Genètica Mendeliana (2)

T
1,[object Object],Tema 5 (2): L’herència i elscromosomes. Les mutacions,[object Object]
2,[object Object],La teoriacromosòmica de l’herència,[object Object],Punnet a 1905 va observar que la gran majoria d’encreuaments entre dihíbrids no complia la tercera llei de Mendel:,[object Object],[object Object]
 Pocs individus recombinants (A-bb o aaB-),[object Object]
 Reproducció molt ràpida (uns 15 dies en condicions òptimes)
 Només presenta 4 parells de cromosomesThomas Hunt Morgan,[object Object]
4,[object Object],La teoria cromosòmica de l’herència,[object Object],Coneixementsprevis:,[object Object],Cada cromosoma conté 2 cromàtidesidèntiques,[object Object],Cada individu conté dos cromosomeshomòlegsamb gens igualsperòal·lels que poden ser diferents,[object Object],Durant la meiosihi ha una separació de les cromàtidesrecombinades,[object Object],Aquest esquema d’un llibre de Biologia conté una errada important, quina?,[object Object]
5,[object Object],La teoria cromosòmica de l’herència,[object Object],Aquests altres esquemes són correctes?,[object Object]
6,[object Object],La teoria cromosòmica de l’herència,[object Object],Quan es parla de dihibridisme (dos parells de gens consideratsalhora) poden haver-hiduespossibilitats:,[object Object],Els dos caràcters es local·litzen en dos cromosomeshomòlegsdiferents.,[object Object],	En aquest cas parlem de caràctersmendelians (si hi ha dominància completa i només dos al·lels) o, mésnormalment, de caràctersindependents,[object Object],Un individudihíbriddónalloc a 4 gàmetesdiferents en les mateixesproporcions de 1/4,[object Object]
7,[object Object],La teoria cromosòmica de l’herència,[object Object],2. Els dos caràcters es local·litzen en el mateixparell de cromosomeshomòlegsperò en diferents locus, en aquest cas, es diu que sóncaràcterslligats.,[object Object],En aquest cas, durant la meiosi, hihauràrecombinació; tant o més elevada serà la possibilitatd’aquesta, entre els dos al·lels, commés gran sigui la separació entre elscaràcters.,[object Object],Aixípodrem parlar de dos tipus de lligament:,[object Object],Lligamentabsolut,[object Object],Lligamentrelatiu,[object Object]
8,[object Object],La teoria cromosòmica de l’herència,[object Object],En aquest cas tenim en compte un tetrahibridisme en Cisonhi ha una recombinació entre elscaràcters B i C. Apareixen 4 gàmetesdiferents:,[object Object],Gàmetesparentals: abcd i ABCD,[object Object],GàmetesrecombinantsabCD i ABcd,[object Object],Quanels dos caràcterslligatssóndominats i recessius es diu que estan en forma Cis o en fase d’acoblament; si en cada cromosoma hi ha un dominant i un recessiu es diu que estan en fase de repulsió o Trans,[object Object]
9,[object Object],La teoria cromosòmica de l’herència,[object Object],	1. El lligament absolut entre gens,[object Object],Aquest es dónaquanels dos caràcters en estudiestan tan a prop entre ells que la probabilitat de que hihagi una recombinacióésnul·la o moltbaixa (cal recordar que en cada parell de cromosomeshomòlegs en profase I hi ha, al menys, una recombinació),[object Object],En aquest cas els dos caràcterss’heretenjunts:,[object Object],Si aquest individu s’encreua amb un doble recessiu (fem un encreuament proba),[object Object],A,[object Object],A,[object Object], B,[object Object], B,[object Object],A         a,[object Object],B         b,[object Object],	 ab,[object Object],AB	AaBb,[object Object],ab	aabb,[object Object],100% de la descendència parental,[object Object],a,[object Object],a,[object Object],b,[object Object],b,[object Object],Lloc de recombinació,[object Object]
