O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - NGUYỄN THÁI PHONG

9.413 visualizações

Publicada em

Bài dự thi chung kết Young Marketers 5+1
Thí sinh Nguyễn Thái Phong

Publicada em: Marketing
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - NGUYỄN THÁI PHONG

 1. 1. AGENDA BACKGROUND TARGET AUDIENCES BIG IDEA PHASE 1: TRIGGER PHASE 2: AMLIFY + + ENGAGEMENT SUMMARY 2 1 2 3 4 5 6
 2. 2. BACKGROUND: VẤN NẠN ẤU DÂM 93 % Thû phäm là ngþąi quen cûa nän nhån ROOT CAUSE - Trẻ không nhận biết đþợc hành vi xåm häi - Mẹ ngäi ngùng trong cách giáo dýc trẻ bâo vệ bộ phận sinh dýc JOB TO BE DONE Tăng brand awareness và brand love thông qua: - Nhận thĀc vçn đề là cçp bách - Cung cçp giâi pháp giáo dýc trẻ bâo vệ bộ phận sinh dýc 47 % Thû phäm là họ hàng, ngþąi trong gia đình Source: Unicef
 3. 3. TENSION INSIGHT Bộ phận sinh dýc là vçn đề nhäy câm làm mẹ ngäi ngùng khi nói vĆi con TARGET AUDIENCES • Phý nĂ thành thị, tri thĀc • Tuổi 23-40, con nhô tÿ 6-13 tuổi • Thu nhập: B,C • Thþąng xuyên truy cập internet và mäng xã hội. • Có cuộc sống bận rộn. Gia đình là mối quan tåm hàng đæu Tôi không muốn con bị xåm häi tình dýc nhþng việc giáo dýc con bâo vệ bộ phận sinh dýc là vçn đề nhäy câm khiến tôi ngäi ngùng không biết nói sao
 4. 4. STRATEGIC APPROACH LESSON WITH THE PANTSBIG IDEA : Key message: VĆi chiếc quæn lót, mẹ có thể däy con cách bâo bệ bân thån Cung cçp nhĂng bài học thông qua việc mặc quần lót , để mẹ giáo dýc trẻ bâo vệ bộ phận sinh dýc một cách cởi mở và dễ dàng hĄn BRAND ROLE Cung cçp cho mẹ một phþĄng pháp đĄn giân, hiệu quâ để mẹ không còn ngäi ngùng khi giáo dýc trẻ
 5. 5. PHASE 1 VIRAL CLIP: THE MISSING PANT (CHIẾC QUẦN BỊ SÓT) TRIGGER Tham gia thā thách #5lessonswiththepant - Clip interview mẹ: Họ luôn tă tin họ bâo vệ con mình tốt nhçt Cho họ xem clip về cåu chuyện thăc tế cûa nhĂng ngþąi mẹ cüng đã tÿng nghĩ giống nhþ họ nhþng con họ läi bị çu dåm. Họ läi thiếu sót nhĂng điều cĄ bân nhçt trong việc bâo vệ con - Thực trạng: Các TH çu dåm thì trẻ đều không đþợc giáo dýc mặc quæn lót để nhận thĀc hành vi xåm häi - Thông điệp: Hãy giúp trẻ nhận thĀc hành vi xåm häi bằng cách cho trẻ mặc quæn lót PR + thảo luận KOLs: nhĂng thiếu sót cûa mẹ dễ biến con thành “mồi” cho çu dåm, mặc quæn lót hành động nhô nhþng lợi ích to
 6. 6. Mục tiêu: triển khai quy tắc quæn lót cho mẹ Channel: facebook và website Triển khai: - Chia 5 tuæn, 1 topic/ tuæn - Bắt đæu bằng một teaser clip và kết thúc bằng một bài học (live-stream) - Mẹ giâi quyết tình huống và chia sẻ bí quyết, cåu chuyện cûa mình trên mäng xã hội Giải thưởng - Top 3 mỗi tuæn: Combo quæn lót cùng voucher mua sắm cûa Lazada - Top 6 cûa chiếc dịch: tham gia làm đäi sĀ “GIVE THE PANTS” PHASE 2 ENGAGEMENT + AMLIFY #5LESSONSWITHTHEPANT Supporting tactic: KOLs, PR CUỘC THI
 7. 7. PANTS RULES: Quy tắc quæn lót dành cho bé P – Private: Riêng tư Teaser clip: Thçy çu dâm mình sợ quá, mình liền bâo không cho ai, nhçt là đàn ông đýng vào ngþąi con. Nếu đýng vào ngþąi đó là ngþąi xçu. Thế là một tuæn bé tuyệt đối không cho ông ngoäi đýng vào ngþąi mình. Nhiều lúc mình nhą ông ngoäi tắm cho bé, bé cüng tuyệt đối không cho. Hãy giúp mẹ Trinh giải quyết tình huống trên nhé. Content triển khai: - Đåu là vùng riêng tþ cûa trẻ - Ai có thể đýng vào riêng tþ cûa trẻ. - Trẻ cæn làm gì khi có ngþąi đýng vào vùng riêng tþ„.. Cuối tuæn: công bố TOP 3 cùng giâi đáp cý thể cûa chuyên gia trên aFamily P – Private: Riêng tư Ngoäi trÿ bố mẹ, không ai có thể chäm vào vùng riêng tþ cûa bé nếu chþa có să đồng ý cûa bé. A- Always remember your body belongs to you: Luôn nhớ cơ thể con thuộc về con Không ai có quyền làm bçt cĀ điều gì vĆi cĄ thể bé khiến bé khó chịu N – No means no: Không là không Bé có quyền nói không vĆi nhĂng động chäm bé không thích, kể câ nhĂng ngþąi thân quen T – Talk: Nói về điều bí mật khiến con buồn Să khác biệt giĂa bí mật “tốt” và “xçu”. Bí mật xçu là cái khiến con câm thçy lo lắng, sợ hãi và con cæn nói ra S – Speak up: Lên tiếng Khi câm thçy lo lắng, sợ hãi hãy lên tiếng vĆi ngþąi bé tin tþćng không nhçt thiết là bố mẹ. Source: NSPCC – The UK children’s Charity
 8. 8. PHASE 2 ENGAGEMENT+AMLIFY TRẺ HỌC CÁCH TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN Manufacturer Seller + Distributor - VĆi mỗi chiếc quæn lót đþĄc bán quyên góp 3000 VNĐ vào quỹ “Give the pants”. - 3 vùng miền, 1 KOLs + 2 đäi sĀ/vùng - Quỹ “Give the pants“ kết hợp vĆi Hội PNVN sẽ tuyên truyền và trao tặng quæn lót cho trẻ em ć vùng nông thôn khó khăn để phòng chống xâm häi tình dýc. - School tour QUỸ: GIVE THE PANTS Special tag - PANTS Rule - SĐT đþąng dåy nóng Microsite - PR: nhĂng bài học thú vị xoay quanh chiếc quæn lót, “Give the pants” thiết thăc và đæy giá trị nhån vån cho trẻ em
 9. 9. SUMMARY Core issue: çu dåm Job to be done: Nhận thĀc cçp bách và cung cçp giâi pháp để họ giáo dýc trẻ bâo vệ bộ phận sinh dýc Target: PN thành thị, 23-40 tuổi, có thể tiếp cận internet Brand Positioning: kênh thông tin chính thống, hĂu ích giúp các mẹ xåy dăng và bâo vệ gia đình hänh phúc cûa mình. Big Idea: Lesson with the pants Platform: the PANTS rule Channel: fanpage + webiste aFamily Supporting Tactic: KOLs, PR

×