. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti [i cola) [i se reco- mand` pentru refacerea rezervelor energetice ale organismului. Se ad- ministreaz` 45 g nainte de antrena- ment (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 25,00 lei S`cule]i 2 kg – 48,00 lei G`le]i 2 kg – 50,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 3/2015 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foare avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 3/2015 5 NOU NOU O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5500 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5500 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5500 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 3/2015 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 3/2015 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Cum se m`soar` succesul n culturismul profesionist? R`spunsul este unul subiec- tiv, fiecare avånd o opinie diferit`. Dac` ntrebi un cul- turist profesionist, r`spunsul va fi acela[i: succesul n- seamn` cå[tigarea celui mai prestigios titlu, Mr. Olympia. Ronnie Coleman l-a cå[tigat de 8 ori [i este, n general, considerat unul dintre [i, de ce nu, cel mai mare culturist al tuturor timpurilor. Ronnie a de]inut o combi- na]ie de estetic`, condi]ie fizi- c` [i mas` muscular` care l- a f`cut s` fie cel mai mare [i mai greu Mr. Olympia de pån` acum. Pe lång` cele 8 titluri supreme, Ronnie de]ine de asemenea cele mai multe concursuri profesioniste cå[- tigate, 26, are propriul con- curs de amatori, NPC Ronnie Coleman Classic, [i propria linie de suplimente nutritive, Ronnie Coleman Signaure Series. De-a lungul prestigioasei cariere ca profesionist, Ro- nnie a ob]inut faim`, succes [i adula]ie din partea fanilor din ntreaga lume. Dar aces- tea au venit [i cu un cost pen- tru corpul lui. Ronnie a suferit prima acci- dentare serioas` n 1996, la vårsta de 32 de ani, hernie de discuri la zona lombar` a co- loanei, n timp ce f`cea genu- flexiuni cu peste 270 kg. |n timp, pån` la vårsta de 50 de ani (acum are 51), a avut 4 opera]ii la coloan` [i o dubl` opera]ie de nlocuire de [ol- duri. Spre deosebire de spor- turile de contact, unde con- trolul asupra r`nirii/acciden- t`rii corpului este uneori limi- tat, culturismul profesionist este un sport n care practi- cantul are controlul [i decizia asupra a ce face. Primul [i cel mai logic motiv pentru ca- re Ronnie a avut atåtea acci- dent`ri este legat de m`rimea greut`]ilor folosite la antre- namente. Totu[i, presupune- rea c` principala surs` a fost greutatea, nseamn` s` fii scurt n gåndire. Exist` alt` problem`, mult mai impor- tant`. Accident`rile lui Ronnie au pornit de la stilul de antrena- ment folosit. Ca majoritatea dintre noi, Ronnie s-a antrenat cu exerci]ii compuse, de baz`, precum mpinsul din culcat, ndrept`ri, genuflexiuni. Nu exist` nicio ndoial` c` antrenamentul folosind exer- ci]ii de baz` este cel mai efi- cient cånd vine vorba de cå[- tig de for]` [i mas` muscu- lar`. Dar pot ap`rea [i efecte colaterale, la sistemul osos, conectiv sau muscular. Problemele [i accident`ri- le, fie ele pe termen scurt sau lung, rezult` din dou` motive principale: – stresul repetitiv asupra mu[chilor, articula]iilor [i ]e- suturilor conective – existen]a unei diferen]e prea mari, dezechilibru, ntre dezvoltarea [i for]a unor gru- pe musculare n raport cu altele, ap`rånd astfel direc]ii de mi[care inadecvate [i pe- riculoase. Alte aspecte care au dus la accident`rile lui Ronnie sunt: lipsa unei dezvolt`ri optime, alegerea unor exerci]ii nead- ecvate [i ineficiente, m`rimea greut`]ilor. Lipsa unei dezvolt`ri optime Majoritatea dintre noi tind s` cread` c` un anumit exer- ci]iu, care lucreaz` mai mul]i mu[chi, va genera o dez- voltare optim` asupra tuturor grupelor participante. Din p`cate, nu este a[a. S` lu`m de exemplu genu- flexiunea. Este un exerci]iu de baz`, compus, n care articula]ia gleznei, genunchi- ului cåt [i a [oldului real- izeaz` o mi[care de flexie- extensie. Exerci]iul dezvolt` optim cvadricepsul ns` nu [i femuralii, gluteii medii [i mici [i al]i mu[chi superficiali. De aceea, prin neglijarea dez- volt`rii tuturor mu[chilor va ap`rea dezechilibru, instabili- tate, factori ce duc la risc crescut de accident`ri, mus- culare sau structurale. Exerci]ii neadecvate |n DVD-ul de antrenament The Unbelievable, Ronnie face genuflexiuni cu haltera la piept cu 265 kg. Exist` dou` probleme. Prima, bara nu este pozi]ionat` unde trebuie pentru un efort muscular maxim. A doua, bara este pus` direct pe os, pe scapul`. |n DVD-ul The Cost of Redemption, Ronnie face ge- nuflexiuni cu 363 kg. Avånd deja o accidentare la spatele inferior (hernie de discuri), el folose[te un costum de com- presie [i o centur` bine strån- s` n jurul taliei, creånd un efect compresiv care, cuplat cu enorma greutate, nu are cum s` fie bun pentru spatele lui inferior. |n acela[i DVD, Ronnie efectueaz` trac]iuni cu bara la ceaf` la helcome- tru. La trac]iuni, articula]ia umerilor este n siguran]` atåt timp cåt um`rul r`måne n pozi]ia ini]ial`, cu deltoidul superior perpendicular [i deasupra celui inferior. Trac- ]iunile la ceaf` fac ca, n par- tea de jos a mi[c`rii, um`rul s` se roteasc`, deltoidul superior s` coboare [i s` se deplaseze n fa]` iar cel infe- rior s` urce la acela[i nivel cu cel superior. Aceast` pozi]ie nseamn` dezastru pentru Ronnie Coleman Culturism&Fitness nr. 3/2015 98 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Cel mai mare culturist al tuturor timpurilor! Dar cu ce cost? RRoonnnniiiiee CCCCoolleemmaann O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. articula]ia lui. Ineficien]` la exerci]ii |n DVD-ul The Cost of Redemption, Ronnie face flu- tur`ri la scripe]i din stånd aplecat, pentru deltoizii pos- teriori. La o mai atent` anal- iz` se observ` ineficien]a cu care este efectuat exerci]iul, Ronnie lucreaz` mai mult din coate [i nu din umeri, cres- cånd tensiunea n tricep[i [i scåzånd-o pe cea din deltoizii posteriori, sc`zånd mult efi- cien]a exerci]iului. Greut`]i mari S` spui c` Ronnie a fost un om puternic este o afirma]ie modest`. A fost un superom, ar`tånd o for]` [i putere incredibile. Din p`cate, aces- tea au dus [i la dec`derea lui rapid`. |n date concrete, Ronnie a reu[it s` fac` serii cu 363 kg la ndrept`ri, mpins cu gan- tere de 91 kg din culcat ori- zontal, genuflexiuni cu 363 kg, genuflexiuni cu bara la piept cu 265 kg, mpins vertical cu gantere de 73 kg pentru umeri, pres` nclinat` cu 1050 kg. Toate aceste imense greut`]i, mpreun` cu un stil pu]in tri[at [i ineficien]` n execu]ie, au fost, n timp, o re]et` sigur` pentru dezastru. Con[tienti- zare Un beneficiu valoros [i impor- tant este con[tientizarea ascult`rii corpului. |n cazul antrenamentului cu greut`]i, ascultarea corpului nseamn` n]elegerea durerilor, a sl`- biciunii [i a punctelor forte, a cum reac]ioneaz` el la diferi]i stimuli. Dac` ascultarea se face cu aten]ie [i cu cap, atunci vom putea nl`tura unele aspecte negative, d`- un`toare [i mbun`t`]i pe cele benefice. Ascultarea corpului face diferen]a dintre