Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)

T
Tema 10: L’herència i els cromosomes. Les mutacions (II)
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],Thomas Hunt Morgan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],Coneixements previs : Cada cromosoma conté 2 cromàtides idèntiques Cada individu conté dos cromosomes homòlegs amb gens iguals però al·lels que poden ser diferents Durant la meiosi hi ha una separació de les cromàtides recombinades Aquest esquema d’un llibre de Biologia conté una errada important, quina?
[object Object],Aquests altres esquemes són correctes?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Un individu dihíbrid dóna lloc a 4 gàmetes diferents en les mateixes proporcions de 1/4
[object Object],2. Els dos caràcters es local·litzen en el mateix parell de cromosomes homòlegs però en diferents locus, en aquest cas, es diu que són caràcters lligats . En aquest cas, durant la meiosi, hi haurà recombinació; tant o més elevada serà la possibilitat d’aquesta, entre els dos al·lels, com més gran sigui la separació entre els caràcters. ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],Quan els dos caràcters lligats són dominats i recessius es diu que estan en forma Cis o en fase d’acoblament; si en cada cromosoma hi ha un dominant i un recessiu es diu que estan en fase de repulsió o Trans ,[object Object],[object Object],[object Object]
B b A a ,[object Object],[object Object],Aquest es dóna quan els dos caràcters en estudi estan tan a prop entre ells que la probabilitat de que hi hagi una recombinació és nul·la o molt baixa (cal recordar que en cada parell de cromosomes homòlegs en profase I hi ha, al menys, una recombinació) En aquest cas els dos caràcters s’hereten junts: Lloc de recombinació A B a b Si aquest individu s’encreua amb un doble recessiu (fem un encreuament proba)  ab AB AaBb ab aabb 100% de la descendència parental B A b a
[object Object],[object Object],En aquest cas sí apareixen individus recombinants en la segona generació, però són menys freqüents i com a màxim el 50% si sempre hi ha recombinació, és a dir, estan totalment un a cada costat del cromosoma A a B b A B a B A b a b ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],Fan referència a la identificació dels diferents gens d’un mateix cromosoma homòleg. Es fan experimentalment molts encreuaments, només tenint en compte dues característiques diferents, i s’observen el % d’ndividus recombinants. S’estableix com a distància entre dos gens el CENTIMORGAN que correspon a % d’individus recombinats.
[object Object],[object Object],Exemple: Donar l’ordre i distància gènica S’estudia els descendents de la F 2 entre 3 caràcters A, B i C i s’obtenen les següents dades: AABB x aabb F 2 = 462 individus Aabb = 23 aaBb = 28 AACC x aacc F 2 = 527 individus A-C- = 461 aacc = 44 BBCC x bbcc F 2 = 158 individus bbCc = 7 Bbcc = 4
2. La determinació del sexe El sexe d’un individu ve donat pel tipus de gàmeta que desenvolupa Sexe masculí : gàmetes petits i mòbils Sexe femení : gàmetes grans e inmòbils
2. La determinació del sexe En el cas dels mamífers, en que el mascle és l’heterogamètic, serà aquest el que determinarà el sexe dels descendents, perquè és el que té diversitat gamètica sexual. La presència del cromosoma Y amb el gen TDF (Testicle Development Factor) serà el que provocarà el canvi en les gònades masculinitzant-les i provocant que produeixi testosterona (hormona masculinitzant) que té com a cèl·lules diana a moltes de l’organisme, produint caràcters sexuals primaris i secundaris
2. La determinació del sexe
2. La determinació del sexe 1. Factors ambientals en la determinació del sexe ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. La determinació del sexe 2. Factors cromosòmics en la determinació del sexe En molts organismes el què determinarà el sexe serà un gens localitzats en un cromosoma diferent (sexual o heterocromosoma). N’hi ha 3 sistemes bastant comuns: 1. Sistema XX-XY : Propi de vertebrats i alguns invertebrats en el que la femella és XX (homogamètiques) i el mascle és XY (heterogamètic). Els aparells sexuals tenen dos estructures que cal desenvolupar: a) Gònades : si està el cromosoma Y fa que es desenvolupi el còrtex donant lloc als testicles; la seva absència produeix que es desenvolupi la medul·la formant els ovaris. b) Conductes sexuals : la presència del cromosoma Y fa desenvolupar els conductes de Wolff que donaran lloc als conductes masculins (deferents, epidídim, eferents, ejaculador), el penis i les glàndules (seminals, pròstata i bulbouretral o de Cowper). La seva absència provocarà el desenvolupament dels conductes de Müller que donaran lloc a les trompes, úter i vagina.
2. La determinació del sexe 2. Factors cromosòmics en la determinació del sexe 2. Sistema XX-X0 : Propi de molts insectes i nematodes. Les femelles són homogamètiques XX i els mascles heterogamètics X0. 3. Sistema haplodiploïdia : Propi d’insectes socials com abelles, vespes i formigues. Les freqüències entre mascles i femelles no són iguals com en els altres dos sistemes que són del 50%.
