Genetica

LA GENÈTICA
Conceptes:
Caràcter:les diferències que podem trobar entre les diverses persones. Ex.: color
 d’ulls, de pell, longitud de les pestanyes,etc.
Hereditaris: es transmeten de generació en generació mitjançant la producció.
Adquirits: són aquells que anam adquirint al llarg de la vida. Ex.: cicatriu.
Influència del medi ambient::
CARÀCTER HEREDITARI 1 + MA 1= MANIFESTACIÓ 1
CARÀCTER HEREDITARI 2 + MA 2= MANIFESTACIÓ 2
Hi ha caràcters que són difícils de determinar si tenen origen hereditari ambiental. Ex.:
  altura.
Molts caràcters hereditaris es manifesten de forma diferent segons les condicions
 ambientals on s’ha desenvolupat l’individu, encara que les modificacions dels
 caràcters provocades per l’ambient no s'hereten. Per a que s’hereten a d’afectar el
 material genètic (dels pares i les mares per a que es transmeti als fills.
                                           2
ADN
                          Ret. End. rugós


ADN             Ribosomes
               Proteïnes        citoplasmaés transforma en ARN i surt al citoplasma
Gen: és un segment d’ADN que conte la informació necessària per a
 sintetitzar una proteïna.
Cromosomes: porcions individualitzades d’ ADN que es produeixen
 abans de la divisió cel·lular.
                      23 cromosomes

               2n= 46
                                   3

     46 cromosomes           23 cromosomes
Conceptes presentar el gen
Al·lels: són les alternatives diferents que pot
 que controla un caràcter determinat. Ex.: color d’ulls.
Locus: és la posició fixa d’un gen determinat a un cromosoma.
ORGANISMES DIPLOIDES I HAPLOIDES
Diploides: són aquells que tenen dues sèries de cromosomes,
 és a dir, els cromosomes es troben en parelles.
Haploides: aquells organismes que tenen una sèrie de
 cromosomes, és a dir, no tenen parelles.
Cromosomes homòlegs: són aquells cromosomes que formen
 part de la mateixa parella.
Homozigòtics o races pures: quan un individu te els dos al·lels
 d’un gen determinat iguals.
Heterozigòtics o híbrids: quan un individu te els dos al·lels d’un
 gen determinat diferents.                     4
Conceptes
Dominant: és aquell al·lel que sempre es
 manifesta a l’exterior.
Recessiu: és aquell al·lel que queda ocult i no es
 manifesta, només es manifesta amb absència del
 dominant.
Genotip: és el conjunt de gens que te l’individu.
Fenotip: és la manifestació del genotip a l’exterior
 en un ambient determinat.
Cariotip: és el conjunt de cromosomes que hi ha
 en el nucli d’una cèl·lula ordenats de major a
 menor mida i per parelles.              5
1a LLEI DE MENDEL O LLEI DE LA UNIFORMITAT DELS
        HÍBRIDS DE LA F1
            Quan es creuen dues
            races pures que
            difereixen en un
            caràcter tots els
            individus de la F1
            són idèntics per
            aquest caràcter
            híbrid o
            heterozigòtics.

                       6
2a LLEI DE MENDEL O LLEI DE
   LA PROPAGACIÓ

 Els gens que determinen un caràcter es
 separen o s’agrupen durant la formació
dels gàmetes i es tornen a reunir durant la
 fecundació. Els caràcters recessius que
  havien quedat emmascarats a la F1
(heterozigòtics) reapareixen a la F2 ja que
  els gàmetes es combinen entre ells.
                     7
HERÈNCIA INTERMEDIA (VARIANT DE
      LA 2a LLEI)
         A l’herència
         intermèdia cap
         al·lel domina sobre
         l’altre i tots dos es
         manifesten amb
         una mescla dels
         diferents pares

