Aula 1 - Inovação da Engenharia

319 visualizações

Publicada em

Aula ministrada de Introdução a Engenharia - Faculdade Pitágoras - Linhares/ES em 2010

Publicada em: Engenharia
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
319
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
7
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Aula 1 - Inovação da Engenharia

 1. 1. N INOVACAO NAA EENNGGEENNHHAARRIIAA PPRROOFF.. EENNGGEENNHHEEIIRROO CCIICCEERROO NNOOBBRREE
 2. 2. • CCEEAARREENNSSEE • 11999900 –– SSEENNAAII • 11999944 –– EETTFFEESS • 22000022 –– UUFFEESS • 22000066 –– FFGGVV • 22000099 –– UUCCII • 22001111 –– EENNGG.. DDEE SSEEGGUURRAANNCCAA
 3. 3. CICERO ANTONIO TTEEIIXXEEIIRRAA NNOOBBRREE cciicceerroonnoobbrree@@ooii..ccoomm..bbrr
 4. 4. • 1991 – AUX. EELLEETTRRIICCIIDDAADDEE –– SSEENNAAII • 11999922 –– EELLEETTRROOMMEECCAANNIICCOO -- CCOOFFAAVVII • 11999944 –– EESSTTAAGGIIAARRIIOO –– LLUUIIGGII • 11999955 –– MMEECCAANNIICCOO –– LLUUIIGGII • 11999988 –– TTEECCNNIICCOO MMEECCAANNIICCOO –– LLUUIIGGII • 22000000 –– CCHHEEFFEE DDEE MMAANNUUTTEENNCCAAOO –– LLUUIIGGII • 22000022 –– SSUUPPEERRVVIISSOORR IINNDDUUSSTTRRIIAALL –– CCOOCCAA CCOOLLAA • 22000055 –– GGEERREENNTTEE DDEE MMAANNUUTTEENNCCAAOO –– FFOORRTTLLEEVV • 22000066 –– GGEERREENNTTEE DDEE MMAANNUUTTEENNCCAAOO –– DDUUCCOOCCOO • 22000066 –– GGEERREENNTTEE IINNDDUUSSTTRRIIAALL –– DDUUCCOOCCOO • 22000099 –– GGEERREENNTTEE GGEERRAALL -- DDUUCCOOCCOO
 5. 5. Cronograma de aulas 8/fev Integração com alunos dos cursos 10/fev Aula 1: Inovação na engenharia 12/fev Aula 2: Historia da engenharia 22/fev Aula 3: Competências e funções do engenheiro 24/fev Aula 4: As áreas de atuação do engenheiro 26/fev Aula 5: Palestra sobre Sistema de Gestão Integrada (Marco Túlio) 1/mar Aula 6: Ética na engenharia, CREA e salários 3/mar Aula 7: Prova 1 8/mar Aula 8: Projeto a essência da engenharia 10/mar Aula 9: Fases do projeto 12/mar Aula 10: Fases do projeto 15/mar Aula 11: Visita a empresa 17/mar Aula 12: Solucionando problemas na engenharia 22/mar Aula 13: Solucionando problemas na engenharia 24/mar Aula 14: Prova 2 26/mar Aula 15: Modelagem na engenharia 29/mar Aula 16: O que são modelos ? 31/mar Aula 17: Ferramentas computacionais para modelagem. 5/abr Aula 18: Simulação na engenharia 7/abr Aula 19: Simulação computacional. 12/abr Aula 20: Otimização na engenharia 14/abr Aula 21: Modelos em métodos na engenharia 16/abr Aula 22: Trabalho em grupo (Seminário) 17/abr Aula 23: Trabalho em grupo (Seminário) 19/abr Aula 24: Palestra sobre atuação do engenheiro no mercado de trabalho 26/abr Prova suplementar 27/abr Encerramento do termo
 6. 6. ii 99 @@ÇÇÃÃOO