2. La determinació del sexe 2. Factors genètics en la determinació del sexe A vegades el sexe ve determinat per un grapat de gens en un mateix locus com un al·lelomorfisme múltiple amb dominància diferent i no pas per una parella de cromosomes. Es dóna en alguna planta: a D > a + > a d a D -: mascle a + a + o a + a d : hermafrodita a d a d : femella
3. L’herència lligada al sexe Els cromosomes que determinen el sexe són molt diferents entre si. El cromosoma X és gros i conté molts gens mentre que el Y és petit i conté pocs gens. Hi ha dues parts una que és homòloga i una altre diferencial. Els mascles únicament tenen uns pocs gens o gens holàndrics, en la zona heteròloga (part relativament petita). Això fa que els gens que es localitzen en la zona diferencial de la X (més de 120 anomenats ginàndrics ) s’heretin d’una manera especial: herència lligada al sexe .
3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Portadora: aquella femella que conté un gen lligat a X anòmal però que no el manifesta. Genotips i fenotips possibles: XX : dona normal, sana X a X : dona portadora, no malalta X a X a : dona que manifesta anomalia XY : home normal sa X a Y : home afectat
3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 1: Daltonisme No distingir entre els colors verd i vermell. Gen recessiu X d . Probabilitat de tenir descendència amb daltonisme: Exemple 1: XX d x XY Exemple 2: X d Y x XX Exemple 3: X d X d x XY
3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 2: Hemofilia Absència d’un factor de coagulació (VIII, IX o XI), cosa que causa fortes hemorràgies amb petits traumatismes. És un gen recessiu X h ; letal en homozigosi, per la qual cosa, no hi ha femelles hemofíliques doncs el zigot no és viable.  Exemple 1: XX h x X h Y Exemple 2: X h Y x XX Exemple 3: XX h x XY
3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Drosophila : + : salvatge Cur : mutació autosòmica dominant X w : mutació lligada a X recessiva X Bar : mutació lligada a X dominant se + : per la mutació sèpia és normal X + : pel caràcter lligat al sexe és normal
3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 3: Color Blanc (White) dels ulls en Drosophila
3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 3: Color Blanc (White) dels ulls en Drosophila Exemple 1: st + st X + X w  x st + st X Y Exemple 2: br br X w Y x br + br X X Exemple 3: Cur + Cur + X w X w  x Cur Cur + X Y
3. L’herència lligada al sexe 2. L’herència lligada al cromosoma Y Es coneixen pocs gens i únicament els presenten els mascles. S’anomenen gens holàndrics : * Alguns d’histocompatibilitat * Hipertricosis auricular * TDF (testicle development factor)
3. L’herència lligada al sexe 3. L’herència lligada als cromosomes XY Aquests són els caràcters determinats pels gens que se situen en la zona homòloga, com la ceguesa als colors i la ceguesa nocturna. A més hi ha altres caràcters que són influïts pel sexe: * calvície en humans * presència o absència e cornamenta en algunes races ovines.
4. Les mutacions Són canvis bruscos en algun caràcter deguts a un canvi genètic, el qual determina l’aparició d’un caràcter nou, la desaparició d’un caràcter existent o la variació de la tendència primitiva d’un caràcter. a)  Mutació directa : canvi en un caràcter salvatge b)  Mutació inversa : quan retorna un mutant al seu primitiu. La freqüència de mutació sol ser molt baixa 1/10 6 gens en un gàmeta. Els canvis poden aportar una avantatge sobre als altres caràcters presents en un medi determinat, provocant una evolució. Aquests canvis poden ser en varies formes: * canvis en la morfologia: talla, pes * aparició de caràcters anòmals: polidactília * canvis fisiològics: hemofília * bloqueig de reaccions bioquímiques
4. Les mutacions ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
4. Les mutacions 1. Les mutacions gèniques ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
4. Les mutacions 2. Les mutacions cromosòmiques N’hi ha dos tipus que poden ser observats en el microscopi: 1. Mutacions que afecten a la distribució dels gens (estructura dels cromosomes) 2. Mutacions cromosòmiques que afecten el nombre de cromosomes. 1. Les mutacions cromosòmiques que afecten a l’estructura dels cromosomes . N’hi ha que: a) modifiquen el nombre de gens : * Delecció : Consisteix en la pèrdua d’un fragment de cromosoma terminal o intercalat. * Duplicació : un fragment del cromosoma es repeteix.
4. Les mutacions 2. Les mutacions cromosòmiques ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
4. Les mutacions 1. Les mutacions genètiques Les mutacions genètiques poden ser silencioses: a) No provoquen cap canvi en l’aminoàcid corresponent b) Sí provoquen un canvi d’aminoàcid, però aquest no està en la part o centre actiu de la proteïna Poden provocar un canvi proteic i alterar la funcionalitat de la proteïna codificada. Aixó provocarà un canvi morfològic o fisiològic en l’individu mutant.
