O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Szanowni Państwo,
Członkowie Społeczności Akademickiej i Przyjaciele Uniwersytetu Gdańskiego,
mam przyjemność przedstawić ...
Całe życie zawodowe jestem związany z Uniwersytetem Gdańskim,
na początku jako student kierunku biologia (1980-1985), nast...
naukowych, które w różnych aspektach zajmują się mechanizmem sprawczym,
dla którego zespołowa praca zorganizowana nie jest...
Fundamentem Uczelni jest otwartość rozumiana jako postawa intelektualna mająca
wymiar społeczny, leżąca u podstaw rozwoju ...
społeczne o walorach integracyjnych, edukacyjnych, kulturowych
i infrastrukturalnych;
• uruchomienie projektu „Science Sho...
Uczelnia to wspólnota ludzi – także tych, którzy z różnych względów bywają wykluczani
społecznie. Rolą Uniwersytetu jest p...
Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań jest zmieniający się klimat oraz
postępująca degradacja środowiska wywołana ...
• propozycje związane z infrastrukturą i ekologicznymi technologiami
(w partnerstwie z sektorem biznesowym): zainstalowani...
Istnieje niewątpliwa potrzeba systemowej, głębokiej reorganizacji administracji
Uczelni. Konieczne jest sformułowanie jasn...
• program doskonalenia obsługi - kluczowymi założeniami programu będzie
uproszczenie i usprawnienie działania pionów admin...
Słowo „innowacja” robi zawrotną karierę w dokumentach i strategiach różnego
rodzaju. Jest swoistym kluczem do kształtowani...
• Współudział w realizacji projektu utworzenia „Gdańskiej Technopolis” jako
pewnej wspólnoty przestrzeni i interesów, gdzi...
W globalizującym się świecie umiędzynarodowienie uczelni stała się warunkiem sine
qua non rozwoju – zarówno jej samej, jak...
i dokumentacji, mediów, stron i podstron www, oznaczeń infrastruktury
(drogowskazy na kampusach z dwujęzycznymi napisami) ...
Uczelnia badawcza to cel niezwykle ambitny i osiągalny, być może w dłuższej
perspektywie czasowej. Uniwersytet Gdański pow...
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1

