TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP

SoM
SoMsinh vien chez Khoa Y- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh em SoM
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN
ĐAU NGỰC CẤP
THS.BS.TRƯƠNG PHI HÙNG
BM NỘI ĐHYD TP.HCM
Department of Emergency Medicine
University of Pennsylvania Health System
2
The Cardiovascular System
Rachel S. Natividad, RN, MSN, NP
N212 Medical Surgical Nursing 1
Noäi dung
 Giôùi thieäu
 Beänh söû vaø khaùm laâm saøng
 Chaån ñoaùn phaân bieät vaø CLS
 Nhöõng nguyeân nhaân ñe doïa tính maïng
 Nhöõng nguyeân nhaân thöôøng gaëp khaùc
ÑAÏI CÖÔNG
 5-6 trieäu bn nhaäp caáp cöùu haøng naêm vì
ñau ngöïc
 Nguyeân nhaân töø nheï ñeán cöïc naëng
 Chaån ñoaùn vaãn coøn laø moät thöû thaùch
ÑAU NGÖÏC?
 Ñau thaønh tröôùc ngöïc töø
muûi öùc ñeán hoûm treân
xöông öùc vaø ñöôøng naùch
giöõa 2 beân
 Ñau coù theå lan ñeán vuøng
laân caän
 Ñaëc ñieåm cuûa ñau thay
ñoâi: caûm giaùc boùp chaët,
thaét ngheït, dao ñaâm noùng
raùt…..
6
Vị trí đau ngực
 Other
Symptoms- Ask
about:
– SOB
– Diaphoresis
– N/V
– Cold/clammy
skin
– Palpitations
– Fainting
– Loss of
consciousness
Các nguyên nhân gây đau ngực
Các nguyên nhân gây đau ngực
•TIM:
TMCB CÔ TIM
NMCT, ÑTNKOÑ, ÑTNOÑ
LOAÏN NHÒP
BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ
VIEÂM CÔ TIM, VMNT
PHOÅI:
VIEÂM MAØNG PHOÅI
VIEÂM PHOÅI
THUYEÂN TAÉC PHOÅI
TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI
TIEÂU HOÙA
VIEÂM THÖÏC QUAÛN
CO THAÉT THÖÏC QUAÛN
TRAØO NGÖÔÏC DAÏ DAØY
THÖÏC QUAÛN
VÔÕ THÖÏC QUAÛN
VIEÂM TUÏY
LOEÙT DAÏ DAØY TAÙ
TRAØNG
VIEÂM ÑÖÔØNG MAÄT
VIEÂM TUÙI MAÂT
SOÛI MAÄT
THAØNH NGÖÏC
BEÄNH ÑÓA ÑEÄM CS
VIEÂM SUÏN SÖÔØN
Herpes Zoster
ÑAU DO BEÄNH LYÙ
THAÀN KINH
GAÃY XÖÔNG
VIEÂM KHÔÙP
ROÁI LOAÏN TAÂM TK
ROÁI LOAÏN LO AÂU
ROÁI LOAÏN DAÏNG CÔ
THEÅ
SAÜN COÙ THOÂNG TIN GÌ?
BEÄNH SÖÛ
KHAÙM LAÂM SAØNG
CAÄN LAÂM SAØNG
XEÙT NGHIEÄM HÌNH AÛNH
BEÄNH SÖÛ ÑAU NGÖÏC
 Ñaëc ñieåm:
– Tuoåi, giôùi
 Ñau ngöïc:
– Khôûi phaùt, thôøi gian
– Yeáu toá laøm giaûm ñau vaø
taêng ñau
Gaéng söùc, tö theá…
– Tính chaát
– Vò trí
– Höôùng lan
– Cöôøng ñoä ñau
 Côn ñau ngöïc tröôùc ñoù
 Trieäu chöùng ñi keøm
 Nguy cô tim maïch, yeáu toá ñoâng
maùu
 Tieàn caên
 Xeùt nghieäm tröôùc ñoù
ÑIEÅM MAÁU CHOÁT ÑEÅ TÌM NGUYEÂN NHAÂN
GAÂY ÑAU NGÖÏC
Khaùm laâm saøng
 Daáu hieäu sinh toàn
– Maïch
– Nhieät ñoä
– Huyeát aùp
– Nhòp thôû
– SpO2
 Toång traïng beänh nhaân
 TM COÅ(JVD)
 Nghe tim
– Tieáng thoåi
 Nghe phoåi
– Khoø kheø, TDMP, ral noå
 Phuø chaân
 Aán ñau thaønh ngöïc hoaëc
thaønh buïng
CLS
 Xeùt nghieäm thöôøng qui
 KMÑM
 TMCB CÔ TIM
– Men tim: CK-MB, Troponin T hs
 SUY TIM:
– B-type natriuretic peptide (BNP), NT Pro BNP
 THUYEÂN TAÉC PHOÅI
– D-dimer
XEÙT NGHIEÄM HÌNH AÛNH
 ECG
 XQ ngöïc
 CT Scan ngöïc coù caûn quang
– THUYEÂN TAÉC PHOÅI
– BOÙC TAÙCH ÑMC
– MAÏCH VAØNH
 XAÏ HÌNH TÖÔÙI MAÙU CƠ TIM
 THOÂNG TIM
 MRI/MRA
 SA TIM
CAÙC NGUYEÂN NHAÂN ÑE DOÏA
TÍNH MAÏNG
 THUYEÂN TAÉC PHOÅI
 TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI
 VMNT, CHEØN EÙP TIM
 BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ
 NMCT CAÁP
THUYEÂN TAÉC PHOÅI
 HUYEÁT KHOÁI TRONG LOØNG
TM GAÂY TAÉC ÑM PHOÅI
 HK THÖÔØNG ÔÛ CHI DÖÔÙI
HOAËC KHUNG CHAÄU
 GAÀN ½ BN TTP KHOÂNG ÑÖÔÏC
