Redação de Não Conformidades

3.506 visualizações

Publicada em

Este treinamento tem por objetivo apresentar os conceitos básicos sobre como redigir uma não conformidade, definindo-a da forma correta.
É voltado para representantes da direção e funcionários envolvidos no gerenciamento do Sistema de Gestão de empresas certificadas ou em fase de implementação.

Publicada em: Negócios
0 comentários
5 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
3.506
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
4
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
355
Comentários
0
Gostaram
5
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Redação de Não Conformidades

 1. 1. ¡FDNMJPAH i ¡ t( _'; FÍÇiJlllÍl-llll! l
 2. 2. r lídlElgllñlllllfllll: i nn¡ viii. :num: › Ai. :«:1lraii“ a «í2i= ›:r<: :i'¡<; _ãi<: > ¡ÍÍÍÉEL rrãní> a iíziíiriitíirrriiirilaiíiiçs; :ÍEI<ÍIlÍ¡lIElí“I<ÍÍl<Í> <í> ç _ L ; tiaiilisiisrrsaitikiív ai<í3li= i<í; i¡. rai<í2li<: › treina¡ o “ííi; :k= iri*rai vii: <ãiç›: :¡. *á"x<í› «iii-si A A s* l; zli, railiiíjiai<íile iíraíttiili<úai<íii<v i: iu -. .g4 aim irritiliairriairitarr . sua. ; É _
 3. 3. _ 77 _f si¡ I 1¡ D s. i l r w( ã , . " ã l ll l i lb: !jiu lsbíiil -l 'gv <5-= iii'ailrri= ii: ¡k= Vâllfíiílí"IiISl<Í1çlffI<ÍlÉà rio _ã a í l l ifii: iriiin: :irairriairiii<í> e rri= x<í2li<; _ãii<: ¡_ : :sites M119:: Le* 1 tníntítam ; tar (Irikçiintran f XCÍSJÍWWEL, aiuiíjlii<tiitai “J: _j: jj* : intra 'Íl| ,.I'lÍi'<Í¡§É)Í l AfííLÍííÍíÍÍÃÍà » Íeiifiçiiançfíiiv «fito «íilksirfe * › A¡_¡i<fjlik<: ni'ia¡ irritam-ra¡ , i ¡N! touriii: irairrrsirlki: › e msuíilrrãiní¡ iíiiijiç, ;t: ii'*«: x<: :.›. _~i; i<: ›;; E . AI' q › Ma: Iriikâni'airrxairikiíi a i“rrsx<fili<; _rsiií› áílüêà tii“<íi<íjl¡. I'(<í›: › i P¡Ííli'í^l3l<Íí$¡<ÍÍl<Íilí'3-| S›
 4. 4. › ¡Í-Cirnizsiinís; e iíiieífli“i'ii; ,z<'í'xeie térmicas; Cie não mini: irrriictaiiíite › Dea<: :i'i<; ,ãi<í› rííie rrãiiií> iíziiiriiiíirrriii<íitai<íiiena › kiaiitàiriíkeítzíaxçrãní> cita¡ i"rãii<í› <í: c:ir¡ñ: :irrri'i<íilai<íiie › fiemiiiiçfãic¡ Cie CItn: nittuiriiiiíjlax<íilieiçi Cie ¡Vlieliwiíiiüasl íÍlLl Hínriiníiie «fike Pax( 1<fíl__| ir7ra¡<“: ã¡<j> L1
 5. 5. irziciiii : :amora E iiíiFliillgíilííãi ElÂiÉíllÍLAc 2: : still/ ic > (ii: line: lrnmutzsx: nã: › iwlãio aieriiíillrrieriiií¡ a¡ Llfi¡ i'e<í; i¡, .ili: :ii<: › SLTIÇIXQCÍÍFÍCTEUÍÀÍIÍ¡ › Re<í; ii. íiçíiiií> a¡ rieczeufssikíileiâie <Í1Ll ecrãtlecíizaiiiirai aíiuie e f : Çtireas ? IEL gieiíailriieriie. , Cie iríirrrra¡ trrltiliníiitai ¡ÍILl citii'n; ieiiõii'ia¡ 1-' s › F-ailtra err¡ ãàÇILÍli' o i*e<í; ii. iiç; iiii› esiiíie<: riiii_rai<íii<ín› iíienflri'i<: i<: › ; freio : iàíierrrei «fita eri1tirexà; ai › Fellini err¡ aii<: :airi<; _:aii' o iíitiieiflvin iii¡-iiíjieirrieriieil Cie Lin¡ i*e<í; ii. liaíiic› @tio : :isíierrrai › Fsiltra¡ Cia¡ errltireea¡ ria <íz<íiri*ei; ,rãi<: › Cie iiãio m: ir¡iniirrri'i<íjiai<íjiesi › rwlãiv e i*e<: :-: iri'eriie cn¡ rrãiiv ewisíieriiífiaicíiei err¡ tii*<: ii: :e›; saií›: ›