10,[object Object],La teoria cromosòmica de l’herència,[object Object],	2. El lligament relatiu o recombinació genètica,[object Object],En aquest cas sí apareixenindividusrecombinants en la segonageneració, peròsónmenysfreqüents i com a màxim el 50% si semprehi ha recombinació, és a dir, estantotalment un a cada costat del cromosoma,[object Object],A,[object Object],Freqüència de recombinació: percentatge d’individus amb genotip recombinant que apareixen en la segona generació filial,[object Object],Lleis de la recombinació:,[object Object],Dos gens lligats presenten una freqüència de recombinació quasi constant,[object Object],La freqüència de recombinació és directament proporcional a la distància entre els parells de gens,[object Object], A,[object Object],A         a,[object Object], B,[object Object],b,[object Object], B         b,[object Object],a,[object Object],a,[object Object],B,[object Object],b,[object Object]
11,[object Object],La teoria cromosòmica de l’herència,[object Object],	3. Els mapes cromosòmics,[object Object],Fan referència a la identificació dels diferents gens d’un mateix cromosoma homòleg.,[object Object],Es fan experimentalment molts encreuaments, només tenint en compte dues característiques diferents, i s’observen el % d’ndividus recombinants. S’estableix com a distància entre dos gens el CENTIMORGAN que correspon a % d’individus recombinats.,[object Object]
12,[object Object],La teoria cromosòmica de l’herència,[object Object],	3. Els mapes cromosòmics,[object Object],Exemple: Donar l’ordre i distància gènica,[object Object],S’estudia els descendents de la F2 entre 3 caràcters A, B i C i s’obtenen les següents dades:,[object Object],AABB x aabb	F2 = 462 individus,[object Object],	Aabb = 23,[object Object],	aaBb = 28,[object Object],AACC x aacc	F2 = 527 individus,[object Object],	A-C- = 461,[object Object],	aacc = 44,[object Object],BBCC x bbcc	F2 = 158 individus,[object Object],	bbCc = 7,[object Object],	Bbcc = 4,[object Object]
13,[object Object],2. La determinació del sexe,[object Object],El sexed’unindividu ve donatpeltipus de gàmeta,[object Object],que desenvolupa,[object Object],Sexe masculí: gàmetes petits i mòbils,[object Object],Sexe femení: gàmetes grans e inmòbils,[object Object]
14,[object Object],2. La determinació del sexe,[object Object],En el cas dels mamífers, en que el mascle és l’heterogamètic, serà aquest el que determinarà el sexe dels descendents, perquè és el que té diversitat gamètica sexual.,[object Object],La presència del cromosoma Y amb el gen TDF (Testicle Development Factor) serà el que provocarà el canvi en les gònades masculinitzant-les i provocant que produeixi testosterona (hormona masculinitzant) que té com a cèl·lules diana a moltes de l’organisme, produint caràcters sexuals primaris i secundaris,[object Object]
15,[object Object],2. La determinació del sexe,[object Object]
16,[object Object],2. La determinació del sexe,[object Object],1. Factorsambientals en la determinació del sexe,[object Object],A més poden haver-hi, en altres organismes, altres factors que determinin el sexe:,[object Object],Secreció de determinades hormones: cas de plantes i cucs,[object Object],2. Temperatura: que actuarà en el moment de la formació de les gònades i per tant determinarà el sexe final de l’individu. Cas de rèptils com les tortugues,[object Object],3. Comportament:,[object Object],	* Canvi de sexe en alguns peixos i anfibis mascles a femelles quan desapareix la femella dominant.,[object Object],	* Canvi de femella a mascle quan aquest desapareix ,[object Object],	* Alguns cucs si quedan solitaris; són femelles si romanen junts són mascles,[object Object]
