O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kinetoterapie orientala-laurentiu-ene-f

 • Entre para ver os comentários

Kinetoterapie orientala-laurentiu-ene-f

 1. 1. ISBN 973~9084- 00-1 I~' .. LAURENTIU ENE Kll"E~rO ~rEaAP'E oalEl'rrJ-lA ~_ ...J.~ . 'l. l- :~"'. 1'1 'U - ~~ , 11M, JakflAr ) EDITURA CRONOS '90 Bucure~ti • 1990
 2. 2. PREFATA R igorile vietii moderne' modified In pel'monenfa reg.imul de viatii al omului eontemporan, raporturile lui eu mediul ineonjuriitor, Cele mai multe cueeriri tehniee §i §tiintifiee au facilitat eliberarea omului de o serie de eforturi anevoioase, dar au atras, pe ne- simpte, 0 eohortii de efeete negative, Aeeste efeete sint generate de imobilismul unor pozitii de lucru, de mentinerea unui regim alimentar neeorespunziltor in eonditiile seiiderii efortului fizie §i al ere§terii ni- velului solicitiirii psihiee, de insuficienta oxigenc.re a organismului, pent"u a anihila aeeastii tendintii, paralel eu prae- ticarea exercitiului fizie in eadrul cluburilor §i orga-. nizatiilor sportive, t,'ebuie sil se oeorde 0 atentie deosebitii praetieiirii gimnasticii individuale la domi- ciliu, in vederea lntretinerii $i intdririi sCinatatii In aeest sens, exercitiile prezentate in carte au unele avontaje, deoareee se pot praetiea, or/unde, filrii a nceesita un spatiu mare §i apa"te preten- tioase, indiferent de sex, virstii Sau profesie, Ele se bazeazii pe reaetivitatea $i fortele proprii ale orga- nismului, praetiearea lor regulata eonducind 10 re- elipiitarea, int,'etinerea §i imbuniitaprea starii psiho-- somatiee - baza orielirei aetivitap productive, sportive sou artistiee,
 3. 3. 6 PREFATA TERAPIILE ENERGETICE. MIT SAD $TIINTA ? Lucrarea nu se limiteaza insii la prezentarea tlnor metode jizice terapeutice,' ci prin abordarea unor exercitii ce impliea antrenamentul ideomotor. re- educat'ea respiratiei §i tonijicarea din punct de t e- det'e energetic a organismului, se poate constitui //l- tr-un ghid subsidiar in procesul de pregatire. jizicU: a sportivilor din cele· mai diverse discipline. Obpnerea ejectelor. mentionate la jiecare exercitiu, este conditionata de perseverenta §i d6 seriozitatea cu care se executa. Nu trebuie sa uitllm ca, inainte de orice medicam,ent, re1Tl.ediul necesar m,entinerii sllnatllpi noastre se ajlll in viatll raponaill. in mi§- care. In incheiere. se poate ajirma cll lucrarea. jllrll a jace rabat de la rigurozitatea §tiinpjica, are totu~i un caracter preponderent practic. propunindu-$i sii-l lnarmeze pe cititor nu ant cu cuno§tinte teoretice. . cit, mai ales. cu 0 serie de metode practice in ve- derea obtinerii SANATA'l'II. Siiniitatea inseamnii insii nu doar absenta boli/or. ci acea stare a orga- nismului care-i permite omului sll dezvolte 0 act/vi- tate jizicii §i psihieii m.aximll, de utiljtate' sociala generaill. Exista la ora actuala,. in lume, 0 orientare predominanta catre revalorificarea multor mij- loace terapeutice traditionale, naturale. Printre' acestea se situeaza ~i kinetoterapia cu diversele e,i exercitii traditionale, cit ~i derivatele mo- dex:ne. Metodele kinetoterapeutice prezentate' in aceasta lucrare stau la indemina oricui, putind fi utilizate ca tratament de moment - piriii la consultl,ll medical - ca 0 completare a medi- cinei alopate, sau ca tratament de sine statator. Tratamentul prin mi~care - metoda cu sub- strat ~tiintific, nenociva, economica ~~eficienta, poate fi individualizat, dozindu-se dupa natura ~i faza afectiunii ~i in functie de rezistenta ~i reactiile fiecaruia. Sportivii, actorii, cintaretii pot beneficia de pe urma practicarii. exercitii- lor, deoarece acestea contribuie la mentinerea unei forme fizice, alungarea oboseIii, tonifica- rea fizica ~i psihica a intregului organism, re- glarea ritmului respirator, itnbuniitatirea ca- pacitatii de relaxare ~i prosexice (de atentie). De fapt, in momentul de fata, exercitiul fizic a devenit 0 necesitate normala pentru toti oa-
 4. 4. menii de orice virsta, sex, sau profesie, 0 per- manenta obligatie in toate perioadele vietii, caci, de~i, nu oricine poate face orice, omul prin natura sa este perfectibil ~i tinde spre perfectiune - "Nu toti oamenii pot fi Cicero, Platou, Virgil sau Horatiu, dar toti pot £i oa- meni buni". Exercitiile fizice, descrise in continuare, pot actiona multilateral asupra organismului in conditiile practicarii individuale la domiciliu, ceea ce -nu exclude controlul periodic medical ~i tehnic. Tratamentul prin miscare reprezinta un principiu si 0 metoda cunoscute inca din anti- ·chitate. Hua Tuo, figura de seama a medicinii chineze, spunea : "balamaua care se mi~cii nu putreze~te, apa care curge nu devine stiitutii·'. Pentru evitarea imbolnavirii si imbatrinirii precoce, medicina traditionala chinezii reco- mandii alaturi de acupuncturii, alimenatia, masajul si GIMNASTICA ENERGETICA. Toate au ca obiectiv principal mentinerea circulatiei energiei in mod armonibs ~i con- tinuu, in corpul omen·esc. Ele se bazeazii pe aceea~i conceptie ca ~i acupunctura. Care este, de fapt, aceasta conceptie ? . . Organismul nostru functioneazii ca un. sis- tem deschis ce face schimb de energie ~i sub- stantii cu mediul. Echilibrul unui astfe! de sis- tem nefiind un echilibru termodinamic clasic, Aceste trei forme de energie, necesare echi- librului vital al organismului, constituie, in ansamblul lor, energia umana. Desi nu poate fi masurata direct cantitativ si calitativ, efec- tele ii pot fi evaluate, iar rezultatele acupunc- turii, taijiguan-ului ~i gigong-ului 0 atesta chiar ~i in lipsa· unei teorii riguros stiintifice si general acceptata. Energia umana, de~i unica in 'esenta, se ma- nifestii ca 0 bipolaritate complementara sub cele doua aspecte fundamentale: YANG si IUN. Starea de siinatate este urmarea existen- tei unui echilibru dinamic al acestor energii 9 energia energia YONG c. b. necesitii pentru mentinerea sa consum de energie. Medicina traditionala chineza mentioneaza €xistenta a trei tipuri de energie care circulii prin corpul omului : . a. energia ZONG - energia ancestralii in- clusa in cromozonii or- ganismului ; energia de nutritie provenitii din alimente ~i aer. fare rol de sis- tem reglator) ; WEI - energia defensiva care ne ajutii' sa rezistam actiunii agentilor din mediul extern. iEXERCIl'II FlZICE ORIENTALELAUREN'fIU ENEa
 5. 5. In principal, boala I~i face aparitia ca ui'mare a ruperii acestui echilibru energetic de catre : a. energia modulatoare exogena (vlnt, cal- dura, umiditate, uscaciune, frig) ; b. energiile psihice (spaima, mlnie, bucurie,_ tristete etc.); - - - c. energiile alimentare (prin abuz sau folo- sire neadecvata). Ginmastica energetica (taiji) intervine In prima faza a agresiunii externe, moment" In care organismul se apara cu ajutorul energiei WEI, ce se distribuie la suprafata tegmr.entu- lui ~i mucoaselor ca un strat protector. " Taiji-ul ~i In special qigong-ul actioneaza in- tens asupra energiei Shen - energia psiho-in- formationala responsabila de functiona1itatea proceselor nervoase corticale -I/i subcorticale - influentlnd prin intermediul acesteia ~i siste- mul imunologic. De~i imunologia clasica considera ca siste~ mul imun functioneaza independent de creier, cercetarile realizate de dr. George Solomon, Robert Ader ~i Steven Locke indica foarte clar ca orice boalii. poate fi influentatii 'in mod pDzi- tiv sau negativ de staTea psihicii a celui 'in cauzii. Aparitia bolii, deci a unui dezechilibru ener- getic global, partial (lntre diferite organe) sau local (la nivel de "meridiane) mai poate fi dec terminata sau vindecata ~i prin intermediul alimentelor. - Pentru a dispersa excesul de energie, la ni- velul organului respectiv, se.indica : alimente acre pentru ficat alimente dulei pentru splina alimente amare pentru inima alimente picante pentru plamlni - alimente sarate -pentru rinichi. In caz de vid~energetic se indica alirncnte aVlnd gustul corespunzator organului asupra caruia triumfa: " - inima triumfa asupra pliimlnului - plamlnu1 triumfa asupra ficatului - ficatul triumfa asupra splinei -, splina triumfa asupra rinichi10r - rinichii triumfa asupra inimii. - 1n caz de echilibru energetic, excesul de ali- mente din oricare din cele cinci categorii (acre, du1ci, amare, picante, sarate) va duce 1a apari- tia bolii :- .ce1e acre vor 1eza splina cele dulei vor leza rinichii ce1e amare vor 1eza p1amlnii cele picante vor 1eza ficatu1 - ce1e sarate vor 1eza inima. Medicina traditiona1a pleaca de 1a convinge- rea ca un medic trebuie sa-fie In primul rind un educator a carui principa1a sarcina este a- 11EXERCITII FIZICE ORIENTALE LAURENTIU ENE10
 6. 6. 12 LAURENl'IU ENE I. "DANS DE VIATA LUNGA" ceea de a-I Invata pe oameni cum sa-~i pas- treze sanatatea. Terapiile energetice descrise In continuare sint destinate tuturor celor ce refuza sa accepte boala ca 0 prezenta normala In viata omului, iar pierderea sanatatii ~i a fortei (fizice ~i psi- hice) ca 0 consecinta inevitabila a batrinetii. Ele completeaza arsenalul medicinii' moderne fara a i se substitui. Credulitatea excesiva cIt ~iJefuzul de a Ie accepta reprezinta atitudini extreme generate doar de necunoa~terea posibilitatilor reale ates- !ate de 0 practica cu 0 vechime de mii de ani. I ntreaga gindire c1asica chineza este im- pregnata de conceptia unitfttii tuturor fenome- nelor din natura, conceptie In conformitate eu care aUt macrocosmosul cit ~i microcosmosul sint neintrerupt animate de pulsatiile lui Yang ~i Yin. Rezultanta acestor doua forte opuse, -dar complementare (Yin - pamint, noapte, materie, gol etc; Yang -' cer, zi, energie, pHn etc.), este QI - principiul universal unic. 'Conceptia aceasta este In concordanta cu teoria Telativitatii, teorie In care distinctia fundamen- 'tala dintre matede ~i energie dispare. Intele- ·gerea acestui concept energetic pe care se spri- jina ~i terapeutica acupuncturala se poate rea- liza doar prin cooperarea fizician-medic~bio­ .fizician (a se vedea Eugen Macovski - Con- firmarea teoriei biost7'uctumle, Eugen Ce- Ian - Materia vie $i mdiatiile, Bazele biofizice ale acu.punctuTii - una din temele celui de-al IV-lea Simpozion National de Acupunctura). De altfel, biofizica, prin investigarea ~tiinti­ fica a actiunii radiatiilor asupra materiei vii ~i a mecanismelor radiative. ale' structurilor biologice constituite, a reu~it sa explice ~i sa
 7. 7. 14 LAURENTIU ENE EXERCITll FlZICE ORIENTALE 15 demonstreze modul de producere a unor feno- mene ce capatasera cu prea mare u~urintii pe- cetea misticismului. 1storia ~tiintelor ne-a mai o£erit astfel de exemple de comoditate, rutina ~i dogmatism: sa ne aducem aminte numai de "critica ~tiintifica" adusa genetieii ~i ciberne- ticii in anii '50. Lucrarile profesorului N.B. Tarusov de la Universitatea din Moscova, V. 1niu~in de la Alma-Ata, A. G. Sergheev (Leningrad), prof. Eugen Macovski, dr. Levon Mirahorian etc. au aratat ca agregarea materiei vii sub forma numita bioplasma sta la paza unor fenomene . biofizice ~i se traduce in plan energetic sub forma biocimpului. Aceasta problema, in ge- neral, este legata de interaGtiunea organisme- lor umane cu radiatia cosmica fundamentala ~i capacitatea acestora de a produce modificari in distributia spatiala a radiatiei fondului ge- neral in domeniul spectrului gama. Cercetarile lui R. Dobrin au aratat ca organismul omului emite 0 radiatie de aproximativ 250 fotoni pe secunda, pe centimetru patrat de zona cuta- nata. ~i iata, deci; stravechiul Q1 redescoperit ~i reformulat de ~tiinta actuala. Pe baza acestui concept ~i in concordanta Cll cuno~tintele empirice acumulate s-au dezvoltat terapii ca: acupunctura, presopunctura, ali- mentatia energetica ~i gimna~tica energetica - TA1J1QUAN. Alaturi de confirmarea capa- tata printr-o practidi milenara, in ultima peri- oada ele au dobindit ~i 0 confirmare ~tiintificii. A~a cum se sustine in Huang Di Nei Jing Su We,n, cel mal vechi ~i faimos tratat de acu- punctura, prin corpul sanatos energiile circula, regulat, armonios, pe 11i~te traiecte numite TCH1NG. Dansul numit Taijiquan mentine aceasta circulatie armonioasa a energiilor, con- tribuind astfel la prevenirea bolilor, cac!: "...trebuie sa incepem sa facem ordine atunci cind pu este inca dezordine. Deoarece un copac mare cre~te dintr-unul mic, un turn cu 9 etaje incepe sa se construiasca dintr-un pumn de pamint, o,caUtorie de 0 mie, de Ii incepe cu. un singur pas." - Setul de Taijiquan, prezentat in continuare, €ste compus din 24 de exercitii ce se iniantuie firesc ~i progreseaza logic de la facil 1a dificil. Executia acestei stranii ~i lente gimnastici, de '0 muzicaIitate tacuta, dureaza aproximativ 5 ' minute. ExerciJiul A 1. Stind in picioare, cu talpile departate la 0 latime'de umeri ~i spatele drept. Miinile atirna natural pe linga corp; limba atinge cerul gmii.