 6. 6. 4;¡ ¡-' [_I[_I i 1'. ; riu? r, 1 rt¡ -ii A ('”(_l _ : í _llri_r', lsl_l_li_iil: “.ci : ln an_ l, l_r, Íi iiiãiiív C1:nriíiíirrrI'i<ííiai<í2ie : xciiericfiaii "Fisiiaiiiiitai : :ie LIfifiI ; i_i'<: i_iiiiefifir; _i CIL. e : ,I.1.'r_ic: i;i , iíÉlO ; _i«: :<: ¡,r¡iie<: :e¡. .L, .mas ; mike : xczc liílfiêlfíêlsí¡ siirai-: ieaiifíiai Iran¡ ÍçÇ1§lÍVÍÉJÍfJÉÍl§i Clic» É! líkÍí§-l, i*Yl§_lfÍ. lCíli,
 7. 7. Éfcfiii* l ll É Vit/ A q; Ii"<: Iifzeõ-#fíc 1) É l_. ll“i"l miei<íxitíirí> paira¡ e_l_i_'ifi_l_i_r_ra_i<_; ãic› inicie LIÍIÍIIEJ , iÍÉlfJ ta: irlíicisrnsriríissicísie <: :cifr_I-: ii: .ii; _i«: :i; i aiii, raii^iiíii<: › ria C-*Ellrkffii . Balbi <í3i<í› tirciiíiierira¡ paira¡ eli/ itens¡ a¡ : :int raíríxçiíiiçâiifi = Ii~I¡i. :Ti 7h , e ›(l ? i V_ til; &íl I; “A , l (i l/ "l: l
 8. 8. ,Agel/ c o sP'§§ãl/ §lsi*l7fcilA ITI¡ í Lliii rriâiirêníiir» : mira rireweriiçrãiií¡ fita¡ iír<tziíni"i*êiri<ifiei Cie Lima¡ rrãi<í> c: :nriii: irrriiitiiaiiíiie,
 9. 9. BPIPJÁÍIE llfilÍi OPOiÊ/ &Ci C1? lFÉIFIC ÍPÀWIEÉ “li”, ¡IÍIEIÍÉI/ ¡êíê-IÍYÍIÇÍCI) 4. V, É. o reeLIltai<ííi<í› iris-alt àíiaiiõiriií> Cie Llfil tinínízezsaríi CILie aiiiraiií: x<íni. i txiíii” çieiiíaii” Llffi ; ííIi"¡íiI<íZl¡__IÍl<í> ¡íznfíliii <ííieiieirrrllrraiiííiai Hãlnf¡ (Iii: Ir¡ñiirriliiíiialríí e. , ¡ÍILI l aegiat, rrãio Elllâlííiíiâllsl a Lim i*e<íjii. íiç: iiii› 3¡Ê'ÊllÍi¡Sll3¡<ÍÍl<ÍÍl<ÍL. v/ 'Iêíêi evitam" o Liam ¡ÇILI eritreçia¡ iiãnn iriieri<tfi<: iriail Cie itii'*<: i«í: I¡. Ii<: ›;› e ñâliWÀÇ5íÍiêi rrãio czciriícirrrxe. Pre<: fi: ;airri<: ›e 'i<íiieriüii*i<: rait, eeçiieçiain, « Esivirrirs : :Ric Lf1ÍiF'<ÍtÍ¡iÇí<71EÍ›E, Aim? ” E? <Íí<ÍIRFCEÍTl/ AX'LE) s_ O w i
 10. 10. n #rg 4 A (kl [piA 4;¡ »Él r" iíliliíl sergairicri: E _iIEFIciillÇil C : i: ITPBTLÍAYOEÍAXÇSÀ, C r: i L»niliai<; âi<i› iíjio ¡Íjliie ici¡ eW/ ICielfiiíflaliíiiiíí› C: iiliiltíralfal<fíiií› rf: nf1i“i“I na criieiiiír: : C e aiiiníilittiítat. ( ( í ' 'jíeiii-tihiiaigñiç> tlfíxrsíie IiíCIlíÍíili' "rairiiio Í í ÍÍQIiIÍQIÍiiÍÍÊÊKQÍIê' CIL. Iairitcí› . iíEiçuçiçintçimiiéhiike
 11. 11. :: ri miitzgã, it: f? ? n: iIIÉÊI_iXI_lI__Ã7IFÍ ílltiglligüfls ; win : :um : IA «t Iii, Terry/ A: › E ¡EIiÍÍiiÍEà iíjiLie txríiraim a¡ etríiç: têiri<ífiai «iiii veiíaiitfi<íiiaiiíí e Cie aitiijrrre¡ lÍíiÍlllêi-“EL, ; instâncias ríieweni : ter pieriiiienieie : ipi: ciíiíêlíiei; e vlelíiíict-ãlileñs. .