4. Les mutacions 2. Les mutacions o aberracions cromosòmiques Afecten el nombre dels cromosomes Hi ha dues varietats: 1. Euploïdia : variació de la dotació cromosòmica completa: * Monoploïdia : dóna lloc a un individu haploide * Poliploïdia (individus 3n, 4n, 5n, etc.) els tetraploides en vegetals solen ser més resistents i amb fruits més grans. En animals dóna lloc a individus estèrils o no viables.
4. Les mutacions 2. Les mutacions o aberracions cromosòmiques Afecten el nombre dels cromosomes Individu 3n (2 espermatozoides van fecundar un òvul)
4. Les mutacions 2. Les mutacions o aberracions cromosòmiques Afecten el nombre dels cromosomes 2. Aneuploïdia : és la variació en el nombre de cromosomes que només afecta a una parella homòloga del total de la dotació cromosòmica: a) Mutació monosòmica : falta un cromosoma de la parella, donant lloc a un individu monosòmic (2n-1). Les somàtiques no són viables i la sexual 45X0 dóna lloc al síndrome de Turner . És la única monosomia viable, encara que amb problemes greus
4. Les mutacions 2. Les mutacions o aberracions cromosòmiques Afecten el nombre dels cromosomes b) Mutació trisòmica : hi ha un cromosoma de més, donant lloc a un individu trisòmic (2n+1). Es dóna per problemes en el repartiment dels cromosomes durant la meiosi per no disjunció. ,[object Object],[object Object]
5. Anomalies genètiques en l’ésser humà Una malaltia és genètica quan es localitza en els gens i es pot transmetre a generacions successives (unes 4.000 conegudes). N’hi ha 3 tipus: 1. Autosòmiques dominants : * Polidactília i sindactília (dos units o fusionats) * Corea de Huntington : més de 40 anys, provoca moviments irregulars i involuntaris. A Mauro se li diagnosticà als 12 anys. Als 19 va morir
5. Anomalies genètiques en l’ésser humà 2. Autosòmic recessiu : * Albinisme : mancança de producció de melanina. * Fibrosi cística : producció d’un mucus respiratori i digestiu espès * Fenilcetonúria : augment de fenilalanina en sang; provoca retard mental. 3. Lligat al sexe recessiu : Hemofília i daltonisme * Distròfia muscular de Duchenne : debilitat dels músculs de les cames fins invalidesa.
6. Anomalies cromosòmiques en l’ésser humà 1. Les anomalies en els autosomes Les anomalies en els autosomes * Síndrome de Down . Trisomia 21. Propi de fills de dones d’edat avançada. * Síndrome d’Edwards : trisomia 18. Dèficit mental, anomalies cardíaques i musculars. * Síndrome de Patau : trisomia 13. Molts són deficients mentals, diferents deformitats.
6. Anomalies cromosòmiques en l’ésser humà 1. Les anomalies en els autosomes Delecció en el cromosoma 4
6. Anomalies cromosòmiques en l’ésser humà 2. Les anomalies en els cromosomes sexuals Les anomalies en els cromosomes sexuals * Síndrome de klinefelter XXY, XXXY, XXXXY. Esterilitat, testicles petits, retard mental
6. Anomalies cromosòmiques en l’ésser humà 2. Les anomalies en els cromosomes sexuals Les anomalies en els cromosomes sexuals * Síndrome duplo Y : deficients mentals i molt violents * Síndrome de Turner X0 : femelles petites, sense menstruació i no desenvolupament de les mames. * Síndrome Triple X : dèficit mental, infertilitat.
7. Diagnòstic i prevenció de les anomalies genètiques Amb  un diagnòstic prenatal es poden detectar algunes anomalies. S’utilitzen 3 tipus de tècniques: a) Ecografia : aparell que emet ultrasons i tradueix els ecos en imatges. Dóna una bona resolució de l’anatomia i morfologia del fetus. Tècnica innòcua. Eco 3D Té altres utilitats com mirar teixits tous
7. Diagnòstic i prevenció de les anomalies genètiques b) Amniocentesi : s’extrau líquid amniòtic durant la 14ena setmana. Serveix per fer estudis cromosòmics. Comporta certs riscos, únicament es realitza en casos recomanats. Pot haver-hi pèrdua de líquid amniòtic i provocar un abort
7. Diagnòstic i prevenció de les anomalies genètiques c) Biòpsia de vellositats coriòniques : obtenir mostres de la placenta amb un catèter flexible per la vagina. En 3 dies les cèl·lules en cultiu poden ser estudiades i es podrien recollir 6 setmanes abans, però sembla que genera més avortaments. Actualment es fa un screening (cribratge) o anàlisi de sang al nadó per detectar anomalies metabòliques d’origen genètic.
7. Diagnòstic i prevenció de les anomalies genètiques 1. Tractament de les malalties genètiques i consell genètic Tècnica de descobrir el cariotip i fer un idiograma Idiograma d’un home
7. Diagnòstic i prevenció de les anomalies genètiques 1. Tractament de les malalties genètiques i consell genètic No està suficientment desenvolupada la teràpia gènica (inserir un gen normal que substitueixi a un anòmal). 1. Si és produïda per la mancança d’una substància cal aportar-li aquesta. 2. Si està lligada recessivament a un cromosoma sexual X amb la reproducció assistida s’escull el sexe. 3. El consell genètic informa a les parelles de probabilitats de malalties hereditàries.
8. L’herència no cromosòmica ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 de 50

