O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

001 งามพิศ

8.342 visualizações

Publicada em

ลักษณะบ้าน : เป็นบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ 1 คัน

พื้นที่ใช้สอย : 116 ตารางเมตร

เนื้อที่ดิน : อย่างน้อย 150 ตารางวา

เนื้อที่ดิน : อย่างน้อย 10.50 x 15.50 ม.

ข้อมูลเพิ่มเติม http://hatyaihomeguide.blogspot.com/2012/09/bangkok-smile-house-project-001-hampit.html

Publicada em: Imóveis
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

001 งามพิศ

 1. 1. ๓าบบโยบายบอ๐ กิบ่๐บ8าษอ๐คํสุยุบพับอุ่ บอิ๊พั๓3 พุ่อ่า3าษกา8กธุ0|กพบกิาบกธุ ' `ตื่อื'บณอืาต!!! โ๐กาถี.'.ริ้ ยิ บอื้บขุ่__ ยําบโหป อื ขุ่งิ้ขุ่กี `ง้ บี "ด่ข์ _ษิ"พ์ หิ ^` `ด่ยื้ หิ ` รื้ฐ์อู๊ย๊]๒บ่จู๋บู๊รู๊ฐี จ็หึ`ยิ้ หุ่ งุ 'จิ๋ฐี ฮู ขื่รึ่` อื ฒ่ยี่ ฐ์หู่1ฐีหู่`›)ยํย๊ฐิญ์ด่หู่จ็ษิฒ่ริ้รื้'ด่ `ชิ้ ฐิ ข้ วุ้ห่1 ซี ` `ฒ่ มุ่คี่ขุ่ฆ์ทํ ฐ์จู๋ขุ่ รึยั้ยี่`จี้`ฐ์ฒ่อืหุ่ยี่' - ด่ด่โด่วุ้จ๋`ปุ๋ จ๋' หุ่ธิ์ `ฐ _/- หึ 'ติ์ ฏ์" "'-หื่ อื งุ” คึ/ _ _ซ่ขื่ ซื้ ริ้วุ ขื่`รู๊ขุ่ฒ่ผุ้อุ่หู่ตื้นื้" "1`งี้ร.`อุ่." 100 ||บบฮับบาต8จูาบ... - ลอย ตี โดบโจ... _ _” ตื่ ขุ่ ถี“ ซี โ๑อืยิ๐ใ๓๐ษุ|กั้จ็ใอี๊กึบ่บ่บบปืใฤ_ ๓อือืบปื่อู๊กั้อือืใปี๊าดกบก บอิ๊ต๊ ||ลบถี โอบ (ป$|กคใกย) จํากัด
 2. 2. รจุ๋จุ๋ญ์าง พ?ธ "ล๊" ลึญัษจุ๋ะ๒ณจุ๋ตั้' ฐี พ็ปั๊ "ฮื ขุ่ แจี้มั๊ฒ่จุ๋'ฒขุ่ฒขุ่จี๊-ฒบั๊- หหุ่จุ๋ฒ๒จุ๋ฌดั๊ - ฒญ์2ปั๊ไจุ๋ฆ จุ๋:พ์ฮ่ตั้นี๊` อื”ทท แบบณินยมที่ด่บํพ็ฑบ จุ๋ ซึ ' ขุ่ ว . งื ซี คื รี้ฒ - มั๊จุ๋จุ๋ จุ๋1ณ2พ์ ปั๊ จุ๋ฆ้ นึ฿ บี:ล _ "าพงั้า" “ ขุ่ ' ซึ้ มขุ่ร.