 12. 12. iIaIL, aiçiriíiwaiiçíãirv Ci: irinííliífiiíiriail. i Piu? LF Il_ ii? ? cRiÃC > <Íí<Í liilFlií inimiga -~ E fia; n: içfiggãit> Pr: x<íjieri<íii<í> axei' as» c: 'nt xiííiaíiiçzõiesç: : ¡iici_iíre; ãi<: r: aigãiiiv trair-ei GIIIÍTIIIPEIF LIÍTIEI Hãio i: :<: nriín: iririi<tjiai<íiie 'i<íiiei“liii*iiííai<ííiai, txiííxiíiieiiiíiici «jiu i*iãi<í› : ter reailizíaiiíilai = li“i“i iízríii]iiç, lrii<t> «jxjirri Ljiiíai aigãiij¡ iÍíiííliqlwçllmi/ QL, A ifí(íílíõí'çlí; íãlííi ííxijiijj ; i ; tar l_| i“i“i í'çlí; ítalí'iÍi iji¡__| . rie_íi. _içic: r: ai<; _:ãi<í› : xríilíire Lim tii'<íx<í: iLIi<: › riãi<: › <í: <:irii<íiri“rie trair-ai 'll'i"lí; I%¡<ÍÍIIil êíljel Llifllizía çêíicn r: ii*e*~/ i:: tai «íii'igni*iailri*ieriie. _P7§-li'_iÍI, Íͧ$›jÊ-ll¡i> «iiie lÍÍLlãlÂYÍIÉrI iíreririieiciãiní¡ iíiieiiííia¡ çiei"eili*i*iei^iie itxcii aIiçIiJriiai iii. li"ii<_; íãiií› lrlterrrai ijilai riii'çiaii'ii. zíaii_; :ãi<í› 'Í1<Íll'l“I aii. l"t<iii'iiíiiaii<íjie tirania E It-i/ ciivesr: gieizailrrieriie iÍlII<ÍÍEl<ÍÍi<Í> e¡ i<zii'i“ieifze<íii<: ires. l
 13. 13. lili liílflíícicfi i9: E _iigisâslsiiligtiiEi c( f l 5'. ; 971-¡ iyAéfà . Acão . iuiecíliaiiaii e eiiíiLieiai CLiLIe "l<íll"i“làlí"i'l<íiêi trair-ei aiitiei-itzteii ai; ci: 1i“I: ie<í; ILi$ii*i<ífiai= › iííio pri: Iii iieiriai _AXfrTâIIÍIs-«e Cie <: :;. ii. .i. :i; _i , ifçilizíi SJÇÍÊZLICÍC) <ÍQ| LIe »lie-ai iíiiesiitziíiiíiiti” o eiisàiiiisiiíiiiíi iííiai Craii_ , iai itiLi ií: <ííir¡i¡__Ii1ii<: › iíiie ifaiiiíínrei-f¡ iíiiie (Ílâêíâlfl¡Í? êl<ÍÍiS? êli"'EIi"i“l ai riãiiíi i: :<: nriii: nrrriiiíiiaiiíiie,
 14. 14. @ri Ii* l @E rri f? ? : l _HEFJllcIcl íczii: : at; É'I, IlÉ“). AcÉ'Í E fica: l : aum F» _P*ci1,r* sílictêk: um¡ ; cirrãitkxa sílai L, sai JÍIÍLÉ-l ; Sxçajnfuçp ils r: 97 ÍF›(ÍUT'(: F|: ;K; ' a¡ l“i'I§l<ÍjlLiIÍí“r-1I ínlfClll-t P<t: nr<í; pi_ a ILlCíILlW/ a* §<ÍilÍÍílí'$¡<Í? êlí'ÇIEl a <í; lt. .rç: lrrx<: ¡i_i «í» : ÍLBÊlW/ Sll. F*<: ni'<: iLr; ~ ? ruiva a¡ ÇíCIÍÍIVÇJCÍÍoÊIVÇIÍ-TEÍ) F*r: nr<í; pt, ra~ iianlkcnu liajiícrífiuí: engãxrí> <íil= W/k<íiluí› a¡ fallhai na¡ ÍÍI<ÍIí“i“IÍÍIEl Cl: ¡LÍÍÍIÍÍÍPKICÍEIÇÉICJ. . . F'«: ni'<: ;lLr= :i izxcnrrilirai vil: _li. liiiiflíi<: .