Baixar para ler offline

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy kandydata na rektora UG

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1

 1. 1. Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej i Przyjaciele Uniwersytetu Gdańskiego, mam przyjemność przedstawić Państwu autorską wizję naszej Alma Mater zatytułowaną: „7 pięter rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Program wyborczy kandydata na Rektora”. Jest to zbiór moich marzeń i pomysłów, których realizacja przyniesie naszej Uczelni, jak wierzę, odpowiednie miejsce w świecie nauki i dydaktyki, w kraju i za granicą. Nazwa dokumentu, nawiązująca do nowoczesnej architektury gmachu Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, wyraża spójną konstrukcję i uporządkowanie, ale także synergię, w której wszystkie części pracują na powodzenie całości. I taki też jest prezentowany dokument w swej strukturze – każde piętro jest niezbędne dla funkcjonowania całej konstrukcji, ale też każde pełni w niej nieco inną funkcję. Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego korzysta z moich obserwacji i doświadczeń z różnych – krajowych i zagranicznych – środowisk akademickich. Jego siłą jest to, iż jest spójny ze Strategią Uniwersytetu Gdańskiego, przyjętą przez Senat UG dnia 28 listopada 2019 r. Zapewnia to ciągłość planistyczną i programową Uczelni. Stanowi uszczegółowienie Strategii, jej rozwinięcie lub uzupełnienie o propozycje projektów i konkretnych działań dla budowania naszej akademickiej Wspólnoty i pielęgnowania oraz wzmacniania dziedzictwa naukowego Uczelni tworzonego przez 50 lat. Mam nadzieję, że prezentowana w Programie wizja rozwoju naszej Alma Mater stanie się także Państwa wizją. Jestem też otwarty na Państwa głos, zarówno na propozycje, jak i uwagi. Zapraszam, dyskutujmy!
 2. 2. Całe życie zawodowe jestem związany z Uniwersytetem Gdańskim, na początku jako student kierunku biologia (1980-1985), następnie asystent (1985-1999), adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2011) i profesor zwyczajny (od 2011). Od 2005 roku kieruję Zakładem Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opublikowałem 109 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych o światowym zasięgu, cytowanych ponad 1500 razy w ponad 1350 innych publikacjach. Wypromowałem 11 doktorów. Od początku kariery naukowej fascynuje mnie użyteczny wymiar badań, dlatego przez całe swoje życie zawodowe skupiam się na wykorzystywaniu metod biologii molekularnej w diagnozowaniu i leczeniu chorób zakaźnych i nowotworowych. Taka aktywność naukowa wiąże się ze ścisłą współpracą z klinicystami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Doświadczenia we wspólnych działaniach dla dobra pacjentów potwierdziły znaczenie słów sformułowanych już przez Arystotelesa, że ”całość to więcej niż suma części”, co dziś opisuje się mianem synergii, pojęcia fascynującego mnie osobiście, ale też będącego przedmiotem analiz w ramach wielu dyscyplin
 3. 3. naukowych, które w różnych aspektach zajmują się mechanizmem sprawczym, dla którego zespołowa praca zorganizowana nie jest prostą sumą prac jednostkowych, a jej skutki są o wiele bardziej imponujące niż skutki pracy wykonywanej indywidualnie. I w tym widzę możliwość sukcesu – w owocnej współpracy. We współpracy z podmiotami leczniczymi organizowałem pierwsze laboratoria diagnostyki molekularnej w północnej Polsce. Po latach, w związku z trwającą pandemią, odezwały się echa tamtych działań – ponownie zaangażowałem się w pomoc placówkom medycznym, użyczając z kierowanego przez mnie Zakładu Diagnostyki Molekularnej oraz z innych laboratoriów naszego Uniwersytetu sprzęt umożliwiający wykonywanie diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 w gdańskich laboratoriach i służąc merytorycznym wsparciem pracującym tam diagnostom. Jestem zdania, że zawsze warto współpracować, a budowanie relacji jest bezcenną inwestycją i katalizatorem wspomnianego wyżej efektu synergii. Ten model pracy w naturalny sposób wykorzystuję na stanowisku Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, budując dobre, przyjazne relacje w obrębie podległych mi zespołów oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W minionej kadencji nasz Uniwersytet otworzył się na świat stając się beneficjentem konkursu na tworzenie Uniwersytetów Europejskich i współtworząc European University of the Seas (SEA-EU) wraz z uczelniami z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Chorwacji i Malty. Jest to niewątpliwy sukces naszej Uczelni, w którym widzę wielką szansę na wejście w nurt europejskiego szkolnictwa