O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hướng dẫn lập BCTC hợp lý theo chính sách thuế mới và phân tích báo cáo tài chính

351 visualizações

Publicada em

www.elink.net.vn
Báo cáo tài chính ( BCTC) là hoạt động quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp để tổng kết tình hình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp trong 1 năm. Trong BCTC đòi hỏi người làm kế toán cần có những kỹ năng vô cùng quan trọng và cấp thiết để có thể lập được một BCTC hợp lý.

 • Seja o primeiro a comentar

Hướng dẫn lập BCTC hợp lý theo chính sách thuế mới và phân tích báo cáo tài chính

 1. 1. “Ất” ' Báo cáọ_ _HĐ GTGT _ Ị TRUNG TÂM TỔ CHỨC ÐÀO TẠO E-LINK
 2. 2. ẠM .I u rơ L m N ,.e anm .am C G N ,W .n.. M Ư ,m μm H M .M M M hợp lý
 3. 3. . ømầịầm ă `/Ị Ă :Ì ~ N"` ` r ỹ TỪ K[%HỐA H@©? l` Ì http://elÌnk.net.Vn
 4. 4. T ñi, "1 " mì ›'rl,ĩs`Amễx HỌC viên biết Cách lậip BCTC theo, phương thức CÓ lợi nhất cho li' Công ty, CÓ Sức thuyêt phục Cao đôi với người Sử dụng BCTC Biết đọc hiểu BCTC để CÓ những QĐ quan trọng làm cho tình Baø hình TC của mình tôt hơn hoặc QĐ hợp tác ÐT vào đơn Vị khác ~ă_ ŕ '* ' * ,'Tạụ-I_ ỉ 7 Ðọc hiểu BCTC Là kỹ năng quan trọng và Cần thiết cho cậc giám ` .M đôc và nhà QL, KT trưởng, CB tín dụng, TV ban Chấm thâu . http://elink.netT.Vn
 5. 5. ĩll 'Ill IIMIỈỊIÌII » ÌÌ ụlÌμŨ.l. ` Ữ II I. Iq . . HIÌBÌ ÌÌÌÌ Ì ỈÌỀÌÌI ÌÌỀŨII ưlllPINuhu.Indlqullu.H.NlỊ. .II tl IÌI .IÌỊ I!I.l I.Ũ. .IIIIIÌ IÌI !U‹μI .ũaluouuìẫμ ` ỈỈÌỈÌI l.¶vzl iu Ũunμluư I.u¶I II..I IỈỈ, llẩ! ìqlbqtuilvllựùtìwlμ, . I..IÌiưÌIu Ễ ÔI pơlụu.-.b.ựI,AI μr.II.l‹ . :IBI I.luLIl 2 It I ÍI.ựI.hqIuÌU ÌÌI Ảuμl .IIỈÌ lọ ..‹ ụ1ÍÌIlÌIII .l.I.Ỉ . .II ÌÌÌII ÌŨII ÌỈÌII? aillulllv H III.llI.ÌII IÌÌÌỈIF ‹ ÌI IÌ.IÍ.I.Iu.I..I IIÌÌÌÌIV ii . ỀHÌÌ ÌIIÌÌÌẨÙ ẨIII .Is.n.LIv!.u0vÙ.l.ưIn.Ì IIÌIÌỂE Llxl, Il I. .III .q›năIsbubI`.u1 ữlililq ụ HỈ II IỈƠIĐ. IÌÌÌ In.I.III.ILIÌ I F L Iu Ì ỮỈÌẠÌÌÌIH. I.ÌÌ.Ì.IIÌI. ÌII..r. .ĨƠCỈÌ lst‹IIIll ÌIIỈẨIIIIIỈ ÌIÌÌ? ÌIII IIIIIÌ I IÌÍIIÌÌIÌIIÌỊ DI I. IÌÌỂÌẪ IRÌÌÌÌÌÌÙÌỂÌÌÌÌW I ÌÌIỈÌI IInI..IIn.IIỈÌ IIÌÌÌÌÌ .I..5ỈDI'IẨIì Il'i-I..IÌ .il E ÌIỒIQIRÌÌIIẾÌỈÌÌI Ìhniu a ÌÌIÌỈÌÌ ÌIIÌ ỄÌỈÌ IÌÌII. ỈỊÌIÌÌÌ III ÍJIÌ Ilưlx ỉìiẵẵ ÌI ÌIÌỊ ahirμμwrsũcμa. Ế i EEỂỄỂ MWHMWK ll WỂMHWME μEEũẸmiE ỊEMAỊIJ .e um dwmưníñăwí sịrịiẽư. JMẸ ua, gmựữamămaẽmsmãai huuh ' ị.npưưmãNmEMmumỂI Iẵlíẵíilẫằũhỹẵ Ì ,săimmưumưmr . m.m!mEãEEIẸB.mEr nn.n Kμimưnđm ñH.Wmmmư mmñmẽmữwmấmẫãmĩ Ỗ ENỀÌỄEíEỄBEMẵu am,mamắmHaiEẨ ñmmmmmẫmummmlư v nmneμmmmimmmímr ữmr:,x H ISI BUỂG. IẾỊ ạnμL. R Hd
