O slideshow foi denunciado.

Emma

335 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Emma

 1. 1. ai, ›. , »agr :2<i>p q EMMa
 2. 2. VJ L q . / u. . : :a . q)
 3. 3. ;T M í Ma? En¡ m' V . à i ÍTÍ: W3C" r M : IET; _,ÍFÍIÍW W Í: WÚÊÀ-'ÀFÍ FWÍ ¡ÇCÍ BmHaimHMm3M, wérwyõyra TÍÊ CI í-F Q WE '73 Em? ? 3 u3ÊWÊMGÍFÚ3HWUÊ müamüaana N FM 7732.71 í: M173 F53 . o «Fa n; “p” '_-31v*'°~"›vo" uwWwWu *~~w› ¡4ÓÍ . 5.1.* TCC.
 4. 4. t) _Íx- , p , Lu . a H m _sp_ _a Õ 3 w b e w r É. ” _ . FÃ n , n 35 Fã_ . lx. t. , C X b nu E b T. .. 3 r C . .i T ab 3 . u . v1 . ..W , h vam_ m. _g3 W I l lí_ u É? *tw |33| I o w 1.o' ~, 4-' S 'à no f* ¡n! f¡ u# C í , [ . Ml _ x . FM w_ H _n . T _u_ v. m: E_ H 3 a1. . T M p _sw mr. .. K _H . ..m ___». .;_. __. ..; _ An 3¡ 3 Fm A. . . snL Eí É; ÍVI w' @Tira r.
 5. 5. _ . ,_ . . . . _ 4.. ./ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ m . _ _ _ W I, , wc, b¡ A x: r, _ u_ x74., _ . _ ¡KI! . _ N¡ Í W . na, ,V _ l› 7 P! .. H il , . r Ot 1.o_ 7 P: , ., L »A . IL . f , a , . . u h y. Í: _ Á_ , ¡, I . w . . ~z _J , Ç. . . . . .. l H 1 . p. . . l 153;. .. . . . _›. .. u. A v. vo. .. CH A _ 4 . u, r ! x I Llrc¡ é! , . v, 3h. ? u « _ à '4| l I . _ u. .. F LII% , » p. . x , .. h _ 1 _. n# r JÔ W _ a 'w 4 _ v.1« ¡ 1, . . 74 , .Y I_ A¡ . V, aU V, Ac. u¡ » . .i í _ . x, v . .r . .lx , 7 ñ. .., E 74, a . l _ . , _ . LF, .l. r r . e . . F l ai. .., 1 _ L . 1X. .ÍP i . u. . , . ..Nau . z A _ _g . ._ . r O. .m, Tr . f# 3_ I xl, bl_ , ' uY_ [FP ix? , , . ri m. . _ pl, - _ _A . LF, .a x _ x . l, Ma. Í. . ao , _ É Í. .. ! Í L. : . E, l rx _. dl Í II PC. %_ FI» xr_ , . ID. . . . 11|_ ua. ,v u. , í , Í L 1 'Á . u-. .L _ . Lr z . JL_ _r u. : . u. n n. .I. .. Ioh u! r VÁ Í. , . w. »Í . IP LL! , _ .
 6. 6. r~~< ímüblxuh¡ if-iílrn¡ giTííê-¡Ek ; na '_''v_. I:›;1. 'À 5+ '“l; qfr; yn_í, g_çá4talg www_ "Jrãkihlfrlisgnlifz áflíríügnl-Jçw ênlílFBíntlklw Fíyafl; &Íggjça 71x! ; : :ílklgpjg 'fêrtíi ; xçntgivq : ¡›: ›_:3=, ¡rr: _¡as:1 m» ¡Àfêííalvylk nunyx» : :I; :.7'*ta*r*r: _: rlê-liifrfãk, 111w #rar u; :1aIHaIut= J*“a tírnfgr~íir_: t›~ í“l= _-1f¡§, !t w"kl. v¡l ; frihllllülrlnz 7ÊT>'Ê-_¡Í§= .L E lt* +19' 7V! ? í'ÍÊÍ¡; Y"'f'_É| lr-I'4II¡'¡L, , 511k* fa"? 