wyższego, europejskiej nauki i kształcenia. Przekraczaniem granic murów uczelni w regionie będzie z kolei współpraca z najlepszymi szkołami wyższymi Gdańska w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Nie ma innej drogi dla nauki niż otwarcie, wyjście poza granice i podjęcie szeroko rozumianej współpracy. Czuję się człowiekiem Uniwersytetu. Fascynuje mnie zawierająca się w nim różnorodność dyscyplin, mnogość naukowych stylów, i to, jak całe bogactwo myśli oplata się wokół siebie i przenika niczym nici tworzące podwójną helisę DNA, tworząc nową jakość. Uprawiając naukę i prowadząc działalność „użyteczną” zawsze z szacunkiem chylę czoło przed nauką prowadzoną dla samej badawczej pasji, niespieszną, wymykającą się presji czasu i konieczności spełnienia pewnych oczekiwań, naukę o potencjale humanistycznym i kulturotwórczym. Piękno Uniwersytetu tkwi w tym, że jest w nim miejsce dla wszystkich.
 4. 4. Fundamentem Uczelni jest otwartość rozumiana jako postawa intelektualna mająca wymiar społeczny, leżąca u podstaw rozwoju naukowego. Uniwersytet zamknięty w „samoistnieniu” staje się zaprzeczeniem samego siebie, tworzy mury i podziały, pomija ogromny potencjał, jaki tkwi w otoczeniu. Uczelnia otwarta czerpie inspiracje z rzeczywistości, jednocześnie podchodząc do niej z naukowym dystansem. Chciałbym wspólnie z Państwem uczynić Uniwersytet Gdański otwartym także na potrzeby pracowników (bez względu na wiek i zajmowane stanowisko), doktorantów i studentów oraz mieszkańców regionu, otwartym na nasze otoczenie. Działania zmierzające do osiągnięcia statusu Uczelni Otwartej: • otwarcie na Kampusie „Punktu Powitalnego (Welcome Point)”, służącego informacją i pomocą gościom krajowym i zagranicznym Uczelni – oferującego informację, kompetentną obsługę, a przede wszystkim różnorodne wsparcie; • projekt dostosowania zasobów przestrzennych Uniwersytetu Gdańskiego do potrzeb ich użytkowników (zarówno członków społeczności Uczelni, jak i mieszkańców Trójmiasta) poprzez wyposażenie przestrzeni w odpowiednie usługi społeczne i obiekty małej architektury sprzyjające wspólnemu spędzaniu czasu, tak by każdy na terenie Uniwersytetu Gdańskiego czuł się komfortowo. Sprzyjać temu będzie realizacja inwestycji w postaci Centrum Sportowego; • utworzenie w Bibliotece Głównej oraz w gmachach wybranych wydziałów przestrzeni kreatywnych do pracy twórczej – praca twórcza (badawcza, naukowa, artystyczna) wymaga odpowiednio skonstruowanej i wyposażonej przestrzeni - miejsc kreatywnych i współdzielonych dla studentów, doktorantów i pracowników, miejsc narodzin koncepcji wielkich i małych, licznych sporów intelektualnych i burzy mózgów; miejsc, w których można wypić kawę, coś zjeść, poczytać czy napisać, ale i przedyskutować; miejsca te powinny być współkreowane przez studentów i pracowników, tak aby odzwierciedlały ich potrzeby i pozwalały się z nimi utożsamiać; • utworzenie mechanizmu finansowo-partycypacyjnego w postaci Rektorskiego Budżetu Partycypacyjnego finansującego drobne uniwersyteckie projekty
 5. 5. społeczne o walorach integracyjnych, edukacyjnych, kulturowych i infrastrukturalnych; • uruchomienie projektu „Science Shop” promującego współpracę między Uczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie prowadzenia badań i edukacji w odpowiedzi na współczesne wyzwania. Projekty współrealizowane przez zespoły złożone z przedstawicieli uczelni (naukowców i studentów) oraz interesariuszy zewnętrznych, takich jak organizacje pozarządowe bądź małe firmy lokalne, będą miały walor obustronnej korzyści wynikającej z wymiany usług i doświadczeń, a dodatkowo wychodzić będą naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności; • utworzenie pracowniczo-studenckiej Komisji ds. planowania i zagospo- -darowania przestrzennego wszystkich obiektów uniwersyteckich i terenów uczelni, odpowiedzialnej za przygotowanie planów dla wszystkich terenów Uczelni, a także za tworzenie formuł zarządczych i koncepcji funkcjonalnych dla obiektów pozostających w jej posiadaniu.