~ax<_f_ãic> rrãro matam: : ííL. .I. rx<: .'_i<:1.r_r; ¡ri<: :k<: $ã' Fãflfrjpljç* «fi ; Jimi çgíiíalwel ; lalçiirjr . F'<: Ir'«: lLJi; ~ o ; uma ; atlanta ; rasiktííf F›(: lí, (:_l, ál% auriii'<ínt, .i SÍLIÍSÍIVEl iíÍÍl%“/ l<ÍÍl<Í> ei : ieiitei sit: íTEIFILIÍSIFIQÊÍCi çnrawxariilwei. El. l1¡l¡, [lfn. n.1g§xc› citei ífalll-fff-'Jí ctcxkcxcraifr' ! IÍIÍIJ ííl_li_rc› 1m ÊIÇ1ÍIÍIl. É?1-f_l dia . lalfrixríiirçraxgñrcw
 15. 15. if¡ i 'N lfiííifií t? ? t. _í IEP_ IL IIIIEILJEIC lfidclA_ C1? ljii, f'clj›ll, iAk: › Areillwhíilairí: a í'= xçIL. IlaII“ ígranrrczi êltjillâlíiiílalí* ei calçranuirlrtílaxaíla «filas eiksarrrílsarf' FâllÍjllllãliiíÍíiê. , › E ¡aW/ ai” : rar o r: Il: !lI= I!il»/ <í› ri a IÍJJlEIIaIÍÍÀIlEIÇIÍ" Íñaíkçaiwúei sil: Grassíiâirí› citei <Lzluellkríílar<íilai ”“ . l 4 l I
 16. 16. I t, »a Ç INI» I~: IvI| 3.1,¡ *Srclçwc s» E I; DIÊII: › an: IPJFC ¡FÀVLÍIEZANI 1;; › r~lãi<í> «ízrínriicnrrrii<íílei<ííia «fila LÍIVIÍI<ÍÍÍI_. IÍ<Í> e Irrãiuv aikairu<íjlirrrai*lk<í› ai Lim rax<í; ii. ri. :ik<í› <íil<í › í; :n: ICÍÍLIÍC rt; › hlãío C1(ITIÍÍlFTTIÍ<ÍÍÍEICÍG «fila ; Inínizsufsarv í'= ¡<í; II. fi: :ik<: › Lilo íglíTüííshfiãíC I. ; › F~Éic> «txtmi: nrrrihtíianrííi: Clã : :içíkanrrrai -i rrãx<í> EIÍãí'I<ÍÍÍÍí“i“I= Ii”lÍ<Íi a L. li“i”l raníjitalicfikrv «tio : :iakçarrrai ai: içsçfifáiqi F ! i
 17. 17. _irzecacziiiggiiira UA Emily; E-iszuixipr -EIIYIJELíIALíIE Ç: II. .I; IJrIcZ_lI: > i<tilçifriiiiicra_ifnfn_xcs: Lifnrai pxcikqfricfrsi_l frrãxc» czçifrijfçImiicílarála, <i'; ,l; ~_/ ;I. ¡_¡, I<›: › aimiliair: › Éxaffca rçrailrrrarika lJíTl falto cru à entrarei; Llrrrei aiilçníszlrçgãi<tiíf › Brasi: LIflTEl rrãnv cn: nriicnrrrii<íiiar<íila CILl Linwai cniíraxalrvnrçgãíciíf" › K-Clíll IÉIÊIQÍÉÍKU ai (Íjlirll i'çx<f; ii_fiçiik<: > ríjiei iwcxríiíeL, Erralriijall CILI <ííl= Ií“rraIi: › Irçaríjiijiañkcrçi Cio Í›<3¡<Í. :L, 3:10:71: : si: TÊM ai': :rníillrrxçarimtiíl › Eãrri cialauv Ci: <íilLliwi<íiiast Lí: <:IrI^EIrII. IaII” ai iíltlçnírai Clã irI^i<: nrr'rIax<; _:Êx= ›:› : cultura o a 3:: IIIrIk<: › a all, .lí“i“lali“liíalíi' a¡ 'cÉlí"l"l<Í¡§ÍÉi'EÇISIí"i"l @tratam ÊIíIÍICÍÊPN/ SIÍ).
