O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Culturism & Fitness nr 254 (1/2020)

692 visualizações

Publicada em

Revista Culturism & Fitness nr. 254

Publicada em: Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Culturism & Fitness nr 254 (1/2020)

 1. 1. PPllaannuull BB PPaarrttiiccuullaarriitt``]]iillee aannttrreennaammeennttuulluuii ppeennttrruu ssppaattee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 1 (254) 2020 l 1,50 lei l www.topfitness.ro TO PC U LTU R ISM .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 253, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon: 021.300.75.46, 031.432.16.97; Fax: 021.351.50.58 e--mail: office@redis.rowwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2288,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6688,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1166,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`- ]e[te refacerea postefort, cre[te volu- mul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1188,,0000 lleeii 330000 gg –– 3366,,0000 lleeii 550000 gg –– 4455,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activitatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sin- teza proteic`). u 9900 gg –– 2288,,0000 lleeii 220000 gg –– 4455,,0000 lleeii 330000 gg –– 6633,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2233,,0000 lleeii 5500 gg –– 3355,,0000 lleeii 110000 gg –– 6633,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Colegiul Na]ional Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.00 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,79 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 1/2020 32 Culturism&Fitness nr. 1/2020 Nutri Light-R V` anun]`m apari]ia pro- dusului Nutri Light-R, noul baton nutritiv din gama Redis Nutri]ie. Este un baton nutritiv f`r` zah`r, con]ine ndulcitor natural, stevia, este vegetal, proteinele provin din soia. Este reco- mandat n dietele pentru controlul greut`]ii precum [i persoanelor c`rora nu le este recomandat zah`rul n alimenta]ie. Semin]ele de in con]in Omega 3, fulgii de gråu germinat con]in fibre [i, mpreun` cu arahidele, dau gust bun [i fac crocant batonul. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei care sunt vegetarieni sau care ]in post. Acest baton respect` cerin]ele legii 123/2008 privind alimenta]ia s`n`toas`. Se pot consuma 1-2 batoane pe zi. Dup` admin- istrare se recomand` con- sumarea unui pahar cu ap`. Cei care vor s` scad` n greutate l pot folosi [i pentru nlocuirea unei mese, sc`pånd astfel de senza]ia de foame. Batonul are 45 g [i con]ine 14,18 g protein`, 2,94 g car- bohidra]i [i 21,05 g gr`simi. Pre]ul unui baton este de 2,30 lei [i se poate comanda pe www.redis.ro. La peste 50 batoane comandate, se aplic` un discount de 25%. f`r` zah`r vegetal NOU O PC U LTU R ISM .R O
 3. 3. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat` [i tutti frutti) recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 90 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei muscu- lare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 23,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 43,00 lei G`le]i 2,5 kg – 45,00 lei Gale]i 5 kg – 79,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Arome: vanilie, cioco- lat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 33,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 59,00 lei G`le]i 2,5 kg – 61,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, dato- rit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`- n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 29,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 2,2 kg – 56,00 lei G`le]i 4,5 kg – 107,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 27,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 2,5 kg – 49,00 lei G`le]i 5 kg – 86,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 71,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energet- ice ale organismului. Se administrea- z` 45 g nainte de antrenament (pen- tru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 18,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 2,5 kg – 35,00 lei G`le]i 5 kg – 