O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ĄD
U

JE PR
KT O
U GN
PL OZ
W A
NU A O
DN
IA W DDZ
CH YŁ IA
OD OŻO ŁY
NE WA
02
.0 GO NIA
1.
20 DO NA
14 P Ś
DO UB RO
D
31 ...
SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie....................................................................................................
Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu lokalnego .......................20

6.8

Wpływ realizacji usta...
Streszczenie w języku nie specjalistycznym
prognoza

oddziaływania

na

środowisko

została

sporządzona

ĄD
U

Niniejsza
...
Wprowadzenie

1.1

Przedmiot i cel prognozy

ĄD
U

1

JE PR
KT O
U GN
PL OZ
W A
NU A O
DN
IA W DDZ
CH YŁ IA
OD OŻO ŁY
NE W...
bardziej na prawdopodobieństwie i zasadach logicznego wnioskowania niŜ konkretnych

ĄD
U

wyliczeniach dla realizowanych w...
z przeznaczeniem w nim analizowanych terenów oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi,

ĄD
U

które decydowały o przeznaczeniu ...
przedstawione w części opisowej i jest integralną częścią opracowania. Niniejsza prognoza
•

ĄD
U

oddziaływania na środow...
•

Kraiński P., Szczepański E., 2005, Wytypowanie obszarów wymagających

ĄD
U

dalszych badań pod katem zagroŜeń masowymi ...
Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 dla aglomeracji

ĄD
U

2.2

trójmiejskiej w województwie pomorskim

JE PR
K...
Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska

ĄD
U

2.4

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z uwzględnie...
Plan gospodarki odpadami dla miasta Gdańska

ĄD
U

2.5

Głównym celem opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Gda...
Wytyczne do projektu planu wynikające z uwarunkowań
określonych

w

opracowaniu

ĄD
U

4

ekofizjograficznym

JE PR
KT O
U...
ĄD
U
JE PR
KT O
U GN
PL OZ
W A
NU A O
DN
IA W DDZ
CH YŁ IA
OD OŻO ŁY
NE WA
02
.0 GO NIA
1.
20 DO NA
14 P Ś
DO UB RO
D
31 L...
001-M/U31 - tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo – usługowej zawierające, ustalone

ĄD
U

w karcie terenu, tereny mieszk...
ĄD
U

Zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej.

JE PR
KT O
U GN
PL OZ
W A
NU A O
DN
IA W DDZ
CH YŁ IA
OD OŻO ŁY
NE WA
02
.0 G...
zbudowanego głównie z utworów stoŜków napływowych i deluwialnych. Taras cechuje się

ĄD
U

nieznacznymi nachyleniami w kie...
Wpływ

realizacji ustaleń projektu planu na zagroŜenie ruchami

ĄD
U

6.3

masowymi ziemi oraz na ochronę obszarów występo...
powodzią dla terenów nie obwałowanych rzek: Raduni, Motławy, Martwej Wisły, Rozwójki

ĄD
U

i Bielawy od wody o prawdopodo...
Celem ochrony istniejącej szaty roślinnej wprowadzono zapis maksymalnej ochrony

ĄD
U

drzewostanu. Realizacja powyŜszych ...
Aktualnie nie jest prowadzony monitoring stanu czystości powietrza w analizowanym

ĄD
U

rejonie. W 2010 roku opracowano „...
Wpływ

realizacji

ustaleń

projektu

planu

na

warunki

klimatu

ĄD
U

6.9

akustycznego

Zgodnie z Rozporządzeniem Mini...
JE PR
KT O
U GN
PL OZ
W A
NU A O
DN
IA W DDZ
CH YŁ IA
OD OŻO ŁY
NE WA
02
.0 GO NIA
1.
20 DO NA
14 P Ś
DO UB RO
D
31 LIC OW...
ERP) wywołuje na poziomie gruntu natęŜenie pola elektromagnetycznego, co najwyŜej

ĄD
U

rzędu 0,02 mW/cm². Wewnątrz budyn...
Realizacja wyŜej wymienionych zapisów przyczyni się do ograniczenia ewentualnie
wpływu

realizacji

ustaleń

projektu

pla...
(wzdłuŜ stałej linii brzegowej) dotyczy „obszarów specjalnej ochrony ptaków” (OSO). Celem

ĄD
U

wyznaczenia obszarów OSO ...
skumulowane na środowisko, będące efektem realizacji ustaleń projektu planu, wzięto pod

ĄD
U

uwagę oddziaływanie: w trak...
Państwowego Monitoringu Środowiska, z częstotliwością ustalaną zgodnie z przepisami

Podsumowanie

JE PR
KT O
U GN
PL OZ
W...
Prognoza oliwa vii dwór rejon ulicy abrahama projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą odd...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Prognoza oliwa vii dwór rejon ulicy abrahama projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Baixar para ler offline

