O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เทศบาลตำบลท่ายาง 08092015

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 52 Anúncio

การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เทศบาลตำบลท่ายาง 08092015

การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง จัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้กับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเทศบาลตำบลท่ายางเป็นหนึ่งในสามเมืองกรณีศึกษาในโครงการ ในลักษณะเมืองเกษตรกรรม

การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง จัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้กับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเทศบาลตำบลท่ายางเป็นหนึ่งในสามเมืองกรณีศึกษาในโครงการ ในลักษณะเมืองเกษตรกรรม

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Semelhante a การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เทศบาลตำบลท่ายาง 08092015 (20)

Anúncio

การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เทศบาลตำบลท่ายาง 08092015

 1. 1. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 7 กันยายน 2558 จัดทำโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการโดย สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เทศบาลตำบลท่ายาง
 2. 2. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็น 2 เวลา กิจกรรม 30 นาที นำเสนอข้อมูลสำคัญ ของโครงการฯ และเทศบาลตำบลท่ายาง 50 นาที ระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม 
 ทำแบบสำรวจความคิดเห็น เสวนาความคิดเห็นกลุ่มย่อย 30 นาที รวบรวมและอภิปรายสรุปผลการระดมความคิดเห็น 60 นาที รับประทานอาหารกลางวัน
 3. 3. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การนำเสนอข้อมูลสำคัญ • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง (โดยย่อ) • สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง • ระดมความคิดเห็น • ผลการวิเคราะห์ SWOT สำหรับเทศบาลตำบลท่ายาง • ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง • รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ 3
 4. 4. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ 4 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อ • ศึกษาศักยภาพการเติบโตของเมืองในภาคกลาง • ประเด็นปัญหาจากการขยายตัวของเมืองเหล่านั้น • กำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม ให้สนับสนุนการพัฒนาทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ที่จะเป็นกรอบแนวคิดในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 5. 5. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) วิธีการและกระบวนการศึกษา • การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลของเมืองในภาคกลางที่เป็นเทศบาลทุกระดับ และเป็น อบต. ขนาดใหญ่ จำนวนรวม 633 เมือง กระบวนการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วนคือ • ส่วนแรก เป็นการศึกษาสภาวะของเมืองด้านต่างๆ เพื่อจัดลำดับบทบาทของ เมืองในภาคกลาง • ส่วนที่สอง คัดเลือกและศึกษาเมืองกรณีศึกษา 3 เมือง เพื่อถอดบทเรียนการ พัฒนาเมือง • ส่วนที่สาม สังเคราะห์นำเสนอแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 5
 6. 6. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 6 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 7. 7. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) 633 เมืองใน 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง 7 จังหวัด จำนวนเมือง จังหวัด จำนวนเมือง จังหวัด จำนวนเมือง จังหวัด จำนวนเมือง จังหวัด จำนวนเมือง สมุทรปราการ 24 ลพบุรี 22 ระยอง 33 นครนายก 4 นครปฐม 21 นนทบุรี 24 สิงห์บุรี 7 จันทบุรี 46 สระแก้ว 16 สมุทรสาคร 19 ปทุมธานี 19 ชัยนาท 37 ตราด 14 ราชบุรี 34 สมุทรสงคราม 8 พระนครศรีอยุธยา 36 สระบุรี 33 ฉะเชิงเทรา 35 กาญจนบุรี 47 เพชรบุรี 14 อ่างทอง 19 ชลบุรี 49 ปราจีนบุรี 12 สุพรรณบุรี 43 ประจวบคีรีขันธ์ 16
 8. 8. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) ตัวแปร 26 ตัวแปร ใน 6 ด้าน 1) ด้านประชากร 2 ตัวแปร 2) ด้านกายภาพ 5 ตัวแปร 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ตัวแปร 4) ด้านเศรษฐกิจ 4 ตัวแปร 5) ด้านสังคม วัฒนธรรม บริหารจัดการ 4 ตัวแปร 6) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 ตัวแปร 8
 9. 9. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) บทบาทของเมือง 6 ด้าน 1) เมืองราชการและบริการสาธารณะ 2) เมืองการค้า บริการและโลจิสติกส์ 3) เมืองท่องเที่ยว 4) เมืองอุตสาหกรรม 5) เมืองการค้าชายแดน 6) เมืองเกษตรกรรม 9