a r`måne s`n`tos [i a putea progresa [i a persista [i sus]ine o acci- dentare care ne poate scurta sau ruina cariera. Ascultarea corpului poate fi afectat` de lipsa concentr`rii [i focus`rii, de consumarea unor substan]e cu efect anal- gezic, care scad abilitatea de a sim]i durere, disconfort. Recunoa[terea durerii este un lucru foarte important pen- tru a preveni accident`ri vii- toare [i a te men]ine cåt mai s`n`tos. Apari]ia durerii este semnalul corpului c` ceva nu este n regul`. Con[tientiza [i [i asculta Ronnie corpul? R`spunsul lui este mai mult decåt edificator: „Exista dure- re, dar am blocat-o ntotdeau- na!” |n The Cost of Redemption, 10 Culturism&Fitness nr. 3/2015 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Culturism&Fitness nr. 3/2015 11 Ronnie poart` o cotier` la bra]ul stång. F`r` s` [tie care este cauza principal` a dure- rii la cot, cotiera reprezint` un suport psihologic mai degra- b` decåt unul fizic. |ntre serii se observ` cum Ronnie ia un cui de ales greutatea pl`cilor la aparat, cu care se mpunge n pectoralul stång ntr-o n- cercare evident` de a se elib- era de o tensiune [i discon- fort. Cotul [i pieptul stång erau semne ale lucrurilor mult mai grave care aveau s` vin`, ambele n 2003. Nu este o coinciden]` c`, ntr-un final, tricepsul [i dorsalul stång s- au atrofiat foarte mult. Concluzii Culturismul a fost foarte bun [i generos cu Ronnie. A putut s` se retrag` din slujba lui de ofi]er de poli]ie, s` c`l`toreasc` n toat` lumea, i-a cump`rat mamei lui o cas` [i ma[in` nou` [i-a asigurat siguran]a financiar` a familiei. Putea s` realizeze acestea dac` nu se antrena n maniera n care a f`cut-o? Clar, nu vom [ti niciodat` r`spunsul. Au fost accident`rile lui pur [i simplu ghinion? Absolut nu! Au existat semne [i probleme de-a lungul ntregii lui cariere. A pl`tit Ronnie un pre] pentru succes? Da, a pl`tit n forma cea mai negativ`, prin deteri- orarea iremediabil` a corpului s`u. A meritat? Numai Ronnie poate [ti. |n 2012, un fan l-a ntrebat dac` a meritat totul, n ciuda faptului c` a suferit pån` atunci mai multe interven]ii chirurgicale la coloan`. „Nu a[ schimba absolut nimic. Am avut cea mai bun` via]` [i nu regret un moment”. De atun- ci, Ronnie a mai suferit o dubl` opera]ie de nlocuire de [old [i s-ar putea s` vad` alt- fel lucrurile. Acum Ronnie nu este decåt o umbr` a ceea ce a fost [i nu va mai putea niciodat` s` arate for]a [i puterea de odin- ioar`. Mai r`u decåt atåt, va ndura o calitate sc`zut` a vie]ii, cu multe restric]ii fizice, posibil disconfort [i dureri pe tot parcursul. Nu exist` nicio ndoial` c` Ronnie Coleman va r`måne n istoria culturismului ca fiind unul dintre cei mai mari cul- turi[ti. Realiz`rile lui sunt le- gendare [i vor r`måne vii, la fel cum, din p`cate, [i acci- dent`rile. Alexandru Bolborici dup` Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Aminoacizii n form` liber` au ap`rut n lumea culturis- mului pe la nceputul aniilor '80. Pe atunci se promitea c` ar fi urm`torul nivel pentru cre[terea n mas` muscular`. Binen]eles, ei nu au dovedit miracolele promise, dar, chiar [i a[a, reprezint` o arm` pu- ternic` pentru s`n`tate [i construc]ie de mas` muscu- lar`. Motivul pentru care majori- tatea e[ueaz` n a avea efec- te benefice n urma admin- istr`rii aminoacizilor este c` sunt lua]i incorect. Majorita- tea aminoacizilor trebuie lua]i pe stomacul gol pentru a ben- eficia la maximum de poten- ]ialul lor. Adic` trebuie s` la[i dou` ore s` treac` dup` ce ai måncat o mas` con]inånd ali- mente proteice. Motivul pen- tru care mul]i aminoacizi, dar nu to]i, lucreaz` eficient pe stomacul gol este acela c` aminoacizii lua]i la scurt timp dup` ce ai måncat alimente proteice vor concura cu pro- teina din måncare, pentru a intra n receptorii celulelor. Friptura pe care ai måncat-o cu o or` nainte va concura cu aminoacidul triptofanul (pe care l iei s` te ajute s` ador- mi) pentru a ajunge n sånge [i de acolo n creier. Triptofa- nul trebuie s` treac` de bari- era receptorilor pentru a ajun- ge la celulele din creier care vor secreta serotonin`, un hormon de relaxare care ajut` la somn. Problema este c` proteina din friptur` va ocupa spa]iul l`sat de bariera receptorilor s` treac`, astfel c` triptofanul nu mai poate p`trunde [i r`måne blocat [i apoi irosit. Aceea[i competi]ie apare n cazul argininei din for- mulele cu oxid nitric. Acum, ntreb, cå]i dintre voi lua]i suplimentul de dinainte de antrenament pe stomacul gol? Deci, stimulatoarele din aceste formule sunt cele pe care le sim]i]i, nu oxidul nitric. Exist` aminoacizi care [i p`streaz` efectele benefice chiar dac` sunt combina]i cu proteina de la mesele nor- male. O abunden]` a lor n sånge i va face s`-[i fac` treaba normal. Ace[ti amino- 12 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% can- titatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolis- mul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardio- vascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transfor- marea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub for- m` de capsule gelatinoase, fie- care capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vita- mina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 43,00 lei L-Carnitin Lipotrop Culturism&Fitness nr. 3/2015 13 acizi sunt cei cu catena rami- ficat`, BCAA (leucina, izoleu- cina [i valin`; leucina fiind cel mai potent), glutamina, cis- teina, glicina [i prolina. De asemenea, aminoacizii esen- ]iali sau mixuri din ace[tia pot fi lua]i cu succes n jurul me- selor normale proteice. Tirosina, triptofanul, argini- na, ornitina, lizina [i fenilalan- ina lucreaz` cel mai bine pe stomacul gol. A[adar, ave]i grij` ce [i cånd lua]i. Alexandru Bolborici dup` Ironman Cum se iau aminoacizii? O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. tectomiza]i, la care este per- turbat fluxul biliar. – Mesele consistente duc la aceast` afec]iune? – Refluxul gastroesofagian apare cånd este crescut volu- mul gastric, mai ales dup` mese, prin obstruc]ie piloric`, staz` gastric`, status hiper- secretor. De asemenea, apa- re cånd con]inutul gastric este aproape de jonc]iunea gastroesofagian` (n pozi]ia culcat, prin aplecarea nainte sau n cazul herniei hiatale). BRGE mai apare cånd pre- siunea gastric` este crescut` din cauza obezit`]ii, sarcinii (25-75 % din femeile ns`rci- nate), ascitei, hainelor strån- se pe corp. Obezii au un nu- m`r semnificativ mai mare de episoade de reflux n primele dou` ore dup` mas`. – Exist` alimente care pro- voac` reflux? – Refluxul este produs mai ales de ciocolat`, gr`simi, al- cool, ment`, alimentele pi- cante sau pr`jite, b`uturile carbogazoase, precum [i de anumite medicamente pe care unii pacien]i le au n schema de tratament zilnic pentru afec]iuni concomi- tente, precum: medica]ia anti- asmatic`, unele antihiperten- sive, anticoncep]ionalele. Un loc aparte, n lista medi- camentelor care pot provoca reflux gastroesofagian [i hi- peraciditate, l ocup` antiin- flamatoarele nonsteroidiene (de ex. Diclofenac). Exist` studii care arat` o leg`tur` ntre doza/s`pt`mån` admi- nistrat` [i