Prognoza oliwa vii dwór rejon ulicy abrahama

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Prognoza oliwa vii dwór rejon ulicy abrahama projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 1. 1. ĄD U JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL ZESPÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA TEMAT DATA Prognoza oddziaływania na środowiska projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa – VII Dwór rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku nr planu 0254 2013 r. AUTOR mgr Piotr Kraiński KIEROWNIK ZESPOŁU mgr Bogusław Grechuta OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inŜ. arch. Dobrosława Jakubowska DYREKTOR BIURA mgr inŜ. arch. Marek Piskorski PR O AUTOR PROJEKTU PLANU
 2. 2. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie....................................................................................................................5 ĄD U 1 Przedmiot i cel prognozy..............................................................................................5 1.2 Metoda sporządzania prognozy ...................................................................................6 2 JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL 1.1 Uwarunkowania wynikające ze Studium uwarunkowań przestrzennego miasta Gdańska, innych i kierunków zagospodarowania dokumentów planistycznych, inwentaryzacyjnych i studiów dotyczących środowiska.......................................................9 2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ......................................................................................................................9 2.2 Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 dla aglomeracji trójmiejskiej w województwie pomorskim ..........................................................................................10 2.3 2.4 2.5 3 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska ............................10 Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska ....................................................11 Plan gospodarki odpadami dla miasta Gdańska ........................................................12 Prognoza dalszych zmian w środowisku przy dotychczasowym uŜytkowaniu terenu objętego projektem planu .................................................................................................12 4 Wytyczne do projektu planu wynikające z uwarunkowań określonych w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym.....................................................................................13 5 Ustalenia analizowanego projektu planu...........................................................................13 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 Ustalenia obowiązującego planu miejscowego oraz planów na terenach przyległych 13 Cel sporządzenia projektu planu................................................................................14 Analizowane warianty projektu planu .........................................................................14 Wydzielone strefy (tereny) funkcjonalne ....................................................................14 Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej................................15 Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 2000............................16 6.1 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zabytki, chronione dobra kulturowe i wartości materialne....................................................................................................16 6.2 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na powierzchnię ziemi i budowę geologiczną ...............................................................................................................16 6.3 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zagroŜenie ruchami masowymi ziemi oraz na ochronę obszarów występowania surowców naturalnych..............................18 PR O 6.4 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na wody powierzchniowe i podziemne ........18 6.5 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zagroŜenie powodzią..............................18 6.6 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na faunę i florę oraz na ochronę róŜnorodności biologicznej.........................................................................................19 2
 3. 3. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu lokalnego .......................20 6.8 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na stan aerosanitarny...................................20 6.9 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu akustycznego.................22 6.10 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zachowanie dopuszczalnych poziomów JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL ĄD U 6.7 pól elektromagnetycznych, w tym funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowych.............................................................................................................23 6.11 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na walory krajobrazowe................................24 6.12 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na obszary i obiekty chronione, w tym na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000................................................25 6.13 6.14 8 Oddziaływania transgraniczne w wyniku realizacji ustaleń projektu planu..................27 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zdrowie ludzi ..................................................27 Monitorowanie skutków realizacji ustaleń planu................................................................27 Podsumowanie .................................................................................................................28 PR O 9 Oddziaływania skumulowane skutków realizacji ustaleń projektu planu.....................26 6.15 7 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ryzyko wystąpienia powaŜnych awarii .....26 3
 4. 4. Streszczenie w języku nie specjalistycznym prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona ĄD U Niniejsza do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa – VII Dwór rejon JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL ulicy Abrahama w mieście Gdańsku. Obszar objęty projektem planu o powierzchni około 0,15 ha połoŜony jest w Oliwie – VII Dwór i obejmuje działkę nr 45/6, obręb 29 przy ul. Abrahama 15A i 15B. Teren jest zagospodarowany. Na działce znajdują się dwa budynki z działającymi usługami. Głównym celem sporządzenia planu była potrzeba weryfikacji zapisów obowiązującego planu w zakresie warunków urbanistycznych - m.in. intensywności zabudowy i zmiany jego rysunku. Niezbędna była równieŜ korekta przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy przy ulicy Głogowskiej. Ponadto celem sporządzenia planu było dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno- przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska teren opracowania został wskazany jako obszar o dominującej funkcji mieszkaniowej. Ulica Wita Stwosza wskazana została jako ulica zbiorczą wzdłuŜ niej przebiega linia tramwajowa. Teren analizy znajduje się w granicach OSTAB-u. Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono celem określenia, przeanalizowania i oceny skutków, które mogą ewentualnie wyniknąć z planowanego przeznaczenia terenu dla wszystkich komponentów środowiska i zdrowia ludzi oraz przedstawienia rozwiązań eliminujących lub ograniczających ich potencjalny negatywny wpływ na środowisko. Realizacja ustaleń analizowanego projektu planu nie będzie oddziaływać na obszary włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a przyjęte w projekcie planu rozwiązania uwzględniają główne uwarunkowania wynikające ze struktury środowiska i zagroŜeń występujących na tym terenie oraz zawiera rozwiązania minimalizujące prognozowane uciąŜliwości. Podsumowując naleŜy ocenić, Ŝe realizacja ustaleń projektu planu w jego granicach nie wpłynie na zmianę obecnych zasobów środowiska przyrodniczego, jednak moŜe spowodować nieznaczne pogorszenie warunków klimatu akustycznego i aerosanitarnego PR O szczególnie w trakcie realizacji poszczególnych obiektów. 4
 5. 5. Wprowadzenie 1.1 Przedmiot i cel prognozy ĄD U 1 JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL Zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2013 poz. 647z późn. zmianami) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko. Jest to wykonanie obowiązku, jaki nakłada art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Podstawowym celem prognozy było określenie, analiza i ocena skutków, które mogą wyniknąć z planowanego przeznaczenia terenu dla wszystkich komponentów środowiska i zdrowia ludzi oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających jego ewentualnie negatywny wpływ na środowisko. Fakt opracowania odrębnego rozporządzenia określającego kształt prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych wraz z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wskazuje na wyjątkowe miejsce tych prognoz w całym systemie ocen oddziaływania na środowisko, określonym ustawą Prawo ochrony Prognozy środowiska. szczególnego rodzaju te są bowiem projektowania, dokumentami jakim jest opracowywanymi planowanie w ramach zagospodarowania przestrzennego, prowadzące do ustanawiania lub zmiany prawa lokalnego, określającego zasady korzystania z przestrzeni na obszarze objętym planem. Jako akt prawa miejscowego, ustanawiając plan zagospodarowania przeznaczenie terenów przestrzennego na określone pełni cele i funkcję ustalając regulacyjną, zasady ich zagospodarowania, godząc jednocześnie interes publiczny z punktu widzenia samorządu lokalnego i interesy indywidualne mieszkańców. Dlatego zapisy planu są przede wszystkim odzwierciedleniem poŜądanego stanu docelowego, wynikającego z uwzględnienia wielu róŜnych przesłanek i interesów. Ustalenia planu muszą umoŜliwiać zarówno spełnienie wymagań ochrony zasobów i funkcjonowania środowiska, jak i m.in. prowadzenie działalności gospodarczej i zaspokojenie potrzeb społecznych. Ze wskazanej wyŜej funkcji planu zagospodarowania przestrzennego i sposobu jego realizacji wynika, Ŝe ocena jego wpływu i zmian środowiska spowodowanych jego ustaleniami jest zadaniem obarczonym wysokim stopniem niepewności, a zakres i siła PR O zmian moŜe nie być zaleŜna bezpośrednio od propozycji planu. Ciągle nie są takŜe rozpoznane do końca konsekwencje działalności człowieka w środowisku. Prognoza wpływu ustaleń planu na środowisko z samej swojej istoty zawiera więc oceny hipotetyczne, oparte 5
 6. 6. bardziej na prawdopodobieństwie i zasadach logicznego wnioskowania niŜ konkretnych ĄD U wyliczeniach dla realizowanych w przyszłości zamierzeń. Prognoza, analizując skutki najsilniej obciąŜające środowisko (takŜe sytuacje JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL awaryjne), pełni rolę informacyjną i ostrzegawczą w stosunku do późniejszych etapów projektowania inwestycji, wskazując jakie problemy z zakresu ochrony środowiska muszą być w ich trakcie brane pod uwagę i rozwiązane, a takŜe czym moŜe grozić brak odpowiednich rozwiązań. Na etapie projektu planu sygnalizuje się dopiero moŜliwość wystąpienia zagroŜeń w przyszłości, ale mogą one nie wystąpić lub mieć inny (łagodniejszy) charakter, o ile podejmie się odpowiednie działania zapobiegawcze na dalszych etapach projektowania dopuszczonych przedsięwzięć. Prognoza moŜe teŜ wskazać preferowane z punktu widzenia ochrony środowiska sposoby realizacji planu oraz działania, których nie moŜna zawrzeć w ustaleniach planu ze względu na jego specyfikę prawną. Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa – VII Dwór rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku - lokalizację granic obszaru projektu planu na tle okolicy pokazano na Ryc. nr 1. Ryc.1. PołoŜenie obszaru objętego projektem planu 1.2 Metoda sporządzania prognozy Prace terenowe nad określeniem aktualnego stanu środowiska przyrodniczego PR O poprzedzone zostały szczegółową analizą dostępnych materiałów archiwalno – dokumentacyjnych odnoszących się do analizowanego oraz terenów bezpośrednio przyległych. Zapoznano się z zapisami dotychczas obowiązujących planów miejscowych, 6
 7. 7. z przeznaczeniem w nim analizowanych terenów oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi, ĄD U które decydowały o przeznaczeniu poszczególnych jego fragmentów. Na podstawie zebranych informacji określono podstawowe obszary problemowe, które powinny zostać JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL szczegółowo zweryfikowane w czasie prac terenowych. Przeprowadzono inwentaryzację na terenie objętym projektem planu, obejmującą wszystkie elementy środowiska przyrodniczego. Skonsultowano się równieŜ z projektantem planu oraz z projektantami poszczególnych branŜ. W opracowaniu niniejszej prognozy uwzględniono wnioski dotyczące ochrony środowiska, które napłynęły po uzyskaniu zawiadomienia o przystąpieniu do prac nad projektem miejscowego planu. Zakres i stopień szczegółowości niniejszej prognozy został uzgodniony z: 1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismo nr RDOŚ-Gd-PN.II.411.4.23.2013.MPI.1 z dnia 24.07.2013r., który wniósł uwagi dotyczące: • wymogów zawartych zgodnie z art. 51.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); • umieszczenia szkicu pokazującego teren projektu planu na tle form ochrony przyrody. 2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku, pismo nr SE.ZNS-80/490p/21/GS/13 z dnia 25.07.2013r. który uzgodnił zakres i stopień szczegółowości bez uwag. Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu składa się z: a) części opisowej, b) części graficznej. Część opisowa prognozy zawiera charakterystykę struktury i ocenę poszczególnych komponentów środowiska, przedstawienie istotnych z punktu widzenia środowiska ustaleń planu oraz potencjalne skutki oddziaływania na środowisko realizacji zapisów ustaleń projektu planu. Prognoza zakończona jest podsumowaniem określającym potencjalne skutki środowiskowe realizacji ustaleń projektu planu oraz zawiera zapisy (stanowiące oraz zalecane) wprowadzone do ustaleń projektu planu w celu ograniczenie ewentualnych PR O niekorzystnych oddziaływań jego realizacji. Część graficzna prognozy (mapa pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa – VII Dwór rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku”) ilustruje potencjalne skutki realizacji ustaleń planu 7