 10. 10. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) ผลการวิเคราะห์จัดลำดับบทบาทเมือง ผลการวิเคราะห์พบว่ามีจำนวนเมืองหลักทั้งสิ้น 20 เมือง ที่สามารถจัดหมวดหมู่เมืองเหล่านี้ตามลักษณะ บทบาทเมืองได้เป็น 4 กลุ่มคือ 1) เมืองหลักที่มีบทบาทเด่น 5 ด้าน ได้แก่ เทศบาลตำบลท่ายาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2) เมืองหลักที่มีบทบาทเด่น 3 ด้าน มี 2 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี จ. นนทบุรี และเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 3) เมืองหลักที่มีบทบาทเด่น 2 ด้าน มี 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี เทศบาลตำบล เขาโจด จ.กาญจนบุรี เทศบาลตำบลท่าขนุน จ.กาญจนบุรี และเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 4) เมืองหลักที่มีบทบาทเด่นเพียง 1 ด้าน มี 11 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐมมเทศบาล ตำบลไทรโยค จ.กาญจนบุรีม เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง, เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ, เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว, เทศบาลตำบลท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี, เทศบาล นครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา, เทศบาลตำบลปัถวี จ.จันทบุรี, เทศบาลตำบลหาดเล็ก จ.ตราด, เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี 10
 11. 11. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 11 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 12. 12. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 12 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 13. 13. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 13 โครงการโดยย่อ (ต่อ) บทบาทเมืองของเมืองหลัก
 14. 14. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) ผลการศึกษาพบว่า • สภาวะความเป็นเมืองมีความเหลื่อมล้ำสูงมาก ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความแออัดคับคั่งในเมืองหลัก ปัญหาสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่ง แวดล้อม • ระบบเมืองในพื้นที่ภาคกลางขาดเมืองขนาดกลางที่ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเมืองให้มี ประสิทธิภาพ • จากกระบวนการวิวัฒนาการของแนวทางการพัฒนาเมืองตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3-11) ยังไม่ส่งผลให้เกิดการกระ จายความเจริญของเมืองสู่ส่วนต่างๆ ของภาคและประเทศได้ • แนวคิด “ระบบนิเวศกลุ่มเมือง” เป็นข้อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองที่ พึงประสงค์สำหรับภาคกลางและประเทศไทยในอนาคต 14
 15. 15. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง แนวคิดระบบนิเวศกลุ่มเมือง Ecological Urban Cluster Concept • นิเวศกลุ่มเมือง เป็นแนวคิดในการวางกรอบการพัฒนาเมือง และชนบทที่พิจารณาความสัมพันธ์ของเมือง 3 ประเด็น คือ • ด้านภูมิศาสตร์และนิเวศธรรมชาติ (Geography & Ecology) • ด้านโครงข่ายการสัญจรเชื่อมโยง (Networks) • ด้านความสัมพันธ์ของบทบาทและลำดับของเมือง (Functions) ทั้งด้าน เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 15 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 16. 16. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง แนวคิดระบบนิเวศกลุ่มเมือง Ecological Urban Cluster Concept โดยมีเป้าประสงค์ในการกำหนดขอบเขตบริเวณพื้นที่การพัฒนาเมืองเป็นกลุ่ม (Cluster) เพื่อ • ปกป้องรักษาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ (Preservation of Natural Resources) แหล่งน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมคุณภาพดีไม่ให้สูญเสียไปในอนาคต • เสริมการพึ่งพากันของระบบเมืองในนิเวศที่ต่อเนื่อง (Connective Ecology) • บริหารจัดการการพัฒนาเมืองและชนบทร่วมกัน (Collaborative Development Planning) • นิเวศกลุ่มเมืองที่ผสมผสานบทบาทหน้าที่ (Multi-functional Cluster) • เติบโตอย่างสมดุล (Balanced Growth) • มีคุณภาพชีวิตเมืองที่พึงประสงค์ (Desired Quality of Urban Life) 16 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 17. 17. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 17 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 18. 18. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 18 ลักษณะที่ตั้ง • ความเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบ
 19. 19. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 19 มีชุมชน 37 ชุมชน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 27,970 คน มีครัวเรือน 10,075 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรเฉลี่ย ต่อพื้นที่ 354 คนต่อตารางกิโลเมตร (ทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลท่ายาง ณ เดือนเมษายน 2558) รูปที่ 2 ที่ตั้งเทศบาลตำบลท่ายาง พื้นที่การปกครอง และจำนวนประชากร จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง เทศบาลตำบลท่ายาง < 1000 1000 - 2000 2000 - 3000 > 4000 จำนวนประชากร (หน่วย:คน) ลักษณะที่ตั้ง • เขตปกครอง • 2 ตำบล • 19 หมู่บ้าน • 37 ชุมชน