วสุ่ ธุซุมพบฐ์ บตั้ด่ร จี้ ฒ เ๒ฑ ขุ่ ขุ่ ฉั กุ่ คึาภซกาทษเทฒฒร หึ มั๊จุ๋ อุ๊ตั้ ฒิ ๓ต๊กั้ ฒ ฮื - บิ้จุ๋บ จุ๋ ฌ จ ฒ ๓๒ ๗ 2ขุ่๓ ฆั ๑ ' ๑ ฆัยล์าป่กั้๓ชูโบบีา จุ๋จุ๋ตั้ฒ4ฆ' ฒ9พจี้ โ-พ ก่ษฒฒานคร - - ฆัป่ปี้ ล๊บด่ฌณ'ขี ฌ ฒิ จุ๋ณ์ ขุ่มั๊ณุ 'หึ นี๊ตั้พ่ ฉา ฌ ธี บั้ปั๊ผึ้ขึ้จิ๋มเฑวั่ 1นาด่ อู้ อร ฒ' พ 21 ม. คิ้”ฆด- ลุ้ ฒิ บ ป่ ฌ 1/รึ.จู๋ ตั้' แ จุ๋ ซ๊เพึ่ ป่ฒ ฌ๐ฮืธีผฆผิ๓ ฒค็ ธญัต๊ โม็ยสู้อื้หี้ซู ธด่กิ่ มั๊จ๊ ฮูณั'ปั๊นื"บั๊ท- บื่๒จุ๋๓หทื 5 เรึ่ยดื้ยเฒ มั๊ใบ ป/บํ 3|1. ยํธ ชู รี้ ฐิ ` วั่ ใคึงับภวาบยํบุพาะฒิบบ จาก บฒิ หลนี่ โธ" (ปร:หหใณุ จัากัค ปี้ บี 3|ทํ!เอ็ กิ่บิ้พ็ล๊ ฯ'า [11"ขั้'เ5] จี้ ฐิ ปืปั๊ยื้ยิ้ฐิขุ่ฐิฝือี้
 3. 3. หาพใบบาย ม.ว'ว. ธุขุมพับธุ์ บรึพีหฮ่ ผู้ว่าณการ"พูบ่หพฒบด่ร โภยสําณิกาาโบด่า กกั้เทหมหาณร คึ ริ้ฒ ณู ขุ่ฉี่๓”.อุ๊ญ่พิ ใท้บั้ด่1าบถนุภท:ห์นฒ ไใปื ”ฒ “ด่"ดี๊ ๒ (฿:เหศใทบ) ฑิกัค
 4. 4. โภรงกาบ่` แบบบั้าบบี้มทึ่ด่หี้าขุ่บ ทามแโยบาบ ม'จ.วตุ๋ ธุขุมพันกุ้ บฉัด่ฮ่ นู้ว่าทชกฑพูทพมหาฒร ฆัยถ่าบื""ารตั้ธา กกั้เททฒาฒฮ่ ` ใถ้ฮ๊หวาบบีบุ|หกะห์แบบ จาก ”วุฒ ฮ๊ผื่ โฮม ฒ่ระทด่ไฑบ) จ๋าณั
 5. 5. โครง กช แบบนิ้นชี้มเพื่ด่ปฑาชช ตามแโฌาย มจุ๊ฮ่.ว. นูซุมพ้บคุ๊ บท๊ด่ฮ่ ผู้วําทซ"า๓รุงเฒมหาฒบ่ ปุ้ยนี้าน๊ก กาซโยฑ กรุงเฒมหาบก1 ' ะ ฑิ ขุ่ บี้ . | ' บี รี้ รื ' ' ' ใท็วับทวาบอนุ|ทา=ท้แบบ จาก ฒ ขุ่ขุ่ขุ่บี่ 1๓ ฒ่:ทหไฌ) ฑิณิ
 6. 6. นบบน้าบยื้มพิ่บ่ป่จ๗า1ป หามบโ๗าบ ม.ร'ว. สุซูมพ้ปกุ้ บท๊หร ผู้ว่าท1กั้า๓มูบ่ทฒนานกร โหบล์านืกฑรโบบิ กรูงทพฌาณุฮ่ ใถ้รึบหาฒถบุด่ท่:ท์นบบ จาก ฆั เฤผื่ ฉั (บ่บีด่หหท๓ ทิกัด่
 7. 7. แบบบ้าแขึ้มที่อบ่ร๗ทน คามบโยบาย ม'รปุ๋ว' ธุซุมพ้บกุ้ บริพัตร ผู้ว่าณกั้า๓รูง|ทฒทาฒร ผุ้ยสําบั้กภารโยธา กพูเพฒพภร บั้ปิ๊หาาบยํนุหาาะท์ด่บบ ราก ฒ "บุ๊"ฉื ร'ปื (฿:ทหไฒ) ฑิก๊ภ