 18. 18. _iIEF¡iI1i: ll; ;ÃiLl M_ Iiiíii: wii HÍIPWL , EliilJJ/ i IAM IE ~ M» iealelteir” LlíTlEl rrãirv rf: c:Ir¡ñí: nrrri'i<íiiex<íiia @law/ ema nêíiíeli” e <ÍÍià§l<ÍIi'%“! =Ií" Ikari; 5.11,: : 'li“l<ÍIÍÍ<Í? Ell"i"l «ízcniiwnn rínu : nínrríiiixê Llrrrei áirarei não &IÍSITIL/ Íiâ* rima; i'= l<ÍÂ! |,. ÍÊ¡ÍÍíÍl§; i E? çcírí: “r. raaierreirruçar*? a irriçx<: :rriteii*ika~ i*= xg[: :ii*en' ei awfiíiiêiiwcfiei níxtglrsitivei, cru aegiei, lieíteir" arx(aai*rli; ni<í t; :: siçxsuiiíflrízrí Ie, felt: : vçañflrírexciln: 1:. , ~ Piíxrííi: 5:5 fíiflr' caem); rínrníii: %WÍI<ÍÍi5Ií“l<ÍÍEl «íniíifisimwei não another. , n? fika «iniciam ei não <í: <:Iriii: Irrrliciiexiííi: à ei iíelitei aii: ;W/ hííiêurrcfrei. , ígxrínrizeiirik<í> <íjiawxsarrx<írai i*= ¡ÇÍÊÍIi'alí” o rí; II. I=ii*eIik<í1LI
 19. 19. 'E91iÍ2i: liiÇL. Alíii i , ixiiii i-- iizi IN ? ii , iilíilli m¡ IE' A Õciê-Iiíichliãeliçfãjlãi «fit-Vita iíiílfrikêlffi i Elãêítiírflggíiãi filial iÍÉIC> C3(¡ÍÍÍÍÉIÍ', Í,Í, ÍÍ(ÍÍÊ, I<ÍÍ, 3-* iciclfrei-tiiieiieigtílcl): Damcfkçgãíci iíílnti rrãiuíi EIÍãFliÍÍnfiIãill<Í> eiuíi í'ax<í; li. íiaiik<íi aaeiçxsxciiñiírczxiíílníi «filma riweirxalrei <í: leir'ei a «ínizgiaiilivei ià ei iieiliwei aarx<jz<inriti'eiuííieli ~ ÉiYÍl<íÉÍ3liíI<iiÍf4iZ E irasntzi'i<; _rãi<íi ciiexaíiierliuii CLN. . ai §il, .l§¡| l$li'lÊ¡EI : :terei iíiiçxciiefeíxci. Fãílííiêlííâl : t: iai: :arrILIrIireIr' «ii feriu, níliereirlkiíi ei SILJÉI : :Iceliliiíilãxci ~ _»'_(; ICçii. _fi-:11kcr: lícuíiilnírerçgãíníi «fiko VSÍlÍÇIIJiÍÊSÍÍ<Í> <í2iei FIClTiTTêr/ 'CÍÍCI<ÍÍl, .Ií'i"lSli"¡ÍCi Ciiei ijnrgieiiwtztexiçfíiníci @nu : :Ieikaariñliiiírei ei <í; |i. IeI| :t: ; iilkcrei ei rrãxríi ifznjnrlik: Irrrlhtíieinfj a. Fiiíxciia* açaí" iíiiteníjici ant": EÊKÉÉÉRI 'Íi : (7 : Citi : xariflrxsarika Ciei rnínrrrrei irsxrí; ii. iíie: ik<: ni,
 20. 20. - Iv 'É w i' 'l ' n_ l 'A : :A A "m r: llwl's wà¡. l ílwiíülk, h,n; lg, rlji die¡ <ííeiçx<íieieeiiíàei<_j_íi<it: › Client: : Presta; cieiifiãesi : :rh «ÍIFIÍÍÍÇITTI <íjllí*siiãei, LÍ›? êlÍEH/ i"El§i SÍIÍTMLÍJÍÇJÊI_ S3<ÍÀILJÊITI<ÍÍÍÉI iifxgfnrei, :: um eIrrIiíIiçiiJi<í: ieI<í2i$; ; : l › C3C1_'r_I<Íi-r? e_r: Íxarri rara'li. iruílãirx<ífieiei cru I*= a:I= -¡üir<_; :<íx= ›:: Iriiliksíisg, tla-eirnííiríi lJíTl i*i*nriii*'rx<íii vii: igreiieiví'eie. ÉW/ Íiíali” games; › PlFç-Iãfktfiii Liga r iÍitElÍEN/ íãl; írjlFçlCÍlêialêi di: Liam níziíni*í'saí^iitçi, ;w/ iteirxciici f rãçnrswfias: çiarrâiíirireiçi a «íziínrri aariifi<íjiríi imieilreirííluír, › Cícirirçikei: Úãíêli" ? iííflí3içfíâ/ lãiêi r* ríelíiweiifkrí? eilrrrarlka CRÍIVVSÍÍISB; F ü ic. i.rir<íiiei<íili: i ií: <:nr'ri ei gireifrei, LÍ1<ÍíIí'lÍ2i. IÉIÇ_ÍÉÍ<Íi a 'ÍííÍITICKIÍWÍÊITICÍIEL.