                  8
3a LLEI DE MENDEL O LLEI DE LA
INDEPENDÈNCIA DELS CARÀCTERS
        Els diferents caràcters es
         transmeten
         independentment els uns
         els altres, de manera que
         poden aparèixer totes les
         combinacions   possibles
         de la descendència.
        CONCLUSIÓ:
        Els parells d’al·lels es combinen
          entre si de manera que la F2
          s’observa fenotips nous que no
          existeixen amb la relació
          9:3:3:1
                          9
GRUP SANGUINI
           AB0
FENOTIP  GENOTIP  ANTIGEN ANTICOSSOS  RECEPTOR DONANT
          (ag)  (Ac)

     Ia Ia   Ag A  B      A  0  A  AB
A     Ia i

     Ib Ib   Ag B  A      B  0  B AB
B     Ib i

     Ia Ib   Ag AB  A/ B     A B AB 0 AB
AB
     ii    NO ag  NO te    0    A  B  AB
0                         0

                               10
Conceptes grup sanguini
Codominància: els dos al·lels dominen a la descendència.
 S’expressen tots dos, mentre que l’herència intermèdia la
 descendència tenia un fenotip amb una mescla de
 genotips paterns.
Antigen: proteïna que es troba als glòbuls vermells, que es
 capaç de produir una resposta immunitària i la producció
 d’anticossos.
Anticossos:És una proteïna produïda pel sistema
 immunitari del cos quan detecta substàncies nocives,
 anomenades antígens. Els exemples d'antígens abasten
 microorganismes (com ara bacteris, fongs, paràsits i
 virus) i químics. Els anticossos també es produeixen quan
 el sistema immunitari erròniament considera el teixit sa 11
 com una substància nociva. Cada tipus d'anticòs és únic i
 defensa l'organisme d'un tipus específic d'antigen.
AMNIOCENTESI
Es una prova parental, en cas d’embaràs, en la
 qual s’extreu una mostra de líquid amniòtic de
 l’úter mitjançant una agulla que travessa
 l’abdomen (sense anestesia).
El líquid amniòtic és un líquid clar de la cavitat
 amniòtica que protegeix el fetus o l’embrió
 dels traumatismes externs i fa possible el
 desenvolupament embrionari i fetal.
                  Nº 25    12
Cromosomes normals
           13
Anomalia cromosòmica
               14            nº24
Les malalties genètiques(I)
Les malalties que tenen l’origen en els mateixos gens
 de l’individu són d’origen genètic i s’anomenen
 malalties genètiques.
Qualcunes com el síndrome de Down, són degudes a
 anomalies cromosòmiques,en les quals el nombre
 de cromosomes està alterat. D’altres són degudes a
 anomalies genètiques, en les quals està alterada
 l’estructura dels gens.


                          15
Les malalties genètiques (II)
    La fibrosi quística
La fibrosi quística és una malaltia deguda a un gen
 recessiu que genera la producció d’un mucus
 molt viscós que s’acumula als pulmons i al tub
 digestiu. Aquesta acumulació de mucus provoca
 infeccions i dificulta la respiració i la digestió
Com que es tracta d’un gen recessiu, hi ha molts
 individus heterozigòtics Cc que no pateix la
 malaltia, però que en són portadors del gen c, i el
 transmeten a la seva descendència. La
 probabilitat de que un fill o filla de dos pares
 portadors de la FQ és el 25%           16
17
Malaltia de Huntington(I)

Coneguda antigament com “el ball de Sant Vito”
 , és una malaltia genètica deguda a una
 mutació en un gen dominant que provoca una
 degeneració progressiva del sistema nerviós.
 S’acompanya d’un moviment exagerat de les
 extremitats.
Es manifesta entre els 30 i els 50 anys, per la
 qual cosa la persona afectada pot haver
 transmes la malaltia als seus fills abans de
 saber de que la patia.            18
Malaltia de Huntignton(II)
Cada descendent de
 l’individu afectat (si  Es causada per un
 es heterozigòtic) té   defecte del
 una probabilitat del   cromosoma nº 4
 50% de patir la
 malaltia. El gen de
 la MH es localitza
 en un cromosoma
 no sexual
 (autosoma), i per
 tant, afecta tant a             19