 8. 8. หิ”การ แฒบัา"บี้นด่คี่จปฮัน ด่าฒโบบาย ม'ยุ่`ว. ธุสู่นพ้บกู้ บก๊ภา ผู้ว่าณกา๓กั้เฒจุ๋ร ปั้บฑินืกการโบธา "รูงเหฒหฒร ใปั๊บ่ทบณุภาา:ท์แบบ าท ปั๊ บ่ลนิ่ โฒ ฒ่บ่:ทด่ไฒ ฑิกัด่
 9. 9. แบบบั้ปขึ้มหิ้ป่บ่สทบ ตาฒรืขฑย มฆ์รฆ์ว' ฮุขุมพับธุ์ บฟิหจ็ ฮู้ว่าทซภาากรุงพพมหาบหร หิยฑิณิกั้ารโยธา กรูงฒมนานหร บื่ไบทวาบอนุหรา:ห์เเบบ จาก ซี ขุ่ นื้ ๗ บ่'ด่แ โฒ (฿:ทหใฒ รํากัด่
 10. 10. ฒฆ้ กุ่ “ฒข่ ณป่ โครงกั้าา แบบบัานอิ้มตั้บ่รสาชท หฒบโ1ภ1าบ ม'ร.ว. สู่ซุมพับคุ๊ บก๊ขุ่ร ผู้ว่าทซกฑรุงเฒมฒภร หิบฒิน๊กการโบธา กพูฒฒาฒร ๓ฒ่ ฿ฆ์ ฿ณี ฒ่ณี อื้ณี จุ๋ณั ฒปี่ "ณัซ่ ` ริ้ดั๊ ได้ว๊บภวามฉบุห1า:ท์แบบ จาก บรึพิ ฉด่บกิ๊ โฒ ฒ่ร:ทหไฒ) ฑิถัห
 11. 11. โครงฑร แบบห็นยิ้มด่พิ่ลบ่อืทน ภามบโฒาย มซีจขุ่วขุ่ ธุวุนพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าณกาฑมูทหพาณา ๒ ' ญั ด่ดั๊ บ่ณ์จุ๋ 'ฮู งี่ฒิณ์บิจี๊ ษ' ปั๊ณิ ' ด่นี๊ฟ่ อื " __,ฉื___-.-ชื่สี่_` คั ๗ฒิ ข์พ็ น้ณิ ฒ่จุ๋ บึ้ฒิ ฮี่ณิ ปั๊ณิ นนี๊ฟ่ ใท้รึบกั้าาบขบุ'ฉท:ท์แฌ จุ๋จี้ ` `พึ่" ' "จิต "ล๊"กิ้ โฒ ๗ร:ทหใ๗ ทิกัห
 12. 12. ใภางกา1 บ่ นี้ ที แบบบาบยุ่มเ อป่จฒขุ่บ หามบโบ๓บ น.จ.าขุ่ ธุขุมพ้บนุ้ บย๊ด่า ฝุ่วําทชกั้า๓พูเฒฒาณร ปั๊ยถ่านักั้ณรโยธา "มู เทหมฒห1 รื้---'--..-ขุ่--.›----- - งั --` - ฒิ `..ล๊ ธีอึ๋~ด่.ขุ่อื้จ๊_. กิ๊ .ฐิ-ฤ.|.อิ๊อู๊.ด่ ขุ่ขุ่- 'อิ๊ อี๊กี๊ด่ อื. |มึ หืแบบ ใหรบฤาาบอบุฒ: ไใปื ` นี้ บ่|ฌ โด่บ ฒ่:เทด่ไ๗) จัากัด่ |ขี
 13. 13. ฒฒข ม'ร'ฯขุ่ธุรุมพัชธุ์ ขก๊ด่ร ฐี ผู้ว่าณฑรกษทพฒฒ ติ์ ฆัยส์านืก๓รโย๓ รู๊ "กั้เฒฑณร ' ใน๊ปัหาาบณุหท:ห์แ๗ ทก ฒ “ณ์ ฌ ณั:บ่ฌใ๗ ทิกัห