Recomendados

Genètica Mendeliana (2) por
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)tiotavio
1.6K visualizações50 slides
Genètica mendeliana 2 por
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2Jordi Bas
1.4K visualizações30 slides
Genètica mendeliana por
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendelianaJordi Bas
2.7K visualizações30 slides
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT por
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CATBiologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CATMoty Martell
1.1K visualizações15 slides
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx) por
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)Departament d'Educació
1.6K visualizações24 slides
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Oriol Baradad
22.7K visualizações53 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

4 t3c4 por
4 t3c44 t3c4
4 t3c4Esteve Miràngels Feixas
479 visualizações12 slides
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso por
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoXavier Cubells Martínez
7.7K visualizações26 slides
Herència genètica por
Herència genèticaHerència genètica
Herència genèticaManel miguela
6.5K visualizações7 slides
Herència genètica por
Herència genèticaHerència genètica
Herència genèticaSofía García
10.2K visualizações31 slides
Genetica por
GeneticaGenetica
GeneticaAnna Giro
2.6K visualizações54 slides
1 herència caràcters biològics por
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològicsbertachico
2.6K visualizações81 slides

Mais procurados(20)

B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso por Xavier Cubells Martínez
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
Xavier Cubells Martínez7.7K visualizações
Herència genètica por Manel miguela
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Manel miguela6.5K visualizações
Herència genètica por Sofía García
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Sofía García10.2K visualizações
Genetica por Anna Giro
GeneticaGenetica
Genetica
Anna Giro2.6K visualizações
1 herència caràcters biològics por bertachico
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològics
bertachico2.6K visualizações
Genetica 4 ESO por txellrocaprevera
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESO
txellrocaprevera5.3K visualizações
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO por Jordi Pipó
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
Jordi Pipó2.3K visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
tiotavio1.3K visualizações
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo por tiotavio
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) BoPp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
tiotavio627 visualizações
Estudi de les característiques genètiques d’una família. por CRP del Tarragonès
Estudi de les característiques genètiques d’una família.Estudi de les característiques genètiques d’una família.
Estudi de les característiques genètiques d’una família.
CRP del Tarragonès2.8K visualizações
Ajut problemes genètica por CC NN
Ajut problemes genèticaAjut problemes genètica
Ajut problemes genètica
CC NN1.8K visualizações
Herència i transmissió de caràcters por Laura Gantiva Polo
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràcters
Laura Gantiva Polo762 visualizações
Problemes genetica mendeliana por Biologia i Geologia
Problemes genetica mendelianaProblemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendeliana
Biologia i Geologia9.5K visualizações
63. L'herència del sexe por Dani Ribo
63. L'herència del sexe63. L'herència del sexe
63. L'herència del sexe
Dani Ribo1.9K visualizações
1a part genetica por conchi
1a part genetica1a part genetica
1a part genetica
conchi1.9K visualizações
Ud7 por bioblogjoana
Ud7Ud7
Ud7
bioblogjoana396 visualizações

Destaque

Biotecnologia por
BiotecnologiaBiotecnologia
Biotecnologiascuadras
930 visualizações18 slides
La revolucio genetica por
La revolucio geneticaLa revolucio genetica
La revolucio geneticamontsejaen
2.1K visualizações59 slides
Els cromosomes por
Els cromosomesEls cromosomes
Els cromosomesferranorriolsg
840 visualizações12 slides
Los Cromosomas & Cromatina por
Los Cromosomas & CromatinaLos Cromosomas & Cromatina
Los Cromosomas & CromatinaSebastian Bedoya Hernandez
563 visualizações7 slides
L’adn i els cromosomes por
L’adn i els cromosomesL’adn i els cromosomes
L’adn i els cromosomesTxema Professor
1.5K visualizações18 slides
GENÈTICA por
GENÈTICAGENÈTICA
GENÈTICADepartament d'Educació
61.5K visualizações51 slides