 dones com homes.
Hemofília
l’hemofília es deguda a un gen recessiu localitzat
  en el cromosoma x. Els individus homozigòtics
  recessius no produeixen el factor VIII, necessari
  per a la coagulació de la sang, i necessiten
  transfusions.
Quan un sangra, el cos inicia una serie de
 reaccions que ajuden a coagular la sang, el qual
 es denomina cascada de la coagulació. El proces
 involucra a proteïnes especials anomenades
 factors de coagulació. quan falta un o més de
 aquests factors de coagulació, generalment hi ha
 una possibilitat més alta de sangrar.     20
Daltonisme
és un tipus de discromatòpsia
 congènita que es caracteritza per la
 incapacitat de percebre un o dos
 colors, habitualment el vermell i el
 verd. És una alteració genètica
 produïda    per  una  mutació
 cromosòmica recessiva i d'herència
 lligada al cromosoma X.
                  21
La discromatòpsia és un trastorn de la percepció
 cromàtica que consisteix en una ceguetat parcial per
 als colors. La discromatòpsia cromàtica consisteix en
 la distinció de dos o més colors però no de llurs
 matisos. En canvi, una persona amb discromatòpsia
 dicromàtica només és capaç de distingir dos colors:
 blanc per a les tonalitats clares i negre per a les
 fosques.
Popularment, la paraula daltonisme s'empra per referir-
 se de manera general a la ceguesa per als colors.
 Aquest terme, però, s'aplica més correctament a un
 tipus particular de discromatòpsia congènita conegut
 com a deuteranopia, caracteritzat per la falta de
 percepció d'un o dos colors, conservant les altres
 funcions oculars. Els colors més afectats són el
 vermell i el verd.                  22
Malalties genètiques (II)
Diverses malalties genètiques estan
 causades per anomalies en el nombre de
 cromosomes que posseeixen les cèl·lules,
 bé sigui per defecte o per excés.
Una de les malalties d’aquest tipus més
 freqüents és la síndrome de Down o
 mongolisme, o anomenada trisomia 21
 (tres cromosomes en el nº21).
Altres anomalies afecten el nombre de
 cromosomes sexuals, com la síndrome de
 Turner o la Klinefelter.        23
Problemes que comporta:
Síndrome de Down o
 trisomia 21 és un trastorn Defectes cardíacs, Defectes
 genètic causat per la       intestinals, Problemes de
 presència d'una còpia       visió, Pèrdua de l'audició,
 extra del cromosoma 21      Infeccions, Problemes de
 (o una part del mateix), en    tiroides, L'eucèmia,
 comptes dels dos         Pèrdues de la memòria
 habituals (trisomia del
 parell 21), caracteritzat
 per la presència d'un grau
 variable de retard mental i
 uns trets físics peculiars
 que li donen un aspecte
 recognoscible. És la
 causa més freqüent de
 discapacitat psíquica   nº14
                                24
 congènita.
Consell genètic
Les persones amb antecedents familiars de
 malalties genètiques greus haurien de consultar
 l’opinió dels genetistes l’anomenat consell
 genètic, ús de la genètica per predir i explicar la
 presència de determinats caràcters en la
 descendència.
a) utilitza els coneixements sobre com s’hereten les
 malalties per saber la probabilitat que els fills
 pateixin una malaltia genètica.
b) diagnòstic prenatal, en cas d’embaràs, i detectar
 la possible afectació del fetus: amniocentesi.
                          25
                    Nº 12
Arbre genealògic
Per estudiar les malalties genètiques es
 construeixen els arbres genealògics, que
 representen la història genètica de la família
 portadora de la malaltia
Un arbre genealògic és una taula genealògica que
 exposa dades genealògiques d'un subjecte o
 d'un matrimoni d'una manera organitzada i
 sistemàtica. L'arbre pot ser ascendent, és a dir
 que mostra els avantpassats del subjecte
 d'estudi, o pot ser descendent, mostrant la seva
 descendència.
                        26
1 de 26

