O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เทศบาลเมืองหัวหิน 07092015

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 51 Anúncio

การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เทศบาลเมืองหัวหิน 07092015

การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง จัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้กับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเทศบาลเมืองหัวหินเป็นหนึ่งในสามเมืองกรณีศึกษาในโครงการ ในลักษณะเมืองท่องเที่ยว

การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง จัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้กับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเทศบาลเมืองหัวหินเป็นหนึ่งในสามเมืองกรณีศึกษาในโครงการ ในลักษณะเมืองท่องเที่ยว

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เทศบาลเมืองหัวหิน 07092015 (20)

Anúncio

การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group เทศบาลเมืองหัวหิน 07092015

 1. 1. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 7 กันยายน 2558 จัดทำโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการโดย สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เทศบาลเมืองหัวหิน
 2. 2. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็น 2 เวลา กิจกรรม 30 นาที นำเสนอข้อมูลสำคัญ ของโครงการฯ และเทศบาลเมืองหัวหิน 50 นาที ระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม แบบสำรวจความคิดเห็น 30 นาที รวบรวมและอภิปรายผลการระดมความคิดเห็น 60 นาที รับประทานอาหารกลางวัน 30 นาที สรุปผลการระดมความคิดเห็น
 3. 3. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การนำเสนอข้อมูลสำคัญ • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง (โดยย่อ) • สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน • ระดมความคิดเห็น • ผลการวิเคราะห์ SWOT สำหรับเทศบาลเมืองหัวหิน • ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน • รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ 3
 4. 4. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ 4 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อ • ศึกษาศักยภาพการเติบโตของเมืองในภาคกลาง • ประเด็นปัญหาจากการขยายตัวของเมืองเหล่านั้น • กำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม ให้สนับสนุนการพัฒนาทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ที่จะเป็นกรอบแนวคิดในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 5. 5. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) วิธีการและกระบวนการศึกษา • การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลของเมืองในภาคกลางที่เป็นเทศบาลทุกระดับ และเป็น อบต. ขนาดใหญ่ จำนวนรวม 633 เมือง กระบวนการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วนคือ • ส่วนแรก เป็นการศึกษาสภาวะของเมืองด้านต่างๆ เพื่อจัดลำดับบทบาทของ เมืองในภาคกลาง • ส่วนที่สอง คัดเลือกและศึกษาเมืองกรณีศึกษา 3 เมือง เพื่อถอดบทเรียนการ พัฒนาเมือง • ส่วนที่สาม สังเคราะห์นำเสนอแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 5
 6. 6. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 6 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 7. 7. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) 633 เมืองใน 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง 7 จังหวัด จำนวนเมือง จังหวัด จำนวนเมือง จังหวัด จำนวนเมือง จังหวัด จำนวนเมือง จังหวัด จำนวนเมือง สมุทรปราการ 24 ลพบุรี 22 ระยอง 33 นครนายก 4 นครปฐม 21 นนทบุรี 24 สิงห์บุรี 7 จันทบุรี 46 สระแก้ว 16 สมุทรสาคร 19 ปทุมธานี 19 ชัยนาท 37 ตราด 14 ราชบุรี 34 สมุทรสงคราม 8 พระนครศรีอยุธยา 36 สระบุรี 33 ฉะเชิงเทรา 35 กาญจนบุรี 47 เพชรบุรี 14 อ่างทอง 19 ชลบุรี 49 ปราจีนบุรี 12 สุพรรณบุรี 43 ประจวบคีรีขันธ์ 16
