Mau slide

Donhu Quang
Donhu Quang-- em VTC
Chương I. Giới thiệu về
Visual Studio .NET IDE
Outline
1.1 Giới thiệu về Visual Studio .NET
1.2 Tổng quan về môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET
IDE (Integrated Development Environment )
1.3 Menu Bar và Toolbar
1.4 Các cửa sổ Visual Studio .NET
2.4.1 Cửa sổ Solution Explorer
2.4.2 Thanh công cụ Toolbox
2.4.3 Cửa sổ thuộc tính Properties
1.5 Sử dụng Help
1.6 Ví dụ minh họa (chương trình hiển thị ảnh và xâu chữ)
1.1 Giới thiệu về Visual Studio .NET
Visual Studio .NET là môi trường tích hợp
phát triển phần mềm (Integrated Development
Environment (IDE) ) của Microsoft ,là công cụ
cho phép bạn viết mã, gỡ rối và biên dịch
chương trình trong nhiều ngôn ngữ lập
trình .NET khác nhau
.NET Framework
 .NET được developed từ đầu năm 1998, lúc đầu có tên là Next Generation
Windows Services (NGWS). Nó được thiết kế hoàn toàn từ con số không
để dùng cho Internet. Viển tượng của Microsoft là xây dựng một globally
distributed system, dùng XML (chứa những databases tí hon) làm chất keo
để kết hợp chức năng của những computers khác nhau trong cùng một tổ
chức hay trên khắp thế giới.
Những computers nầy có thể là Servers, Desktop, Notebook hay Pocket
Computers, đều có thể chạy cùng một software dựa trên một platform duy
nhất, độc lập với hardware và ngôn ngữ lập trình. Đó là .NET Framework. Nó
sẽ trở thành một phần của MS Windows và sẽ được port qua các platform
khác, có thể ngay cả Unix
.Net Application
Components of .Net framework
.Net Components
 .NET application được chia ra làm hai loại: cho Internet gọi là ASP.NET, gồm
có Web Forms và Web Services và cho desktop gọi là Windows Forms.
Windows Forms giống như Forms của VB6. Nó hổ trợ Unicode hoàn toàn,
rất tiện cho chữ Việt và thật sự Object Oriented.
Web Forms có những Server Controls làm việc giống như các Controls
trong Windows Forms, nhất là có thể dùng codes để xử lý Events y hệt như
của Windows Forms.
Điểm khác biệt chính giữa ASP (Active Server Pages) và ASP.NET là trong
ASP.NET, phần đại diện visual components và code nằm riêng nhau, không
lộn xộn như trong ASP. Ngoài ra ASP.NET code hoàn toàn Object Oriented.
Web Services giống như những Functions mà ta có thể gọi dùng từ các URL
trên Internet, thí dụ như Credit Card authorisation.
.Net Components
 ADO.NET là 1 cache database (gọi là disconnected database) để thay thế
ADO. Thay vì application connects vĩnh viễn với database mẹ qua ADO,
application trong .NET làm việc với portable database chỉ chứa một hai
tables, là copy từ database mẹ. Khi nào cần, portable database nầy
(ADO.NET) sẽ được reconciled với database mẹ để update các thay đổi. Hai
tables trong ADO.NET có thể được related nhau trong Master/Details
relationship. Vì ADO.NET có chứa original data lẫn newest data nên
Rollback trong ADO.NET rất dễ dàng và nhẹ ký.
 XML được yểm trợ tối đa. Nằm phía sau ADO.NET là XML. XML có thể là
Table of records trong ADO.NET hay Tree of nodes trong DOM (Document
Object Model).
 IO được hổ trợ bằng toàn bộ Stream kể cả Memory Stream và
.Net Components
 StreamReader/StreamWriter. Thêm vào là DataFormatting cho
Serialisation để chứa Object xuống binary file hay text file.
 TCP/IP và http là hai protocols thông dụng nhất trong .NET, nhưng
chúng làm việc phía sau sân khấu giúp ta gọi một remote procedure
(nằm trên computer khác) dễ dàng như một local procedure. Kỹ thuật
ấy gọi là Remoting.
 Security hổ trợ Cryptography, Permissions và Policy.
 Diagnostics cho ta Debug và Trace.
 Threading rất tiện và đơn giản để implement Lightweight Process.
Vấn đề Timing trong .NET program rất linh động, hiệu quả và chính
xác.
Common Language Runtime
Việc thiết kế Common Language Runtime nhắm vào các mục tiêu chính sau đây:
 Việc triển khai đơn giản và nhanh hơn: developers sẽ dành thì giờ quyết định ráp
những software components nào lại với nhau nhiều hơn là lập trình thật sự.
 Các công tác thiết yếu ("plumbing") như memory management, process
communication .v.v. được lo liệu tự động.
 Các công cụ hổ trợ rất đầy đủ (no more API): .NET Framework Base classes rất phong
phú cho file, network, serialisation, mã hóa, XML, database, v.v..
 Cài đặt đơn giản và an toàn (no more DLL "hell"): chỉ cần xcopy files, giống như thời
vàng son của DOS. Lý do là .NET application chạy trên .NET framework, một khi ta đã
cài .NET framework vào máy rồi thì có đầy đủ mọi .DLL cần thiết. Có lẽ trong tương lai
Microsoft cài .NET framework chung với Windows.
 Dùng cho từ WindowsCE đến Desktop, đến Web (scalability
Hổ trợ và phối hợp mọi ngôn ngữ lập trình
 Common Language Runtime (CLR) là trung tâm điểm của .NET Famework. Trong
.NET, mọi NNLT đều được compiled ra Microsoft Intermediate Language (IL) giống
như byte code của Java. Nhờ bắt buộc mọi ngôn ngữ đều phải dùng cùng các loại data
types (gọi là Common Type System) nên Common Language Runtime có thể kiểm
soát mọi interface, gọi giữa các components và cho phép các ngôn ngữ có thể hợp tác
nhau một cách thông suốt. ( VB.NET program có thể inherit C# program và ngược lại
một cách hoàn toàn tự nhiên).
C# chẳng khác gì VB.NET, có thể port C# code qua VB.NET code rất dễ dàng. Vì
source code VC++ và Java gần gũi C# hơn VB6 với VB.NET nên ngoài đời có nhiều
C# code hơn VB.NET. Ngoài ra lâu nay người ta vẫn mang ấn tượng rằng VC++ hay
Java programmers mới thật sự là các cao thủ lập trình, và có khuynh hướng trả lương
cho các guru VC++/Java cao hơn VB programmers.
Khi chạy .NET application, nó sẽ được compiled bằng một JIT (Just-In-Time)
