O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Umowa darowizny-samochodu

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Umowa darowizny-samochodu (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Umowa darowizny-samochodu

  1. 1. UMOWA DAROWIZNY Zawarta dnia ……………. roku w ……………………….……. pomiędzy …………………………………………………………, pesel ……………………………………… zamieszkałą(ym) w: ………………………………...................................................legitymującą(ym) się dow. osob. nr.: .......................................... wydanym przez...............................................zwanym w dalszym ciągu Darczyńcą, a …………........................................................................, pesel ……………………………………… zamieszkałą(ym) w:……………………………………..............................................legitymującą(ym) się dow. osob. nr: ........................................... wydanym przez ................................................zwanym w dalszym ciągu Obdarowanym została zawarta umowa o następującej treści: 1. Przedmiotem umowy jest Darowizna …% wartości pojazdu marki............................................. Nr podwozia............................................................ Nr rejestracyjny....................................................... Rok produkcji.......................................................... 2. Darczyńca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie jest przedmiotem jakiegokolwiek zabezpieczenia. 3. Strony ustaliły wartość darowizny na kwotę ............................(.…....% z ……….….…….....) słownie :......................................................................................................................................... 4. Darczyńca przenosi na rzecz Obdarowanego …% wartości pojazdu określonego w pkt.1 niniejszej umowy (kwotowo: .....................................), której otrzymanie Obdarowany niniejszym kwituje. 5. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń tej umowy, w szczególności koszty opłaty skarbowej, obciążają Obdarowanego. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. DARCZYŃCA OBDAROWANY ……….…………. …………………….. +48 605 980 926 - POMOC DROGOWA 24H - HOLOWANIE POJAZDÓW - WYNAJEM AUTOLAWET - www.autolawetawroclaw.pl

×