17,[object Object],2. La determinació del sexe,[object Object],2. Factors cromosòmics en la determinació del sexe,[object Object],En molts organismes el què determinarà el sexe serà un gens localitzats en un cromosoma diferent (sexual o heterocromosoma).,[object Object],	N’hi ha 3 sistemes bastant comuns:,[object Object],1. Sistema XX-XY:,[object Object],	Propi de vertebrats i alguns invertebrats en el que la femella és XX (homogamètiques) i el mascle és XY (heterogamètic).,[object Object],	Els aparells sexuals tenen dos estructures que cal desenvolupar:,[object Object],	a) Gònades: si està el cromosoma Y fa que es desenvolupi el còrtex donant lloc als testicles; la seva absència produeix que es desenvolupi la medul·la formant els ovaris.,[object Object],	b) Conductes sexuals: la presència del cromosoma Y fa desenvolupar els conductes de Wolff que donaran lloc als conductes masculins (deferents, epidídim, eferents, ejaculador), el penis i les glàndules (seminals, pròstata i bulbouretral o de Cowper). La seva absència provocarà el desenvolupament dels conductes de Müller que donaran lloc a les trompes, úter i vagina.,[object Object]
18,[object Object],2. La determinació del sexe,[object Object],2. Factors cromosòmics en la determinació del sexe,[object Object],2. Sistema XX-X0:,[object Object],	Propi de molts insectes i nematodes. Les femelles són homogamètiques XX i els mascles heterogamètics X0.,[object Object],3. Sistema haplodiploïdia:,[object Object],	Propi d’insectes socials com abelles, vespes i formigues. Les freqüències entre mascles i femelles no són iguals com en els altres dos sistemes que són del 50%.,[object Object]
19,[object Object],2. La determinació del sexe,[object Object],2. Factors genètics en la determinació del sexe,[object Object],A vegades el sexe ve determinat per un grapat de gens en un mateix locus com un al·lelomorfisme múltiple amb dominància diferent i no pas per una parella de cromosomes. Es dóna en alguna planta:,[object Object],					aD > a+ > ad,[object Object],	aD-: mascle,[object Object],	a+a+ o a+ad: hermafrodita,[object Object],	adad: femella,[object Object]
20,[object Object],3. L’herència lligada al sexe,[object Object],Els cromosomes que determinen el sexe són molt diferents entre si. El cromosoma X és gros i conté molts gens mentre que el Y és petit i conté pocs gens. Hi ha dues parts una que és homòloga i una altre diferencial.,[object Object],Els mascles únicament tenen uns pocs gens o gens holàndrics, en la zona heteròloga (part relativament petita). Això fa que els gens que es localitzen en la zona diferencial de la X (més de 120 anomenats ginàndrics) s’heretin d’una manera especial: herència lligada al sexe. ,[object Object]
21,[object Object],3. L’herència lligada al sexe,[object Object],1. L’herència lligada al cromosoma X,[object Object],Portadora: aquella femella que conté un gen lligat a X anòmal però que no el manifesta.,[object Object],Genotips i fenotips possibles:,[object Object],XX: dona normal, sana,[object Object],XaX: dona portadora, no malalta,[object Object],XaXa: dona que manifesta anomalia,[object Object],XY: home normal sa,[object Object],XaY: home afectat,[object Object]
22,[object Object],3. L’herència lligada al sexe,[object Object],1. L’herència lligada al cromosoma X,[object Object],Cas 1: Daltonisme,[object Object],No distingir entre els colors verd i vermell. Gen recessiu Xd .,[object Object],Probabilitat de tenirdescendènciaambdaltonisme:,[object Object],Exemple 1: XXd x XY,[object Object],Exemple 2: XdY x XX,[object Object],Exemple 3: XdXd x XY,[object Object]
23,[object Object],3. L’herència lligada al sexe,[object Object],1. L’herència lligada al cromosoma X,[object Object],Cas 2: Hemofilia,[object Object],Absència d’un factor de coagulació (VIII, IX o XI), cosa que causa fortes hemorràgies amb petits traumatismes. És un gen recessiu Xh; letal en homozigosi, per la qual cosa, no hi ha femelles hemofíliques doncs el zigot no és viable.,[object Object],Exemple 1: XXh x XhY,[object Object],Exemple 2: XhY x XX,[object Object],Exemple 3: XXh x XY,[object Object]