compiler rất hiệu năng ra machine code để chạy. Điểm nầy giúp .NET application chạy
nhanh hơn Java interpreted code trong Java Virtual Machine. Just-In-Time cũng có
nghĩa là chỉ phần code nào cần xử lý trong lúc ấy mới được compiled.
1.2. Môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET IDE
Khi bắt đầu chạy Visual Studio.Net lần đầu tiên, ta thấy
màn hình Start Page
IDE (Integrated Development Environment )
Cửa sổ
ẩn
Các
project
gần đây
START PAGE với VISUAL STUDIO.NET 2003
Thanh Menu
Các nút
kích
hoạt
Mỗi Tab có 1
tác dụng riêng
Active
Tab
Cho phép tra cứu tài nguyên
online nếu có Internet
Cho phép thay đổi các
thiết lập về giao diện
Thanh Menu
Thanh Toolbar
1.3 Menu Bar và Toolbar
Menu Mô tả
File Các lệnh đóng, mở, in Project ....
Edit Các lệnh như cut, paste, find, undo,....
View Các lệnh hiển thị cửa sổ và thanh công cụ của IDE.
Project Các lệnh thêm các features, như forms vào project.
Build Các lệnh để biên dịch chương trình.
Debug Các lệnh gỡ lỗi và chạy chương trình.
Data Các lệnh tương tác với cơ sở dữ liệu.
Format Các lệnh định dạng form.
Tools Các lệnh thêm công cụ và lựa chọn của IDE để thay đổi môi trường.
Windows Các lệnh sắp xếp và hiển thị cửa sổ.
Help Các lệnh gọi help.
Thanh Công cụ(Toolbar)
New
Project
New
Item
Open
Project
Save &
SaveAll
Cut, Copy &
Paste
Undo,
Redo
Navigate
Backward,
Forward
Gỡ rối Tìm
kiếm
Solution
Explorer
Property
Windows
Object
Browser
ToolBox
Class
View
2.4.1 Cửa sổ Solution Explorer
 Liệt kê tất cả các file trong solution
 Hiển thị nội dung của một project mới hay một file đã mở
 Start up project là project được thực hiện khi chạy
chương trình (nó được in đậm trong solution explorer)
 Dấu + hay - được dùng để khai triển hay rút gọn cây(cũng
có thể bung hay rút gọn cây bằng cách kích đúp vào tên
file).
 Thanh công cụ của solution explorer
Solution Explorer
Hiển thị tất
cả các file
Refresh
Thuộc
tính
Tên
Project
Thu gọn
cây
Bung
cây
2.4.2 Thanh công cụ Toolbox
 Bao gồm các hộp điều khiển có khả năng tái sử dụng,
cho phép lập trình trực quan “kéo và thả”.
 Toolbox có thể ẩn tự động bên cạnh trái của IDE.Nó sẽ
hiện ra khi chuột được di qua. Biểu tượng ghim cài cho
phép tắt chức năng ẩn tự động này.
Nhóm
Toolbox
Đối
tượng
Mũi tên
cuộn xuống
Nút để
tắt
Toggle ẩn tự
động
Khi di
chuột
qua tên
cửa sổ
Minh hoạ cửa sổ
ẩn tự động
2.4.3 Cửa sổ thuộc tính Properties
 Vận dụng thuộc tính của form hay control
 Mỗi control có tập thuộc tính riêng(kích thước,màu sắc,vị trí,..)
 Chia làm hai cột :cột bên trái là thuộc tính,cột bên phải là giá
trị.
 Biểu tượng
 Alphabetic sắp xếp thuộc tính theo bảng chữ cái.
 Categorized sắp xếp thuộc tính theo loại
 Event để riêng những phản ứng đối với người sử dụng.
Biểu tượngBiểu tượng
AlphabeticAlphabetic
Biểu tượng
CategorizedCategorized Biểu tượng
EventEvent
Thuộc tính
Giá trị hiện thời
Thanh cuộn
Mô tả
Thành phần
được chọn
1.5 Sử dụng Help
 Help menu
 Index
 Hiển thị các mục theo thứ tự bản chữ cái cho phép người dùng duyệt qua.
 Search
 Cho phép người dùng tìm kiếm một chủ đề giúp đỡ đặc biệt.
 Có thể dùng Filter để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
 Dynamic help (giúp đỡ động)
 Cung cấp một chủ đề help dựa trên vị trí chuột.
 Hiển thị các chủ đề có liên quan trong cửa sổ dynamic help
 Liệt kê các mục help,ví dụ và các chủ đề “getting started”
 Context-Sensitive help (giúp đỡ hợp ngữ cảnh)
 Tự động hiện ra những chủ đề help có liên quan
Sau khi cài bộ
thư viện MSDN,
bạn có thể tra
cứu trực tiếp
qua help
1.6 Ví dụ minh họa
• Tạo 1 project C# mới, với tên Welcome
• Đổi tên form và màu nền
• Thêm vào form 1 ảnh bất kì với kích thước tuỳ ý
• Thêm 1 Text Label
• Save và Build Project
• Chạy Project
Tên
Project
Vị trí
project
Mô tả về project
được lựa chọn
Visual C#
folder
Visual C# Windows
Application (được chọn)
Đổi tên
Đổi vị trí
Kênh điều khiển
kích thước
Khung lưới này sẽ
không xuất hiện trong
solution
Đặc tính được lựa
chọn
Mô tả về
đặc tính
Thanh tiêu đề đã được đổi tên nhưng
ta thấy lúc này form quá nhỏ nên
không thấy rõ tên này.Do đó cần thay
đổi kích cỡ của khung.
Nhấn chuột vào các ô vuông nhỏ này để
điều chỉnh kích thước(chúng sẽ có màu
xám khi được click,bình thường màu
trắng)
Hình dạng chuột khi ở vị trí điều
khiển kích thước.Ta nhấn chuột và
kéo đến vị trí mong muốn
Sau khi kéo và thả
tay, Cửa sổ này đã
được mở rộng
Để đổi màu nền của form,tìm chọn thuộc
tính BackColor trong bảng properties. Để
chọn màu ,ta kéo mũi tên nhỏ bên cạnh
xuống.
Mau slide
lôi nhanh toolbox bằng
cách click vào biểu
tượng này.
Nền của khung đã được đổi màu.
Làm tương tự ta cũng có thể chọn
ảnh nền cho khung bằng cách
chọn BackgroundImage rồi browse
ảnh mình thích.
Nhấn giữ chuột
phải, kéo và thả
vào form
Picture
Box mới
Image properties chứa ảnh sẽ xuất
hiện.(Lúc này chưa có ảnh nào được
chọn).Ta thay đổi giá trị của ô này để
chọn ảnh.
Thay đổi kích thước ảnh
và di chuyển nó bằng
chuột như thường
Mau slide
Label control mới có thể được thêm vào form
bằng 2 cách:kéo thả hay double click .
Màu nền mặc định của control thêm vào
chính là màu nền của form
Sửa chữ hiển thị
trong label
Label có thể được kéo đến vị trí mong
muốn hoặc dùng menubar như trên
Chuyển được
label ra giữa form
Để canh lề và thiết lập kích cỡ, kiểu
chữ cho label,dùng bảng thuộc tính
Kết quả thu được sau
khi đổi font.Ta có thể
thay đổi lại kích thước
label cho phù hợp.
Save all cho phép ghi
lại cả code và project
Click nút Build Solution trong Build menu
để biên dịch solution
Click Debug trong Start menu hay ấn phím F5
Chạy project
Cửa sổ ra
Click vào đây để
kết thúc chương
trình
Link
Welcome.exe
1 de 44