severitatea bolii. Nu trebuie uitat fumatul ca factor major de risc, mul]i pacien]i fumånd dup` mesele copioase cu alimente neper- mise. – Cine diagnosticheaz`, trateaz` aceast` afec]iune? – Simptomul cel mai comun n BRGE este pirozisul sau „jer`gaia”, a[a cum este el cunoscut n popor. Senza]ia de arsur` retrosternal` are un caracter ascendent, pleac` din „capul pieptului” [i uneori urc` spre gåt, cu iradiere la nivelul toracelui anterior [i posterior, ceea ce implic` un atent diagnostic diferen]ial cu afec]iuni grave cardiovascu- lare, cum ar fi angina pec- toral`. Unii pacien]i acuz` „acre- al` n gur`”, deoarece con]i- nutul de acid gastric poate ajunge la nivelul cavit`]ii bucale. Pacien]ii cu reflux pot acuza [i tuse, r`gu[eal`, chiar criza de astm sau frec- ven]a crescut` a cariilor dentare. Diagnosticul bolii de reflux se poate stabili de c`tre me- dicul de familie, fiind confir- mat de c`tre medicul special- ist internist sau gastroen- terolog, avånd n vedere complexitatea simptomatolo- giei, vårsta pacientului [i afec]iunile sau complica]iile asociate. Astfel, la un pacient Prof. Cristian Neagu Cu to]ii cunoa[tem st`rile nepl`cute cånd am måncat prea mult, prea picant sau am b`ut acidulat [i ne vine napoi din stomac con]inutul mesei! Dac` nu a p`]it-o fiecare n mod direct, avem un membru n familie care are aceste probleme digestive. Ca s` n]elegem mai bine fenomenul, st`m de vorb` cu un specialist n probleme digestive, doamna Dr. Georgia Alexandra Baltog, medic primar medicin` inter- n`, cu competen]` endosco- pie digestiv`, diagnostic` gas- troenterologie, competen]` ecografie abdominal`, doctor n [tiin]e medicale. Doamna doctor a avut bun`voin]a s` ne relateze mai pe larg despre aceast` afec]iune. – Care sunt cauzele apari- ]iei acestei afec]iuni? – Boala de reflux gastroe- sofagian (BRGE) reprezint` totalitatea simptomelor pro- duse de refluxul con]inutului gastric n esofag prin dep`- [irea mecanismelor antireflux esofagiene. BRGE este con- siderat` de speciali[tii n gas- troenterologie o suferin]` a lumii moderne, ca urmare a schimb`rii stilului de via]`, ceea ce a dus la o cre[tere spectaculoas` a num`rului de cazuri n fiecare an. BRGE este o afec]iune cu preva- len]` n cre[tere n special n ]`rile civilizate, unde aceasta poate fi chiar 40%, devenind o problem` ngrijor`toare ca urmare a num`rului important de persoane afectate, care folose[te resurse financiare foarte mari [i, n acela[i timp, scade calitatea vie]ii. Preva- len]a BRGE este invers pro- por]ional` cu cea a infec]iei cu H. Pylori. Este important de men]ionat c` H. pylori nu produce de sine st`t`tor BRGE. De asemenea, stresul psihic ar putea fi responsabil de cre[terea frecven]ei simp- tomelor BRGE. Un factor de risc important este vårsta. BRGE are inci- den]` crescut` la persoanele peste 60 de ani, la acestea fiind mai frecvente [i compli- ca]iile (n special esofagita eroziv` [i esofagul Barret). La pacien]ii de 70 de ani sau mai mult se poate ajunge la un procent de 87% de apa- ri]ie a leziunilor mucoasei esofagiene. S-a pus proble- ma c` BRGE s` aib` [i o posibil` component` geneti- c`. Trebuie precizat [i faptul c` BRGE este de dou` tipuri [i anume prin con]inut regur- gitat acid sau alcalin, ca n cazul persoanelor care au suferit diverse opera]ii pe sto- mac [i din care lipse[te o bu- cat` (n aceste condi]ii dis- tan]a dintre duoden [i stomac se mic[oreaz`) sau colecis- Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului car- diovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 3/2015 15 Boala de reflux gastroesofagian 14 Culturism&Fitness nr. 3/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 3/2015 17 VVåårrsstt``:: 24 ani ||nn``ll]]iimmee:: 1,63 m GGrreeuuttaattee: 50 kg RRee[[eeddiinn]]``:: Bucure[ti SSttaarree cciivviill``:: nec`s`torit` OOccuuppaa]]iiee:: instructor fitness, sportiv de performan]` PPaallmmaarreess:: campioan` mondial` [i european` la gimnastic` aerobic` MMåånnccaarree pprreeffeerraatt``:: cl`tite dup` re]et` proprie, cu banane [i f`in` din ov`z EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ((cciirrccuuiitt)) ppeennttrruu aabbddoommeenn:: – crunch, 20 repet`ri – izometrie n antebra]e, 1 minut – ridic`ri de picioare din ntins pe spate, 15 – se repet` circuitul de 5 ori AAAANNNNCCCCAAAA CCCCLLLLAAAAUUUUDDDDIIIIAAAA SSSSUUUURRRRDDDDUUUU tån`r, f`r` al]i factori de risc sau patologii, simptomele refluxului esofagian pot fi ndeajuns pentru diagnostic [i ini]ierea terapiei. |n cazul n care pacientul este trecut de vårsta de 50 ani sau prezint` anemie feripriv`, sc`dere ponderal` sau tulburari de degluti]ie (disfagie), trebuie f`cut un diagnostic foarte atent utilizånd metode de investiga]ie specifice. Deci, de multe ori, este nevoie de colaborarea unei echipe me- dicale, BRGE nefiind o afec- ]iune minor`, n ciuda frec- ven]ei mari la popula]ie. – Ce metode de tratament exist`? – Boala de reflux gastroe- sofagian nu este vindecabil`. Tratamentul n BRGE pre- supune, n primul rånd, adop- tarea unui stil de via]` s`n`tos. Astfel, trebuie evitate ali- mentele foarte condimentate, gr`simile de origine animal`, b`uturile carbogazoase, alco- olul [i fumatul, precum [i exce- sele alimentare. Trebuie evi- tat` pozi]ia culcat (clinosta- tism) imediat postprandial, eventual ridicarea capului pa- tului cu 5-10 cm. |n ceea ce prive[te tratamentul medica- mentos, sunt recomandate medicamente antiacide, inhi- bitorii de pomp` de protoni sau inhibitorii de receptori H2, care scad secre]ia acid` gastric` n asociere cu medicamente cu efect prokinetic pe peristaltica esofagian` [i influen]ånd to- nusul SEI. Dac` pacientul pre- zint` hernie hiatal` de dimen- siuni mari poate fi necesar` interven]ia chirurgical`. Dac` pacientul prezint` deja compli- ca]ii ale BRGE (esofagita de reflux de grad nalt sau esofag Barrett, stenoze peptice, meta- plazie intestinal` sau dovad` histopatologic` de transfor- mare neoplazic`), acesta tre- buie tratat ntr-o sec]ie de gastroenterologie cu laborator de endoscopie digestiv` ter- apeutic` bine dotat cu apara- tur` modern`. – V` rog s` enumera]i, pentru cititorii revistei, cåteva metode de preven]ie. – A[a cum am mai amintit, pentru prevenirea simp- tomelor de BRGE, trebuie evitate mesele abundente, preferånd mese mici [i repe- tate cu evitarea alimentelor care produc hiperaciditate sau favorizeaz` refluxul. Tre- buie evitat consumul de alcool [i abandonarea fuma- tului. Pacientul nu trebuie s` se culce imediat dup` mas`, evitånd pozi]ia culcat pån` la 2-3 ore dup`. Patul trebuie ri- dicat la cap`tul unde pacien- tul st` cu capul, eventual el trebuie s` suplimenteze nu- m`rul sau dimensiunea per- nelor. Trebuie evitat` mbr`- c`mintea stråns` pe abdo- men, precum [i exerci]iile fiz- ice efectuate imediat dup` mas`. O m`sur` general` de s`n`tate, inclusiv pentru BRGE, este evitarea obezit`- ]ii. Orice pacient care prezint` persisten]a simptomatologiei refluxului gastroesofagian, n ciuda tratamentului ini]iat de medicul generalist, trebuie s` se adreseze unui serviciu de medicin` intern`/gastroen- terologie pentru investiga]ii complete. 