O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Revista Culturism & Fitness

1.139 visualizações

Publicada em

– Olympia 2015
– Abdomen de invidiat
– Tendinte in arbitraj
– Interviu cu Viorel Constantin
– Stiati ca…
– Antrenamentul pentru umeri al lui Mr. Olympia
– Mic ghid de culturism si fitness (4)
– Antrenamentul persoanelor varstnice
– Exercitii subapreciate
– Skandenberg

Publicada em: Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Revista Culturism & Fitness

 1. 1. AAbbddoommeenn ddee iinnvviiddiiaatt OOllyymmppiiaa 22001155 EExxeerrccii]]iiii ssuubbaapprreecciiaattee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 5 (238) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 237, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Olympia 2015 . . . . . . .8 Abdomen de invidiat . . . . . . . .13 Tendin]e n arbitraj .14 Interviu cu Viorel C-tin . . . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Antrenamentul pentru umeri al lui Mr. Olympia .20 Mic ghid de culturism [i fitness (4) . . . . . .22 Antrenamentul persoanelor v~rstnice . . . . . . . . .25 Exerci]ii subapreciate . . . . . .28 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Mihaela Ra[c` [i Viorel Constantin Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,50 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 5/2015 32 Culturism&Fitness nr. 5/2015 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pre]: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. FORTE NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[- terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 190 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui me- sele obi[nuite din timpul zilei [i este recomandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta- ]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`- simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 105,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frut- ti [i cola. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti [i cola) [i se reco- mand` pentru refacerea rezervelor energetice ale organismului. Se ad- ministreaz` 45 g nainte de antrena- ment (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 5/2015 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foare avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 5/2015 5 NOU NOU O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5500 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5500 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5500 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 5/2015 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 5/2015 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Dr. C. Ionescu, Los Angeles Aceasta a fost a 50-a edi]ie a concursurilor pentru titlurile supreme n culturismul profe- sionist. {i, ca n fiecare an, competi]iile pentru Olympia au atras nu numai cei mai valoro[i competitori, dar [i un numeros public, oferind un mare spectacol, dar [i mul]i bani! Phil Heath [i-a p`strat titlul, fiind al 5-lea titlu consecutiv. Un alt record au fost sumele de bani cå[tigate de primii zece clasa]i, din totalul de 24 finali[ti: 1. Phil Heath (SUA) - $400,000 2. Dexter Jackson (SUA) - $150,000 3. Shawn Rhoden (SUA) - $100,000 4. Dennis Wolf (Germania) - $55,000 5. Mamdouh Elssbiay (Egipt) - $45,000 6. Branch Warren (SUA) - $35,000 7. Roelly Winklaar (Curacao) - $25,000 8. William Bonac (Olanda) - $20,000 9. Victor Martinez - (Rep. Dominican`) - $18,000 10. Essa Obaid (EAU) - $16,000. De remarcat, doar 4 ameri- cani n primii zece, ceea ce arat` popularitatea n cre[tere a culturismului mon- dial. Nu acela[i lucru se poate spune nc` pentru cele- lalte competi]ii, unde majori- tatea primilor [ase clasa]i sunt din SUA. Heath l-a nvins pe veteran- ul Dexter Jackson, fost Mr. Olympia n 2008, acum avånd 45 de ani, cu zece mai mult decåt Heath! Kai Green [i Shawn Rhoden sunt deja la Recorduri dar nu surprize Culturism&Fitness nr. 5/2015 98 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Olympia 2015 foto:flexonline.com PPhhiiiill HHeeaatthh DDeexxtteerr JJaacckkssoonn SShhaawwnn RRhhooddeenn BBrraanncchh WWWWaarrrreenn RRooeellllyy WWWWiiiinnkkllaaaarr WWWWiiiilllliiiiaamm BBoonnaacc DDeennnniiiiss WWWWoollffff MMaammddoouuhh EEllssssbbiiiiaayy O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. vårsta de 40 de ani! Iar Ronnie Coleman a cå[tigat primul s`u titlu, din totalul de opt, la 34 de ani. Deci, Heath se duce dup` recordul lui Coleman [i Haney. Surpriza cea mare a fost Kai Green, clasat al doilea n anii trecu]i [i mare pretendent la titlu n acest an. Kai nu s-a prezentat, doar anun]ånd c` a fost sanc]ionat cu partici- parea la competi]ii, f`r` a pre- ciza o anumit` cauz`!? Ultimele [tiri spun c` este vorba de un contract cu Weider pe care Kai nu a vrut s`-l semneze. Chiar cu absen]a lui Kai, Phil Heath a avut destul` competi]ie de la Dexter Jackson, Shawn Rhoden (clasat al doilea la ultimele 3 edi]ii [i a treia clasare con- secutiv` n primii 5) [i Dennis Worlf. Heath s-a prezentat n form` maxim`, foarte masiv, forme dramatice, foarte accentuate [i cu mare defini]ie, ntr-un cuvånt, aproape perfect. De remarcat c` toate tichetele de VIP s-au våndut cu multe s`pt`måni naintea concursu- lui, la pre]uri de peste 700 de dolari. De aseme- nea, aproape toate tichetele la finale, adic` 10.000, s-au våndut, fiind la pre]uri ntre 17 [i 88 de dolari. Olympia 212 1. James Lewis (Anglia) - al 4-lea titlu consecutiv 2. Jose Raymond (SUA) 3. Hidetada Yamagishe (Japonia) 4. David Henry (SUA) 5. Eduardo Correa (Brazilia) 6. Guy Cisternino (SUA) Men’s Physique 1. Jeremy Buendia (SUA) - [i p`streaz` titlul 2. Sadik Hadzovic (SUA) 3. Jason Poston (SUA) 4. Ryan Terry (Anglia) 5. Brandon Henrickson (SUA) 6. Dean Balabis (SUA) Miss Fitness 1. Oksana Grishina (Rusia) - [i p`streaz` titlul cucerit n 2014 2. Tanji Johnson (SUA) 3. Myriam Capes (Canada) 4. Regiane Da Silva (Germania) 5. Bethany Wagner(SUA) 6. Mic helle Balnk (SUA) Miss Bikini 1. Ashley Kaltwasser (SUA) - al 3-lea titlu consecutiv 2. Janet Layung (SUA) 3. Courtnery King (SUA) 4. India Paulino (SUA) 5. Stacey Alexander (SUA) 6. Narmin Assria (SUA) Miss Figure 1. Latorya Watts (SUA) - noua campioan` 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Culturism&Fitness nr. 5/2015 11 2. Nicole Wilkins (SUA) 3. Candice Lewis (SUA) 4. Camala Rodriguez (SUA) 5. Candice Keene (SUA) 6. Jennifer Strobo (SUA) Women Physique 1. Julian Matacarne (Brazilia) - [i p`streaz` titlul 2. Kira Neuman (SUA) 3. Tycie Coppett (SUA) 4. Danielle Reardon (SUA) 5. Autumn Swansen (SUA) 6. Mindi O'Brien (Canada) |n sfår[it, probabil c` a]i observat, competi]ia pentru Miss Olympia, cea mai veche la feminin, s-a desfiin]at! Aceasta a fost din p`cate o situa]ie nefericit` pentru romånca Alina Popa, stabilit` 10 Culturism&Fitness nr. 5/2015 VVVViiiiccttoorr MMaarrttiiiinneezz EEssssaa OObbaaiiiidd JJaammeess LLLLeewwiiiiss JJeerreemmyy BBuueennddiiiiaa OOkkssaannaa GGrriiiisshhiiiinnaa O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. n Elve]ia, care s-a clasat pe locul secund n ultimii ani, dup` celebra americanc` Iris Kyle, cu 10 titluri de Olympia, mai mult decåt orice competi- tor, masculin sau feminin, care [i-a anun]at dinainte retragerea, deci Alina ar fi fost noua Miss Olympia! S` sper`m c` Alina se poate acum „metamorfoza” ntr-o concurent` de vårf la una din- tre celelalte competi]ii Olympia. Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% can- titatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolis- mul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardio- vascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transfor- marea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub for- m` de capsule gelatinoase, fie- care capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vita- mina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 43,00 lei L-Carnitin Lipotrop R`zvan ßindelaru 7 titluri de campion na]ional Dintre toate grupele mus- culare, cea mai „sexy” este [i cea mai pu]in vizibil` de-a lungul vie]ii. Cauzele princi- pale sunt antrenamentul [i dieta. Cu toate c` mul]i dintre noi acord` o aten]ie deosebi- t` antrenamentului abdome- nului, nu putem fi la fel de consecven]i n diet`, pentru a scoate n eviden]` aceast` grup` muscular`. De fapt, pot spune c` dieta este cea mai grea parte din bodybuilding. Antrenamentele le facem 12 luni din an, ducånd corpul la limit`, dar cånd vine vorba de limitele creierului, ced`m mult mai u[or, hr`nindu-ne cu ce poftim. Satisfacem astfel papilele gustative, n detri- mentul s`n`t`]ii corpului [i vi- zibilit`]ii abdomenului. {tiind de fapt cu to]ii c` ab- domenul „se face n buc`t`- rie”, o s` trecem la partea principal` a articolului de fa]`, antrenamentul acestuia. Pen- tru a v` mbun`t`]i aceast` grup`, pute]i folosi multe exerci]ii, dar, n opinia mea, urm`toarele trei sunt cele mai eficiente: rul`ri cu roti]a, ridic`ri de picioare din atårnat [i ridic`ri de trunchi din atår- nat. Folosind roti]a, antrena- mentul abdomenului este complet, implicånd atåt par- tea superioar` cåt [i partea inferioar`. |n timpul exerci]iu- lui, cel mai important lucru este pozi]ia spatelui. Acesta trebuie s` fie u[or curbat (convex) pe tot parcursul mi[- c`rii, mai ales n zona lom- bar`, pentru a proteja coloa- na [i a pune tensiune n mu[- chii abdominali. |n prim` faz`, facem exerci]iul din sprijin pe genunchi, pentru ca, pe m`sur` ce progres`m, spriji- nul s` fie pe vårful picioarelor. La ridic`rile de picioare din atårnat, implic`m mai mult partea inferioar` a abdome- nului. Atårnåndu-ne de o ba- r`, aducem picioarele u[or flexate, la nivelul palmelor, n- clinånd u[or trunchiul pe spate. Coborårea se face lent [i nu pån` jos. Ridic`rile de trunchi din atårnat implic` mai mult par- tea superioar` a abdomenu- lui. Acestea sunt de preferat n locul celor la banca ncli- nat`, ntrucåt nu pun pre- siune pe zona lombar`, baz- inul putåndu-se mi[ca, dar [i pentru c` putem face mi[ca- rea mai ampl`. |n afar` de bara de care ne prindem, fle- xånd picioarele, avem nevoie de o saltea [i de un partener care s` ne ajute s` men]inem pozi]ia n timpul exerci]iului. Abdomen de invidiat 12 Culturism&Fitness nr. 5/2015 AAsshhlleeyy KKKKaallttwwaasssseerr LLLLaattoorryyaa WWWWaattttss JJuulliiiiaannaa MMaallaaccaarrnnee RR````zzvvaann {{iiiinnddeellaarruu Culturism&Fitness nr. 5/2015 13 O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. de[i au acceptat teoretic aceste m`suri, nu le-au apli- cat. |n discu]iile avute cu domnul Pawel Fileborn n 2014, dånsul mi-a explicat c` cel pu]in, la nivel de profe- sioni[ti, problema taliei sub]iri nu se va aplica, din motive strict financiare, publicul american pl`te[te s` vad` ceva ie[it din comun, din tipare, nu s` vad` un fizic cu talie mic`, sub 120 kg. Americanii, pe de alt` par- te, sunt renumi]i pentru politi- ca na]ionalist` n arbitraj, mai ales la concursurile profe- sioniste. Sunt nenum`rate cazurile celebre n care cul- turi[ti de extrem` valoare din Europa au fost declasa]i n favoarea unora mai slabi, dar americani. A[a c`, dac` n anul 2014, teoretic s-au lansat discipline noi n care nu se punea accentul pe mas` accentu- at`, iat` c` n 2015 ameri- canii au dat trendul n Bikini Fitness [i Men Phisique, pro- movånd sportivii/ele cu o musculatur` mai pronun]at`, p`strånd binen]eles trendul categoriilor n ceea ce prive[- te frumuse]ea facial` [i stilul de pozare specific. La nivel declarativ, Arnold Schwarzenegger a adoptat pozi]ia critic` legat` de arbi- trajul n competi]iile profe- sioniste, cerånd arbitrilor s` depuncteze distensia abdom- inal`, lucru cerut cu vehemen]`, de mai mul]i ani, de Robby Robinson [i Lee Priest. Din p`cate, de la declara]ii pån` la a se [i ntåmpla, drumul e lung [i plin de $$. Clasarea n top a unor sportivi profesioni[ti cu prob- leme n zona abdominal`, atåt la Mr. Olympia, cåt [i la Arnold Classic n 2015, ne demonstreaz` c` tendin]ele de modificare a politicii n ar- bitrajul interna]ional se p`s- treaz` la nivel declarativ. |n Romånia, din p`cate, continu` lipsa unor seminarii care s` instruiasc` arbitrii, la seminarul interna]ional din 2014 lipsind majoritatea arbi- trilor consacra]i, poate [i pen- tru c` FRCF a n]eles s` fac` din acest curs un mijloc de a realiza ni[te profituri financia- re [i mai pu]in de a avea o prezen]` cåt mai mare a arbi- trilor romåni. A[a c` principala surs` de informare r`måne Internetul unde pe siturile IFBB [i EFBB apar materiale teoretice, f`r` ns` a avea [i exemple prac- tice, a[a cum le-a prezentat domnul Pawel Fileborn la seminarul sus]inut n Romå- nia sau coresponden]e n nume personal, care nu re- prezint` o surs` public` de informare pentru arbitrii romåni. Nutresc speran]a c` n 2016 tendin]ele n arbitraj vor fi de esteticizare a sportului de performan]`, deja con- curen]ii de la bodybuilding classic din 2014 au fost for]a]i s` treac` la Men Phisique, n 2015, mai ales la nivel inter- na]ional, tocmai datorit` tren- dului de a pune accent pe masa muscular` n exces [i la categoriile cu limit` de gre- utate n raport cu n`l]imea.Prof. Cristian Neagu |n ultimii ani, au ap`rut