Recomendados

Chuong 1 por
Chuong 1Chuong 1
Chuong 1Ngoc Quyen Pham
512 visualizações44 slides
Bai giangvb.net por
Bai giangvb.netBai giangvb.net
Bai giangvb.netvvpcdsptin
1.2K visualizações55 slides
Open office & Microsoft office por
Open office & Microsoft officeOpen office & Microsoft office
Open office & Microsoft officeA Dài
4.1K visualizações63 slides
Open office por
Open officeOpen office
Open officeChi Lê Yến
1.3K visualizações18 slides
Ltctwd por
LtctwdLtctwd
LtctwdDong Pham The
963 visualizações215 slides
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winform por
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winformBài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winform
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winformMasterCode.vn
34.7K visualizações65 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

BÀI 1: Làm quen với lập trình - Giáo trình FPT por
BÀI 1: Làm quen với lập trình - Giáo trình FPTBÀI 1: Làm quen với lập trình - Giáo trình FPT
BÀI 1: Làm quen với lập trình - Giáo trình FPTMasterCode.vn
7.9K visualizações25 slides
Giaotrinh vb por
Giaotrinh vbGiaotrinh vb
Giaotrinh vbzuzuzu123
1.5K visualizações36 slides
Visual basic 6 ly thuyet por
Visual basic 6 ly thuyetVisual basic 6 ly thuyet
Visual basic 6 ly thuyetphongchitien
24K visualizações159 slides
Bài 7 Microsof POWERPOINT 2007 - Giáo trình FPT por
Bài 7 Microsof POWERPOINT 2007 - Giáo trình FPTBài 7 Microsof POWERPOINT 2007 - Giáo trình FPT
Bài 7 Microsof POWERPOINT 2007 - Giáo trình FPTMasterCode.vn
7.6K visualizações20 slides
Bài 2: Hướng dẫn làm việc với các điều khiển - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm ... por
Bài 2: Hướng dẫn làm việc với các điều khiển - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm ...Bài 2: Hướng dẫn làm việc với các điều khiển - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm ...
Bài 2: Hướng dẫn làm việc với các điều khiển - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm ...MasterCode.vn
13.5K visualizações43 slides
Cac giai phap_lap_trinh_c___final_[bookbooming.com] por
Cac giai phap_lap_trinh_c___final_[bookbooming.com]Cac giai phap_lap_trinh_c___final_[bookbooming.com]
Cac giai phap_lap_trinh_c___final_[bookbooming.com]bookbooming1
592 visualizações706 slides

Mais procurados(19)