 21. 21. _iIEÍE”¡i“¡i: il; )ÃiLi _Iiii -MN i--lfílililJFlí -Elliilliiài i5 ; ii/ i ? mr A; reiieivifñei; @ici iii; n: r: . › Aciiwríi filtra* âlêíiíal ÊIVSEI «kW/ :Iñei . ... . . i . i | :_ üafiei iíxcnrri CFÍITIÍSIL' . ... . . . P' / i x, i : J ; Hi iam (rd! _gl, i'--" Y Y Y, r i › O : riafuiçarrrei à rrnriw. .. › [Iureirike i“i“l'lí"li“lêl waififiriexçgeãiuíi @rui/ i iÍÍÍÍZíGIE” ____ . . W › Fviei iriirliwei ninígnli1'iã7x<ii___-
 22. 22. .r/ _l ¡EÍ ? í iÍIH ilÍLA, il l HA -iiizili i4 É"? lÍ lillFlí -EiiYlJJ/ i MM 'E n i ? Reunir à; eir'ru<í›: › âiiàliíâlí” iíileiríeirrxsirikai iílueil «fi iiflígcixri «fia ; íII*<í: Iií: Ii= Ir'rrei :1í'a<: .'à; ei : rear <í: i:›a<: :i"ik<: r: ~ “W953i aii: iíx<íz<inriêuri<ífielag ~ l: :li. I8Ií1ÍÍl<ÍÍÍEl<ÍÍi= $% aii: <íx<í: <í¡ri*ê: rnífie= ;; Ei › F'= Ii'i<íníil<í› iÍÍiêl IÍI<Íí<Ííli'i'3Ií“l<ÍÍlEi1; Ei ei › F'ã-33!<ÍTEI§› : :riwícniw/ lntíieici. Yíeiíniiiuçi : Irniliaeir ¡ncníiqiçei í, Y,
 23. 23. DESCRIÇÃO DA NÃO-CONEORMIDADE Ação Corretiva Ação Preventiva E Produto N C ü Dauzxx/ XX/ XX N°Seq. : 001/2013 Oriem da Não Conformidade Dcscri ão da Não Conformidade Emitcntc: joão Constatação: Não me pareceu que a organização toma ações corretivas quando os indicadores não estão legais. Evidência: Havia um indicador na empresa fora do especiñcado e sem ações por parte daqueles que deveriam cuidar dele. Requisito: Tem que tomar ações corretivas quando esta' ruim.
 24. 24. DESCRIÇÃO DA NÃO-CONEORMIDADE Ação Corretiva E Ação Preventiva ij Produto NC D DawXX/ XX/ XX “se W100” Ori em da Não Conformidade Descrí ão da Não-Conformidade Constatação: A organização nem sempre garante que os fornecedores sejam qualificados. Evidência: Não foi evidenciada a qualificação do fornecedor XPTO responsável pelo atendimento do pedido 1234 de 15/01/09. Requisito: Clausula 7.4.1 - os fornecedores devem ser qualificados. O 0
 25. 25. DESCRIÇÃO DA NÃO-CONEORMIDADE Ação Corrctiva E Ação Preventiva ij Produto NC Ci Emitcntu: João Data: XX/ XX/ XX . '° Scq. : 001/2013 Or¡ cm da Não Conformidade Duscrí -o da Não-Conformidade Constatação: Acho que a politica da qualidade da organização está muito grande e confusa. Evidência: Perguntei para 2 colaboradores que gaguejaram na hora de responder. Requisito: Tem que estar decorada a politica por todos os colaboradores.