 8. 8. Exerci!iul B 1. Se muta greutatea corpului pe pieiorul c1rept simultan cu rasucirea -trunchiului in aceeasi directie. In acelasi timp, se ridieil mina dreapta Si se coboara mina.stinga. Palmele VOl' fi indreptate una spre alta. Pozitia mlinilol'" este denumita "gestul tinerii mingii". Pieiorul sting se aduce linga cel drept si se sprijina pe sol doar cu virful. Privirea este indreptata. catre min~ dreapta. (fig. 1. 5-6). . 2. Se paseste catre stinga, punind. mai intii ca1ciiul, apoi toata talpa pe sol. Bratul drept co- Privirea este indreptata in fata, iar atentia catre dantian. (fig 1. 1) 2. Se ridiea bratele lent, in fata,' pina la ni- velul umerilor. Dmerii sint "cazuti", coatele- indniptate in jos. (fig. 1. 2-3) 3. Se 'indoaie genunchii, lasind simultan cu bratele in jos, ca 9i cind ne-am aseza pe un scaun, sprijinindu-ne c.u palmele pe 0 masa ce se afla in fata noastra. Spatele' ramine drept, iar abdomenul se impinge putin in fata 9i in sus. Pl'ivirea este indreptata in fata. (fig. 1. 4). 17'EXERCITil FlZICE ORIENTALE boara la nivelul soldului, cu palma indreptata in jos. Bratul sting se ridica oblic la nivelul' ochilor, cu cotul usor indoit, palma fiind in- .dreptata spre corp. Privirea este atintita catre mina stinga. (fig. 1. 7-9) 3. Se lasa greutatea pe piciorul drept, pi- ciorul sting raminind in contact cu ~olul doar la nivelul ca1cliului. Gestul se executa ca 9i. Gind ne-am aseza pe un scaun (fig. 1. 10). Se pivoteaza ul/or pe ca1ciiul sting, punind apoi toata talpa pe sol si indreptind virful piciorului ciitre' ·exterior. Se lasa greutatea pe piciorul sting; iar piciorul drept se aduce alaturi si se spriji~doar cu virful pe sol. Se executa "ges- . tul tinerii mingii" in par'tea stinga, cu palma stinga deasupra si privirea indreptata catre ea. . (fig. 1. 11-12). 4. Se repeta miscarile de la punctul 2 si 3,. dar catre dreapta. (fig. 1. 13-17) 5. Se repeta miscarile de la punetul 2 (fig. 1. 18-19). De retinut : _ miscarea bratelor si a .picioarelor este determinaU de miscarea bazinului si se desfa- soara curbiliniu ; '--- _ in pozitiile de fandare, ca1cliele nu tre- buie sa stea pe aceiasi linie. Distanta dintre ele, pe lateral, trebuie sa fie de aproximativ' 20 em. LAURENTIU ENE16 I '
 9. 9. Exerci!iu! D 1. Se eoboara mina dreapta ~i se ridiea stin- ga, simultan eu u~oara rotire a trunehiului ea- tre stinga. Mina dreapta se ridiea oblie in spate, 'CU palma indreptata eatre corp, iar palma -stinga baleaza zona din rata pieptului, oprin- . '<iu-se in partea dreapta a aeestuia. Trunehiul, in aeest timp, s-a rasueit .spre dreapta. (fig. 1.23-25) 2. Se face 0 jumiitate de pas eu pieiorul 'Clrept eatre eel 'sting~i se rasLiee~te trunehiul. eatre dreapta. Piciorul sting se deplaseaza pu- tin in fata, raminind sprijinit doar pe virf. Si- multan se rote~te trunehiul u~or eatre stinga ; .mina dreapta se ridiea' oblie in sus pina la ni- velul timplei, iar eea stinga se duee la nivelul ~oldului. (fig. 1. 21-22) 19EXERCITII FIZICE ORIENTALE 2. 0 c;lata eu rasucirea trunehiului spre stinga se impinge eu mina dreapta in fata ~i; se executa 0 mi~eare cireulara eu mina stinga' deasupra genunehiului sting. Mi~earea bratu- lui sting se continua pina dnd palma respee- tiva ajunge la nivelul ~oldului. Simultan eu mi~earea trunehiului ~i bratelor se face un pas in fata eu piciorul sting intrind in fandare - "pozitia arcului". (fig. 1. 26-27). 3. Se lasa greutatea eorpului pe piciorul drept, pieiorul sting raminind sprijinit doar pe ciilcii. Se pivoteaza pe ealciiul sting ~i odata ell rasueirea trunehiului spre stinga, mina dreapta se duce circular prin fata pieptului pina in partea stinga a aeestuia. Mina stinga se ridiea ,_. oblic in spate, palma fiind indreptata eatre corp. Se duee piciorul drept linga eel sting,. sprijinindu-l doar pe virf. (fig; 1. 28-30). 4. Se repeta mi~earile de la punetul 2, stinga devenind dreapta ~i invers (fig. 1. 31-32). 5. Se repeta mi~earile de la punetul 3, stinga devenind dreapta ~i invers (fig 1. 33-35). Se repeta mi~earile de la punetul 2 (fig. L 36-37). De retinut : _ dnd se impinge eu palma in fata, umerii sint "eazuti", spatele drept, eotul indoit ~i in- dreptat eatre sol. eelelalte indicatii de la exercitiul K LAURENTIU ENE trunehiul spre stinga, iar "gestul tinerii mingii" (fig. Exercitiu! C 18 1. Se rasuee~te mlinile executa I.' 20).
 10. 10. :20 LAURENTIU ENE EXERCI'fll FlZICE ORIENTALE 21' Exercifiul E 1. Se executii 0 jumiitate de pas cu dreptul, apoi cu stingul, acesta din urma atingind solul doar cu virful. Simultan, bratul sting se duce circular, prin exterior, in fata, iar cel drept se retrage in' acela:;;i mod. Palma dreapta va a- tinge cotul sting. In finalul mi:;;carii virful pi- dorului sting se ridica de pe sol. Jfig. I. 38-40). E re;-ci{iu! F 1. Se rasuce:;;te trunchiul catre dreapta, si- . multan ducind mina dreapta in jos, apoi oblic in spate pina la nivelul umarului. Palma sting'a se rasuce:;;te orientindu-se in sus. (fig. I. 41-42) 2. Simultan cu retragerea, oblic in spate, a piciorului din fata, se impinge palma dreapta pe llnga ureche pina in fatii, la nivelul pieptu- lui, iar palma stingii coboara pe llnga :;;old :;;i se ridicii oblic in spate, la nivelul umiirului. Piciorul drept ramine sprijinit doar pe vir£. «fig. I. 43-45). 3. Se repetii mi:;;ciirile de la punctul 2, stinga devenind dreapta :;;i invers (fig. I. 46-48). 4. Se repeta mi:;;ciirile dela punctul 2 (fig. I. 49-51). 5. Se repeta mi:;;ciirile de la punctul 3 (fig. I. 52-54). De retinut : _ talpa piciocului din spate este orientatii: la 45° fata de directia de retragere ; _ piciorul care se duce in spate atinge so-· luI mai intii cu virful, apoi cu restul tiilpii ; _ privirea se indreaptii inai intii in directia' de rotire a trunchiului, apoi catre mina din fatii ; _ tiilpile sint orientate perpendicular unao pe cealalta. Exercifiul G 1. Se' rasuce:;;te trunchiul spre dreapta. In acela:;;i timp se duc ambele miini in partea, dreapta a pieptului; realizind ~,gestul tinerii mingii" - dreapta pe sus, stinga pe jos _. (fig.I. 55-56). Piciorul sting se dlce llnga eel . drept :;;i se sprijina pe vir£: .
 11. 11. :22 LAURENl'IU ENE EXERCIl'II F1ZICE ORIENTALE 23 2. Mina 'stinga se duce oblic in fata la ni- -velul umarului, iar cea dreapta se retrage linga lIold. Simultan, trunchiu-l se rote~te spre stinga ,~i se face un pas in aceea~i directie, transfe- rind greutatea corpului de pe piciorul drept pe ,cel sting: (fig I. 57-58)- 3. 0 data cu rasucirea trunchiului spre :stinga, palma stinga se intoarce catre sol, se ,duce putin in fata, apoi se retrage tot aUt. Si- _multan, palma dreapta se duce in fata pina la 'nivelul cotului sting, se rasuce~te in sus ~i se retrage pe linga ~old, oblic in spate, pina la 'nivelul umarului. Greutatea corpului se muta de pe piciorul din fata pe cel din spate, iar mina stinga i~i continua mi~carea pina ajunge -in partea dreapta a pieptului. In timp ce se mi~ca bratele, trunchiul nu se inclina in rata, (fig. I. 59-60) 4. Se muta greutatea corpului pe piciorul ,din fata. Mina stinga se indoaie cu palma catrc corp, iar palma dreapta se pune pe incheietura stinga. Ambele brate imping infata, (fig. I. 61-62), 5. Se rasucesc ambele palme catre sol. Pal- ,-rna dreapta se duce in fata peste cea stingii, 1lpoi catre partea dreapta si se retrage linga abdomen, Simultan, palma stinga se retrage circular catre stinga ~i apoi catre abdomen, 0 -data cu retragerea bratelor, se muta greutatea 'corpului pe piciorul drept, cel sting raminind_ 'sprijinit doar pe calcii. (fig, I. 631-65) 6. Se transfera greutatea corpului de pe pi- ciorul din spate pe cel din fata, impingindu-s€" in acela~i timp, cu ambele palme in rata, la nj- velul pieptului. (fig. I. 66) Exerci[iul H 1. Se rasuce~te trunchiul spre dreapta. Si-- multan se muta greutatea corpului pe piciorul: drept ~i se pivoteaza pe calciiul sting. Talpile- ajung paralele. Mina dreapta executa un arc-_- de cerc, orizontal, catre dreapta. Privirea este- indreptata catre palma dreapta. (fig. I. 67-68)' , 2. Se repeta mi~carile de la exercitiul G,_ stinga devenind dreapta ~i invers.(fig. L' 6~80) - Exerci[iul I 1. Se transfera greutatea corpului pe picio-- ruL din spate ~i 0 data cu rasucirea trunchiului' 'spre stinga, se pivoteaza pe calciiul drept. Tal-- pile ajung paralele. Simultfln, ambele miini se:
 12. 12. :24 _____________~L:::A~U~R~E~N~T~I1~J~E~N:'E~lEXERCITII FlZICE ORIENTALE 25 , duc' circular catre, stinga: dreapta pe jos, stinga pe sus. (fig.I. 81-82) 2. Trunchiul se rote~te spre dreapta ~i se .muta greutatea corpului depe piciorul sting pe cel drept. Simultan, mina dreapta se duce circular pe sus, iar cea stinga pe jos. Palma stinga ajunge in dreptul umarului drept. De- getele de la mina dreapta sint strins unite la virfuri, iar incheietura este flexata -' "mina- cirlig". Se duce piciorul sting linga cel drept ~i se sprijina doar pe virf. (fig.I. 83-84) 3. Se pa~e~te catre stinga cu piciorul sting, mutind totodata greutatea corpului pe el. Mina dreapta ramine in aceea~i pozitie, iar cea stinga se mi~cii orizontal, circular, catre stinga, apoi impinge in, fata Ia nivelul pieptului. (fig.I. 85-86) Exercijiul J 1. Se muta greutatea pe piciorul din spate, 'simultan ridicindu-se virful piciorului din fata. 'Se rasuce~te corpul in partea dreapta ; mina 'stinga descrie un arc de cerc pe linga abdomen ~i ajunge in dreptul umarului drept, iar talpa :piciorului sting se a~eaza pe sol paralel cu otalpa dreapta. Privirea este indreptata catre ,mina stinga (fig.I. 87-89). 2. Se rasuce~te trunchiul catre sLinga ~i se trimsfera greutatea corpului pe piciorul sting. 'Piciorul drept se aduce inapropierea picioru- 'lui sUng ~i sirriultan ambele brate se duc circu- lar in partea stinga, la nivelul umarului ~. mina dreapta pe jos, mina stinga pe sus. Palma dreapUi este indreptata catre corp, iar palma -stinga catre exterior. (fig.! 90-91) ,3. Mina dreapta continua sa se ridice, tre- chid prin dreptul fetei, apoi coboara la nivelul umarului drept. Simultan, mimi stinga coboadi -pe linga abdomen ~i urca apoi pina in dreptul umarului drept. 0 data cu mi~carea bratelor , -piciorul sting face un pas lateral, lasindu-se -greutatea corpului pe piciorul drept. Privirea se indreapta catre mina stinga. (fig. I. 92-94) 4. Se repeta mi~carile de lil punctul 2 ~fig.1. 95-96).Se. repeta mi~carile de la punctul :3 (fig.!. 97-99), Se repeta miscarile de la punctul 2. (fig, 1. 100-101) De retinut : "'. _ mi~ciirile bratelor VOl' fi circulare ; _ aUt mi~carile membrelor superioare cit "1)i ale celor inferioare sint determinate de mi~­ €a.rile bazinului ; _ deplasarea se efectueazii cu pa~i egali ~i '1enti.