BÀI 1: Làm quen với lập trình - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
BÀI 1: Làm quen với lập trình - Giáo trình FPTBÀI 1: Làm quen với lập trình - Giáo trình FPT
BÀI 1: Làm quen với lập trình - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 7.9K visualizações
Giaotrinh vb por zuzuzu123
Giaotrinh vbGiaotrinh vb
Giaotrinh vb
zuzuzu1231.5K visualizações
Visual basic 6 ly thuyet por phongchitien
Visual basic 6 ly thuyetVisual basic 6 ly thuyet
Visual basic 6 ly thuyet
phongchitien24K visualizações
Bài 7 Microsof POWERPOINT 2007 - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
Bài 7 Microsof POWERPOINT 2007 - Giáo trình FPTBài 7 Microsof POWERPOINT 2007 - Giáo trình FPT
Bài 7 Microsof POWERPOINT 2007 - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 7.6K visualizações
Bài 2: Hướng dẫn làm việc với các điều khiển - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm ... por MasterCode.vn
Bài 2: Hướng dẫn làm việc với các điều khiển - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm ...Bài 2: Hướng dẫn làm việc với các điều khiển - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm ...
Bài 2: Hướng dẫn làm việc với các điều khiển - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm ...
MasterCode.vn 13.5K visualizações
Cac giai phap_lap_trinh_c___final_[bookbooming.com] por bookbooming1
Cac giai phap_lap_trinh_c___final_[bookbooming.com]Cac giai phap_lap_trinh_c___final_[bookbooming.com]
Cac giai phap_lap_trinh_c___final_[bookbooming.com]
bookbooming1592 visualizações
Lập trình web asp.net MVC por MasterCode.vn
Lập trình web asp.net MVCLập trình web asp.net MVC
Lập trình web asp.net MVC
MasterCode.vn 30.1K visualizações
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Writer 3.2 por Giang Đoàn Minh
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Writer 3.2Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Writer 3.2
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Writer 3.2
Giang Đoàn Minh59.9K visualizações
Bài giảng ACCESS - VBA por hg4ever
Bài giảng ACCESS - VBABài giảng ACCESS - VBA
Bài giảng ACCESS - VBA
hg4ever6.2K visualizações
Slide bài giảng lập trình Android DTU - Phần 1 por Techacademy Software
Slide bài giảng lập trình Android DTU - Phần 1Slide bài giảng lập trình Android DTU - Phần 1
Slide bài giảng lập trình Android DTU - Phần 1
Techacademy Software1.2K visualizações
Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo por MasterCode.vn
Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theoBài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo
Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo
MasterCode.vn 74.9K visualizações
Trong bài viết hôm nay por ledoanduc
Trong bài viết hôm nayTrong bài viết hôm nay
Trong bài viết hôm nay
ledoanduc1.4K visualizações
Differences inusecalcexcel vi-draft1 por Vu Hung Nguyen
Differences inusecalcexcel vi-draft1Differences inusecalcexcel vi-draft1
Differences inusecalcexcel vi-draft1
Vu Hung Nguyen320 visualizações
Asp.net mvc framework qua cac vi du por Kim Hyun Hai
Asp.net mvc framework qua cac vi duAsp.net mvc framework qua cac vi du
Asp.net mvc framework qua cac vi du
Kim Hyun Hai2.2K visualizações
Chuong vb.net por kienbom
Chuong vb.netChuong vb.net
Chuong vb.net
kienbom3.5K visualizações
Thêm sửa-xóa-combobox - c# por Văn Dũng
Thêm sửa-xóa-combobox - c#Thêm sửa-xóa-combobox - c#
Thêm sửa-xóa-combobox - c#
Văn Dũng15.5K visualizações
Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C# por Kuli An
Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C#Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C#
Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C#
Kuli An4.4K visualizações

Destaque

Mboef02 por
Mboef02Mboef02
Mboef02guest4adb07
74 visualizações6 slides
Week Of Sept. 22 26 por
Week Of Sept. 22 26Week Of Sept. 22 26
Week Of Sept. 22 26cmcilroy
283 visualizações18 slides
Module 1 the path of insight por
Module 1 the path of insightModule 1 the path of insight
Module 1 the path of insightRocky Wallbaum
109 visualizações16 slides
It's not about being ON social, it's about BEING social por
It's not about being ON social, it's about BEING socialIt's not about being ON social, it's about BEING social
It's not about being ON social, it's about BEING socialChris Dellarocas
509 visualizações65 slides
Agile transitionsmidig2012 por
Agile transitionsmidig2012Agile transitionsmidig2012
Agile transitionsmidig2012Geir Amsjø
1.5K visualizações132 slides
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedre por
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedreSmidig - Raskere, billigere, tryggere, bedre
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedreGeir Amsjø
592 visualizações17 slides

Destaque(20)