24,[object Object],3. L’herència lligada al sexe,[object Object],1. L’herència lligada al cromosoma X,[object Object],Drosophila:,[object Object],+ : salvatge,[object Object],Cur: mutació autosòmica dominant,[object Object],Xw: mutació lligada a X recessiva,[object Object],XBar: mutació lligada a X dominant,[object Object],se+: per la mutació sèpia és normal,[object Object],X+: pel caràcter lligat al sexe és normal,[object Object]
25,[object Object],3. L’herència lligada al sexe,[object Object],1. L’herència lligada al cromosoma X,[object Object],Cas 3: Color Blanc (White) dels ulls en Drosophila,[object Object]
26,[object Object],3. L’herència lligada al sexe,[object Object],1. L’herència lligada al cromosoma X,[object Object],Cas 3: Color Blanc (White) dels ulls en Drosophila,[object Object],Exemple 1: st+ st X+ Xw   x   st+ st X Y,[object Object],Exemple 2: br br XwY    x   br+ br X X,[object Object],Exemple 3: Cur+ Cur+XwXw   x   Cur Cur+ X Y,[object Object]
27,[object Object],3. L’herència lligada al sexe,[object Object],2. L’herència lligada al cromosoma Y,[object Object],Es coneixen pocs gens i únicament els presenten els mascles. S’anomenen gens holàndrics:,[object Object],* Alguns d’histocompatibilitat,[object Object],* Hipertricosis auricular,[object Object],* TDF (testicle development factor),[object Object]
28,[object Object],3. L’herència lligada al sexe,[object Object],3. L’herència lligada als cromosomes XY,[object Object],Aquests són els caràcters determinats pels gens que se situen en la zona homòloga, com la ceguesa als colors i la ceguesa nocturna.,[object Object],A més hi ha altres caràcters que són influïts pel sexe:,[object Object],* calvície en humans,[object Object],* presència o absència e cornamenta en algunes races ovines.,[object Object]
29,[object Object],4. Les mutacions,[object Object],Són canvis bruscos en algun caràcter deguts a un canvi genètic, el qual determina l’aparició d’un caràcter nou, la desaparició d’un caràcter existent o la variació de la tendència primitiva d’un caràcter.,[object Object],a)Mutació directa: canvi en un caràcter salvatge,[object Object],b)Mutació inversa: quan retorna un mutant al seu primitiu.,[object Object],La freqüència de mutació sol ser molt baixa 1/106 gens en un gàmeta.,[object Object],Els canvis poden aportar una avantatge sobre als altres caràcters presents en un medi determinat, provocant una evolució. Aquests canvis poden ser en varies formes:,[object Object],  * canvis en la morfologia: talla, pes,[object Object],  * aparició de caràcters anòmals: polidactília,[object Object],  * canvis fisiològics: hemofília,[object Object],  * bloqueig de reaccions bioquímiques,[object Object]
30,[object Object],4. Les mutacions,[object Object],Depenent del lloc i el tipus de cèl·lula on es produeix n’hi ha dos tipus:,[object Object],Mutacions somàtiques: aquestes les pateix el mateix individu i no es transmeten a la descendència, afectant a més zones del cos com més d’hora del seu desenvolupament embrionari es doni.,[object Object],2.Mutacions germinals o genètiques: les pateixen les cèl·lules sexuals (gàmetes –només afectaria a un zigot- o cèl·lules precursores –poden afectar a gran part de la descendència-) afectant no al individu sinó a la descendència,[object Object],	Depenent del tipus d’alteració es poden classificar en:,[object Object],1. Mutacions gèniques: petit fragment d’ADN,[object Object],2. Mutacions cromosòmiques: afecten a gran part del cromosoma o a tot.,[object Object]