54,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 18,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 14,00 lei 300 tablete – 29,00 lei 500 tablete – 43,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 18,00 lei 300 tablete – 36,00 lei 500 tablete – 55,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 900 g – 63,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 32,00 lei S`cule]i 2 kg – 61,00 lei G`le]i 2 kg – 63,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 71,00 lei G`le]i 2 kg – 143,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 71,00 lei G`le]i 2 kg – 143,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 33,00 lei S`cule]i 2 kg – 57,00 lei G`le]i 2 kg – 59,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 1/2020 Complex–R Este un complex de vitami- ne-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fizice mari, n avitami- noze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i minerale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoa- se de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 18,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isoton- ic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpi- ra]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd obo- seala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpi- ra]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,40 lei/plic Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru opti- mizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea orga- nismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri natu- rale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 26,00 lei Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 14,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 pli- curi. 25% reducere pentru mini- mum 30 plicuri. 1,30 lei/plic Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 cap- sule asigur` 100% DZR din min- eralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 26,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 cap- sule asigur` 100% DZR din min- eralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 26,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimat- ice [i men]ine integritatea celu- lar`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` ca- pacitatea de contrac]ie a mu[- chilor, accelereaz` vindecarea pl`gilor, accelereaz` cre[terea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronu- lui [i a spermei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 26,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imu- nit`]ii organismului, producerea de colagen n ]esuturile conjunc- tive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea orga- nismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabo- lizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor min- erale. Doza unui adult este de 80- 1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 26,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 031.432.16.97 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 1/2020 5 Suplimente nutritive pentruSuplimente nutritive pentru sl`bit, mas` muscular`,sl`bit, mas` muscular`, energie, vitaminizareenergie, vitaminizare Plata se face ramburs la primirea coletului O PC U LTU R ISM .R O
 4. 4. Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal`. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` redu- s`, con]inut ridicat de fibre vegetale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L- carnitin`. Formula favorizeaz` sc`- derea greut`]ii, eliminarea gr`similor, colesterolului [i trigliceridelor, mbu- n`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dulce-acri[or. Combate senza]ia de foame. Se reco- mand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% vegetal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`- similor. 100% vegetal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: glucide – 29 g, proteine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, minerale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,1155 lleeii//bbaattoonn Pentaprot Bar Baton cu 5 surse de protein` (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o consisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gustos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutritiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i complec[i. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g carbohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 33,,1155 lleeii//bbaattoonn Nutri Light–R Baton vegetal, f`r` z`h`r, cu ndul- citor natural stevia, indicat n dietele pentru controlul greut`]ii. Batonul are 45 g [i con]ine 14,18 g protein`, 2,94 g glucide [i 21,05 g gr`simi. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,3300 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri n toat` ]ara Po[ta romån`: 5 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 3-5 zile lucr`toare. Curier rapid: 9 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 1-2 zile lucr`toare. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i livrarea. Culturism&Fitness nr. 1/2020 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 33,00 lei 500 tablete – 49,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4499,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6688,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 19,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 39,00 lei 300 tablete – 59,00 lei 500 tablete – 98,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3366,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5555,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 35,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 27,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 27,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 36,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,6600 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Este 100% vegetal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat n 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau antre- nament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7700 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4455,,0000 lleeii Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olan- da. 445500 gg –– 2266,,0000 lleeii PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 1/2020 Plata se face ramburs la primirea coletului Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 031.432.16.97 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro NOU O PC U LTU R ISM .R O
 5. 5. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Spatele luat ca ntreg este cea mai complex` zon` din punct de vedere al muscula- turii. Aici g`sim mu[chi care trag bra]ele de sus n jos, ridic` umerii, trag bra]ele din fa]a corpului nspre spate [i ndreapt` corpul dac` acesta este aplecat. |n consecin]`, antrenamen- tul spatelui e destul de com- plex [i necesit` multe exerci]ii [i o atent` abordare a lor. Ca s` fac` situa]ia [i mai compli- cat`, n special pentru un ncep`tor, multe din exerci]ii implic` [i sunt dependente de for]a bicep[ilor, a antebra]e- lor [i a prizei pe bar` [i tre- buie s` ]ii cont [i de acest aspect cånd alegi ordinea exerci]iilor. S` ne concentr`m pe exer- ci]iile ce solicit` marele dor- sal. Aici intr` trac]iunile [i ra- matul. Cele mai bune sunt trac]iunile cu priz` la l`]imea umerilor, pentru c` po]i ntin- de [i contracta mai mult dor- salii. Dac` folose[ti priza tip supina]ie la aceste trac]iuni ai mai mult` for]`, po]i mi[ca greut`]i mai mari deoarece pui bicep[ii ntr-o pozi]ie favo- rabil`. Dorian Yates spunea ns` c` bicep[ii obosesc pri- mii, fiind o grup` mai mic`, [i atunci te vei opri din execu]ie atunci cånd obosesc ei nu cånd a obosit dorsalul [i atun- ci el a introdus nainte un exerci]iu numit pullover, efec- tuat la aparat, care s` obo- seasc` dorsalul f`r` a solicita bicep[ii. Apoi, cånd trecea la trac]iuni, bicep[ii erau odih- ni]i, dorsalul obosit [i atunci putea s` stoarc` la maximum dorsalii. Evident, trac]iunile pot fi efectuate la bar`, scripete, aparate cu pl`ci sau discuri, pot fi efectuate cu priz` larg`, ngust`, tip supina]ie, prona- ]ie sau neutr`. Deci ave]i la dispozi]ie o varietate foarte mare din care s` alege]i [i v` ncurajez s` le face]i pe toate prin rota]ie, dar cea mai solic- itant` variant` e cånd folosi]i priza la l`]imea umerilor, tip supina]ie. Dac` mai face]i [i un exerci]iu de pullover