Mboef02 por guest4adb07
Mboef02Mboef02
Mboef02
guest4adb0774 visualizações
Week Of Sept. 22 26 por cmcilroy
Week Of Sept. 22 26Week Of Sept. 22 26
Week Of Sept. 22 26
cmcilroy283 visualizações
Module 1 the path of insight por Rocky Wallbaum
Module 1 the path of insightModule 1 the path of insight
Module 1 the path of insight
Rocky Wallbaum109 visualizações
It's not about being ON social, it's about BEING social por Chris Dellarocas
It's not about being ON social, it's about BEING socialIt's not about being ON social, it's about BEING social
It's not about being ON social, it's about BEING social
Chris Dellarocas509 visualizações
Agile transitionsmidig2012 por Geir Amsjø
Agile transitionsmidig2012Agile transitionsmidig2012
Agile transitionsmidig2012
Geir Amsjø1.5K visualizações
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedre por Geir Amsjø
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedreSmidig - Raskere, billigere, tryggere, bedre
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedre
Geir Amsjø592 visualizações
Some simple example of simulink/F28335 Digital I/O por Yuan-chi Chen
Some simple example of simulink/F28335 Digital I/OSome simple example of simulink/F28335 Digital I/O
Some simple example of simulink/F28335 Digital I/O
Yuan-chi Chen3.3K visualizações
Cau truc du lieu va giai thuat of le minh hoang por Donhu Quang
Cau truc du lieu va giai thuat of le minh hoangCau truc du lieu va giai thuat of le minh hoang
Cau truc du lieu va giai thuat of le minh hoang
Donhu Quang816 visualizações
It's not about being ON social, it's about BEING social por Chris Dellarocas
It's not about being ON social, it's about BEING socialIt's not about being ON social, it's about BEING social
It's not about being ON social, it's about BEING social
Chris Dellarocas2.8K visualizações
The CyberCafé - Informal Communication in an Online Course por Antonio Quintas-Mendes
The CyberCafé - Informal Communication in an Online CourseThe CyberCafé - Informal Communication in an Online Course
The CyberCafé - Informal Communication in an Online Course
Antonio Quintas-Mendes503 visualizações
User queries to improve Lighting Products Green Marketing Strategies por Dani Monleón
User queries to improve Lighting Products Green Marketing StrategiesUser queries to improve Lighting Products Green Marketing Strategies
User queries to improve Lighting Products Green Marketing Strategies
Dani Monleón614 visualizações
Speeding up social shopping (psyduck) por psyduck
Speeding up social shopping (psyduck)Speeding up social shopping (psyduck)
Speeding up social shopping (psyduck)
psyduck420 visualizações
怎么更好地和工程师交流 por psyduck
怎么更好地和工程师交流怎么更好地和工程师交流
怎么更好地和工程师交流
psyduck242 visualizações
3 x pmeetup-ssa-s por Geir Amsjø
3 x pmeetup-ssa-s3 x pmeetup-ssa-s
3 x pmeetup-ssa-s
Geir Amsjø426 visualizações
Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me... por Geir Amsjø
Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me...Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me...
Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me...
Geir Amsjø784 visualizações
IT-utvikling som Business as Usual por Geir Amsjø
IT-utvikling som Business as UsualIT-utvikling som Business as Usual
IT-utvikling som Business as Usual
Geir Amsjø719 visualizações
Agile (is) Risk Management por Geir Amsjø
Agile (is) Risk ManagementAgile (is) Risk Management
Agile (is) Risk Management
Geir Amsjø774 visualizações
The power of Why (Norwegian) por Geir Amsjø
The power of Why (Norwegian)The power of Why (Norwegian)
The power of Why (Norwegian)
Geir Amsjø879 visualizações
Group in micro blog world por psyduck
Group in micro blog worldGroup in micro blog world
Group in micro blog world
psyduck199 visualizações
Wild Things by Tricia Fuglestad por Teaching Palette
Wild Things by Tricia FuglestadWild Things by Tricia Fuglestad
Wild Things by Tricia Fuglestad
Teaching Palette14.7K visualizações

Similar a Mau slide

Bai giangvb.net por
Bai giangvb.netBai giangvb.net
Bai giangvb.netQuynhoanh Oanh
583 visualizações55 slides
Cac bai tap .net por
Cac bai tap .netCac bai tap .net
Cac bai tap .netkevinpham123
2.4K visualizações174 slides
Asp.net 3.5 _1 por
Asp.net 3.5 _1Asp.net 3.5 _1
Asp.net 3.5 _1Duong Nguyen
319 visualizações11 slides
Ltgd ch01 por
Ltgd ch01Ltgd ch01
Ltgd ch01neopet001
395 visualizações18 slides
Các công cụ cần thiết cho quá trình Reverse Engineering .NET (bản đầy đủ) por
Các công cụ cần thiết cho quá trình Reverse Engineering .NET (bản đầy đủ)Các công cụ cần thiết cho quá trình Reverse Engineering .NET (bản đầy đủ)
Các công cụ cần thiết cho quá trình Reverse Engineering .NET (bản đầy đủ)Levis Nickaster
7.1K visualizações17 slides
Bai giang lap_trinh_c_trong_window por
Bai giang lap_trinh_c_trong_windowBai giang lap_trinh_c_trong_window
Bai giang lap_trinh_c_trong_windowHuy Feng
460 visualizações69 slides

Similar a Mau slide(20)

