O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Human capital

929 visualizações

Publicada em

PHD8202 การจัดการทุนมนุษย์
ผู้สอน : ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 • Seja o primeiro a comentar

Human capital

 1. 1. The 5 Forces/32 Pieces Reference – Lynda Gratton. 2011. THE SHIFT,The future of work is already here. London : Collins HarperCollins Publishers. ISBN:978-0-00-742793-2 1 เ ส น อ ศาสตราจารย์ ดร .จีระ หงส์ลดารมภ์ โ ด ย น า ย ร วิศ ว์ ขัน ช ะ ลี น า ง ส า ว วัช ร า ภ ร ณ์ ก ลิ่น ภู่ น า ง น ลินี โ ส พัศ ส ถิต ย์ ส่ว น ห นึ่ง ข อ ง วิช า PHD8202 ก า ร จัด ก า ร ทุน ม นุษ ย์ ห ลัก สูต ร ป รัช ญ า ดุษ ฎีบัณ ฑิต ( น วัต ก ร ร ม ก า ร จัด ก า ร ) ม ห า วิท ย า ลัย ร า ช ภัฏ ส ว น สุนัน ท า ภ า ค เ รีย น ที่ 1 ปี ก า ร ศึก ษ า 2 5 5 7
 2. 2. The Five Forces แรงผลักดันที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทรัพยำกรมนุษย์ในอนำคต Human Resources Globalization Technology Demography and Longevity Society Energy Resources 2 Creating your own working future: discard, embroider, discover and collect, sort, look for patterns
 3. 3. 32 Pieces 3
 4. 4. Quilt 4
 5. 5. 5 Forces/32 Pieces 5 ไม่จำ เป็นต้องใช้ทั้งหมดของ 5 Forces/32 Pieces แต่ให้พิจำรณำบริบทของกำรนำไปประยุกต์ใช้
 6. 6. ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรมนุษย์กับการจ้างงาน 6 Globalization Demography and Longevity ทรัพยำกร มนุษย์ Technology Society Energy Resources การจ้างงาน
 7. 7. อนาคตการจ้างงาน 7 ลาดับ การจ้างงานในอนาคต The Five Forces 1 บริษัทขนำดใหญ่และผู้ประกอบกำรขนำดเล็กเกิดขึ้นมำกมำย 1.7 2 ภำวะเศรษฐกิจโลกถดถอยส่งผลต่อกำรจ้ำงงำน 2.2, 2.7 3 กำรประกอบธุรกิจเปลี่ยนรูปแบบ เช่น E-Commerce, E-Business เป็นต้น 2.2 4 ตลำดกำรจ้ำงงำนเติบโตทำงฝั่งเอเชีย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจีนและอินเดีย 2.3 5 แรงงำนอำจย้ำยถิ่นเพรำะเกิดภัยธรรมชำติ5.2 6 เทคโนโลยีเข้ำมำแทนที่และเป็นผู้ช่วยแบ่งเบำภำระงำนของมนุษย์แต่ในทำงกลับกันอำจทำ ให้มีบำง คนตกงำนหำกตำมไม่ทันเทคโนโลยี 1.9, 1.10 7 กำรใช้เทคโนโลยีทำ ให้วัยทำ งำนมีเวลำพักผ่อนหำควำมสุขได้มำกขึ้น 4.7 8 เนื่องจำกต้องฝึกฝนเพิ่มพูนประสิทธิภำพบุคลำกรในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้เพิ่มต้นทุนกำรจ้ำงงำน 1.4, 5.1 9 เกิดวัฒนธรรมกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดเพื่อให้มีใช้อย่ำงยั่งยืน 5.3
 8. 8. จาก … ตารางอนาคตการจ้างงาน (Slide#6) 8 แม้ว่ำ บริษัทขนำดใหญ่และผู้ประกอบกำรขนำดเล็กเกิดขึ้นมำกมำย แต่ในขณะเดียวกันกำรประกอบธุรกิจก็เปลี่ยนรูปแบบเป็น E-Commerce หรือ E-Business เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ช่วยแบ่งเบำภำระของมนุษย์ในกำร ทำ งำนและเข้ำแทนที่แรงงำน ฉะนั้นอำจส่งผลให้แรงงานตกงาน หำกตำมไม่ทันเทคโนโลยี ดังนั้นองค์กรอำจต้องมีนโยบำยฝึกฝนเพิ่มพูนประสิทธิภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง แต่อำจส่งผลให้เพิ่มต้นทุนกำรจ้ำงงำน สิ่งหนึ่งที่องค์กรทำ ได้ก็คือกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 9. 9. กำรสูงวัยของญี่ปุ่น เกำหลีใต้ จีน และประเทศในอำเซียน พ.ศ. 2557 9
 10. 10. แนวโน้มผู้สูงวัยไทย 10 ที่มำ: มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู้สูงอำยุไทย
 11. 11. ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มผู้สูงวัยกับการจ้างงาน 11 ทรัพยำกรมนุษย์ ผู้สูงวัย การจ้างงาน
 12. 12. การจ้างงานผู้สูงวัยในอนาคต 12 ลา ดับ การจ้างงานผู้สูงวัยในอนาคต The Five Forces 1 ผู้สูงวัยอำจเป็นผู้ที่ตำมไม่ทันหรือเข้ำไม่ถึงเทคโนโลยีทำ ให้เป็นกลุ่ม Underclass 2.8 2 กำรเพิ่มขึ้นของGen Y ที่เข้ำมำแทนที่ผู้สูงวัยในองค์กร 3.1 3 ผู้สูงวัยอำจเกิดควำมไม่วำงใจองค์กรเพรำะอำจเกรงว่ำจะถูกออกจำกงำน 4.5 4 ผู้สูงวัยบำงคนอำจกลำยเป็นคนยำกจน 3.3 5 ผู้สูงวัยมีควำมสุขในกำรทำ งำนน้อยลง 4.7 6 ผู้สูงวัยมองหำเสถียรภำพควำมยั่งยืนของตนเอง 3.2 7 ผู้สูงวัยเริ่มคิดถึงตนเอง เช่น อีก 2 ปีข้ำงหน้ำจะทำ อะไร? จะอยู่ในองค์กรได้ไหม? 4.2
 13. 13. จาก … ตารางการจ้างงานผู้สูงวัยในอนาคต (Slide#12) 13 แม้ว่ำ ผู้สูงวัยอำจตอบสนองช้ำต่อ เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท ในกำรทำ งำน แต่องค์กรจะประสบควำมสำ เร็จได้ ไม่เพียงแต่พึ่งพำเทคโนโลยีเพื่อเป็นปัจจัยในกำร ดำ เนินงำนขององค์กรเพียงเท่ำนั้น ฉะนั้นผู้สูงวัยในองค์กรซึ่งเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยประสบกำรณ์ หรืออำจกล่ำวว่ำเป็นทุน มนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ ก็ยังคงมีควำมสำ คัญต่อองค์กรในฐำนะที่ปรึกษำ ดังนั้นองค์กรอำจต้องมีนโยบำยจ้ำงคนให้เหมำะสมสอดคล้องกับงำน

×