 8. 8. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) ตัวแปร 26 ตัวแปร ใน 6 ด้าน 1) ด้านประชากร 2 ตัวแปร 2) ด้านกายภาพ 5 ตัวแปร 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ตัวแปร 4) ด้านเศรษฐกิจ 4 ตัวแปร 5) ด้านสังคม วัฒนธรรม บริหารจัดการ 4 ตัวแปร 6) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 ตัวแปร 8
 9. 9. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) บทบาทของเมือง 6 ด้าน 1) เมืองราชการและบริการสาธารณะ 2) เมืองการค้า บริการและโลจิสติกส์ 3) เมืองท่องเที่ยว 4) เมืองอุตสาหกรรม 5) เมืองการค้าชายแดน 6) เมืองเกษตรกรรม 9
 10. 10. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) ผลการวิเคราะห์จัดลำดับบทบาทเมือง ผลการวิเคราะห์พบว่ามีจำนวนเมืองหลักทั้งสิ้น 20 เมือง ที่สามารถจัดหมวดหมู่เมืองเหล่านี้ตามลักษณะ บทบาทเมืองได้เป็น 4 กลุ่มคือ 1) เมืองหลักที่มีบทบาทเด่น 5 ด้าน ได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2) เมืองหลักที่มีบทบาทเด่น 3 ด้าน มี 2 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี จ. นนทบุรี และเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 3) เมืองหลักที่มีบทบาทเด่น 2 ด้าน มี 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี เทศบาลตำบล เขาโจด จ.กาญจนบุรี เทศบาลตำบลท่าขนุน จ.กาญจนบุรี และเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 4) เมืองหลักที่มีบทบาทเด่นเพียง 1 ด้าน มี 11 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐมมเทศบาล ตำบลไทรโยค จ.กาญจนบุรีม เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง, เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ, เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว, เทศบาลตำบลท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี, เทศบาล นครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา, เทศบาลตำบลปัถวี จ.จันทบุรี, เทศบาลตำบลหาดเล็ก จ.ตราด, เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี 10
 11. 11. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 11 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 12. 12. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 12 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 13. 13. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 13 โครงการโดยย่อ (ต่อ) บทบาทเมืองของเมืองหลัก
 14. 14. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โครงการโดยย่อ (ต่อ) ผลการศึกษาพบว่า • สภาวะความเป็นเมืองมีความเหลื่อมล้ำสูงมาก ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความแออัดคับคั่งในเมืองหลัก ปัญหาสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่ง แวดล้อม • ระบบเมืองในพื้นที่ภาคกลางขาดเมืองขนาดกลางที่ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเมืองให้มี ประสิทธิภาพ • จากกระบวนการวิวัฒนาการของแนวทางการพัฒนาเมืองตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3-11) ยังไม่ส่งผลให้เกิดการกระ จายความเจริญของเมืองสู่ส่วนต่างๆ ของภาคและประเทศได้ • แนวคิด “ระบบนิเวศกลุ่มเมือง” เป็นข้อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองที่ พึงประสงค์สำหรับภาคกลางและประเทศไทยในอนาคต 14
 15. 15. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง แนวคิดระบบนิเวศกลุ่มเมือง Ecological Urban Cluster Concept • นิเวศกลุ่มเมือง เป็นแนวคิดในการวางกรอบการพัฒนาเมือง และชนบทที่พิจารณาความสัมพันธ์ของเมือง 3 ประเด็น คือ • ด้านภูมิศาสตร์และนิเวศธรรมชาติ (Geography & Ecology) • ด้านโครงข่ายการสัญจรเชื่อมโยง (Networks) • ด้านความสัมพันธ์ของบทบาทและลำดับของเมือง (Functions) ทั้งด้าน เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 15 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 16. 16. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง แนวคิดระบบนิเวศกลุ่มเมือง Ecological Urban Cluster Concept โดยมีเป้าประสงค์ในการกำหนดขอบเขตบริเวณพื้นที่การพัฒนาเมืองเป็นกลุ่ม (Cluster) เพื่อ • ปกป้องรักษาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ (Preservation of Natural Resources) แหล่งน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมคุณภาพดีไม่ให้สูญเสียไปในอนาคต • เสริมการพึ่งพากันของระบบเมืองในนิเวศที่ต่อเนื่อง (Connective Ecology) • บริหารจัดการการพัฒนาเมืองและชนบทร่วมกัน (Collaborative Development Planning) • นิเวศกลุ่มเมืองที่ผสมผสานบทบาทหน้าที่ (Multi-functional Cluster) • เติบโตอย่างสมดุล (Balanced Growth) • มีคุณภาพชีวิตเมืองที่พึงประสงค์ (Desired Quality of Urban Life) 16 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 17. 17. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 17 โครงการโดยย่อ (ต่อ)
 18. 18. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 18 ลักษณะที่ตั้ง • พื้นที่รวม 86.36 ตร.กม. (53,975 ไร่) 

 19. 19. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 19 การคมนาคมขนส่ง • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3218 • ทางหลวงชนบทหมายเลข 1057 • เส้นทางรถไฟสายใต้ • ท่าอากาศยานหัวหิน
 20. 20. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 20 ประชากร การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง ประชากร 46,457 49,115 49,828 51,225 52,968 53,811 55,285 56,236 56,106 56,351 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 จานวนประชากร 22%11% ประชากรแยกช่วงอายุปี 2557 46,457 49,115 49,828 51,225 52,968 53,811 55,285 56,236 56,106 56,3 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 255 จานวนประชากร 22% 67% 11% ประชากรแยกช่วงอายุปี 2557 วัยเด็ก วัยแรงงาน วัยสูงอายุ
 21. 21. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 21 อัตราพึ่งพา อัตรา ่วนพึ่งพิง อัตรา ่วนพึ่งพิงของประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง ัว ินมีแนวโน้ม ูงขึ้น โดยในช่วง 10 ปีย้อน ลัง (2548-2557) ประชากรวัยทางาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18 ประชากรวัยเด็ก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 ประชากรวัย ูงอายุ เพิ่มขึ้น มากถึงร้อยละ 59 50 คน แ ดงเ ็นถึงการเข้า ู่ ังคมผู้ ูงอายุ ่วนอัตราการพึ่งพิง
 22. 22. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง การเกิดคดี อัตราการเกิดคดีในเขตพื้นที่เท บาลเมือง ั ินมีแน โน้ม ูงขึ้น โดยเฉพาะคดีที่อาจจะ ่งผลกระทบต่อการ ท่องเที่ย ในอนาคต ได้แก่ คดีที่เกี่ย ข้องกับชี ิต ร่างกายและเพ มีอัตราเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 8 ปีย้อน ลัง (2549- 2557) เพิ่ม ูงขึ้น ร้อยละ 55 และคดีประทุ ร้ายต่อทรัพย์ มีอัตราเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 8 ปีย้อน ลัง (2549-2557) เพิ่ม ูงขึ้น ร้อยละ 60 ่ นอัตราการเปลี่ยนแปลงในปีล่า ุด (2556-2557) เพิ่ม ูงขึ้น ร้อยละ 46 และ 32 ตามลาดับ 0 200 400 600 800 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 จาน นคดีอาญาในเขตเท บาลเมือง ั ิน คดีประทุ ร้ายต่อทรัพย์ คดีชี ิต ร่างกายและเพ คดีที่รัฐเป็นผู้เ ีย าย สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 22 ความปลอดภัย 20 0 200 400 600 800 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 คดีประทุ ร้ายต่อทรัพย์ คดีชี ิต ร่างกายและเพ คดีที่รัฐเป็นผู้เ ีย าย
 23. 23. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Grou โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกล จานวนนักท่องเที่ยว แนวโน้มของนักท่องเที่ยวเพิ่ม ูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยในปี 2556 มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข จากปี 2555 มากถึงร้อยละ 34 โดย ่วนใ ญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มา: กรมการท่องเท 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 2552 2553 2554 2555 2556 แผนภูมิแ ดงปริมาณนักท่องเที่ยว อาเภอ ัว ิน ปี 2552-2556 ชาวไทย ชาวต่างประเทศ 45% 18% 34% 3% นักท่องเที่ยวจาแนกตามประเภท