CHAÅN ÑOAÙN
 TÖÛ VONG 30% NEÁU KHOÂNG
ÑIEÀU TRÒ.
 TÆ LEÄ TÖÛ VONG GIAÛM COØN 2-
8% NEÁU ÑIEÀU TRÒ KÒP THÔØI
THUYEÂN TAÉC PHOÅI
THUYEÂN TAÉC PHOÅI
 Beänh söû: ÑN kieåu maøng phoåi, khôûi phaùt ñoät ngoät, khoù
thôû, quaù trình naèm laâu, coù tieàn caên huyeát khoái chi döôùi,
or ñau /söng chaân
 Khaùm: ral rít ôû phoåi, nhòp tim nhanh, huyeát aùp thaáp,
SpO2 thöôøng bình thöôøng, phuø chaân thöôøng 1 beân
 Xeùt nghieäm: D-dimer, V/Q scan, CT scan ngöïc
 Ñieàu trò:khaùng ñoâng; xeùt chæ ñònh söû duïng tieâu sôïi huyeát
or phaãu thuaät laáy huyeát khoái neáu thuyeân taéc phoåi naëng.
THUYEÂN TAÉC PHOÅI
www.meddean.luc.edu
TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI
 Do khí traøn vaøo khoang maøng phoåi
 Gaây suy hoâ haáp vaø truïy tim maïch
 Chaån ñoaùn laâm saøng: khoù thôû khôûi
phaùt ñoät ngoät, HA thaáp, vaø nhòp
tim nhanh; nghe phoåi: maát rì raøo
pheá nang; rung thanh giaûm, goû
vang; thöôøng gaëp ôû BN treû.
 Ñieàu trò: choïc giaûm aùp, daãn löu
traøn khí maøng phoåi.
TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI
www.ctsnet.org
www.scientific-com.com
BÌNH THÖÔØNG TKMP
VMNT COÙ CHEØN EÙP TIM CAÁP
 VMNT laø tình traïng nhieãm truøng moâ xung quanh
maøng ngoaøi tim.
 Vieâm gaây ra öù dòch trong khoang maøng ngoaøi tim.
 Beänh söû: ñau ngöïc döõ doäi khôûi phaùt gaàn ñaây, giaûm
ñau khi nghieâng ngöôøi veà tröôùc, khoù thôû.
 khaùm: nhòp tim nhanh, HA thaáp, coï maøng tim
 XN: ST cheânh leân lan toûa treân ECG, XQ NGÖÏC,
SA tim, CT SCAN ngöïc
 Ñieàu trò: ñieàu trò nguyeân nhaân neàn, NSAIDS, choïc
daãn löu dòch maøng ngoaøi tim.
22
Viêm màng ngoài tim
Pericarditis
Cheøn eùp tim
BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ
 1/100.000, neáu khoâng
chaån ñoaùn ñuùng tyû leä töû
vong 90%
 ÑM lôùn coù 3 lôùp
– Maùu chaûy töø trong lôùp
noäi maïc vaøo lôùp aùo giöõa
– ÑM coù theå vôõ ra vaø boùc
taùch lan roäng
– Giaûm töôùi maùu ñeán caùc
cô quan bò aûnh höôûng
BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ
 Beänh söû: ñau ngöïc döõ doäi lan ra sau lưng, coù theå
ñònh vò ñöôïc vò trí ñau, tuoåi trung nieân, THA,
beänh ñoäng maïch.
 Khaùm : daáu hieäu maát maùu(HA thaáp, nhòp tim
nhanh), HA cao, thieáu maùu , tieáng thoåi môùi (hở
chủ) , mất mạch, hoặc mạch không đối xứng.
HA 2 tay khác biệt
 XN: XQ ngöïc, CT SCAN ngöïc
 Ñieàu trò: ÑT noäi or phaãu thuaät, tuøy thuoäc vaøo vò
trí vaø möùc ñoä naëng.
Bóc tách ĐM chủ
MRI CT Angiogram
dcmrc.mc.duke.edu
Aortic Dissection
HOÄI CHÖÙNG MAÏCH VAØNH CAÁP
- > 500,000 töû vong do beänh lyù maïch vaønh
– Laø chaån ñoaùn neân ñaët ra tröôùc tieân
– Trong taát caû BN ñau ngöïc tuoåi treân 30
Tyû leä NMCT caáp 10%
ÑTNKOÑ 25%
ACUTE CORONARY SYNDROMES
DEFINITION
 “constellation of symptoms manifesting
as a result of acute myocardial ischemia”
Spectrum of disease:
– Unstable Angina (UA)
– Non ST Elevation MI (NSTEMI)
– ST Elevation MI (STEMI)
Pollack et.al. 41(3), 2003
Caùc giai ñoaïn tieán trieån cuûa xô vöõa ñoäng maïch
PHÂN LOẠI HC MẠCH VÀNH CẤP
Noäi moâ
Loûi giaøu lipid
Bao xô daøy Bao xô moûngTeá baøo vieâm
Loøng maïch
MI = myocardial infarction.
Adapted with permission from Falk E, et al. Circulation. 1995;92:657-671.
Tieåu caàu
Oån ñònh Khoâng oån ñònh