 7. 7. IInnoovvaaççããoo SSiiggnniiffiiccaa nnoovviiddaaddee oouu rreennoovvaaççããoo.. AA ppaallaavvrraa éé ddeerriivvaaddaa ddoo tteerrmmoo llaattiinnoo iinnnnoovvaattiioo,, ee ssee rreeffeerree aa uummaa iiddééiiaa,, mmééttooddoo oouu oobbjjeettoo qquuee éé ccrriiaaddoo ee qquuee ppoouuccoo ssee ppaarreeccee ccoomm ppaaddrrõõeess aanntteerriioorreess.. IInnoovvaaççããoo éé oo pprroocceessssoo qquuee iinncclluuii aass aattiivviiddaaddeess ttééccnniiccaass,, ccoonncceeppççããoo,, ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,, ggeessttããoo ee qquuee rreessuullttaa nnaa ccoommeerrcciiaalliizzaaççããoo ddee nnoovvooss ((oouu mmeellhhoorraaddooss)) pprroodduuttooss,, oouu nnaa pprriimmeeiirraa uuttiilliizzaaççããoo ddee nnoovvooss ((oouu mmeellhhoorraaddooss)) pprroocceessssooss.. IInnoovvaaççããoo ppooddee sseerr ttaammbbéémm ddeeffiinniiddaa ccoommoo ffaazzeerr mmaaiiss ccoomm mmeennooss rreeccuurrssooss,, ppoorr ppeerrmmiittiirr ggaannhhooss ddee eeffiicciiêênncciiaa eemm pprroocceessssooss,, qquueerr pprroodduuttiivvooss qquueerr aaddmmiinniissttrraattiivvooss oouu ffiinnaanncceeiirrooss..
 8. 8. OO QQUUEE VVOOCCÊÊ PPEENNSSOOUU QQUUAANNDDOO VVIIUU EESSTTAA IIMMAAGGEEMM ??
 9. 9. GGeeoorrggeess ddee MMeessttrraall ((NNyyoonn,, 1199 ddee JJuunnhhoo ddee 11990077 —— CCoommmmuuggnnyy,, 88 ddee FFeevveerreeiirroo ddee 11999900)) ffooii uumm eennggeennhheeiirroo eellééccttrriiccoo qquuee iinnvveennttoouu oo VVeellccrroo.. NNaasscceeuu eemm NNyyoonn,, eennttrree GGeenneevvaa ee LLaauussaannnnee,, nnaa SSuuííççaa.. QQuuaannddoo ttiinnhhaa 1122 aannooss ccoonnssttrruuiiuu uumm aavviiããoo ddee bbrriinnccaarr eemm mmaaddeeiirraa qquuee mmaaiiss ttaarrddee ppaatteenntteeoouu.. FFrreeqquueennttoouu aa ÉÉccoollee ppoollyytteecchhnniiqquuee ffééddéérraallee ddee LLaauussaannnnee.. DDeeppooiiss ddee tteerr ccoommpplleettaaddoo oo ccuurrssoo ccoommeeççoouu aa ttrraabbaallhhaarr nnuummaa lloojjaa ddee mmááqquuiinnaass ddee uummaa eemmpprreessaa ddee eennggeennhhaarriiaa.. NNoo sseeuu tteemmppoo lliivvrree eerraa uumm mmoonnttaannhhiissttaa aammaaddoorr ee qquuaannddoo eessttaavvaa nnuumm ddooss sseeuuss hhaabbiittuuaaiiss ppaasssseeiiooss ppeellaa mmoonnttaannhhaa,,ee aappeerrcceebbeeuu--ssee qquuee aass sseemmeenntteess ddoo aarrccttiiuumm ccoollaavvaamm ccoonnssttaanntteemmeennttee nnaa ssuuaa rroouuppaa ee nnoo ppêêlloo ddoo sseeuu ccããoo dduurraannttee ssuuaa ccaammiinnhhaaddaass ddiiáárriiaass ppeellooss AAllppeess.. EExxaammiinnaannddoo oo mmaatteerriiaall aattrraavvééss ddee uumm mmiiccrroossccóóppiioo,, ccoonnsseegguuiiuu ddiissttiinngguuiirr ddiivveerrssooss ffiillaammeennttooss eennttrreellaaççaaddooss tteerrmmiinnaannddoo eemm ppeeqquueennooss ggaanncchhooss,, ccaauussaannddoo aassssiimm aa ggrraannddee aaddeerrêênncciiaa nnooss tteecciiddooss.. AAppeessaarr ddaa rreessiissttêênncciiaa ddaa ssoocciieeddaaddee aa eessttaa iiddeeiiaa,, DDee MMeessttrraall ffuunnddoouu aa ssuuaa pprróópprriiaa ccoommppaannhhiiaa ee eemm 11995511 ppaatteenntteeoouu oo VVeellccrroo,, vveennddeennddoo 5555..000000 kkmm ppoorr aannoo,, ttoorrnnoouu--ssee eennttããoo uumm mmuullttiimmiilliioonnáárriioo.. QQuuaannddoo oo sseeuu ppaaii mmoorrrreeuu eemm 11996666,, DDee MMeessttrraall hheerrddaa oo ccaasstteelloo SSuuííççoo ddee SSaaiinntt--SSaapphhoorriinn--ssuurr--MMoorrggeess.. AA 88 ddee FFeevveerreeiirroo ddee 11999900 mmoorrrree eemm CCoommmmuuggnnyy,, nnaa SSuuííççaa..
 10. 10. EE CCOOMM EESSTTAA IIMMAAGGEEMM.. OO QQUUEE VVOOCCÊÊ CCRRIIAARRIIAA ??