noi discipline adiacente culturis- mului, prima a fost bodybuild- ing classic, unde au ap`rut ni[te restric]ii n raportul greu- tate [i n`l]ime. Ideea a fost de a diversifica [i accesibiliza performan]a c`tre cåt mai mul]i practican]i. Dac` culturismul feminin s- a dovedit a fi un e[ec r`sun`- tor, fiind n c`dere liber` de cå]iva ani, a trebuit ca man- agementul IFBB s` se reori- enteze, astfel au ap`rut body- fitnessul [i, mai nou, woman phisique. Motiva]ia oficial` a apari]iei acestor noi discipline a fost combaterea dopajului, pentru c` efectele secundare, atåt la femei cåt [i la b`rba]i, au adus o lumin` negativ` asu- pra disciplinei, mai ales la profesioni[ti. S-a vehiculat ideea, n arbitraj, ca efectele clare ale consumului de o anume clas` de substan]e interzise, care provoac` o cre[tere n volum a cavit`]ii abdominale, s` fie depunc- tat`, al`turi de ginecomastie. Fiind arbitru din 1996, n cei aproape 20 de ani petrecu]i la masa de arbitraj, am v`zut evoluånd (dup` unii invo- luånd) culturismul de la o cla- s` de dezvoltare a masei musculare la una superioar`, de la un Mr. Olympia de 110 kg la unul de 120-125 kg. De aproape 10 ani urm`resc live Mr. Olympia [i Arnold Classic [i sesizez schimb`rile legate de arbitraj, care, aten]ie, se r`sfrång n preg`tirea [i pre- zentarea sportivilor pe scen` n anul urm`tor! Politica arbitrajului la nivel mondial a ajuns ntr-un im- pas. S` renun]`m la fizicurile uria[e, doar de dragul unei talii mai sub]iri? Dore[te cu adev`rat publicul pl`titor s` vad` a[a ceva sau mon[trii din ce n ce mai masivi, care vin s` concureze pe scen` spre 130 kg n form` [i care trec de 150 kg n offseason? Reprezentan]ii arbitrajului din Europa [i din SUA, atåt la amatori cåt [i la profesioni[ti, domnii Pawel Fileborn [i Jim Mannion, au ncercat s` g`- seasc` solu]ii la problemele noi, ap`rute n imaginea sportivilor care au concurat dup` anii 2010. Al`turi de di- rectorii de marketing ai IFBB s-a hot`råt reinventarea unor ramuri care s` creeze atåt senza]ia de accesibilitate cåt [i s` atrag` un public feminin pe scenele de concurs. Astfel au ap`rut discipline ca bikini fitness [i men phisique. Dac` europenii reprezen- tan]i ai culturismului amator au pledat pentru un arbitraj care s` limiteze accesul c`tre podium al sportivilor cu dis- tensie pronun]at`, americanii, Tendin]e n arbitraj 14 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Culturism&Fitness nr. 5/2015 15 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. – Ce vårst`, n`l]ime [i greutate ai? – Am 40 de ani, 1,73 m n`l]ime [i aproximativ 75 de kg. – Cu ce te ocupi? – Sunt instructor personal la o sal` de fitness din cartierul Militari, Bucure[ti. – Cånd te-ai apucat de cul- turism [i ce anume te-a moti- vat s` mergi pentru prima oar` la sal`? – Motivul pentru care am intrat prima oar` n sal` a fost declan[at de un film v`zut, ce l avea n rol principal pe Steve Reeves. De culturism m-am apucat n mod serios la o sal` de fitness n 1993, dar am nceput ca to]i copiii n curtea [colii cu trac]iuni, flot`ri etc. – Ar`]i foarte bine! Te-ai gåndit s` concurezi? Ce p`rere ai despre partea com- peti]ional` a culturismului. – Mul]umesc! Nu m-am gåndit s` concurez deoarece cred c` nu sunt suficient de dotat din punct de vedere genetic. Cåt despre partea competi]ional`, sunt de p`- rere c` sacrificiul nu-[i merit` efortul, cel pu]in n Romånia. – Am v`zut c` practici ci- clismul. Ai ceva performan]e la acesta? – Ciclismul este cea de-a doua pasiune a mea. Nu am concurat, dar pentru mine o performan]` ar fi faptul c` am reu[it s` parcurg distan]a de 260 km, adic` s` pedalez f`r` ntrerupere, timp de 8 ore, ntr-o zi de var`, la aproximativ 40 de grade. Este adev`rat c` am ajuns distrus acas` [i am zis c` nu m` mai urc pe biciclet` nicio- dat`, ns` a doua zi am luat-o de la cap`t. – Cum se mpac` ciclismul, la nivelul pe care tu l practici, cu trasul de fiare? – Nu prea se mpac`, ns` Interviu cu Viorel Constantin ncerc s` le combin, n sezonul rece pun accent mai mult pe mersul la sal`, iar vara cu bicicleta. – Cum reu[e[ti s` te men]ii n form` tot timpul anului? – M`nånc curat tot timpul, f`r` fast-food, sucuri, alcool. Ca surs` de protein` folosesc pieptul de pui, pe[te, vit`, ou` iar surse de carbohidra]i, orez, paste, leguminoase [i fructe. – Cum arat` antrenamentul t`u? – M` antrenez 4 zile pe s`pt`mån`. Luni fac piept [i umeri, mar]i, picioare, mier- curi, spate [i trapez iar vineri, biceps [i triceps. Cånd vre- mea permite, n weekend, ies cu bicicleta. – Ce recomanzi cititorilor? – S` fac` mi[care, orice fel de mi[care, zilnic! 16 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenin- du-se astfel accidentele car- diovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata meta- bolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 5/2015 17 VViioorreell CCoonnssttaannttiinn O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. concuren]ii prezen]i la Mr. Olympia 2015 au avut parte de un anun] surpriz` chiar n momentul cånd se aflau la nc`lzire? |n discursul de deschidere a concursului, ]inut pe scen`, David Pecker, directorul executiv al firmei American Media Ink, care co- mercializeaz` drepturile de vånzare pe toate canalele media (Internet, TV, bilete, DVD-uri etc) a concursului Mr. Olympia, a anun]at c`, datorit` succesului zdrobitor al acestui show, care a gen- erat ncas`ri nea[teptate, premiul n bani pentru locul ntåi va fi m`rit de la 300.000 de dolari la 400.000 de dolari. Sportivii afla]i la nc`lzire, n special cei cu [anse, oricåt de mici, au primit [tirea cu entuziasm, zic cei care s-au gr`bit s` le-o transmit`. Kai Greene nu a con- curat la Mr. Olympia 2015 din cauza unor probleme pe care nu vrea s` le discute? Dup` ce tot anul a postat pe Twitter, Facebook [i Youtube antrenamente [i [tiri despre preg`tirea intens` pe care o f`cea, plus afirma]ii deschise n care anun]` c` a venit mo- mentul s` fie declarat [i favo- ritul arbitrilor, nu numai al publicului spectator, Kai nu s- a prezentat la concurs. Nu se cunosc cu certitudine motive- le absen]ei lui. Tot ce avem este un anun] pe Twitter care adånce[te [i mai mult mis- terul: „Se ntåmpl` mult mai multe lucruri n spatele sce- nei, pe care nu le pot discu- ta”. S` acuze el oare aranja- mente de culise care s` duc` la un arbitraj p`rtinitor? Sau nu a reu[it s` prind` o form` bun`? Poate c`, dac` ar fi [tiut din timp c` premiul pen- tru locul ntåi va cre[te de la 275.000 de dolari, anul tre- cut, la 400.000 de dolari, n acest an, ar fi intrat n lupt`. Oricum, nici anul trecut nu a plecat cu buzunarele goale, ncasånd 