ปี 2556 นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ นักทัศนาจรชาวไทย นักทัศนาจรชาวต่างประเทศ สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 23 การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Grou โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกล จานวนนักท่องเที่ยว แนวโน้มของนักท่องเที่ยวเพิ่ม ูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยในปี 2556 มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากปี 2555 มากถึงร้อยละ 34 โดย ่วนใ ญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 2552 2553 2554 2555 2556 แผนภูมิแ ดงปริมาณนักท่องเที่ยว อาเภอ ัว ิน ปี 2552-2556 ชาวไทย ชาวต่างประเทศ 45% 18% 34% 3% นักท่องเที่ยวจาแนกตามประเภท ปี 2556 นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ นักทัศนาจรชาวไทย นักทัศนาจรชาวต่างประเทศ การท่องเที่ยว โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง ลค่าการท่องเที่ยว มูลค่าการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 มีมูลค่ารวม 24,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 555 ร้อยละ 24 9,188 10,581 17,318 19,560 24,317 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2552 2553 2554 2555 2556 มูลค่าการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 82 188 211 229 353 536 667 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจัง วัด ค่าพา นะเดินทางในจัง วัด ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ค่าซื้อ ินค้าและของที่ระลึก ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจาแนกประเภทปี 2556 การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง มูลค่าการท่องเที่ยว มูลค่าการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 มีมูลค่ารวม 24,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 24 9,188 10,581 17,318 19,560 24,317 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2552 2553 2554 2555 2556 มูลค่าการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 82 188 211 229 353 536 667 0 100 200 300 400 500 600 700 800 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจัง วัด ค่าพา นะเดินทางในจัง วัด ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ค่าซื้อ ินค้าและของที่ระลึก ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าใช่จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจาแนกประเภทปี 2556
 24. 24. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 24 แหล่งท่องเที่ยว
 25. 25. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การประมง จาก ถิติย้อน ลัง ตั้งแต่ปี 2553-2557 จะเ ็น ่าปริมาณและมูลค่าที่ได้รับจากการจับ ัต ์น้าทะเลมีแน โน้ม ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีล่า ุด 2557 มูลค่าที่ได้รับการจับ ัต ์น้าทะเลลดลงจากปี 2556 มากถึงร้อยละ 93 าเ ตุ ่ น นึ่งมาจากการที่รัฐบาลประกา ั่ง ้ามเรือประมงที่ไม่มีอาชญาบัตร ยุดเดินเรือ ซึ่งจะ ่งผลต่อธุรกิจด้าน การท่องเที่ย โดยตรง เนื่องจากอา ารทะเลถือเป็น นึ่งในภาพลัก ณ์การท่องเที่ย ที่ าคัญของเท บาลเมือง ั ิน 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 มูลค่าการจับสัตว์น้าทะเล สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 25 การประมง
 26. 26. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 16% 30% 28% 8% 18% ปฐม ัย ประถม ึก า มัธยม ึก า อาชี ึก า อุดม ึก า 24 22 24 23 52 30 0 10 20 30 40 50 60 ังกัดเท บาล ังกัด านักงานเขตพื้นที่การ ึก าประจ บคีรีขันธ์ เขต 2 กลุ่ม ่งเ ริมการ ึก าเอกชน ังกัด านักงานเขตพื้นที่มัธยม ึก าเขต 10 (เพชรบุรี) กระทร ง ึก าธิการ ังกัด านักงานคณะกรรมการอาชี ึก าภาคกลาง 1 ( อก.1) กระทร ง ึก าธิการ ังกัด ูนย์การ ึก านอกระบบและการ ึก าตามอัธยา ัย (ก น.) กระทร ง ึก าธิการ มาตรฐานการ ึก า อัตรา ่ นระ ่างครูและนักเรียน เทียบกับมาตรฐาน สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 26 การศึกษา การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง 16% 30% 28% 8% 18% ัด ่ นของนักเรียนจาแนกตามระดับการ ึก า ปฐม ัย ประถม ึก า มัธยม ึก า อาชี ึก า อุดม ึก า 52 30 กระบบและการ ึก าตามอัธยา ัย (ก น.) ระทร ง ึก าธิการ มาตรฐานการ ึก า อัตรา ่ นระ ่างครูและนักเรียน เทียบกับมาตรฐาน