16 Culturism&Fitness nr. 3/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. cå[tigat de Brandon Curry. primul culturist venit din India a ob]inut un loc modest la primul lui concurs de profesioni[ti? Varinder Singh Ghuman este numele indianului care contrazice ideea c` locuitorii ]`rilor din Asia nu au un genetic tocmai potrivit pentru acest sport, fiind mai degrab` scunzi [i sl`bu]i, el avånd 1,93 m. De[i a ocupat abia locul 14 la debutul s`u, ntr-un concurs profesionist f`r` nume mari, Varinder, fost Mr. India n 2009, are n fa]` o carier` de succes n lumea filmului la Bolywood, n India, fiind deja eroul principal al unui film n 2012 [i fiind deja recrutat de Arnold Schwarzenegger pen- tru a-i promova produsele n Asia. Arnold nu este de acord cu felul cum arat` pro- fesioni[tii de top din zilele noastre? Una dintre relat`rile dup` terminarea concursului Arnold Classic din Ohio, care a f`cut mare vålv`, pe Internet [i nu numai, a fost c` Arnold este extrem de nemul]umit de maniera de arbitraj spunånd c`: „Trebuie s` fim siguri c` r`spl`tim pe cine trebuie deoarece, dac` facem a[a, atunci fiecare va ncepe s` se antreneze pen- tru a avea un corp frumos“. F`r` s` dea nume, Arnold a spus c` profesioni[tii de azi arat` ca ni[te sticle [i nu pot face o poz` vaccum, adic` cu abdomenul supt, precum pozau culturi[tii din genera]ia lui. noul record al lumii, la ndrept`ri, este de 462 kg? El a fost stabilit de englezul Eddie Hall, la Arnold Classic Australia. Arnold nsu[i a asi- stat la reu[it` [i l-a felicitat pe Eddie. Vechiul record apar]inea lui Benedikt Magnusson, fiind cu 1 kg mai pu]in. mu[chii mai mari [i mai puternici ]i pot prelungi via]a? Un studiu, publicat n British Medical Journal, demonstreaz` efectul protec- tiv al exerci]iilor asupra corpu- lui. Cei mai puternici oameni din cadrul grupului studiat au ar`tat o mortalitate semnifica- tiv mai redus` la toate bolile, inclusiv cancer, diabet, infarct miocardic, comparativ cu cei mai pu]ini capabili n testele de for]` standard efectuate. Acest efect remarcabil a fost ob]inut independent de nivelul de fitness cardiovas- cular. |n concluzie, mu[chii mai mari ]i cresc [ansele s` lup]i cu bolile [i s` tr`ie[ti mai mult. Deci, hai la sal`! s-a scos concursul de Ms. Olympia? Dup` 35 de edi]ii, organizatorii au decis c` aceast` categorie nu mai prezint` interes [i au anun]at desfiin]area ei. Prima edi]ie s- a ]inut n 1980, fiind cå[tigat` de Rachel McLish, iar ultima edi]ie a fost cå[tigat` de Iris Kyle. Pe internet au ap`rut tot felulul de peti]ii pentru reintro- ducerea categoriei. Cert e c`, de-a lungul anilor, n goana dup` o cåt mai extrem` mus- cularitate, latura feminin` a avut cel mai mult de suferit. dou` concursuri importante pentru profe- sioni[ti au avut loc n timpul scurs de la ultima apari]ie a revistei noastre? Primul a fost New York Pro, pe 10 mai, [i a fost cå[tigat de Juan Morel, un culturist de 180 cm [i 118 kg care reu[e[te s` se afirme la abia 33 de ani prin aceast` victorie. Singurul nume cele- bru aflat printre nvin[ii s`i este Victor Martinez pe care l- a b`tut, zic eu, doar pentru c` Victor a fost u[or ie[it din form`. |n orice caz, Juan nu are s` r`zbat` n primii 10 la Mr. Olympia. Cu totul alta este situa]ia cå[tig`torului celui de-al doilea concurs, Arnold Classic Brazil, ce a avut loc pe 30 mai la Rio de Janeiro. Supermasivul Mamdouh Elssbiay, din Egipt, arat` pro- grese n ceea ce prive[te fibrarea iar mas` muscular` are suficient` pentru un Mr. Olympia, a[a c` foarte proba- bil se va bate pentru un loc de top la Mr. Olympia. |n 2013 el a luat locul 13 iar n 2014 locul 7 doar pentru c` nu a venit prea fibrat. Pe locul secund, Cedric McMillan, pe 3 Juan Morel, pe 4 Victor Martinez, pe 5 Brandon Curry [i pe 6 b`trånul de 49 de ani, Toney Freeman, care are n spate 22 de ani de competi]ii [i, n ciuda vårstei, un fizic fenomenal. Pe 6 iunie, n Toronto, Canada, a avut loc IFBB Toronto Super Show, dar marile nume ale momentului au absentat, fiind deja n plin` preg`tire pe Mr. Olympia, prin urmare concursul a fost JJuuaann MMoorreell 18 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Culturism&Fitness nr. 3/2015 19 VVaarriinnddeerr SSiinngghh GGhhuummaann RRaaffaaeell SSaannttoonnjjaa [[ii AArrnnoolldd ddiissccuutt`` ddeesspprree aarrbbiittrraajj foto:Flexonline.com foto:Flexonline.com RRaacchheell MMccLLiisshh IIrriiss KKyyllee EEddddiiee HHaallll O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. – Ce vårst`, n`l]ime [i greutate ai? – Am 22 de ani, 1,74 m [i 70 kg. – Cum te-ai apucat de fit- ness? – De[i am nceput s` fac sport nc` de la vårsta de 7 ani, ncepånd ca fotbalist la FC Steaua Bucure[ti, timp de aproximativ 5 ani, continuånd n paralel [i cu alte sporturi de contact, pot spune c` fit- nessul este ceea ce m` reprezint`. Prima oar` am intrat ntr-o sal` de fitness n 2010, fiind elev la liceu. Dup` 3 ani prin s`lile de cartier, printr-o cuno[tin]` am ajuns la sala "minune" unde l-am cunoscut pe domnul profesor Dan Enu]`. Din clipa aceea a nceput totul. Dånsul m-a nv`]at [i ndrumat cu privire la aceast` disciplin`, urmånd s` devin campion nc` de la primul concurs la care am participat. – Care este programul t`u de antrenament, ce ]i place [i ce nu s` antrenezi? – Programul de antrena- ment este personalizat n func]ie de necesit`]ile [i obiectivele mele. |n prezent, arat` cam a[a: luni - dorsal, mar]i - coapse [i gambe, miercuri - piept, joi - pauz`, vineri - deltoizi, biceps [i tri- ceps. Precizez c` folosesc greut`]i moderate, cu 4-5 serii a 8-12 repet`ri. Nu negli- jez absolut nicio grup` mus- cular`, iar grupa preferat` r`måne abdomenul pe care l lucrez zilnic, atåt n sal`, cåt [i n "buc`t`rie". – Ce hobbyuri ai? – Fotbalul [i notul. – Ce titluri ai? – Cele mai importante ar fi titlurile de campion absolut la Men's Physique juniori n 2014 [i 2015 [i locul 3 la Campionatul European din 2015. – Ce te-a determinat s` concurezi? – Dorin]a de a ajunge cel mai bun, un campion, n ciu- da situa]iei financiare mo- deste pe care o am n familie. Interviu cu Nicu[or T`t`rici – Ce beneficii, materiale [i personale, ai concurånd la un a[a nivel nalt? – De[i am ajuns s` con- curez la un nivel inalt [i s` fiu medaliat la campionatele europene, nu am beneficii materiale sau financiare, ns` am o mul]umire sufleteasc` pentru c` am ajuns s` fiu printre cei mai buni sportivi din ]ar` [i de afar`. – Ce planuri de viitor ai? – Pe plan sportiv, s` ob]in o medalie la urm`torul concurs la care voi participa, Campio- natele Mondiale 2015, iar pe plan personal, mi doresc s` deschid propria sal` de fit- ness pentru a dezvolta [i a men]ine cåt mai sus aceast` ramur` sportiv`. Doresc s` mul]umesc prin aceast` cale familiei mele, pentru c` m-a sus]inut [i mi-a fost al`turi tot timpul, domnului Dan Enu]` [i doamnei Irina Muntean pentru ceea ce sunt azi, UN CAMPION. Alexandru Bolborici Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR 20 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Culturism&Fitness nr. 3/2015 21 NNiiccuu[[oorr TT``tt``rriiccii