 20. 20. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 20 การคมนาคมขนส่ง • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3175 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 • ถนนชลประทานสาย 2 • ถนนสายโรงพยาบาลท่ายาง • ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน - ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเชื่อมต่อแต่ละหมู่บ้าน ทางที่โอนให้หน่วยงานอื่น ทางหน่วยงานอื่น ทางรถไฟ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจาน 3510-0201(0)3510-0201(0)3510-0201(0)3510-0201(0)3510-0201(0)3510-0201(0)3510-0201(0)3510-0201(0)3510-0201(0) 3529-0100(0)3529-0100(0)3529-0100(0)3529-0100(0)3529-0100(0)3529-0100(0)3529-0100(0)3529-0100(0)3529-0100(0) 3179-0100(10,470)3179-0100(10,470)3179-0100(10,470)3179-0100(10,470)3179-0100(10,470)3179-0100(10,470)3179-0100(10,470)3179-0100(10,470)3179-0100(10,470) 3187-0100(5,987)3187-0100(5,987)3187-0100(5,987)3187-0100(5,987)3187-0100(5,987)3187-0100(5,987)3187-0100(5,987)3187-0100(5,987)3187-0100(5,987) 3174-0100(2,684)3174-0100(2,684)3174-0100(2,684)3174-0100(2,684)3174-0100(2,684)3174-0100(2,684)3174-0100(2,684)3174-0100(2,684)3174-0100(2,684) 3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755) 3175-0100(7,267)3175-0100(7,267)3175-0100(7,267)3175-0100(7,267)3175-0100(7,267)3175-0100(7,267)3175-0100(7,267)3175-0100(7,267)3175-0100(7,267) 3499-0100(7,311)3499-0100(7,311)3499-0100(7,311)3499-0100(7,311)3499-0100(7,311)3499-0100(7,311)3499-0100(7,311)3499-0100(7,311)3499-0100(7,311) 37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835) 3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388) 4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740) 3510-0202(0)3510-0202(0)3510-0202(0)3510-0202(0)3510-0202(0)3510-0202(0)3510-0202(0)3510-0202(0)3510-0202(0) 3527-0100(1,516)3527-0100(1,516)3527-0100(1,516)3527-0100(1,516)3527-0100(1,516)3527-0100(1,516)3527-0100(1,516)3527-0100(1,516)3527-0100(1,516) 3410-0100(2,388)3410-0100(2,388)3410-0100(2,388)3410-0100(2,388)3410-0100(2,388)3410-0100(2,388)3410-0100(2,388)3410-0100(2,388)3410-0100(2,388) 4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0) 4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882) 3400-0100(2,134)3400-0100(2,134)3400-0100(2,134)3400-0100(2,134)3400-0100(2,134)3400-0100(2,134)3400-0100(2,134)3400-0100(2,134)3400-0100(2,134) 3619-0100(0)3619-0100(0)3619-0100(0)3619-0100(0)3619-0100(0)3619-0100(0)3619-0100(0)3619-0100(0)3619-0100(0) 3416-0100(1,567)3416-0100(1,567)3416-0100(1,567)3416-0100(1,567)3416-0100(1,567)3416-0100(1,567)3416-0100(1,567)3416-0100(1,567)3416-0100(1,567) 3432-0100(1,777)3432-0100(1,777)3432-0100(1,777)3432-0100(1,777)3432-0100(1,777)3432-0100(1,777)3432-0100(1,777)3432-0100(1,777)3432-0100(1,777) 3313-0100(1,335)3313-0100(1,335)3313-0100(1,335)3313-0100(1,335)3313-0100(1,335)3313-0100(1,335)3313-0100(1,335)3313-0100(1,335)3313-0100(1,335) 3416-0100(1,611)3416-0100(1,611)3416-0100(1,611)3416-0100(1,611)3416-0100(1,611)3416-0100(1,611)3416-0100(1,611)3416-0100(1,611)3416-0100(1,611) 3218-0200(2,383)3218-0200(2,383)3218-0200(2,383)3218-0200(2,383)3218-0200(2,383)3218-0200(2,383)3218-0200(2,383)3218-0200(2,383)3218-0200(2,383) 3528-0100(0)3528-0100(0)3528-0100(0)3528-0100(0)3528-0100(0)3528-0100(0)3528-0100(0)3528-0100(0)3528-0100(0) 3530-0100(13,062)3530-0100(13,062)3530-0100(13,062)3530-0100(13,062)3530-0100(13,062)3530-0100(13,062)3530-0100(13,062)3530-0100(13,062)3530-0100(13,062)3171-0100(4,931)3171-0100(4,931)3171-0100(4,931)3171-0100(4,931)3171-0100(4,931)3171-0100(4,931)3171-0100(4,931)3171-0100(4,931)3171-0100(4,931) 3176-0100(6,242)3176-0100(6,242)3176-0100(6,242)3176-0100(6,242)3176-0100(6,242)3176-0100(6,242)3176-0100(6,242)3176-0100(6,242)3176-0100(6,242) 3178-0100(5,353)3178-0100(5,353)3178-0100(5,353)3178-0100(5,353)3178-0100(5,353)3178-0100(5,353)3178-0100(5,353)3178-0100(5,353)3178-0100(5,353) 3349-0100(4,129)3349-0100(4,129)3349-0100(4,129)3349-0100(4,129)3349-0100(4,129)3349-0100(4,129)3349-0100(4,129)3349-0100(4,129)3349-0100(4,129) 4-0501(28,320)4-0501(28,320)4-0501(28,320)4-0501(28,320)4-0501(28,320)4-0501(28,320)4-0501(28,320)4-0501(28,320)4-0501(28,320) 3204-0100(7,066)3204-0100(7,066)3204-0100(7,066)3204-0100(7,066)3204-0100(7,066)3204-0100(7,066)3204-0100(7,066)3204-0100(7,066)3204-0100(7,066) 3177-0100(14,457)3177-0100(14,457)3177-0100(14,457)3177-0100(14,457)3177-0100(14,457)3177-0100(14,457)3177-0100(14,457)3177-0100(14,457)3177-0100(14,457) บ.