O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
DYSKUSJA PUBLICZNA
Projekt planu
Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza
i Kaszubskiej w mieście Gdańsku
Gdańsk, 3...
▪ analiza zasadności
▪ stanowisko Rady
Dzielnicy w sprawie
projektu uchwały
o przystąpieniu
▪ podjęcie uchwały
▪ zawiadomi...
DYSKUSJA PUBLICZNA
▪ dotyczy przedstawianego projektu planu
▪ skierowana jest do wszystkich zainteresowanych
▪ służy wymia...
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
LOKALIZACJA I CEL PRZYSTĄPIENIA 0272
PRZYSTĄPIENIE – 27 WRZEŚNIA 2018r.
CELE ZMIANY PLANU:
❑ UMOŻLIWIENIE BUDOWY ŻŁOBKA – ...
STRUKTURA WŁASNOŚCI STUDIUM
▪ dominująca funkcja: mieszkaniowa i usługowa
▪ ciąg łączący OSTAB
▪ obszar do objęcia ochroną...
PLANY OBOWIĄZUJĄCE
❑ SZKOŁA PODSTAWOWA
% pokrycia działki zabudową – 20%
minimalna p.b.c – min. 50%
intensywność zabudowy ...
PROJEKT PLANU
002-U33
usługi oświaty, opieki nad dziećmi do lat 3, kultury,
nauki, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia i po...
Realizacja ustaleń projektu planu:
• nie będzie skutkowała wywołaniem negatywnych oddziaływań na obszary i obiekty chronio...
GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI
❑ Teren planu położony w zlewni kolektora
„Kołobrzeska”
❑ Zachowanie odpływu wód opadowych na
...
ZACHOWANIE, KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ZIELENI
▪ zieleń do utrzymania lub wprowadzenia ok. 163 m2
▪ szpalery drzew do utrzyma...
Wyłożenie trwa:
od 02.09.2019 do 30.09.2019
Termin składania uwag do:
14.10.2019
Tytuł prezentacji
www.brg.gda.pl
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej

Baixar para ler offline

Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej. 3 września 2019.