foto:frcf.ro O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness (2) Pozi]ia anatomic` [i reperele de simetrie ale corpului uman Pozi]ia anatomic` |n manualele de anatomie, corpul uman este prezentat n pozi]ie standardizat`, n stånd, cu membrele supe- rioare pe lång` corp, cu pal- mele orientate spre nainte, cu membrele inferioare drep- te [i cu picioarele formånd unghi drept cu gambele. Toate referirile privind sime- tria corpului uman [i pozi]io- narea organelor sunt f`cute n raport cu aceast` pozi]ie. Simetria corpului uman Corpul uman este tridimen- sional, avånd trei axe [i trei planuri de simetrie: axul longitudinal, orien- tat vertical, trece prin cre[tetul capului [i prin poligonul de sus]inere a cor- pului, situat ntre t`lpi; axul sagital, orientat ori- zontal, antero posterior, trece prin ombilic [i prin zona lom- bar`; axul transversal, orientat orizontal, p`trunde n corp prin lateral, n dreptul ombili- cului, [i iese prin partea opus`. Planurile de simetrie princi- pale sunt formate prin inter- sec]ia axelor de simetrie: planul sagital, denumit [i medio sagital (datorit` faptu- lui c` trece prin partea medi- an` a corpului), este orientat vertical [i este format prin intersec]ia axului sagital cu axul longitudinal. Orice plan paralel cu planul medio sagi- tal este denumit plan parasa- gital. |n func]ie de planul sag- ital, sunt definite no]iunile de median (situat n planul sagi- tal), medial (situat mai aproa- pe de planul sagital) [i lateral (situat mai departe de planul medial); planul frontal, orientat vertical, este format prin inter- sec]ia axului transversal cu axul vertical. |mparte corpul n jum`tatea anterioar` [i jum`tatea posterioar`; planul transversal, orien- tat orizontal, este format prin intersec]ia axului transversal cu axul sagital. |mparte cor- pul n jum`tatea superioar` [i jum`tatea inferioar`. Marian Constantin, biolog foto:„Micaltlasdeculturism[ifitness“ 22 Culturism&Fitness nr. 3/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. R`zvan ßindelaru 6 titluri de campion na]ional Via]a nseamn` mi[care! Pentru a tr`i [i a fi ntr-o for- m` cåt mai bun` pån` la o vårst` naintat`, trebuie s` avem un stil de via]` s`n`tos. Acest stil include o diet` core- spunz`toare [i exerci]iu fizic pe m`sur`. Ca s` ne putem antrena [i profita de beneficiile mi[c`rii [i peste 50 de ani, nseamn` s` avem grij` de corpul nos- tru nc` de pe acum. Antrena- mentele dure [i, mai ales, incorecte ne solicit` la maxi- mum articula]iile, de care o s` avem atåta nevoie pe viitor. Putem ns` ob]ine un ran- dament crescut, antrenåndu- ne cu greut`]i mai mici [i lucrånd corect. |n timpul unei mi[c`ri cu propria greutate sau cu greut`]i adi]ionale, unghiurile dintre membre [i corp, dar [i pozi]ia corpului n sine, pot amplifica sau reduce presiunea asupra mu[chilor [i articula]iilor. Tot timpul tre- buie s` c`ut`m unghiurile [i pozi]ia ideal` a coloanei ver- tebrale [i articula]iilor, pentru un minim de efort [i un maxim de eficien]`. Cu alte cuvinte, presiunea pe articu- la]ii s` fie mic`, iar pe mu[chi, mare. La multe exerci]ii ale trenu- lui superior, putem folosi greut`]i mai mari dac` st`m cambra]i. Aceea[i eficien]` o vom avea dac` vom contrac- ta abdomenul, protejånd coloana. Aceast` pozi]ie va duce la folosirea unor greut`]i mai mici, deci, n timp, la o uzur` mai mic` pe articula]ii. Antrenåndu-ne astfel, vom face mi[carea numai din grupa muscular` respectiv`, binen]eles f`r` balans sau arcuire, izolånd-o [i concen- tråndu-ne mai mult pe ea. Personal, avånd mici pro- bleme cu zona lombar`, sunt atent la orice pune presiune pe coloan`. De exemplu, pentru antre- namentul trapezului, folosesc sprijinul frontal pe o bancu]` u[or nclinat`, unde implic mai mult [i trapezul inferior, protejåndu-mi totodat` [i coloana, avånd abdomenul contractat. Fixez un unghi de 75-80 de grade la sp`tarul b`ncii [i m` 24 Culturism&Fitness nr. 3/2015 a[ez cu pieptul la sp`tar, nc`lecånd b`ncu]a. Alege]i, pentru nceput, o pereche u[oar` de gantere, de 10 kg, [i face]i repet`rile ncet [i controlat, ridicånd complet umerii f`r` s` ndoi]i coatele. Cu acest exerci]iu, evit greut`]ile mari pe care le-a[ fi putut folosi f`cånd acela[i exerci]iu din picioare cu ba- lans. Astfel pot pune mai mult` tensiune n mu[chi, izolåndu-i. Acela[i principiu l aplic [i la antrenamentul celorlalte grupe musculare, iar randamentul este unul bun, observånd o cre[tere de dou` kilograme de mu[chi ntr-un an [i jum`tate, singu- rul stimul pentru cre[tere fiin- du-mi antrenamentul. Trapez din [ezånd nclinat Exerci]ii de protejare a coloanei RR``zzvvaann {{iinnddeellaarruu O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Interviu cu Costel Torcea Culturism&Fitness nr. 3/2015 27 Daniel Oprea campion balcanic Dac` acum trei ani, cånd l aveam pe Costel Torcea interlocutor, spuneam c` „la cei 48 de ani, este un izvor de energie pentru cei din jurul s`u [i un model pentru to]i sportivii care l cunosc”, azi m` v`d n situa]ia de a con- semna faptul c`, pe acest oltean evanescent, timpul refuz` s` l marcheze. Costel Torcea este acela[i ca ntot- deauna: cu zåmbetul pe buze, cu un umor plin de sub- straturi, cu acela[i perfect simplu debordant [i, evident, ntr-o form` fizic` care ar pune pe gånduri participan]ii la categoriile 75 [i 80 kg de la na]ionalele de seniori din toamna asta. Desigur, motivul interviului nu este unul ntåmpl`tor: Costel este proasp`t campi- on european la master, titlu ob]inut la Santa Susana - Spania, n luna mai. – Referindu-m` strict la trofeele europene, [tiu c` ai n palmares dou` medalii de bronz la Campionatele Eu- ropene, n 1995 [i 2004. Consideri c` rezultatul de anul acesta este o con- tinuare fireasc` a evolu]iei n cariera de sportiv sau mai degrab` apogeul carierei tale? – Greu de spus. Sigur, este f`r` doar [i poate o evolu]ie, ns` nu cred c` este apo- geul carierei mele de sportiv. |nc` vi- sez la un titlu de campion mondial, fie [i la masters. Am doar 51 de ani [i via]a n fa]`! – |ntrebarea cla- sic` pentru astfel de momente: ce ai sim]it atunci cånd, fiind pe scen`, cu medalia de aur la gåt, se intona Imnul pentru performan]a ta? – Emo]ie, måndrie, pu]in` confuzie, bucurie. Este, de fapt, un amalgam de senti- mente pe care nu ai cum s` le separi. Clipele acelea sunt unice [i, din p`cate, extrem de scurte. Am realizat efectiv c` sunt campion european abia atunci cånd, dup` ce am coboråt de pe scen`, Monica Mure[an m` felicita plångånd de bucurie. – E[ti de departe unul din- tre cei mai longevivi sportivi pe care culturismul romånesc i-a avut de-a lungul timpului [i ai participat la numeroase competi]ii interna]ionale. Campionatele Europene, de anul acesta, n]eleg c` au avut o relevan]` aparte pen- tru tine, [i nu m` refer aici la performan]a ta. – Da, a[a este. Dup` mul]i ani, lotul Romåniei a ar`tat ca o adev`rat` echip` na]ional`. To]i sportivii no[tri au fost echipa]i cu treninguri inscrip- ]ionate cu „Romånia” pe ele, to]i am c`l`torit cu acela[i avion, iar oficialii [i antrenorii au avut o atitudine dedicat` lotului na]ional. Sigur, au mai fost [i excep]ii, pentru c` schimbarea este una destul de brusc` pentru unii, ns` diferen]a fa]` de alte com- peti]ii este evident`. M-am sim]it måndru c` reprezint Romånia [i pot s` te asigur c` [i al]i sportivi au apreciat schimbarea n bine. – Dac` tot a venit vorba de schimb`ri [i pentru c` dintot- deauna ai fost o voce puter- nic` n Adun`rile Generale ale Federa]iei ncercånd s` ceri drepturi pentru sportivi, cum vezi noua orientare a conducerii FRCF [i, de ce nu, ce consideri c` ar trebui mbun`t`]it? – Mi-am dorit, acum doi ani, s` fac parte din Biroul Fe- deral al FRCF [i am candidat pentru aceast` func]ie. La vremea aceea, Adunarea Ge- neral` a ales iar eu am res- pectat hot`rårea acesteia. Probabil, ca mul]i al]ii, am fost sceptic n ceea ce prive[te echipa pe care Gabriel Ton- cean o forma, [i nu m` refer strict la persoanele care urmau s` formeze Biroul Federal ci, mai degrab`, la sistemul pe care urma s` l conduc` [i eventual s` l schimbe. Acum, dup` doi ani, pot s` afirm ca lucrurile se mi[c` ntr-o direc]ie bun`, normal` [i cu perspective. E clar c` sistemul s-a zdrunci- nat atunci cånd fostul secre- tar general p`r`sea corabia dup` atå]ia ani [i n locul lui venea cineva cu un suflu nou, cu o alt` atitudine [i, evident, alt` mentalitate. Personal, apreciez presta]ia Monic`i Nicolaescu [i i doresc s` r`- mån` al`turi de Federa]ie cåt mai mult. Pre[edintele Ton- cean, al`turi de Monica Mure- [an, Ovidiu Mezdrea [i ceilal]i din echip`, au reu[it s` fac` lucruri care trenau de ani buni: nlocuirea Statutului FRCF, acreditarea cursului de instructori de fitness, asig- urarea cu echipament a lotu- lui na]ional, promovarea n mass-media a Federa]iei [i a culturismului competi]ional, atragerea de sponsori [i, nu n ultimul rånd, organizarea Campionatului Balcanic la Reghin. Cu toate acestea, a[ vrea s` atrag aten]ia asupra unui aspect, [i m` adresez acum tuturor acelor contestatari care ntotdeauna au critici la adresa conducerii Federa]iei: L`sa]i-i s` lucreze! Pune]i-v` n locul lor [i spune]i cu ce a]i putea s` ajuta]i voi culturis- mul! S` critici de pe margine, f`r` s` te implici, e u[or. – {i acum despre ve[nica problem` din culturismul competi]ional: dopajul. Se poate face performan]` f`r` doping? – Cred c` e mai degrab` vorba despre o realitate [i nu despre o problem` [i c` ar trebui s` l`s`m ipocrizia la o parte [i s` spunem lucrurilor pe nume: un sportiv din Romånia, la o competi]ie in- terna]ional`, pleac` din start cu un dezavantaj. Sportivii romåni, la fiecare participare interna]ional`, sunt testa]i antidoping, pe cånd pe cei din alte ]`ri nu i testeaz` ni- meni; ace[tia urc` pe scen`, concureaz` [i [i asum` riscul de a fi testa]i n com- peti]ie. De cele mai multe ori, sunt noroco[i [i cå[tig`. A nu se n]elege c` pledez pentru eliminarea test`rii de dinain- tea competi]iei, ci pentru apli- carea acelora[i reguli pentru to]i. E frustrant s` munce[ti un an pentru o competi]ie [i s` realizezi c` aceia cu care te vei bate pe scen` au alte arme decåt cele pe care le ai tu. {i ar mai fi o chestiune legat` de acest subiect: Agen]ia Na]ional` Antidoping s-a transformat n ultimii ani n poli]istul acela care st` ascuns, dup` trecerea de pietoni, a[teptånd s` gre[e[ti ca s` ]i ia permisul. Nu e n regul` a[a. Agen]ia ar trebui s` fie poli]istul care, prin pre- zen]a [i atitudinea lui, nainte de trecerea de pietoni, te face mai con[tient [i mai respons- abil. Cui folose[te de fapt c` sunt atå]ia sportivi suspenda]i [i c` rezultatele la nivel inter- na]ional sunt submediocre. Nim`nui! Agen]ia Na]ional` Antidoping ar trebui s` aib` programe serioase de com- batere a dopajului, ar trebui s` poarte un dialog cu spor- tivii [i s` n]eleag` c`, de cele mai multe ori, sportivul folo- se[te substan]e interzise pentru c` altfel nu are nici o [ans` n competi]iile interna- ]ionale unde ceilal]i vin f`r` s` fi f`cut vreun test. Ar mai trebui ca Agen]ia s` cola- boreze cu agen]ii din alte ]`ri [i s` impun` aplicarea acelo- ra[i reguli pentru to]i. – Ce p`rere ai despre revista Culturism & Fitness? – Revista Culturism & Fitness are un merit extraor- dinar n promovarea culturis- mului n Romånia. Longevita- tea acesteia al`turi de cali- tatea informa]iei prezentate n paginile ei o men]in n topul publica]iilor de sport din ]ar`. Nu n ultimul rånd, i doresc domnului Dulgheru, pe aceast` cale, numai bine [i s` se ntoarc` cåt mai curånd al`turi de culturi[tii din ve- chea gard`. 26 Culturism&Fitness nr. 3/2015 CCoosstteell TToorrcceeaa foto:frcf.ro O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. 28 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,10 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat PALATINOSEPALATINOSE Culturism&Fitness nr. 3/2015 29 Exerci]iile favorite ale gigantului Ramy Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Egipteanul Ramy Elssbiay are indiscutabil unii dintre cei mai la]i [i mai masivi umeri din istoria culturismului. {i unele dintre cele mai masive picioare. {i unele dintre cele mai masive bra]e. {i un spate enorm. {i un piept pe m`sur`. Anul acesta a cå[tigat Arnold Classic Brazil [i se preg`te[te, zice el, s` cå[tige [i Mr. Olympia 2015. Pentru c` masivitate are din plin, acum se concentreaz` pe exerci]ii care s`-i creeze un fizic armonios, cu mai multe detalii. Iat` exerci]iile pe care se bazeaz` giganticul egiptean. La sfår[itul antrenamentu- lui de bicep[i, Ramy apuc` dou` månere de la scripe]i, pozi]iona]i la n`l]imea umer- ilor. Se a[az` ntre ele, cu måinile ntinse n lateral, paralel cu solul [i flexeaz` antebra]ele ajungånd n pozi]ia cunoscut` sub denu- mirea de dublu biceps. Utilizarea scripe]ilor l ajut` s` men]in` tensiune pe mu[chi pe tot parcursul mi[c`rii. Contracteaz` puter- nic [i men]ine pentru o secund`. Face 4 serii de 10- 15 repet`ri. Cåteodat` face acest exerci]iu din [ezånd, pentru a izola mai bine mu[chii lucra]i. La nceputul antrenamen- tului pentru tricep[i, Ramy face 4 serii de 10-15 repet`ri din exerci]iul numit extensii cu fa]a la scripete, de sus n jos. De[i varianta clasic`, cu coatele lipite de trunchi n lat- eral, direc]ionez` mai mult efort cåtre capul extern al tri- cepsului, foarte vizibil n con- cursuri, Ramy prefer` s` se aplece pu]in n fa]` [i s` ndep`rteze coatele, lucru ce duce la direc]ionarea efortului mai mult cåtre capul lung al tricepsului. C` le ]ine]i [i n lateral sau ca Ramy, n fa]`, important e s` men]ine]i coatele a[ezate ntr-o pozi]ie fix`, insist` el. Ocazional el apuc` bara de jos n sus (supina]ie) pentru a accentua efortul capului median. La nceputul antrenamen- tului pentru umeri, Ramy face 5 serii de 8-15 repet`ri la aparatul de mpins pentru umeri. De[i nu ofer` o con- trac]ie mai bun` ca varianta mpinsului cu bara sau cu gantere, Ramy spune c` pre- fer` mpinsul la aparat pentru c` l las` se s` concentreze pe mpinsul greut`]ilor f`r` a se preocupa de balansarea sau stabilizarea lor. Cu siguran]` nu putem s`-l contrazicem. Priza este cu pu]in mai larg` decåt l`]imea umerilor [i nu ntinde complet måinile niciodat` pentru a men]ine tensiunea asupra mu[chilor. La