Destaque(6)

Biotecnologia por scuadras
BiotecnologiaBiotecnologia
Biotecnologia
scuadras930 visualizações
La revolucio genetica por montsejaen
La revolucio geneticaLa revolucio genetica
La revolucio genetica
montsejaen2.1K visualizações
Els cromosomes por ferranorriolsg
Els cromosomesEls cromosomes
Els cromosomes
ferranorriolsg840 visualizações
L’adn i els cromosomes por Txema Professor
L’adn i els cromosomesL’adn i els cromosomes
L’adn i els cromosomes
Txema Professor1.5K visualizações

Similar a Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)

2 gentica mendeliana por
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendelianabertachico
1.7K visualizações65 slides
3 cromosomes por
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomesbertachico
5.1K visualizações51 slides
Genètica (teoria) por
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)CC NN
675 visualizações51 slides
Biología por
BiologíaBiología
Biologíaemma_cq
138 visualizações27 slides
La revolució genètica por
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genèticaMaria del Mar lago
300 visualizações8 slides
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b) por
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)tiotavio
1.1K visualizações34 slides

Similar a Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)(17)

2 gentica mendeliana por bertachico
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico1.7K visualizações
3 cromosomes por bertachico
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomes
bertachico5.1K visualizações
Genètica (teoria) por CC NN
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
Biología por emma_cq
BiologíaBiología
Biología
emma_cq138 visualizações
La revolució genètica por Maria del Mar lago
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
Maria del Mar lago300 visualizações
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b) por tiotavio
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
tiotavio1.1K visualizações
Genetica de poblacions por montsejaen
Genetica de poblacionsGenetica de poblacions
Genetica de poblacions
montsejaen4.1K visualizações
La genètica por vikitoria90
La genèticaLa genètica
La genètica
vikitoria90220 visualizações
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC) por Anna Giro
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
Anna Giro2.3K visualizações
Unitat 10 por Patricia Abadín
Unitat 10Unitat 10
Unitat 10
Patricia Abadín411 visualizações
La revolució genètica por dexperimentals.an
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
dexperimentals.an613 visualizações
Reproduccio por xevicat
ReproduccioReproduccio
Reproduccio
xevicat546 visualizações
Vocabulari genètic.pdf por IzlovePesquero
Vocabulari genètic.pdfVocabulari genètic.pdf
Vocabulari genètic.pdf
IzlovePesquero22 visualizações
Els cromosomes i els cariotips por Anna Giro
Els cromosomes i els cariotipsEls cromosomes i els cariotips
Els cromosomes i els cariotips
Anna Giro4.2K visualizações

Mais de tiotavio

Soteriología 06 por
Soteriología 06 Soteriología 06
Soteriología 06 tiotavio
923 visualizações8 slides
Soteriología 05 por
Soteriología 05 Soteriología 05
Soteriología 05 tiotavio
169 visualizações10 slides
Soteriología 04 por
Soteriología 04 Soteriología 04
Soteriología 04 tiotavio
255 visualizações12 slides
Soteriología 03 por
Soteriología 03 Soteriología 03
Soteriología 03 tiotavio
137 visualizações7 slides
Soteriología 02 por
Soteriología 02 Soteriología 02
Soteriología 02 tiotavio
218 visualizações10 slides
Soteriología 01 por
Soteriología 01 Soteriología 01
Soteriología 01 tiotavio
1K visualizações15 slides

Mais de tiotavio(20)