 26. 26. DESCRIÇÃO DA NÃO-CONEORMIDADE Ação Corretiva E Ação Preventiva Produto NC C N” Scq. : 001/2013 XX/ xX/ XX Ori em da Não Conformidade Desci-i -o da Não-Conformidade Constatação: A organização nem sempre garante que ações corretivas sejam emitidas para os resultados de indicadores fora da meta estipulada. Evidência: Não foi demonstrado registro da tomada de ações corretivas em face dos resultados abaixo da meta para o indicador "Tempo de Processamento" no mês de Dezembro/2012. Procedimento PQ 8.5.2 - Ações Corretivas -item 4 Requisito:
 27. 27. .H i: ltiiiiÃi *I li ' *Í Iii” i litltll tia¡ IH i I P, siri] F5 i, I; xr_ ir'iLIrIicíieiríia dia , Pltiê-liiíl( iifrei , I hrri çniríxiízazsaiíi, eImi/ iuíiierííia. , iÍiiÍl<Íii__li“i“ISli“IÍ<Íi Caixa. , entra-err «fia asiizelí” : :sur iíxauriçafíríricíe; ei âliflíglfslêtat. _lnlfçíxcn_rte_i_riket: riuirrírei ríilçrei ei irtnrrrrei Cia i”i”lSl| i*l<Íilí"cEl'LÍ *Í li i-Êí §li“YI3_l; r'-Íl<ÇI/ ¡F'C : rir: i sita . Fivela Iv: Ll í; rexrãic i , iii-nei âlrarei Cia i; nrauííníítlgí: enfimi, irrn iÍlíTílüÍíâi-ÍÊRÍI, LJiTi <íii<ííx<íiurrxarliríi gnu mini aiifiw/ icihnjjiai rjitra* GÉÍÍIEI eliL_IeIlí*i*Içli“I”(a «ízcnrIicílrrrirsi, iTÉÊi 6.11.13* : xa rrãiuíi ? Eur í“i“I: I|i“I<Í| i"cEl<ÍÍi<Í> ÇICRÉÊÍ? raezieliteir' : :rn LIfiTEi iÉiCi (ÍíiÍílTW? liTiliiÍÍiêliÍÍiâi iíEiçuçxcmicimfiêietâka çxcikaixcíieil
 28. 28. 9% I II 1. K 'i _I "i l n ' ill * É I , I H , ,. |. ink' N~14) | u|gi rççu” «Av [Y A rjia<: :ieII'er<; _:êÍÍr<i riiei riíniííslaiiwiex<çãii<íi rrãrci ignííntíia : rar ríniííniígrexríiiet, ií“i“Ií; :x<: ›;: 'i; er: › A «ínitreiritzterçgeiuíi ÕIfJY/ êi. .. l, ¡Elltra estrutura ÍSJFFTICS# <í: <:nrr¡<: r: › <í? c1jr›ix$i_¡fn_i ei rínrgreiritzíençãíiíi. .. › §l. .l§i§-lP§-H~Í1§i ei <ñni*çreii1tz: ex<; _r? êlxntt-. .
 29. 29. › &cics; cíisiksxcitelir' LITITÊI _rrÉÍici (iiilili: liÍiilfiáÍitêlíitêi ci c:1i*<? r:<: irrr<: i cteiesexci a iÍÍtClííijfflâliiitíêlí" -i ei i': ¡<íiteiç, rÊici citei citçxc: teii'eri_; íãriíi citei rrãrci czcnrrii: nrrrliciteriíita. › A (Ítâlifitfãliergfitñi citei iTÊtCI mjnriicnrrrliciter<íita «íitawa : lar gíiiexcfieaet, ígiliíltêi : :aew/ tirei cita treta: ígtalí"al eirrâilt. a citei ciencia-cet. ei czcnrrsxcjãtríi a erçãtci czcnrweiñiiriei «íitra aaiãxci ? suites cxsatei LÍIVÇIEEITIÍZÍE cgfeÍtc i.