 8. 8. przedstawione w części opisowej i jest integralną częścią opracowania. Niniejsza prognoza • ĄD U oddziaływania na środowisko została sporządzona na postawie: Opracowania ekofizjograficznego do miejscowego planu zagospodarowania JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL przestrzennego Oliwa – VII Dwór rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku; • Projektu miejscowego planu zagospodarowania Oliwa – VII Dwór rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku, Biuro Rozwoju Gdańska. • Opracowanie ekofizjograficzne do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska”, Zespół Ochrony Środowiska, Biuro Rozwoju Gdańska Gdańsk, 2006 r. • Prace problemowe geograficznego środowiska miasta Gdańska, Przedsiębiorstwo Geologiczno - Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa „Geoprojekt” Oddział Gdańsk, 1971. • Jerzy Szukalski, Środowisko geograficzne Trójmiasta, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 1971. • „Mapa topograficzna Polski” w skali 1 : 10 000 druk z 2000 roku, W-wa. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. • „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XVIIII/431/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. • Rejestr osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami masowymi ziemi dla terenów miasta Gdańska, 2011 r., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Gdańsk. • „Mapy akustyczne miasta Gdańska” 2012 r. • Oceny stanu środowiska w gminie Gdańsk, Prezydent Miasta Gdańska. • J. Trapp, J. Korzeniewski, Klimat aglomeracji gdańskiej, 1987, Zeszyty Naukowe, WBGiO, Uniwersytet Gdański • Ocen stanu środowiska w gminie Gdańsk za lata 2005-2009, Prezydent Miasta Gdańska, 2010 r.; • Program ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej w województwie pomorskim, aktualizacja za rok 2006, Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych »EKOMETRIA« Sp. z o.o. • Studium obszarów bezpośredniego zagroŜenia powodzią dla terenów PR O nieobwałowanych rzek: Raduni, Motławy, Martwej Wisły, Rozwójki i Bielawy od wody o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% dla terenów zurbanizowanych, od wody o prawdopodobieństwie pojawienia się 1%, 10% dla pozostałych terenów” Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni, 2004 rok. 8
 9. 9. • Kraiński P., Szczepański E., 2005, Wytypowanie obszarów wymagających ĄD U dalszych badań pod katem zagroŜeń masowymi ruchami ziem, PWT GEOTEST, JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL Gdańsk. 2 Uwarunkowania i kierunków Gdańska, wynikające ze zagospodarowania innych Studium uwarunkowań przestrzennego dokumentów miasta planistycznych, inwentaryzacyjnych i studiów dotyczących środowiska 2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska teren opracowania został wskazany jako obszar o dominującej funkcji mieszkaniowej. Ulica Wita Stwosza wskazana została jako ulica zbiorcza, wzdłuŜ niej przebiega linia tramwajowa. Teren analizy znajduje się w granicach OSTAB-u. Ryc. 2 Przeznaczenie terenu objętego projektem planu w Studium uwarunkowań PR O i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 9
 10. 10. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 dla aglomeracji ĄD U 2.2 trójmiejskiej w województwie pomorskim JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL W wyniku występujących ponadnormatywnych przekroczeń pyłu PM10 w Gdańsku, powstał program ochrony powietrza przyjęty uchwałą nr 1203/XLIX/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku „w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji Trójmiejskiej”. W Programie tym wskazano obszary, które powinny zostać objęte zadaniami naprawczymi, mającymi na celu przywrócenie jakości powietrza. Analizowany obszar nie został włączony do tego typu obszarów. 2.3 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska W 2009 roku sporządzono „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska”, który został zatwierdzony przez Radę Miasta Gdańska – Uchwała nr XLIV/1253/09 z dnia 30 grudnia 2009r. W Programie przedstawiono diagnozę stanu akustycznego środowiska na podstawie map akustycznych Gdańska oraz określono działania naprawcze w celu obniŜenia uciąŜliwości akustycznych. Program wskazał dwie podstawowe kategorie działań, które będą wpływały na stan klimatu akustycznego w Gdańsku: • działania długofalowe, których podstawowym celem realizacji nie jest pierwotnie ochrona środowiska przed hałasem (np. plany rozwoju systemu komunikacyjnego miasta), lecz których wykonanie w zasadniczy sposób wpływa na zmiany klimatu akustycznego obszaru, • działania bieŜące, techniczno – organizacyjne obejmujące wszelkie przedsięwzięcia antyhałasowe, realizowane w ramach bieŜących potrzeb oraz inne działania, w następstwie, których nastąpi poprawa warunków klimatu akustycznego, weryfikowane i modyfikowane w miarę potrzeb w cyklu 5 – 7 letnim. Analizowany projekt planu nie został wskazany do objęcia działaniami długofalowymi, natomiast wpisuje się w zakres działań bieŜących. Długofalowa realizacja ramy komunikacyjnej miasta ma za zadanie miedzy innymi odciąŜyć główne ciągi komunikacyjne w mieście. Natomiast bieŜące modernizacje ciągów komunikacyjnych PR O (drogowych i kolejowych) wpływają na ograniczenie emisji hałasu. 10
 11. 11. Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska ĄD U 2.4 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2014; którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL Gdańska 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Gdańska w Gdańsku nr XLIX/1373/10 z dnia 27 maja 2010 roku Główne kierunki przyjęte w Programie polegają na: • podnoszeniu skuteczności oczyszczania ścieków, • zwiększeniu udziału wód podziemnych w strukturze zagospodarowania w wodę mieszkańców, • zwiększeniu retencji wodnej na górnym tarasie miasta, • zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego, • sukcesywnym ograniczeniu uciąŜliwości hałasowych, • osiągnięciu i utrzymaniu standardów jakości powietrza, • ochronie róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej. W Programie przyjęto takŜe cele perspektywiczne, które mają charakter stałych dąŜeń i moŜliwe są do osiągnięcia w perspektywie poza rokiem 2014. Zostały one zestawione w tabeli poniŜej. Cel perspektywiczny • • Środowisko i zdrowie – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego • • • PR O Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie przyrody ZrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii • Cele średniookresowe osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, w tym wód przybrzeŜnych ochrona mieszkańców i ich mienia przed zagroŜeniami naturalnymi i skutkami katastrof naturalnych, wdroŜenie zrównowaŜonego zarządzania zasobami wodnymi w regionach wodnych ochrona mieszkańców przed naraŜeniem na ponadnormatywny hałas poprawa warunków zdrowotnych poprzez osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości powietrza gospodarka odpadami (realizacja Planu Gospodarki Odpadami) Rozwój świadomego uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji związanych z wykorzystaniem zasobów środowiska • Ochrona róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej, powstrzymanie procesu jej utraty • Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych i zrównowaŜone uŜytkowanie kopalin 11