 14. 14. หฒโฒย ม.ว'ว. ธุวุมพับตู้ บหัด่กุ่ นุ้าท1"าบ่"มูเฒบหพภร โด่บฉิาฒกั้ารโยธา กมูเพฒฒ1 ป็รึบด่วฒอณุหท=ท์แบบ รท จุ๋ แญี่ ๒ ๗'ะเทหใฒ ทิบี้ด่
 15. 15. โห1หึกั้ากุ่ แบบบั้านขึ้มเพื่สู่ป่อ็าอ่ป หพนโบบาย ม`ร.ว' ธุวุมทันกุ้ บก๊ดร ผู้ว่าณกา๓มูเทหมหาณร บุ๊บสําน้กฑรโยธา กรุงเทพมหานคร @11 หมายเหตุ- เฮึม เจา: ผิสีสึบ่ ฝึ๑.งื5 ยาว 2ใม' ย หึ ด่ ผูงูโตูฐีงูสรจูงฐีาบราภ _ _ สู่== --- พี ไก้ปัหท๓ คท:ท์แบบ ธิ1 - ห ม= คน --=- - ด่=---ด่ ฯ ขิ! ฉุ หึ' ๓ด่รห้พ '75 หึล๊" -หึ ปื่ ”ฒ หล ฌ ๗ๆ:บ่หหไหย› ฑิถัด่
 16. 16. แบบน้าบบื้มเพิ่ธบ่รมั๊ห หฒบโฒาบ ม.ร'าขุ่ ทูมพ้บกู๊ บริพัตร ผู้ว่าณการกั้มูเฒฒาบภบ่ +-----ขุ่-วื" โหย กั้ารโยธา กรูงฒมฑฌว ปื่หี่-'-'---_-ย่ย่ ทมาบณุ ริ่ -ย๊ดงตั้ทาง"ารวางพี้บถ่ารืจรุป ญิ เ -ร=บ=แบาฑบที่ฐหมลกพ1างใหทํากั้าจุ๋บแปลบ๓าป่ฒาด่ณุจฆ้พึ่ยํปอฑ์ณวาณิด่อื ต หวืภณิภฑภีณุผิวบผุมงาบขุ่จูงทจบว๊ตั้ฒบ - ' ด่ ขุ่ - ' ' =ขุ่== ==-พี===-===== ยื ' -ปื่หึยี่-๓๓หึา๓หึตั้า""โอื" กูสื้กู ธูจูกู ญิ ขื่ ”วิขุ่ขุ่หุ่ฐีฐี” 'ขุ่,อื ภงับหาาบอบุหวุา:หแฒ หึ _ ผืงโครงสร้างอึ๋บล่าง -เภา แ บีปัณฒบลาบ ผูพุ“ บิ้ท ตบกื้ ๒" ณั=ทด่ใ๗) ฑิกัห
 17. 17. ญูฐิบู๊ สั้.า ฒ 3๓ 7นู บู๊ 6ณู ฌรู้ณ เ'1ยํจั้ เฑ หึ ' ' ' ' ฟี่_' พุ คึ __ ป้รง๓ร ษุ ธี- "พฑิขุ่อี้"`ฒคึหู่" -- ฒิ ล่ ด่ฒนใขฒ แ'ร.าขุ่ ยุ่รุมพีนธุ์ บท๊ด่ฯ จุ๋ จ๋อือื› ' นู้จุ๋กั้า๓ษทพมนาฒา หิยฑิตั้กั้ารตั้ "กั้เฒมทฒร จีพํบะ บ่๓ยํ๓ลจุ๋ ยุ่ขุ่ 1๓"บิ แพ็ด่ฑใบนื่ ` ฒ่"รู๊ข์ญ์""ชีอู๊' ' '-`-" ณังขุ่ขใมเฆัผิ 'นยํ- ฉั' อช ส 1ฮ๊'มั๊มั๊ตั้ล๊ ๓” ' โ ' ' ` ' 'ยี่ฆ์ธิ์รู่"ธิ์งือู๊อุ๋ตั้ส็ฐ์ อื *'- | "หิ ญันี๊ณิ คเด่รุ่[ ฒาฮ่มแ ฒใก๋ ส 12ล๊ฆรู๊ณั23๓ วุพั้ ส ฌฆ๕ธนี๊'ตั้ | ฆั โ ส' ชื ' บี้ ฟ์งํ 'กั้ฐ์รู๊=วู๊อู๊วู้=ชูบูบู ' งี คี้ภาาบยํณูหทณ์แแบ ฑบ่รางืวบ |'าล๊ หึ ฟัณ์ ฑี7หั่ หึฑ ขํพิ "ขุ่ด่๒ ณั:ฌไฒ วํากัด่