 27. 27. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง บริการ าธารณ ุข ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง ัว ินประกอบไปด้วย ถานบริการ าธารณ ุขมากถึง 66 แ ่ง โดยเป็นโรงพยาบาล รัฐ 1 แ ่ง คือ โรงพยาบาล ัว ิน และโรงพยาบาลเอกชน 2 แ ่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ ัว ินและโรงพยาบาลซาน เปาโล แต่ละโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ ามารถเข้าถึงได้ ะดวก และมีจานวนเตียง 290, 60 และ 60 เตียง ตามลาดับ ซึ่งถือว่ามีศักยภาพเพียงพอต่อการใ ้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลทั้ง มด อ้างอิงจาก มาตรฐานขั้นต่าของกระทรวง าธารณ ุข (โรงพยาบาลควรมีจานวนเตียงขั้นต่า 60 เตียง ต่อประชากร 100,000 คน) สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 27 การบริการสาธารณสุข
 28. 28. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ปัญ าน้าไ ลช้า นอกจากนี้ข้อมูล ถิติพบ ่ามีอัตราน้า ูญเ ียในระบบมากถึง 40% าเ ตุจากระบบท่อเก่าจึงมีการ แตกรั่ ค่อนข้างบ่อย จึงต้องมีแผน ารองแ ล่งน้าดิบ เพื่อรองรับการขยายตั ทางเ ร ฐกิจ โดยเฉพาะ อ ัง าริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างร ดเร็ ในอนาคต 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 2552 2553 2554 2555 2556 ปริมาณการผลิตน้าประปา ปริมาณผลิต จา น่าย น้า ูญเ ีย สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 28 การประปา
 29. 29. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ปัญ าน้าไ ลช้า นอกจากนี้ข้อมูล ถิติพบ ่ามีอัตราน้า ูญเ ียในระบบมากถึง 40% าเ ตุจากระบบท่อเก่าจึงมีการ แตกรั่ ค่อนข้างบ่อย จึงต้องมีแผน ารองแ ล่งน้าดิบ เพื่อรองรับการขยายตั ทางเ ร ฐกิจ โดยเฉพาะ อ ัง าริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างร ดเร็ ในอนาคต 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 2552 2553 2554 2555 2556 ปริมาณการผลิตน้าประปา ปริมาณผลิต จา น่าย น้า ูญเ ีย สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 29 การประปา
 30. 30. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พื้นที่ป่าไม้และเก ตรกรรม จากภาพจะเ ็น ่าปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้บาง ่ นจากปี 2550 บริเ ณ น นประดิพัทธ์ ซึ่งปัจจุบันเป็น ถานที่พักตากอากา ของราชการ สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 30 สิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าไม้
 31. 31. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ชายฝั่ง ซึ่งเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวมากจนเกินขีดจากัด โดยเฉพาะการปลูก ิ่งก่อ ร้างประเภทที่พักตากอากาศ โรงแรมและร้านค้ารุกล้าพื้นที่แนวชาย าด ่งผลใ ้พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งของ เทศบาลเมือง ัว ินมีมากถึงร้อยละ 21.5 จากพื้นที่กัดเซาะทั้ง มดในเขตจัง วัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปัจจุบันการ กัดเซาะอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีอัตราการการกัดเซาะเฉลี่ย 1-5 เมตรต่อปี สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 31 การกัดเซาะ ชายฝั่ง
