O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy

Baixar para ler offline

prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy

  1. 1. Szanowni Państwo, Droga Społeczności Uniwersytetu Gdańskiego, Ubiegając się o zaszczytną funkcję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego chcę ofiarować naszej wspólnocie moją kreatywność i pracowitość oraz bogate doświadczenie organizacyjne. Jednak nade wszystko chciałbym zadeklarować naszej społeczności gotowość słuchania, dyskusji i wspólne wypracowanie rozwiązań. Uważam, iż Rektor winien podejmować przemyślane i odważne decyzje, sprawy dotyczące Uczelni wytrwale negocjować, być osobą otwartą na ludzi i ich pomysły, skutecznie budować prestiż Uniwersytetu z zachowaniem najlepszych europejskich tradycji akademickich. Poniżej umieściłem główne założenia programowe, które chcę zrealizować w bieżącej kadencji. Zachęcam Państwa do bezpośredniego kontaktu i udziału w spotkaniach przedwyborczych - jestem otwarty na wszelkie pytania, komentarze i sugestie. Z wyrazami szacunku, Piotr Stepnowski e-mail: stepnowski.wybory@gmail.com telefon: +48 58 523 52 05 www: https://piotrstepnowski.pl
  2. 2. Kapitał ludzki: 1. Transparentny i uczciwy system zatrudnienia, awansów, wynagrodzeń, podwyżek i premii, 2. efektywna gospodarka finansowa uczelni – ciągła poprawa funduszu płac, 3. zniesienie wszelkich ograniczeń wypłat za dodatkowe prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne, 4. równouprawnienie w wynagradzaniu i dostępie do stanowisk, 5. premiowanie wyróżniającej się jakości pracy, 6. nowa, atrakcyjna ścieżka kariery dydaktycznej, 7. systemowe wsparcie pracowników w zakresie rozwoju kompetencji (szkolenia, kursy i in.) 8. program pozyskiwania najzdolniejszych absolwentów własnych i spoza uczelni, 9. instytucjonalne wsparcie opieki zdrowotnej, psychologicznej, rehabilitacyjnej i socjalnej dla pracowników, studentów i doktorantów, 10. niższe opłaty w przedszkolu uniwersyteckim, 11. dalsze udogodnienia dla niepełnosprawnych, 12. systemowe regulacje współpracy z profesorami emerytowanymi. Zarządzanie i organizacja: 1. Decentralizacja części uprawnień w zakresie zarzadzania Uniwersytetem, 2. przywrócona autonomia wydziałów i zwiększenie uprawnień dziekanów, 3. poszerzenie instytucjonalnej przestrzeni do dyskusji w Uniwersytecie o Uniwersytecie, 4. demokratyzacja wyboru osób na kierowniczych stanowiskach, 5. pełna dostępność rektora dla wszystkich pracowników, 6. czytelne zasady realizacji postulatów społeczności akademickiej, 7. kompleksowy program usprawnienia struktur administracyjnych, 8. znaczące odciążenie nauczycieli akademickich od prac i procedur biurokratycznych, 9. rozwój e-obiegu dokumentów, 10. nowa polityka zamówień publicznych w zakupach na potrzeby badań i dydaktyki, 11. Uniwersyteckie Centrum Marketingu i Komunikacji - nowa, efektywna strategia komunikacji i promocji, 12. aktywna współpraca w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im Daniela Fahrenheita, 13. dywersyfikacja przychodów uczelni poprzez prowadzenie kampanii fundraisingowych, 14. działania na rzecz poprawy pozycji uczelni w rankingach uniwersytetów, 15. nowa, funkcjonalna organizacja świadczenia usług badawczych i edukacyjnych, 16. nowa strategia współpracy z otoczeniem biznesowym, 17. rozwój uczelni „przyjaznej środowisku”, 18. uniwersytecki budżet obywatelski.
  3. 3. Kształcenie i umiędzynarodowienie: 1. Autonomia wydziałów w rozwoju priorytetów edukacyjnych, 2. wsparcie pracowników (organizacyjne i finansowe) dla unowocześniania programów kształcenia, podnoszenia interdyscyplinarności, współpracy z otoczeniem, 3. Uniwersyteckie Centrum Jakości Kształcenia i Innowacji Dydaktycznych – wsparcie metodyczne, technologiczne i szkoleniowe, 4. mianowania na tzw. katedry imienne (Chairs) wybitnych dydaktyków w uczelni, 5. instytucjonalne wsparcie i upowszechnianie praktyk tutoringu akademickiego, 6. przygotowanie uczelni do oceny kompleksowej, 7. systemowe rozwiązania programów hybrydowych wobec pandemii i innych, nieprzewidzianych zagrożeń, 8. atrakcyjna oferta kształcenia komercyjnego, 9. uporządkowane nauczanie języka polskiego dla obcokrajowców, 