nainte, pute]i fi sigur c` dor- salul a fost stors la maximum cu aceast` combina]ie. Nu- m`rul de serii depinde de capacitatea voastr` la efort [i de refacere [i depinde de ttrraacc]]iiuunnii llaa ssccrriippeettee rraammaatt ddiinn aapplleeccaatt ccuu hhaalltteerraa 8 Culturism&Fitness nr. 1/2020 foto:Ironman Particularit`]ile antrenamentului pentru spate Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a apa- ratului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Ga- mma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`- derea n greutate, mbun`t`- ]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 45,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 1/2020 9 O PC U LTU R ISM .R O
 6. 6. vårst`, experien]`, alimenta- ]ie, timp de odihn`, tipul de munc` din afara s`lii, dar n general recomand`rile sunt ntre 4 [i 8 serii la un antrena- ment la care face]i [i alte exerci]ii pentru dorsal. {i cu asta trecem la ramat, care nseamn` s` tragi måinile din fa]a corpului spre spate. {i aici avem o vari- etate mare din care s` ale- gem: ramat cu bara din aple- cat, ramat cu o ganter`, ra- mat la cablu, ramat la aparat cu pl`ci sau discuri. |n afar` de dorsal, mai este implicat [i trapezul inferior [i bicep[ii dar mai pu]in pentru c` se folose[te n general o priz` neutr`. Pot fi folosite [i prizele de tip supina]ie sau prona]ie, dar la priza de tip prona]ie se mut` accentul ceva mai mult pe trapezul in- ferior pentru c` avem tendin- ]a s` ridic`m [i s` dep`rt`m coatele de corp iar la priza tip supina]ie cre[te riscul ac- cident`rilor grave la bicep[i. Cel mai eficient dintre ra- maturi pare s` fie, n opinia majorit`]ii campionilor, cel cu bara din aplecat. Necesit` ns` o execu]ie corect` altfel exist` riscul accident`rii la coloan`. La fel v` recomand s` folosi]i prin rota]ie toate variantele, dar s` reveni]i mai des la cel cu bara.Tot ntre 4 [i 8 serii sunt recomandate [i la ramat. Acum ne ocup`m pu]in de zona lombar`. Pute]i face ndrept`ri cu bara, hiperex- tensii la b`ncu]`, aplec`ri cu bara pe ceaf`, hiperextensii la aparate. |ndrept`rile cu bara sunt cele mai eficiente, dar [i cele mai periculoase, a[a c` e bine s` le face]i doar dac` ave]i experien]` [i le executa]i perfect, altfel pute]i s` v` accidenta]i grav la coloan`. Dac` nu [ti]i cum s` le face]i corect mai bine face]i hiperextensii la b`ncu]` sau la aparat. 3-5 serii sunt sufi- ciente deoarece zona lom- bar` e solicitat` mult [i la alte exerci]ii precum ramatul pen- tru spate, genuflexiuni cu bara la ceaf`, flexii cu bara pentru bicep[i etc. Trapezul este mu[chiul aflat ntre omopla]i [i ntre gåt [i umeri. Partea dintre omo- pla]i e solicitat` de obicei cånd face]i ramat iar partea de sus se lucreaz` efectuånd ridic`ri de umeri cu gantere, cu bara, sau la aparate care imit` aceste mi[c`ri. Aten]ie la conforma]ia fizic`, cei cu umeri ngu[ti sau c`zu]i e bine s` evite antrenarea trapezului superior pentru c` vor p`rea [i mai ngu[ti n umeri sau vor p`rea c` au umerii [i mai c`zu]i. |n gener- al 3-6 serii pe antrenament sunt suficiente pentru aceas- t` zon`, deoarece ea este so- licitat` indirect [i atunci cånd faci exerci]ii pentru umeri pre- cum ramat, flutur`ri, mpins. |n ceea ce prive[te ordinea exerci]iilor pentru zonele spa- telui, n general se ncepe cu exerci]iile de trac]iuni urmate de ramaturi, mai rar fiind schimbat` aceast` ordine. Apoi se fac cele pentru lombari [i n final cele pentru trapez. Evident, n cazuri particulare cine are o zon` deficitar` va ncepe cu acea zon`. L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo- lizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n ener- gie. |n afara mbun`t`]irii perfor- man]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascu- lar, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efec- tul L-Carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L- carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 45,00 lei 10 Culturism&Fitness nr. 1/2020 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de 14,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la prepararea pro- dusului. Recipientul are un dop con- struit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pen- tru a se consuma lichidul din el. Acest recipient poate fi fo- losit [i pentru prepararea pu- drelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceast` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. L-Carnitin Lipotrop Ofert` Isotonic-R Forte Culturism&Fitness nr. 1/2020 11 foto:Ironman nnddrreepptt``rrii ccuu hhaalltteerraa O PC U LTU R ISM .R O