1:11'¡nKÊlvüPêihÍFÍÉÍ'Í'›ÍPÀIFIÕIÍÍ*'_HM_ WLIHHÊP Elílí” L. M01?”1HLl_l, n,l, auL, " mnnlfnginnráun; ~ : Em mar» §|5IFI§ÇÍ'I*7¡›_g]ü1 u; ,; ¡': ~:›°w: =.¡r| n¡r~a: ._. ÍÍJÍA'AÍÃÊ'~. ÍL_'¡L. à. - Mâluuhn V. v'-“--| '4r'*'= ,-¡V|5-1=ÍÍVJFICH_ UHE. "ÊHFÍVEQK"'IF"* : (rr: ›'-_, |J. _i-. :W:1r'v* ; _:I~›; §v° _ : Iria ; iL: I»: r~~~: '1PJI! L.KV= -1:<I; LÀ íàu m: : . unnnraz vn» ¡V¡I'4IF3.EÍ* re4rl; ir~; rv›: ,n! rra< Ín¡'1Í. §-ÍÊ, ,.F: lÍÍ“¡Í"' ii' Mukíffã¡ 7 'M51 , Llkíílêvfflülif @um *1***VÊIFIFIQJÇHV4PYV v§l*| ›'¡_IêI! lL-¡: (ÍMPT* g! !ÍÊ-1J7l'°1F~'Í-Í ? É ÍnÊ'›Í-_1¡'¡| _'A TI"'II'ÍE¡'AIF~P~'F__. ÍF"AÍ ; i/âilnê'. NYÍÊVIÃ' : HIM rn-: rzacxrn ; x-&Ifrgnnmncur 4;» @ker-fim ; ::-; unr¡nL, §**iI'zII"I'4l'1-L= L.. ,>
 7. 7. . . .vv -= .?_'": >TíÉ*LíBa, Lti; í”IÍ y H à : W v ? Í ' íaí_ci_ívi»aar~; ñaáma PETHCFS v )É(ÊíT-íO”4-í'ÍFÍ n I_ rE¡B. ›¡: -:a:3f'1', u; vieram HB&Bhña5ñDHÉHRNh Fézamaaãü-&ír; Orqaãív¡ 'ro m, BKOUZG sàm~svpr«gnr~gc§r I 1 OHGÍViFwÍ T3 3BE_O%[EGBEST: EV¡I ? pra [wma “ E iv¡ iv¡ 1-: ,íÍ-Xi-íj. _5J_. Í»3BCí: E(«? -Jí 0373x3517:: B rímosoívqi mbxzq¡ ! IR «ft F1?? H2
 8. 8. _ ^' i-íVamg3r~; t<f: -:r. r_i 'E9459 (wma, miar_ ü-íãgü é *Év- h ê”õnozcã; _rr_r~y Be Emir-tar. , 533,12%; ' CWCNÍEÍITQ¡ _Jp 'raõaapgi Wepeív¡ÍULeF-FFLJ( @ciõ y íxfIãíTc-. ãí-ãamnagni, a_ NÚEÍEV¡ , Im Nlí-GE-: IQS íxliaro way ãTfíFfçíFüjüáff-ía enem-ra# P f(üE-É'á'i3â§TEa'F% f mai? ) JÍÍfr. " Neres-zig Éíviíviãi ; QP-l 'Ú sc-zaaxogzsr-: vaícía y B: y ÍVIÊTFeí-EBEN margem( y Taõopê, õpana y; d' q, @Tàêííil-¡FCTÚÀ CWIBV.
 9. 9. w. '“. ^( « . ,' t 4' '; »"› *ñ '. ".-'*¡. :"'= _I Jg f» AW' -1 _ VV ¡. ._ ; h ' , nx. ; ' *-v". ;l_. _f FÍÍIÚ. : q-¡ffzj à ”Â_, .~í. .|t <c ; :11.“¡y›, ›'y; =.: › v ¡VA| :1À›CI: =4«ÍL * Ç* ' ; íI= I» IB 'B: aí'. r=. I'l; - , ÍÍ'E. I-, II'1"4,I; IÍ À à9t'l_'= l_y. y.+lh| yííy M. [king -: '«: ' í': .*' : f: tsJWyffãylí-Iygn-y¡ v* "almlm ; jàqnsyl wxwãí ' 355ÚtI~ m WM. , ll LI 1:5* “Inn ›: -nut=4~Ií«IüI: :-: ~ É. J - v: í II 'É i : s 'as Í E' r, d _ í . n. n . .Q v_ P; W IB"B-: B'; ›:›: e'¡'7-4?-1ÍÀ"ÍE'! ;Í 513.5' líwljín", ílâlyilãl= íjhn| i *VIH ; =|~: :~r= ¡°ñ1:›~ : i*í~'c. rrly-. .lv›: fy : iInt~›'-;1:+ 13:; ' '-'I. .: --Wr 1112?* ê“: .ul. ~.r= . ^3.¡; y,4-I'¡: ::qyum: : "all s: : íl; r=_l: .l_f* 1B= B+= I“. =. 7313113*“'=4:"; =|'; I:-: ~13:»~ v ¡uIf-+, ›', J,*«"«I-; IT'I 7511113 * "f-lLyl-L.