What Types of Atherothrombotic
Lesions Cause MI?
Huyeát khoái
THIEÁU MAÙU CÔ TIM
 Thieáu maùu coù tính chaát dieãn tieán lieân tuïc
BMV khoâng trieäu chöùng
ÑTN OÅN ÑÒNH
ÑTNKOÑ/NMCT CAÁP ST
KHOÂNG CHEÂNH
NMCT
ST CHEÂNH
HEÏP maïch vaønh
Huyeát khoái gaây
giaûm töôùi maùu
Thieáu maùu cô tim
Hoaïi töû cô tim
ACUTE CORONARY SYNDROMES
ETIOLOGY
 Atherosclerotic plaque rupture *
– inflammation
– thrombosis
 Vasospasm
 Dissection
 Decreased oxygen delivery (e.g. anemia,hypotension)
 Increased oxygen consumption (e.g. sepsis,
thyrotoxicosis)
ACUTE CORONARY SYNDROMES
CLINICAL FEATURES
 History:
 symptom onset, duration, exacerbators, palliators
 cocaine use
 Physical Examination:
– vital signs
– inspection
• distress, work of breathing, pulsations
– palpation
• edema, peripheral pulses, thrill/bruits, PMI, JVP
– auscultation
• heart sounds, murmurs, bruits
• pulmonary adventitia
ACUTE CORONARY SYNDROMES
CLINICAL FEATURES
 ACS associated symptoms:
– Diaphoresis *
– Nausea and vomiting
– Dyspnea
– Lightheadedness/Syncope
– Palpitations
ACUTE CORONARY SYNDROMES
Stable Angina
 Does not predict acute events
 Marker of established coronary artery disease (CAD)
– Fixed lesion / partially occluded vessel
– Mismatch in oxygen supply and demand
 Precipitants:
• Exercise
• Cold
• Stress
 Duration:
• </= 15 to 20 minutes
 Relief:
• Rest
• Nitroglycerine
ACUTE CORONARY SYNDROMES
CLINICAL FEATURES
Anginal Equivalents:
angina = visceral sensation that is poorly defined and localized
- Diaphoresis
- Dyspnea
- Discomfort in areas of radiation (jaw, shoulder,arm)
- GI complaints (inferior AMI)
- Dizziness, weakness, presyncope
 Atypical Presentations:
– Up to 30%
– Female, Elderly, Diabetic patients
ACUTE CORONARY SYNDROMES
Unstable Angina
 Clinical Presentation:
 I. New Onset Angina
• Within past 1-2 months
• CCS III or IV
 II. Crescendo Angina
• Previous stable angina which has become more
frequent, severe, prolonged, easily induced or less
responsive to nitroglycerine
 III. Rest Angina
• Angina occurring at rest and lasting more than 15-20
minutes
ACUTE CORONARY SYNDROMES
Unstable Angina/NSTEMI
 UA/NSTEMI
– Patent culprit artery, ulcerated plaque and associated
thrombus
– Significant risk of of thrombotic reocclusion
 Unstable Angina = ACS without abnormal levels
of serum biomarkers for myocardial necrosis
(Ti,Tt,CK-MB)
 NSTEMI = ACS with positive markers
ACUTE CORONARY SYNDROMES
STEMI
 STEMI
– Complete thrombotic occlusion of a major epicardial artery
 Presentation:
– Characteristic symptoms of cardiac ischemia
• More prolonged and severe symptoms
• Little response to nitroglycerine
– Specific EKG changes on serial EKGs
– Elevation of serum markers for cardiac injury
WHO definition of AMI
CHẨN ĐOÁN HCMVC
 Chẩn đoán vẫn phải theo quy trình 3 bước:
(1) Lâm sàng (chủ yếu dựa vào phân tích các
đặc điểm của đau ngực)
(2) Điện tâm đồ (ĐTĐ)
(3) Xét nghiệm men tim
 Và phối hợp với các xét nghiệm hình ảnh:
– Siêu âm tim, MRI tim
– MSCT 64 lát cắt ĐMV
– Chụp động mạch vành chọn lọc.
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP
Chẩn đoán phân biệt
Chẩn đoán phân biệt
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP
1 de 50