Soteriología 06 por tiotavio
Soteriología 06 Soteriología 06
Soteriología 06
tiotavio923 visualizações
Soteriología 05 por tiotavio
Soteriología 05 Soteriología 05
Soteriología 05
tiotavio169 visualizações
Soteriología 04 por tiotavio
Soteriología 04 Soteriología 04
Soteriología 04
tiotavio255 visualizações
Soteriología 03 por tiotavio
Soteriología 03 Soteriología 03
Soteriología 03
tiotavio137 visualizações
Soteriología 02 por tiotavio
Soteriología 02 Soteriología 02
Soteriología 02
tiotavio218 visualizações
Soteriología 01 por tiotavio
Soteriología 01 Soteriología 01
Soteriología 01
tiotavio1K visualizações
Cristologia 06 por tiotavio
Cristologia 06 Cristologia 06
Cristologia 06
tiotavio198 visualizações
Cristologia 05 por tiotavio
Cristologia 05 Cristologia 05
Cristologia 05
tiotavio144 visualizações
Cristologia 04 por tiotavio
Cristologia 04Cristologia 04
Cristologia 04
tiotavio242 visualizações
Cristologia 03 por tiotavio
Cristologia 03Cristologia 03
Cristologia 03
tiotavio108 visualizações
Cristologia 02 por tiotavio
Cristologia 02Cristologia 02
Cristologia 02
tiotavio146 visualizações
Cristologia 01 introduccion por tiotavio
Cristologia 01 introduccionCristologia 01 introduccion
Cristologia 01 introduccion
tiotavio208 visualizações
Tierra santa judea por tiotavio
Tierra santa judeaTierra santa judea
Tierra santa judea
tiotavio895 visualizações
Tierra santa galilea por tiotavio
Tierra santa galileaTierra santa galilea
Tierra santa galilea
tiotavio1.2K visualizações
Microbiology por tiotavio
MicrobiologyMicrobiology
Microbiology
tiotavio1.8K visualizações
Alba, 11 de junio, 2011 por tiotavio
Alba, 11 de junio, 2011Alba, 11 de junio, 2011
Alba, 11 de junio, 2011
tiotavio508 visualizações
Unitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímics por tiotavio
Unitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímicsUnitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímics
Unitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímics
tiotavio11.5K visualizações
Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II) por tiotavio
Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II)Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II)
Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II)
tiotavio2.2K visualizações
Tema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_Ecosistemes por tiotavio
Tema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_EcosistemesTema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_Ecosistemes
Tema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_Ecosistemes
tiotavio1.4K visualizações
U10 Ct2 0910(Recurs Energias) por tiotavio
U10 Ct2 0910(Recurs Energias)U10 Ct2 0910(Recurs Energias)
U10 Ct2 0910(Recurs Energias)
tiotavio2.7K visualizações

Último

Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 visualizações37 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 visualizações5 slides
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 visualizações4 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 visualizações22 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides

Último(8)

Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau9 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin915 visualizações
Notícies de la setmana.pdf por RaulGomez822561
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256158 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA89 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
Pràctica 1.pdf por RaulGomez822561
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256126 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações

Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)