31,[object Object],4. Les mutacions,[object Object],1. Les mutacions gèniques,[object Object],No són observables al microscopi.,[object Object],Mutació puntual: ,[object Object],[object Object],* s’afegeix o es perd un parell de bases, provocant un canvi de lectura i afectant a més proteïnes per mutació per inserció o desplaçament estructural.,[object Object]
32,[object Object],4. Les mutacions,[object Object],2. Les mutacions cromosòmiques,[object Object],N’hi ha dos tipus que poden ser observats en el microscopi:,[object Object],1. Mutacions que afecten a la distribució dels gens (estructura dels cromosomes),[object Object],2. Mutacions cromosòmiques que afecten el nombre de cromosomes.,[object Object],1. Les mutacions cromosòmiques que afecten a l’estructura dels cromosomes.,[object Object],N’hi ha que:,[object Object],a) modifiquen el nombre de gens:,[object Object],* Delecció: Consisteix en la pèrdua d’un fragment de cromosoma terminal o intercalat.,[object Object],* Duplicació: un fragment del cromosoma es repeteix.,[object Object]
33,[object Object],4. Les mutacions,[object Object],2. Les mutacions cromosòmiques,[object Object],b) Modifiquen la situació dels gens:,[object Object],* Inversió: un fragment de cromosoma fa un gir de 180o. Els gàmetes amb aquesta mutació no poden ser fecundats o fecundar.,[object Object],[object Object],ALTRES:			- intercanvi simple: s’adhereix a un altre cromosoma,[object Object],			- intercanvi recíproc: fragments de cromosomes no homòlegs,[object Object],* Fusió: quan dos s’uneixen i en formen un de nou. Es perd una parella de cromosomes.,[object Object]
34,[object Object],4. Les mutacions,[object Object],1. Les mutacions genètiques,[object Object],Les mutacions genètiques poden ser silencioses:,[object Object],a) No provoquen cap canvi en l’aminoàcid corresponent,[object Object],b) Sí provoquen un canvi d’aminoàcid, però aquest no està en la part o centre actiu de la proteïna,[object Object],Poden provocar un canvi proteic i alterar la funcionalitat de la proteïna codificada. Aixó provocarà un canvi morfològic o fisiològic en l’individu mutant.,[object Object]
35,[object Object],4. Les mutacions,[object Object],2. Les mutacions o aberracions cromosòmiques,[object Object],	Afecten el nombre dels cromosomes,[object Object],Hi ha dues varietats:,[object Object],1. Euploïdia: variació de la dotació cromosòmica completa:,[object Object],* Monoploïdia: dóna lloc a un individu haploide,[object Object],* Poliploïdia (individus 3n, 4n, 5n, etc.) els tetraploides en vegetals solen ser més resistents i amb fruits més grans. En animals dóna lloc a individus estèrils o no viables.,[object Object]
36,[object Object],4. Les mutacions,[object Object],2. Les mutacions o aberracions cromosòmiques,[object Object],	Afecten el nombre dels cromosomes,[object Object],Individu 3n (2 espermatozoides van fecundar un òvul),[object Object]
37,[object Object],4. Les mutacions,[object Object],2. Les mutacions o aberracions cromosòmiques,[object Object],	Afecten el nombre dels cromosomes,[object Object],2. Aneuploïdia: és la variació en el nombre de cromosomes que només afecta a una parella homòloga del total de la dotació cromosòmica:,[object Object],a) Mutació monosòmica: falta un cromosoma de la parella, donant lloc a un individu monosòmic (2n-1). Les somàtiques no són viables i la sexual 45X0 dóna lloc al síndrome de Turner.,[object Object],És la única monosomia viable, encara que ambproblemesgreus,[object Object]