Recomendados

Rối loạn Kali máu por
Rối loạn Kali máuRối loạn Kali máu
Rối loạn Kali máuSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
28.6K visualizações25 slides
HỘI CHỨNG THẬN HƯ por
HỘI CHỨNG THẬN HƯHỘI CHỨNG THẬN HƯ
HỘI CHỨNG THẬN HƯSoM
100.3K visualizações96 slides
BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH _ COPD por
BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH _ COPDBỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH _ COPD
BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH _ COPDSoM
44.9K visualizações62 slides
SUY HÔ HẤP por
SUY HÔ HẤPSUY HÔ HẤP
SUY HÔ HẤPSoM
76.8K visualizações94 slides
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰC por
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰCTIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰC
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰCSoM
7.9K visualizações31 slides
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GAN por
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GANTIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GAN
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GANSoM
26.9K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Tiếp cận tiểu máu por
Tiếp cận tiểu máuTiếp cận tiểu máu
Tiếp cận tiểu máuSauDaiHocYHGD
38.8K visualizações18 slides
Phù phổi cấp por
Phù phổi cấpPhù phổi cấp
Phù phổi cấpSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
60.2K visualizações24 slides
VIÊM PHỔI por
VIÊM PHỔIVIÊM PHỔI
VIÊM PHỔISoM
63.3K visualizações19 slides
BỆNH ÁN SUY TIM por
BỆNH ÁN SUY TIMBỆNH ÁN SUY TIM
BỆNH ÁN SUY TIMSoM
67.1K visualizações6 slides
Tiếp cận đau đầu 2021.pdf por
Tiếp cận đau đầu 2021.pdfTiếp cận đau đầu 2021.pdf
Tiếp cận đau đầu 2021.pdfSoM
8.3K visualizações26 slides
Viêm tụy cấp por
Viêm tụy cấpViêm tụy cấp
Viêm tụy cấpSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
23.2K visualizações36 slides

Mais procurados(20)

Tiếp cận tiểu máu por SauDaiHocYHGD
Tiếp cận tiểu máuTiếp cận tiểu máu
Tiếp cận tiểu máu
SauDaiHocYHGD38.8K visualizações
VIÊM PHỔI por SoM
VIÊM PHỔIVIÊM PHỔI
VIÊM PHỔI
SoM63.3K visualizações
BỆNH ÁN SUY TIM por SoM
BỆNH ÁN SUY TIMBỆNH ÁN SUY TIM
BỆNH ÁN SUY TIM
SoM67.1K visualizações
Tiếp cận đau đầu 2021.pdf por SoM
Tiếp cận đau đầu 2021.pdfTiếp cận đau đầu 2021.pdf
Tiếp cận đau đầu 2021.pdf
SoM8.3K visualizações
Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực por Bs. Nhữ Thu Hà
Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực
Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực
Bs. Nhữ Thu Hà 22K visualizações
CHỌC DỊCH MÀNG BỤNG por SoM
CHỌC DỊCH MÀNG BỤNGCHỌC DỊCH MÀNG BỤNG
CHỌC DỊCH MÀNG BỤNG
SoM40.3K visualizações
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH por SoM
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINHCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
SoM26.6K visualizações
HÔN MÊ NHIỄM CETON ACID VÀ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU por SoM
HÔN MÊ NHIỄM CETON ACID VÀ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤUHÔN MÊ NHIỄM CETON ACID VÀ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU
HÔN MÊ NHIỄM CETON ACID VÀ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU
SoM42.6K visualizações
Bệnh án Nhi Hen phế quản.docx por SoM
Bệnh án Nhi Hen phế quản.docxBệnh án Nhi Hen phế quản.docx
Bệnh án Nhi Hen phế quản.docx
SoM10.1K visualizações
CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO por SoM
CHẤN THƯƠNG SỌ NÃOCHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
SoM45.4K visualizações
KHÁM VẬN ĐỘNG por SoM
KHÁM VẬN ĐỘNGKHÁM VẬN ĐỘNG
KHÁM VẬN ĐỘNG
SoM78.1K visualizações
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA por SoM
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓATIẾP CẬN BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA
SoM25.7K visualizações
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp por SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấpCập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG20.1K visualizações
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO por SoM
HỘI CHỨNG MÀNG NÃOHỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO
SoM82K visualizações