 7. 7. De curånd cercet`torii au g`sit o metod` pentru a reduce toxicitatea c`rnii f`cute la gr`tar. Pune]i ni[te romåni n fa]a unor mici sau a unei buc`]i de carne care sfåråie pe gr`tar [i v` garantez c` majoritatea vor saliva a[teptånd s` se nfrupte din bun`t`]i. La fel n fa]a unei c`rni afumate. Partea negativ` a ambelor tehnici este c` n timpul prepar`rii se formeaz` hi- drocarbona]i policiclici aromatici care sunt lega]i de apari]ia cancerului [i a bolilor cardiovasculare. Ori de cåte ori pr`jim, afum`m sau prepar`m la gr`tar se formeaz` aceste substan]e. Nu [i dac` fierbem sau prepar`m la cuptor. Cercet`torii de la o universitate din Anglia au descoperit c`, dac` marin`m carnea n bere timp de 4 ore nainte de a o pune pe gr`tar, se vor reduce substan]ele cancerigene cu 36,5% pen- tru berea f`r` alcool, cu 29,5% pentru cea cu alcool [i 68% pen- tru cea neagr`. Hidrocarbona]ii policiclici aroma]i se formeaz` cu ajutorul radicalilor liberi de oxigen iar berea, n special cea neagr`, con]ine antioxidan]i care reduc radicalii liberi. Dac` ai [ti c` exist` pastile care te fac mai fericit, le-ai lua, nu? Ei bine, ele exist` [i se numesc multivita- mine. Un studiu publicat n jurnalul Nutrients a concluzionat c` cei care au primit multivitamine timp de 4 s`pt`måni au prezentat nivele mai sc`zute de depresii fa]` de cei din grupul care au primit placebo. Un nou studiu arat` pre- cis cåt de mult ajut` creati- na. Creatina monohidrat este cel mai eficient supli- ment pentru cre[terea per- forman]ei potrivit Interna- tional Society of Sports Nutrition. O analiz` asupra a 22 de studii legate de folosirea creatinei mono- hidrat, comparativ cu un placebo, a relevat c` folosirea creatinei a m`rit n timp cu 8% greutatea folosit` [i cu 14% num`rul de repet`ri. Dac` uneori te sim]i neputincios [i nu rezi[ti n fa]a unei gogo[i, nghe]ate, cheeseburger sau pizza nu e pentru c` e[ti slab. Evolu]ia omului a f`cut ca noi s` fim predispu[i s` ne pierdem controlul n fa]a unor combi- na]ii anumite de nutrien]i. Alimentele care con]in o cantitate mare de gr`simi [i carbohidra]i, n acela[i timp, au un gust atåt de bun ncåt avem tendin]a de a månca cu u[urin]` mai multe calorii decåt avem nevoie. Acest gen de alimente nu se g`sesc n natur`, ele sunt o crea]ie a societ`]ii umane. Potrivit unui nou studiu, cu cåt propor]ia dintre gr`simi [i carbohidra]i e mai apropiat` de 50% la 50% cu atåt ali- mentul poate crea o pl`cere mai mare. Cercet`torii sug- ereaz` c`, datorit` felului cum a evoluat creierul nos- tru, exist` dou` p`r]i diferite ale acestuia care comand` eliberarea de dopamin`, una pentru carbohidra]i [i una pentru gr`simi. Dopamina este un neurotransmi]`tor care ajut` la controlarea centrilor de recompens` [i pl`cere ale creierului. Aici e problema, cånd con- sum`m un aliment care le con]ine pe a m å n d o u ` , creierul nu [tie ce s` fac` [i sfår[e[te prin a elibera mult mai mult` dopamin` decåt ar face-o pentru fiecare nutrient separat. Deci o eliberare mare de dopamin` genereaz` o stare de pl`cere, lucru care ne face s` vrem mai mult. De fapt, pentru mul]i, potrivit studiului, fiind recompensa]i cu atåt de mult` dopamin`, transform` alegerea combi- na]iei gr`sime plus carbo- hidra]i mai pu]in ntr-o alegere, ci mai degrab` ntr- o dependen]`, la fel ca n cazul nicotinei, cocainei etc. Atrac]ii fatale Toxicitatea c`rnii preparate la gr`tar Despre creatin` numai bine Pastile vesele Anumite alimente pot crea dependen]` ca un drog 12 Culturism&Fitness nr. 1/2020 Culturism&Fitness nr. 1/2020 13 Nu numai supli- mentele nutritive sunt cele capabile s` reduc` estro- genul. Sunt cåteva alimente care se [tie c` fac acest lucru dac` le consum`m: vegetalele crucifere, ceaiul verde, vinul ro[u, ciupercile albe, cafeaua, cacao. Dar [i ... berea neagr`! M`nånc` ca un b`rbat! Dac` te afli ntr-o rela]ie toxic`, trebuie s` [tii c` stresul impus de un partener nerezonabil poate fi la fel de fatal pre- cum o diet` dezastruas` cu fastfood. Un studiu danez efectuat timp de o decad`, ce a inclus peste 10.000 de oameni, a concluzionat c` cei care aveau parteneri nerezonabili prezentau [anse mai mari s` moar` decåt cei cu parteneri iubitori. |n special b`r- ba]ii sunt mai vulnerabili la acest fenomen, au concluzionat speciali[tii. O PC U LTU R ISM .R O