38,[object Object],4. Les mutacions,[object Object],2. Les mutacions o aberracions cromosòmiques,[object Object],	Afecten el nombre dels cromosomes,[object Object],b) Mutació trisòmica: hi ha un cromosoma de més, donant lloc a un individu trisòmic (2n+1). Es dóna per problemes en el repartiment dels cromosomes durant la meiosi per no disjunció.,[object Object],[object Object]
somàtica: síndrome de Down o trisomia 21.,[object Object]
40,[object Object],5. Anomalies genètiques en l’ésser humà,[object Object],2. Autosòmic recessiu:,[object Object],  * Albinisme: mancança de producció de melanina.,[object Object],  * Fibrosi cística: producció d’un mucus respiratori i digestiu espès,[object Object],  * Fenilcetonúria: augment de fenilalanina en sang; provoca retard mental.,[object Object],3. Lligat al sexe recessiu: Hemofília i daltonisme,[object Object],  * Distròfia muscular de Duchenne: debilitat dels músculs de les cames fins invalidesa.,[object Object]
41,[object Object],6. Anomaliescromosòmiques en l’ésserhumà,[object Object],1. Les anomalies en elsautosomes,[object Object],Les anomalies en els autosomes,[object Object],* Síndrome de Down. Trisomia 21. Propi de fills de dones d’edat avançada. ,[object Object],* Síndrome d’Edwards: trisomia 18. Dèficit mental, anomalies cardíaques i musculars.,[object Object],* Síndrome de Patau: trisomia 13. Molts són deficients mentals, diferents deformitats.,[object Object]
42,[object Object],6. Anomalies cromosòmiques en l’ésser humà,[object Object],1. Les anomalies en els autosomes,[object Object],Delecció en el cromosoma 4,[object Object]
43,[object Object],6. Anomalies cromosòmiques en l’ésser humà,[object Object],2. Les anomalies en els cromosomes sexuals,[object Object],Les anomalies en els cromosomes sexuals,[object Object],* Síndrome de klinefelter XXY, XXXY, XXXXY. Esterilitat, testicles petits, retard mental,[object Object]
44,[object Object],6. Anomaliescromosòmiques en l’ésserhumà,[object Object],2. Les anomalies en elscromosomessexuals,[object Object],Les anomalies en els cromosomes sexuals,[object Object],* Síndrome duplo Y: deficients mentals i molt violents,[object Object],* Síndrome de Turner X0: femelles petites, sense menstruació i no desenvolupament de les mames.,[object Object],* Síndrome Triple X: dèficit mental, infertilitat.,[object Object]
45,[object Object],7. Diagnòstic i prevenció de les anomaliesgenètiques,[object Object],Ambun diagnòstic prenatal es poden detectar algunes anomalies.,[object Object],S’utilitzen 3 tipus de tècniques: ,[object Object],a) Ecografia: aparell que emet ultrasons i tradueix els ecos en imatges. Dóna una bona resolució de l’anatomia i morfologia del fetus. Tècnica innòcua.,[object Object],Eco 3D,[object Object],Té altres utilitats com mirar teixits tous,[object Object]
46,[object Object],7. Diagnòstic i prevenció de les anomaliesgenètiques,[object Object],b) Amniocentesi: s’extrau líquid amniòtic durant la 14ena setmana. Serveix per fer estudis cromosòmics. Comporta certs riscos, únicament es realitza en casos recomanats.,[object Object],Pot haver-hi pèrdua de líquid amniòtic i provocar un abort ,[object Object]
47,[object Object],7. Diagnòstic i prevenció de les anomaliesgenètiques,[object Object],c) Biòpsia de vellositats coriòniques: obtenir mostres de la placenta amb un catèter flexible per la vagina. En 3 dies les cèl·lules en cultiu poden ser estudiades i es podrien recollir 6 setmanes abans, però sembla que genera més avortaments. Actualment es fa un screening (cribratge) o anàlisi de sang al nadó per detectar anomalies metabòliques d’origen genètic.,[object Object]
48,[object Object],7. Diagnòstic i prevenció de les anomaliesgenètiques,[object Object],1. Tractament de les malaltiesgenètiques i consellgenètic,[object Object],Tècnica de descobrir el cariotip i fer un idiograma,[object Object],Idiograma d’un home,[object Object]
1 de 50