 6. 6. Uczelnia to wspólnota ludzi – także tych, którzy z różnych względów bywają wykluczani społecznie. Rolą Uniwersytetu jest przeciwdziałanie wszelakiej dyskryminacji, służenie wsparciem i pomocą tym, którzy potrzebują większej troski i konkretnej pomocy, oraz kreowanie odpowiednich postaw społecznych. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza dziś, w dobie powszechnej obojętności, załamania prawidłowych relacji międzyludzkich i stygmatyzacji poszczególnych grup czy mniejszości. Działania zmierzające do osiągnięcia statusu Uczelni Wrażliwej: • wprowadzenie Standardu Antydyskryminacyjnego oraz ustanowienie Biura Rzecznika ds. Równego Traktowania, które będzie prowadziło działania edukacyjne, promujące kulturę tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób narażonych na wykluczenie, monitorujące i doradcze w sprawach związanych z przejawami dyskryminacji na Uczelni poprzez ścisłą współpracę z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Samorządem Studenckim i Doktoranckim; • przeprowadzenie audytu dostępności dla osób z niepełnosprawnością i modernizacja infrastruktury technicznej Uczelni według zasady projektowania uniwersalnego, tak by Uczelnia była w pełni przystosowana do możliwości, potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnościami; • wprowadzenie klauzul społecznych w postępowaniach zamówieniowych i zlecanie usług podmiotom ekonomii społecznej; • dalsze wsparcie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni, w tym projektu równościowego, m.in. w postaci programu mentorskiego dla kobiet na różnych etapach kariery; • wsparcie nauczycieli akademickich w pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych (Teach the Teachers); • stworzenie Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej.
 7. 7. Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań jest zmieniający się klimat oraz postępująca degradacja środowiska wywołana m.in. nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych. Uczelnie na całym świecie aktywnie uczestniczą w programie ratowania planety i ochrony jej zasobów m.in włączając Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w swoje strategie, programy badawcze i edukacyjne. Uniwersytet Gdański także uczestniczy w tym nurcie poprzez aktywność naukową, dydaktyczną czy popularyzatorską wielu osób. Istnieje potrzeba zogniskowania tych działań w postaci katalogu „dobrych praktyk” oraz ich systemowe wspieranie i promowanie w celu upowszechnienia na Uczelni. Wszystkim działaniom proekologicznym, tym już podejmowanym oraz tym planowanym, nadać należy pewien systemowy charakter i stworzyć politykę „Zielonego Uniwersytetu” – UGreen”. Działania zmierzające do osiągnięcia statusu Uczelni Zielonej: • powołanie Zespołu ds. opracowania polityki „Zielonego Uniwersytetu (UGreen)” – należy zdefiniować sposoby efektywnego wykorzystywania zasobów i zrównoważonego rozwoju w celu oszacowania możliwości redukcji presji Uniwersytetu jako instytucji na środowisko naturalne; konieczne jest wytyczenie realnych celów, wyznaczenie wskaźników i sposobu monitorowania realizacji podjętych zadań; ustalenia zostałyby opracowane przez specjalnie powołany zespół ekspertów; • przygotowanie i wdrożenie projektu „Żywego Laboratorium (Living lab)”, w którym będą rozwijane, wdrażane i testowane rozwiązania przyjazne środowisku; • uruchomienie potencjału studentów, doktorantów i pracowników – m.in. poprzez coroczny Dzień Zielonego Uniwersytetu oraz konkurs na zielone innowacje i ich wdrożenie a także dzielenie się dobrymi praktykami pod hasłem yoUGreen czy Green Start-up; • wprowadzenie do umów z ajentami tzw. klauzuli ekologicznej – w tym wymogu redukcji stosowania jednorazowego plastiku w postaci kubków, sztućców i talerzy;
 8. 8. • propozycje związane z infrastrukturą i ekologicznymi technologiami (w partnerstwie z sektorem biznesowym): zainstalowanie baterii słonecznych na dachach budynków, pilotażowy projekt źródeł odnawialnej energii w postaci folii fotowoltaicznych na oknach, zastosowanie zielonego betonu o właściwościach antysmogowych; • propozycje związane z kształtowaniem przestrzeni w oparciu o zasoby przyrodnicze: dalsze zadrzewianie i zakrzewianie przestrzeni uniwersyteckich z uwzględnieniem bioróżnorodności, lokalizowanie ogrodów deszczowych na dachach obiektów i w gruncie ziemi, zielone dachy i łąki kwietne, zwiększenie możliwości retencjonowania wody opadowej i jej wykorzystywania.
 9. 9. Istnieje niewątpliwa potrzeba systemowej, głębokiej reorganizacji administracji Uczelni. Konieczne jest sformułowanie jasnych i prostych procedur oraz podział zadań pomiędzy administrację centralną a inne jednostki organizacyjne, by cała działalność w sferze administracyjnej była uporządkowana, przejrzysta i sprawna. Działania zmierzające do osiągnięcia statusu Uczelni Sprawnej: • nowelizacja Statutu UG poprzedzona debatą nad kierunkami zmian, regulująca odpowiedni zakres samodzielności i niezależności dziekanów i wydziałów w celu zapewnienia lepszej samoorganizacji, większej elastyczności decyzyjnej przekładającej się na poprawę jakości kształcenia oraz sprawniejsze zarządzanie na poziomie wydziałów; • przyporządkowanie centrów i