หนองไม้เหลือง บ.หนองประดู่ บ.แม่ประจัน บ.พุบอน บ.หนองจอก บ.บางกุฬา บ.หนองศาลา บ.บางเกตุ บ.สองพี่น้อง บ.โง บ.ท่าไม้รวก บ.โดนดหลวง บ.ท่า บ.สาระเห็ดบ.เขาลูกช้าง บ.ห้วยทะวาย บ.บางทะลุ บ.บ่อแขมบ.หุบกะพง บ.พุหวาย บ.หนองไทร บ.ห้วยทรายเหนือ บ.รางจิก บ.บ่อหลวง บ.ช้างแทงกระจาด บ.หุบเฉลา บ.ทุ่งขาม บ.ห้วยทรายใต้ บ.ดอนมะกอก บ.บางจาน บ.บางขุนไทร บ.หนองปลาไหล บ.บางตะบูน บ.ไร่สัตว์ บ.โพธิ์พระ เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจาน พระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ถํ้าเขาหลวงถํ้าเขาหลวงถํ้าเขาหลวงถํ้าเขาหลวงถํ้าเขาหลวงถํ้าเขาหลวงถํ้าเขาหลวงถํ้าเขาหลวงถํ้าเขาหลวง ถํ้าเขาย้อยถํ้าเขาย้อยถํ้าเขาย้อยถํ้าเขาย้อยถํ้าเขาย้อยถํ้าเขาย้อยถํ้าเขาย้อยถํ้าเขาย้อยถํ้าเขาย้อย อ.บ้านลาดอ.บ้านลาดอ.บ้านลาดอ.บ้านลาดอ.บ้านลาดอ.บ้านลาดอ.บ้านลาดอ.บ้านลาดอ.บ้านลาด อ.ท่ายางอ.ท่ายางอ.ท่ายางอ.ท่ายางอ.ท่ายางอ.ท่ายางอ.ท่ายางอ.ท่ายางอ.ท่ายาง อ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอํา อ.หนองหญ้าปล้องอ.หนองหญ้าปล้องอ.หนองหญ้าปล้องอ.หนองหญ้าปล้องอ.หนองหญ้าปล้องอ.หนองหญ้าปล้องอ.หนองหญ้าปล้องอ.หนองหญ้าปล้องอ.หนองหญ้าปล้อง อ.เขาย้อยอ.เขาย้อยอ.เขาย้อยอ.เขาย้อยอ.เขาย้อยอ.เขาย้อยอ.เขาย้อยอ.เขาย้อยอ.เขาย้อย เพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรี กม.11+760(3204) กม.31+750(3432) กม.9+000(3177) กม.28+201(3187) กม.14+190(3174) กม.8+742(3313) กม.7+853(3400) กม.210+167(4) กม.23+482(37) กม.23+112(3349) กม.12+600(3175) กม.134+587(4) หมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอํา สน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรี หมวดการทางท่ายางหมวดการทางท่ายางหมวดการทางท่ายางหมวดการทางท่ายางหมวดการทางท่ายางหมวดการทางท่ายางหมวดการทางท่ายางหมวดการทางท่ายางหมวดการทางท่ายาง หมวดการทางเพชรบุรีหมวดการทางเพชรบุรีหมวดการทางเพชรบุรีหมวดการทางเพชรบุรีหมวดการทางเพชรบุรีหมวดการทางเพชรบุรีหมวดการทางเพชรบุรีหมวดการทางเพชรบุรีหมวดการทางเพชรบุรี หมวดการทางเขาย้อยหมวดการทางเขาย้อยหมวดการทางเขาย้อยหมวดการทางเขาย้อยหมวดการทางเขาย้อยหมวดการทางเขาย้อยหมวดการทางเขาย้อยหมวดการทางเขาย้อยหมวดการทางเขาย้อย กม.10+350กม.10+350กม.10+350กม.10+350กม.10+350กม.10+350กม.10+350กม.10+350กม.10+350 กม.2+050กม.2+050กม.2+050กม.2+050กม.2+050กม.2+050กม.2+050กม.2+050กม.2+050 กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150 กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782 กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500 กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500 กม.30+000กม.30+000กม.30+000กม.30+000กม.30+000กม.30+000กม.30+000กม.30+000กม.30+000 กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500 กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500 กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500 กม.0+892กม.0+892กม.0+892กม.0+892กม.0+892กม.0+892กม.0+892กม.0+892กม.0+892 กม.31+958กม.31+958กม.31+958กม.31+958กม.31+958กม.31+958กม.31+958กม.31+958กม.31+958 กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500 กม.1+940กม.1+940กม.1+940กม.1+940กม.1+940กม.1+940กม.1+940กม.1+940กม.1+940 กม.2+300กม.2+300กม.2+300กม.2+300กม.2+300กม.2+300กม.2+300กม.2+300กม.2+300 กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500 กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500 กม.135+587กม.135+587กม.135+587กม.135+587กม.135+587กม.135+587กม.135+587กม.135+587กม.135+587 กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500 กม.1+375กม.1+375กม.1+375กม.1+375กม.1+375กม.1+375กม.1+375กม.1+375กม.1+375กม.3+950กม.3+950กม.3+950กม.3+950กม.3+950กม.3+950กม.3+950กม.3+950กม.3+950 กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500 อ.บ้านแหลมอ.บ้านแหลมอ.บ้านแหลมอ.บ้านแหลมอ.บ้านแหลมอ.บ้านแหลมอ.บ้านแหลมอ.บ้านแหลมอ.บ้านแหลม อ.แก่งกระจานอ.แก่งกระจานอ.แก่งกระจานอ.แก่งกระจานอ.แก่งกระจานอ.แก่งกระจานอ.แก่งกระจานอ.แก่งกระจานอ.