Bai giangvb.net por Quynhoanh Oanh
Bai giangvb.netBai giangvb.net
Bai giangvb.net
Quynhoanh Oanh583 visualizações
Cac bai tap .net por kevinpham123
Cac bai tap .netCac bai tap .net
Cac bai tap .net
kevinpham1232.4K visualizações
Asp.net 3.5 _1 por Duong Nguyen
Asp.net 3.5 _1Asp.net 3.5 _1
Asp.net 3.5 _1
Duong Nguyen319 visualizações
Ltgd ch01 por neopet001
Ltgd ch01Ltgd ch01
Ltgd ch01
neopet001395 visualizações
Các công cụ cần thiết cho quá trình Reverse Engineering .NET (bản đầy đủ) por Levis Nickaster
Các công cụ cần thiết cho quá trình Reverse Engineering .NET (bản đầy đủ)Các công cụ cần thiết cho quá trình Reverse Engineering .NET (bản đầy đủ)
Các công cụ cần thiết cho quá trình Reverse Engineering .NET (bản đầy đủ)
Levis Nickaster7.1K visualizações
Bai giang lap_trinh_c_trong_window por Huy Feng
Bai giang lap_trinh_c_trong_windowBai giang lap_trinh_c_trong_window
Bai giang lap_trinh_c_trong_window
Huy Feng460 visualizações
[Cntt] bài giảng lập trình c trong windows por Hong Phuoc Nguyen
[Cntt] bài giảng lập trình c trong windows[Cntt] bài giảng lập trình c trong windows
[Cntt] bài giảng lập trình c trong windows
Hong Phuoc Nguyen1.9K visualizações
Tran Minh Thai Bai Giang Vc por Nhat Thien
Tran Minh Thai  Bai Giang VcTran Minh Thai  Bai Giang Vc
Tran Minh Thai Bai Giang Vc
Nhat Thien479 visualizações
Bài giảng inventor 2008 document transcript por 1100493
Bài giảng inventor 2008 document transcriptBài giảng inventor 2008 document transcript
Bài giảng inventor 2008 document transcript
1100493932 visualizações
Biginginventor2008 120719205845-phpapp01 por Hội Trần
Biginginventor2008 120719205845-phpapp01Biginginventor2008 120719205845-phpapp01
Biginginventor2008 120719205845-phpapp01
Hội Trần138 visualizações
Bài giảng inventor 2008 por Nguyen Van Phuong
Bài giảng inventor 2008Bài giảng inventor 2008
Bài giảng inventor 2008
Nguyen Van Phuong23.9K visualizações
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharp por ngohanty13
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharpGiao trinh asp.ne_tvoi_csharp
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharp
ngohanty131.2K visualizações
Hdsd eclipse por Phuong Nguyen
Hdsd eclipseHdsd eclipse
Hdsd eclipse
Phuong Nguyen232 visualizações
Sinh vienit.net --57669587-c-dhkh-hue por Tuấn Nguyễn Văn
Sinh vienit.net --57669587-c-dhkh-hueSinh vienit.net --57669587-c-dhkh-hue
Sinh vienit.net --57669587-c-dhkh-hue
Tuấn Nguyễn Văn402 visualizações
Introduction Vs2008 Dot Net35 por TechMaster Vietnam
Introduction Vs2008 Dot Net35Introduction Vs2008 Dot Net35
Introduction Vs2008 Dot Net35
TechMaster Vietnam486 visualizações
Cấu trúc android por dhinh_190192
Cấu trúc androidCấu trúc android
Cấu trúc android
dhinh_190192454 visualizações
J2 me 07_1 por vanliemtb
J2 me 07_1J2 me 07_1
J2 me 07_1
vanliemtb325 visualizações
Clear case por Nguyen Tran
Clear caseClear case
Clear case
Nguyen Tran2.1K visualizações
Asp control por Trường Tiền
Asp controlAsp control
Asp control
Trường Tiền2.4K visualizações
Mo hinh-3-lop por Quai_Vat_Bien
Mo hinh-3-lopMo hinh-3-lop
Mo hinh-3-lop
Quai_Vat_Bien2.3K visualizações

Último

3. Phân tích định tính.pdf por
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
8 visualizações8 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 visualizações86 slides
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
34 visualizações199 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
8 visualizações83 slides
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
10 visualizações7 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
18 visualizações92 slides

Último(20)

3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection34 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
Nguyen Thanh Tu Collection26 visualizações
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
Nguyen Thanh Tu Collection6 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection13 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub11 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection11 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection26 visualizações
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
Nguyen Thanh Tu Collection11 visualizações
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub12 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações

Mau slide

 • 1. Chương I. Giới thiệu về Visual Studio .NET IDE Outline 1.1 Giới thiệu về Visual Studio .NET 1.2 Tổng quan về môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET IDE (Integrated Development Environment ) 1.3 Menu Bar và Toolbar 1.4 Các cửa sổ Visual Studio .NET 2.4.1 Cửa sổ Solution Explorer 2.4.2 Thanh công cụ Toolbox 2.4.3 Cửa sổ thuộc tính Properties 1.5 Sử dụng Help 1.6 Ví dụ minh họa (chương trình hiển thị ảnh và xâu chữ)
 • 2. 1.1 Giới thiệu về Visual Studio .NET Visual Studio .NET là môi trường tích hợp phát triển phần mềm (Integrated Development Environment (IDE) ) của Microsoft ,là công cụ cho phép bạn viết mã, gỡ rối và biên dịch chương trình trong nhiều ngôn ngữ lập trình .NET khác nhau
 • 3. .NET Framework  .NET được developed từ đầu năm 1998, lúc đầu có tên là Next Generation Windows Services (NGWS). Nó được thiết kế hoàn toàn từ con số không để dùng cho Internet. Viển tượng của Microsoft là xây dựng một globally distributed system, dùng XML (chứa những databases tí hon) làm chất keo để kết hợp chức năng của những computers khác nhau trong cùng một tổ chức hay trên khắp thế giới. Những computers nầy có thể là Servers, Desktop, Notebook hay Pocket Computers, đều có thể chạy cùng một software dựa trên một platform duy nhất, độc lập với hardware và ngôn ngữ lập trình. Đó là .NET Framework. Nó sẽ trở thành một phần của MS Windows và sẽ được port qua các platform khác, có thể ngay cả Unix
 • 5. Components of .Net framework
 • 6. .Net Components  .NET application được chia ra làm hai loại: cho Internet gọi là ASP.NET, gồm có Web Forms và Web Services và cho desktop gọi là Windows Forms. Windows Forms giống như Forms của VB6. Nó hổ trợ Unicode hoàn toàn, rất tiện cho chữ Việt và thật sự Object Oriented. Web Forms có những Server Controls làm việc giống như các Controls trong Windows Forms, nhất là có thể dùng codes để xử lý Events y hệt như của Windows Forms. Điểm khác biệt chính giữa ASP (Active Server Pages) và ASP.NET là trong ASP.NET, phần đại diện visual components và code nằm riêng nhau, không lộn xộn như trong ASP. Ngoài ra ASP.NET code hoàn toàn Object Oriented. Web Services giống như những Functions mà ta có thể gọi dùng từ các URL trên Internet, thí dụ như Credit Card authorisation.
 • 7. .Net Components  ADO.NET là 1 cache database (gọi là disconnected database) để thay thế ADO. Thay vì application connects vĩnh viễn với database mẹ qua ADO, application trong .NET làm việc với portable database chỉ chứa một hai tables, là copy từ database mẹ. Khi nào cần, portable database nầy (ADO.NET) sẽ được reconciled với database mẹ để update các thay đổi. Hai tables trong ADO.NET có thể được related nhau trong Master/Details relationship. Vì ADO.NET có chứa original data lẫn newest data nên Rollback trong ADO.NET rất dễ dàng và nhẹ ký.  XML được yểm trợ tối đa. Nằm phía sau ADO.NET là XML. XML có thể là Table of records trong ADO.NET hay Tree of nodes trong DOM (Document Object Model).  IO được hổ trợ bằng toàn bộ Stream kể cả Memory Stream và
 • 8. .Net Components  StreamReader/StreamWriter. Thêm vào là DataFormatting cho Serialisation để chứa Object xuống binary file hay text file.  TCP/IP và http là hai protocols thông dụng nhất trong .NET, nhưng chúng làm việc phía sau sân khấu giúp ta gọi một remote procedure (nằm trên computer khác) dễ dàng như một local procedure. Kỹ thuật ấy gọi là Remoting.  Security hổ trợ Cryptography, Permissions và Policy.  Diagnostics cho ta Debug và Trace.  Threading rất tiện và đơn giản để implement Lightweight Process. Vấn đề Timing trong .NET program rất linh động, hiệu quả và chính xác.
 • 9. Common Language Runtime Việc thiết kế Common Language Runtime nhắm vào các mục tiêu chính sau đây:  Việc triển khai đơn giản và nhanh hơn: developers sẽ dành thì giờ quyết định ráp những software components nào lại với nhau nhiều hơn là lập trình thật sự.  Các công tác thiết yếu ("plumbing") như memory management, process communication .v.v. được lo liệu tự động.  Các công cụ hổ trợ rất đầy đủ (no more API): .NET Framework Base classes rất phong phú cho file, network, serialisation, mã hóa, XML, database, v.v..  Cài đặt đơn giản và an toàn (no more DLL "hell"): chỉ cần xcopy files, giống như thời vàng son của DOS. Lý do là .NET application chạy trên .NET framework, một khi ta đã cài .NET framework vào máy rồi thì có đầy đủ mọi .DLL cần thiết. Có lẽ trong tương lai Microsoft cài .NET framework chung với Windows.  Dùng cho từ WindowsCE đến Desktop, đến Web (scalability
 • 10. Hổ trợ và phối hợp mọi ngôn ngữ lập trình  Common Language Runtime (CLR) là trung tâm điểm của .NET Famework. Trong .NET, mọi NNLT đều được compiled ra Microsoft Intermediate Language (IL) giống như byte code của Java. Nhờ bắt buộc mọi ngôn ngữ đều phải dùng cùng các loại data types (gọi là Common Type System) nên Common Language Runtime có thể kiểm soát mọi interface, gọi giữa các components và cho phép các ngôn ngữ có thể hợp tác nhau một cách thông suốt. ( VB.NET program có thể inherit C# program và ngược lại một cách hoàn toàn tự nhiên). C# chẳng khác gì VB.NET, có thể port C# code qua VB.NET code rất dễ dàng. Vì source code VC++ và Java gần gũi C# hơn VB6 với VB.NET nên ngoài đời có nhiều C# code hơn VB.NET. Ngoài ra lâu nay người ta vẫn mang ấn tượng rằng VC++ hay Java programmers mới thật sự là các cao thủ lập trình, và có khuynh hướng trả lương cho các guru VC++/Java cao hơn VB programmers. Khi chạy .NET application, nó sẽ được compiled bằng một JIT (Just-In-Time) compiler rất hiệu năng ra machine code để chạy. Điểm nầy giúp .NET application chạy nhanh hơn Java interpreted code trong Java Virtual Machine. Just-In-Time cũng có nghĩa là chỉ phần code nào cần xử lý trong lúc ấy mới được compiled.