instytutów badawczych wydziałom; • program uporządkowania struktury organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem administracji centralnej; • powołanie Biura Informacji, Komunikacji i Promocji celem profesjonalnego i konsekwentnego kreowania pożądanego wizerunku UG w otoczeniu społecznym oraz wśród pracowników, doktorantów i studentów; stworzenie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; koordynacja działań informacyjnych uczelni; • doskonalenie struktury organizacyjnej Centrum Informatycznego wraz z dalszą cyfryzacją UG poprzez m.in. wprowadzenie kompleksowego systemu informatycznego klasy ERP, obejmującego wszystkie obszary działania administracji Uczelni: Kadry-Płace, Finanse, Księgowość, Budżetowanie i Kontroling (dla ograniczenia wydatków i lepszej informacji zarządczej), projekty krajowe i zagraniczne oraz wprowadzenie powszechnego zastosowania systemu EZD (również, w miarę możliwości, z zaimplementowaniem obieg faktur), co w efekcie wpłynie na poprawę i usprawnienie komunikacji, ułatwi proces podejmowania decyzji, podpisywania dokumentów nawet w trybie pracy hybrydowej/zdalnej i ograniczy koszty papieru i druku;
 10. 10. • program doskonalenia obsługi - kluczowymi założeniami programu będzie uproszczenie i usprawnienie działania pionów administracyjnych, ułatwiające funkcjonowanie całej społeczności Uczelni, doskonalenie procesów, zmiana kultury zarządzania uczelnią, budowa nowych, efektywnych kanałów komunikacji, eliminacja konfliktów decyzyjnych, budowa systemu współpracy opartego na szacunku i wzajemnym wsparciu.
 11. 11. Słowo „innowacja” robi zawrotną karierę w dokumentach i strategiach różnego rodzaju. Jest swoistym kluczem do kształtowania i prowadzenia polityki rozwoju. Uczelnia powinna mieć zdolność do generowania innowacyjnych i kreatywnych pomysłów w różnych sferach życia i ich wdrażania. W aktualnym dyskursie na temat innowacji coraz mocniej obecny jest koncept innowacji otwartych i społecznych, które przynoszą dodatkową społeczną wartość i nie są obciążone prawami własności intelektualnej. Opierają się na zasadzie „dąż do znalezienia rozwiązania, a nie do uzyskania patentu”. By jednak Uczelnia była innowacyjna, muszą zaistnieć łącznie pewne przesłanki, tj. odpowiednia struktura organizacyjna, przestrzeń kreatywna, kultura pracy i atmosfera sprzyjające przedsiębiorczości i innowacyjności. Działania zmierzające do osiągnięcia statusu Uczelni Innowacyjnej: • utworzenie Działu Kreatywnego, kreującego innowacyjne rozwiązania organizacyjne, technologiczne i gospodarcze dla Uczelni; • SEAINNOVATE HUB – jako element Uniwersytet Europejskiego, wirtualna przestrzeń łącząca biznes z nauką, sprzyjająca procesom komercjalizacji tworzenia spółek typu spin-off, prac B+R we współpracy z partnerami z krajów sojuszu SEA-EU; • Program IMAGINARIUM Gdańsk - scenariusze przyszłości dla Gdańska – włączenie się Uczelni w rozwój miasta i jego mieszkańców poprzez współtworzenie w przestrzeni miejskiej i we współpracy z partnerami biznesowymi i społecznymi tzw. żywych laboratoriów (Living Labs), które będą testowały nowe rozwiązania, rozwijały kompetencje innowacyjne studentów, łączyły naukę z praktyką; • „Gdański Może!” – Festiwal społecznie odpowiedzialnych projektów i innowacji dla mieszkańców Gdańska, w tym także dla organizacji pozarządowych i biznesu, pokazujący społecznie odpowiedzialne inicjatywy i programy, ze szczególnym uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kontekście działań związanych z szeroką pojętą tematyka morską;
 12. 12. • Współudział w realizacji projektu utworzenia „Gdańskiej Technopolis” jako pewnej wspólnoty przestrzeni i interesów, gdzie kształci się studentów i doktorantów, prowadzi badania podstawowe i rozwojowe, inkubuje nowe firmy i wspiera początkujących przedsiębiorców, stawia na innowacyjność i kreatywność, przełamuje bariery instytucjonalne tworząc fora dyskusyjne i fora współpracy. „Gdańskie Technopolis” sytuuje się w dzielnicach Oliwa i Przymorze Małe, gdzie na przestrzennie ograniczonym obszarze funkcjonują podmioty takie jak Uniwersytet Gdański oraz duże, nowoczesne centra biznesowe (Olivia Business Center, Alchemia, Wave, Arkońska Business Park, GIP Starter). Nadanie organizacyjnej formuły temu projektowy ma ogromny potencjał synergistyczny.