130.000 de dolari, iar n eventualitatea c` [i anul acesta ocupa locul secund, ar fi luat o sum` mai mare. Phil Heath a f`cut o declara]ie destul de dur` la adresa lui Kai Greene? |ntre- bat la conferin]a de pres`, de dinaintea concursului, ce p`- rere are despre faptul c` Greene a refuzat s` semneze contractul de participare la Mr. Olympia, Phil a spus: „Cred c` [i-a dezam`git fanii! A semnat de atåtea ori posterul competi]iei [i nu poate semna 18 Culturism&Fitness nr. 5/2015 KKaaii GGrreeeennee un contract? Acestea sunt faptele dar o s` m` concen- trez pe partea pozitiv`, care este prezen]a atåtor oameni aici, veni]i s`-[i arate sprijinul pentru to]i ace[ti sportivi fan- tastici. To]i sportivii prezen]i lång` mine [i merit` respec- tul pentru c` [i-au pus numele [i reputa]ia pe acel contract pentru a fi la cel mai mare concurs din lumea culturismu- lui. {i nu este u[or, mul]i re- nun]` [i caut` scuze dar to]i de aici nu [i-au g`sit scuze. Mr. Olympia 2015 a fost, ntr-un fel, o copie aproape identic` a edi]iei din 2014? Primii 6 clasa]i anul acesta la Mr. Olympia au fost prezen]i anul trecut n primii 7. Dac` nu lipsea Kai, ar fi fost aceia[i primii 7 precum anul trecut. uleiurile din alimenta- ]ie sunt esen]iale pentru cre[terea testosteronului [i, implicit, pentru cre[terea masei musculare? |ntr-un studiu f`cut de cercet`torii argentinieni, pe [oareci, a de- monstrat c`, dintre uleiurile de cocos, m`sline, soia [i floarea soarelui, uleiurile de m`sline [i cocos produc cele mai mari cantit`]i de testos- teron. A[adar, chiar dac` sunte]i la diet`, folosi]i ule- iurile de m`sline [i cocos, nu numai pentru mas` muscu- lar` ci [i pentru libido. Steve Reeves era pentru culturismul natural? Figur` legendar` a culturis- mului anilor ‘50, atlet [i actor, Steve a fost posesorul unuia dintre cele mai armonioase fizicuri din toate timpurile. Una din afirma]iile lui era: „Nu sunt de acord cu dopingul n culturism. Dac` corpul t`u nu ]i asigur` n mod natural hor- monii pentru a cl`di un corp musculos [i armonios, atunci ar trebui s` te apuci de ping- pong.“ Redis Nutri]ie a spon- sorizat evenimentul „Summer Training 2015“ organizat de colegul nostru, antrenorul personal Daniel Oprea, în sta]iunea Venus? Al`turi de Daniel, participan]ii s-au bu- curat din plin de beneficiile antrenamentelor de fitness pe plaj` [i în apa m`rii. To]i cei prezen]i au socializat [i s- au distrat, savurând la maxi- mum timpul petrecut în „Echipa lui Daniel“. Echipa a[teapt` cu ner`bdare urm`- torul eveniment, care va avea loc la Moeciu, n perioada 13- 16 noiembrie. Culturism&Fitness nr. 5/2015 19 „„EEcchhiippaa lluuii DDaanniieell““ SStteevvee RReeeevveess O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional De]in`torul ultimelor 5 titluri de Mr. Olympia, Phil Heath, atunci cånd apare la concurs, are de toate la nivel superla- tiv: forma mu[chilor, simetrie [i propor]ii, separarea [i definirea mu[chilor [i, nu n ultimul rånd, mas` muscu- lar`. Spre exemplu, peri- metrul bra]ului lui Phil este de 58,4 cm, la o n`l]ime de 1,75 m. Ca s` contrabalansezi aceast` masivitate [i s` creezi un tot unitar armonios, trebuie s` ai [i celelalte grupe dezvoltate la superlativ, n special umerii. V` da]i seama cåt de uråt ar ar`ta un corp cu bra]ele enorme ca ale lui Phil dar cu umeri mici. E adev`rat c` n toate spor- turile, dar n special n cultur- ism, geneticul joac` un rol important, ns` f`r` munc` tenace nu ob]ii nimic cu ade- v`rat impresionant. Dar [i aceast` munc` trebuie f`cut` cu cap pentru c` altfel efor- turile pot fi mari iar rezultatele neimpresionante. Din acest motiv e bine s` studiem n am`nunt antrenamentele ma- rilor campioni. Ei, de obicei, sunt la curent cu ultimele me- tode de antrenament [i ali- menta]ie pentru c` se nvårt n cercurile n care al]i sportivi [i antrenori celebri sunt prezen]i [i acolo schimbul de idei inovatoare sau poten]ial valoroase este evident mai mare ca ntr-o sal` obi[nuit` de oriunde din lumea asta. Haide]i s` vedem cum a reu[it Phil Heath s`-[i aduc` umerii la nivelul bra]elor lui colosale. El ncepe antrenamentul cu mpins din [ezånd, la aparat cu bra]e independente, mi[- care foarte asem`n`toare cu mpinsul cu gantere. Precizez c` uneori Phil chiar face mpinsul cu gantere n loc de aparat, deci cei care nu au un asemenea aparat nu vor avea probleme dac` vor s` se inspire din programul lui. La acest aparat, face 4 serii a cåte 7-8 repet`ri, m`rind greutatea dup` prima [i a doua serie. Dou` lucruri de remarcat: la ultima repetare a fiec`rei serii men]ine pentru o secund` greutatea n punctul maxim de sus pentru a pre- lungi efortul f`cut cånd mu[chiul este contractat [i nu ridic` niciodat` bra]ele pån` cånd acestea devin perfect ntinse, palmele trec pu]in de vårful capului, dup` care coboar`. Deci bra]ele r`mån destul de ndoite din cot n vårful mi[c`rii, asta pentru a men]ine efortul pe mu[chi [i a nu crea momente de relaxare Antrenamentul pentru umeri al lui Mr. Olympia n timpul seriei. Dup` acest exerci]iu, ur- meaz` flutur`rile laterale cu gantere. El folose[te gantere de 25 kg. Din nou dou` lu- cruri de remarcat: lucreaz` pe rånd cu cåte un bra] n timp ce cel`lalt ]ine gantera jos, lipit` de [old, pentru echilibru, iar gantera pe care o ridic`, cu cotul destul de ndoit, o ridic` cam cu o palm` sub nivelul claviculei [i apoi o coboar` nu n fa]a cor- pului ci lateral, n dreptul [oldului dar se opre[te nain- te s`-l ating`. Patru serii a cå- te 10 repet`ri cu fiecare bra]. Al treilea exerci]iu este o combina]ie de flutur`ri n fa]` f`cute cåte 5 alternativ. Ast- fel, el ia dou` gantere de 12 kg n måini [i ridic` n fa]` doar un bra], cu palma n jos, pentru 5 repet`ri, apoi, f`r` pauz`, cu cel`lalt bra] 5 repet`ri apoi, tot f`r` pauz`, 5 repet`ri cu prima mån` dar de data asta cu palma n sus, urmate de 5 cu a doua mån`. Tot 4 serii [i pentru acest exerci]iu. Urm`torul exerci]iu este pentru deltoidul posterior, flu- tur`ri laterale din aplecat. Utilizeaz` gantere de 18 kg, 4 serii a 12 repet`ri. De remar- cat c` bra]ele sunt ndoite din cot aproape 90 de grade cånd ajunge sus [i ridic` gan- terele cu coatele dep`rtate de corp pån` cånd bra]ul e para- lel cu solul ntr-o mi[care con- tinu`, f`r` smucituri. Antrenamentul pentru del- toizi se ncheie cu cåteva serii de flutur`ri pentru pompare, f`cute la aparate cu pl`ci [i scripe]i, pentru deltoidul late- ral apoi pentru cel anterior [i n final pentru posterior. Acest tip de antrenament este f`cut de Phil n perioada de mas`, cu mai mult de 4 luni nainte de concurs [i, evi- dent, se modific` pu]in apoi. 20 