 18. 18. แบบบั้"ยี้มตั้บ่จุ๋บ ทามบโบบาบ ม.รปุ๋วขุ่ ศุชุมพับกุ้ บก๊ด่ร ผู้ว่าท็กั้า๓กั้ทพฒาฒร โดบถ่าน๊กั้กั้ารโบธา กั้วุงทหณพภร น้มเจา= ผิ.มึบ่ผิบ่ซยํ':5“อ๓บุ๊ (รึบแขุ.ฒฒิ = 35 ฉันท) ใหิ้บีหาาบอบุเภรา:ห์แบบ จาก ณีฮั แฒดี๊ โยม (ปา:บ่ทหพ) วําถัค
 19. 19. กี๊ กี๊ ธเ๐๐นี๊ 2 ธูง้ ฐิธ ฆั฿฿฿ - ๓2 ป ฟ็ขุ่6ญัง้ ฿!ม5 ฐิ ธเ๐๐฿ 1 รู๊ยํบู๊ 4-฿๓2 ป ฟ็฿อื.ห่5 จู๋กั้ ฟั ขื00ใ1ปั๊6 ธี“ฎิ ฐิบู๊ หึ-฿ขุ่฿ ฆั ภู- ปี ฟ็อุ๊๓จ็ หึ- 01 $฿0ใ10ปั 00฿ปืณั 1 :20 `ข -ยื้ ' ณัจุ๋ญัจุ๋เบ่ขื่ฌาล๊ฌจี้๓ณ โจ๊"ฒ ฒบั้บ ฆ ๗๗ ตั้ ผิ'ฌ น ณ แขณับปี้มเณ์ป่ฑฒ ตฒโ๗าธ ม.ร.วซี ธุวุมฒิกู๊ บฟัด่กุ่ หู้ณภฑ"พู๓ฒจุ๋ หิ๗านึ"๓รโขท "กั้ณมั๊๓อ่ ฐิ มั๊ณุ ษิ - ร - นุ๊จุ๋ใตั้โนุ๊พ (ย๊ ฟั จุ๋ญ์ - พ - จุ๋ตั้ม มึ บ่ พบ. ` พีฌใจุ๋จุ๋ไญ์ ตั้ฒ มั๊จุ๋ ใตั้ด่าฌพุล๊ฌฒิฒ รท ปั๊ นตั่๒ หึ ฑิ ฒ='ฌใ๓ ฑิณั
 20. 20. ยี่ ยุ้ ตุ๋ รํ ๖ | | แ เ เ ขุ่ว๊""รปื”วุ้" ๓”ญู รี้วู้ ๓ษ฿ นี๊นี๊ มขุ่รขุ่าขุ่ ศุขุมพ้นธุ์ บฟืด่ร นู้ว่าณการกั้รูงเทพมฑณอ่ โโ กี๊ โดยก๋านึกั้กั้ารโยธา 2-บิ฿฿ 3-฿฿12 2-๓12 กฑูฒบนาฒร รู๊๓ ปปื ล๊สู่ขุ่ยํ.2ยํ ซี 6ษิบ่ยํขุ่2ยํ รู๊0 ป่ปื 6บู๊.ยํ2ยํ ปุ๋ 2ปื่฿฿12 งื-฿๓2 ฉิฉี่ปุ๊ณัมั๊งี้ ลื๓ปุ๊ตั้ ษ! ปิ๊ปืจี๊2 กี๊ กี๊ 4-฿฿บ่2 2-฿฿12 ยํ.5อ เ ขุ่40 ปอ 6ขุ่'020 .ปุ๋ยํ ปซ 6!฿'2ยํ ๓&ฮั ปี๊ต๊ ถีปั๊ป๊ฒ๒4 2-บิ฿ห่2 จ๋-ปิ฿12 อิ๊จ๊บ฿ปั๊นี้ ฒิ ฒจื้2 ใหืรีบ หวาฒนุคท:ท์แบบ ณั นุ๊ว๊บี่ ๗ ฒ:`”ขุ่""› ฑิกัภ