Recomendados

La revolucio genetica por
La revolucio geneticaLa revolucio genetica
La revolucio geneticamontsejaen
2.1K visualizações59 slides
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO por
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOJordi Pipó
2.3K visualizações31 slides
Genetica 4 ESO por
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESOtxellrocaprevera
5.3K visualizações37 slides
GENÈTICA por
GENÈTICAGENÈTICA
GENÈTICADepartament d'Educació
61.6K visualizações51 slides
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Oriol Baradad
22.8K visualizações53 slides
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx) por
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)Departament d'Educació
1.6K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Genètica mendeliana 2 por
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2Jordi Bas
1.4K visualizações30 slides
Genetica por
GeneticaGenetica
GeneticaAnna Giro
2.6K visualizações54 slides
3 cromosomes por
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomesbertachico
5.1K visualizações51 slides
2 gentica mendeliana por
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendelianabertachico
1.7K visualizações65 slides
Genètica mendeliana por
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendelianaJordi Bas
2.7K visualizações30 slides
MENDEL I LA GENÈTICA por
MENDEL I LA GENÈTICAMENDEL I LA GENÈTICA
MENDEL I LA GENÈTICADepartament d'Educació
3.9K visualizações26 slides

Mais procurados(20)

Genètica mendeliana 2 por Jordi Bas
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2
Jordi Bas1.4K visualizações
Genetica por Anna Giro
GeneticaGenetica
Genetica
Anna Giro2.6K visualizações
3 cromosomes por bertachico
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomes
bertachico5.1K visualizações
2 gentica mendeliana por bertachico
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico1.7K visualizações
Genètica mendeliana por Jordi Bas
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendeliana
Jordi Bas2.7K visualizações
Estudi de les característiques genètiques d’una família. por CRP del Tarragonès
Estudi de les característiques genètiques d’una família.Estudi de les característiques genètiques d’una família.
Estudi de les característiques genètiques d’una família.
CRP del Tarragonès2.8K visualizações
Herència genètica por Manel miguela
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Manel miguela6.5K visualizações
69. Les mutacions genòmiques por Dani Ribo
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques
Dani Ribo4.1K visualizações
1a part genetica por conchi
1a part genetica1a part genetica
1a part genetica
conchi1.9K visualizações
Genètica Mendeliana (2) por tiotavio
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)
tiotavio1.6K visualizações
La revolució genètica por montsejaen
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
montsejaen1.7K visualizações
Herència genètica por Sofía García
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Sofía García10.2K visualizações
2 1 Cicle Genetica Cel Lular por Fub
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel Lular
Fub3.1K visualizações
Herència i transmissió de caràcters por Laura Gantiva Polo
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràcters
Laura Gantiva Polo762 visualizações
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso por Xavier Cubells Martínez
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
Xavier Cubells Martínez7.7K visualizações

Similar a Genetica

Biología por
BiologíaBiología
Biologíaemma_cq
138 visualizações27 slides
Unitat 10 por
Unitat 10Unitat 10
Unitat 10Patricia Abadín
411 visualizações12 slides
Herència i genètica por
Herència i genèticaHerència i genètica
Herència i genèticaGerard Diestre Castro
328 visualizações31 slides
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo por
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) BoPp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Botiotavio
627 visualizações30 slides
Les bases de la genètica 1 CMC por
Les bases de la genètica 1 CMCLes bases de la genètica 1 CMC
Les bases de la genètica 1 CMCjusescola
3.9K visualizações29 slides
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel) por
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)tiotavio
1.3K visualizações30 slides

Similar a Genetica(20)