 11. 11. CCOOMMOO AA EENNGGEENNHHAARRIIAA PPOODDEE CCOONNTTRRIIBBUUIIRR PPAARRAA RREEDDUUÇÇÃÃOO DDOO IINNFFAARRTTOO DDOO MMIIOOCCÁÁRRDDIIOO ??
 12. 12. OO QQUUEE VVOOCCÊÊ CCRRIIAARRIIAA CCOOMM UUMMAA EESSTTRRUUTTUURRAA SSEEMMEELLHHAANNTTEE AAOO CCUUBBOO MMÁÁGGIICCOO ??
 13. 13. SSÓÓ PPAARRAA LLEEMMBBRRAARR OO FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO !!
 14. 14. OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS !!!!!!!!!!!! - FFEERRRROOVVIIAA TTRRAANNSSNNOORRDDEESSTTIINNAA 55,,55 BBII - RROODDOOAANNEELL SSPP 44,,66 BBII - PP5522 EE PP5544 RROONNCCAADDOORR 44 BBII - PP5533 MMAARRLLIIMM 33,,99 BBII - GGAASSOODDUUTTOO CCAACCIIMMBBAASS--CCAATTUU 33,,55 BBII - GGAASSOODDUUTTOO UURRUUCCUU--MMAANNAAUUSS 33,,11 BBII - DDUUPPLLIICCAAÇÇÃÃOO BBRR110011 22,,66 BBII - FFEERRRROOVVIIAA AAÇÇAAIILLÂÂNNDDIIAA--PPAALLMMAASS 11,,66 BBII - IINNTTEERRLLIIGGAAÇÇÃÃOO EELLÉÉTTRRIICCAA NNOO--NNEE 889966 MMII - IINNTTEERRLLIIGGAAÇÇÃÃOO EELLÉÉTTRRIICCAA NNOO--CCOO 223399 MMII - TTRREEMM AALLTTAA VVEELLOOCC.. SSPP--RRJJ 3344,,66 BBII - UUHHEE XXIINNGGUU 1166 BBII - UUHHEE MMAADDEEIIRRAA 1133,,55 BBII - UUHHEE JJIIRRAAUU 99,,33 BBII - UUNN AANNGGRRAA 33 88,,66 BBII - PP5577 JJUUBBAARRTTEE 55,,11 BBII - FFEERRRROOVVIIAA NNOORRTTEE SSUULL 44,,88 BBII - IINNTTEERRLLIIGGAAÇÇÃÃOO EELLÉÉTTRRIICCAA RROO--SSPP 33,,33 BBII - AARRCCOO RROODDOOVVIIÁÁRRIIOO RRJJ 11,,11 BBII - PPIISSTTAA AAEERROOPPOORRTTOO GGUUAARRUULLHHOOSS 228822 MMII
 15. 15. INVESTIMENTO TOTAL 342 BILHÕES EEMM 11220000 OOBBRRAASS - 2266..550000 MMWW ÉÉ AA EENNEERRGGIIAA GGEERRAADDAA PPEELLAASS NNOOVVAASS UUSSIINNAASS - 44,,66 BBII ÉÉ OO IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO EEMM TTRRAANNSSMMIISSSSÃÃOO DDEE EENNEERRGGIIAA - 3322%% DDAASS OOBBRRAASS EENNFFRREENNTTAAMM EEMMPPEECCIILLHHOOSS PPAARRAA SSUUAA EEXXEECCUUÇÇÃÃOO - 2222%% DDAASS OOBBRRAASS TTIIVVEERRAAMM OORRÇÇAAMMEENNTTOO IINNIICCIIAALL RREEVVIISSTTOO - 4466%% DDAASS OOBBRRAASS DDEE TTRRAANNSSMMIISSSSÃÃOO DDEEVVEEMM SSEERR CCOONNCCLLUUÍÍDDAASS EEMM 22001100 - 5533%% DDAASS OOBBRRAASS DDEE TTRRAANNSSMMIISSSSÃÃOO SSÃÃOO LLOOCCAALLIIZZAADDAASS EEMM SSPP - 4400 BBII ÉÉ OO CCUUSSTTOO DDAA RREEFFIINNAARRIIAA DDAA PPEETTRROOBBRRAASS NNOO MMAARRAANNHHÃÃOO - 114466 BBII SSÃÃOO IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS DDOO SSEETTOORR DDEE CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEELL - 2222,,66 BBII SSÃÃOO PPAARRAA 449911 OOBBRRAASS DDEE SSAANNEEAAMMEENNTTOO - 4411%% SSÃÃOO PPAARRAA SSAANNEEAAMMEENNTTOO DDAA RREEGGIIÃÃOO NNOORRDDEESSTTEE - 2233%% SSÃÃOO PPAARRAA OOBBRRAASS DDEE SSAANNEEAAMMEENNTTOO EEMM FFAASSEE DDEE PPRROOJJEETTOO - 9999 BBII SSÃÃOO PPAARRAA OOBBRRAASS DDOO SSEETTOORR DDEE TTRRAANNSSPPOORRTTEE - 99,,55 BBII SSÃÃOO PPAARRAA MMOODDEERRNNIIZZAAÇÇÃÃOO DDOOSS PPOORRTTOOSS EE AAIINNDDAA FFAALLTTAAMM AASS OOLLÍÍMMPPIIAADDAASS EE AA CCOOPPAA DDOO MMUUNNDDOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 16. 16. EESSTTEE SSEERRÁÁ VVOOCCÊÊ SSEE UUSSAARR AA SSUUAA CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE !!

×