 • 1. Tema 10: L’herència i els cromosomes. Les mutacions (II)
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13. 2. La determinació del sexe El sexe d’un individu ve donat pel tipus de gàmeta que desenvolupa Sexe masculí : gàmetes petits i mòbils Sexe femení : gàmetes grans e inmòbils
 • 14. 2. La determinació del sexe En el cas dels mamífers, en que el mascle és l’heterogamètic, serà aquest el que determinarà el sexe dels descendents, perquè és el que té diversitat gamètica sexual. La presència del cromosoma Y amb el gen TDF (Testicle Development Factor) serà el que provocarà el canvi en les gònades masculinitzant-les i provocant que produeixi testosterona (hormona masculinitzant) que té com a cèl·lules diana a moltes de l’organisme, produint caràcters sexuals primaris i secundaris
 • 16.
 • 17. 2. La determinació del sexe 2. Factors cromosòmics en la determinació del sexe En molts organismes el què determinarà el sexe serà un gens localitzats en un cromosoma diferent (sexual o heterocromosoma). N’hi ha 3 sistemes bastant comuns: 1. Sistema XX-XY : Propi de vertebrats i alguns invertebrats en el que la femella és XX (homogamètiques) i el mascle és XY (heterogamètic). Els aparells sexuals tenen dos estructures que cal desenvolupar: a) Gònades : si està el cromosoma Y fa que es desenvolupi el còrtex donant lloc als testicles; la seva absència produeix que es desenvolupi la medul·la formant els ovaris. b) Conductes sexuals : la presència del cromosoma Y fa desenvolupar els conductes de Wolff que donaran lloc als conductes masculins (deferents, epidídim, eferents, ejaculador), el penis i les glàndules (seminals, pròstata i bulbouretral o de Cowper). La seva absència provocarà el desenvolupament dels conductes de Müller que donaran lloc a les trompes, úter i vagina.
 • 18. 2. La determinació del sexe 2. Factors cromosòmics en la determinació del sexe 2. Sistema XX-X0 : Propi de molts insectes i nematodes. Les femelles són homogamètiques XX i els mascles heterogamètics X0. 3. Sistema haplodiploïdia : Propi d’insectes socials com abelles, vespes i formigues. Les freqüències entre mascles i femelles no són iguals com en els altres dos sistemes que són del 50%.
 • 19. 2. La determinació del sexe 2. Factors genètics en la determinació del sexe A vegades el sexe ve determinat per un grapat de gens en un mateix locus com un al·lelomorfisme múltiple amb dominància diferent i no pas per una parella de cromosomes. Es dóna en alguna planta: a D > a + > a d a D -: mascle a + a + o a + a d : hermafrodita a d a d : femella
 • 20. 3. L’herència lligada al sexe Els cromosomes que determinen el sexe són molt diferents entre si. El cromosoma X és gros i conté molts gens mentre que el Y és petit i conté pocs gens. Hi ha dues parts una que és homòloga i una altre diferencial. Els mascles únicament tenen uns pocs gens o gens holàndrics, en la zona heteròloga (part relativament petita). Això fa que els gens que es localitzen en la zona diferencial de la X (més de 120 anomenats ginàndrics ) s’heretin d’una manera especial: herència lligada al sexe .
 • 21. 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Portadora: aquella femella que conté un gen lligat a X anòmal però que no el manifesta. Genotips i fenotips possibles: XX : dona normal, sana X a X : dona portadora, no malalta X a X a : dona que manifesta anomalia XY : home normal sa X a Y : home afectat
 • 22. 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 1: Daltonisme No distingir entre els colors verd i vermell. Gen recessiu X d . Probabilitat de tenir descendència amb daltonisme: Exemple 1: XX d x XY Exemple 2: X d Y x XX Exemple 3: X d X d x XY
 • 23. 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 2: Hemofilia Absència d’un factor de coagulació (VIII, IX o XI), cosa que causa fortes hemorràgies amb petits traumatismes. És un gen recessiu X h ; letal en homozigosi, per la qual cosa, no hi ha femelles hemofíliques doncs el zigot no és viable. Exemple 1: XX h x X h Y Exemple 2: X h Y x XX Exemple 3: XX h x XY
 • 24. 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Drosophila : + : salvatge Cur : mutació autosòmica dominant X w : mutació lligada a X recessiva X Bar : mutació lligada a X dominant se + : per la mutació sèpia és normal X + : pel caràcter lligat al sexe és normal
 • 25. 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 3: Color Blanc (White) dels ulls en Drosophila
 • 26. 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 3: Color Blanc (White) dels ulls en Drosophila Exemple 1: st + st X + X w x st + st X Y Exemple 2: br br X w Y x br + br X X Exemple 3: Cur + Cur + X w X w x Cur Cur + X Y
 • 27. 3. L’herència lligada al sexe 2. L’herència lligada al cromosoma Y Es coneixen pocs gens i únicament els presenten els mascles. S’anomenen gens holàndrics : * Alguns d’histocompatibilitat * Hipertricosis auricular * TDF (testicle development factor)
 • 28. 3. L’herència lligada al sexe 3. L’herència lligada als cromosomes XY Aquests són els caràcters determinats pels gens que se situen en la zona homòloga, com la ceguesa als colors i la ceguesa nocturna. A més hi ha altres caràcters que són influïts pel sexe: * calvície en humans * presència o absència e cornamenta en algunes races ovines.
 • 29. 4. Les mutacions Són canvis bruscos en algun caràcter deguts a un canvi genètic, el qual determina l’aparició d’un caràcter nou, la desaparició d’un caràcter existent o la variació de la tendència primitiva d’un caràcter. a) Mutació directa : canvi en un caràcter salvatge b) Mutació inversa : quan retorna un mutant al seu primitiu. La freqüència de mutació sol ser molt baixa 1/10 6 gens en un gàmeta. Els canvis poden aportar una avantatge sobre als altres caràcters presents en un medi determinat, provocant una evolució. Aquests canvis poden ser en varies formes: * canvis en la morfologia: talla, pes * aparició de caràcters anòmals: polidactília * canvis fisiològics: hemofília * bloqueig de reaccions bioquímiques