 13. 13. W globalizującym się świecie umiędzynarodowienie uczelni stała się warunkiem sine qua non rozwoju – zarówno jej samej, jak i jej pracowników naukowych. Moją ambicją jest, by badania prowadzone na Uczelni miały istotny zasięg międzynarodowy, odpowiednią rozpoznawalność, oddziaływanie i doniosłość. Zadanie to wymaga usystematyzowanej polityki wspierania kadry naukowej środkami organizacyjnymi i finansowanymi. Działania zmierzające do osiągnięcia statusu Uczelni Umiędzynarodowionej: • utworzenie Działu Międzynarodowej Współpracy Naukowej (Centre for International Scientific Cooperation), którego zadaniem będzie koordynowanie realizowanych na Uczelni działań ukierunkowanych na efektywne pozyskiwanie grantów międzynarodowych, tworzenie strategicznych partnerstw z instytucjami naukowymi z zagranicy, wspieranie wymiany akademickiej etc.; • wdrożenie strategii podniesienia międzynarodowej rozpoznawalności uczelni – – przede wszystkim poprzez stymulowanie przepływu kadry naukowej i studentów w ramach inicjatywy European University of the Seas, SEA-EU, wsparcie anglojęzycznych programów nauczania, a także podwójnych, wspólnych dyplomów z uczelniami z zagranicy (szczególnie z SEA-EU); • wspieranie prestiżowych projektów o międzynarodowym potencjale jak realizowane obecnie dwie Międzynarodowe Agendy Badawcze na UG, poprzez opracowanie rozwiązań zapewniających trwałość projektów, poszukiwanie źródeł dalszego finansowania i utrzymania międzynarodowej kadry naukowej; • program wsparcia rodzin naukowców przyjeżdżających na staże długoterminowe (Dual-Career Path Programme) realizowany samodzielnie lub we współpracy ze Związkiem Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita; • uruchomienie Funduszu Wykładowców (Lecturers' Fund) – umożliwiającego zapraszanie renomowanych naukowców z zagranicy do wygłaszania wykładów; • program „Uczelnia Przyjazna Przyjezdnym” (Visitors’ Friendly University Programme) – wdrożenie dwujęzyczności wszystkich nośników informacji
 14. 14. i dokumentacji, mediów, stron i podstron www, oznaczeń infrastruktury (drogowskazy na kampusach z dwujęzycznymi napisami) w celu istotnego podniesienia komfortu pracy naukowców cudzoziemców i wprowadzenia ułatwień dla studentów zagranicznych przebywających na UG; • program doskonalenia kadr administracyjnych w kierunku umiędzynarodowienia, zwłaszcza w postaci istotnej poprawy umiejętności językowych administracji centralnej i wydziałowej, poprzez zapewnienie kursów języka angielskiego oraz wsparcie nowoczesnymi systemami automatycznego tłumaczenia tekstów.
 15. 15. Uczelnia badawcza to cel niezwykle ambitny i osiągalny, być może w dłuższej perspektywie czasowej. Uniwersytet Gdański powinien czynić starania, by status ten osiągnąć, mobilizując cały swój potencjał. Oczywiste jest, że możemy podejmować wszelkie działanie na miarę swych możliwości, świadomi swych mocnych, ale i słabszych stron. Jeżeli mobilizacja społeczności akademickiej nie wystarczy by status uczelni badawczej uzyskać, Uniwersytet będzie doskonalił się dalej, choć innymi trajektoriami rozwojowymi. W mojej ocenie mogą to być Regionalne Inicjatywy Doskonałości oraz program Uniwersytetów Europejskich. Działania zmierzające do osiągnięcia statusu Uczelni Doskonalącej się: • projekt ogólnouniwersyteckiej ankiety dotyczącej „Inicjatywa Doskonałości – – Uczelnia Badawcza” – wspomagającej opracowanie koncepcji rozwoju Uczelni, dostosowanej do koncepcji zrównoważonego rozwoju, uwzgledniającej w sposób kompleksowy uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne; • powołanie Zespołu ds. Opracowania scenariuszy „trajektorii rozwojowych” UG, zależnych od wyników ewaluacji działalności naukowej; • wspieranie Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz identyfikacja i wzmacnianie innych „wysp doskonałości” na UG; • opracowanie strategii dalszej konsolidacji Uniwersytetu Gdańskiego z innymi uczelniami w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita - m.in. uwzględniającej tworzenie międzyuczelnianych centrów badań i rozwoju w strukturze Związku (np. Międzyuczelniane Centrum Badań nad Kosmosem; Międzyuczelniane Centrum Transhumanizmu, i inne); • w obszarze kształcenia - podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich przez zachęty do odbywania szkoleń z zakresu nowych metodyk i światowych trendów w kształceniu (program Teach the Teachers); przegląd treści kursów oraz włączenie do programów kształcenia zagadnień związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju (program Teach the Future) – wprowadzenie modułów obowiązkowych dotyczących zagrożeń klimatycznych, niezależnie od wydziału i kierunku studiów, możliwie dopasowanych ich specyfiki.

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy kandydata na rektora UG

Vistos

Vistos totais

3.719

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

335

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×