10. uznawanie udziału w szkołach letnich w programach studiów, 11. wspieranie inicjatyw w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia, 12. systemowe działania ukierunkowane na promowanie międzynarodowej oferty dydaktycznej za granicą, 13. promocja działań z zakresu „zaangażowania społecznego” w programach studiów i wsparcie nauczycieli we współpracy z otoczeniem, 14. program pozyskiwania akredytacji międzynarodowych, 15. budowa kultury wielojęzykowej w kształceniu, 16. systemowe wsparcie kształcenia nauczycieli, Badania naukowe 1. Wdrożenie głównych działań z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (podnoszenie jakości publikacji, granty przygotowawcze, umiędzynarodowienie badań i in.) 2. wieloletni system zespołowych i indywidualnych grantów wewnętrznych, 3. transparentny, dofinansowany i podzielony na dziedziny Program Publikacyjny, 4. zniżki pensum dydaktycznego dla aktywnych badaczy, 5. systemowe wsparcie każdej dyscypliny w procesie ewaluacji, 6. zniesienie ograniczeń oraz propozycja kompensacyjnych wynagrodzeń w projektach, 7. wieloletni program wsparcia humanistyki gdańskiej, 8. prestiżowa seria wydawnicza „Uniwersytet dla świata” promująca najważniejsze osiągnięcia we wszystkich dziedzinach nauki, 9. pełne wykorzystanie unikalnego potencjału badań morza i zagadnień morskich, 10. organizacja odrębnych biur wsparcia projektów na wydziałach, 11. wsparcie organizacyjne działalności tych dyscyplin w uczelni, które są uprawiane na różnych wydziałach,
  4. 4. 12. międzywydziałowy ośrodek badań na pograniczach dyscyplin, 13. program tłumaczeń i edycji językowej publikacji naukowych w naukach społecznych i humanistycznych, 14. promowanie integracji z międzynarodowymi zespołami naukowymi, 15. trwałość Międzynarodowych Agend Badawczych, 16. program „profesur gościnnych” dla naukowców zagranicznych, 17. interdyscyplinarne projekty badawcze – wspieranie inicjatyw międzywydziałowych, 18. wsparcie organizacyjnie i finansowe czasopism UG, które znajdują się w najważniejszych bazach bibliograficznych, 19. rozwój i optymalizacja infrastruktury badawczej bez naruszania integralności wydziałów. Studenci, doktoranci, kultura i sport 1. Uniwersyteckie Centrum Aktywności Studentów – wsparcie i koordynacja działalności studenckiej i pro-studenckiej, 2. wydziałowe strefy relaksu, gier i integracji studenckiej, 3. inkubator studenckich start-up’ów, 4. indywidualizacja kształcenia uzdolnionych studentów, 5. silniejsze wsparcie działalność organizacji studenckich, kół naukowych, w tym w ramach fakultatywnych programów studiów, 6. strefy pracy cichej dla studentów i doktorantów, 7. Uniwersyteckie Centrum Sztuki Filmowej – zaplecze technik audiowizualnych oraz otwarta oferta kinowa i wystawiennicza, 8. wsparcie finansowe uczestnictwa studentów i doktorantów w szkołach letnich, 9. profesjonalna poradnia psychologiczna dla studentów, 10. modernizacja bazy noclegowej studentów, 11. finalizacja budowy Centrum Sportowego, 12. siłownia plenerowa na kampusie oliwskim, 13. dwutorowa kariera studentów – sportowców, 14. powrót do doniosłej tradycji absolutoriów, 15. waloryzacja stypendiów doktoranckich na wygasających studiach doktoranckich, 16. dofinansowanie stypendiów projektowych w szkołach doktorskich.
  5. 5. Biogram Urodziłem się 30 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowałem naukę w Saint Patrick High School w Halifaxie oraz III LO w Gdyni. Po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpocząłem studia na Uniwersytecie Gdańskim, na nowo powstałym międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska uruchomionym w 1990 roku przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Po obronie dyplomu rozpocząłem studia doktoranckie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Stopień doktora (1999) i doktora habilitowanego (2005) uzyskałem na Wydziale Chemii UG. W 2010 roku otrzymałem tytuł profesora. Od 2006 roku kieruję Katedrą Analizy rodowiska. W latach 2008–2011 pełniłem funkcję prodziekana, a w latach 2012-2016 funkcję dziekana Wydziału Chemii UG. W latach 2011- 2012 był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony rodowiska i Zdrowia Człowieka UG. W