 • 30.
 • 31.
 • 32. 4. Les mutacions 2. Les mutacions cromosòmiques N’hi ha dos tipus que poden ser observats en el microscopi: 1. Mutacions que afecten a la distribució dels gens (estructura dels cromosomes) 2. Mutacions cromosòmiques que afecten el nombre de cromosomes. 1. Les mutacions cromosòmiques que afecten a l’estructura dels cromosomes . N’hi ha que: a) modifiquen el nombre de gens : * Delecció : Consisteix en la pèrdua d’un fragment de cromosoma terminal o intercalat. * Duplicació : un fragment del cromosoma es repeteix.
 • 33.
 • 34. 4. Les mutacions 1. Les mutacions genètiques Les mutacions genètiques poden ser silencioses: a) No provoquen cap canvi en l’aminoàcid corresponent b) Sí provoquen un canvi d’aminoàcid, però aquest no està en la part o centre actiu de la proteïna Poden provocar un canvi proteic i alterar la funcionalitat de la proteïna codificada. Aixó provocarà un canvi morfològic o fisiològic en l’individu mutant.
 • 35. 4. Les mutacions 2. Les mutacions o aberracions cromosòmiques Afecten el nombre dels cromosomes Hi ha dues varietats: 1. Euploïdia : variació de la dotació cromosòmica completa: * Monoploïdia : dóna lloc a un individu haploide * Poliploïdia (individus 3n, 4n, 5n, etc.) els tetraploides en vegetals solen ser més resistents i amb fruits més grans. En animals dóna lloc a individus estèrils o no viables.
 • 36. 4. Les mutacions 2. Les mutacions o aberracions cromosòmiques Afecten el nombre dels cromosomes Individu 3n (2 espermatozoides van fecundar un òvul)
 • 37. 4. Les mutacions 2. Les mutacions o aberracions cromosòmiques Afecten el nombre dels cromosomes 2. Aneuploïdia : és la variació en el nombre de cromosomes que només afecta a una parella homòloga del total de la dotació cromosòmica: a) Mutació monosòmica : falta un cromosoma de la parella, donant lloc a un individu monosòmic (2n-1). Les somàtiques no són viables i la sexual 45X0 dóna lloc al síndrome de Turner . És la única monosomia viable, encara que amb problemes greus
 • 38.
 • 39. 5. Anomalies genètiques en l’ésser humà Una malaltia és genètica quan es localitza en els gens i es pot transmetre a generacions successives (unes 4.000 conegudes). N’hi ha 3 tipus: 1. Autosòmiques dominants : * Polidactília i sindactília (dos units o fusionats) * Corea de Huntington : més de 40 anys, provoca moviments irregulars i involuntaris. A Mauro se li diagnosticà als 12 anys. Als 19 va morir
 • 40. 5. Anomalies genètiques en l’ésser humà 2. Autosòmic recessiu : * Albinisme : mancança de producció de melanina. * Fibrosi cística : producció d’un mucus respiratori i digestiu espès * Fenilcetonúria : augment de fenilalanina en sang; provoca retard mental. 3. Lligat al sexe recessiu : Hemofília i daltonisme * Distròfia muscular de Duchenne : debilitat dels músculs de les cames fins invalidesa.
 • 41. 6. Anomalies cromosòmiques en l’ésser humà 1. Les anomalies en els autosomes Les anomalies en els autosomes * Síndrome de Down . Trisomia 21. Propi de fills de dones d’edat avançada. * Síndrome d’Edwards : trisomia 18. Dèficit mental, anomalies cardíaques i musculars. * Síndrome de Patau : trisomia 13. Molts són deficients mentals, diferents deformitats.
 • 42. 6. Anomalies cromosòmiques en l’ésser humà 1. Les anomalies en els autosomes Delecció en el cromosoma 4
 • 43. 6. Anomalies cromosòmiques en l’ésser humà 2. Les anomalies en els cromosomes sexuals Les anomalies en els cromosomes sexuals * Síndrome de klinefelter XXY, XXXY, XXXXY. Esterilitat, testicles petits, retard mental
 • 44. 6. Anomalies cromosòmiques en l’ésser humà 2. Les anomalies en els cromosomes sexuals Les anomalies en els cromosomes sexuals * Síndrome duplo Y : deficients mentals i molt violents * Síndrome de Turner X0 : femelles petites, sense menstruació i no desenvolupament de les mames. * Síndrome Triple X : dèficit mental, infertilitat.
 • 45. 7. Diagnòstic i prevenció de les anomalies genètiques Amb un diagnòstic prenatal es poden detectar algunes anomalies. S’utilitzen 3 tipus de tècniques: a) Ecografia : aparell que emet ultrasons i tradueix els ecos en imatges. Dóna una bona resolució de l’anatomia i morfologia del fetus. Tècnica innòcua. Eco 3D Té altres utilitats com mirar teixits tous
 • 46. 7. Diagnòstic i prevenció de les anomalies genètiques b) Amniocentesi : s’extrau líquid amniòtic durant la 14ena setmana. Serveix per fer estudis cromosòmics. Comporta certs riscos, únicament es realitza en casos recomanats. Pot haver-hi pèrdua de líquid amniòtic i provocar un abort
 • 47. 7. Diagnòstic i prevenció de les anomalies genètiques c) Biòpsia de vellositats coriòniques : obtenir mostres de la placenta amb un catèter flexible per la vagina. En 3 dies les cèl·lules en cultiu poden ser estudiades i es podrien recollir 6 setmanes abans, però sembla que genera més avortaments. Actualment es fa un screening (cribratge) o anàlisi de sang al nadó per detectar anomalies metabòliques d’origen genètic.
 • 48. 7. Diagnòstic i prevenció de les anomalies genètiques 1. Tractament de les malalties genètiques i consell genètic Tècnica de descobrir el cariotip i fer un idiograma Idiograma d’un home
 • 49. 7. Diagnòstic i prevenció de les anomalies genètiques 1. Tractament de les malalties genètiques i consell genètic No està suficientment desenvolupada la teràpia gènica (inserir un gen normal que substitueixi a un anòmal). 1. Si és produïda per la mancança d’una substància cal aportar-li aquesta. 2. Si està lligada recessivament a un cromosoma sexual X amb la reproducció assistida s’escull el sexe. 3. El consell genètic informa a les parelles de probabilitats de malalties hereditàries.
 • 50.