Similar a TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP

TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN por
TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN
TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN Great Doctor
334 visualizações46 slides
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃO por
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃOCẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃO
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃOSoM
129 visualizações44 slides
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp por
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấpCập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấpSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
3.3K visualizações44 slides
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCH por
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCHXÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCH
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCHSoM
824 visualizações112 slides
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP por
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPHỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPSoM
8.9K visualizações54 slides
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP por
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPHỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPSoM
4.8K visualizações54 slides

Similar a TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP(20)

TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN por Great Doctor
TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN
TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN
Great Doctor334 visualizações
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃO por SoM
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃOCẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃO
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃO
SoM129 visualizações
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp por SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấpCập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG3.3K visualizações
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCH por SoM
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCHXÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCH
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCH
SoM824 visualizações
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP por SoM
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPHỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
SoM8.9K visualizações
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP por SoM
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPHỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
SoM4.8K visualizações
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO) por SoM
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO)TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO)
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO)
SoM3.6K visualizações
tbmmn.pdf por ChinSiro
tbmmn.pdftbmmn.pdf
tbmmn.pdf
ChinSiro2 visualizações
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM por SoM
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIMCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
SoM347 visualizações
đau ngực.pdf por SoM
đau ngực.pdfđau ngực.pdf
đau ngực.pdf
SoM77 visualizações
Bài giảng Suy tim BS Cầm.ppt por Trần Cầm
Bài giảng Suy tim BS Cầm.pptBài giảng Suy tim BS Cầm.ppt
Bài giảng Suy tim BS Cầm.ppt
Trần Cầm32 visualizações
SAT PDA - BS T.Q.Binh.pdf por DQucMinhQun
SAT PDA - BS T.Q.Binh.pdfSAT PDA - BS T.Q.Binh.pdf
SAT PDA - BS T.Q.Binh.pdf
DQucMinhQun6 visualizações
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP por SoM
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁPBỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
SoM1.4K visualizações
CT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdf por SoM
CT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdfCT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdf
CT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdf
SoM1.2K visualizações
Benh ly mach mau nao.pdf por hakhuong
Benh ly mach mau nao.pdfBenh ly mach mau nao.pdf
Benh ly mach mau nao.pdf
hakhuong8 visualizações
Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và... por Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và...Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và...
Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và...
X QUANG NGỰC THẲNG TRONG BỆNH LÝ TIM MẠCH por SoM
X QUANG NGỰC THẲNG TRONG BỆNH LÝ TIM MẠCHX QUANG NGỰC THẲNG TRONG BỆNH LÝ TIM MẠCH
X QUANG NGỰC THẲNG TRONG BỆNH LÝ TIM MẠCH
SoM39.6K visualizações
CAP NHAP DIEU TRI U TUY 08.2021 por Hoc Nguyen Thai
CAP NHAP DIEU TRI U TUY 08.2021CAP NHAP DIEU TRI U TUY 08.2021
CAP NHAP DIEU TRI U TUY 08.2021
Hoc Nguyen Thai26 visualizações

Mais de SoM

Hấp thu của ruột non por
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonSoM
1.3K visualizações7 slides
Điều hòa dịch tụy por
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy SoM
203 visualizações3 slides
Điều hòa hô hấp por
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpSoM
467 visualizações5 slides
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí por
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíSoM
282 visualizações4 slides
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx por
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxSoM
1K visualizações24 slides
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp por
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápSoM
149 visualizações2 slides

Mais de SoM(20)

Hấp thu của ruột non por SoM
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột non
SoM1.3K visualizações
Điều hòa dịch tụy por SoM
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy
SoM203 visualizações
Điều hòa hô hấp por SoM
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấp
SoM467 visualizações
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí por SoM
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
SoM282 visualizações
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx por SoM
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
SoM1K visualizações
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp por SoM
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
SoM149 visualizações
Điều hòa hoạt động của tim por SoM
Điều hòa hoạt động của timĐiều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của tim
SoM964 visualizações
Chu kỳ hoạt động của tim por SoM
Chu kỳ hoạt động của timChu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của tim
SoM415 visualizações
Nhóm máu hệ rhesus por SoM
Nhóm máu hệ rhesusNhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesus
SoM68 visualizações
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu por SoM
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuCấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
SoM435 visualizações
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào por SoM
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
SoM2.1K visualizações
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf por SoM
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfbệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
SoM266 visualizações
hen phế quản.pdf por SoM
hen phế quản.pdfhen phế quản.pdf
hen phế quản.pdf
SoM385 visualizações
cơn hen cấp.pdf por SoM
cơn hen cấp.pdfcơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdf
SoM61 visualizações
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf por SoM
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfđợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
SoM81 visualizações
khó thở.pdf por SoM
khó thở.pdfkhó thở.pdf
khó thở.pdf
SoM221 visualizações
các test chức năng phổi.pdf por SoM
các test chức năng phổi.pdfcác test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdf
SoM38 visualizações
ngất.pdf por SoM
ngất.pdfngất.pdf
ngất.pdf
SoM57 visualizações
rung nhĩ.pdf por SoM
rung nhĩ.pdfrung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdf
SoM641 visualizações
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf por SoM
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfđánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
SoM1.4K visualizações