Recomendados

Genètica mendeliana 2 por
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2Jordi Bas
1.4K visualizações30 slides
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Oriol Baradad
22.8K visualizações53 slides
Genètica mendeliana por
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendelianaJordi Bas
2.7K visualizações30 slides
4 t3c4 por
4 t3c44 t3c4
4 t3c4Esteve Miràngels Feixas
479 visualizações12 slides
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA por
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIADepartament d'Educació
24.8K visualizações36 slides
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx) por
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)Departament d'Educació
1.6K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Genetica 4 ESO por
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESOtxellrocaprevera
5.3K visualizações37 slides
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2) por
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)tiotavio
1.1K visualizações50 slides
1 herència caràcters biològics por
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològicsbertachico
2.6K visualizações81 slides
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO por
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOJordi Pipó
2.3K visualizações31 slides
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso por
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoXavier Cubells Martínez
7.7K visualizações26 slides
Exàmen final genètica por
Exàmen final genèticaExàmen final genètica
Exàmen final genèticaEscola Pia Sant Antoni
1.6K visualizações3 slides

Mais procurados(20)

Genetica 4 ESO por txellrocaprevera
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESO
txellrocaprevera5.3K visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
tiotavio1.1K visualizações
1 herència caràcters biològics por bertachico
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològics
bertachico2.6K visualizações
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO por Jordi Pipó
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
Jordi Pipó2.3K visualizações
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso por Xavier Cubells Martínez
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
Xavier Cubells Martínez7.7K visualizações
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CATBiologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT
Moty Martell1.1K visualizações
1a part genetica por conchi
1a part genetica1a part genetica
1a part genetica
conchi1.9K visualizações
Herència genètica por Manel miguela
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Manel miguela6.5K visualizações
Estudi de les característiques genètiques d’una família. por CRP del Tarragonès
Estudi de les característiques genètiques d’una família.Estudi de les característiques genètiques d’una família.
Estudi de les característiques genètiques d’una família.
CRP del Tarragonès2.8K visualizações
2 gentica mendeliana por bertachico
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico1.7K visualizações
3 cromosomes por bertachico
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomes
bertachico5.1K visualizações
69. Les mutacions genòmiques por Dani Ribo
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques
Dani Ribo4.1K visualizações
Herència i transmissió de caràcters por Laura Gantiva Polo
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràcters
Laura Gantiva Polo762 visualizações
Genetica de poblacions por montsejaen
Genetica de poblacionsGenetica de poblacions
Genetica de poblacions
montsejaen4.1K visualizações

Similar a Genètica Mendeliana (2)

Genètica (teoria) por
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)CC NN
675 visualizações51 slides
La revolució genètica por
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genèticaMaria del Mar lago
300 visualizações8 slides
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel) por
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)tiotavio
1.3K visualizações30 slides
Ud7 por
Ud7Ud7
Ud7bioblogjoana
396 visualizações34 slides
Biología por
BiologíaBiología
Biologíaemma_cq
138 visualizações27 slides
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo por
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) BoPp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Botiotavio
627 visualizações30 slides

Similar a Genètica Mendeliana (2)(20)

Genètica (teoria) por CC NN
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
La revolució genètica por Maria del Mar lago
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
Maria del Mar lago300 visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
tiotavio1.3K visualizações
Ud7 por bioblogjoana
Ud7Ud7
Ud7
bioblogjoana396 visualizações
Biología por emma_cq
BiologíaBiología
Biología
emma_cq138 visualizações
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo por tiotavio
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) BoPp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
tiotavio627 visualizações
Problemes genetica mendeliana por Biologia i Geologia
Problemes genetica mendelianaProblemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendeliana
Biologia i Geologia9.5K visualizações
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC) por Anna Giro
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
Anna Giro2.3K visualizações
La genètica por vikitoria90
La genèticaLa genètica
La genètica
vikitoria90220 visualizações
Els cromosomes i els cariotips por Anna Giro
Els cromosomes i els cariotipsEls cromosomes i els cariotips
Els cromosomes i els cariotips
Anna Giro4.2K visualizações
Ajut problemes genètica por CC NN
Ajut problemes genèticaAjut problemes genètica
Ajut problemes genètica
CC NN1.8K visualizações
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b) por tiotavio
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
tiotavio1.1K visualizações
Genetica i biotecnologia por mireiacollm
Genetica i biotecnologia Genetica i biotecnologia
Genetica i biotecnologia
mireiacollm856 visualizações
Vocabulari genètic.pdf por IzlovePesquero
Vocabulari genètic.pdfVocabulari genètic.pdf
Vocabulari genètic.pdf
IzlovePesquero22 visualizações
Bloc 2. Biotecnologia I por bendinat2esoc
Bloc 2. Biotecnologia IBloc 2. Biotecnologia I
Bloc 2. Biotecnologia I
bendinat2esoc1.8K visualizações
Apunts unitat por meritxelltdl
Apunts unitatApunts unitat
Apunts unitat
meritxelltdl541 visualizações
Tema Salut 3ª Part por bendinatcomenius
Tema Salut 3ª PartTema Salut 3ª Part
Tema Salut 3ª Part
bendinatcomenius1.3K visualizações