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Culturism&Fitness nr. 5/2015 21 PPhhiill HHeeaatthh O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness Biomecanica sistemului locomotor (2) Marian Constantin, biolog Dispunerea fibrelor [i for]a muscular` Mu[chii scheletici au dife- rite forme [i moduri de dis- punere a fibrelor, considerate n func]ie de axul lung al mu[chilor, adic` de linia ce une[te capetele acestora. Cånd fibrele musculare au orientare paralel` sau cvasi- paralel` pe aceast` linie, mu[chii sunt denumi]i mu[chi cu fibre paralele (de exemplu, la mu[chii drep]i abdominali), dar cånd sunt oblice pe axul mu[chiului, mu[chii poart` denumirea de mu[chi pena]i. Unghiul pe care-l fac fibrele musculare cu axul mu[chiului este denumit unghi de pe- na]ie [i, la majoritatea mu[- chilor, are mai pu]in de 15°. Cånd mu[chiul este ntins, unghiul de pena]ie scade, iar cånd mu[chiul este contrac- tat, unghiul de pena]ie cre[te. Mu[chii pena]i dezvolt` for]` mai mare, dar intr` mai lent n contrac]ie, comparativ cu cei care au fibrele paralele. De asemenea, mu[chii pena]i obosesc mai repede, cånd efectueaz` ac]iuni excen- trice, izometrice sau concen- trice, cu vitez` redus`. Presiunea intraabdominal` [i for]a muscular` Por]iunea trunchiului cu- prins` ntre mu[chiul dia- fragm [i perineu este denu- mit` abdomen [i ad`poste[te majoritatea viscerelor, care con]in diferite materii fluide, n special lichide [i foarte pu]in gaz. Reperele osoase ale aces- tei regiuni a trunchiului sunt pu]ine (ultimele coaste, ulti- mele vertebre toracale, regiu- nea lombar` a coloanei verte- brale [i bazinul), dar cel mai important este regiunea lom- bar` a coloanei vertebrale, deoarece, n timpul efectu`rii multor exerci]ii de culturism [i de fitness, aceasta este solic- itat` mai mult sau mai pu]in. |n timpul efectu`rii genu- flexiunilor, prin contrac]ia musculaturii abdomenului [i a mu[chiului diafragm, pre- siunea abdominal` cre[te, iar regiunea lombar` a coloanei vertebrale este intens solici- tat`. A[a cum am spus, vis- cerele abdominale con]in n mare parte lichid, incompresi- bil, care, sub ac]iunea presiu- nii intraabdominale, formeaz` o „minge de fluid“ [i reduce extensia coloanei vertebrale lombare, reducånd for]a de ac]iune a mu[chilor paraver- tebrali, presiunea asupra dis- curilor intervertebrale [i, ntr- o oarecare m`sur`, riscul de accident`ri. Presiunea intraabdominal` poate fi crescut` prin purta- rea centurilor, care sunt reco- mandate cånd sunt efectuate exerci]ii cu risc de acciden- tare a regiunii mijlocului (re- giunea lombar` a coloanei vertebrale). Controlul neuronal [i for]a muscular` Fiecare fibr` muscular` este inervat` de o prelungire axonal` a unui neuron, iar un neuron poate inerva una sau, Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris 22 Culturism&Fitness nr. 5/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. frecvent, mai multe fibre mus- culare. Neuronul mpreun` cu fibrele musculare inervate formeaz` o unitate motorie, care func]ioneaz` ca un tot unitar. Cånd neuronul transmite mediatorul chimic (de exem- plu, acetilcolin`) prin axon, toate fibrele inervate sunt recrutate pentru contrac]ie. For]a muscular` cre[te cånd sunt activate mai multe unit`]i motorii mai mari (un neuron cu foarte multe fibre inervate) [i cånd mediatorul chimic este produs mai repede, n cantitate mai mare, dar asta depinde de nivelul de antre- nament. Utilizarea chingilor [i for]a muscular` Pentru protec]ia ncheieturii måinii (articula]iile oaselor radius [i ulna cu oasele carpi- ene), unii culturi[ti folosesc chingi din material textil. Acestea reduc riscul de acci- dentare, prin sc`derea pre- siunii intraarticulare [i prin stabilizarea articula]iei, [i per- mit cre[terea greut`]ilor de lucru pentru efectuarea unor exerci]ii. Pårghiile mi[c`rii |n func]ie de pozi]ia punctu- lui de sprijin, S (punctul fix al segmentului corpului efector al mi[c`rii), a punctului de rezisten]`, R (masa depla- sat` de segmentul corpului efector al mi[c`rii) [i a punc- tului de for]`, F (punctul de inser]ie a mu[chiului efector al mi[c`rii), mi[c`rile efectu- ate de c`tre sistemul locomo- tor uman sunt clasificate n trei sisteme de pårghii, ana- loge sistemelor de pårghii mecanice: sistemul pårghiilor de ordinul I, cu punctul de sprijin ntre punctul de aplicare a for]ei [i cel de aplicare a rezisten]ei (pårghii de tip RSF), exemplificat prin articu- la]ia cefei, care folose[te ca punct de sprijin coloana ver- tebral`, masa anterioar` a capului, ca punct de rezis- ten]`, [i mu[chii cefei (mu[- chiul trapez, fibrele supe- rioare, descendente), ca punct de for]`; sistemul pårghiilor de ordinul al II-lea, cu punctul de aplicare a rezisten]ei ntre punctul de sprijin [i cel de aplicare a for]ei (pårghii de tip SRF), exemplificabil` prin articula]ia gleznei, unde punctul de rezisten]` este masa corporal` transmis` prin tibie, punctul de sprijin sunt falangele degetelor piciorului, iar punctul de for]` este mu[chiul triceps sural, format din mu[chii gastrocne- mian [i solear; sistemul pårghiilor de ordinul al III-lea, cu punctul de aplicare a for]ei interpus ntre punctul de sprijin [i cel de aplicare a rezisten]ei (pårghii de tip SFR), exempli- ficat` prin membrul superior, n timpul flexiei antebra]ului, cånd punctul de sprijin este reprezentat de cap`tul inferi- or al humerusului, punctul de rezisten]` de extremitatea distal` a membrului superior (palm`), iar for]a este dez- voltat` prin contrac]ia mu[chilor brahial [i biceps brahial. Daniel Oprea campion balcanic |n num`rul anterior al revis- tei, am abordat cåteva aspec- te de baz` care privesc antre- namentul de fitness al fe- meilor gravide precum [i reg- uli generale referitoare la practicarea activit`]ilor fizice n perioada de sarcin`. Con- sider c` o alt` categorie de popula]ie, care impune o aten]ie deosebit` n practi- carea exerci]iilor fizice, este reprezentat` de persoanele vårstnice. |mb`trånirea este un pro- ces biologic inevitabil care, n mod gradual, modific` struc- tura [i func]iile organismului. Exist` dou` componente ale vårstei: una biologic` [i una psihologic`. Acestea nu sunt sincronizate [i se pot mani- festa diferit, la persoane dife- rite. Ambele componente sunt legate de vårsta crono- logic`. Este [tiut faptul c`, odat` cu naintarea n vårst`, rata metabolic` nregistreaz` un regres constant, al c`rui re- zultat se materializeaz` n acumularea de ]esut adipos. Avånd n vedere c` regimul alimentar nu influen]eaz` prea mult cre[terea ratei me- tabolice, rezult` c` cel mai eficient mod de a optimiza metabolismul