 10. 10. r ~. "" 'o 1* = ,;:3Í~§B_k! ;¡ r§iwna sawiix( 3a . o 9 yítjñiTepaTypl-: oro KpeâTrqKa, * o "eceioTa Ta HMCbívieI-i I-: M' Ka É¡ 'w ; ,'›"| Ba Ha KomeniBua, 3 FIKMW¡ ' npomana Bce xcmm ax( . no . cíviepTi '-l0.I1OBÍKa. Flicna v onpymennn nonpyxmm . “i, s' x noBepHynoca _no 9” | J ' o Hiívietluequb¡ ^ Br, y _ , z y ÍVÍlOHXel-l. AHnieBcBKa B. A o 'À mopiuno Ha ¡vúcaub 'burma * y y CLUA, u4oõ y 196.2 poui ' y Í, OTpMísñaTP¡ ameprqxazacbke * ' ' 3xtv. .1.~›| .1~. <c: ;cx. ;'› ; e Hnçu Kou: c.1c| ›c: . lcpuasnta. 1996 ro. : 31959 poui AHnieBcbKa o _ . g
 11. 11. I. lr . _ . .-¡¡< , 'Vl I I 4! . r , nv * 3 [iíIíTpaLEí-3BaBí. !-'. íM Í. 45min EJ-ZCí-! pcíví : aos: 233.133,60 ((QBOÕ0,1Í_8:» 3 'i959 no 19GB” ah ma. , Ewan¡ -sggñeacbrca n m em Harem-í M' w¡ ñíylêãílgiíââ-ffiiüoíd¡ @$33,63 _mo “S95 [zozcyn 33_ LEG? ? - Boa-ua mpaLcz-Àcaana p; ro: :cm p o w¡ , @Lam-za p 9113713 w¡ p e›: í<r›; oep~3 w¡ f p»3_IJ_a: <?opc>¡ a 4 É'. T9 [mais «Caoõoaxymç (I . ' “5 «#4 . É x" ? na K 1, __l (,7- ~ . x fun* -, ' f '. 4 Z' aí? l/ É 97 '
 12. 12. 7!; t¡ : já _U1 À 5:? f : Íiasuw ? aíf-. L ; IL 1 : r r ”_- L_-': IT›T= T% - L. ça¡ 17H 4 'u ~Ã: ›._. -<. ~*. n J_ , . -r~. ~,-›*= ~"', "* -í w lgubxgx_ 'sa A '-¡_ . ' ' W/ z ' ~í a É":
 13. 13. 511v? ”güiüÍagliiÊ¡ %; ;;4:a3%a%I-: :T: -;= .» . urrqnrTrvÀÀ 7r. r:+;1:«a;1uv. m» _ É( ; Ífnc n; 'í íJxuN ; vnarãw rüfã_! ¡?? ;1*; la: *r'= ,I§1:-5_r° : -:= .TI: *“WBTI; J: lklêlLlgxrã* 1m: I" *<“_1!<_. I:1:2+JL-i «, na! ? ÉmÍhãêi “Iii Í _U É . ¡ x l n( Í; f 'I Ê/ | I fi ' . L/ /J ' </ / ' r' ” 64$§ . ¡ ”ÍW , _ í f #r . _ , í_________v___, _ A* ¡ JUL 1 v: k¡ Iblêfíh
 14. 14. A' r777~4== ¡_.5:+: ,_-p; ~_: E . .ai . v1.4 . vv 1 . XII . :EmÍÃwJ t. a , z . ..a , N _.31 . _ . . l A “ x , Pxafu , . v). 7x. . ç ; o m? _. ._. .»___, q. .. . ..É . K4 / , . . _:t. .›u. ... .. Í T . À . v Ixx )x. d.I]É n . , / .IJK , ul f . . , « . .. u. 1M . nr ~ . ._ / nã¡ I 7 n . r/ «a . fl . -M. _
 15. 15. ¡gngv . xau. g¡ ; w lt. . ÊÍJCÉWÊÀÊgcÁIKCL ' t: l x ".2.. _-. _ 41.. ., _. _.. _
 16. 16. «qria "* " ** . . . x 'o u' ¡Nk -~ . .1 . _x . '~ v r *a . , T 219 1 ¡ÍIII ›: 1:52¡ T »fã/ Islã 1:¡ ~ r. r-“W _ . Í? “alí” 13g! ? ›y; "x'§v, !:« JI*Íͧ'-íl<, l*r: láifíüzl= ízçqéníx Í, l?, '-_lAFF! j;. ¡.; ;í¡¡g›: f 'A A45: ; #111325 2:; nun): u IJ_- : Ii um : ai: t-z I9j§If-4«~: -“ r aTua-. Lnudãtg 11 n _nnrL_;2.: a1¡. í~g. '”z_›'v. sq : u l na _r . lu ~_ à _<'íí”*“1:i«rrr'nLIIn ; *_'_~:1,5,I[Lr'; ]§: )í ¡v¡l1~; ›:: <;; ¡z1;: IrmgÉeJTaTIIx . ..MJ j' 'â . 7/ l 3.31K' lí' : . m I m I'd
 17. 17. Emma AHmeBcbKa Mam i _navinzina 1993, nanip, ryauJ
 18. 18. ovameaao í Thlen VINIL: IL_ Imlnfiáhuí *rzrzrsa ertnnçk_ rwmuw T
 19. 19. _ / Z A' c _a . p. av~ I _ ›. ' J' É 9 o O 54932-3 "x I _ qi' r». ¡' ( c “t ' . c" y é ? à ' A: 'fd c. .., . . _ › - › ¡ ' f' * (E)
 20. 20. › l' / mí ") l I '< ~ (9. 'E f¡ p. sit# ~ *Íx _ l 1 ç? _. - J'_ l ” / / /

×