 13. 13. Exel'citiul L 1. Piciorul drept executa 0 jumatate de pas in fata, iar stingul se ridica pe virf. In 'acela~i timp, palma dreapta se rasuce~te eu podul pal- mei in sus. (fig.!: 107) . 2. Mina stinga se retrage linga $old, iar cea dreapta trece pe linga ureehe $i impinge in fata, la nivelul umerilor. (fig. I. 108) 1. Se rasuce~te trunchiul catre dreapta ; in acela~i timp ambele miini se duc circular _ dreapta pe sus, stinga pe jos - in acee~i di- rectie cu trunchiul. Palma sUnga este indrep- . tata catre interior, iar cea dreapta se stringe in "drlig". Se ridica de pe sol caldiul sting ~i se lasa greutatea corpului pe piciorul drept. Pri- virea se indreapta catre mina dreapta. (fig.!. 102-104) . 2. Se repeta mi~carile de la exercitiul I pct. 3. (fig. I. 105-106) Exel'cifiul Mr Exercifiul N 1. Palma stinga se suprapune pe incheie-, tura dreapta. Se ridica piciorul sting $i se pa- $e$te in fata intrind in fandare - "pozitia arcului". Simultan, palmele se separa $i co- boara, circular, prin exterior, pina la nivelul abdomenului. (fig.I. 109-111) 2. Piciorul drept se duce linga eel sting $i se sprijina pe virf. Bratele urea circular, prin interior, ,$i se suprapun: incheietura .stinga peste cea dreapta. Palmele privesc spre inte- rior. (fig.I. 112) 3..Se ridica piciorul drept $i se impinge cu calciiul la nivelul abdomenului. In acela$i -timp, trunchiul se rasuce$te spre stinga, palma dreapta impinge cu cantul exterior in fata, iar cea stinga, in spate. (fig.I.113-114) 1. Se flexeaza piciorul drept din genunchi J?i se aduc ambele brate in fata. Coatele sint indoite deasupra genunchiului,' iar palmele sint indreptate spre corp. (fig.I. 115) EXERCITn FlZICE ORIENTALE 27LAURENl'lU ENE Exercifiul K 26
 14. 14. "EXERCITII FIZICE ORIENTALE 29 Exerci!iulO 1. Se ridica virful pieiorului drept de pe so! $i se transfera greutatea eorpului de pe picio- rul din fata pe eel din spate (fig. 1. 119). Se rasuee$te" trunehiul .spre stinga $i bratele se due in lateral, printr-o mi~eare cireulara, eu palmele desehise. Talpa piciorului drept" se :ff;eaza pe sol, paralel eu talpa stinga. (fig.I. 120) 2. Se transfera greutatea eorpuhii pe pieio- rul drept ~i miinile eoboara la nivelul $olduri- lor (figJ. 121). -"2. Se eoboara pieiorul, mentinind in eon- tinuare greutatea eorpului pe" pieiorl,ll sting. In aeela~i timp, palmele eoboara la nivelul ~oldurilor. (fig.I.l16-~ 17) 3. Se transfera greutatea eorpului de pe piciorul din spate pe eel din fata. Ambele brate se due circular, prin exterior in fata, stringind pumnii in finalul mi~earii. (figJ. 118), De j'etinut : _ pumnii se tin relaxati ; _ bratele sint relaxate, eu umerii $i eoatele "eazute" natural. 28 LAURENTIU ENE 3. Se repeta mi$earile de la exereitiul M pet.. 2 ~l 3, dreapta devenind stinga $i 'jnvers (fig.I.122-124). E>;erci!iul P 1. Se flexeaza pieiorul sting $i se rasuee~te trunehiul eatre dreapta. Mina stinga baleaza la nivelul pieptului pina in dreptul umarului drept. Palma, in final, este indreptata oblie catre interior.. Mina dreapta se stringe in "cirlig". (fig. 1. 125-126) 2. Pieiorul. $i mina stinga eoboara lateral, simultan eu flexarea puterniea a piciorului -drept. Bratul drept ~e rasuee$te din omoplat, astfel incH degetele strinse-n "drlig" sa fie in'dreptate eatre inter·ior. (fig. 1. 127-128) 3. Se indreapta virful piciorului sting in fata, se transfera greutatea eorpului de pe piciorul din spate pe eel din fata $i se treee in "pozitia areului". Simultan, se ridiea braul ""sting $i se eoboara dreptul, pastrind pozitia palmelor nesehimbata. (fig. 1. 129) ~. Se rasuee$te trunehiul catre stinga $i se ridiea pieiorul drept, flexat, in fata. Palma . -- •
 15. 15. LAURENTIU ENE 30 EXERC11'1I FIZICE ORIENTALE 31 1 • dreapta se deschide ~i se duce circular pe jos, apoi in fata pina la nivelul ochilor -,. bratul va fi indoit din cot, cotul gasindu-se pe aceea~i linie cu genunchiul. Palma stinga co- boara la .nivelul ~oldului. (fig.I. 130-131) De retinut : _ piciorul de sprijin este u~or flexat ; _ virful piciorului ridieat este indreptat eatre sol. Exerci!iul R 1. Se. eoboara pieiorul drept ~i se sprijina pe sol eu virful, pozitia miinilor raminind ne- schimbata. (fig. I. 132) BraWl drept baleaza prin fata pieptului pina ajunge in dreptul. umarului sting. Mina stinga se ridica la ni- velul umerilor ~i se stringe in "cirUg". (fig.I. 133) . 2. Se repeta mi~carile de la exercitiul P pet. 2, stinga devenind dreapta ~i invers. (fig. I. 134!-135) 3. Se repeta mi~carile de la exereitiul P pet. 3, stinga devenind dreapta ~i invers. (fig.I. 136) 4. Se repeta mi~earile de la exereitiul P pet. 4, stinga devenind dreapta ~i invers. (fig. I. .137-138). ExerciJiul S 1. Se ridiea mina stinga ~i se eoboara eea dreapta pentru a realiza "gestul tinerii mingii" simultan cu rotirea trunehiului spre stinga. Piciorul sting se a~azii in fata eelui drept, eu virful indreptat oblie.in stinga. (fig.!. 139-140) 2. Piciorul drept vine linga eel sting ~i se sprijina pe virf. (fig.I.141) . 3. Mina stinga eoboarii lingii abdomen; eea' dreaptii se ridiea la nivelul pieptului, eli palma indreptatii eatre corp. Pieior'ul drept se ridicii de pe sol. (fig.I. 142) Se pii~e~te eu drep- tul oblie eiitre dreapta, ridicind simultan mina dreaptii la nivelul' timplei ~i impingind eu stinga in fatii. Impingerea se realizeazii in acela~i timp eu transferarea greutiitii eorpului de pe piciorul din spate pe eel din fatii. (fig.T. 143-144;) 4.' Coboarii ambele miini ~i executii "gestul tinerii mingii". Piciorul sting se deplaseaza
 16. 16. 32 LAURENTIU ENE EXERCITII FIZICE ORIENTALE 33 lingii cel drept, 9i se sprijinii pe virf. (fig. 1. 145-146). 5. Se repetii mi9ciirile de la pet.3, stinga devenind dreapta 9i invers. (fig.1.147-149). De retinut : . _ nu se apleacii trunchiul in fatii, in rrio- mentul impingerii cu mina ; ,_ mi9ciirile bratelor se coordoneazii cu mi$- ciirile bazinului $i deplasarea picioarelor. Exerci!iul T 1. Mina dreaptii coboarii circular prin inte- rior, apoi se ridicii oblic,· la nivelul timI1lei drepte - palma catre exterior. Mina stingii coboarii la nivelul abdomenului. Simultan, pi- ciorul drept face 0 jumatate de pas in fata, iar stingul se ridica de pe sol. Ambele picioare sint flexate, (fig. 1. 150), 2. Mina stinga se retrage linga 90ld, iar cea dreapta coboara circular, in fata, cu degetele orientate oblic ciitre sol. Piciorul sting se a$aza Cll virful pe sol. Greutatea corpului se lasa pe piciorul drept, care este flexat oblic catre exte- rior. (fig. 1. 151) Exerci!iu! Q 1. Se piige$te in fata cu picioruI sting 9i 0 data 'cu rasucirea trunchiuhii spre dreapta, se fandeaza intrind in .;,pozithi arcului". Palma stinga se impinge in fata cu cantul exterior, iar cea dreapta se duce circular pina in dreptll ,timplei. In finalul mi9carii, palma dreapta este orientata obIic in sus 9i catre exterior. Privirea este indreptata catre mina stinga. (fig. I . .152-154) . .- De -retinut : - trunchiul se mentine drept in timpul impil;gerii paImei in fata; . - piciorul sting se pune pe sol mai .intii- c~ calciiul, apQi cu toata talpa. 0'" Exerci!iu! U. 1. lvnha sdnga se ridica circular deasupra . capUlui, cu palma indreptata obIic in sus. In acela9f titnp, mina' dreapta coboara circular prir..l- exterior, apoi se ridica piria in dreptul ab~ .dom'enului, unde se stringe pumnuI. 0 data cu
 17. 17. Exercifiul Z 1. S!=~piiroteaza pe calciiul sting, apoi pe cel drept 9i se rasuce9te trunchiul spre dreapta. M1na dreapa se duce'circular prin fata piepiu- lui ,pina 'in partea dreapta, la nivelul umerilor. Se .tran.sfera greutatea corpullii. pe piciorul drept. In finalul mi9carii, talpile sint paralele .9i palmele indreptate catre exterior. Privirea este . a.tintita catre palma dreapta. (fig.I.' 168-'169) 35 Exercifiul V EXERCI'fll FIZICE ORIENTALE 1. Se trece palma stinga pe sub bratul drept, . apoi in fata. In final, ambele palme stau. una linga alta 9i indreptate in sus. (fig.!. 162-163) 2. Se ridica virful piciorului sting de pe sol, lasindu-se greutatea corpului pe piciorul drept. . Palmele se retrag linga 901duri. (fig.!. 1~4-165) 3. Se transfera greutatea corpului pe pJcio- rul din fata, trecind astfel in "pozitia arcului". Ambele palme imping in fata, la nivelul piep- tului. (fig.!. 166-167) 34 LAUREN-'flU ENE . mi 9 carea miinilor, se ridica de pe sQI virful pi- . ciorului sting. Se pivoteaza pe calciiul sting ~i se a9aza talpa corespunzatoare paralel cu cea dreapta. (fig. 1.,155-156) De retinut: _ mi 9 carile bratelor 9i schimbarea pozitiei picioarelor sint determinate de rasucirea bazi- nului spre dreapta. 2. Trunchiul se rote9te in. continuare catre dreapta. Piciorul drept se retrage circular ca- tre interior, apoi se duce in fata 9i oblic ciiire <l.reapta. Greutatea corpului ramine pe piciorul sting. Mina stinga cobmira linga 901d, cu palma 'indreptata care sol. Mina dreapta se duce cir- cular in sus 9iin fata - unghiul dintre biceps lji antebrat este de 900 , iar pumnul nu depa- lje9te nivelul umerilor. (fig. 1. 157-158) 3. Se duce piciorul sting in fata, transferind greutatea corpului pe cel drept. In acela9i timp, pumnul drept se retrage linga 90ld 9i palma stinga impinge in fata la' nivelul pieptului (fig. 1. 159-160) 4. Se transfera greutatea eorpului de pe pi- ciorul din spate pe eel din fata, trecind asifel in "pozitia arcului"·. Pumnul drept impinge in fata, la nivelul pieptului, iar palma stinga se retrage circular 9i se a9aza in dreptul cotului, pe bratul drept. (fig. 1. 161) 1...'.~, '