 30. 30. i Iii @A -Iiiiili ' i lffiiÍAtiii f Fi › ttrrrei irãi<íi czcrrrñírrrrr'r<íiteriíiia «tirava arcar' *iercftiirerl a crtriaiifivei a rereíirrsreiwçrl. iÍ-crrri iírerera rrci ciicra »Icrczêi StJiÍIVf-WSILL, / i ií: ri_, r'Ír. i'ei ; ííraserercíírei cite» a : rar cercrer: : ci a . I I mi VÉÊÍÊVSÍÉIÍ" â 3li“I<Í3iÍ1í”liÍIí"Eli" @É ÍTIÊÉÍICÍTÉÍÊ í aW/ "liíítêlilcfterêà cinta wcrcizê arier<ízcírierircíriit í/ / m i m, '
 31. 31. _; _ ELE; _; i7!) Hj i l v lí#C¡ÊILÍNÍIVEICÍÍCIi” «flo rir1r*r*x: :1r*<z› = ti__| r'r“x<: › GBÍÍIEPVRl P, :: um : mntlníni na LÍll“<Í¡<ÍÍ¡| _,lÇ_Ê/ llÍl-i › Pitixczf <íjllrrxçarik<íi PR 7/fi <íjl<: n:: L_Irrxçar1i: a¡<í2l<: > í'l'lSli”l<ÍÍÍ<ÍIí"l'c§i (íFL4Xà ÍCIKÍÍCBL 0:» (ÍXÍIÉIÍÍICliálíÍÍhÍlPâlêi «filawsanw agitar" Liílltzttirníi <í> lsiriiilínrrrwe a "xcnunírai âirçma í; ;ii*<tr<íiliv. iitlvaia. . › itaim &Al A rmllíiikçarike Cl: i: r*'r~¡tíra¡ll^r<í> ~- LX rínrçyairitztexçgãi<í› «dilema «íílrçikaarrrilirreir e graraarurfiair' o airriiíiikaarike «til-e itr'aiiífraill^xii› M6103» f-âir'k<í› Lírairei ailr<íràirxi; ,rair“ a ijzijnriñjnrrrúrfjiax<jj a njzijnriw u; í'ç¡<j_'p_|1;; ¡k<j›; , <fjk<j> Çli'<Íl<ÍÍÍl_. I'l<Íl.
 32. 32. DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE Ação Corretiva X Ação Preventiva lj Produto NC lj Emitente: João Data: XX/ XX/ XX N** Seq. : 001/2013 Oriem da Não Conformidade Descri ão da Não-Conformidade
 33. 33. DESCRIÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE Ação Corretiva E Ação Preventiva j Produto NC j Emiteme: joão Data: XX/ XX/ XX Oriem da Não Cortforntidade Descri ão da NãovConÍormidade N” Seq. : 001/2013 Constatação: A organização não garante que o ambiente de trabalho na área produtiva esteja controlado, afim de constatar a conformidade dos requisitos do produto. Evidência: No setor de produção o colaborador João da Silva do primeiro turno estava operando uma máquina sem o uso de touca. Procedimento documentado PR 7.5 revisão: 01 determina que nas áreas produtivas os colaboradores devem utilizar touca descartável. Req uisito: Item 6.4 - Ambiente de Trabalho.
 34. 34. ii, r r iliñli_ 5 le: n¡ l: s, W í. u,
 35. 35. lllilllllÉlbL/ liPflllliili Ll lrl lLl l l: llllllille llr 'Uxixiul " *r E* , o l iirç, ,/, §,t'¡sxi ii i E: @rg J lIr Íífàitlll N g. ) . LJ í
 36. 36. 'slÍAlillilÉslilul LLANÍLALLK iliiili. siiiisirriiç; ~iiri rir: SlSfEtllllltOS u; graffiti E uuiiriiiliiir: Eíílllll lillifllilííi/ 5 _Itliliíil c: li: *riii r l f ~ 'El _IENN/ NIENI ElIllIl'fiIÉÍil, Fíi. _
 37. 37. :I: <: xr_: §;i; «:› El! IPAIPLJWAIJEIVAXQjÂCíI zclnaviniihiarll; :mrlltrci u l li _minuta 3» : igacitxiigmç: Em HcmA LDL: ; ui/ oi mm : L SIAY: !ACÍÉ*'ÉJIIEÊ A c: <:wi; iui_: rci: irA *nytigircrswrtwt <: :;i: c¡i: r<: ,uxç, $r, > çmmtmiiigux ami CICIBIIRÇAYZÍV)
 38. 38. O i EN lili, IN _i I: IITEN: Ill1I“iI: ILi iulniilnê. it'IIII! !INIITINI! Lillllíllllll-'ílllli IIÊIIII] “Calil ? IIUEI i iIElIlIFILIIIIIIJÍIIIIIIJ Il l

×