latach 2016 - 2020 pełniłem funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. Od września tego roku zostałem powołany na stanowisko pierwszego dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Odbyłem kilka długoterminowych staży naukowych m.in. w Uniwersytecie w Lund, Centrum Badań Morza w La Spezia oraz w Uniwersytecie w Bremie. Byłem uczestnikiem polarnej ekspedycji naukowej Instytutu Oceanologii PAN na pokładzie r/v „Oceania”. Moje zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. Opublikowałem ponad 260 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Byłem redaktorem 8 pozycji wydawniczych oraz autorem i współautorem 3 podręczników akademickich, a także 15 rozdziałów w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych. Moje prace cytowane były blisko 7000 razy a obecny indeks Hirscha wynosi 49. Przez cały okres kariery naukowej aktywnie zabiegałem o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując wsparcie dla ponad 30 grantów. Wypromowałem 14 doktorów. Byłem członkiem komitetów naukowych ponad 20 zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, z których w 5 pełniłem funkcję przewodniczącego. Od 2015 roku pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a od 2016 roku jestem wiceprezydentem Division Green Chemistry EuCheMS. Byłem przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań (Joint Programming Research) Unii Europejskiej (2010–2012). W latach 2007–2010 był przewodniczącym Wydziału III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2014 roku jestem członkiem Zespołu ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który w kolejnych latach powoływał mnie także do Zespołu ds. Oceny Kompleksowej oraz Zespołu ds. Szkół Doktorskich. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1997 roku), Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (od 1996 roku), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2006 roku), Instytutu Kaszubskiego (od 2017 roku) oraz Society of Environmental Toxicology and Chemistry SETAC (od 2018 roku). Moje najważniejsze zainteresowania pozanaukowe to sztuki piękne, architektura i muzyka, w tym aktywnie uprawiana rzeźba w drewnie i gra na gitarze oraz nieustająca fascynacja malarstwem i architekturą renesansu włoskiego.
  6. 6. Rekomendacje „Piotr Stepnowski naukowo zajmuje się ochroną środowiska, ale z zamiłowania jest humanistą, co gwarantuje, że jako rektor będzie dbał o wszystkich” Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, wybitna historyk sztuki, Minister kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2014-2015, odznaczona m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, Krzyżem Wielkim Orderu Oranje-Nassau oraz francuskim Orderem Sztuki i Literatury. „Piotr Stepnowski – człowiek instytucja, człowiek nauki, człowiek sztuki. Jego wielobarwna, renesansowa osobowość nie daje się zamknąć w prostej formule. Kandydat na Rektora o tak silnej charakterystyce i twórczym rozmachu w skali światowej jest w obecnej sytuacji darem losu dla naszej młodej, ale ambitnej Alma Mater” Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, czł. rzecz. PAN, członek Akademii Europejskiej, wybitny polski fizyk teoretyk, twórca słynnej polskiej szkoły informatyki kwantowej, laureat Nagrody Fundacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. polskiego Nobla) oraz jednego z pierwszych w Polsce prestiżowych grantów europejskich ERC Advanced Grant „Nasz Uniwersytet znalazł się rzeczywiście w szczególnym momencie swojej pięćdziesięcioletniej historii. Nowy Rektor powinien więc dobrze przyjrzeć się sentencji umieszczonej na tzw. Wielkim Herbie Gdańska i kierować się jej ponadczasowym przesłaniem: Nec temere, nec timide. Prof. Piotr Stepnowski jest właśnie takim kandydatem” Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, czł. koresp. PAN i PAU, wybitny specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody im. Edwarda J. Wende, Nagrody Wydziału I PAN, członek Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy

Vistos

Vistos totais

1.260

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

335

Ações

Baixados

1

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×