nceputul antrena- mentelor pentru cvadricep[i, Ramy face 5 serii de extensii la aparat deoarece are nevoie de t`ieturi mai adånci pe cvadricep[i. Cåte 12-15 repet`ri pe serie [i men]ine contrac]ia pentru o secund`. Ocazional face acest exer- ci]iu cu un singur picior [i duce vårful piciorului c`tre centru. Al doilea exerci]iu din an- trenamentul lui pentru spate, primul fiind cel de trac]iuni la scripete, este ramatul la aparat din [ezånd, cu pieptul sprijinit. E adev`rat c` bara sau ganterele ofer` o liber- tate de mi[care mai mare dar [i aparatul ofer` unele avan- taje. |n primul rånd corpul este fixat, cu pieptul sprijinit, deci nu po]i zvåcni ca s` mu]i efortul de pe dorsali pe lom- bari [i n general po]i ob]ine o contrac]ie mai bun` decåt cu bara sau ganterele. Nu n ultimul rånd, e cam greu s` men]ii contrac]ia maxim` pentru o secund` cu bara, n schimb e foarte facil la aparat. De obicei, Ramy folo- se[te o priz` cu palmele pa- ralele [i uneori face exerci]iul cu cåte un singur bra] pentru a solicita partea de sus a spatelui ntr-un mod diferit. Toate aceste exerci]ii sunt recent introduse n arsenalul egipteanului. dar rezultatele sunt deja vizibile, acesta prezentåndu-se la Arnold Classic Brazil cu un fizic mai cizelat, lucru care i-a adus victoria. R`måne s` le ncerca]i [i voi pentru c` s-ar putea s` fi]i pl`cut surprin[i de efecte. Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg 30 Culturism&Fitness nr. 3/2015 |n weekendul 1-3 mai, s-a desf`[urat cea de-a 9-a edi]ie a Campionatului Na]ional. Organizarea a fost la nivel ridicat, mul]umim celor impli- ca]i. S-au nscris n total 264 de sportivi la cele 33 de cate- gorii pe bra]. 13 arbitri au mp`r]it dreptatea, openul seniorilor la bra]ul stång a fost cå[tigat de Olimpiu F`t iar la bra]ul drept de {tefan T`ma[, ambii din {i[e[ti, Maramure[. Clasamente complete, poze [i video g`si]i pe siteul bratdefier.ro STÂNGA junioare +55 kg: 1. Miruna Novi]chi - Breaza (PH), 2. Andreea Bota - Ludu[ (MS); juniori 55 kg: 1. Cristian Costache - Pite[ti (AG), 2. Sergiu Sabou - Ictar-Budint (TM), 3. Alin Minc` - Caracal (OT); juniori 60 kg: 1. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB), 2. Daniel Valea - Singeru (MS), 3. Darius Iakabo[ - T`lmaciu (SB); juniori 65 kg: 1. Marin Tabacu - Craiova (DJ), 2. Petru] Spirea - Poiana Lacului (AG), 3. {tefan Dumitru - Bucure[ti (B); juniori 70 kg: 1. Cristian Pnzariu - Tg Neam] (NT), 2. Cristi Migit - Constan]a (CT), 3. Alin Tudor - Bucure[ti (B); juniori 75 kg: 1. Alexandru Zamfir - Lehliu-Gar` (CL), 2. Cosmin Andrei - Dr`g`ne[ti (OT), 3. Daniel Anghel - Bra[ov (BV); juniori 80 kg: 1. Ionu] P`tru - Redea (OT), 2. Adrian Sab`u - Ludu[ (MS), 3. R`zvan Moga - Ludu[ (MS); juniori +80 kg: 1. Alin Iorga - Dr`g`ne[ti (OT), 2. Csongor Csegodi - Oradea (BH), 3. Gabriel Mice - Dobrosloveni (OT); tineri 60 kg: 1. Cristian Pop - Zal`u (SJ), 2. Bogdan Amari]ei - Bra[ov (BV); tineri 65 kg: 1. Alin B`r`itaru - Caracal (OT), 2. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT), 3. Alexandru Str`u]iu - Sibiu (SB); tineri 70 kg: 1. Gabriel Popescu - C`ianu (CJ), 2. Florin Ichim - Constan]a (CT), 3. Bogdan Moldovan - Bra[ov (BV); tineri 75 kg: 1. Gabriel Grozavu - Buz`u (BZ), 2. Vladislav Gatcan - Bac`u, 3. Alexandru Toba - B`r`ganu (CT); tineri 80 kg: 1. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 2. Claudiu Codrean - Oradea (BH), 3. Daniel Pop - Dumbr`vi]a (MM); tineri 85 kg: 1. Andrei Stamate - Bucure[ti (B), 2. Gheorghe Lucu]a - Oradea (BH), 3. Ionu] Domni]ei - R`d`u]i (SV); tineri 90 kg: 1. Doru Stroe - Filipe[tii de Tårg (PH), 2. Thomas Valki - Bistri]a (BN), 3. Alin Sandu - Lehliu Gar` (CL); tineri +90 kg: 1. Sorin Gifei - Bucure[ti (B), 2. Marian Nicolae - Bucure[ti (B), 3. Cristian Plopeanu - Caracal (OT); masters 80 kg: 1. C`t`lin Neagu - Bucure[ti (B), 2. Florin Albu - Bucure[ti (B), 3. Lucian Tudor - Bucure[ti (B); masters 90 kg: 1. Dinu Dobrean - Subcetate (HR), 2. Augustin Man]og - |nsur`]ei (GJ), 3. Mircea Cårloganu - Bra[ov (BV); masters 100 kg: 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 2. Liviu Li]` - Råmnicu Vålcea (VL), 3. Adrian Ioni]` - Bucure[ti (B); masters +100 kg: 1. D`nu] Borbil - Ludu[ (MS), 2. Bogdan Gu]` - Bucure[ti (B), 3. Radu Georgescu - Bucure[ti (B); diz- abilit`]i open: 1. Adrian Sularea - Codlea (BV), 2. Vasile Scurtu - Vl`deni-Frumu[ica (BT); seni- oare -65 kg: 1. Alina Coc`neanu - Bucure[ti (B), 2. Miruna Novi]chi - Breaza (PH), 3. Raluca Croitoru - Ia[i; seniori -60 kg: 1. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB), 2. Ruslan B`l`iu[ - Bucure[ti (B), 3. Paul Bologa - Ludu[ (MS); seniori -65 kg: 1. Filip Tr[u - Ludu[ (MS), 2. Alin B`r`itaru - Caracal (OT), 3. Florin Rizea - Pite[ti (AG); seniori -70 kg: 1. M`d`lin Sab`u - Ludu[ (MS), 2. Alexandru Dr`gan - Cåmpina (PH), 3. Silviu Han - Arad (AR); seniori -75 kg: 1. Viorel Dobrin - Poiana Lacului (AG), 2. Gabriel Ban - Bac`u (BC), 3. Alexandru Rus - Bra[ov (BV); seniori -80 kg: 1. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 2. Cristi Gabrian - Bucure[ti (B), 3. Radu Bojica - Brastavatu (OT); seniori - 85 kg: 1. Daniel Andronache - Bucure[ti (B), 2. Daniel Barbu - Opta[i (OT), 3. Vasile Manole - Campionatul Na]ional Bucure[ti (B); seniori -90 kg: 1. {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM), 2. Florin Rotaru - Bucure[ti (B), 3. Marian Dufar - Dobrogostea (AG); seniori -100 kg: 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 2. Sabin B`dulescu - Bucure[ti (B), 3. Florentin P`s`roiu - Bucure[ti (B); seniori -110 kg: 1. Adrian Lauru[ - Milis`u]i (SV), 2. Dumitru Podac - Negre[ti Oa[ (SM), 3. Mircea Bic` - Bucure[ti (B); seniori +110 kg: 1. Ioan Pu[ca[u - F`g`ra[ (BV), 2. Florin Rada - Pite[ti (AG), 3. D`nu] Borbil - Ludu[ (MS) seniori open: Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM) DREAPTA junioare +55 kg: 1. Miruna Novi]chi - Breaza (PH), 2. M`d`lina Cotfa[ - Subcetate (HR), 3. Andreea Bota - Ludu[ (MS); juniori 55 kg: 1. Cristian Costache - Pite[ti (AG), 2. Sergiu Sabou - Ictar-Budint (TM), 3. Alin Minc` - Caracal (OT); juniori 60 kg: 1. Darius Iakabo[ - T`lmaciu (SB), 2. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB), 3. Daniel Valea - Singeru (MS); juniori 65 kg: 1. Marin Tabacu - Craiova (DJ), 2. {tefan Dumitru - Bucure[ti (B), 3. Ventel Kiraly - Subcetate (HR); juniori 70 kg: 1. Cristi Migi] - Constan]a (CT), 2. Cristian Pnzariu - Tårgu Neam] (NT), 3. Alin Tudor - Bucure[ti (B); juniori 75 kg: 1. Alexandru Zamfir - Lehliu-Gar` (CL), 2. Cosmin Andrei - Dr`g`ne[ti (OT), 3. Florinel Florica - Corabia (OT); juniori 80 kg: 1. Adrian Sab`u - Ludu[ (MS), 2. Sergiu B`lteanu - T`lmaciu (SB), 3. Ionu] P`tru - Redea (OT); juniori +80 kg: 1. Alin Iorga - Dr`g`ne[ti (OT), 2. Csongor Csegodi - Oradea (BH), 3. Gabriel Mice - Dobrosloveni (OT); tineri 60 kg: 1. Cristian Pop - Zal`u (SJ), 2. Cristinel P`duraru - Sibiu (SB), 3. Lauren]iu Predescu - Bucure[ti (B); tineri 65 kg: 1. Marian Frunz` - Nicolae B`lcescu (CT), 2. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT), 3. Marius Licu] - Craiova (DJ); tineri 70 kg: 1. Gabriel Popescu - C`ianu (CJ), 2. Florin Ichim - Constan]a (CT), 3. Oleg Tudorean - {tefan Vod` (IS); tineri 75 kg: 1. Cristian Neda - Caracal (OT), 2. Gabriel Grozavu - Buz`u (BZ), 3. Alexandru Toba - B`r`ganu (CT); tineri 80 kg: 1. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 2. Daniel POP - Dumbr`vi]a (MM), 3. Claudiu Codrean - Oradea (BH); tineri 85 kg: 1. Andreas Safta - Bucure[ti (B), 2. Gheorghe Lucu]a - Oradea (BH), 3. Andrei Stamate - Bucure[ti (B); tineri 90 kg: 1. Alin Sandu - Lehliu Gar` (CL), 2. Augustin Giuga - Galicea (VL), 3. Marius Chirbea - Mizil (PH); tineri +90 kg: 1. Sorin Gifei - Bucure[ti (B), 2. Alexandru Deca - Caracal (OT), 3. Gergo Fodor - {i[e[ti (MM); masters 80 kg: 1. Daniel P`tra[cu - Mizil (PH), 2. C`t`lin Neagu - Bucure[ti (B), 3. Florin Albu - Bucuresti (B); masters 90 kg: 1. Dinu Dobrean - Subcetate (HR), 2. Edward Kolozsvari - Ludu[ (MS), 3. Augustin Man]og - |nsur`]ei (GJ); masters 100 kg: 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 2. Cornel Novi]chi - Breaza (PH), 3. Liviu Li]` - Rm. Vålcea (VL); mas- ters +100 kg: 1. Bogdan Gu]` - Bucure[ti (B), 2. Ion Grosu - Constan]a (CT), 3. Radu Georgescu - Bucure[ti (B); diz- abilit`]i open: 1. Adrian Sularea - Codlea (BV), 2. Vasile Scurtu - Vl`deni-Frumu[ica (BT); senioare -65 kg: 1. Gabriela Gherghe - Bucure[ti (B), 2. Ionela Berbece - Bra[ov (BV), 3. Alina Coc`neanu - Bucure[ti (B); senioare +65 kg: 1. Ana-Maria Mihai - Bra[ov (BV), 2. Carmen Rustei - Sinpetru (BV); seniori - 60 kg: 1. Paul Bologa - Ludu[ (MS), 2. Ruslan B`l`iu[ - Bucure[ti (B), 3. Cristinel P`duraru - Sibiu (SB); seniori -65 kg: 1. Marian Frunz` - Nicolae B`lcescu (CT), 2. Filip Tr[u - Ludu[ (MS), 3. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT); seniori -70 kg: 1. M`d`lin Sab`u - Ludu[ (MS), 2. Silviu Han - Arad (AR), 3. Cristi Migit - Constan]a (CT); seniori - 75 kg: 1. Viorel Dobrin - Poiana Lacului (AG), 2. Gabriel Ban - Bac`u (BC), 3. Paul Avram - Lipova (AR); seniori -80 kg: 1. Alex Cucli - Constan]a (CT), 2. Radu Bojica - Brastavatu (OT), 3. R`zvan Ionu]a[ - {i[e[ti (MM); seniori -85 kg: 1. Daniel Barbu - Opta[i (OT), 2. Andreas Safta - Bucure[ti (B), 3. Vasile Manole - Bucure[ti (B); seniori -90 kg: 1. {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM), 2. Florin Rotaru - Bucure[ti (B), 3. Marian Dufar - Dobrogostea (AG); seniori -100 kg: 1. Sabin B`dulescu - Bucure[ti (B), 2. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 3. Florentin P`s`roiu - Bucure[ti (B); seniori -110 kg: 1. Adrian Lauru[ - Milis`u]i (SV), 2. Mihai Brezoi - Strehaia (MH), 3. Constantin Mihai - Bucure[ti (B); seniori +110 kg: 1. Ioan Pu[ca[u - F`g`ra[ (BV), 2. Bogdan Gu]` - Bucure[ti (B), 3. Florin Rada - Pite[ti (AG) seniori open: {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM) {{tteeffaann TT``mmaa[[ vvss AAddrriiaann LLaauurruu[[ OOlliimmppiiuu FF``tt Culturism&Fitness nr. 3/2015 31 O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 3/2015 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 52,00 lei, cutii de 900 g – 54,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei, cutii de 900 g – 61,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 78,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 85 lei, cutii de 900 g – 87,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 24,00 lei, 2 kg – 48,00 lei, cutii de 750 g – 26,00 lei, 2 kg – 50,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. 32 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Eduard Dimiean A 25-a edi]ie s-a desf`[u- rat n perioada 1-7 iunie, n Sofia, Bulgaria, [i a aliniat la startul ei un num`r record de 793 de concuren]i, dintre care 28 au fost romåni. A fost probabil cel mai dis- putat Campionat European pån` n prezent, nivelul de preg`tire al sportivilor fiind unul extrem de ridicat. Sportivii no[tri nu au deza- m`git, cei care au ratat podi- umul fiind foarte aproape de el. Am avut binen]eles [i medalia]i cu aur, argint [i bronz, fiecare din ei reu[ind meciuri spectaculoase, r`s- pl`tite prin medalii [i prezen- ]a pe podium. Titlul european a fost ob]i- nut de c`tre maestrul Mircea Cårloganu la categoria Senior Grand Master 100 kg bra]ul drept, dup` ce, cu o zi nainte, sportivul romån ob]inuse medalia de argint la aceea[i categorie, ns` la bra]ul stång. Radu Valahu a ob]inut, dup` grele b`t`lii, medalia de bronz la categoria Master Men +100 kg bra]ul stång, o performan]` demn` de toat` lauda pentru unul dintre cei mai vechi sportivi de skandenberg din ]ar`. Viorel Dobrin a avut parte de o categorie infernal`, unde cele mai titrate nume din skandenbergul mondial [i-au f`cut sim]it` prezen]a. El a reu[it medalia de bronz la categoria Seniors Men 75 kg bra]ul stång. Drago[ Mecu a urcat pe ultima treapt` a podiumului la categoria Grand Master Men 90 kg bra- ]ul drept, performan]` reali- zat` [i de c`tre Dinu Do- brean la categoria Master Men 90 kg bra]ul stång. |n categoriile de juniori [i tineret, Romånia a fost repre- zentat` cu succes de c`tre trei sportivi: Cristi Migi] - argint la categoria juniori 70 kg bra]ul drept, Claudiu Dia- conescu - argint la juniori 55 kg bra]ul stång [i Andreas Safta - bronz la tineret 80 kg bra]ul drept. Pe linie de arbitraj, Romå- nia a fost prezent` cu un nu- m`r record de 6 arbitri: Victor Barbu, Drago[ Corcoveanu, Tiberiu Mihalcea, Andrei Vlad, Deniz Ibram [i subsem- natul. Victor Barbu a fost votat cel mai bun arbitru al competi]iei, devenind al 3-lea romån care ob]ine acest titlu, dup` Drago[ Corcoveanu n 2010 [i Tiberiu Mihalcea n 2014. Romånia este singura ]ar` care a reu[it tripla aces- tui trofeu din arbitraj. La nivel de organizare, am fost prezen]i prin Mircea Simionescu-Simicel, Secre- tarul General al Federa]iei Europene [i Mondiale, [i Flo- rin Laz`r, Director of scoring Federa]ia Mondial`, asista]i de Ana-Maria Laz`r [i Dorin Costache. Campionatul European MMiirrcceeaa CCåårrllooggaannuu O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Pajjuurrei, nnrr.. 13 Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 Dori]i o sal` cu aparate de ultim` or` [i aparate clasice? Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur- ism [i fitness din Bucure[ti, n in- cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si- tuat n zona 1 Mai – Grivi]a. Antrenor, multiplul campion na- ]ional [i maestru al sportului: Alexandru Costache. Sala bene- ficiaz` de mas` ping-pong, sac de box, incluse n abonamentul lunar. Programul s`lii este: 9:00- 21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta. Informa]ii la tel. 0740.096.475. S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Vånd aparate multifunc]ionale cu 8 posturi [i alte aparate sal` fitness. Tel. 0751.388.631 Sal` de fitness [i arte mar]iale, n Bucure[ti, zona Obor. Aparatur` ultramod- ern`. Ini]iere n kick box pentru copii [i juniori. Tel. 0723.456.902 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,50 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 3/2015 35 L-Carnitin Instant O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×