Biología por emma_cq
BiologíaBiología
Biología
emma_cq138 visualizações
Unitat 10 por Patricia Abadín
Unitat 10Unitat 10
Unitat 10
Patricia Abadín411 visualizações
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo por tiotavio
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) BoPp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
tiotavio627 visualizações
Les bases de la genètica 1 CMC por jusescola
Les bases de la genètica 1 CMCLes bases de la genètica 1 CMC
Les bases de la genètica 1 CMC
jusescola3.9K visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
tiotavio1.3K visualizações
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i... por Màrius Martínez i Martí
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
Màrius Martínez i Martí1.9K visualizações
La revolució genètica por lboliva2
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
lboliva21.5K visualizações
Genètica (teoria) por CC NN
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
La genètica por vikitoria90
La genèticaLa genètica
La genètica
vikitoria90220 visualizações
Herència i transmissió dels caràcters por Biologia i Geologia
Herència i transmissió dels caràctersHerència i transmissió dels caràcters
Herència i transmissió dels caràcters
Biologia i Geologia470 visualizações
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b) por tiotavio
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
tiotavio1.1K visualizações
Ud7 por bioblogjoana
Ud7Ud7
Ud7
bioblogjoana396 visualizações
Genetica i biotecnologia por mireiacollm
Genetica i biotecnologia Genetica i biotecnologia
Genetica i biotecnologia
mireiacollm856 visualizações
Mutacions(final) por conchi
Mutacions(final)Mutacions(final)
Mutacions(final)
conchi3.6K visualizações
La revolució genètica por dexperimentals.an
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
dexperimentals.an613 visualizações
Power point genètica por angelcodinacotes
Power point genèticaPower point genètica
Power point genètica
angelcodinacotes137 visualizações