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP

 • 1. TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP THS.BS.TRƯƠNG PHI HÙNG BM NỘI ĐHYD TP.HCM
 • 2. Department of Emergency Medicine University of Pennsylvania Health System 2 The Cardiovascular System Rachel S. Natividad, RN, MSN, NP N212 Medical Surgical Nursing 1
 • 3. Noäi dung  Giôùi thieäu  Beänh söû vaø khaùm laâm saøng  Chaån ñoaùn phaân bieät vaø CLS  Nhöõng nguyeân nhaân ñe doïa tính maïng  Nhöõng nguyeân nhaân thöôøng gaëp khaùc
 • 4. ÑAÏI CÖÔNG  5-6 trieäu bn nhaäp caáp cöùu haøng naêm vì ñau ngöïc  Nguyeân nhaân töø nheï ñeán cöïc naëng  Chaån ñoaùn vaãn coøn laø moät thöû thaùch
 • 5. ÑAU NGÖÏC?  Ñau thaønh tröôùc ngöïc töø muûi öùc ñeán hoûm treân xöông öùc vaø ñöôøng naùch giöõa 2 beân  Ñau coù theå lan ñeán vuøng laân caän  Ñaëc ñieåm cuûa ñau thay ñoâi: caûm giaùc boùp chaët, thaét ngheït, dao ñaâm noùng raùt…..
 • 6. 6 Vị trí đau ngực  Other Symptoms- Ask about: – SOB – Diaphoresis – N/V – Cold/clammy skin – Palpitations – Fainting – Loss of consciousness
 • 7. Các nguyên nhân gây đau ngực
 • 8. Các nguyên nhân gây đau ngực •TIM: TMCB CÔ TIM NMCT, ÑTNKOÑ, ÑTNOÑ LOAÏN NHÒP BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ VIEÂM CÔ TIM, VMNT PHOÅI: VIEÂM MAØNG PHOÅI VIEÂM PHOÅI THUYEÂN TAÉC PHOÅI TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI TIEÂU HOÙA VIEÂM THÖÏC QUAÛN CO THAÉT THÖÏC QUAÛN TRAØO NGÖÔÏC DAÏ DAØY THÖÏC QUAÛN VÔÕ THÖÏC QUAÛN VIEÂM TUÏY LOEÙT DAÏ DAØY TAÙ TRAØNG VIEÂM ÑÖÔØNG MAÄT VIEÂM TUÙI MAÂT SOÛI MAÄT THAØNH NGÖÏC BEÄNH ÑÓA ÑEÄM CS VIEÂM SUÏN SÖÔØN Herpes Zoster ÑAU DO BEÄNH LYÙ THAÀN KINH GAÃY XÖÔNG VIEÂM KHÔÙP ROÁI LOAÏN TAÂM TK ROÁI LOAÏN LO AÂU ROÁI LOAÏN DAÏNG CÔ THEÅ
 • 9. SAÜN COÙ THOÂNG TIN GÌ? BEÄNH SÖÛ KHAÙM LAÂM SAØNG CAÄN LAÂM SAØNG XEÙT NGHIEÄM HÌNH AÛNH
 • 10. BEÄNH SÖÛ ÑAU NGÖÏC  Ñaëc ñieåm: – Tuoåi, giôùi  Ñau ngöïc: – Khôûi phaùt, thôøi gian – Yeáu toá laøm giaûm ñau vaø taêng ñau Gaéng söùc, tö theá… – Tính chaát – Vò trí – Höôùng lan – Cöôøng ñoä ñau  Côn ñau ngöïc tröôùc ñoù  Trieäu chöùng ñi keøm  Nguy cô tim maïch, yeáu toá ñoâng maùu  Tieàn caên  Xeùt nghieäm tröôùc ñoù ÑIEÅM MAÁU CHOÁT ÑEÅ TÌM NGUYEÂN NHAÂN GAÂY ÑAU NGÖÏC
 • 11. Khaùm laâm saøng  Daáu hieäu sinh toàn – Maïch – Nhieät ñoä – Huyeát aùp – Nhòp thôû – SpO2  Toång traïng beänh nhaân  TM COÅ(JVD)  Nghe tim – Tieáng thoåi  Nghe phoåi – Khoø kheø, TDMP, ral noå  Phuø chaân  Aán ñau thaønh ngöïc hoaëc thaønh buïng
 • 12. CLS  Xeùt nghieäm thöôøng qui  KMÑM  TMCB CÔ TIM – Men tim: CK-MB, Troponin T hs  SUY TIM: – B-type natriuretic peptide (BNP), NT Pro BNP  THUYEÂN TAÉC PHOÅI – D-dimer
 • 13. XEÙT NGHIEÄM HÌNH AÛNH  ECG  XQ ngöïc  CT Scan ngöïc coù caûn quang – THUYEÂN TAÉC PHOÅI – BOÙC TAÙCH ÑMC – MAÏCH VAØNH  XAÏ HÌNH TÖÔÙI MAÙU CƠ TIM  THOÂNG TIM  MRI/MRA  SA TIM
 • 14. CAÙC NGUYEÂN NHAÂN ÑE DOÏA TÍNH MAÏNG  THUYEÂN TAÉC PHOÅI  TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI  VMNT, CHEØN EÙP TIM  BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ  NMCT CAÁP