แก่งกระจาน กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767 กม.2+000กม.2+000กม.2+000กม.2+000กม.2+000กม.2+000กม.2+000กม.2+000กม.2+000 กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500 กม.8+000กม.8+000กม.8+000กม.8+000กม.8+000กม.8+000กม.8+000กม.8+000กม.8+000 แผนที่แสดงปริมาณการจราจร บนทางหลวงแผ่นดิน ประจําปี 2556 สัญลักษณ์ ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ย (คันต่อวัน) ไม่มีการสํารวจ 1 - 1,000 1,001 - 5,000หมู่บ้าน อําเภอ จังหวัด 37 3432 3432 3499 3499 3527 3410 4 4 4 3349 ทางนํ้า เส้นแบ่งขอบเขตอําเภอ ทางที่โอนให้หน่วยงานอื่น ทางหน่วยงานอื่น ทางรถไฟ 3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755)3410-0100(4,755) 37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835)37-0100(29,835) 3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388)3203-0100(5,388) 4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740)4-0502(40,740) 4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0)4280-0100(0) 4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882)4-0503(22,882) บ.หนองศาลา บ.บางเกตุ บ.ท่าไม้รวก บ.โดนดหลวง บ.สาระเห็ดบ.เขาลูกช้าง บ.ห้วยทะวาย บ.บ่อแขมบ.หุบกะพง บ.พุหวาย บ.หนองไทร บ.ห้วยทรายเหนือ บ.รางจิก บ.บ่อหลวง บ.ช้างแทงกระจาด บ.ทุ่งขาม บ.ห้วยทรายใต้ บ.ดอนมะกอก พระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอําอ.ชะอํา กม.14+190(3174) กม.7+853(3400) กม.210+167(4) กม.23+482(37) หมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอําหมวดการทางชะอํา สน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรีสน.บท.เพชรบุรี กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150กม.1+150 กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782กม.185+782 กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500กม.1+500 กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500กม.0+500 กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767กม.202+767 สัญลักษณ์ ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ย (คันต่อวัน) ไม่มีการสํารวจ 1 - 1,000 1,001 - 5,000 5,001 - 10,000 10,001 - 20,000 20,001 - 40,000 40,001 - 80,000 > 80,000 หมวดการทาง สํานักงานบํารุงทาง แหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้าน อําเภอ จังหวัด ประเภทจุดสํารวจปริมาณการจราจร จุดสํารวจชั่วคราว (C) จุดสํารวจถาวร (P) xxxx - xxxx (xxx) : หมายเลขทางหลวง - หมายเลขตอนควบคุม (ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย)xxxx - xxxx (xxx) : หมายเลขทางหลวง - หมายเลขตอนควบคุม (ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย)xxxx - xxxx (xxx) : หมายเลขทางหลวง - หมายเลขตอนควบคุม (ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย)xxxx - xxxx (xxx) : หมายเลขทางหลวง - หมายเลขตอนควบคุม (ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย)xxxx - xxxx (xxx) : หมายเลขทางหลวง - หมายเลขตอนควบคุม (ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย)xxxx - xxxx (xxx) : หมายเลขทางหลวง - หมายเลขตอนควบคุม (ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย)xxxx - xxxx (xxx) : หมายเลขทางหลวง - หมายเลขตอนควบคุม (ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย)xxxx - xxxx (xxx) : หมายเลขทางหลวง - หมายเลขตอนควบคุม (ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย)xxxx - xxxx (xxx) : หมายเลขทางหลวง - หมายเลขตอนควบคุม (ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย) 37 3410 4
 21. 21. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 21 ประชากร รูปที่ 4 จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุของประชากร จำนวนประชากร 0 5000 10000 15000 20000 2553 2554 2555 2556 2557 0-14 15-60 > 60 การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Gr รูปที่ 3 จำนวนประชากรแบ่งตามเพ 48% 52% ผู้หญิง ชาย 27,970 คน (2558)
 22. 22. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 22 ความหนาแน่นประชากร รูปที่ 3 จำนวนประชากรแบ่งตามเพศ รูปที่ 4 จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุของประชากร รูปที่ 5 ความหนาแน่นของประชากร เทศบาลตำบลท่ายาง ผู้หญิง ชาย 0 2553 2554 2555 2556 2557 0-14 15-60 > 60 350 351.25 352.5 353.75 355 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 อัตราความหนาแน่นของประชากร
 23. 23. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 23 แรงงาน การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง รูปที่ 7 จำนวนแรงงานใน จ.เพชรบุรี แบ่งตามเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น 0 10000 20000 30000 40000 เมืองเพชรบุรี ตำ บลหัวสะพาน ตำ บลหาดเจ้าสำ ราญ ตำ บลหนองขนาน ตำ บลเขาย้อยเมืองชะอำตำ บลนายาง ตำ บลบางเก่าตำ บลท่ายาง ตำ บลหนองจอก ตำ บลท่าแลง ตำ บลท่าไม้รวก ตำ บลบ้านลาด ตำ บลบางตะปูน ตำ บลบ้านแหลม จำนวนประชากร ปี 2557 จำนวนแรงงาน ปี 2557