 12. 12. Plan gospodarki odpadami dla miasta Gdańska ĄD U 2.5 Głównym celem opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011, była aktualizacja planu postępowania z odpadami, zgodnie z aktualnymi przepisami JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL prawa oraz „Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 – 2014 i Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010” . Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska został przyjęty Uchwałą Nr XLVII/1416/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2002r. Głównymi elementami strategicznymi planu są: • zapobieganie powstawaniu odpadów i minimalizacja ich negatywnego oddziaływania na środowisko, • odzysk i recykling odpadów, z zachowaniem zasad ochrony środowiska, • zachowanie zasad ochrony środowiska przy unieszkodliwieniu odpadów, których powstaniu nie udało się poddać odzyskowi/recyklingowi. Na najbliŜsze co najmniej 8 lat przyjęto następujące zadania strategiczne: • rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku – Szadółkach, • prace projektowe oraz realizacja budowy zakładu termicznego przekształcenia odpadów komunalnych, • dalszy rozwój selektywny zbierania odpadów komunalnych, • wdroŜenie oraz propagowanie właściwego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców w systemie ”mokre – suche”. Najistotniejszymi zadaniami ujętymi w Planie gospodarki odpadami dla terenu objętego projektem planu są działania związane z odpadami komunalnymi, które między innymi polegają na ich selektywnej zbiórce. 3 Prognoza dalszych zmian w środowisku przy dotychczasowym uŜytkowaniu terenu objętego projektem planu Analizowany obszar jest intensywnie uŜytkowany i zagospodarowany. Występuje tu zabudowa usługowa, w dobrym stanie technicznym, choć architektonicznie odstająca od standardów XXI wieku. Nie przewiduje się zmian w środowisku na tym terenie. Prawdopodobnymi procesami obserwowanymi na tym terenie będą bieŜące remonty PR O budynków i nawierzchni. 12
 13. 13. Wytyczne do projektu planu wynikające z uwarunkowań określonych w opracowaniu ĄD U 4 ekofizjograficznym JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL podstawowym Na podstawie dokonanej charakterystyki oraz diagnozy stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego przeprowadzonej w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym, przyjęto następujące kierunki kształtowania i ochrony środowiska dla terenu objętego projektem planu miejscowego. • warunki akustyczne nie stwarzają przeciwwskazań do lokalizacji zabudowy o funkcjach chronionych pod względem akustycznym, • celem zachowania najcenniejszych elementów istniejącego drzewostanu naleŜy wprowadzić szpaler drzew do utrzymania i wprowadzenia, • naleŜy przeprowadzić korektę OSTAB-u (wyłączenie w granicach projektu planu) – teren ten nie spełnia wymogów OSTAB-u i nie ma moŜliwości stworzenia odpowiednich warunków dla jego funkcjonowania. 5 Ustalenia analizowanego projektu planu 5.1 Ustalenia obowiązującego planu miejscowego oraz planów na terenach przyległych Na analizowanym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz – StrzyŜa II - Oliwa w mieście Gdańsku (Ryc. 3) (uchwała RMG nr XLIV/1327/2002 z dnia 24.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 16, poz.375), w którym został przeznaczony na funkcję strefy mieszanej usługowo – mieszkaniowej. Do ustaleń obowiązującego planu miejscowego wprowadzono następujący zapisy odnoszące się do zasad ochrony środowiska: dla terenu (022 – 31 strefa mieszana usługowo PR O mieszkaniowa - min. 20% pow. terenu – powierzchnia biologicznie czynna (zieleń). 13
 14. 14. ĄD U JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL Ryc. 3 Przeznaczenie terenu objętego analizami w obowiązującym planie miejscowym 5.2 Cel sporządzenia projektu planu Celem sporządzenia planu była potrzeba weryfikacji zapisów obowiązującego planu w zakresie warunków urbanistycznych - m.in. intensywności zabudowy i zmiany jego rysunku. Niezbędna była równieŜ korekta przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy przy ulicy Głogowskiej. Ponadto celem sporządzenia planu było dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. 5.3 Analizowane warianty projektu planu Obszar objęty projektem planu z racji obecnych uwarunkowań cechuje się znacznymi ograniczeniami urbanistycznymi, co zmniejszyło moŜliwość wariantowania parametrów urbanistycznych. W trakcie prac planistycznych analizowano podstawowe parametry urbanistyczne: wysokość i powierzchnię zabudowy, intensywność, wielkość powierzchni biologicznie czynnej. RozwaŜano równieŜ zasadność wprowadzenia szpalerów drzew do zachowania i utrzymania wzdłuŜ ul. Abrahama. W wariancie docelowym zrezygnowano jednak z tej opcji. 5.4 Wydzielone strefy (tereny) funkcjonalne W analizowanym projekcie planu jego obszar o powierzchni 0,15 ha wskazany jest PR O jako jeden teren oznaczony symbolem 001-M/U31. 14
 15. 15. 001-M/U31 - tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo – usługowej zawierające, ustalone ĄD U w karcie terenu, tereny mieszkaniowe: MN, MN21 lub M22 i usługowe: U33. W karcie terenu JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL moŜna ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową a usługową. MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ; MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej – domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe; M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej - domy mieszkalne wolno stojące do 4 mieszkań oraz domy w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej jedno- lub dwumieszkaniowe; U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, a) z wyłączeniem: • stacji paliw, • warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, • stacji obsługi samochodów cięŜarowych i autobusów, b) dopuszcza się: • • salony samochodowe (z serwisem), • małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni uŜytkowej, • budynki zamieszkania zbiorowego, • 5.5 parkingi i garaŜe dla samochodów osobowych, mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej Zaopatrzenie w wodę Teren objęty projektem planu zaopatrywany jest i będzie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, głównie z ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” i „Zaspa”. Posiadają ono pozwolenia wodno prawne. Istniejąca oraz planowana do realizacji nowa zabudowa zaopatrywana będzie w wodę zgodnie z zapisami projektu planu – zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej. Zaopatrzenie w ciepło Do ustaleń projektu planu wprowadzono następujący zapis: zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej. Zgodnie z Rozporządzeniem Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku „w sprawie określenia programu ochrony PR O powietrza dla strefy aglomeracji Trójmiejskiej” naleŜy promować podłączanie istniejących i planowanych obiektów usługowych do sieci ciepłowniczej. Wpłynie to korzystnie na poprawę stanu aerosanitarnego tego fragmentu miasta. 15