este practi- carea unui sport. Una dintre simptomele spe- cifice mb`trånirii este pierde- rea masei musculare. Combi- nånd exerci]iile cu greut`]i cu o alimenta]ie bogat` n pro- teine, se poate atenua acest neajuns. Antrenarea fiec`rei grupe musculare, o dat` pe s`pt`mån`, rezolv` n mare m`sur` aceast` problem`. Studiile au ar`tat faptul c`, dup` 35 de ani, oasele ncep s` piard` din densitate. Ace- lea[i studii sus]in c` practi- carea exerci]iilor fizice este mult mai eficient` chiar [i decåt administrarea supli- mentelor cu calciu. |n ceea ce prive[te flexibili- tatea ligamentelor [i ten- doanelor, aceasta poate fi men]inut` n condi]ii bune chiar [i la vårste naintate in- cluzånd n programul de an- trenament elemente de stret- ching, yoga, pilates. Sistemul cardiovascular sufer` odat` cu naintarea n vårst`, n sensul n care inima [i arterele [i pierd din capac- itatea de a pompa [i conduce sångele c`tre organe [i mu[chi, tensiunea arterial` Culturism&Fitness nr. 5/2015 25 Antrenamentul persoanelor vårstnice Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR VVaassiillee {{eerrbbaann [[ii DDaanniieell OOpprreeaa O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. cre[te, iar riscul atacurilor de cord este iminent. Practica- rea exerci]iilor de tip aerobic (minimum 20 minute/zi) este calea sigur` c`tre p`stra- rea/mbun`t`]irea performan- ]elor cardiovasculare. Alte studii au relevat faptul c`, dup` 50 de ani, pl`månii [i pierd din elasticitate grad- ual [i, implicit, capacitatea de respira]ie scade cu 20%. Din nou, prin practicarea de exer- ci]ii aerobice se poate ncetini acest proces degenerativ. Sistemul imunitar, odat` cu vårsta, intr` ntr-un declin constant. Timusul, gland` responsabil` cu imunitatea individului, [i restrånge di- mensiunile dup` vårsta de 20 de ani ntr-un mod dramatic, ajungånd ca la 60 de ani s` nu mai poat` fi depistat` n corp. Acest proces poate fi n- cetinit prin mbinarea inteli- gent` a exerci]iului fizic cu o nutri]ie adecvat`. Deloc de neglijat n acest context este [i declinul func- ]iei sexuale dup` vårsta de 40 de ani. Sc`derea produc]iei de testosteron la b`rba]i atra- ge dup` sine inconveniente precum erec]ii slabe, ejacu- l`ri insuficiente ca volum [i intensitate [i deteriorarea libidoului. La femei, lipsa es- trogenului produce, de ase- menea, o serie de modific`ri cu consecin]e nefaste asupra func]iei sexuale. Studii [tiin]i- fice elaborate demonstreaz` c` exerci]iile fizice [i nutri]ia de calitate, al`turi de supli- mente care stimuleaz` pro- duc]ia hormonal` reprezint` o solu]ie n contracararea acestor probleme. Un program de antrena- ment poate atenua efectele componentei biologice [i, n aceea[i m`sur`, s` o apropie pe aceasta de componenta psihologic`. Ca rezultat, un program de antrenament poate contribui la cre[terea longevit`]ii, iar inactivitatea fizic` n mod sigur va afecta negativ ambele componente. Studii [tiin]ifice au demon- strat importan]a antrenamen- tului de for]` pentru per- soanele vårstnice. Este unanim acceptat c` antrenamentul cu greut`]i ar trebui nceput naintea dema- r`rii unui antrenament de tip aerobic. Utilizarea greut`]ilor mici [i medii precum [i efec- tuarea de serii cu 15-20 de repet`ri este recomandat`. Persoanele vårstnice sunt considerate ca fiind acelea care au peste 55 de ani. O persoan` vårstnic`, n mo- mentul n care decide s` de- mareze un program de antre- nament, este necesar s` treac` un examen medical [i s` primeasc` avizul pozitiv din partea medicului. Exist` dou` categorii de persoane vårstnice: cei care sunt ntr-o form` fizic` rezonabil` [i s`n`to[i [i aceia[i care au o stare de s`n`tate fragil` sau au dizabilit`]i. Persoanele cu o s`n`tate precar` sau cu dizabilit`]i necesit` asisten]a unui terapeut sau personal medical specializat. Sistemul cardiovascular al persoanelor vårstnice este unul mai vul- nerabil, ca urmare a ngro- [`rii arterelor, dar [i a capac- it`]ii inimii de a pompa sånge. Ca urmare, reducerea fluxului sanguin se materializeaz` n sc`derea cantit`]ii de oxigen livrate c`tre toate sistemele organismului. |n timpul antre- namentelor, simptome pre- cum incapacitate de respi- ra]ie [i ame]eal` pot fi puse pe seama volumului redus de oxigen care ajunge la creier [i n sistemul muscular. O alt` problem` des ntålnit` la antrenamentul vårstnicilor este cre[terea tensiunii arteri- ale, care ar trebui foarte atent 26 Culturism&Fitness nr. 5/2015 monitorizat`. |ncepånd cu vårsta de 40 de ani, masa muscular` ac- tiv` se atrofiaz`, ajungånd ca, la vårsta de 80 de ani, aceasta s` se njum`t`- ]easc`. Mai mult, tendoanele devin rigide [i mai pu]in elas- tice, fiind incapabile s` suporte stresul implicat de activitatea fizic`. Dar nefolo- sirea masei musculare active accelereaz` distrofia muscu- lar`. De aceea, antrenamen- tul cu greut`]i poate p`stra [i chiar hipertrofia masa muscu- lar`, contracarånd efectele vårstei. Toleran]a la exerci]ii scade odat` cu vårsta [i din cauza oboselii. Termoreglarea este afectat`, practicantul putånd s` ajung` foarte rapid la supranc`lzire. Exerci]iile ex- treme trebuie evitate atåt timp cåt articula]iile, tendoanele [i ligamentele sunt compro- mise. |n aceast` etap` a vårstei, recuperarea dup` un accident este mult mai lung`. Odat` cu vårsta, sistemul osos este afectat, oasele [i pierd densitatea devenind mai casante [i mai poroase, deci mai vulnerabile. Meta- bolismul este ntr-un declin constant, ncepånd cu vårsta de 50 de ani, secre]ia de testosteron, hormoni de cre[- tere, sc`zånd. Aceasta, al`- turi de o sintez` a proteinelor precar`, va conduce la reduc- erea masei musculare, la acumularea de gr`sime cor- poral`, precum [i la reduce- rea capacit`]ii corpului de a utiliza gr`simea ca suport energetic. Unul dintre cele mai comu- ne teste este testul Dynamic Gait Index (DGI) (indicele mers dinamic) care este o metod` de evaluare a echili- brului [i care demonstreaz` c` o persoan` [i p`streaz` postura n timp ce execut` diferite mi[c`ri. Pe timpul tes- tului se execut` 8 mi[c`ri di- ferite incluzånd: mers, schim- barea vitezei de mers, mers cu capul ntors n plan vertical [i orizontal, p`[irea peste [i n jurul unor obstacole, ur- carea [i coborårea sc`rilor. Testul dureaz` aproximativ 10 minute iar practicantul tre- buie s` execute aproape toate mi[c`rile f`r` pierderea echilibrului. Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. 