 24. 24. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 24 เศรษฐกิจ: ภาคการเกษตร 0 12,500 25,000 37,500 50,000 พื้นที่ตำบล พื้นที่เกษตรกรรม 0 5,000 10,000 15,000 20,000 ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร ประชากรภาคเกษตร ต.ท่ายาง ต.ท่าคอย รูปที่ 7 จำนวนแรงงานใน จ.เพชรบุรี แบ่งตามเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น 2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร พื้นที่ในตำบลเทศบาลท่ายางเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 49,179 ไ ร่ เป็นพื้นที่การเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีขนาดการถือครอ 5.5 ไร่/ครัวเรือน และมีใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร จํานวน 1-3 คน/ครัวเรือน โดยในแต่ละครัวเรือ นอกภาคเกษตร 82,000 บาท รายจ่ายในภาคเกษตร 50,000 บาท และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 46,000 ส่งเสริมสหกรณ์, 2557) ตารางที่ 1 ข้อมูลการเกษตร เทศบาลตำบลท่ายาง (ที่มา: กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557) พื้นที่ทั้งหมด ของตำบล (ไร่) รวมพื้นที่ การเกษตร (ไร่) ครัวเรือนทั้งหมด ของตำบล (ไร่) ครัวเรือนเกษตร (ครัวเรือน) ประชากร ภาคเกษตร (คน) ท่ายาง 28,504 21,995 6,474 1,729 11,542 ท่าคอย 20,675 18,893 3,218 1,641 8,068 รวม 49,179 40,888 9,692 3,370 19,610 เมือง ตำ บลหัตำ บลหาดเจ้ตำ บลหน ตำ บล เมื ตำ บ ตำ บล ตำ บ ตำ บลห ตำ บ ตำ บลท่ ตำ บล ตำ บลบ ตำ บลบ้
 25. 25. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 25 เศรษฐกิจ: สหกรณ์การเกษตรท่ายาง 0 6,750,000 13,500,000 20,250,000 27,000,000 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ตลาดญี่ปุ่น ตลาดห้างฯ ตลาดโรงแรม ละประมาณ 30 ตัน โ ดย กำหนดส่งเดือนละ 2 ครั้ง และจำหน่ายภายในประเทศให โรงแรม 2,000 ตันเศษ ซึ่งปริมาณผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1 -1.2 ตันต่อไร่ (กรมส่งเสริมสหกร ตารางที่ 2 ปริมาณธุรกิจของกล้วยหอมทองในตลาดต่าง ๆ ของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด (ที่มา: สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด) ปี ปริมาณธุรกิจ (บาท) ตลาดญี่ปุ่น ตลาดห้างสรรพสินค้า 2544/45 14,188,273 - 2545/46 16,539,820 - 2546/47 14,403,860 - 2547/48 13,184,974 - 2548/49 8,491,059 1,737,907 2549/50 8,226,635 2,570,628 รวม 75,034,621 4,308,535 2551/52 16,238,430 - 2552/53 12,253,525 12,410,579 2553/54 8,049,900 13,702,382 2554/55 6,225,214 16,981,776 2555/56 5,002,759 24,747,467 รวม 47,769,828 67,842,204
 26. 26. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 26 เศรษฐกิจ: การท่องเที่ยว ท่าย์น้ําข้ามภพ อนุสรณ์สถานมิตร ชัยบัญชา ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง เขื่อนเพชร หาดปึกเตียน ภายในเทศบาล ภายนอกเทศบาล อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพชรบุรี หาดชะอํา-หัวหิน
 27. 27. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 27 การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 11 แห่ง และศูนย์ แห่ง สัดส่วนครูต่อนักเรียนอยู่ในอัตราต่ำกว่ามาตรฐานของกระทรวง รูปที่ 11 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนของมาตรฐาน ศธ. กับเทศบาลตำบลท่ายาง 0 10 20 30 40 มัธยมศึกษา ประถมศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐาน ศธ. เทศบาลตำบลท่ายาง การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) การศึกษา สถานศึกษาภาครัฐ 12 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง 7 แห่ง ส ศึกษาธิการ  รูปที่ 10 สัดส่วนสถานศึกษาในเทศบาลตำบลท่ายาง 5% 58% 37% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 0 10 20 30 40 สัดส่วนจำนวนสถาบันการศึกษาอัตราส่วนครูต่อนักเรียน
 28. 28. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง บริการ าธารณ ุข ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง ัว ินประกอบไปด้วย ถานบริการ าธารณ ุขมากถึง 66 แ ่ง โดยเป็นโรงพยาบาล รัฐ 1 แ ่ง คือ โรงพยาบาล ัว ิน และโรงพยาบาลเอกชน 2 แ ่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ ัว ินและโรงพยาบาลซาน เปาโล แต่ละโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ ามารถเข้าถึงได้ ะดวก และมีจานวนเตียง 290, 60 และ 60 เตียง ตามลาดับ ซึ่งถือว่ามีศักยภาพเพียงพอต่อการใ ้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลทั้ง มด อ้างอิงจาก มาตรฐานขั้นต่าของกระทรวง าธารณ ุข (โรงพยาบาลควรมีจานวนเตียงขั้นต่า 60 เตียง ต่อประชากร 100,000 คน) สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 28 สาธารณสุข 27,970 คน 1,666 คน/เตียง 466 คน/เตียง