 16. 16. ĄD U Zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej. JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL Zaopatrzenie w energią elektryczną – z sieci elektroenergetycznej Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do kanalizacji sanitarnej w ul. Abrahama i dalej do oczyszczalni ścieków „Wschód” Odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej Zagospodarowanie odpadów komunalnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiorem odpadów posegregowanych i niesegregowanych zajmuje się na terenie miasta szereg wyspecjalizowanych firm, które takŜe, w ramach swojej działalności, prowadzą wstępną segregację przed przekazaniem ich do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szadółkach. ZUO w Szadółkach aktualnie jest przebudowywane i rozbudowywane w celu spełnienia wszystkich obowiązujących przepisów oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami (segregacja, kompostowanie, spalanie odpadów). 6 Przewidywane pośrednie, znaczące wtórne, średnioterminowe i oddziaływania skumulowane, długoterminowe, (bezpośrednie, krótkoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 6.1 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zabytki, chronione dobra kulturowe i wartości materialne Obszar objęty projektem planu nie został włączony do strefy ochrony konserwatorskiej oraz nie ustalono na nim strefy ochrony archeologicznej. Nie występują tu równieŜ obiekty o wartościach kulturowych i historycznych. PR O 6.2 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na powierzchnię ziemi i budowę geologiczną Obszar objęty projektem planu połoŜony jest w strefie krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej. Obszar analizowany stanowi fragment tarasu oliwsko – wrzeszczańskiego 16
 17. 17. zbudowanego głównie z utworów stoŜków napływowych i deluwialnych. Taras cechuje się ĄD U nieznacznymi nachyleniami w kierunku morza. Analizowany teren zbudowany jest głównie z róŜnoziarnistych piasków i Ŝwirów. Warunki geotechniczne na większości analizowanego JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL obszaru są korzystne. Pierwszy poziom wód gruntowych występuje na głębokości około 15 - 16 m.n.p.m., czyli około 14 – 15 m.p.p.t. co zapewnia posadowienia kondygnacji podziemnych bez prowadzenia odwodnień. Analizowany obszar połoŜony jest w obrębie regionu PobrzeŜa Gdańskiego i znajduje się w obrębie mikroregionu platformy oliwskowrzeszczańskiej (wg M. Przewoźniaka). Ryc. 4 Budowa geologiczna obszaru objętego analizami źródło: Prace problemowe środowiska geograficznego miasta Gdańska, „Geoprojekt” Gdańsk, 1971. Teren opracowania jest nachylony w kierunku wschodnim, rzędne jego kształtują się od 31,0 m n.p.m. w części wschodniej do 29,0 m n.p.m w części zachodniej. Nie prognozuje się negatywnych skutków na powierzchnię ziemi i budowę PR O geologiczną w wyniki realizacji ustaleń projektu planu. 17
 18. 18. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zagroŜenie ruchami ĄD U 6.3 masowymi ziemi oraz na ochronę obszarów występowania surowców naturalnych JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL Wykonany przez Państwowy Instytut Geologiczny w 2011r. Rejestr osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami masowymi nie wyznaczył na analizowanym obszarze tereny zagroŜone ruchami masowymi . Wykonane w 2005 roku przez firmę PWT GEOTEST opracowanie mające na celu określenie i wytypowanie obszarów wymagających dalszych badań pod kątem zagroŜeń masowymi ruchami ziemi wskazało, Ŝe na terenie objętym projektem nie występują potencjalne zagroŜenia tymi ruchami, co potwierdzono w trakcie prac terenowych. Realizacja zapisów projektu planu nie skutkuje zagroŜeniami uaktywnieniem ruchów masowych. 6.4 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na wody powierzchniowe i podziemne Wody powierzchniowe. Na obszarze opracowanie nie występują wody powierzchniowe oraz tereny stale bądź okresowo podmokłe. Teren opracowania znajduje się w zlewni bezpośredniej Zatoki Gdańskiej, wody deszczowe odprowadzana są poprzez kolektor Kołobrzeska do zatoki. Wody podziemne. Głównym poziomem uŜytkowym wód podziemnych w rejonie opracowania jest poziom plejstoceńsko – trzeciorzędowy zbudowany z fluwioglacjalnych piasków i Ŝwirów. Stanowi on główne źródło zaopatrzenia miasta w wodę pitną. W obrębie tego poziomu wodonośnego występują dwie warstwy wodonośne (górną i dolną), które częściowo są rozdzielone osadami słabo przepuszczalnymi. Warstwa górna, mająca zwierciadło wody o charakterze swobodnym występuje na rzędnej około 15 - 16 m.n.p.m, a wody podziemne płyną z zachodu w kierunku ujęć wód podziemnych usytuowanych wzdłuŜ linii brzegowej Zatoki Gdańskiej. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych zostaną oczyszczone zgodnie z przepisami odrębnymi. Nie prognozuje się pogorszenia stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych w wyniki realizacji ustaleń projektu planu. PR O 6.5 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zagroŜenie powodzią. W 2004 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni na zlecenie RZGW Gdańsk sporządził „Studium obszarów bezpośredniego zagroŜenia 18
 19. 19. powodzią dla terenów nie obwałowanych rzek: Raduni, Motławy, Martwej Wisły, Rozwójki ĄD U i Bielawy od wody o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% dla terenów zurbanizowanych, od wody o prawdopodobieństwie pojawienia się 1%, 10% dla pozostałych terenów”. JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL W Studium tym teren objęty projektem planu nie został wskazany jako obszar szczególnie zagroŜony powodzią o prawdopodobieństwie pojawienia się 1%. Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie stwarzać zagroŜeń wystąpienia powodzi. 6.6 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na faunę i florę oraz na ochronę róŜnorodności biologicznej Analizowany obszar objęty projektem planu cechuje się nieznaczącym udziałem terenów pokrytych roślinnością, a występująca szata roślinna to głównie: • zieleń urządzona – trawniki, Ŝywopłoty i klomby w sąsiedztwie dróg, chodników i zabudowy; • drzewostan liściasty – szpalery lip wzdłuŜ ul. Abrahama Fot. 1. Róg ul. Głogowskiej i ul. Abrahama drzewostanem lipowym. Fot. 2 – Zabudowa usługowa ze szpalerami drzew przy ul. PR O Abrahama. 19 z