Genetica

 • 2. Conceptes: Caràcter:les diferències que podem trobar entre les diverses persones. Ex.: color d’ulls, de pell, longitud de les pestanyes,etc. Hereditaris: es transmeten de generació en generació mitjançant la producció. Adquirits: són aquells que anam adquirint al llarg de la vida. Ex.: cicatriu. Influència del medi ambient:: CARÀCTER HEREDITARI 1 + MA 1= MANIFESTACIÓ 1 CARÀCTER HEREDITARI 2 + MA 2= MANIFESTACIÓ 2 Hi ha caràcters que són difícils de determinar si tenen origen hereditari ambiental. Ex.: altura. Molts caràcters hereditaris es manifesten de forma diferent segons les condicions ambientals on s’ha desenvolupat l’individu, encara que les modificacions dels caràcters provocades per l’ambient no s'hereten. Per a que s’hereten a d’afectar el material genètic (dels pares i les mares per a que es transmeti als fills. 2
 • 3. ADN Ret. End. rugós ADN Ribosomes Proteïnes citoplasma és transforma en ARN i surt al citoplasma Gen: és un segment d’ADN que conte la informació necessària per a sintetitzar una proteïna. Cromosomes: porcions individualitzades d’ ADN que es produeixen abans de la divisió cel·lular. 23 cromosomes 2n= 46 3 46 cromosomes 23 cromosomes
 • 4. Conceptes presentar el gen Al·lels: són les alternatives diferents que pot que controla un caràcter determinat. Ex.: color d’ulls. Locus: és la posició fixa d’un gen determinat a un cromosoma. ORGANISMES DIPLOIDES I HAPLOIDES Diploides: són aquells que tenen dues sèries de cromosomes, és a dir, els cromosomes es troben en parelles. Haploides: aquells organismes que tenen una sèrie de cromosomes, és a dir, no tenen parelles. Cromosomes homòlegs: són aquells cromosomes que formen part de la mateixa parella. Homozigòtics o races pures: quan un individu te els dos al·lels d’un gen determinat iguals. Heterozigòtics o híbrids: quan un individu te els dos al·lels d’un gen determinat diferents. 4
 • 5. Conceptes Dominant: és aquell al·lel que sempre es manifesta a l’exterior. Recessiu: és aquell al·lel que queda ocult i no es manifesta, només es manifesta amb absència del dominant. Genotip: és el conjunt de gens que te l’individu. Fenotip: és la manifestació del genotip a l’exterior en un ambient determinat. Cariotip: és el conjunt de cromosomes que hi ha en el nucli d’una cèl·lula ordenats de major a menor mida i per parelles. 5
 • 6. 1a LLEI DE MENDEL O LLEI DE LA UNIFORMITAT DELS HÍBRIDS DE LA F1 Quan es creuen dues races pures que difereixen en un caràcter tots els individus de la F1 són idèntics per aquest caràcter híbrid o heterozigòtics. 6
 • 7. 2a LLEI DE MENDEL O LLEI DE LA PROPAGACIÓ Els gens que determinen un caràcter es separen o s’agrupen durant la formació dels gàmetes i es tornen a reunir durant la fecundació. Els caràcters recessius que havien quedat emmascarats a la F1 (heterozigòtics) reapareixen a la F2 ja que els gàmetes es combinen entre ells. 7
 • 8. HERÈNCIA INTERMEDIA (VARIANT DE LA 2a LLEI) A l’herència intermèdia cap al·lel domina sobre l’altre i tots dos es manifesten amb una mescla dels diferents pares 8
 • 9. 3a LLEI DE MENDEL O LLEI DE LA INDEPENDÈNCIA DELS CARÀCTERS Els diferents caràcters es transmeten independentment els uns els altres, de manera que poden aparèixer totes les combinacions possibles de la descendència. CONCLUSIÓ: Els parells d’al·lels es combinen entre si de manera que la F2 s’observa fenotips nous que no existeixen amb la relació 9:3:3:1 9
 • 10. GRUP SANGUINI AB0 FENOTIP GENOTIP ANTIGEN ANTICOSSOS RECEPTOR DONANT (ag) (Ac) Ia Ia Ag A B A 0 A AB A Ia i Ib Ib Ag B A B 0 B AB B Ib i Ia Ib Ag AB A/ B A B AB 0 AB AB ii NO ag NO te 0 A B AB 0 0 10
 • 11. Conceptes grup sanguini Codominància: els dos al·lels dominen a la descendència. S’expressen tots dos, mentre que l’herència intermèdia la descendència tenia un fenotip amb una mescla de genotips paterns. Antigen: proteïna que es troba als glòbuls vermells, que es capaç de produir una resposta immunitària i la producció d’anticossos. Anticossos:És una proteïna produïda pel sistema immunitari del cos quan detecta substàncies nocives, anomenades antígens. Els exemples d'antígens abasten microorganismes (com ara bacteris, fongs, paràsits i virus) i químics. Els anticossos també es produeixen quan el sistema immunitari erròniament considera el teixit sa 11 com una substància nociva. Cada tipus d'anticòs és únic i defensa l'organisme d'un tipus específic d'antigen.
 • 12. AMNIOCENTESI Es una prova parental, en cas d’embaràs, en la qual s’extreu una mostra de líquid amniòtic de l’úter mitjançant una agulla que travessa l’abdomen (sense anestesia). El líquid amniòtic és un líquid clar de la cavitat amniòtica que protegeix el fetus o l’embrió dels traumatismes externs i fa possible el desenvolupament embrionari i fetal. Nº 25 12
 • 15. Les malalties genètiques(I) Les malalties que tenen l’origen en els mateixos gens de l’individu són d’origen genètic i s’anomenen malalties genètiques. Qualcunes com el síndrome de Down, són degudes a anomalies cromosòmiques,en les quals el nombre de cromosomes està alterat. D’altres són degudes a anomalies genètiques, en les quals està alterada l’estructura dels gens. 15