 • 11. 1.2. Môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET IDE Khi bắt đầu chạy Visual Studio.Net lần đầu tiên, ta thấy màn hình Start Page IDE (Integrated Development Environment )
 • 12. Cửa sổ ẩn Các project gần đây START PAGE với VISUAL STUDIO.NET 2003 Thanh Menu Các nút kích hoạt Mỗi Tab có 1 tác dụng riêng Active Tab
 • 13. Cho phép tra cứu tài nguyên online nếu có Internet
 • 14. Cho phép thay đổi các thiết lập về giao diện
 • 16. 1.3 Menu Bar và Toolbar Menu Mô tả File Các lệnh đóng, mở, in Project .... Edit Các lệnh như cut, paste, find, undo,.... View Các lệnh hiển thị cửa sổ và thanh công cụ của IDE. Project Các lệnh thêm các features, như forms vào project. Build Các lệnh để biên dịch chương trình. Debug Các lệnh gỡ lỗi và chạy chương trình. Data Các lệnh tương tác với cơ sở dữ liệu. Format Các lệnh định dạng form. Tools Các lệnh thêm công cụ và lựa chọn của IDE để thay đổi môi trường. Windows Các lệnh sắp xếp và hiển thị cửa sổ. Help Các lệnh gọi help.
 • 17. Thanh Công cụ(Toolbar) New Project New Item Open Project Save & SaveAll Cut, Copy & Paste Undo, Redo Navigate Backward, Forward Gỡ rối Tìm kiếm Solution Explorer Property Windows Object Browser ToolBox Class View
 • 18. 2.4.1 Cửa sổ Solution Explorer  Liệt kê tất cả các file trong solution  Hiển thị nội dung của một project mới hay một file đã mở  Start up project là project được thực hiện khi chạy chương trình (nó được in đậm trong solution explorer)  Dấu + hay - được dùng để khai triển hay rút gọn cây(cũng có thể bung hay rút gọn cây bằng cách kích đúp vào tên file).  Thanh công cụ của solution explorer
 • 19. Solution Explorer Hiển thị tất cả các file Refresh Thuộc tính Tên Project Thu gọn cây Bung cây
 • 20. 2.4.2 Thanh công cụ Toolbox  Bao gồm các hộp điều khiển có khả năng tái sử dụng, cho phép lập trình trực quan “kéo và thả”.  Toolbox có thể ẩn tự động bên cạnh trái của IDE.Nó sẽ hiện ra khi chuột được di qua. Biểu tượng ghim cài cho phép tắt chức năng ẩn tự động này.
 • 22. Nút để tắt Toggle ẩn tự động Khi di chuột qua tên cửa sổ Minh hoạ cửa sổ ẩn tự động
 • 23. 2.4.3 Cửa sổ thuộc tính Properties  Vận dụng thuộc tính của form hay control  Mỗi control có tập thuộc tính riêng(kích thước,màu sắc,vị trí,..)  Chia làm hai cột :cột bên trái là thuộc tính,cột bên phải là giá trị.  Biểu tượng  Alphabetic sắp xếp thuộc tính theo bảng chữ cái.  Categorized sắp xếp thuộc tính theo loại  Event để riêng những phản ứng đối với người sử dụng.
 • 24. Biểu tượngBiểu tượng AlphabeticAlphabetic Biểu tượng CategorizedCategorized Biểu tượng EventEvent Thuộc tính Giá trị hiện thời Thanh cuộn Mô tả Thành phần được chọn
 • 25. 1.5 Sử dụng Help  Help menu  Index  Hiển thị các mục theo thứ tự bản chữ cái cho phép người dùng duyệt qua.  Search  Cho phép người dùng tìm kiếm một chủ đề giúp đỡ đặc biệt.  Có thể dùng Filter để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.  Dynamic help (giúp đỡ động)  Cung cấp một chủ đề help dựa trên vị trí chuột.  Hiển thị các chủ đề có liên quan trong cửa sổ dynamic help  Liệt kê các mục help,ví dụ và các chủ đề “getting started”  Context-Sensitive help (giúp đỡ hợp ngữ cảnh)  Tự động hiện ra những chủ đề help có liên quan
 • 26. Sau khi cài bộ thư viện MSDN, bạn có thể tra cứu trực tiếp qua help
 • 27. 1.6 Ví dụ minh họa • Tạo 1 project C# mới, với tên Welcome • Đổi tên form và màu nền • Thêm vào form 1 ảnh bất kì với kích thước tuỳ ý • Thêm 1 Text Label • Save và Build Project • Chạy Project
 • 28. Tên Project Vị trí project Mô tả về project được lựa chọn Visual C# folder Visual C# Windows Application (được chọn)
 • 29. Đổi tên Đổi vị trí Kênh điều khiển kích thước Khung lưới này sẽ không xuất hiện trong solution
 • 30. Đặc tính được lựa chọn Mô tả về đặc tính Thanh tiêu đề đã được đổi tên nhưng ta thấy lúc này form quá nhỏ nên không thấy rõ tên này.Do đó cần thay đổi kích cỡ của khung. Nhấn chuột vào các ô vuông nhỏ này để điều chỉnh kích thước(chúng sẽ có màu xám khi được click,bình thường màu trắng) Hình dạng chuột khi ở vị trí điều khiển kích thước.Ta nhấn chuột và kéo đến vị trí mong muốn Sau khi kéo và thả tay, Cửa sổ này đã được mở rộng
 • 31. Để đổi màu nền của form,tìm chọn thuộc tính BackColor trong bảng properties. Để chọn màu ,ta kéo mũi tên nhỏ bên cạnh xuống.
 • 33. lôi nhanh toolbox bằng cách click vào biểu tượng này. Nền của khung đã được đổi màu. Làm tương tự ta cũng có thể chọn ảnh nền cho khung bằng cách chọn BackgroundImage rồi browse ảnh mình thích. Nhấn giữ chuột phải, kéo và thả vào form
 • 34. Picture Box mới Image properties chứa ảnh sẽ xuất hiện.(Lúc này chưa có ảnh nào được chọn).Ta thay đổi giá trị của ô này để chọn ảnh.
 • 35. Thay đổi kích thước ảnh và di chuyển nó bằng chuột như thường
 • 37. Label control mới có thể được thêm vào form bằng 2 cách:kéo thả hay double click . Màu nền mặc định của control thêm vào chính là màu nền của form Sửa chữ hiển thị trong label Label có thể được kéo đến vị trí mong muốn hoặc dùng menubar như trên Chuyển được label ra giữa form
 • 38. Để canh lề và thiết lập kích cỡ, kiểu chữ cho label,dùng bảng thuộc tính
 • 39. Kết quả thu được sau khi đổi font.Ta có thể thay đổi lại kích thước label cho phù hợp.
 • 40. Save all cho phép ghi lại cả code và project
 • 41. Click nút Build Solution trong Build menu để biên dịch solution Click Debug trong Start menu hay ấn phím F5 Chạy project
 • 43. Click vào đây để kết thúc chương trình