 20. 20. Celem ochrony istniejącej szaty roślinnej wprowadzono zapis maksymalnej ochrony ĄD U drzewostanu. Realizacja powyŜszych zapisów zachowuje istniejący potencjał biotyczny JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL obszaru objętego projektem planu. 6.7 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu lokalnego Zgodnie z podziałem obszaru aglomeracji gdańskiej na typy klimatów lokalnych analizowany obszar zaliczony został do „klimatu lokalnego platformy akumulacyjnoabrazyjnej” (według J.A.Trapa i inni, 1987) który posiada cechy będące wynikiem nakładania się wpływu morza i zabudowy. Charakteryzuje się on stosunkowo niskimi temperaturami maksymalnymi, wysokimi temperaturami minimalnymi oraz niewielką liczbą lub całkowitym brakiem dni bardzo mroźnych i upalnych. Zwarta zabudowa występująca w obrębie platformy powoduje, Ŝe juŜ w niewielkiej odległości od brzegu Zatoki Gdańskiej następuje ograniczenie oddziaływania morza. Świadczy o tym stosunkowo niska wilgotność względna, bardzo małe prędkości wiatru, krótki okres z pokrywą śnieŜną oraz niewielka liczba dni z mgłą. Warunki bioklimatu rejonu opracowania kształtowane są głównie przez otoczenie (osłonięcie jego od przewaŜających kierunków wiatrów, ograniczony udział terenów biologicznie czynnych, sąsiedztwo ulic o dość duŜym natęŜeniu ruchu pojazdów samochodowych co wpływa na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia długookresowego zalegania chłodnego i zanieczyszczonego powietrza w warstwie przyziemnej. Prognozuje się, Ŝe realizacja zapisów projektu planu nie spowoduje zmiany w warunkach klimatu lokalnego: nasłonecznienia, przewietrzania i termiki w bezpośrednim sąsiedztwie. 6.8 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na stan aerosanitarny Na stan aerosanitarny obszaru objętego analizami oraz terenów przyległych wpływ mają: • składniki emisji zanieczyszczeń (np. tlenek azotu, tlenek węgla i inne związki), pochodzące od pojazdów mechanicznych (głównie z ul. Abrahama); • emisja zanieczyszczeń (głównie pyłów) z lokalnych źródeł ogrzewania; • zwiększona emisja zanieczyszczeń głównie pyłu na etapie realizacji planowanych przedsięwzięć. Obszar ten połoŜony jest przy ul. Abrahama, charakteryzującej się stosunkowo PR O niewielkim natęŜeniem ruchu samochodowego, w związku z czym nie występują tu przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. 20
 21. 21. Aktualnie nie jest prowadzony monitoring stanu czystości powietrza w analizowanym ĄD U rejonie. W 2010 roku opracowano „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 dla aglomeracji trójmiejskiej w województwie pomorskim”. W programie tym przedstawiono JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL diagnozę stanu aerosanitarnego aglomeracji trójmiejskiej na podstawie wyników pomiarów ze stacji automatycznych oraz przy pomocy modelowania stęŜeń substancji zanieczyszczających w powietrzu. W analizowanym rejonie opadu pyłu PM10 wynosi 25 – 30 µg/m3. Ryc. 5. Rozkład stęŜeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny z emisji całkowitej na terenie aglomeracji trójmiejskiej w 2008 r. źródło: Program Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM10 dla Aglomeracji Trójmiejskiej w województwie pomorskim. Zapisy projektu planu umoŜliwiają nieznaczną rozbudowę obiektów usługowych, co moŜe spowodować niewielki wzrost zanieczyszczeń pyłowych i gazowych związanych ze spalaniem paliw. W celu ograniczenia negatywnego wpływu realizacji ustaleń projektu planu na stan aerosanitarny, w jego ustaleniach wprowadzono zapis - zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych. Realizacja dopuszczonych obiektów przyczyni się do powstania okresowych uciąŜliwości związanych z ich realizacją. UciąŜliwości te będą jednak krótkookresowe PR O i związane głównie z emisją pyłów i hałasu w trakcie budowy. 21
 22. 22. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu ĄD U 6.9 akustycznego Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z 1 października 2012 r. dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla funkcji chronionych: • tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŜy LDWN do 64 dB, • tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz tereny mieszkaniowo - usługowe LDWN do 68 dB. Wg „Map akustycznych miasta Gdańsk” z 2012 roku na analizowanym terenie maksymalnej występowania poziomu hałasu w środowisku LDWN 60 ÷ 64 dB wzdłuŜ ul. Abrahama natomiast „zaplecze” znajduje się w strefie cichszej. Obszar analizy jest korzystny dla lokalizacji funkcji akustycznie chronionych. LDWN Ryc. 6 Długookresowy, szacunkowy średni poziom hałasu drogowego w porze dziennej w 2012 r PR O źródło: Mapy akustyczne miasta Gdańska 2012 r. 22
 23. 23. JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL ĄD U LN Ryc. 7 Długookresowy, szacunkowy średni poziom hałasu drogowego w porze nocnej w 2012 r źródło: Mapy akustyczne miasta Gdańska 2012 r. Realizacja zapisów projektu planu nieznacznie wpłynie na wzrost ruchu pojazdów w tym rejonie miasta, ale nie nastąpi istotny wzrost poziomu hałasu w środowisku. UciąŜliwości akustyczne mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji (wzmoŜony ruch pojazdów na terenie budowy), ale będą występowały okresowo. 6.10 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w tym funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowych Na terenie objętym projektem planu nie występują znaczące źródła emisji pól elektromagnetycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi natęŜenie pola elektromagnetycznego nie powinno przekraczać obowiązujących norm. Na terenie objętym projektem planu istnieje moŜliwość lokalizacji wieŜ i masztów telefonii komórkowej takŜe wolnostojących (zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 roku). Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej jako źródła emisji promieniowania niejonizującego, zgodnie PR O z obowiązującymi przepisami nie powinna powodować zagroŜeń dla ludzi. Prawidłowo funkcjonująca stacja bazowa spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa. Według literatury przedmiotu, typowa antena stacji bazowej pracująca w sposób ciągły pełną mocą (2 kW 23
 24. 24. ERP) wywołuje na poziomie gruntu natęŜenie pola elektromagnetycznego, co najwyŜej ĄD U rzędu 0,02 mW/cm². Wewnątrz budynków wielkość ta jest od 3 do 20 razy mniejsza. Rozbudowa sieci niskiego i średniego napięcia oraz ewentualnie nowych stacji JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL transformatorowych nie spowodują istotnych zmian w poziomie pól elektromagnetycznych na terenie projektu planu. Prognozuje się, Ŝe w pełni zostaną zachowane i dotrzymane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określone nie tylko dla miejsc dostępnych dla ludzi, ale przede wszystkim dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 6.11 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na walory krajobrazowe Ochrona walorów w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody polega na zachowaniu istniejących na danym terenie wartości ekologicznych, estetycznych i kulturowych oraz związanych z nimi elementów przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka. Natomiast ochrona krajobrazowa to zrównowaŜony rozwój obszaru oraz zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu - wg Bogdanowskiego, krajobraz to „fizjonomia powierzchni ziemi, będąca syntezą elementów przyrodniczych i działalności człowieka”. Realizacja ustaleń projektu planu skutkować będzie nie znaczącym przekształceniem fizjonomii krajobrazu, głównie w wyniku rozbudowy istniejących budynków. W ustaleniach analizowanego projektu planu zawarto szereg zapisów mających wpływ na kształtowanie walorów wizualno-estetycznych planowanego zagospodarowania terenu. Określono w nich takie zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu jak: wielkość powierzchni zabudowy, intensywność zabudowy, wysokość zabudowy, kształt dachu. Najistotniejszym parametrem o decydującym wpływie na przyszłe zmiany fizjonomii krajobrazu jest maksymalna wysokość planowanej zabudowy. W ustaleniach projektu planu ustalono maksymalną wysokość zabudowy 12 m. W zapisach projektu planu zawarto szereg ustaleń korzystnie wpływających na walory wizualno - estetyczne planowanego zagospodarowania terenu. Najistotniejsze z nich to: • dopuszcza się stosowanie ogrodzeń o maksymalnej wysokości 1,5 m, wyłącznie aŜurowych lub ogrodzeń z Ŝywopłotów z wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących • PR O • zakaz lokalizacji reklam i szyldów na ogrodzeniach; • na budynkach dopuszcza się reklamy o powierzchni większej niŜ 0,5 m2, jeŜeli stanowią one integralną część projektu elewacji budynku. 24