 6. 6. -= Giám đốc A , . Ỉ À .. Nha qIuan TT + “', J TT,V`=Ị` - E<e Ễoan trương ` ,T - Cán bộ tin dụng I .lỵ/L_._) - Thànlì viên ban châm tũìẩẫậu, ‹ *' , ° `lJlt "` I Ạ http:/^/elÍnk,Ềnlế.Ðt.ẵỉ~/I”rrìJ
 7. 7. T Ðiểm Ềíhác băệt của buổỉ học này SO với bàẵ học Ỉhông Ìhuĩờhg ^. V" ÉỈĨ *C -
 8. 8. E -Link + Học được cách lập BCTC như th ệCẩ,nào là hợp lý , C” TT + Đọc BCTC như thể nào? hiểu tlhể nào để hành động cho phù hợp + BCTC cung Cắp những thôngtin gì? Các đối tượng khác nhau thì quan tâm đến BCTC ở các khía cạnh khác nhau Cụ thể là gì? http://elink.net.Vn
 9. 9. ñfr ..jỹố ça tị, 'T ụ "Ì '. ll T ` n lậ báo Cáo tài chính và phân tích BCTC http://elink.net.Vn
 10. 10. -Link *C T” F Ê 'Để Cảm ơn các bạn tham gia Ị‹h1ÓIa`umEàỀỳ http://el. .net.Vn
 11. 11. GIÀNH TẶNG 20 VÉ CHO 20 NGƯỜI ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
 12. 12. 'IM.ę.. II.ạ__ H JJỀỘTC óa I-ẵướng dẫn lập bảo cáo tài chính hợp lý và ph^ I Ễích BCTC .I V '~ ij 'I _ T'-ẵlvẩ'ĩ=.h`...'.U [ú“LAμ I*.:ưIềμ`u ỉ vIsA|,S,”.Ị,.Ịvcashl'=Wl Ị' z Chĩphảĩẽóng
 13. 13. 6-Link "ỵK` Thời gian học 01 ngày ”Ệ^ 19/07/2015 http://elink.net.Vn
 14. 14. CHUYÊN GIA TƯ VẨN THUẾ & KIỂM TOẢN . i` -Link TS Hoàng Quang Trung GV ĐH - CEO VINAFAS Hoàng Quang Trung là Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh Vụ'C tư Vẩn thuế với hơn 10 năm kinh nghiệm Chia sẻ và giảng dạy trên hầu hết Các tỉnh thành phố trong cả nước. Đồng thời Hoàng Quang Trung là thành viên của hiệp hội kê toán kiếm toán Các nu`ỚC ASEAN đã đu'ợc bình chọn là 1 trong 50 Chuyên gia tư Vẩn kế toán, thuế thành Còng nhất hiện nay. Với sự trải nghiệmlvà tải năng cfia mình, Hoàng Quang Trung đã đU'a VINAFAS trở thành Công ty số 1 trong lĩnh Vụ'C Tư Vân - Đào tạo Kẽ toán tại Việt Nam. Không dừng lại Ở đó Hoàng Quang Trung Còn giúp đỡ hàng nghin Các Cáợnhân, doanh nghiệp vưỌ'Í qua được khủng hoảng kinhtế với những giải pháp Ú'ng dụng mang tinh thực tê cho KẾ TOAN Hoàng Quang Trung và đội nhỏm đang nỗ lụ'C ngày đêm để mang đến Các khóa học, giải pháp KẺ TOÁN Chuyên nghiệp CỎ ứng dụng mang tính Chất thực tế Cao, giúp doanh nghiệp tránh Xa rủi ro. http://elink.net.Vn
 15. 15. ... . .O-O. ' “Lu k ĩiYỆi.l'ĩ; l,l iợi°ợ`rCl"“”ilO›`Ạl ,Ỉ“ợỆ.l.›`Ol L..lẸi.O›`Oi ý`F,l ỉ OO 'O 5, Ầ .u ể ` ",Ĩ,Fịi`”l-lợl`,.t`ĨỈẫỈ `ýl`,ấ.l,,lYl.l . ^ , , u p/"T zŕ / øŕ'”4-.X ,. 1. °'.` '7~`., S; . Ệ_... 3.” FlU`illii'Ịẽĩ.: Iĩẳlivịlẩl-ll Ặĩŕí ỆỂ *“i”`l” ĨẾIỈỀẮ ilẫlỸỀÍÌL.TliềlTỈÌỈ` gầp' IẾIỈL iii`l Ill l ĨĨiŕiĨỉị“ẸỂỊíLỈlęlềiỶlìị: lpẵ. Ịẩìiịt. Oi

×