28 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,10 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat PALATINOSEPALATINOSE Culturism&Fitness nr. 5/2015 29 Ca n orice domeniu, [i n sport, respectiv n s`lile de fit- ness, exist` ritualuri. Toat` lumea face luni pieptul, nce- pe antrenamentul de picioare cu genuflexiuni sau face car- dio dup` exerci]iile cu greu- t`]i. {tim c` schimbarea lu- crurilor n antrenament repre- zint` cheia stimul`rii conti- nue, dar suntem fiin]e ce se obi[nuiesc s` fac` acelea[i lucruri, acelea[i exerci]ii, s`p- t`mån` de s`pt`mån`. Schimbarea este mai sim- pl` decåt credem. Nu nsea- mn` c` trebuie s` ne rezgån- dim total antrenamentul. E de ajuns s` schimb`m pu]in tra- iectoria mi[c`rii la un anumit exerci]iu sau s` ad`ug`m un exerci]iu pe care nu l-am f`- cut pån` atunci. Exist` exerci]ii subestimate care, odat` ce le-ai introdus n antrenamentul t`u, te ntrebi de ce oare nu ai f`cut-o mai din timp. Astfel de exerci]ii pot repre- zenta, pe bun` dreptate, im- pulsul de care ai nevoie pen- tru noi schimb`ri n fizicul t`u. Exerci]iile vor ataca mu[chii diferit ca pån` acum [i ]i pot fortifica punctele slabe care te ]ineau pe loc n progresul for]ei. Urm`toarele opt exerci]ii sunt subapreciate n mod ne- justificat de marea majorita- tea a celor ce merg la sal`. Poate le-ai mai v`zut ocazio- nal la unii tipi, powerlifteri sau cei care sunt suficient de cu- rajo[i s` ias` din zona de confort. Pentru a te ridica deasupra majorit`]ii celor care trag de fiare, trebuie s` descoperi [i s` ncerci noi metode [i c`i. Adaug` exer- ci]iile prezentate n continu- are la antrenamentul t`u pen- tru un plus de for]`, putere [i mas` muscular`. Genuflexiuni Sissy Nu l`sa numele s` te p`c`- leasc`, acesta nu este un alt exerci]iu nou, precum unele exerci]ii ap`rute n ultimul timp pentru oamenii lene[i. Este chiar un exerci]iu vechi, care ia stresul de pe fesieri [i femurali, precum la alte exer- ci]ii pentru coapse, [i plasea- z` tot efortul pe cvadricep[i. Este un exerci]iu de izolare dar de stretching n acela[i timp. Execu]ie: ]ine-te cu o mån` de un suport, pozi]ioneaz`-]i t`lpile la l`]imea umerilor. P`strånd spatele drept, las`- te pe spate, ducånd genun- chii n fa]` [i ridicånd c`lcåi- ele. Nu exist` mi[care din mijloc. Trebuie s` men]ii o li- nie dreapt` ntre trunchi [i coapse. Coboar` cåt de mult po]i men]inåndu-]i echilibrul. Nu e nevoie s` ndrep]i pici- oarele n partea de sus, blo- cånd genunchii, trebuie s` men]ii tensiune n coapse tot timpul seriei. Sfat: execut` cåt de multe repet`ri, ntre 15 [i 20. Poate nu o s` po]i efectua mai mult de 10 la nceput, dar n timp, cånd treci de 15 repet`ri, fii creativ [i modific` tempoul, pauza de jos sau adaug` o greutate adi]ional`. |mpins din culcat cu priz` ngust` Este cel mai bun exerci]iu de dezvoltare pentru tricep[i, dar nu este utilizat pentru c` e greu de executat. Cånd vine vorba de antrenamentul tri- cep[ilor, majoritatea includ extensii la cablu, extensii cu gantera deasupra capului. Vrei bra]e mari? Atunci antreneaz` tricepsul care reprezint` dou` treimi din m`rimea bra]ului dar antreneaz`-l cum trebuie, uti- lizånd acest exerci]iu. Execu]ie: ntinde-te pe spa- te la banca de mpins orizon- tal` [i apuc` bara cu o priz` apropiat`, s` fie 1-2 pumni ntre palme. Apuc` bara, n- dreapt` bra]ele [i de acolo, cu coatele pe lång` corp, co- boar` bara pån` atinge piep- tul. De acolo, ridic` bara pån` bra]ele sunt perfect ntinse. Prin p`strarea coatelor pe lång` corp implic`m mai pu]in lucrul pieptului, altfel am transforma mi[carea ntr-un simplu mpins pentru piept. Sfat: varia]ia de serii [i repet`ri este f`r` sfår[it. Po]i lovi tricep[ii cu multe repet`ri, 20 sau mai multe, sau cu gre- ut`]i mari, pentru 5-10 repe- t`ri. Po]i face o scurt` pauz` cånd bara atinge pieptul [i variaz` tempoul p`r]ii negati- ve [i pozitive. Ramat Pendlay A fost numit dup` antreno- rul olimpic de haltere Glenn Pendlay [i reprezint` o varia- ]ie a clasicului ramat cu halte- ra din aplecat. Ramatul Pen- dlay love[te puternic mu[chii trapez, marele lat [i cei din mijlocul spatelui. Cheia este s` reduci la maximum mi[ca- rea din mijloc [i s` ridici cu bra]ele la nceput [i apoi cu mijlocul spatelui. Practic, se mi[c` doar bra]ele. Execu]ie: ncepe cu bara a[ezat` pe podea. Apuc` ba- ra cu o priz` prona]ie, ncor- deaz`-]i lombarii [i ridic` ba- ra cu bra]ele ntinse, pån` cånd trunchiul este perfect paralel cu solul. R`måi n aceast` pozi]ie [i ridic` bara foto:Ironman ggeennuufflleexxiiuunnii SSiissssyy rraammaatt PPeennddllaayy Exerci]ii subapreciate O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. 30 Culturism&Fitness nr. 5/2015 numai cu bra]ele pån` atinge partea superioar` a stomacu- lui, imediat sub piept. Privirea trebuie s` fie men]inut` nain- te. Coboar` bara pån` cånd bra]ele sunt complet ntinse [i, aplecåndu-te din mijloc, du bara pe sol. Asta reprezint` o repetare. Imediat ncepe ur- m`toarea. Sfat: cheia exerci]iului o reprezint` mi[carea bra]elor, tempoul trebuie s` fie accele- rat pe partea pozitiv`, nu lent. Execut` 5 pån` la 10 repet`ri cu greutatea mare. Dac` vrei multe repet`ri, atunci nlocu- ie[te cu ramat la cablu lung. |mpins declinat cu gantere Cel mai subapreciat exer- ci]iu, n opinia mea. Cånd aud de mpinsul declinat, to]i spun c` lucreaz` pieptul inferior. Par]ial corect. De fapt, acest exerci]iu recruteaz` cele mai multe fibre ale pectoralului decåt orice alt exerci]iu pentru piept. Te po]i contrazice cu mine sau po]i ncerca [i ve- dea rezultatele. E x e c u ] i e : a[az`-te la banca decli- nat`, unghiul s` nu fie mai mare de 30 de grade. Cu gan- terele n måini, coboar` bra]ele [i ridic`-le per- pendicular cu solul. |n partea de sus ncor- deaz` [i stoar- ce pieptul. Sfat: po]i lu- cra cu gantere grele pentru 8- 10 repet`ri sau mai u[oare pentru maximum 20 de repe- t`ri. Din cauza pozi]iei [i bal- ansului, nu este indicat` folosirea greut`]ilor mari, pentru 3-5 repet`ri. Experi- menteaz` cu tempouri diferite [i scurt` pauz` n partea de jos [i sus. |mpins pentru umeri la cadru fix Acesta este un exerci]iu de care 90% din oameni nici nu au auzit m`car. El love[te deltoidul anterior cu prec`de- re dar [i cel median. Mul]i nu pot face mpinsul de la ceaf` sau din fa]` din cauza unor accident`ri iar acest exerci]iu este o varia]ie accesibil`. Este un exerci]iu foarte dificil, a[a c` nu te gr`bi s` adaugi discuri de bar` [i s` faci jum`t`]i de repetare. Execu]ie: a[az`-te ntr-un cadru fix [i fixeaz` cuiele la nivelul fe]ei. Pune bara pe acestea [i contra cadrului. Ia o priz` confortabil`, mai mare decåt l`]imea umerilor [i ]ine coatele sub bar`. |mpinge bara n sus [i contra supor- ]ilor cadrului [i apoi coboar-o napoi pe supor]i. Sfat: execut` exerci]iul cu o varietate de combina]ii de serii [i repet`ri [i/sau tempo. Flexii ciocan cu gantera pe lång` corp Tricepsul, cel mai mare mu[chi al bra]ului, se afl` pe partea posterioar` a bra]ului. Bicepsul este mu[chiul situat pe partea anterioar` a bra]u- lui, cel care se vede din fa]`. Dar brahialii, mu[chii dintre biceps [i triceps, afla]i pe par- tea lateral` a bra]ului? Des- pre ei nu prea se scrie [i nu sunt prea des lucra]i n sal` cu exerci]ii specifice. Un bra- hial bine dezvoltat va da m`rime bra]ului [i o separare mai vizibil` ntre biceps [i tri- ceps. Exerci]iul meu favorit pentru acest mu[chi l repre- zint` flexiile ciocan cu gan- tera pe lång` corp. Am obser- vat c` dac` este f`cut simul- tan cu ambele bra]e, o repe- tare cu stånga, o repetare cu dreapta, sportivii tind s`-[i balanseze corpul, reducånd tensiunea din mu[chi. De aceea, recomand efectuarea seriei mai ntåi cu un bra] [i apoi cu cel`lalt. Execu]ie: ia o ganter` [i ]ine-o ca pentru o flexie ham- mer, cu palma ndreptat` spre corp. Flexeaz` bra]ul, ridicånd gantera pe lång` corp, n direc]ia pectoralului opus. |n partea de sus con- tract` bra]ul [i apoi coboar`-l n pozi]ia ini]ial`. Dup` ce ter- mini seria cu un bra], bag` cu cel`lalt. Sfat: nu e nevoie de greu- tate mare aici. De fapt eu nu recomand greut`]i mari pen- tru bicep[i. Alege gantera cu care s` po]i face lent 10 pån` la 20 de repet`ri. Ridic`ri Kelso Este un alt exerci]iu denu- mit dup` un om. Paul Kelso a scris o ntreag` carte despre trapez a[a c` [tie cåte ceva despre antrenamentul lui. Mu[chiul trapez nu este doar partea care ]i iese din gulerul tricoului [i se une[te cu gåtul. El se extinde pe mijlocul spatelui sub form` de V [i in- clude [i romboizii. Ace[tia din urm` nu sunt u[or de antre- nat dar ridic`rile Kelso repre- zint` o modalitate eficient` pentru cre[terea lor. Execu]ie: ntinde-te pe bur- t` pe o banc` nclinat` cu gantere n måini, p`strånd pi- cioarele pe sol. Las` gantere- le s` atårne, bra]ele r`mån ntinse tot timpul. |ntr-o mi[- care continu`, ridic` umerii, tr`gåndu-i cåt de mult n spa- te [i apropiind omopla]ii unul de altul. }ine o secund` sus dup` care coboar` umerii la pozi]ia ini]ial`. Sfat: alege gantere cu care s` po]i face oriunde ntre 10 [i 20 de repet`ri. Cheia este s` ]ii contrac]ia n partea de sus a mi[c`rii pentru o secund`. Flexia coapsei cu banda elastic` Reprezint` o varia]ie a cla- sicelor flexii pentru femurali, care vine din powerlifting. Este doar o sigur` modalitate de execu]ie eficient` a aces- tui exerci]iu. Banda nu trebuie s` fie foarte puternic ntins` ci tensiunea continu` [i num`- rul mare de repet`ri ce tre- buie f`cute la fiecare serie pentru a inunda cu sånge bi- cepsul femural. Execu]ie: nf`[oar` o ban- d` elastic` n jurul unui suport fix, n partea de jos. Pozi]io- neaz` o b`ncu]` perpendicu- lar pe direc]ia benzii [i pune banda peste un picior, dea- supra c`lcåiului. |n pozi]ia de start, cu piciorul ntins, banda trebuie s` aib` tensiune. Flexeaz` tibia mai mult de 90 de grade. Dac` n pozi]ia fi- nal` banda este prea tensio- nat` mai apropie banca, dac` este prea lejer atunci mai dep`rteaz-o. Dup` termina- rea repet`rilor schimb` cu ce- l`lalt picior. Pare un exerci]iu u[or, dar vei vedea c` nu este. Sfat: recomand seriile de peste 20 de repet`ri. Exerci- ]iul este, de obicei, ultimul la antrenarea picioarelor, a[a c` serii de 100 de repet`ri sunt criminale [i aduc o pom- pare pe care nu o sim]i cu niciun alt exerci]iu. Alexandru Bolborici dup` Ironman Culturism&Fitness nr. 5.2015 31 mmppiinnss ddeecclliinnaatt ccuu ggaanntteerree mmppiinnss pptt uummeerrii llaa ccaaddrruu ffiixx fflleexxiiii cciiooccaann rriiddiicc``rrii KKeellssoo fflleexxiiaa ccooaappsseeii ccuu bbaannddaa eellaassttiicc`` O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 5/2015 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 65,00 lei, cutii de 900 g – 67,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 85,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 95,00 lei, cutii de 900 g – 97,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 55,00 lei, cutii de 750 g – 31,00 lei, 2 kg – 57,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Eduard Dimiean Cea de-a 37-a edi]ie a Campionatului Mondial de Skandenberg, desf`[urat` n Malaezia, Kuala Lumpur, a adunat la startul ei 784 de concuren]i veni]i din toate col]urile lumii. Echipa Romåniei a ob]inut la aceast` edi]ie 3 medalii, dou` de argint [i una de bronz, fiind reprezentat` de 6 sportivi. Mircea Cårloganu a ob]inut dou` medalii de argint la categoria Senior Grand Master 90 kg, bra]ul stång [i drept, confirmånd forma bun` din acest an. Alin San- du, medaliat cu bronz la cate- goria juniori 90 kg bra]ul drept, a completat num`rul de medalii de la aceast` edi]ie pentru Romånia. Restul sportivilor romåni au ob]inut urm`toarele clas`ri: {tefan T`ma[, locul 5 la ambele bra]e la categoria se- niori 90 kg, Viorel Dobrin, locul 4 la bra]ul stång [i locul 5 la bra]ul drept la categoria seniori 75 kg, Sabin B`dules- cu, locul 7 la bra]ul stång [i locul 9 la bra]ul drept, la cate- goria seniori 110 kg [i Dinu Dobrean, locul 11 la bra]ul stång, respectiv locul 6 la bra]ul drept, categoria master 90 kg. De men]ionat este c` Romånia a fost reprezentat` de 4 arbitri la acest campi- onat mondial: subsemnatul, Victor Barbu, Drago[ Corco- veanu [i Tiberiu Mihalcea, fiind ]ara care a aliniat cei mai mul]i arbitri dep`[ind ]`ri cu tradi]ie n skan- denbergul mondi- al, precum Statele Unite, Canada sau Rusia. Urmeaz` anul viitor Campionatul European, g`zduit de Romånia, o competi]ie de ma- xim` amploare, unde sportivii ro- måni vor fi prezen]i ntr-un num`r mult mai mare. Campionatul Mondial 32 Culturism&Fitness nr. 5/2015 MMiirrcceeaa CCåårrllooggaannuu AAlliinn SSaanndduu O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Vånd aparate multifunc]ionale cu 8 posturi [i alte aparate sal` fitness. Tel. 0751.388.631 Sal` de fitness [i arte mar]iale, n Bucure[ti, zona Obor. Aparatur` ultramod- ern`. Ini]iere n kick box pentru copii [i juniori. Tel. 0723.456.902 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,50 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 5/2015 35 L-Carnitin Instant BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiicccc ccccuuuu uuuunnnn ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt mmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffffiiiibbbbrrrreeee vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,, iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu ssssllll````bbbbiiiitttt.... O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×