 25. 25. Realizacja wyŜej wymienionych zapisów przyczyni się do ograniczenia ewentualnie wpływu realizacji ustaleń projektu planu na walory krajobrazowe JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL analizowanego obszaru i na jego postrzeganie z terenów przyległych. ĄD U negatywnego 6.12 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na obszary i obiekty chronione, w tym na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Bunkier w Oliwie obszar projektu planu Rys.8. Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 połoŜenie w sąsiedztwie granic projektu planu źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska NajbliŜej połoŜonym, w stosunku do terenu objętego projektem planu jest obszar włączonym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk „Bunkier w Oliwie” PLH 220055 oddalony o około 2100 m oraz w odległości około 4100 m od obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pucka” PLB220005, który obejmuje wody Zatoki Gdańskiej na zachód od linii łączącej ujście Wisły Śmiałej z krańcem Półwyspu Helskiego. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, to sieć obszarów chronionych PR O na terenie Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagroŜonych składników róŜnorodności biologicznej. W skład sieci Natura 2000 wchodzą obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary siedlisk przyrodniczych i dzikiej fauny i flory. Forma ochrony na terenie opracowania 25
 26. 26. (wzdłuŜ stałej linii brzegowej) dotyczy „obszarów specjalnej ochrony ptaków” (OSO). Celem ĄD U wyznaczenia obszarów OSO było ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w nie pogorszonym stanie. JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL Nie prognozuje się trwałych i okresowych negatywnych skutków realizacji ustaleń projektu planu na stan i funkcjonowanie obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Prognozowane okresowe uciąŜliwości będą związane głównie z etapem budowy (przebudowy) obiektu kubaturowego i nie będą stanowić zagroŜenia dla najbliŜszych obszarów specjalnej ochrony ptaków i siedlisk. rejon projektu planu Rys. 9. Obszar objęty projektem planu na tle form ochrony przyrody w fragmencie dzielnicy 6.13 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ryzyko wystąpienia powaŜnych awarii Na obszarze objętym projektem planu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują instalacje mogące powodować ryzyko wystąpienia powaŜnych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Zapisy projektu planu równieŜ nie umoŜliwiają lokalizowania takich obiektów. PR O 6.14 Oddziaływania skumulowane skutków realizacji ustaleń projektu planu Przez oddziaływanie skumulowane naleŜy rozumieć łączne oddziaływanie wszystkich źródeł emisji, jakie wystąpią w rejonie obszaru objętego projektu planu, wraz ze źródłami związanymi z tym obszarem bezpośrednio i pośrednio. Analizując oddziaływania 26
 27. 27. skumulowane na środowisko, będące efektem realizacji ustaleń projektu planu, wzięto pod ĄD U uwagę oddziaływanie: w trakcie realizacji planowanej zabudowy oraz po realizacji zapisów projektu planu. W związku z realizacją ustaleń projektu planu mogą wystąpić oddziaływania JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL skumulowane w zakresie: • wzrostu emisji zanieczyszczeń powietrza ze rozproszonych źródeł w wyniku realizacji nowych obiektów (przebudowy istniejących) (szczególnie emisji krótko okresowej na etapie budowy) • niewielkiego wzrostu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych – od istniejących ciągów komunikacyjnych z powodu zwiększenia liczby uŜytkowników i pojazdów mechanicznych. Potencjalne odziaływania skumulowane będą bardzo nieznaczne i nieistotne dla środowiska tego fragmentu miasta. 6.15 Oddziaływania transgraniczne w wyniku realizacji ustaleń projektu planu Nie prognozuje się oddziaływań transgranicznych w związku z realizacją zapisów projektu planu, gdyŜ nie wprowadza on funkcji mogących mieć oddziaływanie transgraniczne. 7 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zdrowie ludzi Nie przewiduje się istotnych skutków realizacji ustaleń projektu planu na zdrowie. ludzi. UciąŜliwości związane z budową obiektów usługowych będą krótkookresowe, natomiast po ich realizacji obiekty te nie będą źródłem znaczących zagroŜeń do środowiska i zdrowia ludzi. 8 Monitorowanie skutków realizacji ustaleń planu Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent miasta w celu oceny aktualności planów miejscowych dokonuje analizy w zmian w opracowywaniu zagospodarowaniu planów przestrzennym miejscowych i gminy, opracowuje ocenia wieloletnie postępy programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium. W tym okresie dokonywana będzie ocena skutków realizacji ustaleń, między innymi, analizowanego projektu planu w kontekście zgłoszonych wniosków o ich zmianę lub o zmianę studium. MoŜliwość realizacji tych wniosków będzie takŜe uzaleŜniona od skutków realizacji obowiązującego PR O planu na środowisko przyrodnicze i warunki Ŝycia mieszkańców. Monitoring w zakresie jakości wód podziemnych i powierzchniowych, poziomu hałasu drogowego i zanieczyszczeń powietrza dokonywany 27 będzie w ramach systemu
 28. 28. Państwowego Monitoringu Środowiska, z częstotliwością ustalaną zgodnie z przepisami Podsumowanie JE PR KT O U GN PL OZ W A NU A O DN IA W DDZ CH YŁ IA OD OŻO ŁY NE WA 02 .0 GO NIA 1. 20 DO NA 14 P Ś DO UB RO D 31 LIC OW .0 ZN IS 1. 20 EG KO 14 O W GL 9 ĄD U przez odpowiednie słuŜby monitoringu Podsumowując naleŜy ocenić, Ŝe realizacja ustaleń projektu planu w jego granicach nie spowoduje zmiany obecnych zasobów środowiska przyrodniczego, jednak moŜe spowodować nieznaczne pogorszenie warunków klimatu akustycznego i aerosanitarnego w trakcie realizacji poszczególnych obiektów. Realizacja ustaleń analizowanego projektu planu nie będzie oddziaływać na obszary włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a przyjęte w projekcie planu rozwiązania uwzględniają główne uwarunkowania wynikające ze struktury środowiska i zagroŜeń występujących na tym terenie oraz zawiera rozwiązania minimalizujące PR O prognozowane uciąŜliwości. 28

Prognoza oliwa vii dwór rejon ulicy abrahama

Vistos

Vistos totais

1.457

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

409

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×