 29. 29. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 29 สิ่งแวดล้อม  รูปที่ 10 สัดส่วนสถานศึกษาในเทศบาลตำบลท่ายาง รูปที่ 11 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนของมาตรฐาน ศธ. กับเทศบาลตำบลท่ายาง 2.4 ลักษณะสภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าไม้และการเกษตร ปี 2550 ปี 2552 ปี 2556 รูปที่ 12 พื้นที่ป่าไม้และเกษตรกรรมบริเวณจังหวัดเพชรบุรี มัธยมศึกษา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ รูปที่ 12 พื้นที่ป่าไม้และเกษตรกรรมบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ลท่ายาง รูปที่ 11 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนของมาตรฐาน ศธ. กับเทศบาลตำบลท่ายาง ปี 2552 ปี 2556 12 พื้นที่ป่าไม้และเกษตรกรรมบริเวณจังหวัดเพชรบุรี _16 0 10 มัธยมศึกษา ประถมศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ 2550 2552 2556
 30. 30. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง ประกาศเขตคุ้มครอง ิ่งแวดล้อม สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 30 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 31. 31. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 31 การกัดเซาะ ชายฝั่ง การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง รูปที่ 14 การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณเทศบาลตำบลท่ายางและเมืองต่อเนื่อง N 0 3.5 7 10.5 14 17.51.75 Kilometers
 32. 32. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 32 ขยะ 0 40000000 80000000 120000000 160000000 2556 2557 2558 11,488,00010,809,0008,281,260 150,292,730 146,288,010 124,788,830 งบฯ เทศบาล งบฯในการจัดการขยะ 0 450 900 1,350 1,800 บ้านเรือน ร้านอาหาร ร้านค้า ตลาด โรงเรียน วัด โรงพยาบาล 14.5231.5 263.52 104.49 502.8 1,710 15.93 ปริมาณขยะ งบประมาณ แหล่งขยะ
 33. 33. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 33 กฎหมายผังเมืองรวม (จังหวัด) ท่ายาง
 34. 34. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง 34 โครงการตามนโยบาย การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง บายและโครงการพัฒนา แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ย ชายฝั่งทะเลอ่า ไทย และพื้นที่เชื่อมโยง (Royal Coast) แผนยุทธ า ตร์การพัฒนาเท บาล ามปี (พ. . 2556-2560) โครงการรถไฟค ามเร็ ูง ขยายโอกา การท่องเที่ย ระ ่างประเท และภูมิภาคอื่น โครงการรถไฟรางคู่ ่งผลต่อการขน ่งม ลชนและขน ่ง ินค้าระ ่างเมือง โครงการมอเตอร์เ ย์ระยะกลาง โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมพัทยา- ั ิน-ชะอา โครงการ ึก าค ามเ มาะ มการประกา พื้นที่พิเ เพื่อการท่องเที่ย อย่างยั่งยืนเมือง ั ิน ชะอา และพื้นที่เชื่อมโยง ท่ายาง
 35. 35. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การระดมความคิดเห็น ต่อผลการวิเคราะห์ SWOT 35
 36. 36. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง Strengths (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) เป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตร มีผลผลิตที่มีชื่อเสียง มีแหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำ คลองชลประทาน เขื่อน มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ครบครัน โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยง เพชรบุรี ชะอำ หัวหิน สะดวก เป็นเส้นทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค และสู่ภาคใต้ 36
 37. 37. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง Strengths (ต่อ) มีนโยบายส่งเสริมการเกษตร ไม่สนับสนุนพื้นที่อุตสาหกรรม มีการรวมกลุ่มสหกรณ์ ที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจหลัก มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม ที่ยังมีกิจกรรม มีความร่วมมือระหว่างชุมชน อปท. หน่วยงานส่วนจังหวัด และส่วนกลาง 37
 38. 38. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ SWOT จุดอ่อน Weaknesses (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) การเติบโตของเมืองไม่เป็นระเบียบ ขาดผังเมืองรวม ความแออัดของศูนย์กลางเมืองเดิม การจัดการขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดความหลากหลายของเศรษฐกิจเมือง ท่องเที่ยว สภาวะไม่มั่นคงด้านแรงงานภาคเกษตรกรรม ศูนย์กลางเมืองตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม 38
 39. 39. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ SWOT โอกาสจากปัจจัยภายนอก Opportunities 
 (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) โครงการลงทุนระบบโครงข่ายคมนาคมของประเทศ นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) นโยบายและกระแสความต้องการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ นโยบายส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีไทย แนวโน้มการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ สุขภาพและธรรมชาติ บำบัด 39