 18. 18. 36 LAURENTIU ENE EXERCITII FIZICE ORIENTALE 37 2. Se transfera greutatea corpului pe pi- ciorul sting. Se aduce piciorul drept linga eel sting ~i, simultan, ambele palme eoboara cir- cular prin interior, apoi lie iricruci~eaza in fala pieptului. (fig. 1. 170-171) Exerciliul X 1. Palmele se rasucesc catre exterior, apoi coboara infata ~i Se duc pe linga corp. In ace- la~i timp, talpile se apropie una de cealalta. (fig. 1. 172-174) De retinut : _ mi~carile se defa~oaraintr-un te)llpo egal ;,ca firul de matase ce se scoate din gogoa~a", cu Incheieturile vide. Incheietura "vida" nu inseamna lipsita de vlaga, dimpotriva, este urmarea unei puternice concentrari. "Dintr-un bulgare de lut na~te ulciorul ; golul dinauntru ii face rostul. Gaure~ti zidul ea sa faci u~i ~i ferestre ; golurile fae Inea- perea. Ceea ce este, da folosul ; ee Nu-i, folo- sinta." _ energia mentala ~i respiratia "eurg" fara Intrerupere, in coneordanta eu mi~earile ; - mi~carile trebuie sa urmeze traiectorij eirculare, iar abdomenul sa fie u~or incordat ~j impins in jos ; - corpul Ese relaxat, dar nu inert; - mintea este "absorbita" de realizareiil mi~carilor ~i, astfel, qi-ul este directionat in- tr-o parte sau alta a eorpului ; - dnd 0 parte a corpului se mi~ca, tot corpul se mi~ca ; cind 0 parte a corpului este neclintita, tot corpul nu se clinte$te ; - indepartarea unui brat sau picior de co~p va fi insotitii de inspiratie, iar apropierea dE! expiratie ; '- vizualizarea mi~carii precede executarea ei pe tot parcursul "dansuIl,li de viata lunga" ; - tonusul muscular al bratelor trebuie co- ol,donat cu situarea centrului de greutate : bra. -. tul corespunzator piciorului pe care se lasa cea mai mare parte a greutatii corpului va avea un tonus muscular mai putin pronuntat dedt ce- Ialglt brat ; - in permanenta, se tine capul drept, spa- tele drept, iar umerii $i coatele lasate in jos. $i ar mai fi poate lucruri de sP]1s dar, a$Cl cum aflam din "Cintul celor 13 pozitii", "cu- vintele sint necesare / ca sa-ti deschida poarta,/ ca sa-~i grate drumul just, / dar desavir~irea/ e adusa de neincetata munca / cu tine insuti." Un lucru ar mai fi totu~i de adaugat. De vrei sil tai Ull copac ~i te opre~ti dupa primele lovi- turi, bratul vinjos ~i securea ascutita slnt in-
 19. 19. LAURENTlU ENE 38 suficiente. Pina :;;1 un trunchi subtire va fi prea gros. Tot astfel 9i "dansul de viata lunga" trc- buie exersat zilnic de vrei sa tai copacul-boaHi din padUrea tao Din punct de vedere medical, caracteristicile 9icerintele prezentate mai sus fac din TAlJI- QUAN 0 importantaachizitie pentru arsena- luI medicinii preventive 9i nu numai. S-a constatat, prin teste efectuate pe un grup de. 32 persoane practicante ale taiji-ului 9i un grup de 56 de nepracticanti, ca TAlJI- QUAN-ul imbunatate9te functiile cardiovascu- . lare, respiratorii, ale sistemului metabolic, in- tare~te oasele, mU9chii 9i inchieturile, 'capaci- tatea de coordo.nare a sistemului nervos cen- traL De-abia atunci cind practicantul realizeaza toate cerintele unei bune executii a taiji-ului, acest "dans" devine "nimic altceva decit 0 uti- lizare eficienta a spiritului 9i a corpului." Dar pentru aceasta este necesar, desigur, ca prac- tica sa fie precedata de 0 buna informare 8i sA se beneficieze de 0 supraveghere competentii. II. "JOCUL CELOR CINCI ANIMALE" E .ste primul complex de exercitii fizice tera- .peutice cunoscut de istoria medicinii 9i se, nu- .me9te astfel intrucit cuprinde exercitii fizice ce lmita mi9carile a cinci animale : tigru, mai- muta, caprioara, pasare, urs. Conceperea setului de exercitii este atribuita . lui Hua Tuo, figura cea mai de seama a medi- cinii chineze prin primele secole ale erei noas- tre. tn timpul exersarii psihicuI 9i corpul trebuie sa fie relaxate,iar respiratia profunda 9i egala. Practicantul va exersa cel putin pina la apa- .ritia transpiratiei, zilnic. "Jocul tigrului" Poz.itia de pornire : in picioare, cu calciiele aj:Jropiate 9i 'virfurile departate, bratele atir- nind natural pe linga corp, limba atingind cerul gurii cit mai 'in spate. Se tine corpul
 20. 20. . Pozitia de pornil'e : identica cu cea de la , .."jocul tigrului". Executia: 1. Se indoaie amindoi genunchii lent $i se lace un pas in fata cu piciorul sting, cil'lciiul :sting neatingind solu1. Simultan se ridica mi:na stinga la nivelul barbiei ~i apoi se intinde in 'fata. In apropiere de capatul extensiei bratului, palma se stringe ca 0 gheara $i se indoaie din :incheietura. (fig. II. 4) , 2. Se face, un pas in fata cu dreptul $i 0 jumatate de pas cu stingul, tinind in eonti- nuare calciiul sting deasupra solulu1. Simultan 'lie ridica mina dreapta la nivelul barbiei $1 apoi se intinde in fata. tn apropiere de capatul ex- tensiei bratului, palma se stringe ca 0 ghearii ~i se indoaie mina din incheieturii. Intre'timp mlila stingii'se retrage cu palma deschisii $i in- -<;lreptatii ,in jos, la nivelul $oldului. (fig. II. 5). , 3. S~ ridicii de pe'sol ciilciiul drept .$ise a~azii eel sting, liisind totodatii greutatea pe -piciorul din spate: SimuItan mlna d~eaptii se i"etrage·la nivelul $'oldului, iar ceil stingii se ri- did. la nivelul biirbiei $i apoi'se intinde in fatii. lil apropiere de capiitul extensiei bratului sting, r' 40 LAURENTIU ENE drept, dar relaxat, fara a bomba toraeele snu a impinge bazinul in spate. (fig. n. 1) Exeeufia : 1. Se indoaie genunehii lent. Se lasa greu- ta:tea pe pieiorul drept ~i se muta stingul in fata, neatingind solul decit virful, iar ealciiul sting ridic1ndu-se in apropierea gleznei drepte. Simultan se ridiea bratele la nivelul abdome- nului,.eu pumnii strin~i, ineheieturile degetelor fiind indreptate in jos. Privirea este indreptaU't in fata, stinga. (fig. n. 2) , 2. Se face eatre stinga un pas eu sting ul ~i o jumatate de pas eu dreptul. Intre ciilciie se pastreaza 0 distanta de 30 em. Calciiul sting sta ridieat deasupra solulu1. Simultan se ridiea pumnii strin~i pina la nivelul barbiei, unde se descle~teaza, apoi palmele se rotesc prin inte- rior catre, in afara ~i imping in fata coborind la Ilivelul pieptulu1. Se privesc virfurile dege- telor miinii sting1. (fig. n. 3) 3. Se aduce piciorul drept linga cel sting ~i se repeta mi~carile de la pet. 1, dar de aceasta data catre dreapta. 4. Se repeta mi~carile de la pct. 2, execU- tindu-le insa inspre dreapta. ' - Mi~carile "jocului" se repeta de 3 ori. 'EXERCITll FlZICE ORIEN'l'ALE "Jocul maimujei" 41
 21. 21. LAURENTIU ENE 42 palma respeetiva se stringe ea a gheara ~i se indoaie mina din ineheietura. (fig. 1. II. 6) 4. Se repeta mi~earile de la pet. 3, dreapta devenind stinga ~i invers. ~ 5. Se repeta mi~earile de la pet. 2, dreapta devenind stinga ~i invers. (fig. II. 7) Mi~earile "joeului" se repeta de trei 01'1. ,"Jocul ciiprioarei" Pozitia de pornire : identiea eu eea de la "joeul tigrului". Exeeutia : 1. Se indoah~ genunehiul drept ~i se intinde piciorul sting u~or indoit eatre stinga (pas alu- neeat). Calciiul sting este ridieat de pe sol ~i greutatea eorpului este lasata pe piciorul drept. Simultan se intind ambele brate in partEa stinga, rasueindu-se totodata trunehiul in aee- ea~i direetie. Palmele privese oblie in jos, in- spre interior. Bratele sint indoite din coate, iar aeestea sint indreptate in jos. Palma dreapta ajunge pina in dreptul eotului sting. (fig· II. 8) 2. Se rotese bratele la nivelul pieptului, ea- tre atinga, exeeutind un arc de cere eomplet. EXERCITn FIZICE ORIENTALE 43 o data eu bratele executa Q mi~eare eireulara in aeela~i sens ~i ~oldurile, senzatia fiind ea mi~earea bratelor este determinata de aeeea a ~oldurilor. 3. Se revine in pozitia de pornire. 4. 'Se repeta mi~earile de la pet. 1, dreapta devenind stinga ~i invers. 5., Se repeta mi~earile de la pet: 2, dreapta devenind stinga ~i invers. Mi~earile "joeului" se repeta de trei 01'1. , "Jocul piisiirii" Pozitia de pornire : iqentiea eu eea de la ;,joeul tigrului". Exeeutia: 1. Se face un pas in fata eu stingul ~i a ju- mat<;lte de pas eu dreptul, apoi a data eu ridi- <.:area pe virfuri se ridiea ~i bratele oblie in sus, 'eu l?illmele indreptate in interior. Simultan se inspira adine. (fig. II. 9) 2. Se 'aduee pidorul drept pe' aeeea~i linie 'CU' eel sting ~i se ia pozitia ghemuit, eoborind totodata miinile; '~i- ineruci~indu-le in fata ti- biHar. Simultan se expira adine. (fig. II. 10)
 22. 22. 44 LAURENTIU ENE EXERCITII HZICE ORIENTA'LE 45 3. Se repeta mi:;;carile de la pet. 1, dreapta devenind stinga :;;i invers.- 4. Se repeta mi:;;carile de la pct. '2, dreapta devenind stinga :;;i invers. Mi:;;ciirile "jocului" se repeta de trei ori. "Jocul ursului" Pozitia de pornire : in picioare, cu talpile paralele :;;i departate la 0 latime de umeri, bra- tele atirnind natural pe linga corp. (fig. II. 11) Se p~streaza pozitia timp de 3-4 respiratii. Executia : 1. Se face un pas mic in fata pe piciorul ,sting, Se indoaie genunchiul drept, lasind si- , multan ,umarul drept, :;;i, bratul drept, sa "cada" in fata ridicind umarul sting :;;i bratul sting catre spate. (fig. II. 12) 2. Se face :un pas mic in fata cu pieiorul drept. Se indoaie genunchiul sting, Iasind si- multan umarul sting :;;i bratul sting cii "cada" in fata, ridicind umarul drept :;;i bratul drept catre spate. (fig. II. 13) , Mi:;;ciirile "jocului" se repeta de trei ori. "Jocul celor cinci animaIe" se praetica intr-o camera bine aerisita sau in aer libe:r. Efectua- " rea lui regulata duce la cre:;;terea metabolismu- lui, antrenarea cardiovasculara :;;i respiratorie, echilibrarea sistemului nervos, :;;i' in ultimul rind la reechilibrarea energetica, Fara a-I con- sidera un panaceu, este de mentionat totu:;;i ca la fel ca :;;i celelalte terapii (traditionale) prin mi:;;care, :;;i "jocul celor: cinci animale" aq:e efi- .cienta in stadiul functional al bolilor, de dorit fiind ca exersarea sa inceapa cit mai din timp, chiar inainte de declan:;;area bolii, caci ,,8. a:;;- tepta aparitia bolii pentru a te trata, este ca :;;i dnd ai a:;;tepta sa-ti fie sete pentru a incepe sa sapi un put." Se spune ca Wu Pu, unul din discipolii lui Hua Tuo, practicind regulat "jocul celor cinci ' animale" a trait peste 90 de ani pastrindu-:;;i, pina la moarte, un auz :;;i 0 dantura exce- Iente, Practidnd regulat!