 32. 32. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง ประกาศเขตคุ้มครอง ิ่งแวดล้อม สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 32 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 33. 33. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 33 กฎหมายผังเมืองรวม ผังเมืองรวม ผังเมือง ัว ินฉบับใ ม่จะมีการขยายขอบเขตมากกว่าผังเมืองรวมฉบับเดิมประมาณ 4 เท่า ครอบคลุมไปยัง เขตการปกครองของ อบต. ทับใต้ และ อบต. ินเ ล็กไฟ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ต่อเนื่องจากเทศบาลเมือง ัว ิน เนื่องจาก ในปัจจุบันพื้นที่ติดทะเลด้านตะวันออกมีการพัฒนาอย่าง นาแน่นจนเต็มพื้นที่ ่งผลใ ้มีการขยายตัวไปทางด้านทิศ ตะวันตกมากขึ้น จึงต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ใ ้เกิดการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ผังเมือง ัว ินฉบับใ ม่จะปรับเปลี่ยนข้อ กา นดการใช้ประโยชน์ที่ดินใ ้ อดคล้องกับการพัฒนาและราคาที่ดินในปัจจุบันมากขึ้น ที่เ ็นได้ชัดเจน คือ พื้นที่ โดยรอบ ถานีรถไฟ ที่ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ ีเ ลืองเป็น ี ้มและ ีแดง เพื่อใ ้ อดรับกับการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ความเร็ว ูงในอนาคต ซึ่งจะ ่งผลใ ้พื้นที่บริเวณนี้ ามารถ ร้างอาคารขนาดใ ญ่ใ ้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น
 34. 34. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาวะเมืองของเทศบาลเมืองหัวหิน 34 โครงการตามนโยบาย การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง บายและโครงการพัฒนา แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ย ชายฝั่งทะเลอ่า ไทย และพื้นที่เชื่อมโยง (Royal Coast) แผนยุทธ า ตร์การพัฒนาเท บาล ามปี (พ. . 2556-2560) โครงการรถไฟค ามเร็ ูง ขยายโอกา การท่องเที่ย ระ ่างประเท และภูมิภาคอื่น โครงการรถไฟรางคู่ ่งผลต่อการขน ่งม ลชนและขน ่ง ินค้าระ ่างเมือง โครงการมอเตอร์เ ย์ระยะกลาง โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมพัทยา- ั ิน-ชะอา โครงการ ึก าค ามเ มาะ มการประกา พื้นที่พิเ เพื่อการท่องเที่ย อย่างยั่งยืนเมือง ั ิน ชะอา และพื้นที่เชื่อมโยง
 35. 35. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การระดมความคิดเห็น ต่อผลการวิเคราะห์ SWOT 35
 36. 36. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง Strengths (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) เมืองตากอากาศโดดเด่น เดินทางจากกรุงเทพฯ สะดวก เข้าถึงได้หลายวิธี เมืองประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์ มีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ศูนย์รวมธุรกิจ/บริการการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่รองรับการขยายตัว มีการรวมกลุ่มของชุมชน มีชุมชมประมงดั้งเดิม 36
 37. 37. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ SWOT จุดอ่อน Weaknesses (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) การจราจรติดขัด น้ำท่วม การประมงจับสัตว์น้ำทะเลได้ลดลง อัตราการเกิดคดีเพิ่มมากขึ้น การบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น การจัดเก็บรายได้ยังไม่เต็มศักยภาพ 37
 38. 38. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ SWOT โอกาสจากปัจจัยภายนอก Opportunities 
 (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) ผังเมืองรวมฉบับใหม่ เพิ่มโอกาสการพัฒนา โครงการลงทุนระบบโครงข่ายคมนาคมของประเทศ แผนแม่บทการพัฒนา Royal Coast การเปิดเส้นทางการบินของสายการบินโลว์คอสมีเพิ่มขึ้น มีการเปิดหลักสูตรด้านธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนา แรงงาน 38
 39. 39. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ SWOT ภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอก Threats (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำกัดการพัฒนา ความไม่มั่นคงทางการเมือง มีผลต่อความเชื่อมั่นในการ ลงทุน การท่องเที่ยว ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายส่วนของโลก มีผลต่อรายได้ จากการท่องเที่ยว และบ้านหลังที่สอง ประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้น สร้างภาระต่อท้องถิ่น 39
 40. 40. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การระดมความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 40