 40. 40. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ SWOT ภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอก Threats (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศรุนแรงขึ้น ความเสี่ยงด้านการตลาดจากมาตรฐานระหว่างประเทศ ของผลผลิตทางการเกษตร ภัยคุกคามจากผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในต่างประเทศ 40
 41. 41. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การระดมความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 41
 42. 42. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองกรณีศึกษา: เทศบาลตำบลท่ายาง ยุทธศาสตร์เชิงรุก (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) พัฒนาองค์ความรู้การเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย พัฒนามาตรฐานและอัตลักษณ์ เพื่อการตลาดเกษตร อินทรีย์ และการท่องเที่ยววิถีเกษตร ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี ในการผลิตและการตลาด มาตรการทางผังเมือง เพื่อกำกับการใช้ที่ดิน พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ในกลุ่มภูมิภาคใกล้เคียง 42
 43. 43. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองกรณีศึกษา: เทศบาลตำบลท่ายาง ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว การ ป้องกันน้ำท่วม ปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์กลางเมืองเดิม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ หลากหลาย พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งทางด้านการผลิต พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม 43
 44. 44. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การระดมความคิดเห็น รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ 44
 45. 45. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) พัฒนาเมืองเน้นการขยายตัวจากศูนย์กลางเดิม เตรียมพื้นที่รองรับการพัฒนาที่กระจายอย่างเพียงพอและทั่ว ถึง ที่พักอาศัยอยู่ในแหล่งงาน ย่านการค้าและบริการ ที่พักอาศัยมีหลากหลายราคา รองรับกลุ่มรายได้ทุกกลุ่ม ระบบการสัญจรในศูนย์กลางเมือง มีทางเท้า ทางจักรยาน และขนส่งมวลชน 45
 46. 46. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบคมนาคมขนส่ง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นโครงสร้างพื้น ฐานเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเมือง ใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด 46
 47. 47. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) เป็นชุมชนเมืองที่มีระบบนิเวศสภาพแวดล้อมที่ดี สีเขียว สวน สาธารณะ ลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร และไม่สร้างมลภาวะ เมืองมีระบบ จากการวางผังเมืองและข้อกำหนดการใช้ที่ดีที่ชัดเจน พัฒนาระบบคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ไม่สิ้นเปลือง มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ การออกแบบและวางผังเมือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะท้อน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น 47
 48. 48. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านเศรษฐกิจ (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) การผลิตที่ใช้ทรัพยากรในระยะทางสั้น 200 กิโลเมตร มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีนวัตกรรมเสมอ พัฒนาเศรษฐกิจไม่รบกวนหรือทำลายนิเวศ การลงทุนที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน กระจายรายได้สู่ประชาชนทุกระดับรายได้ 48
 49. 49. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านสังคม (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ การผลิตและวิถีชีวิต ประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดมลพิษ เข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำอาชีพ สร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน 49
 50. 50. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านการบริหารจัดการพัฒนาเมือง (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) มีธรรมาภิบาล รวมกลุ่มชุมชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการการบริการพื้น ฐานของท้องถิ่น บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มีระบบเตือนภัย และหน่วยงานที่ รับผิดชอบหลักกรณีภัยพิบัติ มีการจัดการผังเมืืองตามประกาศบังคับ มีการติดตามประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 50
 51. 51. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สรุปผลการระดมความคิดเห็น 51 SWOT ยุทธศาสตร์ เชิงรุก เชิงรับ รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม
 52. 52. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ขอบพระคุณครับ 52

×