 23. 23. III. YIJINJING EXERCITII FIZICE ORIENTALE 47 Programul cuprinde zece exercitii ~i poate fi folosit pentru mentinerea conditiei fizice sau ca metoda kinetoterapica pentru pacientii or- topedici in perioada de convalescenta. Praeti- carea lui previne aparitia sau vindeca unele tulburari postoperatorii sau posttraumatice locale cum- ar fi: redoarea articulara, ede- mul, hipotrofia musculara. Redoarea articulara postoperatorie se insta- leaza ca urmare a lipsei de mi~care :;;i consta, din punet de vedere anatomo-patologic; in aparitia in articulatie a unui tesut de fibroza, care trebuie dizolvat treptat prin contractii izometrice, iar apoi izotonice. Combaterea hipotrofiei musculare, in peri- oada convalescentei, se bazeaza in special pe contractiile izometrice de scurta durata. Modificarea presiunii intraabdominale ~i ,in- tratoracice ca urmare a noHor conditii respi- ratorii solicitate de exercitii, cit ~i corrtractia musculaturii scheletice, faciliteaza circulatia sanguina de intoarcere, combatind astfel ede- mul. Fiecare exercitiu din program se repeta de eel putin trei ori daca se executa intregul pro- gram ~i de noua ori daca se executa claar 2--3 exercitii. Treptatnumarul de repetari cre~te pina la 30. In toate exercitiie din Yijinjing (yi-intarirea, jin-tendoane, jing-metoda) se VOl' respecta urmatoarele cerinte-: - privirea este indreptata in fata ~i dintii sint strin~i ; . - respiratia este naturala ~i relaxata ; - limba se intoarce in gura atingind cerul gurJi cit mai in spate; , -- se inghite saliva atunci cind este necesar; ; - nu se ridica umerii ~i nu se bombeaza pieptul ; - atentia se concentreaza asupra dantianu- lui (punct de acupunctura situat la 4 centi- ,metri sub ombilic) ; -'nu se maninca cu 0 ora inainte l>i dupa practicarea exercitiilor ; - se exerseaza in aer liber sau intr-o ca- mera bine aerisita. Exercijiul nr. 1 Pozitia de pornir.e : in picioare, cu tiilpile paraIele situate 1<i 0 latime de umeri, pumnii
 24. 24. slnt strln~i, iar degetele mari apasa u~or' eoapsele. (fig. IlL I) Exeeutia : se respira abdominal incle~tin­ du-se pumnii, din ee in ee mai tare, la fieeare expiratie, impingindu-se abdomenul in fata la fieeare inspiratie. brate se ridiea la nivelul umerilor, in lateral, eu podul palmelor orientat in sus. (fig. III. 3)'. Exeeutia : se respira abdominal, ineordind' bratele, la fieeare expiratie din ee in ee maL taz:e, ea ~i dnd s-ar ridica 0 greutate tot mai' mare. Pe inspiratie se impinge abdomenul in.; fata. r 48 LAURENl'IU ENE EXERCll'n FlZICE ORIENTALE 49· 't, Exercitiul nr. 2. . Pozifia de pornire : in picioare, eu talpile paralE~le situate la 0 latime de umar. Ambele miirii sint orientate eu podul palmei in jOS.8i virfurile degetelor inspre exterior. (fig. III. 2} Executia ; se respira abdominal, apasindu-se la fieeare expiratie, din ee in ee mai tare, podul palmelor in jos, tragind in acela8i timp de virfurile degetelor in sus. Nu se indoaie genunehii, iar forta eu care se impinge este determinata de tensionarea .intregului corp, tensionare ee-l determina sa vibreze intens. Exercitiul nr. 3 Pozitia de pornire : in picioare, eu talpile paralele situate la 0 latime de umerL Ambele ExerciJiul nr. 4 Pozitia de pornire : in picioare, eu talpile· panilele situate la 0 latime de umeri. Ambele· brate se ridiea lateral la inaItimea umerilor,. eu podul palmelor indreptat in exterior si. virfurile degetelor in sus. (fig.III. 4) Executia : se respira abdominal, impingind: Iii fieeare expiratie din ee in ee mai tare podul' palmelor eatre exterior. Se tensioneaza intre-· gul corp, determinindu-I sa vibreze intens. La. fieeare inspiratie abdomenul se impinge im fata. -, "'j ExerciJiul nr. 5 Pozitia de:pornh'e : in picioare, eu tbilpile par,aJele situate Ii 0 latimede umeri. Palmele ,
 25. 25. r Exercijiul nl' 6 51EXERCITII FIZICE ORIENTALE Exercijiul I1r. 7 Pozitia de pomire : in picioare, cu talj:>ile paralele situate la 0 latime ~i jumatate de umeri. Bratele sint ridicate in rata la nivelul umerilor cu palmele orientate in sus, degetele mari in exterior. (fig.III. 9) • ,E;r:ecutia : .pastrind trunchiul dJ;ept, se in- doaie genunchii ca ~i cind te-ai a~eza pe scaun. Simultan se orienteaza palmele in jos (figJII. 10). Indoirea genunchilor se face pe expiratie, iar revenirea' la pozitia initiala, pe inspiratie. Pqzitia"s~, m'entine 3-'6 respiratii la un unghi inaxim de 900 • l'·~· . . ~i are palma orientata catre coapsa ~i degetele catre'sol., Bratul corespunzator piciorului ,din. fata se ridica drept in sus, palma fiind orien- tata in aceea~i directie, h:ir degetele catre inte-. rior. Trunchiul nu se inclina. Pozitia se exe-, cuta alternativ : dreapta, stinga. (fig.III. 7 ~i , fig.HI 8) Executia : pozitia corpului ramine neschim- bata in cursul respiratiei. Se executa 0 ex-·- tensje continua ~i simultana a bratelor, tensio- ·nindu-se intregul corp pina la vibrare. LAURENTIU ENE Pozitia de pornire : se executa 0 u~oara fan- dare, talpile mentinindu-se pe aceea~i linie. Piciorul din spate este perfect'intins, iar ge- nunchiul celui din fata nu depa~e~te linia de- ,getelor' piciorului respectiv. Bratul corespun- :zator piciorului din spate este paralel cu acesta, se lipesc una de alta la nivelul plexului solar, eu virfurile degetelor orientate in' sus, mai putin ale degetelor mari, care preseaza lejer pieptul. (fig.III. 5) Executia : cind se inspira, palmele se depar- teaza una de alta, degetele mari mentinind contactul cu pieptul. Mi~carea se executa lent ,ca ~i cind s-ar intimpina rezistenta. Se tensio- neaza intregul corp, determinindu-l sa vibreze intens. Palmele ~i coatele se mentin tot timpul la acela~i nivel. Deschiderea dintre palme nu va depa~i latimea pieptului. (fig.III. 6) Cind se expira, palmele se readuc lent in pozitia. de pornire. . Inspiratia' va fi egala cu expiratia - amin- doua vor fi lente -, intregul proces respira- tor trebuind sa aiba un caracter relaxat. 50
 26. 26. , , Exercifiu! nr. 10 53EXERC1'fIl FlZICE ORIENTALE ratie ~i se revine la pozitia initialii pe inspira- tie. Pozitia ca atare (fig.III. 13) se mentine timp de 3-6 respiratii. Pozitia de pomi?'e : in picioare, cu tiilpile paralele situate la 0 liitime de umeri, bratele atirnind natural pe lingii corp. Executia : se face 0 u~oarii fandare· ciitre' stinga, cu piciorul sting in fatii, riisucindsi-: . multall- trunchiul in aceea~i directie. Se ridicii .bratul drept indoit in fata fruntii, iar bratul sting .se duce la spate. Palnfele sint indreptate ciitreexterior. Privirea se indreapii ciitre ciil- diul drept. Se mentine pozitia timp de 3-6 respiratii abdominale (fig.III. 14). Se repeta exercitiul ciitre dreapta. (fig.III. 15) Probii de foc pentru confirmarea unui ade- val' ~tiintific, valorii unei institutii sociale sau. a unui tratament, este proba TIMPULUI. Yijinjing-ul se practicii' de mii de ani. Exercitiu! nr. 8 Exercitiu! nr. 9 Pozifia de pornire : in picioare,. Cll talpile paralele situate la 0 latime de umeri, bratele atirnind natural pe lingii corp (fig.III. 12). Executia : mentinindu-se coloana vertebralii dreaptii, se apleacii lent trunchiul in fatii la un unghi de 90°. Bratele au palmele orientate ciitre interior ~i efectueazii 0 mi~care de cx- tensie ciitre sol. Se apleacii trunchiul pe expi- Pozifia de pomire: in picioar~, cu talpile 'paralele situate la 0 latime 9i jumatate de ·umeri. Bratele se duc la spate, mina stinga prinzind .incheietura dreapta, iar p'alma 'dreapta se stringe in pumn. Execufia : se indoaie genunchii pina la ni- velul la care se poate mentine pozitia timp de 15 respiratii minimum (fig.III. 11). Se respirii .abdominal. 0 data cu inspiratia se impinge 'abdomenul in fata. Sirriultan cu expiratia se contracta anusul. Dupa 15,respiratii se revine Ja pozitia initiala. 52 LAUREN'fIU ENE 1[-
 27. 27. degetului ridicat la nivelul ochilor $i situat la departare de 0 palma de virful nasului ; - un obiect dedimensiuni mici (e'1entual .un punct desenat pe 0 foaie de hirtie) situat la 3-5 metri, la nivelul ochilor. Se executa timp de 3 minute. EXERCITII IV. PENTRU IMBUNATATIREA VEDERII Exerci!iu! nr. 1 EXERCIl'I1 FIZICE ORIENTALE • 55 Pozitia : lumina~e, semiluminare sau sUnd ,culcat cu picioarele ridicate $i sprijinite pe zid. Executia: a. Se rotesc ochii lent, amplu, catre stinga apoi catre dreapta. In ambele directii, mi$- carea se executa timp de un minut $i se co- releaza cu respiratia (0 rotire = 0 respiratie). b. Se indreapta ochii catre glanda pineala (intre sprincene), mentinindu-se pozitia timp de un minut. c. Se indreapta ochii catre virful nasului, mentinindu"se pozitia timp de un minut. d. Se repeta mi$carile de la punctul a. Exercitiu! nr. 2 Pozitia : stind pe scaun in picioare. Executia : se indreapta privirea timp' de citeva secunde, alternativ, catre: - virful Exerci!iu! nr. 3 (pelitru combaterea miopiei) Aparitia miopiei este, in general, determi_ nata de pozitia $i iluminatul incorecte in timpul cititului. Acestea determina contrac- tarea mU$chiului ciliaI' $i implicit focalizarea im,aginilor' nu pe retina, ci in fata acesteia. lVIedicina energetica coreleaza aparitia mio- piei cu existenta unui dezechilibru energetic pe me,idianele ficatului $i stomacului. Executia : a. Se tin ochii deschi$i $i se maseaza cu mi$- did circulare $i energice de 2-3 ori punctele : 'Neizi, Neizishang, Neizinei, Chengqi, Shang- ming $i Sizhukong. (fig.IV. 1) b. Se ciupe$te lobul urechilor $i se maseaza punc.tele :..Fengchi, Chishang $i Jinghou. (fig. tv. 2)" . . . . !