 41. 41. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองกรณีศึกษา: เทศบาลเมืองหัวหิน ยุทธศาสตร์เชิงรุก (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวมาตรฐานระดับโลก พัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มภูมิภาคชายฝั่งอ่าวไทย วางแผนการพัฒนาพื้นที่ รองรับโครงข่ายคมนาคมที่ขยาย วางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรในกลุ่ม ภูมิภาค พัฒนากลไกความร่วมมือ แบ่งปัน พึ่งพา ในกลุ่มภูมิภาค 41
 42. 42. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองกรณีศึกษา: เทศบาลเมืองหัวหิน ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข กำหนดเขตการใช้ที่ดิน ให้เกิดสภาวะสมดุลระหว่างประเภทต่างๆ และ สะท้อนลักษณะเด่นของท้องถิ่น พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รองรับการเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการรองรับของระบบ นิเวศ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 42
 43. 43. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การระดมความคิดเห็น รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ 43
 44. 44. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) พัฒนาเมืองเน้นการขยายตัวจากศูนย์กลางเดิม เตรียมพื้นที่รองรับการพัฒนาที่กระจายอย่างเพียงพอและทั่ว ถึง ที่พักอาศัยอยู่ในแหล่งงาน ย่านการค้าและบริการ ที่พักอาศัยมีหลากหลายราคา รองรับกลุ่มรายได้ทุกกลุ่ม ระบบการสัญจรในศูนย์กลางเมือง มีทางเท้า ทางจักรยาน และขนส่งมวลชน 44
 45. 45. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบคมนาคมขนส่ง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นโครงสร้างพื้น ฐานเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเมือง ใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด 45
 46. 46. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) เป็นชุมชนเมืองที่มีระบบนิเวศสภาพแวดล้อมที่ดี สีเขียว สวน สาธารณะ ลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร และไม่สร้างมลภาวะ เมืองมีระบบ จากการวางผังเมืองและข้อกำหนดการใช้ที่ดีที่ชัดเจน พัฒนาระบบคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ไม่สิ้นเปลือง มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ การออกแบบและวางผังเมือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะท้อน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น 46
 47. 47. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านเศรษฐกิจ (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) การผลิตที่ใช้ทรัพยากรในระยะทางสั้น 200 กิโลเมตร มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีนวัตกรรมเสมอ พัฒนาเศรษฐกิจไม่รบกวนหรือทำลายนิเวศ การลงทุนที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน กระจายรายได้สู่ประชาชนทุกระดับรายได้ 47
 48. 48. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านสังคม (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ การผลิตและวิถีชีวิต ประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดมลพิษ เข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำอาชีพ สร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน 48
 49. 49. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ด้านการบริหารจัดการพัฒนาเมือง (ระดมความคิดเห็นจัดลำดับความสำคัญ) มีธรรมาภิบาล รวมกลุ่มชุมชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการการบริการพื้น ฐานของท้องถิ่น บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มีระบบเตือนภัย และหน่วยงานที่ รับผิดชอบหลักกรณีภัยพิบัติ มีการจัดการผังเมืืองตามประกาศบังคับ มีการติดตามประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 49
 50. 50. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สรุปผลการระดมความคิดเห็น 50 SWOT ยุทธศาสตร์ เชิงรุก เชิงรับ รูปแบบเมืองที่พึงประสงค์ ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม
 51. 51. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง สภาวะเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ขอบพระคุณครับ 51

×