 21. 21. ________ !ปุ้!!ปุ้!!!!! ปื่ ` หึ ๓ษต ปิ๊ต๊ ยํ.ออ ฒ ฐิ งี้ 3-฿฿฿ 2-บฆ2 2-฿฿16 2-฿฿16 'ตุ๋๐ ปอ 6!ด่อ.ฌ ปุ๋๐ ปซ 6อุ.ธ'อ อ-บ฿16 2-มิ฿16 สิ่-฿฿12 อ-บ๓ ถีจ๊ปืปั๊มั๊งื่ ปิ๊ปืจี๊2 1-บ฿เ6 5-฿฿ยํ ปยํ 9ยุ่ยุ่แบ่5 ผุ้บ฿ยํขุ่ 1-฿฿16 ฉื“ เ ๓น๊น็ ปิ๊นี๊ งิ๓ปุ๊ตั้มั๊งี้ล๊ ตามบโบฑบ มขุ่ฯ.ๆ' ธุวุมพับธุ์ บฟิหฮ่ ผู้ว่าภบ่กา๓รุงเทหมทาแภา ใก้ร๊บด่าาบยบุภท:ท์แบบ จาก ` ขุ่ ตี้ บรฒ ลบห โขม (ปา:|ทห๗ ฑิกัภ
 22. 22. ฒ่ อื อู๊ล๊ .ขุ่ อื .ขุ่ฟ้ รื่ ขุ ฟ็ฮั ด่ฉื 0อึ๋ยํ' ดื-0311 หี้หิห๗ ยุ่1ขบื้ฒวู๊ยิ้บ ____ หุ่_ ฒแพ๒ย๊ม๊๓ฆ บอ'ซ ฒ.ด่"ถ บ่' ยุ่อแตั้จุ๋ปขุ่รณัา ถ) ขื่ใไ บ่น่.ปี้'ฉื๓ ขุ่. หดี"รุต๊รบื่ ะ) แฒแขจุ๋ฒินี๊บืฉหี่อบี้หี่ ผ็ฑขใจุ๋- ด่ด่ขห็บทัธิม ๓' ปื ญิฒใด่ฒร๓บ๊ แฒยุ่ฒฆบื่บฒย๊ฒ หามนโฌาย ม'ร'าขุ่ ฮุขุมพับกุ้ บริพัตร ผู้ว่าก1การกั้กั้ทหฒาฒว หิบสําน้ภกาฮ่โบธา กรูงเทหมหาณร ใน๊ฮ๊ด่ฑแถบุหทะท์แบบ จาก นิ ฆั รื้ บบุ๊ท แถฌ บีบ ฒ่ร:เทด่ใฒ) งําก๊ด่
 23. 23. 'ซี้ ไซึ่จุ๋ต๊เจุ๋แณั๒ แบบบั้บปี้ม เพิ่ชป่กุ่ะชทบ คฒนโยฑบ ม.รขุ่าฆ์ ธุซุมพันสู้ บกี” ผู้วําณกา๓มูเทพมหฒร ฎ ตั้'ขุ่-อ หี 15 ๒ขุ่. แจุ๋รี้ =.๓ณี ธ'๓น.' 1 ณู บื ฬิปื่ จุ๋ฮห-ริ้ฆฒ่ 32 พ'แจุ๋ บื ฒปั๊ พั้ขด่'จุ๋ ธยํพขุ่หี่ณิ จุ๋หึณั ริ้ขีฒ่จี้ฒ' 12ยํปี้. จุ๋ งี้ จุ๋ปัฒ่ ริ้ฉฒ่จุ๋ฮั ม๓ฝขุ่จุ๋ ใฟฒิฒต๊ ขุ่ ยํ- จี้ ฑ พ. ตั้ยี่ผุปื้”"าผุโ”มื้า ใจุ๋' ไจุ๋ 6๐ พ. ฑฒิ ”ปี๋เท”ฒา”^ชื่ ตั้ตั้ มึหุ๒ณุจุ๋ณฒ|ฒห้)จุ๋วุฒพ พ็พื้2ฒ ใ”'ขุ่ร็ จี้ณญั(ฌท้›ริ้11๓แ คั้ฟ'จุ๋ ปั้จุ๋พจุ๋พ2รี้ฑูริ้ ฒิณัจื้กั้ฌฒ ณญั(ฒ่จุ้)จี้ 1๓๗ ปั่ฬด่จุ๋ นื้ตั้ฌจี้ยี่ฌ2จุ๋'฿จื้ บ่ทุถฌฌ ณฌณ(ฌท้)ริ้ 'อบ พ บึ ดั๊ ผขุ่ ใจื้ พ'ณัธ จุ๋ณั ฒิร้` น๊ ๓ โคั้ ' จุ๋จุ๋น์ ฒิจ๊ น ๑ ฝมึ ฐิ' ' บุ๊จุ๋' ฒ ' ฐิ จุ๋ณตั้ ฒ่ตั้ ฒ.ฒ'ฒ|ฮั จุ๋ทฒนี๊ ฬิ ดั๊ริ้๓ณฬิ -ณีรี้ ตั้ฟ ปี๊ป่ร้หี|.