 • 15. THUYEÂN TAÉC PHOÅI  HUYEÁT KHOÁI TRONG LOØNG TM GAÂY TAÉC ÑM PHOÅI  HK THÖÔØNG ÔÛ CHI DÖÔÙI HOAËC KHUNG CHAÄU  GAÀN ½ BN TTP KHOÂNG ÑÖÔÏC CHAÅN ÑOAÙN  TÖÛ VONG 30% NEÁU KHOÂNG ÑIEÀU TRÒ.  TÆ LEÄ TÖÛ VONG GIAÛM COØN 2- 8% NEÁU ÑIEÀU TRÒ KÒP THÔØI
 • 17. THUYEÂN TAÉC PHOÅI  Beänh söû: ÑN kieåu maøng phoåi, khôûi phaùt ñoät ngoät, khoù thôû, quaù trình naèm laâu, coù tieàn caên huyeát khoái chi döôùi, or ñau /söng chaân  Khaùm: ral rít ôû phoåi, nhòp tim nhanh, huyeát aùp thaáp, SpO2 thöôøng bình thöôøng, phuø chaân thöôøng 1 beân  Xeùt nghieäm: D-dimer, V/Q scan, CT scan ngöïc  Ñieàu trò:khaùng ñoâng; xeùt chæ ñònh söû duïng tieâu sôïi huyeát or phaãu thuaät laáy huyeát khoái neáu thuyeân taéc phoåi naëng.
 • 19. TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI  Do khí traøn vaøo khoang maøng phoåi  Gaây suy hoâ haáp vaø truïy tim maïch  Chaån ñoaùn laâm saøng: khoù thôû khôûi phaùt ñoät ngoät, HA thaáp, vaø nhòp tim nhanh; nghe phoåi: maát rì raøo pheá nang; rung thanh giaûm, goû vang; thöôøng gaëp ôû BN treû.  Ñieàu trò: choïc giaûm aùp, daãn löu traøn khí maøng phoåi.
 • 20. TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI www.ctsnet.org www.scientific-com.com BÌNH THÖÔØNG TKMP
 • 21. VMNT COÙ CHEØN EÙP TIM CAÁP  VMNT laø tình traïng nhieãm truøng moâ xung quanh maøng ngoaøi tim.  Vieâm gaây ra öù dòch trong khoang maøng ngoaøi tim.  Beänh söû: ñau ngöïc döõ doäi khôûi phaùt gaàn ñaây, giaûm ñau khi nghieâng ngöôøi veà tröôùc, khoù thôû.  khaùm: nhòp tim nhanh, HA thaáp, coï maøng tim  XN: ST cheânh leân lan toûa treân ECG, XQ NGÖÏC, SA tim, CT SCAN ngöïc  Ñieàu trò: ñieàu trò nguyeân nhaân neàn, NSAIDS, choïc daãn löu dòch maøng ngoaøi tim.
 • 25. BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ  1/100.000, neáu khoâng chaån ñoaùn ñuùng tyû leä töû vong 90%  ÑM lôùn coù 3 lôùp – Maùu chaûy töø trong lôùp noäi maïc vaøo lôùp aùo giöõa – ÑM coù theå vôõ ra vaø boùc taùch lan roäng – Giaûm töôùi maùu ñeán caùc cô quan bò aûnh höôûng
 • 26. BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ  Beänh söû: ñau ngöïc döõ doäi lan ra sau lưng, coù theå ñònh vò ñöôïc vò trí ñau, tuoåi trung nieân, THA, beänh ñoäng maïch.  Khaùm : daáu hieäu maát maùu(HA thaáp, nhòp tim nhanh), HA cao, thieáu maùu , tieáng thoåi môùi (hở chủ) , mất mạch, hoặc mạch không đối xứng. HA 2 tay khác biệt  XN: XQ ngöïc, CT SCAN ngöïc  Ñieàu trò: ÑT noäi or phaãu thuaät, tuøy thuoäc vaøo vò trí vaø möùc ñoä naëng.
 • 27. Bóc tách ĐM chủ MRI CT Angiogram dcmrc.mc.duke.edu
 • 29. HOÄI CHÖÙNG MAÏCH VAØNH CAÁP - > 500,000 töû vong do beänh lyù maïch vaønh – Laø chaån ñoaùn neân ñaët ra tröôùc tieân – Trong taát caû BN ñau ngöïc tuoåi treân 30 Tyû leä NMCT caáp 10% ÑTNKOÑ 25%
 • 30. ACUTE CORONARY SYNDROMES DEFINITION  “constellation of symptoms manifesting as a result of acute myocardial ischemia” Spectrum of disease: – Unstable Angina (UA) – Non ST Elevation MI (NSTEMI) – ST Elevation MI (STEMI) Pollack et.al. 41(3), 2003
 • 31. Caùc giai ñoaïn tieán trieån cuûa xô vöõa ñoäng maïch
 • 32. PHÂN LOẠI HC MẠCH VÀNH CẤP
 • 33. Noäi moâ Loûi giaøu lipid Bao xô daøy Bao xô moûngTeá baøo vieâm Loøng maïch MI = myocardial infarction. Adapted with permission from Falk E, et al. Circulation. 1995;92:657-671. Tieåu caàu Oån ñònh Khoâng oån ñònh What Types of Atherothrombotic Lesions Cause MI? Huyeát khoái