 8. 8. 14 Culturism&Fitness nr. 1/2020 foto:Ironman Pentru acele zile cånd tim- pul nu e de partea ta, po]i ataca bra]ele. Binen]eles, 15 sau 20 de minute petrecute n sal` par a fi degeaba dac` e[ti obi[nuit cu antrenamente de 60-90 de minute. Dar prive[te a[a: oricum [tii c`, dac` sari peste un antrena- ment, din lips` de timp, acest lucru te va marca toat` ziua [i chiar [i ziua urm`toare. De aceea avem, de rez- erv`, Planul B, pentru bicep[i. O pompare rapid` te va ajuta s` te sim]i mplinit [i satisf`cut c` ai f`cut totu[i un antrenament azi [i vei fi preg`tit pentru urm`toarea confruntare. Pe lång` asta vei beneficia [i de o legitim` hipertrofiere datorit` [ocului dat bicep[ilor. Recent, un studiu prezentat la Symposium on Strenght Training, ]inut la Madrid, a ar`tat cre[teri aproape duble de mas` muscular` la cei care au f`cut 10 serii pe grup` ntr-o s`pt`mån` fa]` de grupul cu 5 serii. |n timp ce mai mult poate fi mai bine, exist` clar un punct optim care poate fi atins printr-un antrenament de 15-20 de minute. Acest antrenament va da o schimbare corpului. Dup` cum [tim, [ocarea mu[chilor, din cånd n cånd, reprezint` cheia spre inducerea cre[te- rii. Cele 3 exerci]ii alese sunt complet diferite de ceea ce facem n mod obi[nuit pentru antrenarea bicep[ilor. De asemenea, sunt exerci]ii bila- terale, adic` lucreaz` bra]ele simultan, nu alteranativ pre- Planul B Antrenament rapid pentru bicep[i Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 26,00 lei Vitamin Complex 100% DZR cum alte exerci]ii, astfel economisim timp pre]ios. Flexii stil Dave Draper Vei ncepe acest exerci]iu precum unul tipic de flexii cu bara, cu bra]ele ntinse [i ba- ra sub talie. Stai cu picioarele dep`rtate la l`]imea umerilor, genunchii u[or ndoi]i, cu bara EZ n måini, priz` supi- na]ie. |n loc s` duci bara la pieptul superior, vei continua mi[carea spre frunte. Evi- dent, coatele nu mai pot fi ]i- nute fixe, ele se vor deplasa n fa]a corpului, pe m`sur` ce bara urc`. |n punctul de sus, stoarce bicep[ii dup` care revino controlat la pozi]ia ini]ial`. Po]i atinge u[or fruntea cu bara. Concentreaz`-te pe cursa mi[c`rii [i pe contrac]ia bicep[ilor n punctul maxim. Flexii Hercule la cabluri Stai ntre doi scripe]i pozi]iona]i superior. Folose[te månere n form` de D ata[ate la ambele cabluri [i apuc`-le cu bra]ele ntinse, paralele cu solul. Cu bra]ele la nivelul umerilor, flexeaz`-le simultan, flexånd bicep[ii pån` cånd Culturism&Fitness nr. 1/2020 15 fflleexxiiii ssttiill DDaavvee DDrraappeerr fflleexxiiii HHeerrccuullee llaa ccaabblluurrii PPllaannuull BB -- aannttrreennaammeenntt ppeennttrruu bbiicceepp[[ii eexxeerrccii]]iiuu sseerriiii rreeppeett``rrii ppaauuzz`` FFlleexxiiii ssttiill DDaavvee DDrraappeerr 44 88 3300 sseeccuunnddee nnttrree sseerriiii 9900 sseeccuunnddee ppaauuzz`` FFlleexxiiii HHeerrccuullee 44 66--88 1155 sseeccuunnddee nnttrree sseerriiii TTrraacc]]iiuunnii ccuu pprriizz`` nngguusstt``** 44 66--88 6600 sseeccuunnddee nnttrree sseerriiii ** aaddaauugg`` ggrreeuutt``]]ii aaddii]]iioonnaallee ddaacc`` ee nneecceessaarr O PC U LTU R ISM .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 1/2020 17 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de suplimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, de- numit` „Supliment Pak“, care s` con]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le ambal`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` intervenim n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concen- trat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dextroza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pen- tru a da un gust bun, malto- dextrin`, pentru aport de carbohidra]i complec[i, [i, n func]ie de gustul fiec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse arome SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK care se g`sesc n comer]). Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o 80% protein`, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 63 lei, cutii de 900 g – 65,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei [i cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei [i cutii de 900 g – 69,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 31,00 lei [i 2 kg – 57,00 lei, cutii de 750 g – 33,00 lei [i 2 kg – 59,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reduc- erea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 26,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Produc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 14,00 lei [i cutii de 1 kg – 16,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 16,00 lei [i cutii de 1 kg – 18,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Produc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 16 lei [i la cutii de 1 kg – 18,00 lei. Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,95 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde 16 Culturism&Fitness nr. 1/2020 palmele ajung aproape de urechi. }ine [i contract` bicep[ii n acest punct, timp de dou` secunde, dup` care revii cu bra]ele aproape ntinse, dar nu complet. Trac]iuni cu priz` ngust` Mergi la suportul fix de trac]iuni, apuc` bara cu o priz` ngust`, tip supina]ie (palmele spre fa]`). Stai atår- nat cu bra]ele complet ntinse. Activeaz` bicep[ii [i trage-te n sus pån` b`rbia e deasupra barei. }ine pozi]ia timp de o secund` dup` care coboar` ncet la pozi]ia de start. |ncearc` s` nu te bal- ansezi. Acest exerci]iu lucreaz` cel mai bine dup` ce mu[chii au fost preobosi]i [i de aceea l facem la final. Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro suc instant cu fibre [i L-Carnitin` Fibro Drink Instant Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic sau nainte de antrenament. Pre]: 1,70 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% reducere la peste 50 de plicuri. ttrraacc]]iiuunnii ccuu pprriizz`` nngguusstt`` O PC U LTU R ISM .R O
 10. 10. SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii bratdefier.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree sskkaannddeennbbeerrggSSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: -- ppeennttrruu ccrree[[tteerree nn ggrreeuuttaattee:: ttrreeii ppoorr]]iiii aa 4400 gg zziillnniicc,, ccuu ddoouu`` oorree nnaaiinnttee ddee cceellee ttrreeii mmeessee pprriinncciippaallee aallee zziilleeii -- ppeennttrruu sscc``ddeerreeaa nn ggrreeuuttaattee:: ddoouu`` ppoorr]]iiii ppee zzii ccaarree nnllooccuuiieesscc ddoouu`` ddiinnttrree cceellee ttrreeii mmeessee pprriinncciippaallee aallee zziilleeii MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull aammbbaallaajjuulluuii ccoonn]]iinnee aapprrooxxiimmaattiivv 4400 gg.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 32,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 61,00 lei [i g`le]i de 2 kg – 63,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 18 Culturism&Fitness nr. 1/2020 www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,60 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,30 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 27,5 g carbohidra]i, 15 g proteine, 9,4 g gr`simi [i 1,4 g minerale bogat n proteine provenind din lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re L-Carnitin Instant bbaattoonn pprrootteeiicc ccuu uunn ccoonn]]iinnuutt mmaarree ddee ffiibbrree vveeggeettaallee,, iiddeeaall ppeennttrruu ssll``bbiitt Culturism&Fitness nr. 1/2020 19 Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimilare rapid` [i lent` [i cele mai impor- tante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i min- eralele pierdute prin transpira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i per- soanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizolvat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recomand` persoanelor cu diabet zaharat. Pre]: 1,40 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. ISOTONIC-R FORTE O PC U LTU R ISM .R O
 11. 11. TO PC U LTU R ISM .R O

×