 28. 28. r ;56 • LAURENTIU ENE V. "HAl SA P,REVENlM RACEALA !" Dupa executarea manevrelor de .la punctele .a ~i b se poate resimtii 0 u~oara relaxare a .ochilor ~i tendinta de a-i inchide. In acest caz ,se tin ochii inchi~i timp de 3 minute, dupa ·care se repeta exercitiul. Exerci{iul nr. 4 Se practica ori de cite ori ne simtim ochii obositi. . Pozitia : in picioare sau pe scaun, cu ochii inchi~i. Executia : se freaca palmele una de cealalta ,pina cind se incalzesc. Se a~eaza podul pal- melor pe ocm, fara a exercita presiune. Mane- 'vra se repeta de mai multe orr timp de 3 minute: Simultan, ne imaginam ca privim ceva pJacut, 0 scena care ne face sa suridem. ' De retinut : _ inainte ~i dupa practicarea exercitiilor, ochii se spala cu ceai de mu~etel ; _ miinile trebuie sa fie curate ~i unghiile taiate scurt pentru executarea manevrelor -de masaj ; _ este indicata praeticarea lor zilnica ; '_ atentia se 'indreapta numai catre practi- 'carea exercitiului. ' Raceala (guturaiul) ~i gripa sint produse de ~ctiunea brutala a energiilor climatiGe externe ,(umiditate, frig, vint, caldura, uscaciune) ce deterioreaza echilibrul energetic al cuplului Plaminilntestin gros. Cind intervin dereglari -elimatice(o iarna blinda, 0 vara friguroasa) -energia moduJatoare exogena devine mult mai 'activa, de unde ~i aparitia epidemiilor de ..... 'gripa cit ~i nenumaratele cazuri de raceaJa. 'Medicina traditionala considera, in aceste 'cazuri, ca a aparut 0 dereglare a energiei de 'aparare Wei. Actionindu-se asupra cailor de .'circulatie ale acesteia se influenteaza in spe- -cial: vasomotricitatea, pH-ul ~i transpiratia .cutanate ; actiunea leucocitelor ~i a anticorpi- 101' ; secretia' de catecolamine ~i cortizol. Exerci{iul nr, 1 . a) Se ciupe~te pielea de 5-7 ori la baza ut}ghiilor ~i.la nivelul'fiecarei incheieturi a de- getelor de la m'iini cit ~i de la picioare.
 29. 29. 58 LAURENTIU ENE EXERCITII FIZICE ORIENTALE 59 b) Se maseazii tendonullur Ahile, de la am- bele picioare, de 200-300 ori. Tendonul se va prinde intre degetul mare :;;i. celelalte de- gete ale mlinii :;;i se va trage ritmic :;;i apasat de jos in sus. c) Se love:;;te scurt, elastic, des :;;i ritmic, cu virfurile degetelor, de 0 parte :;;i cealalta a co- loanei vertebrale, pina la aparitia unei u:;;oare transpiratii in zona: eel, ce love:;;te tine dege- tele unite la virf (ca un cioc de pasiire), incheietura miinii relaxatii, bratul indoit din cot, Unghiile Ii VOl' fi taiate scurt :;;i curate. Exercitiul nr.2 Deseori, guturaiul :;;i gripa constituie debutul unei bron:;;ite. Broll:;;ita consta in modifical'ea morfo-functionala a ciHlor respiratorii :;;i I.meori :;;i a tesutului pulmonar, in intregime sau doar partial. Boala poate fiacuta sau cronica, cea cronica putind duce la errifizem pulmonar. Pentru tratarea ei se r~comanda : a) Stind pe genunchi, cu sprijin pe palm~ se respirii abdominal, lent, pe nas, La inspira- tie se umfla abdomenul, la expiratie se retrage. ' Se respirii in acest mod timp de 5 minute. In' cazul aparitiei tusei se ma,seazii prin tapota- ment zona dintre omoplati. . 'b) Stind cuIcat cu fata in jos, pe un plan •incIinat (20°) ce mentine picioarele mai ridi- cate decit capul, se respira lent, abdominal. Se . va executa apoi 0 expiratie fortata in timpul "direia se maseaza prin tapotament zona din- tre omoplati. Aceasta expiratie se executa din minut in minut iar intregul exercitiu dureaza 5 minute. - c) Stind pe genunchi sau "turce:;;te", cu spatele drept, se expira:;;i in~pira abdominal, in ritm foarte rapid, mu:;;chii abdominaIi :;;i diafragmul' comportindu-se ca ni:;;te foale. Exerci iul se executa timp de 5 minute. Inainte, cit, :;;i dupa exercitiiIe mentionate mai sus, se· VOl' face inhalatii cu aburi de apa siiratii :;;i esenta de pin. . Exercifiul nr. 3 a) Pozitia : in picioare, cu talpile departate la: (i) liitime de umerJ. Execufia : se' ridica bratele la nivelul ple- xului solar :;;i se pune palma dreapta peste
 30. 30. 60 LAURENTIlJ ENE .£XERCITII FIZICE ORIENTALE 61 ., palma stinga. Palma dreapta se coboara, iar palma stinga se ridica IIi illi schimba pozitil' intre .ele, ajungind' cea stinga peste cea dreapta. Astfel, Se maseaza viguros miinile,. prin millcari circulare, de 8·ori. b) Pozitia : ca la punctul a. Exeeutia : cu ambele miini in acelalli timp se maseaza fata. Degetele se tin lipite unele de altele. Zona masajului IIi sensul sint indi- cate in fig. V. 1. Se executa de 8 ori. c) Pozitia: 'ca la punctul a. Executia : se ridica bratele IIi se duc pal- fiele la ceafii. Se frictioneaza viguros gitul dinspre ceafa catre fata IIi inapoi, de 8 ori. d) Se maseaza cu' degetele aratatoare punctul Yingxiang ("intUnirea miresmelor") situat in adinciturile din apropierea aripilor nasului. Millcarile VOl' fi facute in sensul de rotatie al acelor de ceasornic, scurt, profund, .energetic. Se executa de 8 01'1. e) Se lovellte de 8 ori cu .pumnul punctul Zusanli ("al treilea interval") situat la 4 de- gete sub rotula; intre tibie IIi peroneu. ExerciJiul nr, ~ Se dizolva 0 lingurita de sare de buciitarie lntr-o jumatate de pahar de apa rece (dimi- neata) sau calda (seara). Se toarna jumatate -<lin solutia. obtinuta in caullul palmei drepte ·ili se aspira pe nara dreapta apoi se expulzea;:a pe cea stinga. Procedeul se repeta in sens in- ":vel'S eu jumatatea ramasa din solutje. Se prac- iica zilnic, dimineata IIi seara, in vederea pre- venirii racelii. In cazul in care sintem deja /'Taciti, procedeul se aplica in acelalli mod, .. pina la vindecare, cu diferenta ca se VOl' pune .doua: lingurite de sare la 0 jumatate de pahar ,de apa. . Se p'oate intimpla, ca cineva sa se intrebe: .;,de ce sa ma ciupesc iii sa ma lovesc ca apucat ,de streche, sa fornai ca foca tragind apa sa- -rata pe nas, cind pot foarte U$or $i comod sa iau piramidon, aspirina,. vitamina C etc?" Pentru ca medicamentele. pot deveni, in 1J,nele cazuri, nocive, in timp ce remediile na- turale nu. Nici unul dintre exercitiile prezen- tate aici nu presupune riscul "calculat IItiin- 1inc" al efectelor adverse. "
 31. 31. mi~ciiri eirculare pina 1£1 crearea unei senzatii . iIitense de ealdura in urechi. b) .Se pliaza pavilionul ureehii peste eon- ductul auditiv extern ~i se apliea 0 suta de bobirnaee pe proee.sul mastoid - proemi- nenta osoasa, situ£Ita posterior eonductului .auditiv extern. (In 4/5 din cazuri proeesul mastoid prezinta tin mare numar de eavitati a c;aror prezenta eonditioneaza posibilitatea de invazie a mastoidei de eatre 0 infectie cu punet'de pleeare din ureehea medie.) Indicatii : -' exereitiul se practica zilnie, dimineata ~i seara-, pina 1£1 vindeeare ; -'' inainte de ineeperea masajului se curata urechile cu 0 batista de bumbac sau cu vata medicinalii. . VI. "SA AUZIM DE BINE !" SAu MASAJ PENTRU VINDECAREA OTI'I'EI CRONICE MEDII Masajul se apliea in cazul otitei 'eroniee con- gestive nesupurate. Boala reprezinta 0 infectie' cronica a mueoasei easei timpanului ~i este' insotit~ de seaderea auzului, otalgie ~i zgomote auriculare. Mueoasa timpanica prezinta trei cavitati in ureehea medie, eavitati a carol' existi=nta ex- plica treeerea spre cronicitate a unei otite, in eaz de drenaj insuficient. EXERCITII FIZICE ORIENTALE 63 Exerci!iu r Pozitia de pornire : se sta in picioare, sau pe' scaun, mentinind eorpul relaxat. Executia : a) Se pun palmele pe ureehi, fara a exercita presiune. Contactul dintre palma ~i ureehe se' mentine 1£1 nivelul marginii urechii, inclusiv a .punetului ee 0 une~te eu fata. Se maseaza eUJ '. - "
 32. 32. , Exerci!iul nr. 2 65 EXERCI'fll FIZICE ORIENTALE Este destinat fortificarii mU$chilor abdomi- !jaIi ,~i activarii intestinelor ~i ficatului. Exer- citiul <luce la 0 tonificare rapida a nervilor, , . d) Se a$aza palma stinga peste cea dreapta. Se maseaza de 36 de ori in sensul indicat in ~igura VII. 3.. , e) ,Se inspirii umfliri.du-se abdomenul, apoi se apasa cu pa4nele de Iii stinga la dreapta in ,zon'a de sub ultimele coaste. Simultan cu' pre- 's-iunea exercitata pe abdomen se expira. Se executa de 9 ori. f) Se tine abdomenul incordat, respirin- 'du..-se in acest timp lent ~i relaxat. Se love~te de 36 de ori punctul de acupunctura dantian - "oceanul energiei" - situat la 4 cm sub 'ombilic. be retimtt : - exercitiul nu se execut~, cel putin 0 ora, inainte $i dupa masa ; -' este contraindicat femeilor gravide $i ce- 'lor ce 'au tumori stomacale maligne, perforatii gastrice sau 'intestinale cit $i hemoragii in- tE;!rne,. " VII. EXERCITII PENTRU SISTEMUL GASTRO-INTESTINAL Exerci{iul nr. 1 Executia : a) Se maseaza cu mi$cari circulare, de 1& dreapta la stinga, ptinctul zhongwan. Se exe- cuta de 36' ori, tinind palma stinga peste cea dreapta. (fig.VII. 1-2) b) Se maseaza zona din jurul ombilicului Cll miicari circulare. Se executa de 18 ori citre dreapta' tinind ,palmele suprapuse ca la punctul a $i de 18 ori catre ~tinga inversind pozitia palmelor. .c) Se maseaza eu mi$cari circulare, de la, dreapta la stinga, punctele qihai $i guanyuan. Se executa de 18 ori cu palma stinga peste cea dreapta. Se inverseaza pozitia palmelot $i se, executa aceea$i mi$care in sens contrar. (fig_ VII. 1-2) Pozitia de pomire : stind pe scaun, spatele drept, umerii relaxati. Privirea se indreapta. ditre virful nasului. Talpile sint a$ezate pe sol: la 0 latime de umeri.