ยํณั -ฒ่พั้ ฒิ” หี่บ่ธิฒ :ขี่ธ นื่เ"จุ๋) -ฒ่พั้ฒ่ห็ณัฒ'ยํปุ๋๐พั้ -บื่จุ๋ จี้ ปั้ปัย๊มั๊๐.ยํพั้ - ณั. ฒ 'ฌแ| ฒิ ย๊ผถหยํผ ฮั _ ฒ 5.ยํดํ นึ่ |ต๊ ณ ขีณุ = -ใ จี้จุ๋ ด่ จุ๋ 3.ธ๓ขุ่ฒ ฒปืซ ฮั ท ๒ด่ขุ่ 2 ฌฒจ็ขุ่"ขุ่'ขุ่-อ จี๊พ คุ้ษุจุ๋ ห ณิ _ - รจุ๋ 5.ฒ.๐๓ ฒ!ฉิน หี 5๓ ด่๓ขุ่. 2 จ๊ฒ5ถุบธํ'ขุ่-อวู้ ไฟู้หาาบอบุคราะท์แบบ ไใกั้ - งั ตี้ “ฒ ๓๓ โธ" ฒ:เหหทย) วําถัขุ่ ยั _ นี๊ $พ็|[ย๊ ก๊0ณัฮื ฯ'า [11|ขม็]
 24. 24. ขื่ ' รฒฑปื่๓อณณุษตั้ บุ๊ฐี อฒมึฒ ( ณัณ-อ ) ฮุ-5ยํ'ขึ้ อ จุ๋ฒ นุ_' ขุ่ `โลิ๊ร๊อือ็ ' ( )จุ๋ ๓1 5๓'ษิ 1๓: (จุ๋บิ้ ฌฌ|ณั ปื่ฌฒถ พ รร-เ76 ฐิ' อุ๊“'_ โฌฒ ฒ หแพุ น่หึป) จู๋ งุ ”า””รูผู”าผู ฌฌฒ วู๊ฒฒธ พ ฟิ-23!บี (กั้ป 1 . ญั พล'ฉั ม*ยุ่^วขุ่ คูมพ้บูฐ์ บูฟัหึ' ผ2 ๓' ษิ 7ฒ เ ( ฒธณั บีจุ๋ยํ ) ““ อืาอื"า,"หึขึ้พ"ม"ฒ, ฌบุ๊ฌ`ถฌฒ๐ ทํ-ณั ในี๊ฒ 3 ฒฉั ใ -'”สื้--- ญ์ท๊ (ณ์พ 1 ฑิ. ฒะ. ยํ 2' ๐|ล๊จ้' เ.อื | : 2ยํ๐ โจุ๋จุ๋ | เจุ๋1ณ์ฒอุ๋บีเบ่2-จุ๋ ๐'ค็. ยุ่`ธ ยี่ด่จุ๋1ณ์ พ็.ตท'จุ๋ ๑ขุ่" ธมุ่ธ ถั่ (จุ๋)หู้ฒขุ่บ่ ปี้เ' ๐'ขุ่ขุ่. 3.อ่ ` ณธลฌ ฮ๊ฌณุยํฐ์ ธ-ฌ 1ตั้จุ๋ ๓" ษิ ยื พิ' ฒปื่|ฆ มึพฒ พู ธ-ฒ” กู้พ็บี'จุ๋๐|ขุ่”ธขุ่5 )ฒฒิา ปิ๊ตั้บี้จี้' 'ผุ ' ' บี้ มื้อื๓ฌปี๋ขุ่ส็ ปุ๋อื -" ฒณ บี้ป๒บี้ธธ฿ย๊๓ดั๊สู่ตั้ พ็จุ๋ `ว็ จี๋รี๊จุ๋ `อืย๊ย๊" ขื่ธีจุ๋จุ๋ณจุ๋ กฒ่บั๊อุ๊รุ๊ จุ๋ม ณัญัริ้ผิ ฆ ` ธี ' อื บี ฒชื้ฒชื้ปุ๋๓ ณ ธ1๓ น จุ๋ จุ๋ เ ๒๓ 1 จี๊รี้ณ ตั้ ใ ริ้ร์ญั ฒ ฒด่-?แ ษิ๒ฟื้ ปิ๊ จุ๋ ฒจุ๋ฌ ' จุ๋ฒ มั๊ณุ : ธ, ฒิ ณ' เฐ์ฒิจุ๋จุ๋ จุ๋ษดั๊' 1. ญั๓ เ จุ๋ 1 เ. 'ธ.๓ แ ฮั ไมื่จุ๋ฒเจุ๋แจุ๋๒ ปี้ ' $แปื่เริ๊ ปี0บูบี้ ใหิ้รับหวาบอบุภาาะหืแบบ วู้ ไ'ใ {1|ขเ5] _' ดั๊“ จี๊ บ (ป':หหไห๓ ทิกัด่