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej

 1. 1. DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej w mieście Gdańsku Gdańsk, 3.09.2019
 2. 2. ▪ analiza zasadności ▪ stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu ▪ podjęcie uchwały ▪ zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP: składanie wniosków PRZYSTĄPIENIE ▪ zgłaszanie uwag: w trakcie wyłożenia i do 14 dni po upływie okresu wyłożenia ▪ rozpatrywanie uwag przez Prezydenta: do 21 dni ▪ wprowadzenie do projektu MPZP zmian wynikających z rozpatrzenia uwag, ewentualne ponowienie uzgodnień i wyłożenia UWAGI ▪ uchwalenie MPZP przez Radę Miasta Gdańska ▪ ocena zgodności z przepisami przez Wojewodę ▪ publikacja MPZP w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego ▪ wejście w życie MPZP UCHWALENIEPROJEKT MPZP DYSKUSJA PUBLICZNA ▪ prace projektowe ▪ opiniowanie i uzgadnianie projektu ▪ stanowisko Rady Dzielnicy ▪ wyłożenie projektu MPZP do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
 3. 3. DYSKUSJA PUBLICZNA ▪ dotyczy przedstawianego projektu planu ▪ skierowana jest do wszystkich zainteresowanych ▪ służy wymianie poglądów ▪ wnioski z dyskusji zostaną odwzorowane w protokole zamieszczonym na stronie internetowej www.brg.gda.pl ▪ kwestionowane ustalenia projektu planu należy zawrzeć w uwagach składanych w formie pisemnej lub elektronicznej
 4. 4. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
 5. 5. LOKALIZACJA I CEL PRZYSTĄPIENIA 0272 PRZYSTĄPIENIE – 27 WRZEŚNIA 2018r. CELE ZMIANY PLANU: ❑ UMOŻLIWIENIE BUDOWY ŻŁOBKA – rozszerzenie przeznaczenia terenu ❑ UMOŻLIWIENIE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 – zmiana parametrów zabudowy ❑ OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH Olivia Bussines Centre Hala Olivia Zespół Szkół Specjalnych nr 2, ul. Wita Stwosza 23 1,95 ha Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Wąsowicza 30
 6. 6. STRUKTURA WŁASNOŚCI STUDIUM ▪ dominująca funkcja: mieszkaniowa i usługowa ▪ ciąg łączący OSTAB ▪ obszar do objęcia ochroną ze względu na strukturę przestrzenną ▪ strefa parkowania C 0272
 7. 7. PLANY OBOWIĄZUJĄCE ❑ SZKOŁA PODSTAWOWA % pokrycia działki zabudową – 20% minimalna p.b.c – min. 50% intensywność zabudowy – do 0,3 wysokość zabudowy – maks. 12,0 m ❑ SZKOŁA % pokrycia działki zabudową – 30% minimalna p.b.c – min. 20% intensywność zabudowy – do 1,0 wysokość zabudowy – maks. 20,0 m ❑ PRZEDSZKOLE % pokrycia działki zabudową – 25% minimalna p.b.c – min. 20% intensywność zabudowy – do 0,5 wysokość zabudowy – maks. 12,0 m 0253, 2014 r . 0216, 2002 r . 0241, 2009 r . ❑ TEREN SPORTU I REKREACJI % pokrycia działki zabudową – 40% minimalna p.b.c – min. 30% intensywność zabudowy – do 0,1 wysokość zabudowy – maks. 18,0 m ❑ STREFA MIESZANA USŁUGOWO- MIESZKANIOWA % pokrycia działki zabudową – do 30% minimalna p.b.c – min. 20% intensywność zabudowy – do 0,7 wysokość zabudowy – maks. jak budynek przy ul. Wita Stwosza 23a 0216, 2002 r . 0272 0253, 2014 r .
 8. 8. PROJEKT PLANU 002-U33 usługi oświaty, opieki nad dziećmi do lat 3, kultury, nauki, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej 001-U33 usługi oświaty, opieki nad dziećmi do lat 3, kultury, nauki, zamieszkania zbiorowego, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej 004-U33 usługi oświaty, kultury, nauki, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej 0272
 9. 9. Realizacja ustaleń projektu planu: • nie będzie skutkowała wywołaniem negatywnych oddziaływań na obszary i obiekty chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w tym na lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, • nie wpłynie na powstanie zagrożenia powodzią, • nie będzie się wiązać z powstaniem ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz powstaniem negatywnych oddziaływań na zdrowie ludzi, w zakresie trwałych oddziaływań skutkować będzie: • zachowaniem ciągu łączącego Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) z doliną Potoku Oliwskiego – wzdłuż ulicy Wita Stwosza, • ochroną obiektów o wysokich wartościach przyrodniczych: cennych drzew i szpalerów drzew, • zmianą walorów krajobrazowych spowodowaną wprowadzeniem nowej zabudowy i elementów zagospodarowania, • zachowaniem obowiązującego standardu akustycznego na terenach planowanej zabudowy usługowej i w sąsiedztwie na terenach mieszkaniowych, mimo niewielkiego wzrostu natężenia ruchu samochodowego. Ponadto prognozuje się krótkookresowe oddziaływania i uciążliwości związane z fazą realizacji planowanego zagospodarowania. SKUTKI ŚRODOWISKOWE 0272
 10. 10. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI ❑ Teren planu położony w zlewni kolektora „Kołobrzeska” ❑ Zachowanie odpływu wód opadowych na obecnym poziomie ❑ Wody opadowe należy zagospodarować na terenie lub odprowadzić do układu odwadniającego ❑ Zaleca się retencjonowanie i rozsączanie niezanieczyszczonych wód opadowych 0272
 11. 11. ZACHOWANIE, KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ZIELENI ▪ zieleń do utrzymania lub wprowadzenia ok. 163 m2 ▪ szpalery drzew do utrzymania i uzupełnienia – utrzymanie szpaleru przy południowej granicy terenu Szkoły Podstawowej nr 35 ▪ ciąg łączący OSTAB – wzdłuż zachodniej granicy planu, tworzący kontynuację ciągu zieleni wzdłuż ulicy Wita Stwosza – zaleca się realizację ciągu w formie szpaleru drzew ▪ cenne drzewa do zachowania na terenie 001-U33 oraz maksymalne zachowanie drzewostanu na całym obszarze planu ▪ szpalery drzew do wprowadzenia – na terenie 002-U33 przy południowej i północnej granicy terenu RETENCJA ▪ powierzchnia biologicznie czynna od 10 do 20%, łącznie ok. 0,25 ha ▪ zaleca się gromadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych w celu dalszego ich wykorzystania ▪ zachowanie maksymalnego natężenia odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, współczynnik spływu od 0,35 do 0,5 ▪ zaleca się zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych na terenie (retencjonowanie i rozsączanie) poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych, drenaże rozsączające. 0272ZIELEŃ I WODA
 12. 12. Wyłożenie trwa: od 02.09.2019 do 30.09.2019 Termin składania uwag do: 14.10.2019
 13. 13. Tytuł prezentacji www.brg.gda.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej. 3 września 2019.

Vistos

Vistos totais

750

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

671

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×