 33. 33. gol. VIII. QIGONG .- RESPIRATIE ENER- • GETICA TRADITIONALA ,. Qigong-ul, ca $i celelalte metode de menti- nere, intarirEi sau recuperare a sanatiitii pre- zentate aici, se incadreaza in noul ~i totodata ,I vechiul, capitol al medicinii denumit bio- terapie. Fara sa insenlne renuntarea la medica- mente, atunci cind acestea sint necesare, tera- pia naturista irriplica intotdeauna respectarea priiwipiului hipocratic PRIMuM NON NO-' CERE. $i nu vedem cum ar putea' sa daurieze l,ln ,pic de respiratie profunda. ."Ei bin.e, ~i totu~i ce e cu qigong-ul ?" - staruie omul 'nostru nedumerit ~i se scarpina .agale ipapoia, cre~tetului' capului,. instinctiv masindl,l-~i pimctul VG 19- punctul memo- riei .~f al atentiei. I QIGONG'-ul este 0 suma deexercitii de res- pirat{e prin care qi-ul (denumire data in n~edi­ ciria' traditionala chineza. energiei existente in noi ~i in univers, indiferent de forma particu- lara sub c,arese ,prezinta) este controlat in ve- derea restabilirii sau intaririi starii desanatate a ini:iiviuului. , LAUREN'fIU .ENE care regleaza mi~carile intestinale, creind 0 piedica naturala contra prolapsului stomacal, rectal, ~i, in special, uterin. Pozitia de pornire : in picioare cu talpile departate la 0 latime de .umeri. Executia : se flexeazii picioarele. Simultan cu apleca:rea u~oara a trunchiului inainte ~i punerea miinilor pe partea anterioara a coap- selor, se expira puternic. in aceasta pozitie se blocheaza laringele ~i fara' sa se inspire se ridica coastele prin comprimarea mu~chil€lr intercostali ~i auxiliari respiratori ca ~i cind s-ar inspira. Diafnigma se va ridiea in sus, iar' peretele abdominal, sub. actiunea presiunii atmosferice exterioare este impins catre. co- loana vertebrala. De retinut : _. pentru invatarea exercitiu~ lui este nevoie de rabdare ~i perseverent a intrucit majoritatea mu~chilor implicati sint mu~chi.involuntari ; . - , se efectueaza zilnic ~i numai cu stomacul 66
 34. 34. 68 ~ LAURF:N'fIU ENE EXERC1l'1I FIZICE ORIENTALE' 69 Qigong-ul se fundamenteaza 'teonitic, pe aceleal?i concepte ca l?i aCllpunctura, respectiv : _ materia este compusa din particula de energie nU,mita QI (concepie acceptata ~tiin­ tific din momentul confirmarii teoriei relati- vitatii, teorie in care distinctia fundamenta1a dintre materie l?i energie_dispare) ; , , _ viata se mentine prin consum de ener- gie; , _ energia QI are doua 1aturi antitetice ~i .c0jl1p1ementare : YANG ~i YIN-; _ in corpul omenesc, echilibru1 dinamic al acestor doua latUJ;i inseamna sanatate. In timpu1 practicarii exercitii10r de respira- tie principa1e1e grupe musculare care participa sint : mUl?chii abdominali, diafragmul, museu- latura intercostala ~i claviculara. Mi~cari1e diafragmu1ui, de ridicare l?i co-, horire, la fiecare respiratie, comprima orga- ne1e situate in cavitatea abdomina1a stimu- lind astfel metabolismul general. Prin presi- unea exerr.it<lta asnpra vase10r sanguine $i limfatice din zona, diafragmul impinge singele din abdomen in torace, actionind astfel ca 0 a doua inim·a. Se poate observa deci, importanta amplitudinii mil?carilor diafragmului, ampli- tncline ce poate fi crescuta prin exercitii res-' piratorii adecvate. ' Ace1~i "masaj" diafragmatic, contribuie 1a combaterea constipatiei, cre~terea diurezei, teglarea fl{nctiilor pancreasu1ui, duodenului ~i ficatului. Exercitiile de respiraie, prin cre$terea ven- , tilatiei p'ulmonare, duc 1a 0 acumulare crescuta de oxigen in tesuturile organismnlui $i implicit la, cre$terea vitezei de elimiriare a acidului lac- tic, ta recuperarea mai rapida dupa eforturi fizice mai intense. Une1e exercitii d,e' respiratie, prin praetica- rea.timp de 30-40 de minute, duc la obtinerea unei stari de comp1et repaus psihic l?i senzoriaL Organismul beneficiaza in timpu1 practicarii 'lor de o'intensa acumu1are de energie datorata prevaIe.ntei sistemu1ui parasimpatic fata de cel. simpatic, 'scaderii cateco1aminelor in singe. Reducerea fluxu1ui de impu1suri catre scoarta cerebrala va determina 0 minima activitate' a 'acestora, deci 0 mai mare receptivitate a creie- r,ului, 0 eficienta fiziologica crescuta pe pllm biologIc general. , . PrinClpalele indicatii de respectat pe peri- cada exersarii : ~ nu se maninca sau bea; inainte $i dupa exercitit, cel putin C? ora; - , - imbr1icamintea purtata trebuie sa fie cit mai' sumara '5i mai leierii : '. - exerctille se desfa$oara intr-~n loc lini$- tit $ bine ,aet1sit, de preferat iri aer libel' ; -"se' respira lent $i numai,pe nas;' - praciicantul trehuie sa fie relaxat' fizic $1 psihic ;
 35. 35. 70 , LAUBENTIU ENE EXERCITII FIZICE ORIENTALE 71 " se pot, eventual, astupa urechile cu vatil. iii tine ochii inchi~i ; _ durata exersarii cre~te treptat incepnd de la f5 minute minimum. Exercitiul nr. 1 (respirafie de relaxare) Pozitia : culcat pe spate, pidoarele departate la 0 latime de umeri, bratele intinse relaxat pe linga corp. Ochii sint inchi$i, gU1:a u~or intre" deschisa, dintii strin~i fara incordare, iar limba atinge cerul gurii. Executia : se inspira ~i se expira lent, repe- tindu-se mental la fiecare expiratie :"sint complet relaxat". Atentia se indreapta pe rind catI'e fiecare mina iii picior, incercind sa se ob- tina senzatia de caldura,~i greutate in membre. .Simpla .imaginare a senzatiilor respective, un timp suficient de indelungat, va duce la apa- ritia lor reala. Expiratia va fi aproximativ de doua ori mai lunga decit inspiratia. Se practica zilnic, inainte de culcare, timp de 10~30 minute. Exercitiul nr. 2 . (respira/ie de cre~tere a tonusului psibic ~i fizie) Pozitia : in .picioare, cu talpile paralele, departate la 0 latime de umeri. Ochii slnt inchiiii ~i indreptati inspre glanda pineala (in- tre sprincene). IvIiinile atirna in mod natural pe linga corp, iar limba atinge cerul gurii. Executia :. se inspira prelungit, dilatind ab- domenul, apoi cutia toracica ~i in cele din urma ridicind umerii ~i tragindu-i inspre spate. Se retine respiratia timp de citeva secunde, in- cordind 1ntregul corp ~i in special zona inferi- oara a abdomenului. Se expira lent cantrac- Und abdomenul, apoi cutia toracica ~i in cele din urma lasind umerii in jos. Expiratia va fi , aproximativ de doua .ori mai scurta. decit inspiratia. Atentia se indreapta asupra crearii unei senzatii de caldura in zona dantianului (punet de acupunetura situat la doua degete sub ombiIic), numit ~i "oceanul energiei". Se repetil mental : . --4 la fiecare . inspiratie : "sint calm dar energic" : ' - la fiecare expiratie : "ma parase$te toatil. o1;Jbseala $i nelinl~tea". Se poate practica zilnic, de mai multe ori" timp de 3-15' minute. N;u se practica inainte de culcare. !.
 36. 36. . Exerci{iul nt. 4 (taiji qigong) , 73 ExERClTU FIZICE OffiENTALE Executia': a. Se respira· abdominal, lent, de 15 oZ:i. Inspiratia este egala ca durata cu expiratia. Be expira pe' gura iii se inspira pe nas. Cfnd se inspira, limba atinge cerul gurii. La ex- piratie contilCtul inceteaza. ...b. Se riqica bratele in fata, la nivelul Umeri- lor, c!l Palmele fIexate in sus (fig. VIII. 2). Se inspira iii seexpira abdominal, pe nas. Limba sta in permanenta in contact cu cerul gt,lrii, iar degetele miiniloi: stau lipite intre ele. Inspi- 1'atia este egala cu expiratia. Pozitia se mentine timp de 10 respiratii. c. Se due bratele in lateral,'la nivelUI Ume- rill'll', cu palmele flexate in sus. Se respira de 10 ori in acelaili mod ca .la PUnctul b. (fig. VIII. 3), d. $e duc bratele in spate, la un unghi de 30° fata de corp, cu palmele indreptate in jos. (fig_ VIII. 4) . Se respira de 15 ori ca la Punctul b. Punctele .a, b, c, 9i d se executa inlantuit. La fiecare 2-3 sap.tamini, numarul de respiratii de ·la ofiecare punct 'poate sa creasca' cu 5-10 respiratii, pina dnd, dupa mai multe luni, se ajunge la 300 respiratii. Practica regulata a taiji qigong-ului ameIio- reaza sau vindeca hipertensiunea, boliale sis- temului nervos, .'boli cardiovasculare iii ale aparatului digestiv. LAURE:-ITIU ENE Exerci{iul nr. 3 Pozitia : identica cu. pozitia de lao exercitiul precedent. Executia : se inspira ca iii. in exercitiul pre- cedent, apoi tinind gura intredeschisa 'i con- tractlnd abdomenul se pronunta din git sune- tul A. Simultan se expira pe gura prelungit. Dupa 10 expiratii se face 0 scurta pauza iii' se reia exerdtiul, de data aceasta pronuntind sunetul I (tot de 10 ori). Exercitiul poate fi folosit in caz de depresie nervoasa. Pozitia : in picioare, cu tiilpile departqte la o latime de umeri,. caldiele indreptate inspre exterior, virfurile inspre interior. Privirea se indreapta catre virful nasului, iar atentia catre· dantian ("oceanul energiei"). Limba atinge. cerul gurii, miinile atirna natural pe tinga corp. (fig.VIII. 1) . ,~. :,.J 72 IL'I
 37. 37. flexate din genunchi la 900 , efectul de toni- .fiere energetica a organismului este amplifi- cat. Aten#e ! In toate exercitiile de respiratie, coloana vertebrala se mentine dreapta. In practicarea lor este nevoie de buna- VOINTA ~i nu de VOINTA. Rezultatele i~i fac aparitia numai dupa 0 practicii rabdatoare ' ~i asidua: ~i ce rezultate ! Caci aceste exercitii nu reprezintii decit primii pa~i catre' lumea deseori 'nebanuita a . uimitoarelor posibilitiiti :ale organismului uman. . Qigong-ul reprezinta nu numai 0 terapie, ci ~i un MIJLOC PENTRU OM DE A-$I DE- P).f;lIPROPRIA CONDITIE, de a-~i extinde limitele.. Are '81 de ani ~i il cheama Hai Deng. Lu- ,mea cascii gura. ~i 0 ,uita a~a. Executa stind in miini. Nu in doua. Doar intr-o mina. Nu in toata mina. In doua degte, Lumea casca gura. ' l;)i 0 uita a~a, Din pacate a imbatrinit. Nu re~ista decit doua minute. II cheama Hai Deng, are 81 de ani ~i practicii qigong. Antrenamentul in qigong permite cre~terea incredibila a rezistentei corpului uman, iar se~mi'slab- poate ~i el beneficia de acest lucru. Xiao Lijuan. 0 femeie ce da impresia cii se destrama Iii orice' pala de vint. Cu, un ge- nunchi pe sol,ea sustine pe cap 0 dalii de 74 LAURENTIU BNE Exercitiul nr. 5 Pozitia : in picioare, cu tiilpile paralele, ge- ' nunchii u~or flexati ~i indreptati ciitre interior.' Miinile se tin ridicate la nivelul pieptului, u~or 'indoite, cu coatele indreptate in jos. Palmele sint orientate una catre cealalta ca ~i' cind ar tine 0 minge de baschet. Bazinul este u~or impins in fata ~i in sus (prin incordarea zonei inferioare a abdomenului). Limba atinge cerul gurii, iarbchii sint' inchi~i. Atentia, se in- dreapta catre "oceanul energiei". Execufia : se respira abdominal, departind palmele una de alta in momentulinspiratiei ~i apropiindu~le dnd se expira. La inceput, mi~carile sint largi, apoi se reduce treptat amplitudinea lor pina cind ramin nemi~cate, Trebuie sa ai senzatia cii miinile sint atrase ~i respinse ca ~i cum, respiratia ar activa ni~te magneti in ele. In momentul obtinerii senzatiei respective, miinile vor continua sa aiba u~oare. mi~cari de apropiere - indepartare, 'fara ca acestea sa fie generate de vointa noastra. Sei praetica tin1pde ,15 minute zilnic ~i prezint~ acelea~i indicatii terapeutice ca ~i exercitiile: nr. 3 si 4. In cazul in care se tin picioarele departat la doua latimi de umeri, cu'tiilpile paralele ~r" EXERCITII FIZICE, ORIENTALE , 75
 38. 38. De mii de ani, omul ~i-a dorit "tinerete fiira. batrinete ~i viatii fiir' de moarte". !n lilpta penttu realizarea aeestui deziderat, intlietatea se pare rii 0 detine YOGA. Traditiile orale ~i .doe~entele serise 'pomenese de yogini ee au -dep~it eu mult virsta de ~OO de ani, benefi- , ciind in eontinuare de 0 stare exemplara a siiniitiitii (Tailanga Suomi - 280 ani, Lokantha 'Brahmaehari - 166 ani, Mahimsasa Markan- deya- 310 ani,...). Ce este insii yoga dincolo de tradueerea din • sanserifa, dineolo de inmormintiirile de viu $i toate e~lelalte realitiiti exotiee aeoperite de, aeest euvint ? YOGA reprezintii suprimarea stiirilor de eo~tiintii $i separiirii eunoscatoru- lui de eeea ee este de eunoseut, integrarea Qmului in REALITATE (satya). !n aeest seop, practica yoga euprinde mai multe eategorii de ( tehnici 'fiziee ~i psihofiziologiee : 1. Yama (infriniirile) 2. Niyama (diseipliniirile) 3. A&ana (post.uri. eorporale) 4; 'P!anaya:na' (eontrolul respiratiei) 76 LAPRENTIU EN!: piatra de 9 em g,rosime, lata de 33 em ~i lunga de 40 em. Un barbat sparge piatra eu lovituri violente de baros. Nedestramata inca, aeeea~i delieata femeie i~i a~eaza ureehea stinga pe trei earamizi ee stau una peste alta. Apoi i~i pune pe ureehea dreapta alte trei earamizi. Aeela~i barbat 10- ve~te eu alta eiiramidii pe eele trei de dea- supra. Rezultatul ; 7 earamizi sparte. Asemenea performante ineredibile sint ins~ rezultatul praetiearii unor exereitii de qigong a carol' prezentare nu intra in sarcina luerarii de fata, exercitii ee se adreseaza eu preeadere sportivilor ~i militarilor. IX.' KAYAKAL~A SAU TINERETE FARA BATRlNETE. . , .