Mais de tiotavio

Soteriología 06 por
Soteriología 06 Soteriología 06
Soteriología 06 tiotavio
923 visualizações8 slides
Soteriología 05 por
Soteriología 05 Soteriología 05
Soteriología 05 tiotavio
169 visualizações10 slides
Soteriología 04 por
Soteriología 04 Soteriología 04
Soteriología 04 tiotavio
255 visualizações12 slides
Soteriología 03 por
Soteriología 03 Soteriología 03
Soteriología 03 tiotavio
137 visualizações7 slides
Soteriología 02 por
Soteriología 02 Soteriología 02
Soteriología 02 tiotavio
219 visualizações10 slides
Soteriología 01 por
Soteriología 01 Soteriología 01
Soteriología 01 tiotavio
1K visualizações15 slides

Mais de tiotavio(20)

Soteriología 06 por tiotavio
Soteriología 06 Soteriología 06
Soteriología 06
tiotavio923 visualizações
Soteriología 05 por tiotavio
Soteriología 05 Soteriología 05
Soteriología 05
tiotavio169 visualizações
Soteriología 04 por tiotavio
Soteriología 04 Soteriología 04
Soteriología 04
tiotavio255 visualizações
Soteriología 03 por tiotavio
Soteriología 03 Soteriología 03
Soteriología 03
tiotavio137 visualizações
Soteriología 02 por tiotavio
Soteriología 02 Soteriología 02
Soteriología 02
tiotavio219 visualizações
Soteriología 01 por tiotavio
Soteriología 01 Soteriología 01
Soteriología 01
tiotavio1K visualizações
Cristologia 06 por tiotavio
Cristologia 06 Cristologia 06
Cristologia 06
tiotavio198 visualizações
Cristologia 05 por tiotavio
Cristologia 05 Cristologia 05
Cristologia 05
tiotavio144 visualizações
Cristologia 04 por tiotavio
Cristologia 04Cristologia 04
Cristologia 04
tiotavio242 visualizações
Cristologia 03 por tiotavio
Cristologia 03Cristologia 03
Cristologia 03
tiotavio108 visualizações
Cristologia 02 por tiotavio
Cristologia 02Cristologia 02
Cristologia 02
tiotavio148 visualizações
Cristologia 01 introduccion por tiotavio
Cristologia 01 introduccionCristologia 01 introduccion
Cristologia 01 introduccion
tiotavio210 visualizações
Tierra santa judea por tiotavio
Tierra santa judeaTierra santa judea
Tierra santa judea
tiotavio895 visualizações
Tierra santa galilea por tiotavio
Tierra santa galileaTierra santa galilea
Tierra santa galilea
tiotavio1.2K visualizações
Microbiology por tiotavio
MicrobiologyMicrobiology
Microbiology
tiotavio1.8K visualizações
Alba, 11 de junio, 2011 por tiotavio
Alba, 11 de junio, 2011Alba, 11 de junio, 2011
Alba, 11 de junio, 2011
tiotavio508 visualizações
Unitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímics por tiotavio
Unitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímicsUnitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímics
Unitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímics
tiotavio11.5K visualizações
Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II) por tiotavio
Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II)Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II)
Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II)
tiotavio2.2K visualizações
Tema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_Ecosistemes por tiotavio
Tema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_EcosistemesTema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_Ecosistemes
Tema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_Ecosistemes
tiotavio1.4K visualizações
U10 Ct2 0910(Recurs Energias) por tiotavio
U10 Ct2 0910(Recurs Energias)U10 Ct2 0910(Recurs Energias)
U10 Ct2 0910(Recurs Energias)
tiotavio2.7K visualizações

Genètica Mendeliana (2)

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4. Reproducció molt ràpida (uns 15 dies en condicions òptimes)
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.