O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ใบสมัคร(ปวช. ปวส.)

11.158 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ใบสมัคร(ปวช. ปวส.)

  1. 1. เลขที่ใบสมัคร........................... วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ใบสมัครคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อ ปี การศึกษา .................. รู ปถ่าย 1 นิ้ว…….ระดับ ปวช. ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์).............ระดับ ปวส. สาขาวิชา.......................................................................................................... สาขางาน......................................................................................................... วันที่สมัคร........../......../............ชื่อ นาย, นาง, นางสาว.....................................................................................นามสกุล..................................................................................................เกิดวันที่...................................เดือน................................................พ.ศ.............................................อายุ.......................................................................ปีชื่อ-สกุลบิดา....................................................................................................อายุ.............................ปี อาชีพ.................................................................ชื่อ-สกุลมารดา................................................................................................อายุ.............................ปี อาชีพ.................................................................สาเร็ จการศึกษาชั้น......................................................................................................ปี การศึกษาที่จบ..............................................................................จากสถานศึกษา..............................................................................อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด...............................................คะแนนเฉลี่ย.............................................................................ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................ประกาศนียบัตรหรื อวุฒิที่เคยได้รับ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เอกสารที่นามาแสดงในวันสมัคร สาเนาหลักฐานแสดงผลการเรี ยน (ใบรบ.) สาเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองการผ่านงานตัวจริ งพร้อมสาเนา รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง (สุภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป) สาเนาบัตรประชาชน อื่น ๆ ระบุ..............................................................................................................ที่อยูปัจจุบน อยูบานเลขที่........................................หมู่ที่...................................ถนน...................................................................................................... ่ ั ่ ้ตาบล/แขวง......................................................................อาเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................โทรศัพท์............................................................มือถือ..........................................................................ที่อยูที่ทางาน ชื่อบริ ษท......................................................................................................................เลขที่...............................หมู่ที่.............................. ่ ัถนน.........................................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................โทรศัพท์............................................................มือถือ.......................................................................... ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบเกี่ยวกับข้อปฏิบติต่าง ๆ โดยตลอดแล้ว และขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวเป็ นความจริ งทุกประการพร้อมกับได้ ัชาระค่าธรรมเนียมสมัคร จานวน...................................บาท (........................................................................................................) ลงชื่อ................................................................ผูสมัคร ้ (...............................................................) 1. ตรวจหลักฐานเอกสาร 2. ชาระเงินค่าสมัคร 3. การสัมภาษณ์ประสบการณ์ ครบ 1. ค่าสมัคร............................................บาท ผ่าน ไม่ครบ 2. ค่าขึ้นทะเบียน ...................................บาท ไม่ผาน ่ ลงชื่อ..................................กรรมการ ลงชื่อ.................................. ลงชื่อ.................................. ลงชื่อ..................................กรรมการ ผูตรวจหลักฐาน ้ เจ้าหน้าที่การเงิน ลงชื่อ..................................ประธาน

×