 • 16. Les malalties genètiques (II) La fibrosi quística La fibrosi quística és una malaltia deguda a un gen recessiu que genera la producció d’un mucus molt viscós que s’acumula als pulmons i al tub digestiu. Aquesta acumulació de mucus provoca infeccions i dificulta la respiració i la digestió Com que es tracta d’un gen recessiu, hi ha molts individus heterozigòtics Cc que no pateix la malaltia, però que en són portadors del gen c, i el transmeten a la seva descendència. La probabilitat de que un fill o filla de dos pares portadors de la FQ és el 25% 16
 • 17. 17
 • 18. Malaltia de Huntington(I) Coneguda antigament com “el ball de Sant Vito” , és una malaltia genètica deguda a una mutació en un gen dominant que provoca una degeneració progressiva del sistema nerviós. S’acompanya d’un moviment exagerat de les extremitats. Es manifesta entre els 30 i els 50 anys, per la qual cosa la persona afectada pot haver transmes la malaltia als seus fills abans de saber de que la patia. 18
 • 19. Malaltia de Huntignton(II) Cada descendent de l’individu afectat (si Es causada per un es heterozigòtic) té defecte del una probabilitat del cromosoma nº 4 50% de patir la malaltia. El gen de la MH es localitza en un cromosoma no sexual (autosoma), i per tant, afecta tant a 19 dones com homes.
 • 20. Hemofília l’hemofília es deguda a un gen recessiu localitzat en el cromosoma x. Els individus homozigòtics recessius no produeixen el factor VIII, necessari per a la coagulació de la sang, i necessiten transfusions. Quan un sangra, el cos inicia una serie de reaccions que ajuden a coagular la sang, el qual es denomina cascada de la coagulació. El proces involucra a proteïnes especials anomenades factors de coagulació. quan falta un o més de aquests factors de coagulació, generalment hi ha una possibilitat més alta de sangrar. 20
 • 21. Daltonisme és un tipus de discromatòpsia congènita que es caracteritza per la incapacitat de percebre un o dos colors, habitualment el vermell i el verd. És una alteració genètica produïda per una mutació cromosòmica recessiva i d'herència lligada al cromosoma X. 21
 • 22. La discromatòpsia és un trastorn de la percepció cromàtica que consisteix en una ceguetat parcial per als colors. La discromatòpsia cromàtica consisteix en la distinció de dos o més colors però no de llurs matisos. En canvi, una persona amb discromatòpsia dicromàtica només és capaç de distingir dos colors: blanc per a les tonalitats clares i negre per a les fosques. Popularment, la paraula daltonisme s'empra per referir- se de manera general a la ceguesa per als colors. Aquest terme, però, s'aplica més correctament a un tipus particular de discromatòpsia congènita conegut com a deuteranopia, caracteritzat per la falta de percepció d'un o dos colors, conservant les altres funcions oculars. Els colors més afectats són el vermell i el verd. 22
 • 23. Malalties genètiques (II) Diverses malalties genètiques estan causades per anomalies en el nombre de cromosomes que posseeixen les cèl·lules, bé sigui per defecte o per excés. Una de les malalties d’aquest tipus més freqüents és la síndrome de Down o mongolisme, o anomenada trisomia 21 (tres cromosomes en el nº21). Altres anomalies afecten el nombre de cromosomes sexuals, com la síndrome de Turner o la Klinefelter. 23
 • 24. Problemes que comporta: Síndrome de Down o trisomia 21 és un trastorn Defectes cardíacs, Defectes genètic causat per la intestinals, Problemes de presència d'una còpia visió, Pèrdua de l'audició, extra del cromosoma 21 Infeccions, Problemes de (o una part del mateix), en tiroides, L'eucèmia, comptes dels dos Pèrdues de la memòria habituals (trisomia del parell 21), caracteritzat per la presència d'un grau variable de retard mental i uns trets físics peculiars que li donen un aspecte recognoscible. És la causa més freqüent de discapacitat psíquica nº14 24 congènita.
 • 25. Consell genètic Les persones amb antecedents familiars de malalties genètiques greus haurien de consultar l’opinió dels genetistes l’anomenat consell genètic, ús de la genètica per predir i explicar la presència de determinats caràcters en la descendència. a) utilitza els coneixements sobre com s’hereten les malalties per saber la probabilitat que els fills pateixin una malaltia genètica. b) diagnòstic prenatal, en cas d’embaràs, i detectar la possible afectació del fetus: amniocentesi. 25 Nº 12
 • 26. Arbre genealògic Per estudiar les malalties genètiques es construeixen els arbres genealògics, que representen la història genètica de la família portadora de la malaltia Un arbre genealògic és una taula genealògica que exposa dades genealògiques d'un subjecte o d'un matrimoni d'una manera organitzada i sistemàtica. L'arbre pot ser ascendent, és a dir que mostra els avantpassats del subjecte d'estudi, o pot ser descendent, mostrant la seva descendència. 26