 25. 25. :::::::::::: พึ่ ด่ฒแโยบาย มขุ่ร“ว' สู่วุมทับงุ่ บฆัด่ร ผู้จํฒกั้ารกั้มูฒฒพด่ร โภยสําบึก"าาโยธา กั้รูงทพมหาบหร ใถ้รึบภาาบถบุด่ท:ห์แบบ จาก "ฒ ขุ่หิบี่ ฒ (|ฮ่:เทด่ใฌ› ฑิกัห
 26. 26. ชื้ ม วุ้ ริ๊ บ รู้ ' ' ' พี ' ' ' บ่ . ' พี ทออากั้าคดอขึ้บเหบอหลงคา ฝาถืง ษิบีบกั้ กออิ มอญูโตยรยบใบกรฌฝาถงบึากวาร=ภบผิบ เหึา`ยี่”อือิ๊หึหึ ปื่ ยี่อื'”"อื“ยี่"อื“อื'"ยี่ "- แฝ่บค'ศสุ่ลขุ่วิ้ดฝาถ้ง ( ”"อืฌหึ”ปิ๊ปิ๊"› ท่ออากาผิค่อขึ้บเทบีอหลึงคา <ทุ่หึ"รุ่› ` รุขุ่,งุ่"วื, แบบบั้นยื้มเช็ป่จุ๋บ หามบโยบาย นขุ่ฮ่ขุ่ว. ธุรุมพับกุ้ บษัด่กุ่ นู้วําทชกาฌรูงเททมทาณร จี้ ดี เศาเฮึมบ่บาต กิ่ธู`15 ๐ขุ่15”๐.15หื่5ด่๐ยํ ม' ปู้ฒ่”กั้'ตี่_-พิด่ปืปโ_หิ. 1'อื0นื่1-อื0ห็0ขุ่1ยํ "จ๊_ ' 1 1 ' (ใบกรณิดิบอ่อบ) ^ ` อื . ซี ขุ่ ฐ์ฉุขุ่ อึ๒วั่ด่ ๖วี่:กู่ วุ้ อึาทร้ซั่ ส ก้ปั่ถีวั่๒วั่๖วั่ฮุใ ' ขุ่ ขุ่ ฐ์:จิ้ ๒ :รู่ ว้ ญิ ว้ เ ม ยํ . ขุ่ ย่ ขุ่ ฐ์: ๒ : ฮิ ขื่ ญู ปิ๊ปิ๊_อั้ .นี๊ ปื9 ฮี ปืหิ20” ตาราง เเศคงอบาคชองถืงรวม (ส่วบ๓รย=+ส่วบกรอง)ใบฐ'บค่างา (มมขุ่) "ปืปิฐิ1 " งั ^ งี โ"เจ๊โ ปื“โ1จ๊โ หึอื"โ ด่ หมายหฎ การใฮ้เลาเฮึมภีบธบาคถ้หึ คํ?-1200 17๐๐ 12๐” 2ธถ 3๐๐ 1๐๐ 1๐๐ 50 1ปุ๋อถ ส็มื้ซื่”1 - ด่ ใ- งื อื ' ญิ?-1800 1590 1450 25บ 300 เยอ 1๐๐ 5๐ 1650 ` 2๐๐ หึหึงี้” อืปิ๊ปิ๊บี้ หึปื่าเอื” า"ว”ยี่ยี่” บ่ บ่ _ ขุ่ บ่ ญิ?`20ยํ0 1750 1500 250 ๓0 1"ถ 1ถย 50 17๐๐ "มื้โ” ง้อื๐๐ ยี่หึโ" อื0๐0 ใปื่จ๊อืาเอื”จิ๊า"ใ”อืค็” ญิ?-3000 19อ๐ 17๐๐ 250 300 1๐๐ 1ยํปื 50 1900 นิ?-พี0ปื0 1?3ยํ 1890 250 100 10ปื งืปื 2090 หิ?-6000 2300 1วื7ยํขุ่ 250 1ปืยํ 1๓ 50 2170 ฒิ?-5ปืปืปื 2350 2100 300 50 230ปื ฒิ ใหี้รืบกั้าาบชบุหทะห์แบบ จาก บษั หลบนี้ ๒ ฒ่1:หด่ทบ) จ๋ากัห

×