 • 34. THIEÁU MAÙU CÔ TIM  Thieáu maùu coù tính chaát dieãn tieán lieân tuïc BMV khoâng trieäu chöùng ÑTN OÅN ÑÒNH ÑTNKOÑ/NMCT CAÁP ST KHOÂNG CHEÂNH NMCT ST CHEÂNH HEÏP maïch vaønh Huyeát khoái gaây giaûm töôùi maùu Thieáu maùu cô tim Hoaïi töû cô tim
 • 35. ACUTE CORONARY SYNDROMES ETIOLOGY  Atherosclerotic plaque rupture * – inflammation – thrombosis  Vasospasm  Dissection  Decreased oxygen delivery (e.g. anemia,hypotension)  Increased oxygen consumption (e.g. sepsis, thyrotoxicosis)
 • 36. ACUTE CORONARY SYNDROMES CLINICAL FEATURES  History:  symptom onset, duration, exacerbators, palliators  cocaine use  Physical Examination: – vital signs – inspection • distress, work of breathing, pulsations – palpation • edema, peripheral pulses, thrill/bruits, PMI, JVP – auscultation • heart sounds, murmurs, bruits • pulmonary adventitia
 • 37. ACUTE CORONARY SYNDROMES CLINICAL FEATURES  ACS associated symptoms: – Diaphoresis * – Nausea and vomiting – Dyspnea – Lightheadedness/Syncope – Palpitations
 • 38. ACUTE CORONARY SYNDROMES Stable Angina  Does not predict acute events  Marker of established coronary artery disease (CAD) – Fixed lesion / partially occluded vessel – Mismatch in oxygen supply and demand  Precipitants: • Exercise • Cold • Stress  Duration: • </= 15 to 20 minutes  Relief: • Rest • Nitroglycerine
 • 39. ACUTE CORONARY SYNDROMES CLINICAL FEATURES Anginal Equivalents: angina = visceral sensation that is poorly defined and localized - Diaphoresis - Dyspnea - Discomfort in areas of radiation (jaw, shoulder,arm) - GI complaints (inferior AMI) - Dizziness, weakness, presyncope  Atypical Presentations: – Up to 30% – Female, Elderly, Diabetic patients
 • 40. ACUTE CORONARY SYNDROMES Unstable Angina  Clinical Presentation:  I. New Onset Angina • Within past 1-2 months • CCS III or IV  II. Crescendo Angina • Previous stable angina which has become more frequent, severe, prolonged, easily induced or less responsive to nitroglycerine  III. Rest Angina • Angina occurring at rest and lasting more than 15-20 minutes
 • 41. ACUTE CORONARY SYNDROMES Unstable Angina/NSTEMI  UA/NSTEMI – Patent culprit artery, ulcerated plaque and associated thrombus – Significant risk of of thrombotic reocclusion  Unstable Angina = ACS without abnormal levels of serum biomarkers for myocardial necrosis (Ti,Tt,CK-MB)  NSTEMI = ACS with positive markers
 • 42. ACUTE CORONARY SYNDROMES STEMI  STEMI – Complete thrombotic occlusion of a major epicardial artery  Presentation: – Characteristic symptoms of cardiac ischemia • More prolonged and severe symptoms • Little response to nitroglycerine – Specific EKG changes on serial EKGs – Elevation of serum markers for cardiac injury WHO definition of AMI
 • 43. CHẨN ĐOÁN HCMVC  Chẩn đoán vẫn phải theo quy trình 3 bước: (1) Lâm sàng (chủ yếu dựa vào phân tích các đặc điểm của đau ngực) (2) Điện tâm đồ (ĐTĐ) (3) Xét nghiệm men tim  Và phối hợp với các xét nghiệm hình ảnh: – Siêu âm tim, MRI tim – MSCT 64 lát cắt ĐMV – Chụp động mạch vành chọn lọc.