 39. 39. 1. KUNJALA -' gestul elefantului' -, Se incalze~tel litru de apa la care se adauga 1 lingurita sare ~i 1 lingurita bicarbo- nat d~ sodiu. - Stind ghemuit, cu talpile sprijiniie in intregime pe sol ~i genunchii departati asUel : incH sa nu preseze abdomenul, beti toata solu- tia preparata. - Varidicati in picioare ~i inclinati trun- ~hiul la 90° in fata. Retrageti abdomenul de 3-4 ori, apiisind simultan '~i cu mina asupra lui. . -' ! Se atinge radacina limbii (deasupra) cu odegetele (inelaI', mijlociu ~i aratator). Se folo- se~te q manu~a chirurgicala sau se taie un- ghiile foarte scurt. -, Reflexul vomitiv declan~at va, duce la ' -evacuania tuturor reziduurilor alimentare din stomac. :....:. Be repeta pina'la evacuarea totala,a apei haute. Exercitiul se executa in ·fiecare dimineata, pe stomacul gol. Timp de 0 ora dupa efectua-, . rea .lui nu se maninca. 78 EXERCITII FlZICE ORIENTALE 5. Pratyahara (eliberarea senzoriala) 6. Dharana (concentrare) 7. Dhyana (meditatieyogina) 8. Samadhy (enstaza yogina) tntrucit 'parcurgerea tuturor acestor etape presupunea 0 perioada indelungata de eforturi ascetice, yoginii au pus la punct un sistern complex de mentinere a .tineretii $i fortei vitale (de procl'eere), nurnit KAYA KALPA. In continuare, yom prezenta doar citeva exercitii mai accesibile destinate celor ce nu au practicat yoga. Prezentarea intregului SIS- tern KAYA KALPA ar necesita nu spatiul destinat unui capitol de carte, ci 0 carte in- , treaga. Programul care-l prezentam se practica timp de trei saptamini, de doua ori pe an. De preferinta primavara ~i toamna. Pe intreaga durata a practicarii programu- lui sint interzise total: ' bauturile alcoolice ; fumatul; cafeaua; condirnentele ; carnea ; contactele sexuale., , . tXERCITII FIZICE ORIENTALE KAYA f(ALPA -,program fncepatori-, 79
 40. 40. 80 LAURENTlU ,ENE -",", .. EXERclTII FIZICE ORIENTALE 81 , Atentie ! Cardiacii, hipertensivii ~i cei ce au leziuni ale tubului digestiv ~i ale stomacului nu au voie sa practice acest exercitiu. ' 2. SEnd "turce~te" sau in padmasana (pozi- 'tia lotusului) va ridicati de'pe sol sprijinin- du-va in brate, apoi cadeti in pozitia initiala provocind 0 unda de' ~oc, la baza coloanei vertebrale. _ Coloana vertebrala se mentine dreapta pe tot parcursul exercHiului. _ Se inspira la ridicarea in brate ~i se expira cind se lasa corpul sa cada in pozitia initiala. _' In momentul caderii, mU$chii abdominali se contracta. _ Exercitiu1 se executa de noua ori in fie- care seara, la un interval de 0 ora inainte sau dupa luarea mesei. _ Se practica intr-o camera, lini~tiUi ~i bine aerisita. ' Tehnica de executie a lotusului : Se duce calciiul drept in sus, a~ezindu-l pe' partea superioara a coapsei stingi. In acela~i mod se procedeaza cu dilciiul sting. Exercitiul stirne~te forta KUNDALINI, energie ce sta la baza tuturor manifestarilor paranormale ,~i mare~te nelimitat posibilita- tile sexuale. ' Atentie! Este interzis tuturor celor ce au probleme cu coloana vertebrala, cit ~i copii- lor sub 16 ani. 3, Maha --Mudra - Stind "turce~te" se executa simultan Bandha, timp de)O secunde. Se repeta de 9 ori. - Uddiy.ana Bandha = comprimarea ab- domenului pe expiratie, - Jalandhara Bandha = comprimarea ca- rotidelor, pe expiratie, prin <lpasarea barbiei ope piept. " ,- ,¥ula Bandha = contractarea pe expi- nitie a orjficilllui anal. Ex€rcitiul se executa in continuarea celui prece,dent. ' Atentie ! Este eontraindicat cardiacilor. 4. In fiecare dimiileata ~i seara se face un _ du~ rece, 'de' scurta durata iii presiune mare, in zona testicolelor. Inchei 'facind precizarea ca este totu$i de dorit ca aceste exerci.tii relativ facile, dar mai ales intregul sistem KAYA KALPA ~i exerci- tiile legate de forta kundalini, sa fie practicate -sub supravegherea unui CUNOscATOR
 41. 41. BIBLIOGRAFIE ".~ / ., CUPRINS , ,. Revista ;,China sports" 1985-1987. Wraditional chines/! fitness exercises, New World Press; Beijing, 1-984. Pointing iFherapy, Sh"ndong Science and Technology Press, 1986.. Pavel Chirilii ~i colab., Medicinii naturistii. Editura Medicalii. 1987. PREFAl'A TERAPIlLE ENERGETIC!!:. MIT SAU I;>TI- INTA? . I. ,DANS DE VIATA l>UNGA" II.•JOClffi CEf.OR CINCI ANIMALE" III. YIJINJING iv. EX!!:RE:Il'II PENTRU IMBUNATAl'IREA VE- DERl! . V.•HAI SA PREVENIM RACEAIoA I". . . . I .' VI. "SA AUZI1FDE BINE"· SAU MESAJ PENTRU VIN·DElCAREA OTITEI eRONICE MEDII . VIi. EXERGIl'l! PENTRU SISTEMU~ GASTRO-IN- TESTINAl> . 'V11l. QIGONG'- RESPIRAl'lE ENERGETIcA TRA- . '. D~l'IONA1>A.. . . . . . . . . . IX KAYA KAf.pA SAU TIN~REl'E FARA BA- ~INETE.. . . . . . . : BlBLIOGRAFIE . -- 7' 13 39- 46 54 57 62 64 67 77 82'
 42. 42. I .,~., . :-';" ... ,, , . "~D.,~ ~ 'f--~ .~~{~ .
 43. 43. ..", 'cr--""", .... ...., ..o -... I co ."o! -'" .... ..... ~.~- ~ ....... --
 44. 44. CD <0 CD CD ...o ..• /--_.- ..., .... l ..., .. .,.. ~e: 1:1 ~ - ~'. "I •• e: 'J~' !£ '" -, Co> .. OJ .. ~ ~ ... " d n~ ..,~ ~ ..,~ N ~ n '"0 :<l ,~ >1 '" 00 Z.., ;lo ... t" Col .. '" .. "....
 45. 45. / 91 ~ 48 44 " 45 4746 oIiI3 • 'EXERCI'f1I FIZICE. ORIENTALE 40 37 42 LAUREN'fIU ENE , ;19 ,~. 3& III 38 " 90/' " 0, "
 46. 46. " ..w " ..I)...... ~ >c:: ':l t'1 ... Z~ .,~ 0 !it'l ....... II> '" '""'.'... <0 (;J ,
 47. 47. ..... ,., >• ...... ...co
 48. 48. ..... ..... , . . i';;
 49. 49. -~ co !Xl CD ... CD ... ~ <0 ;.. CD - ... ~ :ll ~ '" tl0 ~ t'l 21 t'l ~ lil 00 Q ... 00 =1..<0 ::l.. N..n t'l 0 ~ 00 00 l ·.21· ... .. ~III .' ;" oC :... CO CO
 50. 50. -"' . o o -o '" ~ .' ,... ; .':.:" -o .<> ~ . .. . , . . -..... -: ..~ '( ... "'.- r,,] ~ ~/JA:~ ~ ,i~"7i ~ ~, I ~ ..._~ . -"' o...
 51. 51. --.... ...... , , -- ..l'l ~ ~ S( ~ ~....... .. ~ .. f- ~ .. a'" ... - -z,N 0 Q 0 :,', i~' S.. .~. f' -,t.> 4l> .... ..~ Q ,~ ...0 UI
 52. 52. ..; ~.----'"r~· -- ..t r~ f!l ~ !:l g ."l ., .. , - N - 1'l ~ til ~ ~ .. ~ ...... .. '"'" .......
 53. 53. ..a ..:~- . .-",. ;if ...~ .. r-:-~-",",,=..-, - .~.~- ~1,--'~ -.".. -..... .... o OJ
 54. 54. ..a ...o OJ --I- .. -..... ii1·~ .. - ...'0 ~. ;;~~'. ~~k'- !' b4.{{;qn..- .,. .. ?-~:-"""",k..;",--, ~ --.t...:.,_.... , 1 /'_· ,/ "( ~ ..... ...... ...lb '"
 55. 55. " -" o 00 .... o <0 cY' -o .. -,Cl' .. - - - =-
 56. 56. ·.. ... ( , : ' " i ' " ~' -> ~ I~ , (, ~~ ,;;: , , {~ 0 ",:, ~ ; ,---" - -,:, '. ..:::...e--/ . ~. ' . I' I ' , ' ,,~~' " , •
 57. 57. '" 113 ~, I ~~ ~F~. ij 8 • EXERCI:rU FIZICE ORIENTALE ~...... i:J.. (~J i" I';i ! ~"",>.>J.­ ~, ,!I; -';;'-:1 : I .iii J 1. } ~n 1- ~~"1- "F" - ),.. !.~. ~ l "J ~ .f{p;', , , " F;c. ii 10 F;~j' ~ 1 d _. l' 1 ~, 0-; II ~," ,-l.v lZ,I 't:f.~ '~ , " , F~'E 11 Fi<a' ~ ') • Fie:;. ij 5 f~, ~ ~ ~',. LAURENTIU ENE ,,ti~.i} b ',' fi~. Elf .. :~ ~~,Ii ~ f...~.~, ?J 112 • ... JOCUL CELOR' CINCI ANIMALE , r
 58. 58. -; 115 '" , r'-a,G 1!~;~,~, 0 f)~f:~? . , EXERCI1'll FIZIECE ORIENTALE '~ .='i (j' ill '1f:'b'~' 2'" LAURENTIU ENE t':a' I!! ~ 114 JIJINJING ~.~~.,~ 1"''3' ~ '3 ,.1',I )1 II i''b' l~ " I I ~,~.~ r:iO,I~ 11. . ,:i0' iIt f5 ~~.~ ~~ ""'" I~ Ih~ -. -h~.l~ ~ i=ia' ~ I~ , . I ,
 59. 59. ~.- - ~,_.~ ....,. - LAUREN'flU ENE EXERCITII FIZICE ORIENTALE 117 116 EXERCITII PENTRU IMBUNATATIREA VEDERII " I<esanjiao I 1,-I • . "'--, r '.f " , I '~.~','.....;.l:;""," • • •/ ..... -,, -, ........ .~ lA~ , l ;f~ , ,. .,~ 1C~. t. ,_I , ~I ""'" ~ ..HAl sA PREVENIM RACEALA" " - :', ......,.......(--tSizhukOng Chengqi ~Sib"i ~Nejzinei -ying,oan,; , Neizi•.=:~:-: ' .' .. ~ i-... , , Fushang I Yap::ii1g ( ' /IV ChiShang-~">G./ £_~ rcn£chi R t "-"'(--e ~ f' ------,1.U,U__7 r .. ;"="~ l ...• j., .. t-..)" --2::i,5- ;,----1'~ "~,,," {J.G) . i 08:' t C:-1l'o I ,nt':> ...
 60. 60. , ~ 119 , "~ f-' . EXERcrrn FIZICE ORIENTALE • • QIGONG RESPIRA'fIE . ENERGETICA _ ...... l, __ ... 1· ", 4--~ - '""-.,..,- • LAUREN'fIU ENE EXERCI'fIl PENTRU SISTEMUL GASTRO INTESTINAL .v I. -- ~{ I"' "1 J1. 1 • { • )....., d I 1~.-. - '(,t~'>/ ~', ~, Z: 2. zhongwan , '"•.", ","".r. "( It ):ii,~:.:~·.~~';': -3 4 q'tlta; .,' ...~ I' .' • l·~~.-:;,~ ~.. i!"·· 4 .-, ..----·~;.l···""· , • ) I .•-=:,..,.....:...:-_.~. _$ 5. guanyuan (.. _." 1 , • t.' .6. _ ••• 118

×